Teorie práva. Studenti PF UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie práva. Studenti PF UK"

Transkript

1 Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011

2 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti prvního ročníku, nemusí tedy být i přes veškeré korektury zcela správný a autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za výsledek zkoušky. Texty byly vytvořeny na wiki studentů PF UK tulacek.eu/. Soubor vygenerován: , 17:34 2

3 Obsah 1 Otázky Pojem práva Právo objektivní a subjektivní Právo objektivní Právo subjektivní Co bylo první? Právo a právní vědomí Prameny: Právo pozitivní a právo přirozené Přirozenoprávní přístup (jusnaturalismus) Právní pozitivismus (juspozitivismus) Právní normativismus Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem Právní normy Obecné znaky (společné s ostatními normami) Specifické rysy právních norem Metanormativní části Jiné formy jazykových výrazů (než norma) Struktura právních norem hypotéza dispozice sankce Normy kondiciální a klasifikace jejich strukturálních elementů Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem Míra abstraktnosti formulace Kumulativnost nebo alternativnost formulace (vlastní konstrukce) Úplnost či neúplnost vymezení (výčtu) hypotézy, dispozice, sankce Klasifikace právních norem Kritérium právní síly Kritérium povahy regulativního působení normy Působnost právních norem Věcná působnost Prostorová působnost Osobní působnost Časová působnost Retroaktivní působení právních norem Retroaktivita v právu Pravá retroaktivita Nepravá retroaktivita Právní principy v soudobém právu Typy právních principů Základní charakteristické rysy právních principů Funkce právních principů Prameny právních principů Základní právní principy dle jednotlivých právních odvětví Obecné principy právního řádu Právní principy a právní normy - shodné rysy a rozdíly Shodné rysy Rozdíly Pojem a druhy pramenů práva Trojí význam pojmu prameny práva Druhy pramenů práva Klasifikace normativních právních aktů

4 OBSAH OBSAH Právní předpisy Předpisy, které nejsou prameny práva Klasifikace právních předpisů Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost Právní síla a prvotnost, nebo odvozenost Normativní akty Mezinárodní právo x vnitrostátní Platnost a účinnost Právní precedenty; Soudcovské právo; Význam soudní judikatury v kontinentálním právu Doktrína rule of precedent Soudcovské právo Normativní smlouvy Smlouva Normativní právní smlouva Kolektivní smlouvy Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti Právní obyčeje Zvyklost = uzance Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy Právní předpisy / normativní právní akty Mezinárodní smlouvy Specificky určité nálezy Ústavního soudu Smlouva o přistoupení ČR k EU Prameny evropského práva Vnitřní předpisy Právní jazyk a náležitosti právní terminologie Právní jazyk Náležitosti právní terminologie Legislativní technika Vztah pojmů právní předpis a právní norma Kontinentální typ právní kultury Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA 39 Rozdíly mezi VB a USA Znaky Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty Právní institut Systém práva České republiky PRÁVNÍ ODVĚTVÍ x PRÁVNÍ INSTITUT ČLENĚNÍ PRÁVA NA PRÁVNÍ ODVĚTVÍ Právo soukromé a právo veřejné Teorie zdůvodňující rozdělení na právo veřejné a soukromé Soukromé právo Veřejné právo Právo hmotné a procesní hmotné právo procesní právo ústavní právo - hmotné, nebo procesní? = Zdroje = Právo mezinárodní a právo vnitrostátní Mezinárodní právo Česká republika a mezinárodní právo Jiné země a mezinárodní právo Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu Evropské právo Vztah práva EU a vnitrostátního práva Prameny evropského práva, tvorba práva v EU Rozhodující orgány EU/ES Subjektivní práva a právní povinnosti Klasifikace subjektivních práv; právní nároky Druhy subjektivních práv Právní nároky Právní subjektivita a subjekty práva Fyzické osoby Právnické osoby Právnické osoby jako subjekty práva

5 OBSAH OBSAH 1.34 Fyzická osoba jako subjekt práva Druhy právní způsobilosti Druhy právní způsobilosti: Státní orgány a právní způsobilost Zdroje Právní tituly Klasifikace právních skutečností Právní skutečnost Dělení druhy právních skutečností Právní jednání Právní úkony Individuální právní akty Právní události Typické příklady Pojem interpretace práva, Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti Metodologické direktivy interpretace práva Gerloch, Boguzsak: Ústavní soud Výkladové cíle Použití jazykového výkladu v právní interpretaci Model tří oblastí pojmu Philipa Hecka: Použití logického výkladu v právní interpretaci Použití systematického výkladu v právní interpretaci Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci Historický výklad Teleologický (teleologicko- axiologický) výklad Komparativní (srovnávací) výklad Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost) Aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad Základy právní argumentace Dvě roviny argumentace v právu: Metody interpretace v právní argumentaci Subjektivní a objektivní právní odpovědnost Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů Pojem právní odpovědnosti Sankční postihy při porušení právní povinnosti Funkce právní odpovědnosti Klasifikace právní odpovědnosti Třídění právních deliktů Soukromoprávní delikty Veřejnoprávní delikty Trestný čin Přestupek Správní delikty Disciplinární delikty Ústavní delikty Mezinárodněprávní delikty Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů Pojem právní odpovědnosti Sankční postihy při porušení právní povinnosti Funkce právní odpovědnosti Prvky zaviněného porušení právní povinnosti Zavinění a jeho formy Druhy zavinění: Souvislost zavinění a právní odpovědností Zdroje Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva Pojem aplikace práva Různé druhy procesů aplikace práva Dělení aktů práva

6 OBSAH OBSAH Stadia procesu aplikace práva Druhy procesů aplikace práva Akty aplikace práva a jejich klasifikace Účinnost aktu aplikace práva Právní moc aktu aplikace práva Vykonatelnost aktu aplikace práva Druhy aktů Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva Právní stát a vláda práva - shodné rysy a rozdíly Rozdíly mezi kontinentálním (právní stát) a angloamerickým (rule of law) systémem práva Právní stát Vláda práva Soudobý demokratický právní stát Právní stát Soudobý demokratický právní stát Legalita a legitimita v soudobém právu Legalita Legitimita Právní záruky zákonnosti a ústavnosti Zákonnost = legalita Ústavnost = konstitucionalismus Právní záruky zákonnosti Správní kontrola (dozor a dohled) Rozhodování sporů Donucení Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod lidských práv Základní práva a svobody a jejich význam v demokratickém právním státě; kolize základních práv a svobod Klasifikace základních práv a svobod Podle generací Podle subjektu Podle povahy Podle účelu úpravy Podle oblasti, druhu, resp. podle zařazeni v Listině Právo a společnost Právo Možné dělení Minulost a současnost Koncepce původu práva ve společnosti Právo působí ve společnosti více způsoby Moc a právo Kontinuita a diskontinuita Efektivita práva Hodnoty, účely a zájmy v právu Právo a svoboda Právo a rovnost Právo a jistota + Právo a spravedlnost Spravedlnost a právní jistota Právo a spravedlnost Právní jistota Efektivnost práva a způsoby jejího zjišt ování Koncepce efektivnosti práva Mezery v právu Mezery v právu Analogie Právo a čas Účinnost právního předpisu Problematika retroaktivity v právu Čas jako právní skutečnost

7 Kapitola 1 Otázky 1.1. Pojem práva Pojem právo nelze jednoznačně vymezit, protože se jedná o multidimenzionální fenomén, o vícevýznamový (polysémní) výraz Pro pojem právo neexistuje jedna definice, pokud chceme právo definovat, musíme definovat všechny jeho roviny (aspekty) Normativní rovina - právo je specifický systém pravidel, která regulují chování lidí ve společnosti Sociální rovina - právo je systém společenských vztahů, které ovlivňují obsah právních norem regulujících společenské chování, a také výsledek normativní regulace. Axiologická rovina - právo je prostředkem pro prosazování a naplňování hodnot, které jsou předmětem právní úpravy Mocenská rovina - právo je prostředkem realizace veřejné moci, vnitrostátní i mezinárodní politiky státu Informační rovina - právo je nositelem informací pro adresáty právních norem * Gerloch., A., Teorie Práva, 2. Rozšířené vydání, str. 15; * Gerlochovy přednášky 1.2. Právo objektivní a subjektivní Právo má duální charakter typický antagonismus (protikladnost - např. veřejné a soukromé, hmotné a procesní, vnitrostátní a mezinárodní, přirozené a pozitivní, též objektivní a subjektivní) Právo objektivní Právo v normativním smyslu, tj. souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem (resp. mezinárodním společenstvím států). Právní normy se vyznačují formální určitostí, jsou obsaženy v oficiálních, státem (či státy) uznaných pramenech práva. Takto vymezené právo je objektivním pozitivním právem. Pojem objektivní právo nelze chápat v tom smyslu, že vzniká nezávisle na lidské vůli. Vzhledem k tomu, že právní normy vznikají jako produkt lidské společnosti, jsou vždy, více či méně, poznamenány též subjektivním momentem tvůrce práva. Zároveň však jednou vytvořená soustava pravidel chování (právní normy) se odděluje od svého tvůrce a působí na něm do značné míry nezávisle. To platí zvláště v podmínkách systému rozdělené státní moci, která se projevuje i ve vztahu k tvorbě práva. Klíčový význam má přitom relativní stabilita práva. Stabilní právní úprava v řadě případů přežívá svého normotvůrce, není závislá na svém tvůrci (v současnosti zejména příslušném státním orgánu, zejména orgánu veřejné moci včetně mezinárodních institucí), nezřídka přežívá i po změně státního režimu a dokonce i státu, s jehož existencí byla původně spjata. Právo jako systém norem lze tak chápat vskutku jako určitou část objektivní reality, do níž jednotlivé právní subjekty (lidé a jimi vytvářené právnické osoby, ale i mocenské instituce - orgány veřejné moci) vstupují. Právo představuje součást společenského prostředí, v němž žijí a působí. Významnou součástí takto chápaného objektivního práva jsou rovněž právní principy. Přestože se od právních norem odlišují, a to jak mírou obecnosti, tak i specifickým významem a způsobem použití v právním systému, mají nicméně s právními normami některé společné rysy. Jsou jimi především preskriptivnost jejich charakteru, tj. působí rovněž regulativně (nezřídka se označují za obecné regulativní ideje), jakož i nezbytné uznání ze 1 7

8 1.3. PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDOMÍ KAPITOLA 1. OTÁZKY strany státu, resp. společenství států, nebot jinak by neměly právně závazný charakter. Proto se nezdá být potřebné ve vymezení objektivního práva explicitně uvádět vedle norem též principy. Právo subjektivní Možnost chování, zaručenou právním subjektům objektivním právem. Nakolik tato možnost chování je státně mocensky uznána a zaručena, představuje subjektivní pozitivní právo. Struktura subjektivního práva zahrnuje jak samotnou možnost chování, tak tomu odpovídající právní povinnost jiného právního subjektu. Právní povinnost je možno vymezit jako nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce. Významný je rozdíl mezi subjektivním právem a vlastním chováním v jeho mezích, které se označuje jako výkon práva. viz. 30 Co bylo první? Na tuto otázku existují dva různé pohledy Právní pozitivismus říká, že subjektivní právo vychází z objektivního Přirozenoprávní teorie říká, že objektivní právo vychází se subjektivního * Gerloch A.: Teorie práva (2.vydání), str Právo a právní vědomí právní vědomí je odraz pozitivního práva ve vědomí člověka (pak jde o INDIVIDUÁLNÍ právní vědomí), skupiny (SKUPINOVÉ) nebo celé společnosti prezentací právního vědomí navenek jsou názory, postoje a chování lidí ve vztahu k platnému právu rozlišujeme: 1. právní vědomí de lege lata = podle platného zákona (určuje, co je v souladu s platným právem a co protiprávní; odráží platné právo ve vědomí lidí) na otázku, co je právo, nelze odpovědět úvahou, ale podle zákonů 2. právní vědomí de lege ferenda = právní vědomí o tom, jaké by právo mělo být je to právně-sociologické vědomí, hodnocení práva z hlediska správnosti a spravedlnosti tyto dvě roviny nelze směšovat - první rovina je APLIKAČNÍ = aplikujeme platné zákony X druhá směřuje do oblasti LEGISLATIVNÍ = tvorba zákonů Lze společensky relevantní právní vědomí ztotožnit s veřejným míněním? veřejné mínění = souhrn individuálních/skupinových názorů na právo (lze zkoumat dotazníky apod.) právní vědomí = to, jak chápou právo ti, co o něm rozhodují objektivní právo také není totožné nejsou totožné, ale mohou se mísit konfrontace problematických otázek (např. trest smrti) Prameny: A. Gerloch - Teorie práva, 4. upravené vydání (str ) přednášky chybí prameny 4 pozit.jpg ΩΩ Γpozit.jpgGraphicf ile(typejpg) 1.4. Právo pozitivní a právo přirozené 4 stěžejní metodologické přístupy k právu (4 základní myšlenkové směry): Teorie přirozeného práva Právní pozitivismus Sociologicko právní koncepce Psychologický přístup k právu 8

9 1.4. PRÁVO POZITIVNÍ A PRÁVO PŘIROZENÉ KAPITOLA 1. OTÁZKY Přirozenoprávní přístup (jusnaturalismus) Vychází z právního dualismu představa, že existuje právo vytvořené státem a právo přirozené, existující nezávisle na státu, nezávislé a neměnné, nadřazené pozitivnímu Důležitá je legitimita ospravedlnitelnost práva Vývojové stupně přirozenoprávní teorie: 1. Teologický základ přirozeného práva (ius divinum, lex aeterna) právo je výrazem boží vůle Nejstarší koncepce přirozeného práva Teorie poddanské smlouvy mezi Bohem a lidmi; lidé jsou si rovni pouze před Bohem, v reálném světě přirozená nerovnost; každý člověk plní boží poslání Kořeny už v antickém Řecku Platon v díle Ústava zdůrazňuje přirozenost rozdělení lidí na stavy Aristoteles člověk = od přírody bytost politická (zoon physei politikon) to vede k vytváření rodin a obcí (polis) I Aristoteles uznává přirozenou nerovnost ale nerovnost musí být přiměřená ideál polis se silnou střední vrstvou Cicero všechny národy a v každé době ovládá jediný, věčný a neměnný zákon Naplněním přirozeného práva má být ius civile i ius gentium Ulpianus přirozené právo je společné všem živým tvorům a lidem Z myšlenek Platona a Aristotela vychází středověká křest anská teologie zdroj přirozeného práva v Bohu Sv. Augustin dílo De civitate dei (Boží stát) věčné boží právo určuje hranice pro světské právo, ale světské právo dovoluje víc než Boží právo co Boží právo nezakazuje a světské právo nezakázalo je dovoleno Sv. Tomáš Akvinský zakladatel tomismu, dílo Suma teologická 3 druhy zákonů: (a) Zákon věčný (lex aeterna/lex divina) (b) Zákon přirozený (lex naturalis) (c) Zákon lidský (lex humana) Mezi nimi - hierarchie, nižší v souladu s vyšším, nespravedlivý zákon není zákon 2. Naturalistická koncepce (ius naturae) vzniká v 16. století Deistický přístup Bůh stvořil svět, ale do jeho chodu již nezasahuje Přirozené právo existuje i bez boží vůle v přírodě platí neměnné a všeobecně platné zákony 3. Racionalistická koncepce (ius rationale) 17. a hlavně 18. století (osvícenství) Základní principy práva jsou poznatelné a zdůvodnitelné rozumem Teorie společenské smlouvy legitimizační základ státu moc státu pochází z lidu Myšlenka svobody člověka a rovnoprávnosti Ideový zdroj buržoazních revolucí Hugo Grotius přelom 16. a 17. století Problematika mezinárodního práva dílo O právu válečném a mírovém Mezinárodní právo (ius gentium) je prostoupeno řadou přirozenoprávních principů Thomas Hobbes dílo Leviathan Přirozený stav člověk člověku vlkem společenská smlouva lidé se vzdají své suverenity ve prospěch vládce (není tu dělba moci) Podle Hobbese nemůže existovat nespravedlivý zákon autorita a ne pravda tvoří zákon John Locke dílo Druhé pojednání o vládě Na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát Přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva Jean Jacques Rousseau dílo O původu a základech nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva Přirozený stav ideální, neexistovalo soukromé vlastnictví ani státní moc Člověk je od přírody dobrý, zlým ho udělaly instituce civilizované společnosti Kritizuje soukromé vlastnictví Odmítá zastupitelskou demokracii (ale pochybuje, zda přímá demokracie je možná) Pojem společného blaha a obecné vůle 5 9

10 1.4. PRÁVO POZITIVNÍ A PRÁVO PŘIROZENÉ KAPITOLA 1. OTÁZKY Charles Luis de Montesquie dílo O duchu zákonů Zákony každého národa podle něj musí odpovídat geografickým podmínkám, hospodářské situaci, náboženství a mravním zvyklostem národa Kritizuje absolutismus (Perské listy) požaduje dělbu moci Historickoprávní škola Německo, 1. polovina 19. stol. Kritika racionalistické koncepce Zdůraznění historické determinovanosti a omezenosti práva Důležitá role ducha národa - právo je produktem dějin, vzniká v národním vědomí, s národem se vyvíjí, zdokonaluje, ale i retarduje nebo zaniká Právní pozitivismus (juspozitivismus) Zabývá se studiem platného práva Právní monismus právo tvoří jen ty normy, které stát uzná za závazné a které stát vynucuje Důraz na legalitu soulad s právem Legalismus = čistě formalistický přístup práva nerespektující jeho axiologický a teleologický rozměr kritika takovéhoto přístupu od konce 19. stol. a hlavně pak po 2. světové válce Kořeny právně pozitivistického přístupu k právu už v stol. škola glosátorů studují nově objevená digesta a dělají si z nich poznámky Po nich komentátoři zpracovávají ty poznámky, zobecňují 19. stol. 3 základní směry právního pozitivismu: Francouzská škola právní exegeze, rakouská škola právní exegeze Právní pozitivismus v Německu Právní pozitivismus ve Velké Británii Francouzská škola právní exegeze Stěžejní význam Code civil (1804) Hlavní myšlenky nezadatelná práva je třeba sepsat do kodexu; představa úplnosti právního řádu; soudce musí vždy rozhodnout (nesmí odepřít spravedlnost) Několik etap: Výchozí idea ztotožnění práva se zákonem Princip dělby moci důsledně rozlišená moc zákonodárná a výkonná Představa o úplnosti právního systému co není zakázáno, je dovoleno striktní právní pozitivismus odmítá mezery v právu Rozvoj právní dogmatiky nauka o tom, jak zacházet s právními texty podle urč. zásad a interpretačních pravidel Nehodnotový přístup k právu Rakouský pozitivismus Obdoba francouzského, zásadní dílo ABGB (1811) Podstatně menší význam než francouzská škola Německý pozitivismus Staví na recepci římského práva Němci se považovali za dědice Říma Historickoprávní škola: 1. pol. 19. stol. doba sebeuvědomování si německého národa, touha po sjedncení Hlavní představitel Friedrich Carl von Savigny Dílo: Právnické učení o metodě, Dějiny římského práva ve středověku... Závislost práva na národu, tvůrce práva duch národa (projevuje se v právu, jazyce, obyčejích a státu národa) Právo = produkt historického vývoje Odpor ke kodifikacím nahradit je chce pojmovým aparátem Savigny rozlišuje: 1. obyčejové právo bezprostřední projev právního vědomí národa 2. vědecké právo výsledek činnosti právní vědy Zákonodárství a kodifikace zachycení zásad, které vznikly historickým vývojem národa Savigny je autorem klasické teorie interpretace práva jeho klasifikace právních metod je stále používána Vlastní právní pozitivismus v Německu: Karl Magnus Bergbohm dílo Právní věda a právní filosofie 6 10

11 1.5. PRÁVNÍ NORMATIVITA; OBECNÉ A SPECIFICKÉ ATRIBUTY PRÁVNÍCHKAPITOLA NOREM 1. OTÁZKY Z právní vědy vylučuje hodnotící úvahy Rozvoj pozitivistické teorie právního státu stát = výlučný tvůrce práva, právem je sám vázán, ale právní normy může předepsaným způsobem měnit = formální pojetí právního státu Georg Jellinek dílo Všeobecná státověda, Systém subjektivních veřejných práv pojem normativní síla fakticity = co jest, má být Právní normy = normy vnějšího chování mezi lidmi, normy pocházející od uznané vnější autority, jejichž závaznost je zaručena vnější mocí Vztah mezi právem a morálkou právo je minimem morálky Teorie právního státu stát musí být vázán právem Rudolf von Jhering dílo Duch římského práva, Účel v právu Právo = záruka životních podmínek společnosti, založena na donucovací moci státu Tvůrce sociologického právního pozitivismu Anglický pozitivismus 3 etapy 1. Empirický pozitivismus Blackstone 2. Analytický právní pozitivismus Bentham, Austin 3. Nástupci Austina Jeremy Bentham Zakladatel analytického směru Právo = projev vůle suverénního vládce Podstatou práva právní imperativ příkaz, zákaz dovolení urč. chování, dovolení opaku chování Motivační síla imperativu odměny a tresty Princip užitečnosti (utilitarity) právo je rozumné tehdy, když je užitečné, užitečné je tehdy, když dosahuje určité cíle bezpečnost, hojnost, rovnost... John Austin Dělí právo na 3 skupiny: 1. božské právo určené lidem od Boha 2. vrchnostenská pravidla 3. práva pozitivní morálky nevyplývají z politické vrchnosti Právní věda studuje pouze vrchnostenská pravidla Právo stojí na rozkazu, povinnosti, suverénní moci a sankci Jurisprudence neuvažuje nad tím, jestli je právo dobré - Zavazuje i právo, které je v rozporu s božským právem 2 skupiny rozkazů: 1. Law, rules zavazují k urč. chování obecně 2. Particular commands zavazují k urč. chování individuálně nepatří do práva Právní normativismus Dnes převládá názor, že jde o pokračování a dovršení pozitivismu Snaha definovat právo bez hodnotových předpokladů, Zkoumá jaké právo je, ne jaké má být oddělení světa mětí (sollen) a bytí (sein) Předchůdci normativismu Kant rozlišení mětí a bytí; novokantovci Stammler Vídeňská škola Kelsen, Merkl, Verdross Brněnská škola Weyr, Sedláček, Engliš Hans Kelsen dílo: Ryzí právní věda, Všeobecná teorie norem 2 aspekty práva statický = soubor platných norem, dynamický = tvorba a aplikace práva Pyramida norem (subordinace norem): 1. Konstituce, ústava 2. Obecné normy a obyčeje 3. Individuální soudní rozhodnutí, rozhodnutí administrativních orgánů Mezinárodní právo stojí nad právem vnitrostátním * Aleš Gerloch Teorie práva (5. vydání) ; * tabulka teorka statnice (pro rok 2009) od Dianky (vakobobři) 7 11

12 1.5. PRÁVNÍ NORMATIVITA; OBECNÉ A SPECIFICKÉ ATRIBUTY PRÁVNÍCHKAPITOLA NOREM 1. OTÁZKY 1.5. Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem Právní normy obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená (nebo uznaná) státem (popř. mezinárodním společenstvím států) a vynucovaná státní mocí, resp. od státu odvozenou veřejnou mocí (popř. mocí mezinárodních institucí) je to druh norem, ve společnosti je řada norem X právní jsou asi tím nejdůležitějším normativním systémem, vztah práva a ostatních norm. systémů se vyvíjí/jel, v moderní společnosti se snižuje rozsah působení určitých mimoprávních systémů, např. sekularizace práva (v západním světě se právo oddělilo od církve), s tím pracuje iusnaturalismus, dnes se právní, morální a náboženské normy odlišují (nespadají pod jeden systém, ale jsou zde podobné rysy) rozlišujeme normy: s hodnotovým významem právo, morálka, náboženské normy; základem normativní regulace je zhodnocení určité potřeby (výsledkem je hodnota), hodnota má jak objektivní stránku (potřebnost), tak subjektivní (ocenění určité potřeby), hodnota může být materiální (voda) nebo duchovní (svoboda), vztah mezi potřebou a hodnotou je nepřímo úměrný, z hodnot pak vycházejí ideje (abstraktní pojmy) technického charakteru pravopisná pravidla, herní a sportovní pravidla, upravují technické náležitosti, postupy atd. právo je univerzálním normativním systémem (může do sebe zahrnout i jiné normativní systémy), získají-li neprávní normy státem stanovenou formu pramene práva stávají se právními normami jednotlivá právní norma nemůže být pochopena izolovaně smysl nabývá až jako část systému práva právní norma reguluje určité vztahy ve společnosti, je závazná stanoví subjektům práva a povinnosti (jak se mají chovat), není zcela totožná s textem právního předpisu (např. jedna právní norma může být obsažena ve více ustanoveních zákona) Obecné znaky (společné s ostatními normami) Preskriptivní charakter (regulativní, to, co má být) každá norma reguluje chování adresátů (podstatou normativnosti je regulativní charakter podle představ normotvůrce, či byla vytvořena spontánně), působí do budoucnosti opakem je deskriptivní charakter jiných jevů (např. výroků, které stanovují, že něco je/bylo) tento charakter je určen skutečným významem jazykového výrazu (nerozhoduje jeho forma), např. ustanovení Ústavy ČR hlavním městem ČR je Praha má deskriptivní formu, přesto má normativní charakter (správně formulačně má být, že se Praha stanovuje hl. městem ČR /přikazuje se, že hl. městem má být Praha) způsoby regulace nazýváme mody = modality normativnosti, kterými lze ovlivňovat chování adresátů, rozdělujeme je na: 1. objektivní mody (z hlediska normotvůrce): příkaz (co musí být) zákaz (co nesmí být) dovolení (co smí být) určitého chování slabá modalita 2. subjektivní mody (z hlediska adresáta normy): oprávnění možnost subjektu chovat se určitým způsobem povinnosti nutnost chovat se stanoveným způsobem předmětem subjekt. práv a povinností je vždy nějaké chování z příkazu a zákazu (= silné modality) plyne povinnost určitého chování nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce (norma přikazující/zakazující bez uvedených sankcí by byla imperfektní) z dovolení (= slabá modalita) plyne oprávnění možnost chovat se způsobem, který je tou normou vymezen (z objektivního práva vyplývají práva subjektivní), není spojeno se sankcí, zákonné dovolení je právní dovolení, některé věci jsou dovoleny právní normou, ale nemusí být dovoleny etickou normou apod. příkaz a zákaz se vzájemně vylučují neslučitelnost normativních modalit X jsou však vzájemně zaměnitelné negací požadovaného chování (zakazuje se krást = přikazuje se nekrást) příkaz směřuje k aktivnímu = komisivnímu chování (konat, facere), ze zákazu plyne povinnost nekonat (non facere) či něco strpět pasivní = omisivní chování (lze používat pouze příkazy nebo pouze zákazy při užití negace)

13 1.5. PRÁVNÍ NORMATIVITA; OBECNÉ A SPECIFICKÉ ATRIBUTY PRÁVNÍCHKAPITOLA NOREM 1. OTÁZKY pro tradiční systémy jsou typické příkazy (Desatero přikázání), v moderních státech se užívá hlavně zákaz klíčovou modalitou jsou dnes pro moderní systémy zákazy (příkazy převedeny na zákazy) a dovolení je dovoleno jen to, co je přikázáno, NEBO je zakázáno jen to, co není dovoleno logický čtverec modalit vedle příkazu, zákazu a dovolení je ještě nedovolení, existují vztahy mezi jednotlivými objektivními mody, bud je to jednostranná implikace z příkazu plyne dovolení, ze zákazu zas nedovolení; nebo kontravalence (vzájemná neslučitelnost, např. příkaz určitého chování je neslučitelný s nedovolením téhož chování) 2 zásady (politicko-právní vymezení regulace): Zásada legální licence (= zákonného dovolení) právně je dovoleno vše, co právo nezakazuje prostor svobody (vychází se z toho, že jedinec si uvědomuje, že jeho svoboda je omezena svobodou druhých a veřejným zájmem) z mlčení zákona lze vyvodit dovolení předpokládá se, že bude jen minimum zákazů!! stačí jediná modalita modalita zákazu (z toho plyne implicitní dovolení, takže může jít i o chování praeter legem, nesmí být však contra legem) klíčová pro soukromé právo v ČR je ústavní zásadou Zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (požadavků) je dovoleno jen to, co je výslovně stanoveno enumerativní = úplný výčet pretenze = možnost zasahovat je stanovena úplná míra zasahování státu základní je zde modalita příkazu a explicitního dovolení (povolení je žádoucím chováním, proto se povoluje, často omezeno doprovodnými zákazy např. volit do Parlamentu ČR může každý, kdo je občanem ČR starším 18 let včetně) prostor svobody možno vyplnit autonomní tvorbou (např. uzavírání smluv) prostor svobody dán možností nemusíme vyvíjet jakoukoliv další aktivitu trojí charakter: 1. vymezení druhu orgánu veřejné moci a jeho působnosti (stanoven rozsah a působnost) 2. vymezení procesní působnosti (jaké zájmy hájí) 3. rozhodování nikoli volnou úvahou, nýbrž vázáno hmotným právem zvláštní je normativní systém teologický (podstatou jsou příkazy, NE zákazy) Desatero přikázání (existuje základní boží autorita, která přikazuje i zakazuje určité chování) základem jsou povinnosti (proto přikázání) Specifické rysy právních norem těmi se odlišují od ostatních normativních systémů právní normy nejsou zcela shodné s jednotlivými ustanoveními zákona či jiných pramenů práva jejich atributy: 1. Obecnost (vs. jedinečnost) právo platí zásadně pro všechny subjekty na území státu týkají se druhově určených subjektů (případů) nemají subjektivní charakter oprávnění, povinnosti a sankce jsou stanoveny též obecně (ne ad hoc!!) zásady rovnosti před zákonem, právní norma by se neměla týkat jedinečného případu, upravovat rovnost určitého subjektu teprve aplikací normy na konkrétní případ se dosahuje jedinečnosti (rozsudkem soudu, smlouvou), v zákoníku práce je upravena druhově pracovní smlouva, koho se týká, jak ji lze uzavřít obecné pravidlo, které je poté aplikováno na mnohé případy 10 13

14 1.5. PRÁVNÍ NORMATIVITA; OBECNÉ A SPECIFICKÉ ATRIBUTY PRÁVNÍCHKAPITOLA NOREM 1. OTÁZKY usnesení Ústavního soudu ČR č. 318/2009 Sb. právní normy nesmí být jedinečné, šlo o zrušení předčasných voleb (zrušen návrh na zkrácení pátého volebního období PS), jde jen o konkrétní normu vymezení okruhu subjektů daných norem se různí normy se mohou týkat každého, nejčastěji je však okruh specifikován, např. občané, norma může upravovat pravomoce jedinečné osoby, např. prezidenta, přesto tato norma jedinečná není, protože takové úpravy jeho pravomocí jsou platné pro všechny prezidenty 2. Formální určitost stát uznává normy v určité právní formě, touto formou se rozumí pramen práva právní norma je taková norma, která je vyjádřena ve formálním pramenu práva (státem uznaném), např. v zákoně, právním precedentu jde o určení, co je právní normou a co už nikoliv, z pramenů práva poznáváme právní pravidla 3. Specifická závaznost je-li norma vyjádřena jako právní, je závazná pro všechny typově určené případy právní norma je závazné pravidlo chování (stanovuje oprávnění a povinnosti) pravidlo vždy musí být závazné, každá norma, která je tímto pravidlem, je závazná tato závaznost je odlišná, autonomní pravidla člověk si je vytváří sám, např. obyčej, odsouzení veřejným míněním x heteronomní pravidlo vytvořeno mimo vůli adresáta (státem, či státem uznáno), spojení právních norem se státem jakožto univerzální společensko-právní institucí a autoritou kvazi normy součásti pr. řádu, které závazně nestanoví práva a povinnosti, např. doporučující normy 4. Specifická vynutitelnost spojená se státními institucemi (soudy, správní úřady, policie, ty mají za úkol sancionování, resp. zabezpečení vynucení pr. normy), pokud norma stanoví povinnost, tak má stanovit i sankci pro její nedodržení (jinak se jedná o imperfektní normu, není-li sankce a. implicitní či vyjádřena v jiném pr. předpisu nebo b. sice explicitní je, ale je obtížně použitelná), pokud stát normu uzná, měl by též zajistit její vynucení sankce dané státem nejen vnější donucení (X u nás však malá míra interiorizace práva) právo je tedy nástrojem donucení, tj. hrozby násilí (až použití samotného násilí) donucení se v právním státě uplatňuje až v případě porušení práva, podmínky a způsob donucení mají být stanoveny právními normami princip zákonnosti Metanormativní části nenormativní formy nemají být v normativním systému, jsou cizorodým prvkem, pokud se objevují, musí mít přesně daný účel (vazba na normy) existují druhotně, nemají normativní charakter preambule = slavnostní uvozující ustanovení pr. předpisu společensko-politické prohlášení (nemá normativní charakter), vyjádřuje cíle dokumentu (a základ. ideje), může být využita při interpretaci vlastního normativního textu (vysvětluje úmysl zákonodárce), nezáleží na jejím umístění (nad či vlevo od zákona, či pod zákonem jako jeho součást) definice = vymezení určitých pojmů legální definice jsou druhem definic, které jsou vyjádřeny v zákoně, samy o sobě nejsou normou (nemají preskriptivní charakter), řada pojmů má neurčitý význam a definice slouží k jejich objasnění (vytváří je právní věda) získávají sekundárně normativní význam při použití v určité právní normě (až tehdy jsou s nimi spojeny právní důsledky) patří sem i explikace = výčty určitých znaků zákonných pojmů, výklad dále i vymezení pr. pojmů soudy (ÚS, Nejvyšším soudem) odkazy = legislativní zkratky (druh taxativní zkratky) zákon souvisí s jinými prameny práva a normotvůrce na ně chce odkázat (pomoc při orientaci) samy o sobě nemají normativní význam, a to ani zprostředkovaně, odkazují na ustanovení v textu právního předpisu či pod čarou právní principy = vůdčí zásady (spolu s pr. normami spadají pod platné objektivní právo), na nichž stojí právní systém mají preskriptivní charakter (lze vyvodit závěr, že jsou to pouze specifické právní normy), ale též deskriptivní odlišují se od právních norem: jsou abstraktnější a obecnější než PN neplynou z nich konkrétní práva a povinnosti pro finální recipienty, * stanovují nejobecnější právní postupy, kterými se normy (a jejich aplikace) řídí, jsou závazné pro normotvůrce východiska celého normativního systému (jsou to tzv. obecné regulativní ideje), mají tedy interpretační a aplikační význam těmito principy argumentují soudy i jiné orgány při řešení komplikovaných pr. případů (hlavně ÚS, posuzuje se konzistentnost pr. úpravy s 11 14

15 1.6. STRUKTURA PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY pr. principy), existují i principy mezinárodního a evropského práva (vyloženy judikaturou mezinár. soudů, Mezinárodním soudním dvorem, Evropským soudem pro lidská práva, Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně) mohou mít kontradiktorní charakter vzájemně se nevylučují, a tak mohou působit i proti sobě (X norma nemůže současně něco přikazovat i zakazovat), vyvažují se a poměřují mezi sebou tzv. metoda vyvažování (relativní preference jednoho principu před druhým pro daný případ), popř. metoda specifikace (omezení platnosti principu pro určité případy, často totiž principy srovnávájí různé hodnoty, což pro tyto případy není vhodné) rozlišujeme tradiční principy (př. není soudce bez žalobce, smlouvy je nutno dodržovat) a principy moderního práva (př. neznalost zákona neomlouvá, zásada legální licence), další členění je na univerzální principy a principy platné jen v určitých právních odvětvích (v trestním právu zásada presumpce neviny, není trestu/viny bez zákona), poté na hmotněprávní (zásada legální licence) a procesněprávní principy (nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci) nakolik se však mají vyskytovat v normativním systému tyto části?? chybné je nadměrné užívání definic, odkazů (matoucí), principů (jádro je ve vlastních pramenech, NE v principech), nedobré jsou hodnotící věty (nemají regulativní charakter), axiologický charakter má zůstat v pozadí nepovažujeme je za právo, pokud nejsou spojeny s určitými zákazy či příkazy (např. někdo se zasloužil o stát nemá normativní význam X je-li dodáno, že to má být někde vytesáno, stává se to příkazem, a tudíž normou) Jiné formy jazykových výrazů (než norma) deontická logika = logika normativních vět - pracuje s myšlenkovými výtvory, které nejsou výpověd mi, ale obsahují výzvy k určitému chování, uvádějí, jaké způsoby chování jsou přípustné a jaké ne; studuje vztahy mezi jazykovými výrazy vyjadřujícími příkazy, zákazy a povolení, od ostatních obecných idejí lze normy (normativní věty) odlišit jazykovým způsobem vyjádření jejich významu, za pomocí formulací smí být, je dovoleno, má být atd. výrok je opakem norem, může být pravdivý či nepravdivý, norma tento charakter nemá (nelze říci, jestli je pravdivá), ptáme se, jestli je platná či ne, např. v prostorách fakulty se nekouří výrok X v prostorách fakulty je zakázáno/se nesmí kouřit norma; výrok o normě výrok je pravda, že platí norma ta a ta, např. je pravda, že je zakázáno kouřit v prostorách fakulty idea neplynou z ní konkrétní oprávnění a povinnosti, mají abstraktní povahu, vychází z hodnot (hodnota = hodnocení určité potřeby, může být materiální, či duchovní), např. je žádoucí, aby se v prostorách fakulty nekouřilo hodnotící věta s hodnocením nespojena žádná sankce, proto by se musela pojit s normou, zákon je nositelem právních norem, pokud je neobsahuje, vytváří klamavý dojem, že bude cosi vyžadovat (hodnoty mají velkou roli, ale relativizují tvrzení), pokud je vybavena sankcí, může se dostat až do rozporu s ústavním právem státu (pokud obsahuje ony hodnotící věty), např. je správné, že je zakázáno kouřit v prostorách fakulty, Zákon o zásluhách 1930 TGM se zasloužil o stát, tato hodnotící věta se stala součástí normy, poté inspirace pro druhý zákon, ale ani v jednom případě tato věta nedává povinnost nemoci tvrdit opak * učebnice A. Gerlocha 4. vydání (str ); * učebnice J. Boguszaka, J. Čapka a A. Gerlocha (str. 26-9, 82, 103-7); * přednáška (tuším třetí v pořadí); * otázka z minulých let, zpracovaná Hankou V Struktura právních norem trichotomická (podmíněná věta): hypotéza-dispozice-sankce (sankce nastává v případe nedodržení dispozice) tetrachomická o dvou částech: hypotéza-dispozice, nedodržení dispozice-sankce hypotéza podmínky realizace normy podm. za nichž nastane dispozice popřípadě sankce podm. kt. musí nastat, aby norma působila a mohla se uplatnit na jednotlivé případy napr. okruh adresátů, časová působnost,

16 1.6. STRUKTURA PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY dispozice vlastní pravidlo chování jadro normy- nemůže u normy absentovat! jednotlivé žádoucí modality chování, tj. z hlediska normotvůrce příkaz, zákaz, dovolení a z hlediska adresáta oprávnění a povinnost sankce újma za porušení právních povinností stanovených v dispozici právní normy imperfektní norma= norma bez sankce druhy sankcí: absolutně určité- stanoven druh trestu i jeho výše relativně určité- stanoven druh trest a jeho výše v určitém rozmezí neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše Normy kondiciální a klasifikace jejich strukturálních elementů normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, sankce větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů Vyloučení soudců 14 (1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, sankce nevytváří prostor pro uvážení při aplikaci vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem vyhláška MVč. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušností k policii 2 Způsob vnějšího označení policistů (1) Policisté, kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem POLICIE v bílém orámování na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen rukávový znak). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. l obr kumulativnost nebo alternativnost formulace strukturálních částí právní normy kumulativní charakter formulace hypotézy, dispozice a sankce musí být splněny všechny podmínky, splněny všechny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce spojka a a obdobné, např., jakož i, i, rovněž ve významu slučovacím zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 32 (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry. alternativní charakter hypotézy, dispozice, sankce stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění, uložena jedna ze sankcí spojka neboa obdobné ( anebo) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Držba 129 (1) Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. 16

17 1.7. DRUHY HYPOTÉZ, DISPOZIC A SANKCÍ PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY 1. úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce taxativní výčet úplný, uzavřený výčet nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám, nelze ukládat jiné než uvedené sankce výčet právních povinností a sankcí, taxativní musí být vymezení působnosti orgánů veřejné moci zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 25 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou a) akademický senát fakulty, b) děkan, c) vědecká rada fakulty, d) disciplinární komise fakulty. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. demonstrativní výčet příkladný výčet prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy obraty typu zejména, například, jiné okolnosti v recentním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce za jejich nedodržení zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 2f Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky (1) Dalšími předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou například: a) technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky, b) počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky, c) přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních letech s uvedením objednatele, popřípadě kupujícího, místa a doby plnění. uvedená tři hlediska lze kombinovat * GERLOCH, Aleš.Teorie práva.5.vyd.plzeň:aleš Čeněk,2009, s Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem klasifikaci strukturálních elementů kondicionálních právních norem lze provést podle tří kritérií: Míra abstraktnosti formulace relativně abstraktní hypotézy, dispozice, sankce zákonodárce jimi vytváří větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů aplikujících právo výhodný při vyšší variabilitě případů; pružnější - změní-li se sociální realita, konkrétní právo se může stát mrtvým v moderním demokratickém právu by se neměly vyskytovat abstraktní sankce typu soud potrestá dle uvážení - platí zásada Ubi ius incertum, ibi ius nullum (kde je právo neurčité, tam není práva) 17 př.: relativně konkrétní hypotézy, dispozice, sankce formulace je velmi konkrétní, obsahuje např. číslovky nevytváří prostor pro uvážení při aplikaci vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem 17

18 1.7. DRUHY HYPOTÉZ, DISPOZIC A SANKCÍ PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY př.: Kumulativnost nebo alternativnost formulace (vlastní konstrukce) kumulativní charakter formulace hypotézy, dispozice, sankce konstruovány jako konjunkce podmínek - musí být splněny všechny podmínky nebo povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce používají se spojky a, jakož i, i, rovněž ve významu slučovacím 18 př.: alternativní charakter formulace hypotézy, dispozice, sankce konstruovány jako disjunkce podmínek stačí splnit alespoň jednu podmínku používá se spojka nebo a obdobné ( anebo ) př.: Úplnost či neúplnost vymezení (výčtu) hypotézy, dispozice, sankce taxativní výčet (úplný, uzavřený) nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám, nelze ukládat jiné než uvedené sankce,... důležitý pro výčet právních povinností, sankcí nebo vymezení působnosti orgánů veřejné moci (kompetenční normy) 19 18

19 1.8. KLASIFIKACE PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY př.: demonstrativní výčet (příkladný) vytváří prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy často používané zákonodárcem u hypotéz, kdy orgán aplikující právo může přihlédnout i k jiným podmínkám, resp. okolnostem, než jsou uvedeny v zákoně v moderním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce používají se obraty typu zejména, například, jiné okolnosti př.: * Gerloch A.: Teorie práva (4. upr. vyd.), 200 str ; * vlastní výpisky ze semináře Teorie práva I. doc. Maršálka 1.8. Klasifikace právních norem Kritérium právní síly Právní síla vlastnost, která spočívá v relevanci vztahu mezi normami, což odpovídá jejich postavení v hierarchii norem jedná se o dělení dle pramenů práva Normy z tohoto hlediska dělíme na: ústavní, zákonné a podzákonné, přičemž platí, že norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly a norma může být měněna nebo rušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly Normami všech stupňů jsou vázány všechny fyzické a právnické osoby a orgány veřejné správy. Zákonnými normami a normami vyšší právní síly jsou vázány soudy, které mohou samy rozhodovat o tom, zda jsou podzákonné normy v souladu s normami zákonnými. Zákonodárce se řídí zákonnými a normami vyšší právní síly, zákonné normy může sám měnit a rušit. Ústavní úroveň představuje základ právnímu řádu a ústavní normy jsou závazné pro všechny subjekty. ÚS je vázán pouze ústavními normami a prameny práva, které jsou na stejné úrovni. Nálezy ÚS mají sílu zákona. ÚS smí, pokud je to ústavou dovoleno, rušit zákony nebo podzákonné předpisy postavení negativního zákonodárce. Ústavní normy jsou přijímány ústavodárcem, a mohou se lišit dle míry rigidity

20 1.9. PŮSOBNOST PRÁVNÍCH NOREM KAPITOLA 1. OTÁZKY Kritérium povahy regulativního působení normy Normy s klasickou strukturou Právní normy zavazující a opravňující Opravňující stanoví výslovně pouze oprávnění Zavazující explicitně stanoví pouze povinnosti (ve formě příkazu či zákazu), implicitně z nich lze vyvodit odpovídající oprávnění nebo povinnost jiného subjektu Právní normy dispozitivní a kogentní (kategorické) Pro kogentní normy je typická oblast veřejného práva, včetně práva procesního, v právu soukromém stanoví limity smluvní autonomie účastníků soukromoprávních vztahů Dispozitivní normy bud vůbec nestanoví vlastní pravidlo chování, nebo je stanoví jen subsidiárně a nechávají na adresátech, aby si je stanovili sami, jestliže tak neučiní, tak se užije pravidlo stanovené v normě Kogentní imperativně stanoví pravidlo chování, práva a povinnosti, neponechávají prostor pro vůli adresáta Zvláštní normy Najdeme mezi nimi normy, které nemají klasickou trichotomickou (tetrachomickou) strukturu, tj. kondicionální povahu Blanketové normy Neobsahuje vlastní pravidlo chování, nýbrž ve své dispozici zmocňuje příslušný státní orgán nebo nestátní orgán veřejné moci k vydání prováděcího předpisu, kde bude teprve stanovena vlastní normativní úprava Zmocnění probíhá v relaci ústavní zákon zákon nebo zákon odvozený podzákonný právní předpis, zákon právní předpis (resp. i vnitřní předpis) samostatné instituce (např. krajské zastupitelstvo) Na jejich základě probíhají extenze exekutivy do legislativy Odvozené podzákonné předpisy lze vyplnit pouze jednáním secundum et intra legem (na základě a v mezích zákona) Kolizní normy Tvoří náplň mezinárodního práva soukromého a stanoví hraniční ukazatele, jimiž jsou určeny normy, podle nichž se řeší soukromoprávní vztahy s cizím prvkem Součástí vnitrostátního právního řádu, ale často odkazují na právní řád jiného státu V posledních desetiletích jsou nahrazovány přímými normami v dvoustranných či vícestranných mezinárodních smlouvách Kompetenční normy Stanoví kompetence, tj. vymezují rozsah pravomocí a působnosti orgánů veřejné moci Nalezneme je např. v ústavách států a v kompetenčních zákonech Teleologické normy Nemají klasickou logickou strukturu, necharakterizují normativně žádoucí chování, pouze vytyčují žádoucí cíle, aniž by normovaly způsob, jak k cíli dospět Významnou roli hrají v právu Evropských společenství (resp. EU) ve formě směrnic, které stanoví, jaké cíle mají členské státy dosáhnout Doporučující normy Lze označit jako kvazinormy, nestanoví totiž závazné pravidlo chování, ale jen doporučení žádoucího chování. Blíží se jim případy vzorových stanov, které se použijí subsidiárně pro úpravu právních poměrů určitých právnických osob, PO může upravit právní poměry projevem své vůle v rozsahu zákonných podmínek, přičemž může využít i určitá ustanovení vzorových stanov * A. Gerloch, Teorie práva, 4. vydání, str Působnost právních norem Vymezení rozsahu aplikace a realizace právní normy Věcná působnost 22 20

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Václav Šaroch, Mgr. Petr

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy. Výkladová prezentace k tématům Právo a stát, Normativní systémy

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy. Výkladová prezentace k tématům Právo a stát, Normativní systémy Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

inovovaný výukový materiál se bude žákům prezentovat pomocí IT techniky (PC, vizualizér, dataprojektor), tím bude zajištěno zkvalitnění výuky

inovovaný výukový materiál se bude žákům prezentovat pomocí IT techniky (PC, vizualizér, dataprojektor), tím bude zajištěno zkvalitnění výuky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/

Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/ Otázka: Základy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): misulka1111 Pojem právo právo = soubor norem, vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a státní mocí vynutitelné.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Právo a podnikání. Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. david.sehnalek@gmail.com

Právo a podnikání. Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. david.sehnalek@gmail.com Právo a podnikání Úvod do práva a podnikání teorie a základy práva JUDr. David Sehnálek, Ph.D. david.sehnalek@gmail.com ÚVODNÍ INFORMACE Sylabus: 1. Představení předmětu, úvodní informace, Základy práva

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Oponentský posudek k habilitační práci Habilitantka: JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. Habilitační práce: Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) Oponent: Doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více