Aktuální otázky z veřejného sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky z veřejného sektoru"

Transkript

1 Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM VEŘEJNÁ SPRÁVA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A ÚKOLY V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ TÝMOVÉ PRÁCE A UVAŽOVANÁ RIZIKA PŘÍKLADY RIZIK TÝMOVÉ PRÁCE A NÁVRHY K JEJICH ELIMINACI DOPORUČENÉ OKRUHY TÉMAT SKUPINOVÝCH PRACÍ STRATEGICKÁ ANALÝZA V OBLASTI SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU V INOVACÍCH VYKONÁVÁNÍ AUDITORSKÝCH ČINNOSTÍ V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU SROVNÁNÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM PERSPEKTIVY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR/EU A JEJICH PODPORA ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU PROPOJENÍ SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP) PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP) V OBLASTI INVESTIČNÍ VÝSTAVBY BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI VEŘEJNÉHO SEKTORU A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ A ZŘIZOVATELE BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI SLEPT A SWOT ANALÝZA VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU PLZEŇ, A.S ANALÝZA PROSTŘEDÍ A PREDIKCE VÝVOJE ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU GLOBALIZACE JAKO CELOSVĚTOVÝ TREND A JEJÍ VLIV NA VEŘEJNÝ SEKTOR V ČR GLOBALIZACE A JEJÍ DOPAD NA OSOBNÍ ROZVOJ A FIREMNÍ KULTURU GLOBALIZACE A JEJÍ DOPADY NA ČESKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V POROVNÁNÍ S DOPADY NA ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU ANALÝZA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU Z PLZEŇSKÉHO KRAJE ANALÝZA REALITNÍHO TRHU S REZIDENČNÍMI NEMOVITOSTMI A NÁSTROJŮ PODPORY BYDLENÍ NA OBECNÍ ÚROVNI PODPORA REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ POTRAVIN ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU ČR SLEPT (NEBO TAKÉ PESTEK) ANALÝZA, VIZE A PŘÍLEŽITOST ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY SLEPT ( PESTEK) ANALÝZA PROSTŘEDÍ ČR A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO OBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ANALÝZA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EU A DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ZÁKLADNÍ TRENDY A VÝCHODISKA PRO PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚŘOVÁNÍ A CÍLENÝ URBÁNNÍ ROZVOJ STATUTÁRNÍCH MĚST JAKO PÓLŮ RŮSTU V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ EU V OBDOBÍ NOVELA ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH

4 4.22 SLEPT A SWOT ANALÝZA NOVELY ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR DOPAD NOVELY ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ NA MĚSTO PLZEŇ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY POUŽITÁ LITERATURA:

5 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu Vzdělávací program Aktuální otázky z veřejného sektoru je koncipován odlišným způsobem než ostatní vzdělávací programy v rámci projektu Vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu a stejně tak i školícího materiálu není seznámit se s teoretickými pojmy souvisejícími s danou problematikou, ale program je zaměřen na diskusi vybraných aktuálních témat týkajících se veřejného sektoru. Rozdílem je také týmové zpracování zvoleného tématu v rámci závěrečné písemné práce (oproti individuálním pracím v ostatních předmětech) a konstruktivní přístup k dané problematice. Z tohoto důvodu je školící materiál sestaven z 25ti rozmanitých volitelných témat prací týkajících se veřejného sektoru jejich abstraktů. Zásady výběru témat a týmové práce: 1) Téma je zpracováno týmem posluchačů tzv. řešitelský tým. Od členů týmu se očekává týmový přístup, schopnost komunikace, zodpovědnost vůči ostatním členům, dodržování sjednaných pravidel a časových termínů a v neposlední řadě schopnost prosazovat vlastní názor. 2) Doporučená témata jsou převážně obecná. Úkolem posluchačů je volba takového tématu, které je zajímavé a ke kterému mají potřebu se vyjádřit. Volbou tématu prezentují posluchači své zájmy a své cíle. Samotným zpracováním prezentují přístup k řešení zadaných úkolů a mnohé manažerské vlastnosti. 3) Samotné pojetí zpracování tématu je plně v rukou posluchačů řešitelského týmu. Cílem je prokázat jak schopnosti analytické, tak schopnosti návrhové. Úkolem studentů a cílem programu je také naučit se vyhledat vhodné zdroje informací pro vypracování skupinové práce na zvolené a schválené téma. 4) Dalším cílem je hlubší pochopení dané problematiky a vytvoření vlastního názoru, který chtějí posluchači prezentovat a který budou obhajovat. 5

6 5) Znalost dané problematiky lze využít jak v dalších vzdělávacích programech, tak především v pracovním prostředí posluchačů. Konkrétní požadavky na podobu práce si stanoví příslušný lektor. S lektorem je také doporučeno (a v případě zvolení vlastního tématu i nezbytné) konzultovat vhodnost výběru tématu, viz dále. 1.1 Znalosti a kompetence získané studiem Po absolvování vzdělávacího programu by studenti měli být schopni aktivně participovat na skupinových projektech, prezentacích a diskusích. Měli by chápat roli, kterou mohou v managementu sehrávat znalosti, dovednosti a informace získávané v průběhu řízených týmových úkolů. Měli by být schopni sami vyhledat a shromáždit potřebné informace, zjištěná fakta při prezentaci kriticky hodnotit, navrhovat závěry a řešení vytipovaných problémů a připravit si případnou argumentaci, kterou budou ohajovat své názory a závěry před svými kolegy studenty a lektory. 1.2 Doporučení pro práci s dokumentem Pro tento modul je materiál rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola poskytuje základní informace k dokumentu a ke studiu předmětu. Druhá kapitola definuje pojem veřejná správa a velmi stručně shrnuje aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy. V další kapitole nalezne posluchač teoretická východiska zpracování týmové práce, rizika týmové práce a nástroje k jejich eliminaci. Čtvrtá, zásadní kapitola, má ještě další vnitřní členění. Každá z podkapitol v části čtyři představuje samostatný abstrakt pro jednotlivé studie tedy je inspirací pro zvolení tématu skupinové práce. Aby práce na týmových závěrečných pracích byla co nejefektivnější, je potřeba, aby si tým vybral z nabízených abstraktů takové téma, které bude považovat za praktické pro svoje profesní zaměření. V abstraktu jsou uvedeny základní informace, které se k dané problematice vztahují a současně je zde uvedeno i několik otázek podněcujících k zamyšlení a stanovení případných cílů závěrečných prací. Je nanejvýš potřebné, aby tyto otázky byly brány jako podněcující a umožnily tak pracovním týmům hledat cíl práce a naplnit 6

7 její maximální smysluplnost. Předpokládá se, že detailní informace včetně zdrojů informací si vyhledají již sami posluchači v rámci přípravy na zpracování týmové práce a že případné další otázky - cíle si stanoví přímo tým sám dle zaměření své práce. Rozsah uvedených témat je relativně široký a školící materiál jich zahrnuje několik z rozmanitých oblastí tak, aby si řešitelský tým mohl zvolit téma pro sebe to nejzajímavější. Uvedená témata slouží především jako vzorové návrhy. Téma týmové práce tak může vycházet: ze zde uvedených témat, z modifikace některého ze zde uvedených témat tým si stanoví vlastní specifický výzkumný cíl, z vlastního tématu tým si stanoví vlastní specifické zaměření práce, výzkumný cíl a analytické metody. Vhodnost tématu a cíl práce je ale nezbytné konzultovat s příslušným lektorem a zvolené téma je nutné nechat si schválit. 7

8 2 Veřejná správa Existuje několik definic veřejné správy. Například podle Kadečky a Rigela (2009) bývá veřejná správa charakterizována jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Tím je dána její nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru zaměřené na veřejné záležitosti a determinované veřejným zájmem. Veřejná správa je tedy poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální rovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány též úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu. Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem a ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2 LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") Aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy Veřejná správa se během posledních dvaceti let výrazně změnila. První změna proběhla po roce 1989, kdy došlo především k obnovení samosprávy na území České republiky tedy k obnově tradičního systému veřejné správy členěné na státní správu a samosprávu. Další změny nastaly v roce 2000, kdy došlo k přijetí zákona o krajích a zřízení vyšších územně samosprávných celků (a následně došlo ke zrušení působnosti okresních úřadů). Pro výkon státní správy byly obce rozděleny do tří stupňů dle rozsahu svěřené přenesené působnosti. Poslední důležité změny proběhly se vstupem České republiky do Evropské unie v roce V posledních letech se zvyšují nároky na kvalitu fungování veřejné správy zejména ze strany veřejnosti a Evropské unie a vzniká prostor pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Začínají vznikat partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP Public Private Partnership spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která je vyvíjena s cílem využití 8

9 zdrojů a schopností soukromého sektoru pro zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb). Dle Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006) je nyní zvláštní pozornost zaměřena na modernizaci a rozvoj územní veřejné správy. Průběžně jsou mapovány problémy, které vznikají při výkonu působností orgány územních samosprávných celků. Probíhá analýza působností vykonávaných těmito orgány včetně návrhů řešení a vyčíslení dopadů navrhovaných změn na veřejné rozpočty. Obecní úřady trvale poukazují na rostoucí náročnost činností v oblasti státní správy. Zejména malé obce nemají pro zajištění svých kompetencí dostatečné personální zdroje. Z tohoto pohledu je třeba zmínit potřebné vytvoření lepších podmínek v personální oblasti, zejména prostřednictvím systematického odborného vzdělávání pracovníků a uplatněním stabilizačně motivačních nástrojů omezujících nežádoucí fluktuaci úředníků místních samospráv. Kvalitní příprava a vzdělávání úředníků je klíčovým předpokladem profesionálního výkonu územní veřejné správy. V oblasti zvyšování efektivnosti organizací územní veřejné správy jsou zaváděny moderní nástroje řízení kvality (CAF, Benchmarking, Balanced scorecard, ISO 9000 a 14000, komunitní plánování, Místní agenda 21). Používání těchto nástrojů je však stále spíše výjimkou nežli běžnou praxí. Modernizace veřejné správy musí být podložena také existencí vhodných informačních komunikačních technologií (ICT). Mezi další aktuální otázky veřejné správy patří například pojmy Smart administration, iniciativa Jessica, problematika odpisů a jejich zavedení do obecních rozpočtů, problematika klastrů, marketing měst, PR organizací, elektronizace veřejné správy a e- Government, globalizace, možnosti čerpání prostředků z dotačních titulů EU na rozvoj měst a obcí, podpora nástrojů bydlení na obecní úrovni, využívání alternativních zdrojů elektrické energie na obecní úrovni, připravovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní a jiné. Některé aktuální otázky mají přímé dopady na jednotlivé zaměstnance veřejné správy, mezi ně patří například připravovaná novela zákona o úřednících, zaměstnanecké výhody pracovníků ve veřejném sektoru, důchodová reforma, atd. V této studijní dokumentaci nejsou zmíněny všechny oblasti týkající se aktuálních otázek veřejného sektoru, neboť některé z nich budou probírány v dalších programech projektu 9

10 Vzdělávání, například v programu Smart administration, Řízení veřejných financí, Trvale udržitelný rozvoj, Řízení vztahu se zákazníkem apod. 10

11 3 Teoretická východiska zpracování týmové práce a uvažovaná rizika Hlavním cílem předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru je vytvoření týmové neboli skupinové práce. Pro vytvoření této práce se studenti rozdělí do skupin po 2-6 členech, tedy do jednotlivých týmů. Tato kapitola by měla studentům poskytnout pomocné informace k tomu jak týmy sestavit, jaká pravidla v nich nastolit, jak vybrat vedoucího týmu a jak týmy efektivně vést. Na závěr této kapitoly jsou také vyjmenována některá rizika spojená s výběrem tématu a zpracováním práce v týmu a jsou k nim navržena i opatření k jejich eliminaci. Tým je skupina lidí aktivně spolupracujících na dosažení stejného cíle. Členové týmu vzájemně spolupracují na dosažení svých cílů: není to tak, že by každý dělal jen svou práci a nechal ostatní dělat si tu jejich. Zároveň členové týmu spolupracují nepokoušejí se ostatním práci narušovat či zatěžovat. Naopak se snaží svými aktivitami pomáhat ostatním členům týmu a společně plnit týmový úkol (Hayes, 2005, s. 58). Týmová práce je efektivní forma organizace lidské práce (Brauerová, 2008). Dle Hayes (2005) existují 4 různé metody budování týmu. Přístup, který je relevantní pro vytvoření týmu za účelem napsání skupinové/týmové práce, je přístup zaměřený na úkol. Jak autorka dále uvádí, tato metoda budování týmu klade důraz na týmový úkol a jedinečnost, s níž může každý člen týmu přispět k jeho splnění. V tomto přístupu není kladen důraz tolik na to, jací lidé jsou, jako na to jaké mají dovednosti a jak těmito dovednostmi přispívají k celku. Tento přístup proto nekompromisně trvá na výměně informací mezi jednotlivými členy týmu. Zdůrazňuje také realistickou analýzu týmového úkolu z hlediska zdrojů, dovedností a praktických kroků, které budou ke splnění úkolu potřeba. Úspěch týmové práce souvisí s rozmanitostí. Jsme-li všichni stejní, typologicky i jinak, z jednoho těsta, pak znásobujeme nejen naše přednosti, ale také naše slabé stránky. V dobrém týmu máme každý svůj osobitý pracovní styl a vlastní schopnost přispívat ke konečnému výsledku. Někdo má sklon být aktivnější na začátku projektu, jiný je užitečnější ve finále. Jedni 11

12 pečují o detaily, druzí vidí souvislosti. Jedni dbají o věcnou správnost řešení, jiní zase o přijatelnost (Čakrt, 2009). Formulují-li se dočasné týmy z lidí, kteří pocházejí z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací a doposud tito lidé neměli možnost spolupracovat, je životně důležité, aby byla stanovena určitá pravidla, nebo normy. Týmová pravidla či normy mohou vycházet z těchto otázek (Čakrt, 2009): Kdo nás povede Jak často se budeme scházet Jak se budou jednotliví lidé podílet na práci týmu, způsob jejich zapojení Jak budeme komunikovat Jak přijímat rozhodnutí většina versus konsensus Jak se budou řešit konflikty a názorové střety vyřeší si to sami, silnější zvítězí, necháme to vyhnít, zapojíme nestranného prostředníka, vedoucí týmu má vždy pravdu Jaká bude únosná míra a forma zpětné vazby upřímná, nebo pouze zdvořilá, hlavně neurazit Jak budeme zacházet s časem dochvilnost a přetahování doby setkávání týmu Jak budeme řídit naše vztahy s okolím každý bude komunikovat, nebo jen vedoucí za celek. Na všechny tyto otázky je zapotřebí si stanovit odpovědi a to nejlépe ještě před zahájením psaní skupinové práce. Předpoklady úspěšné týmové práce jsou dále shrnuty např. v publikaci Řízení obcí II (2008) a patří mezi ně: Společné cíle Soudržnost společné hodnoty směrem k cíli 12

13 Akceptování hodnot jednotlivých členů týmu, schopnost chápat argumenty ostatních (jiné obory) Stanovení pravidel hry a jejich dodržování Přiměřený pocit sounáležitosti s týmem, každý člen cítí povinnost přispět co nejvíce k úspěchu práce týmu jako celku Schopnost zdravě se v týmu prosadit Společné hodnocení postupů a dílčích výsledků práce Způsob komunikace se spolupracovníky, bezprostřední interakce, každý komunikuje s každým Schopnost hledat společná (nejlepší) řešení Schopnost dosáhnout konsensu Schopnost přizpůsobit se dalším požadavkům Optimální počet lidí v týmu (autor uvádí 6-8 lidí) Dobré vedení týmu! Efektivnost týmové spolupráce lze posuzovat podle tří kriterií (Hackman, 1987): 1. Efektivita výsledku práce týmu ve srovnání se standarty stanovenými pro splnění úkolu (v našem případě to bude odprezentovaná skupinová práce ohodnocená co nejvyšším počtem bodů). 2. Skupinový vývoj sociální procesy v týmu a připravenost jednotlivých členů týmu pracovat společně na daném úkolu (v našem případě to bude plnění jednotlivých dílčích úkolů na skupinové práci). 3. Osobní spokojenost členů týmu. 13

14 Zásadní pro úspěch týmu je jeho vedení, osobnost vedoucího týmu. Ten by měl rozpoznat možnosti jednotlivých pracovníků a sestavit tým tak, aby se členové vzájemně doplňovali a podporovali. Výběr vhodných členů týmu nebývá jednoduchý, důležité je zastoupení jednotlivých odborností, rolí a také zkušeností. Tento úkol nebude lehký, protože týmy pro napsání skupinové práce mohou být tvořeny i lidmi z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací. Tito lidé se nemusí dobře znát. V těchto případech lze doporučit spíše postup obrácený tj. stanovit si téma, na které chci já psát skupinovou práci (případně jejich seznam s pořadím) a vyhledat jedince, kteří chtějí psát práci na stejné téma, vytvořit tak skupinu a v ní si určit vedoucího týmu (Bauerová, 2008). Protože tým je v podstatě živý organismus a vyvíjí se, měl by dobrý vedoucí umět reagovat na změny v týmu, včas je rozpoznat nebo těm negativním předcházet. Vedoucí týmu by měl také sledovat výkonnost jednotlivých členů týmu. Mohou se vyskytnout takoví, kteří se jenom vezou, a ti potom berou chuť k práci ostatním členům týmu (Bauerová, 2008). 3.1 Příklady rizik týmové práce a návrhy k jejich eliminaci Předchozí kapitola se zabývala teoretickým pojednáním o týmové práci. V následující kapitole jsou prezentovány částečné výsledky dotazníkového šetření pilotního ověření předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Respondenti se měli zamyslet nad riziky spojenými s výběrem a zpracováním skupinové práce. Ke každému riziku také navrhli opatření, kterým je možné riziko eliminovat. Počet respondentů, kteří riziko uvedli (10 dotazovaných) Riziko Návrhy na eliminaci rizika 14

15 6 Neshoda na výběru tématu - Vybrat téma blízké většině - Vybrat téma s obecnou platností - Direktivní stanovení tématu bez možnosti výběru - Větší počet menších skupin (uvedli 2) - Před oficiálním oznámením zvoleného tématu v kolektivu sepsat osnovu práce a rozdělení práce členům týmu 6 Koordinace práce z různých skupin zaměstnanců - Zvolit a dodržovat pevný pracovní harmonogram včetně plánu zdrojů (lidé, čas) uvedli 3 respondenti - Přesný plán dopředu včetně možnosti úpravy v průběhu po poradě všech - Větší počet menších skupin - Výběr členů týmu, kteří budou ochotni se podřídit většině a budou místně dostupní 2 Nespolehlivost členů týmu - Přesná a jasná specifikace rozdělení úkolů a průběžná kontrola plnění úkolů (uvedli oba) 2 Finalizace výsledného dokumentu - Vedoucí týmu by měl na závěr dokument připravit k odevzdání po obsahové i formální stránce, nebo označit člena týmu, který toto provede - Je nutná kvalitní finalizace a sjednocení 1 Kontrola plnění úkolů - Důsledná kontrola milestone 1 Nízká úroveň znalostí - Zvolení vedoucího týmu a ostatním rozdělit práci dle specifických dovedností a znalostí 1 Mnoho lidí, mnoho různých názorů - Může mít v důsledku dobrý vliv na kvalitu práce 1 Neshoda v rámci časové náplně - Pevně stanovená doba společné práce (schůzky a probíraná témata) 1 Zvýšená organizační a časová náročnost - Důsledný Time management 15

16 1 Prac. vytížení členů týmu a z toho pramenící nemožnost splnit týmovou část úkolu včas 1 Náročná shoda na formulaci závěrů - Důsledná a včasná komunikace uvnitř prac. týmu, informování o problému ostatní členy týmu a nalezení společného řešení (v rámci týmu) - Účinná komunikace Tabulka 1: Rizika a návrhy jejich eliminace Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření z pilotáže č. 2, Landová 16

17 4 Doporučené okruhy témat skupinových prací V této kapitole je uvedeno dvacet pět témat z oblasti veřejného sektoru ve formě abstraktů a doplňujících otázek k dané problematice v závěru. Pět témat bylo zakomponováno z pilotního ověření, které předchází výuku tohoto modulu, čímž došlo k propojení problematiky z praxe do výuky. Témata jsou z následujících oblastí: porovnání veřejného a soukromého sektoru v různých oblastech (např. v inovacích, auditorské činnosti apod.), strategické řízení, životní prostředí, vzdělávání, globalizace, doprava, e-government, ICT, dotace z EU, legislativní změny (důchodová reforma, novela zákona o úřednících apod.). 17

18 4.1 Strategická analýza v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru v inovacích ČR se postupně od roku 1989 stala otevřenou ekonomikou, která pozvolna vyčerpala konkurenční výhody plynoucí z nízkých cen vstupů. Za této situace dramaticky nabývá na významu inovační schopnost ČR, inovace se stávají významným zdrojem konkurenční výhody. Inovace tedy ovlivňují společnost jako celek. Obecné standardy v oblasti inovací mohou tvořit východisko pro teoretický úvod i např. pro mezinárodní srovnání inovační výkonnosti ČR. Dále existuje popis základních parametrů vývoje vědy a výzkumu na vysokých školách, veřejných výzkumných institucí a v soukromém sektoru, jako klíčových zdrojů invence. Jsou práce, kde jsou popsány situace technicky inovujících podniků ČR. Některé z prací se rovněž zabývají strategií vlády podporující inovační systém ČR a konkrétními zdroji veřejné podpory VaVaI (Věda a výzkum a věda a inovace). Na podporu rozvoje vědy a výzkumu je také zaměřen specifický operační program Věda a výzkum pro inovace, spolufinancovaný z fondů EU, tedy z veřejných zdrojů. Díky analytickým metodám lze hodnotit hlavní faktory obecného vnějšího okolí působící v oblasti inovací, vnitřní situace technicky inovujících podniků a postoj hlavních účastníků k inovacím. Souhrnným výstupem těchto analýz by mohla být SWOT analýza hlavních působících faktorů. Na základě analýz lze uvést i prognózu vývoje analyzované oblasti v příštích např. deseti letech. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou recenzované internetové články. K dispozici jsou také odborné články v periodikách, které mohou poskytnout zajímavé poznatky. 18

19 Otázky: 1. Jaké jsou výhody otevřené ekonomiky? 2. Proč jsou inovace tolik potřebné? 3. Jak může vláda podporovat inovační systém ČR? 4. Jaké analytické metody by se daly použít? 5. Co je myšleno konkrétními zdroji veřejné podpory? 6. Jaký je cíl operačního programu Věda a výzkum pro inovace? 19

20 4.2 Vykonávání auditorských činností v organizacích veřejného sektoru srovnání se soukromým sektorem Hlavním posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů týkajících se určité účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy. Téměř ve všech větších organizacích veřejného sektoru dnes již běžně existují nezávislé útvary, orgány interních auditů. Cílem práce je popsat výkon těchto interních auditorských činností v rámci konkrétní organizace. Práce by měla na úvod seznámit a vysvětlit základní pojmy jako je audit, auditor, auditorská zpráva, účetní uzávěrka aj., popsat auditorské činnosti vykonávané v rámci organizace veřejného sektoru (komparace s organizacemi v sektoru soukromém). Dále specifikovat účel a případné metody, způsoby provádění auditu. Cílem by také mělo být uvedení specifik provádění interních auditů v organizacích veřejného sektoru a srovnat je se specifiky v sektor soukromém. Lze také uvést výhody a nevýhody existence vlastních samostatných útvarů a ty shrnout do SWOT analýzy. Následně lze provést také SLEPT analýzu prostředí (PEST) a predikci vývoje odvětví auditorských služeb. V návrhové části se uvedou doporučení a formulují závěry. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou interní materiály dané organizace, odborné články a jiné. 20

21 Otázky: 1. Co je to audit? 2. K čemu audit slouží? 3. Jaké informace z auditu můžeme získat a co se dá na jeho základě zlepšit? 4. Lze použít informace z auditu ke zpracování SLEPT (PESTELK) analýzy? 5. Kdy se audit provádí? 21

22 4.3 Perspektivy malých a středních podniků v ČR/EU a jejich podpora ze strany veřejného sektoru Malé a střední podniky hrají nezastupitelnou úlohu v ekonomikách rozvojových i vyspělých států. Díky svému většinovému podílu v rámci všech oborů tvoří hybnou sílu pro ekonomiku každé země. Výrazně také přispívají ke stabilizaci politické situace v zemi, neboť jsou velmi citlivé na jakékoliv výrazné změny a nestabilitu, která může ohrozit jejich podnikání. Velmi často jsou také spjaty s konkrétním regionem působnosti podniku, takže vlastně reprezentují místní kapitál. Efekty z podnikání tak zůstávají v daném regionu. Střední podniky můžeme také nalézt ve veřejném sektoru, např. městskou hromadnou dopravu. Základním aktuálním tématem je analýza současného podnikatelského prostředí malých a středních podniků (dále MSP) v rámci ČR a EU a především z pohledu konkurenceschopnosti českých MSP v rámci EU. Jedním ze základních faktorů, jak mohou firmy uspět na trzích EU je dobrá konkurenceschopnost a schopnost inovace. Dále je cílem uvést přehled základních nástrojů podpory MSP, jakými veřejný sektor napomáhá rozvoji MSP v EU/ČR (např. dotace, zvýhodněné úvěry aj.) a provést analýzu těchto podpůrných nástrojů. Lze uvést i několik praktických příkladů z ČR nebo i z Plzeňského kraje. Analytické závěry, které mohou být povedeny z metody SLEPT a průzkumu Asociace MSP lze prezentovat pomocí SWOT analýzy. Na základě analýz může být zpracována predikce vývoje MSP jejich konkurenceschopnosti na území EU pro horizont dalších několika let. Lze také označit oblasti, ve kterých by MSP mohly uspět. Dále lze vytipovat ty nejefektivnější nástroje podpory MSP a nastínit možnosti podpory MSP veřejným sektorem v dalších letech (např. v dalším programovém období 2014+). Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou recenzované internetové články, odborné články, Hospodářská komora a jiné. 22

23 Otázky: 1. Jak se liší malý a střední podnik? 2. Porovnejte ekonomiku ČR a sousedních států. 3. Jak může podnik zvýšit svoji konkurenceschopnost? 4. Jaké jsou konkrétní formy podpory MSP v rámci Operačního programu Podnikání a inovace? 5. Jaké nástroje podpory MSP ze strany státu jsou realizovány v jiných zemích EU? Které lze doporučit implementovat i u nás? 23

24 4.4 Propojení spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP) pro malé a střední podniky (MSP) v oblasti investiční výstavby Cílem této skupinové práce bude vyhodnotit možnost propojení veřejného sektoru a MSP v oblasti investiční výstavby a stavebnictví a posoudit jeho výhody/nevýhody pro obě strany s ohledem na možnost čerpání dotací z EU. V úvodní části bude popsán princip PPP (Public Private Partnership) v oblasti výstavby a jeho vnímání z pohledu ČR a EU (legislativa, praktické zkušenosti, apod.) Následovat bude SWOT analýza PPP v oblasti stavebnictví v ČR, a to jak z pohledu MSP, tak z pohledu veřejného subjektu. Např. silné stránky (politicky a ekonomicky stabilní prostředí, možnost dotací), slabé stránky (korupční prostředí a dlouhá vymahatelnost práva), příležitosti (požadavky zákazníků a trhu na vyšší standard/sofistikovanost děl) a hrozby (tlak na produktivitu práce - nedodržení časového harmonogramu prací) včetně návrhů na eliminaci hrozeb z pohledu obou subjektů. Závěrem jistě bude, že spolupráce veřejného a soukromého subjektu v této oblasti je výhodná pro obě strany. Z pohledu soukromého sektoru se může jednat o dlouhodobý příjem (např. pronájem prostor v objektu, apod.), z pohledu veřejného subjektu se jedná o možnost rychlejšího rozvoje (např. dopravní infrastruktury apod.) Definici PPP a údaje o EU jsou k nalezení na recenzovaných internetových stránkách, obecné pojednání o SWOT analýze lze čerpat ze studijní dokumentace modulu Strategické řízení. Předpokladem je, že SWOT analýza bude vyhotovena na základě vlastních zkušeností, případně informací převzatých z medií. 24

25 Otázky: 1. Co je to PPP? 2. Co je to SWOT analýza a k čemu slouží? 3. V čem spatřujete výhody PPP pro veřejný sektor? 4. V čem spatřujete výhody PPP pro MSP v oblasti stavebnictví? 5. Jaké jsou Vaše zkušenosti s využitím PPP v oblasti investiční výstavby? 25

26 4.5 Budoucí formy řízení organizací v lokálním měřítku srovnání malé a velké organizace a jejich zaměstnanosti Toto téma srovnává způsob řízení dvou typů organizací dle počtu zaměstnanců malé (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci do 50 zaměstnanců) a větší organizace (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci se 100 a více zaměstnanci). Z tohoto důvodu se vyžaduje, aby členové řešitelského týmu byli minimálně ze dvou organizací, které splňují tento požadavek. Návrh na strukturu práce: - Popis obou organizací a uvedení počtu pracovníků a členění organizace v rámci organizačního schématu - Identifikace současných forem řízení obou organizací (ve kterých působí členové týmu) - Analýza výhod a nevýhod obou modelů lze využít metod uvedených ve školícím materiálu Strategické řízení - Identifikace faktorů ovlivňující budoucí vývoj zdravotnictví s využitím např. SLEPT analýzy (PESTEK, PEST) - Shrnutí do SWOT analýzy lze využít jako podklad pro doporučení a formulaci závěrů - Predikce forem řízení obou druhů organizací a formulace doporučení pro další vývoj. Smyslem tohoto postupu je poskytnout nový pohled na danou problematiku především pro další účastníky projektu, kteří mohou z tohoto porovnání čerpat informace potřebné pro řízení organizací, ve kterých pracují. Dále tento materiál může být využitelný a může být i primárně určen pro vedoucí pracovníky v daných organizacích, které byly předmětem analýzy. Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou pravděpodobně interní materiály daných organizací. Obecné postupy jednotlivých metod a analýz jsou shrnuty ve studijní dokumentaci modulu Strategické řízení. 26

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více