Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému"

Transkript

1 Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Xxxxx, Tomáš Katrňák Úvod Většina až dosud provedených výzkumů ukazuje, že vzdělanostní aspirace jsou silným prediktorem toho, jakou školu dívka nebo chlapec bude studovat a s jaký vzděláním nakonec vzdělávací systém opustí. V tomto textu se budeme nejdříve zabývat vzdělanostními aspiracemi u dívek a chlapců a pokusíme se odpovědět, co podmiňuje jejich velikost. Konkrétně se zaměříme na vyjadřované aspirace u žáků devátých tříd základních škol v ČR a budeme analyzovat jejich determinanty s ohledem na pohlaví žáků. Poté se zaměříme na vzdělávací systém ČR a pokusíme se ukázat jednak jak je segregován podle pohlaví žáků a co tuto segregaci podmiňuje. Konkrétně se zaměříme na dívky a chlapce po základní škole a budeme analyzovat faktory, které ovlivňují to, zda studují školu neukončenou nebo ukončenou maturitou. První analýza se tedy bude týkat determinant vyjadřovaných vzdělanostních aspirací podle pohlaví. Druhá analýza se bude týkat determinant studia po základní škole podle pohlaví ve vzdělávacím systému. Teorie 1

2 Data V této kapitole se pokusíme odpovědět na dvě otázky: a) jaké faktory podmiňují vzdělanostní aspirace dívek a chlapců devátých tříd základních škol v ČR; b) jaké faktory podmiňují vzdělanostní segregaci u patnáctiletých dívek a chlapců. V obou případech budeme pracovat s daty, které pocházejí z výzkumu PISA 2003 (Programme for International Student Assessment). Soubory, s nimiž budeme pracovat, byly v rámci České republiky upraveny tak, aby jednak byly reprezentativní na populaci žáků devátých tříd základních škol a jednak byly reprezentativní pro populaci patnáctiletých žáků (bez ohledu na to, zdali už opustili základní školu, nebo na ní ještě studují). V případě první analýzy, týkající se faktorů ovlivňujících vzdělanostní aspirace dívek a chlapců, budeme pracovat se souborem žáků devátých tříd základních škol, jelikož vzdělanostní aspirace nemohou nebýt poznamenány typem školy, na které dívky a chlapci studují. Z tohoto důvodu budeme analyzovat pouze dívky a chlapce základních škol. V případě druhé analýzy, týkající se faktorů podmiňujících vzdělanostní segregaci, budeme pracovat se druhým souborem patnáctiletých žáků. Determinanty vzdělanostních aspirací podle pohlaví Vysvětlovanou proměnnou jsou v tomto případě vzdělanostní aspirace u dívek a chlapců. Proměnná vzdělanostní aspirace má tři varianty: bez maturity, maturita a vysoká škola (varianty 1, 2 a 3). Distribuci této proměnné v souboru žáků devátých tříd základních škol pro dívky a chlapce ukazuje tabulka 1. Většina žáků aspiruje na získání maturity (50,4 %). Méně z nich usiluje přímo o vysokoškolské vzdělání (41,5 %) a 8,1 % z nich chce skončit se vzděláním bez maturity. Větší podíl dívek než chlapců usiluje o vysokoškolské vzdělání (44,8 % : 37,7 %), naopak větší podíl chlapců než dívek chce skončit s výučním listem (10.9 % : 5.7 %). Vzdělanostní aspirace na studium s maturitou jsou z hlediska pohlaví vyrovnané: 49.5 % dívek a 51,5 % chlapců vyjadřují, že chtějí skončit s maturitním vzděláním. zde vlož tabulku 1 2

3 Jelikož vysvětlující proměnná má tři varianty, použijeme k její analýze ordinální logistickou regresi. Vysvětlujících proměnných je deset. Jednak je to věk žáka a typ rodiny, v níž žák vyrůstá (neúplná a úplná). Dále to jsou proměnné charakterizující ekonomické a vzdělanostní zázemí žáka v rodině postavení rodičů v zaměstnání (vždy vyšší socioekonomický index jednoho z rodičů), 1 nejvyšší dosažené vzdělání otce a nejvyšší dosažené vzdělání matky (bez maturity, maturita a vysoká škola), velikost kulturního kapitálu v rodině (podprůměrný, průměrný, nadprůměrný), 2 míra dostupnosti vzdělávacích zdrojů v rodině 3 a význam, který rodiče kladou na vysokoškolské vzdělání (zcela nedůležité, nepříliš důležité, docela důležité a zcela důležité). 4 V neposlední řadě to jsou matematické schopnosti žáka 5 a velikost obce, v níž žák žije (do 5 000, až , až , a více obyvatel). Koeficienty odhadnutých ordinálních logitových modelů ukazuje tabulka 2. Model 1 obsahuje všechny proměnné a předpokládá, že každá z nich signifikantně ovlivňuje velikost vzdělanostních aspirací u dívek a chlapců devátých tříd základních škol. Protože věk a místo bydliště jsou v tomto modelu statisticky nevýznamné (pro chlapce to v případě místa bydliště ovšem neplatí), odhadli jsme model 2 jak pro dívky, tak chlapce bez těchto proměnných. zde vlož tabulku 2 1 Tato proměnná je v datech konstruována jako kardinální (její rozpětí je mezi 16 až 90 body). Aby byl v modelu ordinální logistické regrese její efekt na vysvětlovanou proměnnou čitelnější, ordinalizovali jsme ji do kvintilů (vytvořili jsme pět variant této proměnné po 20 % z její distribuce). Velikost Spearmanova ρ pro vztah mezi její původní verzí a její ordinalizovanou podobou je 0,98 (α= ), což znamená, že její ordinalizací ztrácíme jen minimální část informace, kterou tato proměnná nese 2 Kulturní kapitál byl měřen na základě baterie otázek týkajících se přítomnosti kulturních zdrojů v rodině jako jsou knihy, klasická literatura, malby, počítač a připojení k internetu. Obecně platí, že kulturní kapitál je dovednost, která plyne z kulturní kvality prostředí, v němž potomek vyrůstá. Je to um, který si v rodinném prostředí osvojil, jsou to kulturní znalosti a vědomosti, které zde získal. 3 Měřeno na základě baterie otázek týkajících se přítomnosti zdrojů v domácnosti, jež umožňují vzdělávání: slovníky, místo na učení, psací stůl, kalkulačka a výkladové učebnice 4 Otázka v dotazníku zněla: Jak je pro Vás důležité, aby Vaše dítě pokračovalo ve studiu i po maturitě? 5 Tato proměnná je výsledkem testu matematických dovedností a schopností žáků. Lze ji považovat za vyjádření kognitivních schopností žáků, i když pouze v oblasti matematiky. V datech je tato proměnná konstruována jako kardinální (její rozpětí je pro žáky devátých tříd základních škol mezi 141,2371 až 816,3389 body). Tuto proměnnou jsme stejně jako v případě socioekonomického indexu rodičů ordinalizovali do kvintilů. Velikost Spearmanova ρ pro vztah mezi původní proměnnou a její ordinalizovanou podobou je 0,98 (α= ). 3

4 Koeficienty tohoto modelu ukazují, 6 že vzdělanostní aspirace dětí vyrůstajících v úplné rodině jsou oproti dětem vyrůstajícím v neúplné rodině významně vyšší při kontrole vlivu ostatních proměnných (úplná rodina zvyšuje šance na vyšší aspirace o 70 % u dívek, u chlapců o 57%). 7 Zaměstnanecké postavení a vzdělání otce a matky zvyšují šance dívek i chlapců na vyšší vzdělanostní aspirace. Od prvního do čtvrtého kvintilu zaměstnaneckého statusu vzdělanostní aspirace rostou, v posledním (pátém) kvintilu jsou ovšem šance na vyšší vzdělanostní aspirace u dívek i chlapců ve srovnání se čtvrtým kvintilem zaměstnaneckého statusu nižší. Vyšším vzděláním oba rodiče zvyšují šance na vyšší aspirace jak u dívek, tak u chlapců, přičemž platí (s výjimkou středoškolského vzdělání matky u chlapců), že matčino vzdělání ovlivňuje vzdělanostní aspirace silněji než otcovo vzdělání. Tedy: šance dítěte na vyšší vzdělanostní aspirace matka s vysokoškolským vzděláním zvyšuje u dívek 2,22 krát (neboli o 122 %) oproti matce bez maturity, u chlapců 1,95 krát (neboli o 95%) oproti matce bez maturity, a otec s vysokoškolským vzděláním oproti otci bez maturity tyto šance zvyšuje u dívek 1,77 krát (neboli o 77 %), u chlapců o 1,57 (neboli o 57%) oproti otci bez maturity při kontrole ostatních proměnných v modelu. Velikost kulturního kapitálu rodiny, vzdělávací zdroje v rodině a význam, který rodiče přikládají vysokoškolskému vzdělání, pozitivně formuje vzdělanostní aspirace jak u dívek, tak chlapců. Šance na vyšší vzdělanostní aspirace zvyšuje průměrný kulturní kapitál v rodině (kulturní kapitál +) oproti podprůměrnému o 50 % a nadprůměrný kulturní kapitál (kulturní kapitál ++) oproti podprůměrnému o 81 % u dívek; u chlapců průměrný kulturní kapitál oproti podprůměrnému zvyšuje šance na vyšší aspirace o 20 % a nadprůměrný kulturní kapitál oproti podprůměrnému zvyšuje tyto šance o 43%. Změna ve vzdělávacích zdrojích o jednotku zvyšuje šance na vyšší vzdělanostní aspirace 1,38 krát u dívek a 1,09 krát u chlapců. Přesvědčení rodičů o tom, že vysokoškolské vzdělání je zcela důležité (vš význam +++), zvyšuje šance dívek na vyšší vzdělanostní aspirace 17 krát oproti šancím dívek, pro jejichž rodiče je vysokoškolské vzdělání zcela nedůležité, šance chlapců na vyšší vzdělanostní aspirace varianta této proměnné (vš význam 6 Předpoklad proporcionálních šancí u tohoto modelu byl testován pomocí Waldova testu a dopadl uspokojivě. Ordinální logistická regrese je adekvátní technika pro vysvětlovanou proměnnou a není nutné ji nahradit multinomickou logistickou regresí. 4

5 +++) zvyšuje 13,6 krát ve srovnání s šancemi chlapců, pro jejichž rodiče je vysokoškolské vzdělání zcela nedůležité. Pozitivně na růst vzdělanostních aspirací dívek a chlapců působí také výsledky testu matematických schopností. Dívky s nejvyššími schopnostmi 8 mají 5,44 krát vyšší šance na vyšší vzdělanostní aspirace oproti dívkám s nejnižšími matematickými schopnostmi, při kontrole ostatních proměnných v modelu. Chlapci s nejvyššími matematickými schopnostmi mají 10,8 krát vyšší šance na vyšší vzdělanostní aspirace oproti chlapcům s nejnižšími matematickými schopnostmi, při kontrole ostatních proměnných v modelu Shrneme-li tato zjištění, můžeme konstatovat, že vzdělanostní aspirace dívek a chlapců ovlivňují stejným směrem socioekonomický status a vzdělání rodičů, kulturní zázemí rodiny, vzdělávací zdroje v rodině a především důraz, který rodiče kladou na vysokoškolské vzdělání. Výrazný vliv na vzdělanostní aspirace mají kognitivní schopnosti dívek a chlapců (indikované výsledky matematického testu). Vyšší šance na vzdělanostní aspirace najdeme také u dívek a chlapců, kteří vyrůstají v úplné rodině, oproti dívkám a chlapcům vyrůstajícím v neúplné rodině. I když směr působení jednotlivých nezávisle proměnných na vzdělanostní aspirace dívek a chlapců je stejný, efekty těchto proměnných jsou pro vzdělanostní aspirace dívek a chlapců odlišné. V modelu pro dívky silněji působí na vyšší vzdělanostní aspirace vzdělání matky, kulturní kapitál v rodině, přítomnost vzdělávacích zdrojů v rodině a význam, který kladou rodiče na vysokoškolské vzdělání než v modelu chlapce. V modelu pro chlapce silněji než v modelu pro dívky působí na vyšší vzdělanostní aspirace zaměstnaní rodičů a výsledky testu matematických schopností. Zdá se, že dívky jsou citlivější než chlapci na kulturní a vzdělanostní zázemí v rodině, které pozitivním způsobem formuje jejich vzdělanostní aspirace. Méně pak jejich vzdělanostní aspirace poznamenává zaměstnaní rodičů, či jejich matematické schopnosti, tedy socioekonomický status rodičů, související s (vně rodiny) vykonávaným zaměstnáním, či jejich nadání pro matematiku, související s jejich (individuálními) kognitivními schopnostmi. I když vztah mezi kulturním a vzdělanostním zázemím a vyššími vzdělanostními aspiracemi platí také u chlapců, efekt zaměstnání rodičů a efekt jejich matematických schopností je u nich na 7 Šancemi na vyšší vzdělanostní aspirace máme vždy na mysli šance na aspirace o jeden stupeň vyšší, tj. buď na vzdělání s maturitou místo vzdělání bez maturity, nebo na dosažení vysokoškolského vzdělání místo jen středního vzdělání s maturitou. 8 Schopnostmi vždy myslíme výsledek v testu matematických dovedností. 5

6 vzdělanostní aspirace výraznější, a proto lze konstatovat, že to, o co usilují ve vzdělávacím systému, je více než rodinným prostředím, ovlivněno (vně rodiny) vykonávaným zaměstnáním a jejich (individuálním) matematickým nadáním. Determinanty segregace vzdělávacího systému podle pohlaví Tabulka 3 ukazuje genderovou segregaci českého vzdělávacího systému u patnáctiletých žáků. Obecně lze konstatovat, že vyšší podíl dívek najdeme ve vyšších stupních vzdělávacího systému (školy s maturitou), vyšší podíl chlapců naopak v nižších stupních vzdělávacího systému (střední odborná učiliště bez maturity). Na základní škole sice převažují chlapci na dívkami (44%:38%), tento rozdíl není ovšem signifikantní. Vztah mezi pohlavím a navštěvovanou školou existuje, i když je slabý (Cramerovo V = 0,18). zde vlož tabulku 3 Proměnnou, která nás v tomto případě zajímá, je segregace českého vzdělávacího systému. Abychom mohli tuto proměnnou analyzovat, vyřadili jsme z ní varianty základní a zvláštní/praktická škola (studium na těchto školách je povinné a segregace podle pohlaví na nich je spíše dána demografickými než sociálními, ekonomickými nebo kulturními faktory v rodině původu žáků). Tuto proměnnou jsme pak upravili tak, aby měla pouze dvě varianty: školy neukončené maturitou (varianta 0) a školy ukončené maturitou (varianta 1). Tabulka 4 ukazuje distribuci této proměnné u dívek a chlapců v našem souboru. Z dívek 87% navštěvuje studium ukončené maturitou, z chlapců navštěvuje toto studium 66%; studium bez maturity navštěvuje 13% dívek, chlapců 35%. zde vlož tabulku 4 Jelikož závisle proměnná má dvě varianty, použijeme k její analýze binární logistickou regresi. Vysvětlujících proměnných je šest. Jednak je to typ rodiny, v níž žák vyrůstá (neúplná a 6

7 úplná), proměnné charakterizující ekonomické a vzdělanostní zázemí žáka v rodině postavení rodičů v zaměstnání (vždy vyšší ordinalizovaný socioekonomický index jednoho z rodičů) a nejvyšší dosažené vzdělání otce a nejvyšší dosažené vzdělání matky (bez maturity, maturita a vysoká škola), ordinalizované (stejně jako v předchozí analýze) matematické schopnosti žáka a velikost obce, v níž žák žije (do 5 000, až , až , a více obyvatel). 9 Koeficienty odhadnutých binárních logitových modelů zvláště pro dívky a chlapce ukazuje tabulka 5. Model 1 obsahuje všechny analyzované proměnné a předpokládá, že každá z nich signifikantně ovlivňuje to, zdali dívky a chlapci navštěvují danou vzdělanostní instituci (bez maturity nebo s maturitou). Jelikož efekt zaměstnání rodičů a místa bydliště je jak u dívek, tak chlapců v tomto modelu statisticky nevýznamný, model 2 jsme odhadli pro dívky a chlapce bez těchto proměnných. zde vlož tabulku 5 Odhadnuté koeficienty tohoto modelu ukazují, že úplnost rodiny výrazně zvyšuje šance na studium s maturitou u dívek (4,61 krát), nicméně není tomu tak u chlapců, kdy je tento efekt spíše opačný a statisticky nevýznamný. Vyšším vzděláním oba rodiče zvyšují šance na studium s maturitou jak u dívek, tak u chlapců (u dívek tento efekt v případě otcova vzdělání není ovšem statisticky významný). Efekt matčina vzdělání na závisle proměnnou je velmi silný u dívek, efekt otcova vzdělání na závisle proměnnou je velmi silný u chlapců. U dívek matka s vysokoškolským vzděláním zvyšuje jejich šance na studium s maturitou 3,74 krát (neboli o 274 %) oproti matce bez maturity, u chlapců otec s vysokoškolským vzděláním 4,64 krát (neboli o 364%) oproti otci bez maturity při kontrole ostatních proměnných v modelu. 9 Další proměnné, s nimiž jsme pracovali v předchozí analýze vzdělanostních aspirací (kulturní kapitál, vzdělávací zdroje v rodině, význam vysokoškolského vzdělání pro rodiče), jsou postojové nebo vyjadřované proměnné, u nichž není jednoznačné identifikovatelné, zdali jsou příčinou závisle proměnné nebo její funkcí. Z tohoto důvodu jsme je v této analýze nepoužili. 7

8 V neposlední řadě pozitivně na vysvětlovanou proměnnou působí výsledky testu matematických schopností. Dívky s nejvyššími matematickými schopnostmi mají 56,6 krát vyšší šance, že budou studovat školu s maturitou oproti dívkám s nejnižšími matematickými schopnostmi, při kontrole ostatních proměnných v modelu. Chlapci s nejvyššími matematickými schopnostmi mají 66,8 krát vyšší šance, že budou studovat školu s maturitou oproti chlapcům s nejnižšími matematickými schopnostmi, při kontrole ostatních proměnných v modelu Shrneme-li tato zjištění, můžeme konstatovat, že to, zdali dívky a chlapci budou studovat školu zakončenou maturitou nebo školu bez maturity podmiňuje typ rodiny, v níž vyrůstají, vzdělání rodičů a jejich kognitivní schopnosti (indikované výsledky matematického testu). Efekt zaměstnaní rodičů, stejně jako efekt místa bydliště se ukázal jako statisticky nevýznamný, a proto jsme jez z analýzy vyřadili. Podobně jako v předchozí analýze vzdělanostních aspirací, ani v analýze segregace vzdělávacích institucí není efekt jednotlivých nezávisle proměnných na vysvětlovanou proměnnou pro dívky a chlapce stejný. Jak u dívek, tak u chlapců je sice směr působení nezávisle proměnných na studium školy bez maturity nebo s maturitou stejný, nicméně čistý efekt otcova vzdělání se v tomto případě jeví silnější u chlapců než u dívek, a čistý efekt matčina vzdělání se zase jeví silnější u dívek než u chlapců. Zdá se, že to, zdali bude dívka nebo chlapec studovat školu bez maturity nebo s maturitou je poznamenáno nejen vzděláním rodičů, ale také jejich pohlavím. Závěr Literatura 8

9 Tabulky a grafy Tabulka 1. Vzdělanostní aspirace dívek a chlapců 9. tříd základních škol v ČR (%). Vzdělanostní aspirace dívky chlapci celkem bez maturity maturita vš Poznámka: Data jsou vážena. 9

10 Tabulka 2. Odhadnuté modely ordinální logistické regrese pro vzdělanostní aspirace (bez maturity, maturita, vysoká škola) zvláště pro dívky a chlapce 9. tříd základních škol v ČR Model 1 Model 2 dívky chlapci dívky chlapci b z p e b b z p e b b z p e b b z p e b věk neúplná rodina ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. úplná rodina zaměstnání (1) ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. zaměstnání (2) zaměstnání (3) zaměstnání (4) zaměstnání (5) otec vyučen ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. otec maturita otec vš matka vyučena ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. matka maturita matka vš kulturní kapitál ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. kulturní kapitál (+) kulturní kapitál (++) vzdělávací zdroje vš význam ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. vš význam (+) vš význam (++) vš význam (+++) matematika (1) ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. matematika (2) matematika (3) matematika (4) matematika (5) vesnice ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. malé město střední město velkoměsto N Poznámka: N označuje počet respondentů. 10

11 Tabulka 3. Segregace vzdělávacích institucích u patnáctiletých žáků v ČR podle pohlaví (%). Vzdělávací instituce dívky chlapci celkem zvláštní/praktická škola základní škola sou bez maturity soš, sou s maturitou čtyřleté gymnázium víceleté gymnázium Cramerovo V = 0,18. Data jsou vážena. Tabulka 4. Vzdělanostní segregace patnáctiletých dívek a chlapců po základní škole v ČR (%). Školy dívky chlapci celkem neukončené maturitou ukončené maturitou Poznámka: Data jsou vážena. 11

12 Tabulka 5. Odhadnuté modely binární logistické regrese pro vzdělanostní segregaci (bez maturity, maturita) po základní škole u dívek a chlapců v ČR. Model 1 Model 2 dívky chlapci dívky chlapci b z p e b b z p e b b z p e b b z p e b neúplná rodina ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. úplná rodina zaměstnání (1) ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. zaměstnání (2) zaměstnání (3) zaměstnání (4) zaměstnání (5) otec vyučen ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. otec maturita otec vš matka vyučena ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. matka maturita matka vš matematika (1) ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. matematika (2) matematika (3) matematika (4) matematika (5) vesnice ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. malé město střední město velkoměsto N Poznámka: N označuje počet respondentů. 12

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Cíl analýzy Ukázat, zda rozšiřující se dostupnost maturitního vzdělání

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Chudí lidé v chudých krajích

Chudí lidé v chudých krajích Chudí lidé v chudých krajích Sociální nerovnosti jako manifestace lokální struktury příležitostí Josef Bernard Cíle prezentace Analýza prostorových determinant příjmu a vzdělání Do jaké míry závisí sociální

Více

2.2. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice

2.2. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice 2.2. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice Tomáš Katrňák Jednou ze základních otázek výzkumu sociální stratifikace je otázka, do jaké míry vzdělávací

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání?

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Petra Anýžová KONFERENCE PIAAC: PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU V PRÁCI A V ŽIVOTĚ 27. LISTOPADU 2013 Hlavní téma Nerovnosti v šancích na dosažení vyššího

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vliv socioekonomického zázemí na výsledky českých žáků v šetření PISA 2012... 4 2.1 Shrnutí... 9 3 Srovnání žáků s výbornými

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Natalie Simonová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah příspěvku I. Sociologie vzdělanostních nerovností

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza)

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) Měření síly asociace (korelace) mezi proměnnými Vztah mezi dvěma proměnnými existuje,

Více

O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM VYDÁNO DNE 3. 9. 1 O TÉMA SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK STUDENŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A STÁTNÍCH MATURIT SE ZAJÍMAJÍ TÉMĚŘ DVĚ PĚTINY OBČANŮ. Podle názoru více než dvou třetin občanů

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Logistická křivka Umělé proměnné Cvičení 11 Zuzana Dlouhá Logistická křivka log-lineární model patří mezi poptávkové funkce, ty dělíme na: a) klasické D = f (příjem, cenový index,

Více

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti?

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? KONFERENCE: LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZD LÁNÍ (16. ROČNÍK) Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? Výsledky z analýz provedených na českém souboru PIAAC (2011) a SIALS (1998)

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Vzdělanost v Pardubickém kraji

Vzdělanost v Pardubickém kraji Vzdělanost v Pardubickém kraji Předkládaný analytický materiál navazuje na publikaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Pardubický kraj analýza výsledků vydanou v září roku 2013. Vzhledem k tomu, že díky sčítání

Více

Příloha 1 Tabulky a Grafy

Příloha 1 Tabulky a Grafy Příloha 1 Tabulky a Grafy Tabulka 1 : Vzájemné korelace všech závislých proměnných - Spearmanův koeficient Bůh existuje Posmrtný život existuje Peklo existuje Nebe existuje Telepati e existuje Reinkarnac

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

TECHNIKA UMĚLÝCH PROMĚNNÝCH V PRŮŘEZOVÉ ANALÝZE A V MODELECH ČASOVÝCH ŘAD

TECHNIKA UMĚLÝCH PROMĚNNÝCH V PRŮŘEZOVÉ ANALÝZE A V MODELECH ČASOVÝCH ŘAD TECHNIKA UMĚLÝCH PROMĚNNÝCH V PRŮŘEZOVÉ ANALÝZE A V MODELECH ČASOVÝCH ŘAD Umělé (dummy) proměnné se používají, pokud chceme do modelu zahrnout proměnné, které mají kvalitativní či diskrétní charakter,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 10 12 Praha tel.: 22 01 111, fax: 22 01 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA DETERMINANTŮ PRACOVNÍ

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů* EVA POTUŽNÍKOVÁ** Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha JANA STRAKOVÁ**

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ Novinka seriálové dramatiky vysílaná na ČT1 v pondělní večer od 15. listopadu do 27. prosince 2004 pod názvem v sedmi dílech na ploše 364 minuty rozehrála příběh o vztazích

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století*

Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století* STATI Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století* TOMÁŠ KATRŇÁK Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno NATALIE SIMONOVÁ** Institut

Více

ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY

ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY Optimalizace sítě středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem a s tím související úprava oborové nabídky na těchto školách

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků

Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků Úvodem 72 % studentů chce pokračovat ve studiu, více než polovina z nich formou denního studia 26 007 Kč je průměrný očekávaný výdělek po 1 roku praxe

Více

Mezinárodní šetření PISA 2012. Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Mezinárodní šetření PISA 2012. Finanční gramotnost patnáctiletých žáků Praha, 2014 Obsah Úvod... 3 1. Finanční gramotnost v šetření PISA 2012... 4 2. Výsledky v mezinárodním srovnání... 8 3. Vybrané faktory ovlivňující výsledky finanční gramotnosti... 14 4. Rozdíly ve výsledcích

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

KAM SE ZTRATILI VOLIČI?

KAM SE ZTRATILI VOLIČI? KAM SE ZTRATILI VOLIČI? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010 LUKÁŠ LINEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY OBSAH PODĚKOVÁNÍ 5 1. ÚVOD: VOLEBNÍ ÚČAST, JEJÍ POKLES

Více

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru

II. Složení a reprezentativita výběrového souboru STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Cílová skupina: Metoda výzkumu: Technika dotazování: bleskový reprezentativní výzkum názory obyvatel

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991

Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991 Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991 Diskusní večer ČDS Mgr. Roman Kurkin, Ph.D. Praha, 16. března 2016 Struktura příspěvku 1. Úvod a cíle 2. Faktory plodnosti

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta, UK Praha

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta, UK Praha Jana Vránová, 3. lékařská fakulta, UK Praha Byla navržena v 60tých letech jako alternativa k metodě nejmenších čtverců pro případ, že vysvětlovaná proměnná je binární Byla především používaná v medicíně

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více