MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU"

Transkript

1 MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Ing. Kamila ŠTĚPÁNOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Měnová politika jako jeden ze tří hlavních pilířů hospodářské politiky. Vliv měnové politiky na politiku...6 Cíl Hospodářská politika Nástroje hospodářské politiky Monetární politika Měnová politika a výdaje na vědu a výzkum Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Česká národní banka, právní úprava, hlavní předmět činnosti a poslání Cíl Historie centrálního bankovnictví Česká národní banka Hlavní náplň činnosti České národní banky Hlavní činnost České národní banky v souvislosti s politikou na podporu vědy a výzkumu Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Nezávislost České národní banky Cíl Důvody nezávislosti České národní banky a nezávislosti měnové politiky Institucionální nezávislost Finanční nezávislost Funkční nezávislost Rozpočtová nezávislost Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Hlavní nástroje České národní banky Cíl Členění nástrojů České národní banky Dvoutýdenní repo sazba Diskontní sazba Povinné minimální rezervy Operace na volném trhu Kapitálová přiměřenost Devizové intervence Pravidla likvidity... 28

4 4.9 Úvěrové limity Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Měnová rovnováha a poruchy rovnováhy Cíl Měnová rovnováha Inflace Deflace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Evropská centrální banka, měnová politika v eurozóně a investice do výzkumu a vývoje Cíl Organizace předcházející Evropské centrální bance Evropská centrální banka a její struktura Měnová politika Evropské centrální banky Měnová politika v eurozóně a investice do výzkumu a vývoje Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Nezávislost České národní banky Cíl Smlouva o Evropské unii Kritérium cenové stability (cenový vývoj) Kritérium fiskálního vývoje Kritérium vývoje směnných kurzů Kritérium vývoje dlouhodobých úrokových sazeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Plnění Maastrichtských konvergenčních kriterií Českou republikou v současnosti Cíl Shrnutí a doporučení k připravenosti ČR na vstup do eurozóny Vyhodnocení plnění kritéria cenové stability Vyhodnocení plnění kritéria udržitelnosti veřejných financí Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu Vyhodnocení plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam zkratek Seznam tabulek... 61

5 Úvod Měnová politika je součástí široce pojaté koncepce hospodářské politiky státu a jako taková bezprostředně ovlivňuje všechny subjekty ekonomiky domácnosti, firmy i stát a její vliv v mnoha ohledech přesahuje i národní hranice. Jde o politiku úzce provázanou s politikou rozpočtovou a politikou obchodní a v jejich rámci o kontinuální hledání společných východisek a řešení úkolů i cílů hospodářské politiky. Jakkoliv je měnová politika nedílnou součástí hospodářské politiky státu, svými ekonomickými a především právními aspekty leží částečně mimo ni. Nezávislost centrální banky jako vrcholného subjektu měnové politiky na státu je kontinuálně diskutovaným tématem a je tématem i aktuálním, jak dokazují snahy o omezení nezávislosti České národní banky před necelými deseti lety. Přitom právě nezávislost centrální banky je nezbytnou podmínkou řádného provádění měnové politiky a současně i naplnění cíle, které centrální bance ukládá Ústava i zákony České republiky. Řada empirických studií potvrzuje skutečnost, že čím je nezávislost centrální banky větší, tím účinnější a úspěšnější jsou výsledky měnové politiky a její dopad do hospodářského mechanismu národní ekonomiky. Dopady opatření měnové politiky jsou ve většině případů nadnárodní, a proto je tato politika nadnárodní úrovni i koordinována. V rámci šestnácti zemí eurozóny je vrcholným orgánem měnové politiky Evropská centrální banka a měnové politiky ostatních zemí Evropské unie jsou koordinovány na platformě Evropského systému centrálních bank. Slaďování a konvergence národních hospodářských politik v nejširším slova smyslu jsou akcentovány dodržením podmínek Maastrichtských konvergenčních kriterií a rigorózním vyžádáním jejich splnění před vstupem členského státu do eurozóny. Vliv měnové politiky na politiku je zásadní tak, jako je zásadní i v ostatních oblastech národního hospodářství. Měnová politika bezprostředně ovlivňuje výkon národní ekonomiky, a tím i výši reálné části HDP, která je společností vydávána na vědu, výzkum a vysoké školství. Firmy i stát jsou bezprostředně ovlivněny nastavením měnově politických institutů centrální banky úrokových sazeb, měnového kurzu, bankovního dohledu apod. což vždy velmi úzce souvisí s jejich výkonem a činností a tedy i s jejich politikou financování. Předložený text si klade za cíl seznámit čtenáře se základními aspekty měnové politiky a ukázat její místo v rámci širší koncepce politiky hospodářské a v její návaznosti na vliv hospodářské politiky na politiku. Seznamuje čtenáře s institutem centrálního bankovnictví, s nezbytností jeho nezávislosti a s hlavními nástroji řízení a provádění měnové politiky v praxi. Součástí výkladu je pojednání o měnové rovnováze a o poruchách této rovnováhy, tedy nerovnovážných stavech inflaci deflaci, a to se všemi jejich důsledky do státní politiky. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii a úzkému napojení České republiky na evropské struktury je součástí výkladu i institut Evropské centrální banky a Maastrichtských konvergenčních kriterií, k jejichž splnění se Česká republika vstupem do EU zavázala a jejichž splnění je nezbytné ke vstupu naší země do eurozóny. S připojením k jednotné evropské měně a měnově-politickým strukturám EU bezprostředně souvisí i širší možnost čerpání finanční prostředků na politiku v České republice

6 1 Měnová politika jako jeden ze tří hlavních pilířů hospodářské politiky. Vliv měnové politiky na politiku CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit pojem hospodářské politiky, definovat měnovou, fiskální a obchodní politiku, hlouběji porozumět základním vztahům mezi těmito politikami, porozumět základním tezím měnové politiky a pracovat s nimi. KLÍČOVÁ SLOVA Měnová politika (monetární), rozpočtová politika, obchodní politika. 1.1 Hospodářská politika Hospodářská politika je souhrnem cílů, metod a nástrojů sloužících k zajištění a ovlivňování vybraných ekonomických procesů. Jejím základním nositelem je stát, případně další subjekty, kterým tato funkce na základě zákonné delegace náleží. Není politikou neměnnou, nýbrž velmi úzce souvisí s ekonomickou situací v dané zemi, s jejími tradicemi a je značně ovlivňována aktuální politickou situací. Zatímco do 30. let 20. století byla role státu spatřována především v oblasti zahraniční politiky a vojenství, od dob Velké krize se těžiště státních zásahů jednoznačně přesouvá do oblasti sociální a přítomnost státu v ekonomice je trvalá a dominantní. Vývoj hospodářské politiky V průběhu druhé poloviny minulého století vlády většiny průmyslově vyspělých zemí zvyšovaly svůj vliv na ekonomické dění ve státě a rozšiřovaly a prohlubovaly nástroje k jeho ovlivňování. Tuto skutečnost dokládá růst vládních výdajů, nárůst výše přímých i nepřímých daní, nárůst podílu státního rozpočtu na HDP (hrubém domácím produktu) a konečně v posledních desetiletích i prudký nárůst veřejného zadlužení. Především vyspělé evropské země vytvořily model sociálního státu, pro který jsou charakteristické výplaty nejrůznější sociálně orientovaných dávek a důchodových podpor. Tento model je však podle vzácné shody prakticky všech politických sil dlouhodobě neudržitelný. Poslední vývoj ve světě především s ohledem na hospodářskou a finanční krizi však zaznamenal velký odklon od neoliberalistické ekonomické politiky. USA, ale i většina vyspělých zemí EU přistoupily k výrazným regulacím v oblasti volného trhu (a finančního a kapitálového trhu především). Je otázkou, zda tyto sílící - 6 -

7 tendence budou mít trvalejší charakter i po odeznění krize v této souvislosti je zajímavé, že k důslednějším a trvalejším regulacím přistupují spíše vyspělejší a tradiční průmyslové země než země transformující se a méně vyspělé, včetně České republiky. Za zmínku v této souvislosti stojí i model čínského státního kapitalismu, tedy model direktivně centrálně řízené tržní ekonomiky, který v posledních dvaceti letech zaznamenává obrovské úspěchy a meziroční přírůstky HDP až o 10 %. S výjimkou Velké krize ve 30. letech, dvou světových válek a ropných krizí zaznamenala trajektorie HDP v podstatě všech vyspělých zemí převážně rostoucí vývoj. Ještě rychleji než HDP však rostlo tempo vládních výdajů. Zatímco před 1. světovou válkou se vládní výdaje USA rovnaly přibližně jedné desetině HDP, v osmdesátých letech dosáhly 35 % HDP a nyní, v době krize, již překračují 40 % HDP 1 (velká část státních výdajů USA v současnosti jde však na vrub armády, zbrojení a vojenského výzkumu, tedy položek, které se v USA před první světovou válkou vyskytovaly v daleko menším měřítku). A vládní výdaje skandinávských ekonomik, proslulých svojí sociální orientovaností, dosahují v některých případech dokonce i více než 55% HDP. Ingerence státu do ekonomiky se většinou zvyšovala v období hospodářských krizí, aby se po jejich odeznění snižovala, nikdy však na předcházející úroveň. Je zajímavé pozorovat, že země s vysokým HDP na jednoho obyvatele mají tendenci spíše více zdaňovat a následně více přerozdělovat, než země chudé. Tento trend je ve vyspělém světě pozorovatelný v podstatě od konce války a až na výjimky má pouze rostoucí charakter. 1.2 Nástroje hospodářské politiky V oblasti hospodářské politiky mají státy celou řadu nástrojů, kterými mohou ovlivňovat a usměrňovat svoji ekonomickou aktivitu. Tyto nástroje přitom nemusí nutně souviset pouze s vládním obstaráváním příjmů, tedy s výběrem daní, ale zahrnují v sobě celou řadu opatření a jednání měnového, obchodního, legislativního i zahraničně politického charakteru. V prvé řadě je tímto nástrojem politika monetární, která v nejširším slova smyslu souvisí s emisí peněz a s fungováním bankovního a peněžního systému. Jejím hlavním principem je mimo vlastní emisi peněz nastavení a využívání nepřímých a přímých měnově politických nástrojů, jak o tom pojednává dál kapitola 4. Vymezení měnové politiky v souboru nástrojů hospodářské politiky je věcí kontinuální diskuze a souvisí především s pojetím nezávislosti centrální banky, jako vrcholného subjektu měnové politiky. Tato nezávislost je garantována Ústavou ČR i zákonem o České národní bance a je vymezena a garantována vůči všem ostatním subjektům ekonomiky a politiky prezidentovi republiky, Parlamentu ČR, vládě i jakémukoliv jinému veřejnoprávnímu subjektu, jak je o tom pojednáno v kapitole nástroj 1 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie, s

8 Z hlediska výkonu hospodářské politiky státem, resp. státní správou, je stěžejním pilířem hospodářské politiky politika rozpočtová. Rozpočtovou politikou se rozumí stanovení výše veřejných výdajů na straně jedné a výše zdanění na straně druhé, a to prostřednictvím státního rozpočtu a soustavy územních a obecních rozpočtů. Rozpočet pro daný kalendářní rok tak obsahuje plánované výdaje plánované příjmy, kterých stát v obou případech hodlá dosáhnout. Vláda tak v určitém roce může hospodařit buď s rozpočtovým přebytkem (v případě, že příjmy státního rozpočtu převyšují jeho výdaje), nebo s rozpočtovým deficitem (v případě, že výdaje státního rozpočtu převyšují jeho příjmy). Jsou-li příjmy a výdaje státního rozpočtu vyrovnány, hospodaří vláda s vyrovnaným rozpočtem. 2. nástroj Příliš vysoké zdanění domácností a firem vede k omezení jejich důchodů tím jsou omezeny jejich výdaje na spotřebu a investice, což v konečném důsledku znamená nižší výdaje na agregátní poptávku a reálný HDP. Daně také ovlivňují konečnou výši ceny (jsou mj. zdrojem inflace), a tím motivují a usměrňují chování jednotlivců i firem. Opatření rozpočtové politiky, která se zabývají veřejnými výdaji a výší a způsobem zdanění, mají v součinnosti s monetární politikou za cíl hospodářský růst při nízké nezaměstnanosti a stabilních cenách. 2 Cíle monetární a rozpočtové politiky však často bývají svojí podstatou a způsobem svého naplnění často protichůdné. Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. S naplněním tohoto cíle je velmi často spojena politika vyšších úrokových sazeb a měnové restrikce. Právě tato politika však je ve svém důsledku spojena s vyšší cenou peněz a se zdražením úvěrů, tedy s poklesem investic a reálného HDP a s růstem nezaměstnanosti. Jde tedy doslova o delikátní hledání východisek a kompromismů mezi nezávisle prováděnou měnovou politikou centrální banky s nízkou inflací a rozpočtovou politikou vlády směřující spíše než ke stabilitě cen k růstu HDP a k vysoké zaměstnanosti. V tomto hledání je klíčové neustálé vyhodnocování výsledků hospodářské politiky jako celku a průběžné odborné konzultace mezi subjekty nositeli měnové a rozpočtové politiky. Třetím pilířem hospodářské politiky státu je obchodní politika, resp. politika státu v nejširším pojetí jeho jednání, které se týká vzájemného obchodu s ostatními státy. Zahraniční ekonomická politika je bezprostředně utvářena jak politikou monetární, tak i politikou rozpočtovou. Z monetárního hlediska jde například o stabilizaci měnového kurzu, který bude dostatečně stimulující pro podporu exportu a současně neúměrně nezdraží import zboží a služeb. K nebezpečí inflačních tlaků by mohlo dojít například v malé a otevřené ekonomice typu České republiky, která je zcela závislá na dovozu energií a surovin (tzv. importovaná inflace). Je však nutno připomenout, že v současné globalizované ekonomice přinášejí izolované a nekoordinované intervence centrálních bank jen krátkodobý a velmi málo účinný efekt, což dokazují i zkušenosti z České republiky. Z hlediska rozpočtového jde především o stanovení výše cel a kvót, a to jak z důvodu rozpočtově příjmového, tak i z důvodu ochranného. Jelikož každá národní vláda má své konkrétní zájmy, účastní 3. nástroj 2 SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie, s

9 se vlády stále častěji nejrůznějších jednání v zájmu koordinace svých makroekonomických cílů a hospodářsko politických opatření. Vstupem České republiky do Evropské unie však Česká republika musela mimo jiné přijmout jednotný celní sazebník EU vůči třetím zemím a zavázat se k volnému pohybu zboží, služeb a kapitálu, což účinnost zahraniční ekonomické politiky značně snížilo. 1.3 Monetární politika Měnová politika je proces, ve kterém se centrální banka prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů 3. Úloha měnové politiky je právně zakotvena v ustanovení článku 98 Ústavy České republiky a v 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Tyto právní předpisy jí ukládají zabezpečovat cenovou stabilitu a pokud tím není dotčen tento hlavní cíl podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Cíle monetární politiky Podobnou úlohu měnové politiky mají i jiné centrální banky zemí s vyspělou tržní ekonomikou. Úloha zajistit stabilitu cen v ekonomice se opírá o tezi, že právě splnění cíle cenové stability vytváří předpoklady pro dosažení dalších dílčích cílů hospodářské politiky, jako jsou hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, stabilní měnový kurz, rovnováha platební bilance země a jiné. Nestabilita domácí cenové hladiny tzv. ničí informace, pomocí kterých by domácnosti a firmy mohly měřit efektivnost jednotlivých investičních variant a tím volit optimální alokaci zdrojů. Takto neprůhledné ekonomické prostředí nakonec ve svém důsledku vede k poklesu investic a reálného HDP a k růstu nezaměstnanosti se všemi důsledky v oblasti sociální a rozpočtové. V důsledku vyšší inflace se investoři více orientují na krátkodobé - často až spekulativní - investice a naopak méně na dlouhodobé investiční projekty v reálné ekonomice, což dál snižuje růstový potenciál ekonomiky. Proces případné dezinflace (pokles inflace) vedoucí k cenové stabilitě je často doprovázen krátkodobými náklady v podobě zpomalení ekonomického růstu a zvýšené nezaměstnanosti. Tyto krátkodobé náklady jsou však více než vyváženy dlouhodobými přírůstovými efekty stabilní cenové hladiny. Empirická pozorování jednoznačně ukazují, že země s nízkou inflací dosahují dlouhodobě vyššího tempa ekonomického růstu ve srovnání se zeměmi s vyšší inflací. Nestabilita domácí cenové hladiny Dezinflace Cenovou stabilitou se však většinou v praxi nerozumí doslovná neměnnost cen, nýbrž jejich mírný a kontrolovaný růst. Na režim tak zvaného cílování inflace přešla Česká národní banka začátkem roku Od ledna 2010 platí nový inflační cíl ČNB ve výši 2 % s tím, že ČNB bude jako doposud usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od stanoveného cíle o více než o jedno procento na obě strany. Na cenovou stabilitu jako na hlavní cíl činnosti České národní banky je 3 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, 1997, s

10 navázána řada činností, které centrální banka v rámci uskutečňování měnové politiky vykonává. Předně jde samozřejmě o emisi peněz a udržování optimální výše peněžní zásoby, dále o volbu konkrétních měnově politických nástrojů, vykonávání bankovního dohledu jako banky bank, služby centrální banky jako banky vlády, ovlivňování kurzu koruny vůči jiným měnám, tvorba a správa devizových rezerv a konečně v nejširším slova smyslu garance plnění vybraných Maastrichtských kriterií Českou republikou a příprava na vstup České republiky do eurozóny. 1.4 Měnová politika a výdaje na vědu a výzkum Výzkum a vývoj a jeho výsledky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky vyspělých států. Z tohoto důvodu se podpoře výzkumu a vývoje přikládá stále větší význam. Vědecké poznání světa se postupem času stalo i nedílnou součástí duchovních potřeb člověka. Dostatečná podpora výzkumu a vývoje je pro všechny rozvinuté země jednou z nejdůležitějších priorit, neboť udržení výzkumu a vývoje na určité úrovni zajišťuje kontinuální rozvoj společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a funguje také jako jeden z podstatných faktorů hospodářského růstu. Měnová politika se všech těchto oblastí dotýká zásadním způsobem, neboť bezprostředně utváří měnovou stabilitu, a tím vytváří skrze hospodářskou rovnováhu podmínky k rovnovážnému reálnému ekonomickému růstu. Tímto způsobem měnová politika ovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu a v důsledku tedy i velikost vládních výdajů na vědu a výzkum. Přes fungující peněžní trh přímo ovlivňuje i sektor komerčního bankovnictví, a tím možné soukromé investice plynoucí do výzkumu a vývoje. Strukturu výdajů na výzkum a vývoj v České republice ukazuje tabulka č Výdaje na vědu a výzkum Struktura výdajů na výzkum a vývoj v ČR v mld. Kč a v % HDP 4 Tabulka Zahraniční investice 1,1 1,1 1,3 1,3 1,7 1,5 2,2 2,9 Veřejné investice 12,4 12,4 13,5 14,7 17,2 19,4 22,4 22,3 Soukromé investice 14,9 15,9 16,6 18,5 22,8 28,4 29,3 28,2 Investice celkem 28,4 29,4 31,4 34,5 41,7 49,3 53,98 53,4 Výdaje celkem v % HDP 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,46 Největší část celkových výdajů na výzkum a vývoj má tradičně charakter běžných výdajů (48,2 mld. Kč, resp. 90 %, přičemž mzdy se na této částce podílely 21,9 mld. Kč, resp. 45 % běžných výdajů). Nejvíce finančních prostředků z hlediska typu výdajů na výzkum a vývoj bylo vynaloženo na experimentální vývoj (43 %), 4 Zdroj: Výzkum a vývoj [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje>

11 a to zejména díky vysokému zastoupení tohoto typu výdajů u podnikatelského sektoru, který je tradičně nejdůležitějším sektorem provádění výzkumu a vývoje v České republice. Na základní výzkum v roce 2008 připadlo 30 % výdajů a na aplikovaný výzkum 27 % výdajů na výzkum a vývoj. Oproti všeobecnému očekávání se zahraniční investice na celkových investicích do výzkumu a vývoje v České republice podílejí pouze přibližně 5 %. Z veřejných investic připadají přibližně dvě třetiny na vysoké školství, zbylá část na Akademii věd ČR a jednotlivé výzkumné ústavy. Z hlediska vědních oblastí bylo v roce 2008 vydáno nejvíce prostředků na výzkum a vývoj v oblasti věd technických (58 %) a přírodních (24 %). S velikým odstupem následovaly vědy lékařské (8 %), sociální a humanitní (7 %) a vědy zemědělské (4 %). Nejvíce prostředků bylo investováno v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji. SHRNUTÍ KAPITOLY Kapitola seznamuje posluchače s hlavními zásadami a posláním hospodářské politiky státu a v jejím rámci s politikou monetární (měnovou), rozpočtovou a obchodní. Měnová politika je politikou centrální banky, jejíž hlavním cílem je udržení cenové stability. Za tímto účelem centrální banka používá celou řadu nástrojů od emise peněz, přes stanovování klíčových úrokových sazeb až po bankovní dohled nad komerčními bankami. Rozpočtová politika státu je druhem hospodářské politiky, jejíž těžiště leží ve struktuře daní a ve výběru těchto daní na straně jedné a ve výdajových programech na straně druhé. Třetí oblastí hospodářské politiky je politika obchodní, která se týká především vzájemného obchodu s cizími státy a která v sobě mimo jiné zahrnuje i určité prvky a rysy politiky monetární a rozpočtové. Obezřetně prováděná měnová politika pozitivně působí na utváření makroekonomické rovnováhy, a tím stimuluje reálný růst HDP a velikost výdajů plynoucích na výzkum a vývoj. Skrze bankovní sektor má také bezprostřední vliv na velikost soukromých podnikových investic, ať už do experimentálního, základního, nebo aplikovaného výzkumu a vývoje. Výdaje na výzkum a vývoj se v posledních letech v České republice pohybovaly mezi 50 a 55 miliardami Kč a dosahovaly tak 1,40 až 1,50 % HDP. ÚKOLY 1. Definujte hlavní pilíře hospodářské politiky státu a jejich nejdůležitější rysy. 2. Poukažte na shodné prvky jednotlivých politik i na jejich odlišnosti a na jejich základě vymezte možné problémy mezi nimi. 3. Jaká je přibližná struktura a výše investic do výzkumu a vývoje v ČR?

12 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [2] SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN X. [3] Výzkum a vývoj [on line] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje>. [4] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

13 2 Česká národní banka, právní úprava, hlavní předmět činnosti a poslání CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit historické příčiny vzniku centrálních bank, porozumět roli centrální v ekonomice, definovat hlavní předměty činnosti České národní banky, vyjmenovat hlavní úkoly České národní banky do budoucna. KLÍČOVÁ SLOVA Centrální banka, Česká národní banka, emise peněz, euro, eurozóna, Ústava ČR, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 2.1 Historie centrálního bankovnictví Vznik centrálních bank je výsledkem dějinných integračních procesů, v nichž se utvářely národní ekonomiky s vlastními národními trhy a tudíž i potřebou jednotné peněžní soustavy. Dalšími historickými důvody byly války a jejich destrukční působení na státní pokladny, sklony panovníků a vlád k rozhazování a rovněž nedostatečné zdroje drahých kovů pro ražbu mincí. Nejstarší centrální bankou na světě je centrální banka ve Švédsku (Sveriges Riksbank), založená již v roce 1656 jako původně soukromá komerční banka a od roku 1697 působící výhradně již jako banka centrální. Ve Velké Británii byla centrální banka (Bank of England) založena roku 1694 za vlády krále Viléma III. Oranžského. V dnešní podobě začaly centrální banky vznikat zhruba v polovině 19. století, například v roce 1874 Banca d Italia v Itálii. Na našem území vznikla první centrální banka v roce 1816 (Privilegovaná rakouská banka), přičemž slovo privilegovaná předurčovalo výsadní postavení banky v bankovní soustavě, kterým se tehdy rozumělo především výhradní právo emise peněz. V počátečním období Československé republiky vykonávaly některé funkce centrální banky dočasně ministerstvo financí a poštovní úřad, přičemž Národní banka Československá byla založena až v roce V roce 1950 byla založena Státní banka československá, která v povědomí veřejnosti je dodnes spojena především s peněžní reformou z roku Od rozdělení České a Slovenské federativní Nejstarší centrální banka První centrální banka na našem území 5 REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s

14 republiky a vzniku samostatné České republiky pak funkci centrální banky u nás plní Česká národní banka. 2.2 Česká národní banka Česká národní banka byla založena k a ekonomické a právní náležitosti jejího postavení a fungování jsou vymezeny zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Podle tohoto ustanovení je Česká národní banka právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze a která se nezapisuje do obchodního rejstříku. České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu, má tedy postavení subjektu veřejné správy, a může tak vydávat v rámci zákonné delegace právní předpisy na základě a v mezích tohoto zákona (například vyhlášky ČNB) a popřípadě vyhlašovat opatření 6. Česká národní banka je tedy právnickou osobou veřejného práva, mající však i rozsáhlou kompetenci soukromoprávní. V majetkoprávních vztazích při nakládáním s vlastním majetkem vystupuje ČNB v roli podnikatele a vztahují se na ni tedy i ustanovení obchodního zákoníku. Při uzavírání pracovních smluv se svými zaměstnanci se na ČNB vztahují ustanovení zákoníku práce, zde má tedy ČNB i subjektivitu občansko-právní. Jak je tedy zřejmé, v institutu úpravy činnosti a fungování České národní banky se střetávají téměř všechna právní odvětví jak z oblastí práva veřejného, tak i soukromého. Mezi hlavní funkce České národní banky s cílem zajistit cenovou stabilitu dle 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je: Hlavní funkce ČNB definovat a provádět měnovou politiku (především režimem řízeného cílování inflace), zajišťovat hladké fungováni platebních systémů, provádět devizové operace, držet a spravovat devizové rezervy země, provádět bankovní operace a bankovní služby pro stát a komerční banky a vydávat bankovní licence. Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada ČNB 7. Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. Nejvyšší řídící orgán Bankovní rada je sedmičlenná, jejími členy jsou guvernér ČNB, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky, jejich funkční období je šest let a nikdo nesmí 6 1 zákona. 7 4 a násl. zákona

15 zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát. Relativně dlouhým funkčním obdobím členů bankovní rady a jejich jmenováním prezidentem se sleduje zamezení případné možnosti náhlé změny měnové politiky centrální banky po parlamentních volbách. Představitelé vlády rovněž nesmějí být stálými členy vedení centrální banky, neboť tak by mohli prosazovat zájmy vlády na úkor měnově politických záměrů centrální banky a naopak s členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce člena vlády a poslance a členství ve vrcholných orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů. 2.3 Hlavní náplň činnosti České národní banky Česká národní banka je vrcholovou bankovní institucí a v bankovním systému v České republice zaujímá zcela výjimečné místo. Její výjimečnost tkví zejména v šesti funkcích, které plní a v nichž nemůže být nahrazena žádnou jinou bankou 8 : Česká národní banka je jedinou institucí s výhradním právem emise bankovek. Někdy se mimo název národní používá ještě název centrální a do 20. let 20. století ještě i název cedulová, neboť banka emitovala bankovky tzv. cedule. Česká národní banka je vrcholným orgánem monetární politiky. Hlavním cílem centrální banky je cenová stabilita a za tímto účelem má banka celou řadu pravomocí k jejímu dosažení. Banka určuje pravidla pro řízení a intervence k ovlivňování výše cenové hladiny a vývoje měny, určuje výši klíčových úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv, ukazatele kapitálové přiměřenosti, určuje pravidla pro hotovostní operace apod. Česká národní banka je bankou bank a zásadním způsobem ovlivňuje národní bankovní soustavu. Česká národní banka uděluje bankovní licence, vykonává bankovní dohled a případně odjímá bankovní licence, pokud je pro to zákonný důvod. Centrální banka vede účty komerčním bankám, přijímá od nich vklady, zajišťuje mezibankovní zúčtování a poskytuje jim úvěry a má možnost zákonodárné iniciativy v oblasti vzniku a fungování bank. Česká národní banka rovněž vystupuje v národní bankovní soustavě jako tzv. věřitel poslední instance Lender of last resort. Česká národní banka rovněž ovlivňuje kurz české koruny k měnám jiných států a je samostatným subjektem měnových intervencí. Zabezpečuje devizovou likviditu země a určuje strukturu a hodnotu národních devizových rezerv. Strukturu devizových rezerv ČNB k ukazuje tabulka č POSPÍŠIL, R. Finance a bankovnictví, s

16 Struktura devizových rezerv ČNB k (v mil. USD) 9 Tabulka 2.1 A. Stav devizových rezerv ,66 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) ,14 (a) Cenné papíry ,54 Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku (b) Depozita 1 101,59 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 25,49 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0,00 Z toho: umístěno v zahraničí 0,00 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 1 076,10 Z toho: umístěno v tuzemsku 0,00 (2) Rezervní pozice u IMF (IMF Mezinárodní měnový fond) 247,93 (3) SDR (SDR Zvláštní práva čerpání u IMF) 1 279,19 (4) zlato (vč. zlatých depozit, popř. zlata ze swapových operací) 487,80 - objem v mil. trojských uncí 0,41 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 26,62 - finanční deriváty 0,00 - půjčky nebankovním subjektům nerezidentům - ostatní (bankovky a kolaterály v rezervních repo-operacích) 26,62 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 176,67 - cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 161,52 - depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 9,12 - finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 0,00 - zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 6,02 - ostatní Česká národní banka je bankou vlády (státu), vede běžné účty a vykonává bankovní služby ve prospěch vlády, dalších centrálních orgánů a orgánů místní moci a správy. V rámci této činnosti jde také o správu státního dluhu, tj. veškeré činnosti spojené s poskytováním a splácením úvěrů státu, resp. všem soustavám veřejných financí, včetně platby úroků, případně emise státních dluhopisů apod. Česká národní banka zastupuje stát v měnových otázkách vůči zahraničí a zastupuje Českou republiku na jednáních Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Evropské centrální banky, Evropské komise i dalších institucí. To se v současnosti týká i velmi aktuální otázky vstupu České republiky do eurozóny a plnění Maastrichtských konvergenčních kriterií. Jménem České národní banky jedná navenek guvernér ČNB. Výše zmíněná náplň činnosti České národní banky je kontinuálním úkolem banky, který se týká každodenního naplňování její měnové politiky. Spolu s těmito 9 Devizové rezervy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy>

17 úkoly banka čelí ještě celé řadě dalších úkolů a výzev, které souvisí s bezprostřední hospodářskou situací České republiky v době hospodářské krize a také s relativně blízkou budoucností, kdy Česká republika bude muset plnit Maastrichtská kritéria pro přijetí jednotné evropské měny. Česká národní banka se jako jeden z pilířů hospodářské politiky podílí a bude podílet na řešení dopadů finanční krize u nás a na budoucím hospodářském oživení. Ke splnění těchto cílů může přispět především nízkým nastavením úrokových sazeb a zvýšenou úvěrovou nabídkou komerčním bankám. Tato opatření souhrnně vedou k podpoře poptávky po penězích a ke stimulaci hospodářské činnosti firem. Dalším výše zmíněným posláním České národní banky v blízké budoucnosti je plnění Maastrichtských kritérií, která bezprostředně souvisí s měnovou politikou. Jde o tři kritéria kritérium cenové stability, kritérium vývoje směnných kurzů a kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Díky obezřetné politice České národní banky jsou tato tři kritéria až na výjimky dlouhodobě České republikou plněna. Naopak kritérium dlouhodobě udržitelných veřejných financí, které s měnovou politikou bezprostředně nesouvisí, plněno není a je dnes jediným kritériem, které brání a dlouhodobě i bude bránit přijetí eura Českou republikou. Poslání ČNB 2.4 Hlavní činnost České národní banky v souvislosti s politikou na podporu S koncem 20. století vstoupily vyspělé země světa do éry tzv. znalostní společnosti. Ekonomický a společenský rozvoj, který je podmíněn správně a vyváženě prováděnou měnovou a fiskální politikou, začal být intenzivně a velmi úzce svázán se znalostmi, s jejich využíváním, vytvářením a získáváním. Výzkum a technologický rozvoj (angl. Research and Technological Development) je možné označit za důležitý předpoklad efektivního vytváření, získávání i využívání znalostí. Např. je možné uvést, že i takový cíl vlád států, jakým může být zájem o zlepšení individuální a společenské úrovně života obyvatel, závisí na znalostech, které jsou svázány s výsledky výzkumu a technologického rozvoje. Výzkumný a technologický rozvoj je také nezbytný pro podporu dalších politických cílů jako jsou ochrana spotřebitele či ochrana životního prostředí aj. Lze odhadovat, že i takové obecně frekventované ekonomické veličiny, jakými jsou např. hospodářský růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost firem a jejich produktů, jsou z % závislé na výsledcích výzkumu a vývoje. Nikoliv nadneseně je možné konstatovat, že pokud technologický pokrok vytváří v ekonomice pracovní příležitosti pro zítřek, potom věda a výzkum společně vytvářejí pracovní příležitosti pro pozítří. Z tohoto pohledu budou v 21. století podstatným prvkem strategické investice do, a to více než kdy předtím. Tyto investice se stanou skutečně zásadním příslibem pro udržení a urychlení úspěšného (nejen) ekonomického vývoje kdekoliv na světě. Věda a výzkum na úrovni odpovídající 21. století je možné souhrnně označit za: stále více interdisciplinární a komplexní záležitost (například v součinnosti měnové a fiskální politiky současně), nákladnější a komplikovanější,

18 citlivější na vzrůstající kritickou kapacitu (zejména na velikost výzkumných týmů a možnosti výzkumné infrastruktury aj.). Měnová politika centrální banky vytváří plnou polovinu hospodářsko-politických výstupů a opatření, které směřují národní ekonomiky do oblasti. Zatímco fiskální politika 10 vlády stimuluje ekonomiku na straně její nabídky nebo poptávky a především skrze daňový a rozpočtový systém usměrňuje tok finančních prostředků do oblasti, měnová politika centrální banky naproti tomu podporuje vědu a výzkum skrze udržování cenové stability v ekonomice, kurzové a devizové intervence a především skrze úvěrování sektoru komerčních bank. Centrální banka je výhradním pilířem měnové politiky a podstatným subjektem peněžního trhu a trhu kapitálu, tedy trhů, přes které dochází k alokaci podstatného objemu peněžních a finančních prostředků do oblasti. SHRNUTÍ KAPITOLY Kapitola seznamuje studenty s historií centrálního bankovnictví a s historickými důvody, které vedly ke vzniku centrálních bank. Dále informuje o ekonomických i právních základech fungování České národní banky a zasazuje institut České národní banky do právního rámce ČR. Česká národní banka je subjektem i objektem správního, obchodního, občanského a eventuálně i trestního práva. Vrcholným orgánem České národní banky je bankovní rada ČNB, která je sedmičlenná a v jejím čele stojí guvernér. Funkční období bankovní rady ČNB je šest let a její členové jsou jmenováni prezidentem republiky. Mezi hlavní okruhy činnosti České národní banky patří emise peněz, výkon měnové politiky, vykonávání bankovních služeb pro vládu i komerční banky, tvorba a správa devizových rezerv země a zastupování České republiky v měnově politických otázkách vůči zahraničí. ÚKOLY 1. Vyjmenujete hlavní důvody, které vedly ke vzniku centrálních bank. 2. Jaká je hlavní náplň činnosti České národní banky? 3. Co je nejvyšším orgánem České národní banky? Uveďte alespoň tři podstatné okolnosti a náležitosti týkající se tohoto orgánu. 10 O fiskální politice podrobněji v textu projektu APSYS: JÍLKOVÁ, E. Ekonomie

19 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] Devizové rezervy [on line]. [cit ]. Dostupný z WWW: <www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy>. [2] POSPÍŠIL, R. Finance a bankovnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN [3] REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [4] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

20 3 Nezávislost České národní banky CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: zdůvodnit důležitost nezávislosti České národní banky, definovat hlavní typy nezávislosti České národní banky. KLÍČOVÁ SLOVA Institucionální nezávislost, finanční nezávislost, funkční nezávislost, rozpočtová nezávislost. 3.1 Důvody nezávislosti České národní banky a nezávislosti měnové politiky Nezávislost centrální banky je klíčovou podmínkou úspěšné realizace měnové politiky a rovnovážného a neinflačního vývoje celé ekonomiky. Nezávislost centrální banky je důležitá pro plnění jejího hlavního měnově politického cíle, kterým je cenová stabilita. Význam cenové stability je pro ČR dán i taxativně, a sice v podobě kategoricky stanovených Maastrichtských kriterií pro přijetí do eurozóny. Bez nadsázky se dá napsat, že toto téma, jakkoliv ještě v samotných počátcích nemohla být zmínka o měnové politice v dnešním smyslu, je aktuální po staletí. Již Kosmas v Kronice české psal, že zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodilo lidu božímu jako časté měnění a podvodné lehčení mince. A o mnoho staletí později Alois Rašín napsal: Máme-li skutečně cedulové bankovnictví vybudovati řádně, nesmí to být úřad. Cedulová banka musí býti (za přísného dozoru státu) oddělena od správy státní, aby nesnášela s ní všecko kolísání státního úvěru, aby nebyla pokladna prostě za instrument financí státních 11. Význam nezávislosti centrální banky vystupuje do popředí především proto, že politická moc se může snažit přimět centrální banku k opatřením, která sice z krátkodobého hlediska mohou vést k podpoře ekonomického růstu, poklesu nezaměstnanosti apod., ale v delším období se projeví v nežádoucím růstu inflace, zatímco ekonomická aktivita se vrátí na původní úroveň, nebo reálně dokonce ještě níže. Vysoká inflace vede k vyšším úrokovým sazbám a ty vedou spíše k přílivu krátkodobého spekulativního (tedy rizikového) kapitálu než kapitálu investičního s růstovým dopadem do reálné ekonomiky. Dlouhodobě vyšší inflace vede rovněž 11 TŮMA, Z. ČNB nemůže suplovat vládu. MF DNES , s

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více