kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání"

Transkript

1 kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Dít v úct p ijmout, s láskou vychovat, ve svobod propustit. R.Steiner.

2 Obsah 1. Identifika ní údaje Název VP P edkladatel Z izovatel Platnost dokumentu Charakteristika koly Historie koly Úplnost a velikost koly Prostorové e ení Vybavení koly Materiální Prostorové Technické Charakteristika pedagogického sboru a Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty Stálé projekty Mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodi i a jinými subjekty kolní dru ina Komunitní centrum sociální klima a podpora pedagogického procesu Charakteristika VP Zam ení koly Výchovné a vzd lávací strategie Cíle základního vzd lávání Klí ové kompetence Zabezpe ení výuky se speciálními vzd lávacími pot ebami Oblast reedukace poruch u ení Zabezpe ení výuky mimo ádn nadaných Typické poznávací charakteristiky nadaných d tí Postup p i práci s nadanými y Za len ní pr ezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova U ební plán Tabulace u ebního plánu pro I.stupe Tabulace u ebního plánu pro II.stupe Poznámky k u ebnímu plánu U ební osnovy Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Charakteristika...17 kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 2 z po tu 196

3 Vzd lávací obsah Kreslení forem Charakteristika Vzd lávací obsah Anglický jazyk Charakteristika Vzd lávací obsah N mecký jazyk Charakteristika Vzd lávací obsah Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika Vzd lávací obsah Informa ní a komunika ní technologie Informatika Charakteristika Vzd lávací obsah lov k a jeho sv t Charakteristika Vzd lávací obsah Um ní a kultura Hudební výchova Charakteristika Vzd lávací obsah Výtvarná výchova Charakteristika Vzd lávací obsah lov k a zdraví T lesná výchova Charakteristika Vzd lávací obsah Eurytmie Charakteristika Vzd lávací obsah lov k a sv t práce Pracovní innosti Charakteristika Vzd lávací obsah lov k a spole nost D jepis Charakteristika Vzd lávací obsah lov k a p íroda Fyzika Charakteristika Chemie Charakteristika Biologie Charakteristika kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 3 z po tu 196

4 Vzd lávací obsah Zem pis Charakteristika Vzd lávací obsah P írodov dný seminá Charakteristika Vzd lávací obsah Cesty um ní Charakteristika Vzd lávací obsah Projektové vyu ování v n meckém jazyce Charakteristika Vzd lávací obsah emesla Charakteristika Vzd lávací obsah Hodnocení a autoevaluace koly Pravidla pro hodnocení Zásady hodnocení výsledk vzd lávání Obecné zásady hodnocení cíle, formy Podklady pro hodnocení Hodnocení výsledk vzd lávání na vysv d ení Zásady a pravidla pro sebehodnocení Hodnocení chování Pravidla pro hodnocení chování Výchovná opat ení Zásady pro celkové hodnocení a na vysv d ení Celkové hodnocení se stupni Hodnocení a v zájmových útvarech organizovaných kolou Komisionální a opravné zkou ky, p ezkou ení Hodnocení vzd lávání podle individuálního vzd lávacího plánu Stupn hodnocení prosp chu p i p evedení na klasifikaci Autoevaluace koly Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace asové rozvr ení autoevalua ních inností P ílohy P íloha 1: Za len ní pr ezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova P íloha 2: U ební plány Tabulace u ebního plánu pro I.stupe Tabulace u ebního plánu pro II.stupe kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 4 z po tu 196

5 Waldorfská základní kola a mate ská kola, Brno, Plovdivská 8, p ísp vková organizace 1. Identifika ní údaje 1.1 Název VP kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno 1.2 P edkladatel Název koly Waldorfská základní kola a mate ská kola, Brno, Plovdivská 8, p ísp vková organizace Adresa koly Základní kola Plovdivská 8, Brno editel koly Ing. Arch. Michal Kvapil Zpracovali: Ing. Lucie perková, Kolegium Waldorfských u itel Kontakty telefon: fax: I O IZO RED IZO Z izovatel Název Statutární m sto Brno I O Adresa Dominikánské nám. 1, Brno 1.4 Platnost dokumentu Dokument platí od editel koly kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 5 z po tu 196

6 2. Charakteristika koly Na Z Plovdivská se d ti u í podle kolního vzd lávacího programu, který je zpracován na základ Rámcového vzd lávacího programu vydaného Ministerstvem kolství. áci se vyu ují podle zásad waldorfské pedagogiky. Sou ástí koly je i Mate ská kola vyu ující na základech waldorfské pedagogiky, d ti jsou rozd leny do t í odd lení. 2.1 Historie koly Historie waldorfských t íd není historií budovy, ale spí e celého waldorfského spole enství-, u itel, rodi a p átel koly. První waldorfská t ída vznikla z iniciativy rodi v roce 1999 p i Z Horova v m stské ásti abov esky, tato základní kola byla zru ena a dal í t i roky nav t vovali na i áci Z Jehnice. Zde nebyla mo nost z ídit vy í t ídy kv li nedostatku dal ích volných místností. Následující kolní rok probíhala výuka p i Z Jasanová v Jundrov a od kolního roku 2004/2005 byly Waldorfské t ídy p i len ny k Z Masarova v Brn Lí ni. Zde z staly a do konce k. roku 2008/2009. Dne vznikla samostatná Waldorfská základní kola a mate ská kola na Z Plovdivská 8 v Brn abov eskách. 2.2 Úplnost a velikost koly Základní kola na ulici Plovdivská je úplná s 9 postupnými ro níky. V ka dém ro níku je jedna t ída. kolu nav t vuje p ibli n 200. kolní dru ina má kapacitu 60. Mate ská kola má t i odd lení, celková kapacita je 75 d tí. T ídy jsou umíst ny v pavilonu A. V ro níku je v dy jedna t ída pr m rn asi s 24 y, celkem asi 200. kolu nav t vují áci z celého m sta Brna i z okolí. kola je umíst na v m stské ásti Brno abov esky, v panelové výstavb. V blízkosti jsou zastávky MHD autobus, trolejbus, tramvaj Prostorové e ení kola se nachází v ásti sídli t v Brn abov esky, sestává ze t í pavilon A, B, C. V pavilonu A jsou umíst ny: kmenové u ebny t íd odborné u ebny (Vv, Hv, P ír., Inf, Aj, Nj, va ení, dílny d evo ezba, kovotepectví, keramická) odd lení kolní dru iny V pavilonu B se nachází: a) mate ská kola b) nájemce: St edisko volného asu LATA, které ale není sou ástí koly. V pavilonu C jsou umíst ny: a) eurytmický sál b) t locvi na c) po íta ová u ebna Prostory koly vyu ívá komunitní centrum k rozvíjení aktivit, které p ispívají k zkvalitn ní mezivrstevnických a mezigenera ních vztah a budování vztahu u itel--rodi. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 6 z po tu 196

7 Sou ástí kolního pozemku je h i t, men í h i t pro pot eby mate ské koly, atrium, zahrada. 2.3 Vybavení koly Materiální kola se postupn vybavuje pom ckami pro výuku odborných p edm t, literaturou pot ebnou k výuce. m bude výhledov k dispozici multimediální u ebna vybavená po íta i s p ipojením na internet a dal ími mediálními prost edky Prostorové Areál koly je rozd len na pavilony A, B, C, jídelnu s kuchyní, kolní h i t, atrium a zahradu. áci t íd vyu ívají p ízemí, první patro pavilonu A, t locvi nu a u ebny pavilonu C, kolní jídelnu, kolní h i t a zahradu. H i t a atrium jsou vyu ívány i na pobyt venku o velké p estávce. V prvním pat e pavilonu A jsou umíst ny také dv t ídy waldorfské dru iny a u ebny jazyk. V p ízemí p i vstupu do koly jsou umíst ny atny, sociální za ízení pro chlapce i dívky. Dále se tu nachází kabinety u itel a odborné u ebny. kola není bezbariérová Technické Pro výuku informa ních technologií je ur ena u ebna výpo etní techniky vybavená po íta i. U itelé mají k dispozici po íta e v kabinetech. Po íta e jsou propojeny do po íta ové sít, p es kterou mají áci i u itelé p ístup na internet. kola je vybavena u ebnou dílen, kuchy kou, hudebnou a keramickou dílnou. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru a Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor waldorfských t íd tvo í 9 t ídních u itel, p ibli n 5 odborných u itel, dv vychovatelky a jedna asistentka integrovaného a. Prioritou koly je vzd lávání a výchova podle poznatk o vývoji d tí a mláde e, proto je velký d raz kladen na dal í vzd lávání pedagogických pracovník. U itelé se pravideln zú ast ují mnoha seminá tuzemských i zahrani ních - v t inou se týkají waldorfské výuky, ale jedná se i o odborné seminá e jazykové, um lecké apod. U itelé pro li po íta ovým kolením, v t inou ovládají po íta ovou techniku a rodi e mohou vyu ívat komunikaci s u iteli prost ednictvím elektronické po ty Charakteristika Ve kole jsou vzd láváni áci z Brna a blízkého i vzdálen j ího okolí m sta. Waldorfské t ídy nav t vují i integrovaní áci se specifickými poruchami u ení a také se zdravotními posti eními. V ichni integrovaní áci mají vypracovaný individuální plán výuky. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty Téma projekt volí vyu ující podle v kových skupin, podle nápln u iva nebo reagují na aktuální d ní ve spole nosti. N které projekty jsou t ídní, jiné ro níkové i kolní. O zapojení t ídy do kolního projektu se rozhodují áci se svým t ídním u itelem. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 7 z po tu 196

8 2.5.2 Stálé projekty Spole né pro v echny t ídy: Váno ní jarmark probíhá v adventním období ve waldorfských t ídách formou dílni ek. Je mo né si zde vyrobit dáre ky a ozdoby s váno ní tematikou, i zakoupit ji hotové výrobky koly a jejich rodi. Výt ek je v nován áste n na charitativní ú ely, áste n na zakoupení výukových pom cek pro odborné p edm ty. B hem jarmarku probíhají také vystoupení koly a ji speciáln p ipravená divadelní p edstavení, i ukázky z vlastní výuky. Jarní jarmark je jarní a velikono ní obdobou jarmarku váno ního. Také na n j si p ipravují rodi e a d ti dílni ky, u itelé s d tmi zase vystoupení. Projekty jednotlivých t íd : Michaelská slavnost : Slavnost p i p íle itosti svátku sv. Michaela. Jde o pomyslný boj s drakem o prokázání odvahy. Tuto slavnost si v t inou organizuje ka dá t ída zvlá, n kdy p ipravují star í áci program pro ni í ro níky. Martinská slavnost : Slavnost p i p íle itosti svátku sv. Martina. Úst edním tématem je soucit, nesobeckost a t drost. Slavnost organizují rodi e s d tmi a u iteli bu samostatn po t ídách, nebo spole n. Star í áci asto pomáhají s p ípravou - hrají divadlo mlad ím d tem apod. Adventní spirála : Slavnost na za átku adventu symbolizující cestu ke sv tlu. V t inou si ji organizuje ka dá t ída sama. T íkrálová slavnost : Lednová slavnost, která se koná na T i krále. Ka dá t ída ji organizuje sama. Masopust : Jde v t inou o spole nou slavnost pro v echny t ídy. Vyrábí se masky a r zné jednoduché hudební nástroje. Následn v ichni vyjdou v pr vodu, zpívají a tan í. Svatojánská slavnost : Slavnost p i p íle itosti svátku sv. Jana, kdy se zem otevírá a vydává lidem istého srdce své poklady. Ka dá t ída sama obvykle pálí svatojánský ohe. Mimo tyto tradi ní slavnosti po ádají jednotlivé t ídy samostatné projekty jako nap. vyná ení Moreny, i t ní studánek apod. Pravideln ka dý rok jezdí t ídy na koly v p írod a na výlety. Adopce Mnohé t ídy se ve spolupráci s rodi i zú ast ují projekt Adopce na dálku, je zaji ují humanitární organizace. Tímto zp sobem pomáhají d tem nap íklad v Bangladé i, v Ugand a v Indii Mezinárodní spolupráce Partnerskou kolou na í koly je waldorfská kola v Utrechtu. U itelé se vzájemn nav t vují a sd lují si zku enosti. 2.6 Spolupráce s rodi i a jinými subjekty V t ina rodi je lenem ob anského sdru ení W-alternativa, která iniciovala zalo ení waldorfské koly v Brn. Toto ob anské sdru ení se kolou nadále úzce spolupracuje, podporuje její projekty a v p ípad pot eby ji i zastupuje na ve ejnosti. Pro spole ná setkávání rodi, u itel a len W-alternativy slou í kolská rada. Tvo í ji zástupci za ka dou t ídu, zástupci za u itelský sbor i W-alternativu. Rada se schází dle pot eby, minimáln v ak 4x za rok. Její lenové jsou informováni o innosti koly, jejích zám rech a dal ím rozvoji a p edávají tyto informace dále. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 8 z po tu 196

9 O výsledcích vzd lávání svých d tí jsou rodi e informováni ka dý m síc na t ídních sch zkách. Mohou si také domluvit osobní konzultaci s t ídním u itelem v rámci konzulta ních hodin i mimo n. Rodi e také hojn vyu ívají ke komunikaci telefon i mailovou po tu. Vzhledem k tomu, e je waldorfská kola postavena z velké ásti na spolupráci s rodi i, jsou tito více i mén anga ovaní a pomáhají p i organizaci jarmark i dal ích ro ních slavností. Pomáhat chodí i do vyu ování nap íklad p i výuce pletení, há kování, i práce s vlnou. V n kterých t ídách jsou integrováni áci vzd lávající se dle vlastního individuálního vzd lávacího programu. Jejich u itelé úzce spolupracují s výchovným poradcem koly. 2.7 kolní dru ina kolní dru ina (dále jen D) je základním lánkem za ízení výchovy mimo vyu ování. D není pokra ováním kolního vyu ování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpe ení zájmové innosti, odpo inku a rekreace. Vhodné st ídání práce a odpo inku p ispívá k odstran ní únavy z p edchozí kolní innosti, u í d ti u lechtilé zábav, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní pot eby a rozmanité zájmy. 2.8 Komunitní centrum sociální klima a podpora pedagogického procesu My lenka otev ené koly resp. komunitního centra je obrazem volného toku informací, znalostí a dovedností mezi r znými skupinami ob an, které vede k ru ení bariér mezi kolou, rodi i, y, u iteli, samosprávou, dobrovolníky, podnikateli apod. a v d sledku budování kvalitního sociálního klimatu na kole vede i ke zkvalit ování zp sob vzd lávání. Základem otev ené koly je partnerský p ístup k m a jejich rodi m, participace na rozhodovacích procesech souvisejících s vnit ním ádem koly, ochota pedagog naslouchat m, p ijmout ale i hodnocení u itele, zkvalitnit a roz í it spolupráci s rodi i. áci jsou podporováni, aby se ú astnili ivota komunity. Tímto zp sobem mohou vyu ít v domosti ze koly v reálné ivotní situaci. Rozvíjí to jejich smysl pro ob anství a buduje schopnosti, sebeocen ní a sebed v ru. áci, kte í nedosahují výborných kolních výsledk, mohou asto zazá it jako dobrovolníci. Vytvo ení dobrých vztah s dosp lými lidmi, rodi i, u iteli, ale i irokou ve ejností je d le itý prvek v jejich vývoji. Dobrá kolní komunita také podporuje rodi e a leny komunity, aby se stali dobrovolníky nabízeli své schopnosti kole a místní obci. 3. Charakteristika VP 3.1 Zam ení koly kola vychází z princip výuky waldorfské pedagogiky. Je lenem Asociace waldorfských kol eské republiky. Waldorfská pedagogika vychází z my lenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Výuka je zalo ena na zákonitosti vývojových krok dít te a mladého lov ka, prom n a rozvoje jeho vztahu ke sv tu a jeho schopnosti u it se. U ební plán, metody a obsahy výuky jsou p izp sobeny tomuto vývoji. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 9 z po tu 196

10 Výchova a výuka je proto vývojovým procesem, u ební plán je sestavený podle pot eb a postupn se rozvíjejících schopností dít te. D le itým cílem výuky a výchovy dít te je jeho v estranný rozvoj v praktických i um leckých oborech v u ebním plánu waldorfské koly jsou proto zastoupena ob tato hlediska. Schopnosti a nadání d tí se velmi odli ují, a proto nalezneme vedle tradi ních p edm t nap. pletení, tkaní, zahradnictví, atd. Tato rozmanitost nabídky umo uje ka dému dít ti najít pro sebe v u ebním plánu n co, v em bude mít anci vyniknout stírají se tak rozdíly mezi mén a více nadanými nebo zru nými. Výkony nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale pro itkovým charakterem výuky, který vzbuzuje ivý zájem o probíranou látku. Vysv d ení na konci kolního roku má formu slovního hodnocení, které charakterizuje v echny p ednosti i nedostatky dít te, jeho pokroky i obtí e v uplynulém kolním roce. Hodnocení chápe waldorfská pedagogika jako prost edek k podnícení dal ího rozvoje a seberozvoje a. Obsah vzd lávání, osvojování poznatk, znalost fakt a s nimi spojených díl ích dovedností a návyk nejsou chápány jako cíl vzd lávání. Pro ivot a práci ve waldorfské kole platí zásada, e spolupráce p eva uje nad jejich vzájemnou sout ivostí. Pouze v 8. a 9. ro níku se z d vodu po adavku p ijímacího ízení na st ední koly kombinuje slovní hodnocení s klasifikací. V u ebních plánech se projevuje snaha nenad azovat ádný p edm t i skupinu p edm t nad druhé a v echny p edm ty jsou ur eny pro v echny y. Dívky se tak ú astní i práce se d evem a kovem, chlapci pletou, há kují, atd. Smyslem je dát v em d tem iroký základ - ka dý z p edm t rozvíjí díl í aspekty iroké palety lidských kvalit. V plánu je dále co nejvíce zohled ováno co mo ná nejv t í prolínání jednotlivých témat. Ve vyu ování je snaha stav t mosty mezi jednotlivými obory a p edm ty, p edstavovat d tem sv t ve vzájemných vztazích a ve vztahu k lov ku. V u ebním plánu se také projevuje snaha o soulad mezi v dou, um ním a duchovními hodnotami, jinak také mezi pravdou, krásou a um ním.v prvních letech kolní docházky je vyu ování zam eno na pro ívání sv ta. U itel oslovuje dít um lecky nap íklad prost ednictvím obraz, a to nejen pouze viditelných, ale p edev ím slovních, tedy vzniklých z vypráv ní, která vyvolávají názorné p edstavy. Stejn d le ité je p sobení hudby, pohybového um ní, malí ství, básnictví a hry. D ti v tomto období p edev ím napodobují a na to je brán ohled ve výuce. V dal ích letech p eva uje snaha d tí uv domit si více sám sebe, áci p ijímají v e spí e s kritikou a je pot eba jim pomoci vytvo it si schopnost poznávat zákonitosti sv ta a rozvíjet kauzální my lení. Tato snaha se projevuje p edev ím v záv re ných ro nících v období puberty. V jednotlivých p edm tech, oblastech a tématech u itel usiluje p edev ím o osv tlení základních princip. Volí jasné p íklady, které jsou blízké d tem daného v ku a nesna í se zahrnovat y encyklopedickými p ehledy. Výuka by m la být co nejnázorn j í, áci by m li mít mo nost sami si co nejvíce v cí vyzkou et. V metodách, jimi u itelé waldorfských kol uvád jí své y do u iva, hraje d le itou roli obraz, rytmus a pohyb. Vyu ování hlavních p edm t (matematika, mate ský jazyk a literatura, fyzika, chemie, p írodopis, d jepis, zem pis a dal í) probíhá v tzv. epochách. Jedná se o dvouhodinový (100min.) vyu ovací blok, který se je t dále d lí na ást rytmickou, vyu ovací a vypráv cí. Tento blok je dopln n o jednu vyu ovací hodinu týdn. Po dobu 2 a 5 týdn p i n m u itel rozvíjí jedno dané téma (nap. matematické operace, stavba domu, d jiny ecka), p i em tímto tématem se prolínají dal í výukové dovednosti. Dal í p edm ty (jazyky, t lesná, pracovní a hudební výchova, eurytmie apod.) se vyu ují v klasických vyu ovacích hodinách (45min., p ípadn spojených blocích 90minut) kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 10 z po tu 196

11 Ve kole nejsou pou ívány u ebnice, jejich roli plní materiály, které si u itel sám nebo ve spolupráci s kolegy vybírá nebo vytvá í. Knihy dopl ují vyu ování (nap. cvi ebnice a atlasy), nejsou ale hlavním prost edkem výuky, nebo postrádají vztah ke konkrétní pedagogické situaci. Velký význam proto mají epochové se ity, které p i p íprav u ebnice nahrazují. Na pouti základní kolou provází dít po celou dobu t ídní u itel, který v epochách vyu uje obvykle v tsinu hlavních p edm t. U itelé se sna í o rozvinutí v ech vloh svých do té míry, aby byli v dosp losti schopni vlastní orientace, samostatného, odpov dného a sociáln pozitivn zam eného jednání a my lení. Základem koly je spole enství, u itel a rodi, a proto je nutné neustále udr ovat a rozvíjet vzájemný kontakt a spolupráci s rodinami. V tomto ohledu klade waldorfská kola mnohem v t í nároky jak na u itele, tak i na rodi e. ijeme v dob velmi bou livého rozvoje na í civilizace. Nemalou m rou k n mu p ispívá i závratné tempo vývoje informa ních technologií. Na jedné stran je velmi snadné vyhledat tém jakoukoliv po adovanou informaci a na stran druhé se vývoj m ní takovým tempem, e získaný poznatek stárne a je nutné jej neustále aktualizovat. Tradi ní p ístup ke vzd lání vybavit jednou prov dy a ve kerým teoretickým poznáním o sv t a spole nosti v ní ije se tedy v dne ní dob ukazuje jako p ekonaný. Do pop edí vstupují lidské vlastnosti zodpov dnost, kreativita, zájem o v c, spolehlivost. A to jsou oblasti, na které se waldorfská pedagogika zam uje. V ka dém kolním roce probíhá mnoho akcí - projekt, p i kterých se schází rodi e, d ti a u itelé. N které jsou otev eny i ve ejnosti. Jsou to slavnosti p i p íle itosti k es anských svátk : Michaelská, Martinská, Svatojánská, T íkrálová slavnost. Dále pravideln ka dý rok po ádáme Adventní a Velikono ní jarmark a dal í akce, p i kterých se rodi e, d ti a u itelé vzájemn setkávají a blí e poznávají. Jednotlivé t ídy jezdí také na výlety, koly v p írod, ly a ský kurs atd. Sou ástí výuky je mnoho exkurzí a výukových program mimo kolní budovu, v p írod apod. 3.2 Výchovné a vzd lávací strategie Cíle základního vzd lávání Umo nit m osvojit si strategii u ení a motivovat je pro celo ivotní u ení: samostatná organizace vlastní innosti vlastní úsudek iniciativa, tvo ivost, zodpov dnost komunika ní dovednosti, spolupráce, práce ve skupin za azování metod, které podporují kreativitu vyu ívání kladného hodnocení osobní p íklad poznávání vlastních mo ností Podn covat y k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém uplat ování mezip edm tových vztah rozvíjení schopnosti logického uva ování netradi ní zp soby e ení Vést y k v estranné, ú inné a otev ené komunikaci kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 11 z po tu 196

12 um ní naslouchat a porozum t druhému respektování názor ostatních práce a komunikace ve skupin Rozvíjet u schopnost spolupracovat a respektovat práci a úsp chy vlastní i druhých práva a povinnosti, u itel spolupráce ve výuce zodpov dnost za spole né výsledky práce spolupráce s rodi i P ipravovat y k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ovali svá práva a plnili své povinnosti dodr ování mravních hodnot a slu ného jednání nést d sledky za svá rozhodnutí ú ast zástupc t íd ve kolním parlamentu Vytvá et u pot ebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v pro ívání ivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prost edí i k p írod otev ené a kultivované projevování svých cit ohleduplný a citlivý vztah k lidem, k p írod a ke kulturním a etickým hodnotám schopnost ovládat negativní emoce U it y aktivn rozvíjet a chránit své fyzické, du evní a sociální zdraví a být za n odpov dný prevence ikany a násilí vytvá ení dobrých vztah ve kole respektování spolu a v ech zam stnanc koly dodr ování pitného re imu zdravé stravování Vést y k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, u it je ít spole n s ostatními lidmi integrace vy adujících speciální pé i otev enost v i spolu m porozum ní odli nému zp sobu ivota lidí z jiných kultur ohleduplnost v i v em lidem Pomáhat m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými mo nostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými v domostmi a dovednostmi p i rozhodování o vlastní ivotní a profesní orientaci sebehodnocení osvojování základních pracovních dovedností a návyk kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 12 z po tu 196

13 3.2.2 Klí ové kompetence Klí ové kompetence mají m pomáhat p i získávání v eobecného vzd lávání. Úrove klí ových kompetencí získaných na základní kole tvo í základ pro dal í celo ivotní u ení a orientaci v ka dodenním praktickém ivot. Kompetence k u ení umo nit m osvojit si strategii u ení a motivovat je pro celo ivotní u ení y vedeme k sebehodnocení individuálním p ístupem k m, zvy ujeme jejich anci pro ít úsp ch podn cujeme tvo ivost Kompetence k e ení problému podn covat y k tvo ivému my lení, logickému uva ování a k e ení problém y vedeme k hledání r zných e ení problému motivujeme y úlohami z praktického ivota y vedeme k vyhledávání informací star í áci p ipravují aktivity pro mlad í y Kompetence komunikativní vést y k v estranné a ú inné komunikaci vedeme y ke vhodné komunikaci se spoluy, s u iteli a ostatními dosp lými ve kole i mimo kolu u íme y obhajovat a argumentovat vhodnou formou sv j vlastní názor a zárove v novat pozornost názoru jiných podporujeme p átelské vztahy ve t ídách a mezi t ídami Kompetence sociální a personální rozvíjet u schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých pou íváme skupinovou práci, vzájemnou pomoc p i u ení y vedeme k respektování spole n dohodnutých pravidel chování u íme y práci v týmu Kompetence ob anské p ipravovat y jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ující svá práva plnící své povinnosti rozvíjíme dovednosti pohotov reagovat v nenadálých krizových situacích, rozhodnout se a poskytnout ú innou pomoc postupn budujeme schopnosti vci ovat se do situací jiných lidí a být vnímavý ke svému okolí vytvá íme pov domí o kulturním d dictví, práci a tradicích p edchozích generací Kompetence pracovní pomáhat m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné mo nosti a uplat ovat získané v domosti a dovednosti p i profesní orientaci propojujeme znalosti získané v r zných oblastech a p edm tech a vyu íváme je p i praktických innostech vedeme y k pou ívání nástroj a vybavení v rámci stanovených pravidel a k p izp sobení se okolním podmínkám a zásadám bezpe nosti budujeme schopnost manuální spolupráce mezi spoluy kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 13 z po tu 196

14 3.3 Zabezpe ení výuky se speciálními vzd lávacími pot ebami V rámci práce na í koly pova ujeme za d le ité v novat se také m zdravotn posti eným i znevýhodn ným, m se specifickými poruchami u ení a chování, m ze sociokulturn znevýhodn ného prost edí nebo s jinými speciálními vzd lávacími pot ebami. P i pé i o tyto y spolupracují u itelé, kolní poradenské pracovi t s rodi i i dal ími odbornými za ízeními. Na e snaha sm uje k pomoci t mto m, k jejich integraci a s vyu itím speciálních metod, postup, forem vzd lávání a didaktických materiál ke zlep ování jejich vzd lávání Oblast reedukace poruch u ení Ve kole probíhá speciáln pedagogická pé e. kolní speciální pedagog v rámci vyu ování provádí intenzivní skupinovou a individuální nápravu specifických poruch u ení, která se soust edí na: reedukace funkcí, které spole n podmi ují poruchu utvá ení dovedností íst, psát, po ítat (na 1. stupni) a u it se (na 2. stupni) psychickou podporu (dít má odcházet s pocitem Já jsem to dokázal, umím to. ) V reedukaci se zam ujeme: na rozvoj sluchové percepce analýzy, syntézy, diferenciace na rozvoj zrakové percepce (optické diferenciace) na prostorové vnímání na posilování pam ti na grafomotorické obratnosti a uvoln ní ruky p i psaní. na podporu tená ské techniky ( tení del ích slov po slabikách, post ehování slabik, post ehování shluk souhlásek), zárove v nujeme pozornost vnímání obsahu teného na aplikaci gramatických pravidel na získávání studijních dovedností 3.4 Zabezpe ení výuky mimo ádn nadaných Typické poznávací charakteristiky nadaných d tí V t ina rozumov nadaných d tí projevuje ji od nejútlej ího v ku atypickou schopnost poznávání (pam, my lení, pozornost atd.). Je byst ej í a ikovn j í ne jeho vrstevníci. Dosahuje vy í výkony obecn nebo v n které konkrétní oblasti innosti (nejen ve kole). Je schopné brzy pracovat s abstraktními symboly. U v p ed kolním v ku se spontánn nau í íst nebo po ítat v oboru nad deset. Rychleji se u í. Víc si zapamatuje. Informace si ov uje z r zných pramen. Je aktivní. Je zvídavé. asto nepot ebuje výrazn motivovat známkami nebo pochvalami. Preferuje samostatnou práci. Má iroké spektrum zájm. Zajímají ho v ci, které pro v t inu d tí za nou být zajímavé a ve vy ím v ku. Pokud jsou tyto charakteristiky podn covány a rozvíjeny, býváme sv dky velmi zajímavého, neoby ejn rychlého vývoje poznávacích schopností. Pokud je tento p irozený vývoj tlumen a nerozvíjen, m e se stát, e nadpr m rné schopnosti paradoxn vytvo í negativní sílu, která brzy za ne p sobit proti jakémukoli u ení a vzd lávání Postup p i práci s nadanými y Obecná doporu ení pro práci z nadanými y: kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 14 z po tu 196

15 dovolit selhávat nemít nerealistické a p ehnan vysoké o ekávání pomáhat vytvá et pozitivní sebeobraz respektovat pot eby rovnoprávné komunikace p stovat jejich sociální vztahy budovat adekvátní sebeobraz zvy ovat schopnost empatie Konkrétní pé e o nadané y: kola vyhledává a rozvíjí talent a mimo ádné nadání. P i pé i o tyto y spolupracují rodi e, kola, kolní psycholog a kolní speciální pedagog se kolským poradenským za ízením (PPP). Odborné vy et ení je podkladem pro integraci a a jeho vzd lávání s vyu itím speciálních metod, postup, forem a zp sob vzd lávání, didaktických materiál. Tyto metody, postupy, formy a p ípadn úpravy vzd lávacího programu jsou specifikovány v individuálním vzd lávacím plánu (IVP). Lze vyu ít dva postupy obohacování u iva a akceleraci u iva: Vzd lávací programy jsou obohacovány v souladu s p im eností v ku a, vytvá ejí podmínky pro tvo ivost a zabra ují stereotypu ve vyu ovacích hodinách. V rámci jednotlivých p edm t je vhodné vypracování vzd lávacích obsah ve více stupních obtí nosti podle p edpoklad a. Obohacování vzd lávání respektuje t i základní roviny: roz i ování u iva tak, aby u ivo postihovalo mezioborové vztahy; prohlubování u iva tak, aby obsahovalo dal í podrobnosti o probíraném tématu; obohacování u iva, které je ji nad rámec vzd lávacího programu, a pracuje také se specifiky zájm vzd lávaných. Akcelera ní programy vzd lávání jsou zalo eny na úpravách u iva pro y tak, aby umo ovaly rychlý postup v jednom nebo ve více p edm tech. Zahrnují tyto mo nosti: p ed asný vstup do vzd lávacího procesu daného stupn vzd lávání urychlení procesu vzd lávání nadaného a (p e azení do vy ího ro níku bez absolvování p edchozího ro níku) pro y m e editel koly vytvá et skupiny, ve kterých se vzd lávají áci stejných nebo r zných ro ník v n kterých p edm tech Nadaní áci jsou dále podporováni v rozvíjení v ech aktivit, ale p edev ím t ch, kde projevuje nejv t í zájem a talent. T mto m lze umo nit nap. speciální práci na po íta i (vzd lávací programy), individuáln pracovat s nau nou literaturou, zú ast ovat se kolních aktivit, ve kterých mají mo nost rozvíjet se apod. Za d le ité také pova ujeme podporovat y v osobnostní výchov, vést je k rovnému p ístupu k ostatním spolu m, k toleranci a ochot pomáhat slab ím. 3.5 Za len ní pr ezových témat V echna pr ezová témata jsou integrována do jednotlivých p edm t, u itel je m e za adit i jako projekt. Tabulky za len ní pr ezových témat jsou pro p ehlednost za len ny jako p íloha textu vp Osobnostní a sociální výchova viz. p íloha Výchova demokratického ob ana viz. p íloha 1 kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 15 z po tu 196

16 3.5.3 Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech viz. p íloha Multikulturní výchova viz. p íloha Environmentální výchova viz. p íloha Mediální výchova viz. p íloha 1 4. U ební plán Tabulky u ebních plán jsou pro p ehlednost za len ny jako p íloha Tabulace u ebního plánu pro I.stupe viz. p íloha Tabulace u ebního plánu pro II.stupe viz. p íloha Poznámky k u ebnímu plánu Epo e je vy len no v týdenní dotaci hodin 12h tzv. hlavního vyu ování, roz len ný do 5 ranních vyu ovacích blok dlouhých 100minut a jedné dopl ující vyu ovací hodiny. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 16 z po tu 196

17 5. U ební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Charakteristika P edm t eský jazyk je vyu ován ve v ech ro nících v epochách a od 3. t ídy i ve cvi ných hodinách. V rámci tohoto p edm tu jsou také realizována tato pr ezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Jedním ze základních lidských projev je e, schopnost vyjad ovat verbáln své my lenky a pocity. Jazyk je zárove nositelem kultury a ve své specifické zvukové podob, gramatické struktu e, typických výrazových prost edcích a pojmenováních ivotní reality skrývá n co, co by se dalo nazvat duchem národa. Ka dý jazyk tak reprezentuje ur itý pohled na sv t. Není zdaleka jen prost edkem k dorozumívání, ale ivým organizmem, který se vyvíjí a m ní podle p sobení nejr zn j ích vn j ích i vnit ních vliv. Je tedy odrazem vývoje spole nosti, která jej u ívá. Mate ský jazyk reprezentuje kulturní a spole enské prost edí, do n ho jsme se narodili a které má zásadní vliv na utvá ení na í osobnosti a na na e vid ní sv ta. Mluvený, ale i psaný jazyk p sobí na my lenky, na pocity, ba i na samotné t lo lov ka. Jeho vliv tkví ve významu a ve zvukové hodnot slov. Aktivní práce s e í tak hluboce p sobí na rozvoj osobnosti. P i výuce eského jazyka se postupuje nejlépe od komunika ní situace a pochopení modality a významu v t a významu slov ke gramatickému (fonetickému, pravopisnému) jevu. Dít tak poznává fakta jazyka v aktuálním vztahu k jejich sd lovací funkci. Poznávání jazyka je zalo eno na p im eném, hravém pozorování, obrazném my lení a intuici, na pro ívání spojeném asto s pohybem a rytmem, na jazykové h e. To je d tskému v ku odpovídající tvo ivé a zajímavé pronikání do taj jazyka, jeho podivuhodného systému a jeho fungování. Dít si v atmosfé e hravosti i humoru, kterou u itel navozuje, vytvá í velmi osobní vztah ke své mate ské e i. kola tak pe uje o to, aby se mate ský jazyk stal lov ku jeho trvalou ivotní hodnotou. Výuka eského jazyka není omezena jen na p edm t eský jazyk a literatura, ale prolíná v emi p edm ty a naopak u itel mate ského jazyka reaguje na to, co se áci práv u í v ostatních p edm tech. áci se tak zdokonalují v mluvení a psaní v t sné vazb na ve keré vzd lávání ve kole. To znamená, e t ídní u itel a ostatní u itelé dbají o to, aby se dorozumívací innosti a schopnosti p stovaly ve v ech p edm tech. Vzd lávací obsah vzd lávacího oboru eský jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro p ehlednost je rozd len do t í slo ek: Komunika ní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se v ak vzd lávací obsah jednotlivých slo ek vzájemn prolíná. V Komunika ní a slohové výchov se áci u í vnímat a chápat r zná jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát, mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo sly eného textu r zného typu vztahujícího se k nejr zn j ím situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vy ích ro nících se u í posuzovat také jazykové prost edky textové výstavby a kompozici textu. kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 17 z po tu 196

18 V Jazykové výchov áci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby eského jazyka. U í se poznávat a rozli ovat jeho dal í formy. Jazyková výchova vede y k p esnému a logickému my lení, které je základním p edpokladem jasného, p ehledného a srozumitelného vyjad ování. P i rozvoji pot ebných znalostí a dovedností se uplat ují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, nap. dovednosti porovnávat r zné jevy, jejich shody a odli nosti, t ídit je podle ur itých hledisek a dospívat k zobecn ní. eský jazyk se tak od po átku vzd lávání stává nejen nástrojem získávání v t iny informací, ale i p edm tem poznávání. V Literární výchov áci poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, u í se vnímat jejich specifické znaky, postihovat um lecké zám ry autora a formulovat vlastní názory o p e teném díle. U í se také rozli ovat literární fikci od skute nosti. Postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské návyky i schopnosti tvo ivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. áci dospívají k takovým poznatk m a pro itk m, které mohou pozitivn ovlivnit jejich postoje, ivotní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní ivot. I. asové rozvr ení p edm tu: ro ník: Po et epochových týdn Po et cvi ných hodin týdn 0 0 0,5 0, II. Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj klí ových kompetencí I. Kompetence k u ení: b hem výuky klademe d raz na tení s porozum ním, práci s textem, vyhledávání informací y vedeme k sebehodnocení individuálním p ístupem k m maximalizujeme jejich anci pro ít úsp ch m umo ujeme ve vhodných p ípadech realizovat vlastní nápady, podn cujeme jejich tvo ivost u íme se vytvá et takové situace, v nich má radost z u ení pro samotné u ení a pro jeho dal í p ínos II. Kompetence k e ení problém výuka je vedena tak, aby áci hledali r zná e ení problému, svoje e ení si dokázali obhájit p i výuce motivujeme y v co nejv t í mí e problémovými úlohami z praktického ivota d ti vedeme k aktivnímu podílu na v ech fázích innosti, na plánování, p íprav, realizaci i hodnocení kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 18 z po tu 196

19 III. Kompetence komunikativní vedeme y ke vhodné komunikaci se spoluy, s u iteli a ostatními dosp lými ve kole i mimo kolu u íme y obhajovat a argumentovat vhodnou formou sv j vlastní názor a zárove poslouchat názor jiných podporujeme p átelské vztahy ve t ídách a mezi t ídami za le ujeme metody kooperativního u ení a jejich prost ednictvím vedeme d ti ke spolupráci p i vyu ování podporujeme komunikaci s jinými kolami IV. Kompetence sociální a personální b hem vzd lávání pou íváme skupinovou práci, vzájemnou pomoc p i u ení sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvi eních a úkolech usilujeme o to, aby áci prokázali schopnost st ídat role ve skupin y vedeme k respektování spole n dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se sami podílejí vedeme y k odmítavému postoji ke v emu, co naru uje dobré vztahy mezi y u íme y základ m kooperace a týmové práce V. Kompetence ob anské ve t ídních kolektivech áci spole n stanovují pravidla chování jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní) ve výuce je kladen d raz na pro itek VI. Kompetence pracovní vedeme y k objektivnímu sebehodnocení pomáháme m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné mo nosti a uplat ovat získané v domosti a dovednosti p i profesní orientaci výuku dopl ujeme o praktické exkurze individuálním p ístupem a spoluprací s rodi i pomáháme m p i profesní orientaci kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 19 z po tu 196

20 Vzd lávací obsah 1.t ída Komunika ní a slohová výchova : 02 - porozumí mluveným pokyn m p im ené slo itosti 03 - respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru 04 - pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech 05 - v krátkých mluvených projevech správn dýchá a volí vhodné tempo e i 06 - volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b ných kolních i mimo kolních situacích 07 - na základ vlastních zá itk tvo í krátký mluvený projev -zdokonalování dýchání a smyslu pro rytmus vhodnými t lesnými i jazykovými cviky - zásady pro dorozumívání v novém prost edí - st ídání p i vypráv ní a rozhovoru - pozorné naslouchání e i druhého - zdvo ilá otázka a odpov, nabídka, souhlas i nesouhlas, odmítnutí - pozdravy a oslovování nových spolu a u itel : vítání, lou ení, prosba, d kování, oslovení k estním jménem nebo p íjmením - jednání p i st etu zájm a ve sporu: ádost, prosba, upozorn ní, nabídka ke smíru - pozorné pozorování a poslech, soust ed ní - prosté d jové vypráv ní, jeho poslech, reprodukce - neliterární lí ení nebo vypráv ní - kladení otázek, vyptávání, zdvo ilá a v cná odpov - z etelnost v e i a ohled k poslucha m - poslech prózy, poezie, reprodukce, dramatizace; MUL1, MUL2 hudební výchova t lesná výchova Jazyková výchova 26 - u ívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, p ídavných jmen a sloves 28 - rozli uje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky, odli uje dlouhé a krátké samohlásky základními ánry tohoto ro níku jsou pohádky - postupný p echod k nácviku písmen velké tiskací abecedy a íslic I XX a znaky souhlásek vyvozované z tvar p edm t a postav pohádek (postupným zjednodu ováním se p evádí do písemného znaku) - odhad i dopln ní nových písmen, která se ve slovech vyskytují - slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 20 z po tu 196

21 - sluchové rozli ení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé e i (tempo, intonace, p ízvuk) - hlasitou recitací i poslechem p stování z etelné, isté výslovnosti, správného rytmického len ní v t i del ích celk, melodie odpovídající smyslu - prost ednictvím kreslení forem je rozvíjena hrubá a jemná motorika ( kreslení celým t lem, práce na velký formát; zdokonalování svislých, vodorovných, ikmých, oblých linií v nejr zn j ích variacích; také prstové hry) Literární výchova 39 -p edná í zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku 40 -vyjad uje své pocity z p e teného textu - písn, recitace básní, rozpo itadla apod., seznámení se s rytmem jazyka a mluveného projevu, d raz je kladen na pam ové u ení 2.t ída Komunika ní a slohová výchova : 02 - porozumí písemným nebo mluveným pokyn m p im ené slo itosti 03 - respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru 04 - pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 05 - v krátkých mluvených projevech správn dýchá a volí vhodné tempo e i 06 - volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b ných kolních i mimo kolních situacích 07 - na základ vlastních zá itk tvo í krátký mluvený projev 08 - zvládá základní hygienické návyky spojené se - poslech prózy, poezie, reprodukce, dramatizace; základními ánry tohoto ro níku jsou bajky a legendy - písemné zachycení vlastního zá itku nebo sly eného p íb hu - souvislosti, vztahy, postoje, vlastnosti - kladné i záporné lidské vlastnosti - kladení otázek ú elov zam ených - respekt k vyjád ení druhých, pozorné naslouchání a pochopení ádosti, instrukce, mírn ní nebo e ení jednoduchého konfliktu - zdvo ilé a ú elné jednání na ve ejnosti - spisovn j í vyjad ování v projevech p ed t ídou - sled událostí ve vyslechnutém p íb hu - stru né p evypráv ní sd lení: nalezení hlavní d jové linie s vypu t ním podrobností, aby p íb h mohl být MUL1, MUL2 hudební výchova t lesná výchova kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 21 z po tu 196

22 psaním 09 - pí e správné tvary písmen a íslic, správn spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev p eveden do obrázkové nebo pohybové podoby - rozvoj souvislého vyjad ování: d ti promlouvají o svých osobních p íhodách, p edm tech, zá itcích - nácvik tení-velký d raz na pochopení textu 10 - pí e v cn i formáln správn jednoduchá sd lení 11 - se adí ilustrace podle d jové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý p íb h Jazyková výchova : 22 - rozli uje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky odli uje dlouhé a krátké samohlásky 23 - porovnává významy slov, zvlá t slova opa ného významu a slova významem sou adná, nad azená a pod azená, vyhledá v textu slova p íbuzná 26 - u ívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, p ídavných jmen a sloves 28 - rozli uje v textu druhy v t podle postoje mluv ího a k jejich vytvo ení volí vhodné jazykové i zvukové prost edky - nácvik psaní opisem, p episem a diktováním - nácvik psaní písmen malé tiskací abecedy - nácvik psaní normalizované latinky - psaní je spojováno s ostatními u ebními innostmi d tí - psaní krátkých text, nap.: adresa, blahop ání, pozdrav z prázdnin, vzkaz, písemné zachycení vlastního zá itku nebo sly eného p íb hu Literární výchova 39 - te a p edná í zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku 40 - vyjad uje své pocity z p e teného textu 41 - rozli uje vyjad ování v próze a ve ver ích, odli uje pohádku od ostatních vypráv ní 42 - pracuje tvo iv s literárním textem podle pokyn u itele a podle svých schopností - stru né p evypráv ní sd lení: nalezení hlavní d jové linie s vypu t ním podrobností, aby p íb h mohl být p eveden do obrázkové nebo pohybové podoby - rozpoznávání kladných i záporných lidských vlastností v textu kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 22 z po tu 196

23 3.t ída Komunika ní a slohová výchova : 01 - plynule te s porozum ním texty p im eného rozsahu a náro nosti 02 - porozumí písemným nebo mluveným pokyn m p im ené slo itosti 03 - respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru 04 - pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 05 - v krátkých mluvených projevech správn dýchá a volí vhodné tempo e i 06 - volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b ných kolních i mimo kolních situacích 07 - na základ vlastních zá itk tvo í krátký mluvený projev 08 - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 09 - pí e správné tvary písmen a íslic, správn spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 10 - pí e v cn i formáln správn jednoduchá sd lení 11 - se adí ilustrace podle d jové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý p íb h Jazyková výchova 22 - rozli uje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky 24 - porovnává a t ídí slova podle zobecn ného významu - d j, v c, okolnost, vlastnost 25 - rozli uje slovní druhy v základním tvaru 26 - u ívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, p ídavných jmen a sloves -od vod uje a pí e správn : i/y po tvrdých a m kkých souhláskách, d, t, n, ú/, b, p, v, m - mimo morfologický ev; velká písmena na za átku v ty a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenování - vyjad ování hodnotících postoj : vztah k hrdin m, k p íhodám, srovnávání svých postoj s postoji hrdin. - zdokonalování techniky psaní, odstra ování individuálních nedostatk ; d raz na úpravu textu, itelnost a p ehlednost - popis postavy, zachycení atmosféry p íb hu - výcvik vyjad ovací pohotovosti: schopnost popisovat spolu m oblíbený p edm t, vylí it (v jednoduchých v tách s p ehlednou stavbou) iv a zajímav pro ostatní svou nebo cizí p íhodu nebo d j na obrázku; uvést vystoupení spolua - zdvo ilost a zku enost ve ve ejném e ovém jednání: ve h e i ve skute nosti ovládat základní zdvo ilostní obraty a zp soby nekonfliktního jednání; p edávat slo it j í, av ak jednozna né vzkazy - ánry písemného projevu: adresa, blahop ání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (p ihlá ka, dotazník), vypravování - poslech prózy, poezie, reprodukce, dramatizace; základními ánry tohoto ro níku jsou starozákonní p íb hy - slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma; - základní slovní druhy - v ty podle postoje mluv ího - m kké, tvrdé souhlásky - d, t, n, ú/, b, p, v, m - mimo morfologický ev; - úvod do psaní velkých písmen MUL1, MUL3 MUL2, hudební výchova t lesná výchova kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 23 z po tu 196

24 28 - rozli uje v textu druhy v t podle postoje mluv ího a k jejich vytvo ení volí vhodné jazykové i zvukové prost edky - nácvik psacího písma podle normalizované latinky Literární výchova 39 - te a p edná í zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku 40 - vyjad uje své pocity z p e teného textu 41 - rozli uje vyjad ování v próze a ve ver ích, odli uje pohádku od ostatních vypráv ní 42 -pracuje tvo iv s literárním textem podle pokyn u itele a podle svých schopností - d raz na individuální hlasité tení a pochopení textu (reprodukce, rozhovory o p e teném textu) - vyhledávaní d le itých informací v textu, rozli ení podstatného od mén podstatného - základní literární pojmy - literární druhy a ánry: rozpo itadlo, hádanka, íkanka, báse, pohádka, bajka, legenda -tvo ivé innosti s literárním textem - p ednes vhodných literárních text, volná reprodukce p e teného nebo sly eného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod -zá itkové tení a naslouchání -poslech literárních text 4.t ída Jazyková výchova 33-rozli uje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 36-u ívá vhodných spojovacích výraz, podle pot eby projevu je obm uje 37-pí e správn i/y ve slovech po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Literární výchova kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Waldorfská kola Brno strana 24 z po tu orientace ve stavb textu len ní na odstavce, vyjad ovací prost edky -slovní druhy, tvary slov - sloveso: asování, as minulý, p ítomný, budoucí - tvo ení p íbuzných slov - výstavba v ty, v tné celky - schopnost slovotvorn a tvaroslovn obm ovat slova (bez termín, spole n, jazyková hra) - psaní zn lých a nezn lých souhlásek - psaní i/y po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova -poslech a tení prózy a poezie, rozmlouvání o ní, reprodukce, recitace, inscenace

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více