MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU"

Transkript

1 MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Kamila ŠTĚPÁNOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Měnová politika jako jeden ze tří hlavních pilířů hospodářské politiky. Vliv měnové politiky na politiku...6 Cíl Hospodářská politika Nástroje hospodářské politiky Monetární politika Měnová politika a výdaje na vědu a výzkum Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Česká národní banka, právní úprava, hlavní předmět činnosti a poslání Cíl Historie centrálního bankovnictví Česká národní banka Hlavní náplň činnosti České národní banky Hlavní činnost České národní banky v souvislosti s politikou na podporu vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Nezávislost České národní banky Cíl Důvody nezávislosti České národní banky a nezávislosti měnové politiky Institucionální nezávislost Finanční nezávislost Funkční nezávislost Rozpočtová nezávislost Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Hlavní nástroje České národní banky Cíl Členění nástrojů České národní banky Dvoutýdenní repo sazba Diskontní sazba Povinné minimální rezervy Operace na volném trhu Kapitálová přiměřenost Devizové intervence Pravidla likvidity... 28

4 4.9 Úvěrové limity Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Měnová rovnováha a poruchy rovnováhy Cíl Měnová rovnováha Inflace Deflace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Evropská centrální banka, měnová politika v eurozóně a investice do výzkumu a vývoje Cíl Organizace předcházející Evropské centrální bance Evropská centrální banka a její struktura Měnová politika Evropské centrální banky Měnová politika v eurozóně a investice do výzkumu a vývoje Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Nezávislost České národní banky Cíl Smlouva o Evropské unii Kritérium cenové stability (cenový vývoj) Kritérium fiskálního vývoje Kritérium vývoje směnných kurzů Kritérium vývoje dlouhodobých úrokových sazeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Plnění Maastrichtských konvergenčních kriterií Českou republikou v současnosti Cíl Shrnutí a doporučení k připravenosti ČR na vstup do eurozóny Vyhodnocení plnění kritéria cenové stability Vyhodnocení plnění kritéria udržitelnosti veřejných financí Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu Vyhodnocení plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam zkratek Seznam tabulek... 61

5 Úvod Měnová politika je součástí široce pojaté koncepce hospodářské politiky státu a jako taková bezprostředně ovlivňuje všechny subjekty ekonomiky domácnosti, firmy i stát a její vliv v mnoha ohledech přesahuje i národní hranice. Jde o politiku úzce provázanou s politikou rozpočtovou a politikou obchodní a v jejich rámci o kontinuální hledání společných východisek a řešení úkolů i cílů hospodářské politiky. Jakkoliv je měnová politika nedílnou součástí hospodářské politiky státu, svými ekonomickými a především právními aspekty leží částečně mimo ni. Nezávislost centrální banky jako vrcholného subjektu měnové politiky na státu je kontinuálně diskutovaným tématem a je tématem i aktuálním, jak dokazují snahy o omezení nezávislosti České národní banky před necelými deseti lety. Přitom právě nezávislost centrální banky je nezbytnou podmínkou řádného provádění měnové politiky a současně i naplnění cíle, které centrální bance ukládá Ústava i zákony České republiky. Řada empirických studií potvrzuje skutečnost, že čím je nezávislost centrální banky větší, tím účinnější a úspěšnější jsou výsledky měnové politiky a její dopad do hospodářského mechanismu národní ekonomiky. Dopady opatření měnové politiky jsou ve většině případů nadnárodní, a proto je tato politika nadnárodní úrovni i koordinována. V rámci šestnácti zemí eurozóny je vrcholným orgánem měnové politiky Evropská centrální banka a měnové politiky ostatních zemí Evropské unie jsou koordinovány na platformě Evropského systému centrálních bank. Slaďování a konvergence národních hospodářských politik v nejširším slova smyslu jsou akcentovány dodržením podmínek Maastrichtských konvergenčních kriterií a rigorózním vyžádáním jejich splnění před vstupem členského státu do eurozóny. Vliv měnové politiky na politiku je zásadní tak, jako je zásadní i v ostatních oblastech národního hospodářství. Měnová politika bezprostředně ovlivňuje výkon národní ekonomiky, a tím i výši reálné části HDP, která je společností vydávána na vědu, výzkum a vysoké školství. Firmy i stát jsou bezprostředně ovlivněny nastavením měnově politických institutů centrální banky úrokových sazeb, měnového kurzu, bankovního dohledu apod. což vždy velmi úzce souvisí s jejich výkonem a činností a tedy i s jejich politikou financování. Předložený text si klade za cíl seznámit čtenáře se základními aspekty měnové politiky a ukázat její místo v rámci širší koncepce politiky hospodářské a v její návaznosti na vliv hospodářské politiky na politiku. Seznamuje čtenáře s institutem centrálního bankovnictví, s nezbytností jeho nezávislosti a s hlavními nástroji řízení a provádění měnové politiky v praxi. Součástí výkladu je pojednání o měnové rovnováze a o poruchách této rovnováhy, tedy nerovnovážných stavech inflaci deflaci, a to se všemi jejich důsledky do státní politiky. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii a úzkému napojení České republiky na evropské struktury je součástí výkladu i institut Evropské centrální banky a Maastrichtských konvergenčních kriterií, k jejichž splnění se Česká republika vstupem do EU zavázala a jejichž splnění je nezbytné ke vstupu naší země do eurozóny. S připojením k jednotné evropské měně a měnově-politickým strukturám EU bezprostředně souvisí i širší možnost čerpání finanční prostředků na politiku v České republice

6 1 Měnová politika jako jeden ze tří hlavních pilířů hospodářské politiky. Vliv měnové politiky na politiku CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit pojem hospodářské politiky, definovat měnovou, fiskální a obchodní politiku, hlouběji porozumět základním vztahům mezi těmito politikami, porozumět základním tezím měnové politiky a pracovat s nimi. KLÍČOVÁ SLOVA Měnová politika (monetární), rozpočtová politika, obchodní politika. 1.1 Hospodářská politika Hospodářská politika je souhrnem cílů, metod a nástrojů sloužících k zajištění a ovlivňování vybraných ekonomických procesů. Jejím základním nositelem je stát, případně další subjekty, kterým tato funkce na základě zákonné delegace náleží. Není politikou neměnnou, nýbrž velmi úzce souvisí s ekonomickou situací v dané zemi, s jejími tradicemi a je značně ovlivňována aktuální politickou situací. Zatímco do 30. let 20. století byla role státu spatřována především v oblasti zahraniční politiky a vojenství, od dob Velké krize se těžiště státních zásahů jednoznačně přesouvá do oblasti sociální a přítomnost státu v ekonomice je trvalá a dominantní. Vývoj hospodářské politiky V průběhu druhé poloviny minulého století vlády většiny průmyslově vyspělých zemí zvyšovaly svůj vliv na ekonomické dění ve státě a rozšiřovaly a prohlubovaly nástroje k jeho ovlivňování. Tuto skutečnost dokládá růst vládních výdajů, nárůst výše přímých i nepřímých daní, nárůst podílu státního rozpočtu na HDP (hrubém domácím produktu) a konečně v posledních desetiletích i prudký nárůst veřejného zadlužení. Především vyspělé evropské země vytvořily model sociálního státu, pro který jsou charakteristické výplaty nejrůznější sociálně orientovaných dávek a důchodových podpor. Tento model je však podle vzácné shody prakticky všech politických sil dlouhodobě neudržitelný. Poslední vývoj ve světě především s ohledem na hospodářskou a finanční krizi však zaznamenal velký odklon od neoliberalistické ekonomické politiky. USA, ale i většina vyspělých zemí EU přistoupily k výrazným regulacím v oblasti volného trhu (a finančního a kapitálového trhu především). Je otázkou, zda tyto sílící - 6 -

7 tendence budou mít trvalejší charakter i po odeznění krize v této souvislosti je zajímavé, že k důslednějším a trvalejším regulacím přistupují spíše vyspělejší a tradiční průmyslové země než země transformující se a méně vyspělé, včetně České republiky. Za zmínku v této souvislosti stojí i model čínského státního kapitalismu, tedy model direktivně centrálně řízené tržní ekonomiky, který v posledních dvaceti letech zaznamenává obrovské úspěchy a meziroční přírůstky HDP až o 10 %. S výjimkou Velké krize ve 30. letech, dvou světových válek a ropných krizí zaznamenala trajektorie HDP v podstatě všech vyspělých zemí převážně rostoucí vývoj. Ještě rychleji než HDP však rostlo tempo vládních výdajů. Zatímco před 1. světovou válkou se vládní výdaje USA rovnaly přibližně jedné desetině HDP, v osmdesátých letech dosáhly 35 % HDP a nyní, v době krize, již překračují 40 % HDP 1 (velká část státních výdajů USA v současnosti jde však na vrub armády, zbrojení a vojenského výzkumu, tedy položek, které se v USA před první světovou válkou vyskytovaly v daleko menším měřítku). A vládní výdaje skandinávských ekonomik, proslulých svojí sociální orientovaností, dosahují v některých případech dokonce i více než 55% HDP. Ingerence státu do ekonomiky se většinou zvyšovala v období hospodářských krizí, aby se po jejich odeznění snižovala, nikdy však na předcházející úroveň. Je zajímavé pozorovat, že země s vysokým HDP na jednoho obyvatele mají tendenci spíše více zdaňovat a následně více přerozdělovat, než země chudé. Tento trend je ve vyspělém světě pozorovatelný v podstatě od konce války a až na výjimky má pouze rostoucí charakter. 1.2 Nástroje hospodářské politiky V oblasti hospodářské politiky mají státy celou řadu nástrojů, kterými mohou ovlivňovat a usměrňovat svoji ekonomickou aktivitu. Tyto nástroje přitom nemusí nutně souviset pouze s vládním obstaráváním příjmů, tedy s výběrem daní, ale zahrnují v sobě celou řadu opatření a jednání měnového, obchodního, legislativního i zahraničně politického charakteru. V prvé řadě je tímto nástrojem politika monetární, která v nejširším slova smyslu souvisí s emisí peněz a s fungováním bankovního a peněžního systému. Jejím hlavním principem je mimo vlastní emisi peněz nastavení a využívání nepřímých a přímých měnově politických nástrojů, jak o tom pojednává dál kapitola 4. Vymezení měnové politiky v souboru nástrojů hospodářské politiky je věcí kontinuální diskuze a souvisí především s pojetím nezávislosti centrální banky, jako vrcholného subjektu měnové politiky. Tato nezávislost je garantována Ústavou ČR i zákonem o České národní bance a je vymezena a garantována vůči všem ostatním subjektům ekonomiky a politiky prezidentovi republiky, Parlamentu ČR, vládě i jakémukoliv jinému veřejnoprávnímu subjektu, jak je o tom pojednáno v kapitole nástroj 1 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie, s

8 Z hlediska výkonu hospodářské politiky státem, resp. státní správou, je stěžejním pilířem hospodářské politiky politika rozpočtová. Rozpočtovou politikou se rozumí stanovení výše veřejných výdajů na straně jedné a výše zdanění na straně druhé, a to prostřednictvím státního rozpočtu a soustavy územních a obecních rozpočtů. Rozpočet pro daný kalendářní rok tak obsahuje plánované výdaje plánované příjmy, kterých stát v obou případech hodlá dosáhnout. Vláda tak v určitém roce může hospodařit buď s rozpočtovým přebytkem (v případě, že příjmy státního rozpočtu převyšují jeho výdaje), nebo s rozpočtovým deficitem (v případě, že výdaje státního rozpočtu převyšují jeho příjmy). Jsou-li příjmy a výdaje státního rozpočtu vyrovnány, hospodaří vláda s vyrovnaným rozpočtem. 2. nástroj Příliš vysoké zdanění domácností a firem vede k omezení jejich důchodů tím jsou omezeny jejich výdaje na spotřebu a investice, což v konečném důsledku znamená nižší výdaje na agregátní poptávku a reálný HDP. Daně také ovlivňují konečnou výši ceny (jsou mj. zdrojem inflace), a tím motivují a usměrňují chování jednotlivců i firem. Opatření rozpočtové politiky, která se zabývají veřejnými výdaji a výší a způsobem zdanění, mají v součinnosti s monetární politikou za cíl hospodářský růst při nízké nezaměstnanosti a stabilních cenách. 2 Cíle monetární a rozpočtové politiky však často bývají svojí podstatou a způsobem svého naplnění často protichůdné. Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. S naplněním tohoto cíle je velmi často spojena politika vyšších úrokových sazeb a měnové restrikce. Právě tato politika však je ve svém důsledku spojena s vyšší cenou peněz a se zdražením úvěrů, tedy s poklesem investic a reálného HDP a s růstem nezaměstnanosti. Jde tedy doslova o delikátní hledání východisek a kompromismů mezi nezávisle prováděnou měnovou politikou centrální banky s nízkou inflací a rozpočtovou politikou vlády směřující spíše než ke stabilitě cen k růstu HDP a k vysoké zaměstnanosti. V tomto hledání je klíčové neustálé vyhodnocování výsledků hospodářské politiky jako celku a průběžné odborné konzultace mezi subjekty nositeli měnové a rozpočtové politiky. Třetím pilířem hospodářské politiky státu je obchodní politika, resp. politika státu v nejširším pojetí jeho jednání, které se týká vzájemného obchodu s ostatními státy. Zahraniční ekonomická politika je bezprostředně utvářena jak politikou monetární, tak i politikou rozpočtovou. Z monetárního hlediska jde například o stabilizaci měnového kurzu, který bude dostatečně stimulující pro podporu exportu a současně neúměrně nezdraží import zboží a služeb. K nebezpečí inflačních tlaků by mohlo dojít například v malé a otevřené ekonomice typu České republiky, která je zcela závislá na dovozu energií a surovin (tzv. importovaná inflace). Je však nutno připomenout, že v současné globalizované ekonomice přinášejí izolované a nekoordinované intervence centrálních bank jen krátkodobý a velmi málo účinný efekt, což dokazují i zkušenosti z České republiky. Z hlediska rozpočtového jde především o stanovení výše cel a kvót, a to jak z důvodu rozpočtově příjmového, tak i z důvodu ochranného. Jelikož každá národní vláda má své konkrétní zájmy, účastní 3. nástroj 2 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie, s

9 se vlády stále častěji nejrůznějších jednání v zájmu koordinace svých makroekonomických cílů a hospodářsko politických opatření. Vstupem České republiky do Evropské unie však Česká republika musela mimo jiné přijmout jednotný celní sazebník EU vůči třetím zemím a zavázat se k volnému pohybu zboží, služeb a kapitálu, což účinnost zahraniční ekonomické politiky značně snížilo. 1.3 Monetární politika Měnová politika je proces, ve kterém se centrální banka prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů 3. Úloha měnové politiky je právně zakotvena v ustanovení článku 98 Ústavy České republiky a v 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Tyto právní předpisy jí ukládají zabezpečovat cenovou stabilitu a pokud tím není dotčen tento hlavní cíl podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Cíle monetární politiky Podobnou úlohu měnové politiky mají i jiné centrální banky zemí s vyspělou tržní ekonomikou. Úloha zajistit stabilitu cen v ekonomice se opírá o tezi, že právě splnění cíle cenové stability vytváří předpoklady pro dosažení dalších dílčích cílů hospodářské politiky, jako jsou hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, stabilní měnový kurz, rovnováha platební bilance země a jiné. Nestabilita domácí cenové hladiny tzv. ničí informace, pomocí kterých by domácnosti a firmy mohly měřit efektivnost jednotlivých investičních variant a tím volit optimální alokaci zdrojů. Takto neprůhledné ekonomické prostředí nakonec ve svém důsledku vede k poklesu investic a reálného HDP a k růstu nezaměstnanosti se všemi důsledky v oblasti sociální a rozpočtové. V důsledku vyšší inflace se investoři více orientují na krátkodobé - často až spekulativní - investice a naopak méně na dlouhodobé investiční projekty v reálné ekonomice, což dál snižuje růstový potenciál ekonomiky. Proces případné dezinflace (pokles inflace) vedoucí k cenové stabilitě je často doprovázen krátkodobými náklady v podobě zpomalení ekonomického růstu a zvýšené nezaměstnanosti. Tyto krátkodobé náklady jsou však více než vyváženy dlouhodobými přírůstovými efekty stabilní cenové hladiny. Empirická pozorování jednoznačně ukazují, že země s nízkou inflací dosahují dlouhodobě vyššího tempa ekonomického růstu ve srovnání se zeměmi s vyšší inflací. Nestabilita domácí cenové hladiny Dezinflace Cenovou stabilitou se však většinou v praxi nerozumí doslovná neměnnost cen, nýbrž jejich mírný a kontrolovaný růst. Na režim tak zvaného cílování inflace přešla Česká národní banka začátkem roku Od ledna 2010 platí nový inflační cíl ČNB ve výši 2 % s tím, že ČNB bude jako doposud usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od stanoveného cíle o více než o jedno procento na obě strany. Na cenovou stabilitu jako na hlavní cíl činnosti České národní banky je 3 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, 1997, s

10 navázána řada činností, které centrální banka v rámci uskutečňování měnové politiky vykonává. Předně jde samozřejmě o emisi peněz a udržování optimální výše peněžní zásoby, dále o volbu konkrétních měnově politických nástrojů, vykonávání bankovního dohledu jako banky bank, služby centrální banky jako banky vlády, ovlivňování kurzu koruny vůči jiným měnám, tvorba a správa devizových rezerv a konečně v nejširším slova smyslu garance plnění vybraných Maastrichtských kriterií Českou republikou a příprava na vstup České republiky do eurozóny. 1.4 Měnová politika a výdaje na vědu a výzkum Výzkum a vývoj a jeho výsledky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky vyspělých států. Z tohoto důvodu se podpoře výzkumu a vývoje přikládá stále větší význam. Vědecké poznání světa se postupem času stalo i nedílnou součástí duchovních potřeb člověka. Dostatečná podpora výzkumu a vývoje je pro všechny rozvinuté země jednou z nejdůležitějších priorit, neboť udržení výzkumu a vývoje na určité úrovni zajišťuje kontinuální rozvoj společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a funguje také jako jeden z podstatných faktorů hospodářského růstu. Měnová politika se všech těchto oblastí dotýká zásadním způsobem, neboť bezprostředně utváří měnovou stabilitu, a tím vytváří skrze hospodářskou rovnováhu podmínky k rovnovážnému reálnému ekonomickému růstu. Tímto způsobem měnová politika ovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu a v důsledku tedy i velikost vládních výdajů na vědu a výzkum. Přes fungující peněžní trh přímo ovlivňuje i sektor komerčního bankovnictví, a tím možné soukromé investice plynoucí do výzkumu a vývoje. Strukturu výdajů na výzkum a vývoj v České republice ukazuje tabulka č Výdaje na vědu a výzkum Struktura výdajů na výzkum a vývoj v ČR v mld. Kč a v % HDP 4 Tabulka Zahraniční investice 1,1 1,1 1,3 1,3 1,7 1,5 2,2 2,9 Veřejné investice 12,4 12,4 13,5 14,7 17,2 19,4 22,4 22,3 Soukromé investice 14,9 15,9 16,6 18,5 22,8 28,4 29,3 28,2 Investice celkem 28,4 29,4 31,4 34,5 41,7 49,3 53,98 53,4 Výdaje celkem v % HDP 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,46 Největší část celkových výdajů na výzkum a vývoj má tradičně charakter běžných výdajů (48,2 mld. Kč, resp. 90 %, přičemž mzdy se na této částce podílely 21,9 mld. Kč, resp. 45 % běžných výdajů). Nejvíce finančních prostředků z hlediska typu výdajů na výzkum a vývoj bylo vynaloženo na experimentální vývoj (43 %), 4 Zdroj: Výzkum a vývoj [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje>

11 a to zejména díky vysokému zastoupení tohoto typu výdajů u podnikatelského sektoru, který je tradičně nejdůležitějším sektorem provádění výzkumu a vývoje v České republice. Na základní výzkum v roce 2008 připadlo 30 % výdajů a na aplikovaný výzkum 27 % výdajů na výzkum a vývoj. Oproti všeobecnému očekávání se zahraniční investice na celkových investicích do výzkumu a vývoje v České republice podílejí pouze přibližně 5 %. Z veřejných investic připadají přibližně dvě třetiny na vysoké školství, zbylá část na Akademii věd ČR a jednotlivé výzkumné ústavy. Z hlediska vědních oblastí bylo v roce 2008 vydáno nejvíce prostředků na výzkum a vývoj v oblasti věd technických (58 %) a přírodních (24 %). S velikým odstupem následovaly vědy lékařské (8 %), sociální a humanitní (7 %) a vědy zemědělské (4 %). Nejvíce prostředků bylo investováno v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji. SHRNUTÍ KAPITOLY Kapitola seznamuje posluchače s hlavními zásadami a posláním hospodářské politiky státu a v jejím rámci s politikou monetární (měnovou), rozpočtovou a obchodní. Měnová politika je politikou centrální banky, jejíž hlavním cílem je udržení cenové stability. Za tímto účelem centrální banka používá celou řadu nástrojů od emise peněz, přes stanovování klíčových úrokových sazeb až po bankovní dohled nad komerčními bankami. Rozpočtová politika státu je druhem hospodářské politiky, jejíž těžiště leží ve struktuře daní a ve výběru těchto daní na straně jedné a ve výdajových programech na straně druhé. Třetí oblastí hospodářské politiky je politika obchodní, která se týká především vzájemného obchodu s cizími státy a která v sobě mimo jiné zahrnuje i určité prvky a rysy politiky monetární a rozpočtové. Obezřetně prováděná měnová politika pozitivně působí na utváření makroekonomické rovnováhy, a tím stimuluje reálný růst HDP a velikost výdajů plynoucích na výzkum a vývoj. Skrze bankovní sektor má také bezprostřední vliv na velikost soukromých podnikových investic, ať už do experimentálního, základního, nebo aplikovaného výzkumu a vývoje. Výdaje na výzkum a vývoj se v posledních letech v České republice pohybovaly mezi 50 a 55 miliardami Kč a dosahovaly tak 1,40 až 1,50 % HDP. ÚKOLY 1. Definujte hlavní pilíře hospodářské politiky státu a jejich nejdůležitější rysy. 2. Poukažte na shodné prvky jednotlivých politik i na jejich odlišnosti a na jejich základě vymezte možné problémy mezi nimi. 3. Jaká je přibližná struktura a výše investic do výzkumu a vývoje v ČR?

12 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [2] SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN X. [3] Výzkum a vývoj [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje>. [4] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

13 2 Česká národní banka, právní úprava, hlavní předmět činnosti a poslání CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit historické příčiny vzniku centrálních bank, porozumět roli centrální v ekonomice, definovat hlavní předměty činnosti České národní banky, vyjmenovat hlavní úkoly České národní banky do budoucna. KLÍČOVÁ SLOVA Centrální banka, Česká národní banka, emise peněz, euro, eurozóna, Ústava ČR, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 2.1 Historie centrálního bankovnictví Vznik centrálních bank je výsledkem dějinných integračních procesů, v nichž se utvářely národní ekonomiky s vlastními národními trhy a tudíž i potřebou jednotné peněžní soustavy. Dalšími historickými důvody byly války a jejich destrukční působení na státní pokladny, sklony panovníků a vlád k rozhazování a rovněž nedostatečné zdroje drahých kovů pro ražbu mincí. Nejstarší centrální bankou na světě je centrální banka ve Švédsku (Sveriges Riksbank), založená již v roce 1656 jako původně soukromá komerční banka a od roku 1697 působící výhradně již jako banka centrální. Ve Velké Británii byla centrální banka (Bank of England) založena roku 1694 za vlády krále Viléma III. Oranžského. V dnešní podobě začaly centrální banky vznikat zhruba v polovině 19. století, například v roce 1874 Banca d Italia v Itálii. Na našem území vznikla první centrální banka v roce 1816 (Privilegovaná rakouská banka), přičemž slovo privilegovaná předurčovalo výsadní postavení banky v bankovní soustavě, kterým se tehdy rozumělo především výhradní právo emise peněz. V počátečním období Československé republiky vykonávaly některé funkce centrální banky dočasně ministerstvo financí a poštovní úřad, přičemž Národní banka Československá byla založena až v roce V roce 1950 byla založena Státní banka československá, která v povědomí veřejnosti je dodnes spojena především s peněžní reformou z roku Od rozdělení České a Slovenské federativní Nejstarší centrální banka První centrální banka na našem území 5 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s

14 republiky a vzniku samostatné České republiky pak funkci centrální banky u nás plní Česká národní banka. 2.2 Česká národní banka Česká národní banka byla založena k a ekonomické a právní náležitosti jejího postavení a fungování jsou vymezeny zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Podle tohoto ustanovení je Česká národní banka právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze a která se nezapisuje do obchodního rejstříku. České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu, má tedy postavení subjektu veřejné správy, a může tak vydávat v rámci zákonné delegace právní předpisy na základě a v mezích tohoto zákona (například vyhlášky ČNB) a popřípadě vyhlašovat opatření 6. Česká národní banka je tedy právnickou osobou veřejného práva, mající však i rozsáhlou kompetenci soukromoprávní. V majetkoprávních vztazích při nakládáním s vlastním majetkem vystupuje ČNB v roli podnikatele a vztahují se na ni tedy i ustanovení obchodního zákoníku. Při uzavírání pracovních smluv se svými zaměstnanci se na ČNB vztahují ustanovení zákoníku práce, zde má tedy ČNB i subjektivitu občansko-právní. Jak je tedy zřejmé, v institutu úpravy činnosti a fungování České národní banky se střetávají téměř všechna právní odvětví jak z oblastí práva veřejného, tak i soukromého. Mezi hlavní funkce České národní banky s cílem zajistit cenovou stabilitu dle 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je: Hlavní funkce ČNB definovat a provádět měnovou politiku (především režimem řízeného cílování inflace), zajišťovat hladké fungováni platebních systémů, provádět devizové operace, držet a spravovat devizové rezervy země, provádět bankovní operace a bankovní služby pro stát a komerční banky a vydávat bankovní licence. Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada ČNB 7. Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. Nejvyšší řídící orgán Bankovní rada je sedmičlenná, jejími členy jsou guvernér ČNB, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky, jejich funkční období je šest let a nikdo nesmí 6 1 zákona. 7 4 a násl. zákona

15 zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát. Relativně dlouhým funkčním obdobím členů bankovní rady a jejich jmenováním prezidentem se sleduje zamezení případné možnosti náhlé změny měnové politiky centrální banky po parlamentních volbách. Představitelé vlády rovněž nesmějí být stálými členy vedení centrální banky, neboť tak by mohli prosazovat zájmy vlády na úkor měnově politických záměrů centrální banky a naopak s členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce člena vlády a poslance a členství ve vrcholných orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů. 2.3 Hlavní náplň činnosti České národní banky Česká národní banka je vrcholovou bankovní institucí a v bankovním systému v České republice zaujímá zcela výjimečné místo. Její výjimečnost tkví zejména v šesti funkcích, které plní a v nichž nemůže být nahrazena žádnou jinou bankou 8 : Česká národní banka je jedinou institucí s výhradním právem emise bankovek. Někdy se mimo název národní používá ještě název centrální a do 20. let 20. století ještě i název cedulová, neboť banka emitovala bankovky tzv. cedule. Česká národní banka je vrcholným orgánem monetární politiky. Hlavním cílem centrální banky je cenová stabilita a za tímto účelem má banka celou řadu pravomocí k jejímu dosažení. Banka určuje pravidla pro řízení a intervence k ovlivňování výše cenové hladiny a vývoje měny, určuje výši klíčových úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv, ukazatele kapitálové přiměřenosti, určuje pravidla pro hotovostní operace apod. Česká národní banka je bankou bank a zásadním způsobem ovlivňuje národní bankovní soustavu. Česká národní banka uděluje bankovní licence, vykonává bankovní dohled a případně odjímá bankovní licence, pokud je pro to zákonný důvod. Centrální banka vede účty komerčním bankám, přijímá od nich vklady, zajišťuje mezibankovní zúčtování a poskytuje jim úvěry a má možnost zákonodárné iniciativy v oblasti vzniku a fungování bank. Česká národní banka rovněž vystupuje v národní bankovní soustavě jako tzv. věřitel poslední instance Lender of last resort. Česká národní banka rovněž ovlivňuje kurz české koruny k měnám jiných států a je samostatným subjektem měnových intervencí. Zabezpečuje devizovou likviditu země a určuje strukturu a hodnotu národních devizových rezerv. Strukturu devizových rezerv ČNB k ukazuje tabulka č POSPÍŠIL, R. Finance a bankovnictví, s

16 Struktura devizových rezerv ČNB k (v mil. USD) 9 Tabulka 2.1 A. Stav devizových rezerv ,66 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) ,14 (a) Cenné papíry ,54 Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku (b) Depozita 1 101,59 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 25,49 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0,00 Z toho: umístěno v zahraničí 0,00 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 1 076,10 Z toho: umístěno v tuzemsku 0,00 (2) Rezervní pozice u IMF (IMF Mezinárodní měnový fond) 247,93 (3) SDR (SDR Zvláštní práva čerpání u IMF) 1 279,19 (4) zlato (vč. zlatých depozit, popř. zlata ze swapových operací) 487,80 - objem v mil. trojských uncí 0,41 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 26,62 - finanční deriváty 0,00 - půjčky nebankovním subjektům nerezidentům - ostatní (bankovky a kolaterály v rezervních repo-operacích) 26,62 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 176,67 - cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 161,52 - depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 9,12 - finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 0,00 - zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 6,02 - ostatní Česká národní banka je bankou vlády (státu), vede běžné účty a vykonává bankovní služby ve prospěch vlády, dalších centrálních orgánů a orgánů místní moci a správy. V rámci této činnosti jde také o správu státního dluhu, tj. veškeré činnosti spojené s poskytováním a splácením úvěrů státu, resp. všem soustavám veřejných financí, včetně platby úroků, případně emise státních dluhopisů apod. Česká národní banka zastupuje stát v měnových otázkách vůči zahraničí a zastupuje Českou republiku na jednáních Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Evropské centrální banky, Evropské komise i dalších institucí. To se v současnosti týká i velmi aktuální otázky vstupu České republiky do eurozóny a plnění Maastrichtských konvergenčních kriterií. Jménem České národní banky jedná navenek guvernér ČNB. Výše zmíněná náplň činnosti České národní banky je kontinuálním úkolem banky, který se týká každodenního naplňování její měnové politiky. Spolu s těmito 9 Devizové rezervy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy>

17 úkoly banka čelí ještě celé řadě dalších úkolů a výzev, které souvisí s bezprostřední hospodářskou situací České republiky v době hospodářské krize a také s relativně blízkou budoucností, kdy Česká republika bude muset plnit Maastrichtská kritéria pro přijetí jednotné evropské měny. Česká národní banka se jako jeden z pilířů hospodářské politiky podílí a bude podílet na řešení dopadů finanční krize u nás a na budoucím hospodářském oživení. Ke splnění těchto cílů může přispět především nízkým nastavením úrokových sazeb a zvýšenou úvěrovou nabídkou komerčním bankám. Tato opatření souhrnně vedou k podpoře poptávky po penězích a ke stimulaci hospodářské činnosti firem. Dalším výše zmíněným posláním České národní banky v blízké budoucnosti je plnění Maastrichtských kritérií, která bezprostředně souvisí s měnovou politikou. Jde o tři kritéria kritérium cenové stability, kritérium vývoje směnných kurzů a kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Díky obezřetné politice České národní banky jsou tato tři kritéria až na výjimky dlouhodobě České republikou plněna. Naopak kritérium dlouhodobě udržitelných veřejných financí, které s měnovou politikou bezprostředně nesouvisí, plněno není a je dnes jediným kritériem, které brání a dlouhodobě i bude bránit přijetí eura Českou republikou. Poslání ČNB 2.4 Hlavní činnost České národní banky v souvislosti s politikou na podporu S koncem 20. století vstoupily vyspělé země světa do éry tzv. znalostní společnosti. Ekonomický a společenský rozvoj, který je podmíněn správně a vyváženě prováděnou měnovou a fiskální politikou, začal být intenzivně a velmi úzce svázán se znalostmi, s jejich využíváním, vytvářením a získáváním. Výzkum a technologický rozvoj (angl. Research and Technological Development) je možné označit za důležitý předpoklad efektivního vytváření, získávání i využívání znalostí. Např. je možné uvést, že i takový cíl vlád států, jakým může být zájem o zlepšení individuální a společenské úrovně života obyvatel, závisí na znalostech, které jsou svázány s výsledky výzkumu a technologického rozvoje. Výzkumný a technologický rozvoj je také nezbytný pro podporu dalších politických cílů jako jsou ochrana spotřebitele či ochrana životního prostředí aj. Lze odhadovat, že i takové obecně frekventované ekonomické veličiny, jakými jsou např. hospodářský růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost firem a jejich produktů, jsou z % závislé na výsledcích výzkumu a vývoje. Nikoliv nadneseně je možné konstatovat, že pokud technologický pokrok vytváří v ekonomice pracovní příležitosti pro zítřek, potom věda a výzkum společně vytvářejí pracovní příležitosti pro pozítří. Z tohoto pohledu budou v 21. století podstatným prvkem strategické investice do, a to více než kdy předtím. Tyto investice se stanou skutečně zásadním příslibem pro udržení a urychlení úspěšného (nejen) ekonomického vývoje kdekoliv na světě. Věda a výzkum na úrovni odpovídající 21. století je možné souhrnně označit za: stále více interdisciplinární a komplexní záležitost (například v součinnosti měnové a fiskální politiky současně), nákladnější a komplikovanější,

18 citlivější na vzrůstající kritickou kapacitu (zejména na velikost výzkumných týmů a možnosti výzkumné infrastruktury aj.). Měnová politika centrální banky vytváří plnou polovinu hospodářsko-politických výstupů a opatření, které směřují národní ekonomiky do oblasti. Zatímco fiskální politika 10 vlády stimuluje ekonomiku na straně její nabídky nebo poptávky a především skrze daňový a rozpočtový systém usměrňuje tok finančních prostředků do oblasti, měnová politika centrální banky naproti tomu podporuje vědu a výzkum skrze udržování cenové stability v ekonomice, kurzové a devizové intervence a především skrze úvěrování sektoru komerčních bank. Centrální banka je výhradním pilířem měnové politiky a podstatným subjektem peněžního trhu a trhu kapitálu, tedy trhů, přes které dochází k alokaci podstatného objemu peněžních a finančních prostředků do oblasti. SHRNUTÍ KAPITOLY Kapitola seznamuje studenty s historií centrálního bankovnictví a s historickými důvody, které vedly ke vzniku centrálních bank. Dále informuje o ekonomických i právních základech fungování České národní banky a zasazuje institut České národní banky do právního rámce ČR. Česká národní banka je subjektem i objektem správního, obchodního, občanského a eventuálně i trestního práva. Vrcholným orgánem České národní banky je bankovní rada ČNB, která je sedmičlenná a v jejím čele stojí guvernér. Funkční období bankovní rady ČNB je šest let a její členové jsou jmenováni prezidentem republiky. Mezi hlavní okruhy činnosti České národní banky patří emise peněz, výkon měnové politiky, vykonávání bankovních služeb pro vládu i komerční banky, tvorba a správa devizových rezerv země a zastupování České republiky v měnově politických otázkách vůči zahraničí. ÚKOLY 1. Vyjmenujete hlavní důvody, které vedly ke vzniku centrálních bank. 2. Jaká je hlavní náplň činnosti České národní banky? 3. Co je nejvyšším orgánem České národní banky? Uveďte alespoň tři podstatné okolnosti a náležitosti týkající se tohoto orgánu. 10 O fiskální politice podrobněji v textu projektu APSYS: JÍLKOVÁ, E. Ekonomie

19 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] Devizové rezervy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy>. [2] POSPÍŠIL, R. Finance a bankovnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN [3] REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [4] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

20 3 Nezávislost České národní banky CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: zdůvodnit důležitost nezávislosti České národní banky, definovat hlavní typy nezávislosti České národní banky. KLÍČOVÁ SLOVA Institucionální nezávislost, finanční nezávislost, funkční nezávislost, rozpočtová nezávislost. 3.1 Důvody nezávislosti České národní banky a nezávislosti měnové politiky Nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné realizace měnové politiky a rovnovážného a neinflačního vývoje celé ekonomiky. Nezávislost centrální banky je důležitá pro plnění jejího hlavního měnově politického cíle, kterým je cenová stabilita. Význam cenové stability je pro ČR dán i taxativně, a sice v podobě kategoricky stanovených Maastrichtských kriterií pro přijetí do eurozóny. Bez nadsázky se dá napsat, že toto téma, jakkoliv ještě v samotných počátcích nemohla být zmínka o měnové politice v dnešním smyslu, je aktuální po staletí. Již Kosmas v Kronice české psal, že zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodilo lidu božímu jako časté měnění a podvodné lehčení mince. A o mnoho staletí později Alois Rašín napsal: Máme-li skutečně cedulové bankovnictví vybudovati řádně, nesmí to být úřad. Cedulová banka musí býti (za přísného dozoru státu) oddělena od správy státní, aby nesnášela s ní všecko kolísání státního úvěru, aby nebyla pokladna prostě za instrument financí státních 11. Význam nezávislosti centrální banky vystupuje do popředí především proto, že politická moc se může snažit přimět centrální banku k opatřením, která sice z krátkodobého hlediska mohou vést k podpoře ekonomického růstu, poklesu nezaměstnanosti apod., ale v delším období se projeví v nežádoucím růstu inflace, zatímco ekonomická aktivita se vrátí na původní úroveň, nebo reálně dokonce ještě níže. Vysoká inflace vede k vyšším úrokovým sazbám a ty vedou spíše k přílivu krátkodobého spekulativního (tedy rizikového) kapitálu než kapitálu investičního s růstovým dopadem do reálné ekonomiky. Dlouhodobě vyšší inflace vede rovněž 11 TŮMA, Z. ČNB nemůže suplovat vládu. MF DNES , s

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 8. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Centrální banka také národní banka je základní banka státu je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1 Historický vývoj

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ČNB - hlavní úkoly, základní úrokové sazby, jejich vývoj, smysl a význam. Cílování inflace.

ČNB - hlavní úkoly, základní úrokové sazby, jejich vývoj, smysl a význam. Cílování inflace. ČNB - hlavní úkoly, základní úrokové sazby, jejich vývoj, smysl a význam. Cílování inflace. Poslání a funkce ČNB Stabilita měny má dimenzi vnitřní (cenová stabilita) a vnější (kurzová stabilita). Prioritním

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1 MĚNOVÉ PRÁVO Mgr. Ludmila Heraltová,, LL.M. 2014 Obsah a cíl Seznámení s měnovým právem Seznámení s monetární politikou a jejími nástroji Česká národní banka Finanční arbitr 2 STUDIJNÍ LITERATURA KLIKOVÁ,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: Úloha centrální banky v tržní ekonomice obor Provoz a ekonomika Katedra ekonomických teorií autor: Petr Dlouhý vedoucí

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Centrální banka. 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky

Centrální banka. 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky Centrální banky relativně mladé instituce první vznikaly v 17. stol - převáţná většina začíná

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení.

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch Makroekonomie I Důchod a 300 500 700 900 1100 g 1500 2000 Spotřeba 100 340 c 660 e 980 1140 1300 ch Úspory -100 b 0 d 80 f 160 h 300 Ing. Jaroslav ŠETEK,

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

8. 1. Bankovní systém České republiky

8. 1. Bankovní systém České republiky Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 8. 1. Bankovní systém České republiky Bankovní soustavu České republiky tvoří všechny druhy bank na území českého

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu zaměřených na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje.

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu zaměřených na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje. Otázka: Hospodářská politika Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines 1. 1. Charakteristika hospodářské politiky Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu zaměřených

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více