Aktuální otázky z veřejného sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky z veřejného sektoru"

Transkript

1 Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM VEŘEJNÁ SPRÁVA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A ÚKOLY V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ TÝMOVÉ PRÁCE A UVAŽOVANÁ RIZIKA PŘÍKLADY RIZIK TÝMOVÉ PRÁCE A NÁVRHY K JEJICH ELIMINACI DOPORUČENÉ OKRUHY TÉMAT SKUPINOVÝCH PRACÍ STRATEGICKÁ ANALÝZA V OBLASTI SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU V INOVACÍCH VYKONÁVÁNÍ AUDITORSKÝCH ČINNOSTÍ V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU SROVNÁNÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM PERSPEKTIVY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR/EU A JEJICH PODPORA ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU PROPOJENÍ SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP) PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP) V OBLASTI INVESTIČNÍ VÝSTAVBY BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI VEŘEJNÉHO SEKTORU A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ A ZŘIZOVATELE BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI SLEPT A SWOT ANALÝZA VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU PLZEŇ, A.S ANALÝZA PROSTŘEDÍ A PREDIKCE VÝVOJE ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU GLOBALIZACE JAKO CELOSVĚTOVÝ TREND A JEJÍ VLIV NA VEŘEJNÝ SEKTOR V ČR GLOBALIZACE A JEJÍ DOPAD NA OSOBNÍ ROZVOJ A FIREMNÍ KULTURU GLOBALIZACE A JEJÍ DOPADY NA ČESKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V POROVNÁNÍ S DOPADY NA ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU ANALÝZA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU Z PLZEŇSKÉHO KRAJE ANALÝZA REALITNÍHO TRHU S REZIDENČNÍMI NEMOVITOSTMI A NÁSTROJŮ PODPORY BYDLENÍ NA OBECNÍ ÚROVNI PODPORA REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ POTRAVIN ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU ČR SLEPT (NEBO TAKÉ PESTEK) ANALÝZA, VIZE A PŘÍLEŽITOST ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY SLEPT ( PESTEK) ANALÝZA PROSTŘEDÍ ČR A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO OBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ANALÝZA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EU A DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ZÁKLADNÍ TRENDY A VÝCHODISKA PRO PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚŘOVÁNÍ A CÍLENÝ URBÁNNÍ ROZVOJ STATUTÁRNÍCH MĚST JAKO PÓLŮ RŮSTU V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ EU V OBDOBÍ NOVELA ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH

4 4.22 SLEPT A SWOT ANALÝZA NOVELY ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR DOPAD NOVELY ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ NA MĚSTO PLZEŇ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY POUŽITÁ LITERATURA:

5 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu Vzdělávací program Aktuální otázky z veřejného sektoru je koncipován odlišným způsobem než ostatní vzdělávací programy v rámci projektu Vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu a stejně tak i školícího materiálu není seznámit se s teoretickými pojmy souvisejícími s danou problematikou, ale program je zaměřen na diskusi vybraných aktuálních témat týkajících se veřejného sektoru. Rozdílem je také týmové zpracování zvoleného tématu v rámci závěrečné písemné práce (oproti individuálním pracím v ostatních předmětech) a konstruktivní přístup k dané problematice. Z tohoto důvodu je školící materiál sestaven z 25ti rozmanitých volitelných témat prací týkajících se veřejného sektoru jejich abstraktů. Zásady výběru témat a týmové práce: 1) Téma je zpracováno týmem posluchačů tzv. řešitelský tým. Od členů týmu se očekává týmový přístup, schopnost komunikace, zodpovědnost vůči ostatním členům, dodržování sjednaných pravidel a časových termínů a v neposlední řadě schopnost prosazovat vlastní názor. 2) Doporučená témata jsou převážně obecná. Úkolem posluchačů je volba takového tématu, které je zajímavé a ke kterému mají potřebu se vyjádřit. Volbou tématu prezentují posluchači své zájmy a své cíle. Samotným zpracováním prezentují přístup k řešení zadaných úkolů a mnohé manažerské vlastnosti. 3) Samotné pojetí zpracování tématu je plně v rukou posluchačů řešitelského týmu. Cílem je prokázat jak schopnosti analytické, tak schopnosti návrhové. Úkolem studentů a cílem programu je také naučit se vyhledat vhodné zdroje informací pro vypracování skupinové práce na zvolené a schválené téma. 4) Dalším cílem je hlubší pochopení dané problematiky a vytvoření vlastního názoru, který chtějí posluchači prezentovat a který budou obhajovat. 5

6 5) Znalost dané problematiky lze využít jak v dalších vzdělávacích programech, tak především v pracovním prostředí posluchačů. Konkrétní požadavky na podobu práce si stanoví příslušný lektor. S lektorem je také doporučeno (a v případě zvolení vlastního tématu i nezbytné) konzultovat vhodnost výběru tématu, viz dále. 1.1 Znalosti a kompetence získané studiem Po absolvování vzdělávacího programu by studenti měli být schopni aktivně participovat na skupinových projektech, prezentacích a diskusích. Měli by chápat roli, kterou mohou v managementu sehrávat znalosti, dovednosti a informace získávané v průběhu řízených týmových úkolů. Měli by být schopni sami vyhledat a shromáždit potřebné informace, zjištěná fakta při prezentaci kriticky hodnotit, navrhovat závěry a řešení vytipovaných problémů a připravit si případnou argumentaci, kterou budou ohajovat své názory a závěry před svými kolegy studenty a lektory. 1.2 Doporučení pro práci s dokumentem Pro tento modul je materiál rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola poskytuje základní informace k dokumentu a ke studiu předmětu. Druhá kapitola definuje pojem veřejná správa a velmi stručně shrnuje aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy. V další kapitole nalezne posluchač teoretická východiska zpracování týmové práce, rizika týmové práce a nástroje k jejich eliminaci. Čtvrtá, zásadní kapitola, má ještě další vnitřní členění. Každá z podkapitol v části čtyři představuje samostatný abstrakt pro jednotlivé studie tedy je inspirací pro zvolení tématu skupinové práce. Aby práce na týmových závěrečných pracích byla co nejefektivnější, je potřeba, aby si tým vybral z nabízených abstraktů takové téma, které bude považovat za praktické pro svoje profesní zaměření. V abstraktu jsou uvedeny základní informace, které se k dané problematice vztahují a současně je zde uvedeno i několik otázek podněcujících k zamyšlení a stanovení případných cílů závěrečných prací. Je nanejvýš potřebné, aby tyto otázky byly brány jako podněcující a umožnily tak pracovním týmům hledat cíl práce a naplnit 6

7 její maximální smysluplnost. Předpokládá se, že detailní informace včetně zdrojů informací si vyhledají již sami posluchači v rámci přípravy na zpracování týmové práce a že případné další otázky - cíle si stanoví přímo tým sám dle zaměření své práce. Rozsah uvedených témat je relativně široký a školící materiál jich zahrnuje několik z rozmanitých oblastí tak, aby si řešitelský tým mohl zvolit téma pro sebe to nejzajímavější. Uvedená témata slouží především jako vzorové návrhy. Téma týmové práce tak může vycházet: ze zde uvedených témat, z modifikace některého ze zde uvedených témat tým si stanoví vlastní specifický výzkumný cíl, z vlastního tématu tým si stanoví vlastní specifické zaměření práce, výzkumný cíl a analytické metody. Vhodnost tématu a cíl práce je ale nezbytné konzultovat s příslušným lektorem a zvolené téma je nutné nechat si schválit. 7

8 2 Veřejná správa Existuje několik definic veřejné správy. Například podle Kadečky a Rigela (2009) bývá veřejná správa charakterizována jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Tím je dána její nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru zaměřené na veřejné záležitosti a determinované veřejným zájmem. Veřejná správa je tedy poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální rovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány též úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu. Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem a ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2 LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") Aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy Veřejná správa se během posledních dvaceti let výrazně změnila. První změna proběhla po roce 1989, kdy došlo především k obnovení samosprávy na území České republiky tedy k obnově tradičního systému veřejné správy členěné na státní správu a samosprávu. Další změny nastaly v roce 2000, kdy došlo k přijetí zákona o krajích a zřízení vyšších územně samosprávných celků (a následně došlo ke zrušení působnosti okresních úřadů). Pro výkon státní správy byly obce rozděleny do tří stupňů dle rozsahu svěřené přenesené působnosti. Poslední důležité změny proběhly se vstupem České republiky do Evropské unie v roce V posledních letech se zvyšují nároky na kvalitu fungování veřejné správy zejména ze strany veřejnosti a Evropské unie a vzniká prostor pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Začínají vznikat partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP Public Private Partnership spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která je vyvíjena s cílem využití 8

9 zdrojů a schopností soukromého sektoru pro zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb). Dle Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006) je nyní zvláštní pozornost zaměřena na modernizaci a rozvoj územní veřejné správy. Průběžně jsou mapovány problémy, které vznikají při výkonu působností orgány územních samosprávných celků. Probíhá analýza působností vykonávaných těmito orgány včetně návrhů řešení a vyčíslení dopadů navrhovaných změn na veřejné rozpočty. Obecní úřady trvale poukazují na rostoucí náročnost činností v oblasti státní správy. Zejména malé obce nemají pro zajištění svých kompetencí dostatečné personální zdroje. Z tohoto pohledu je třeba zmínit potřebné vytvoření lepších podmínek v personální oblasti, zejména prostřednictvím systematického odborného vzdělávání pracovníků a uplatněním stabilizačně motivačních nástrojů omezujících nežádoucí fluktuaci úředníků místních samospráv. Kvalitní příprava a vzdělávání úředníků je klíčovým předpokladem profesionálního výkonu územní veřejné správy. V oblasti zvyšování efektivnosti organizací územní veřejné správy jsou zaváděny moderní nástroje řízení kvality (CAF, Benchmarking, Balanced scorecard, ISO 9000 a 14000, komunitní plánování, Místní agenda 21). Používání těchto nástrojů je však stále spíše výjimkou nežli běžnou praxí. Modernizace veřejné správy musí být podložena také existencí vhodných informačních komunikačních technologií (ICT). Mezi další aktuální otázky veřejné správy patří například pojmy Smart administration, iniciativa Jessica, problematika odpisů a jejich zavedení do obecních rozpočtů, problematika klastrů, marketing měst, PR organizací, elektronizace veřejné správy a e- Government, globalizace, možnosti čerpání prostředků z dotačních titulů EU na rozvoj měst a obcí, podpora nástrojů bydlení na obecní úrovni, využívání alternativních zdrojů elektrické energie na obecní úrovni, připravovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní a jiné. Některé aktuální otázky mají přímé dopady na jednotlivé zaměstnance veřejné správy, mezi ně patří například připravovaná novela zákona o úřednících, zaměstnanecké výhody pracovníků ve veřejném sektoru, důchodová reforma, atd. V této studijní dokumentaci nejsou zmíněny všechny oblasti týkající se aktuálních otázek veřejného sektoru, neboť některé z nich budou probírány v dalších programech projektu 9

10 Vzdělávání, například v programu Smart administration, Řízení veřejných financí, Trvale udržitelný rozvoj, Řízení vztahu se zákazníkem apod. 10

11 3 Teoretická východiska zpracování týmové práce a uvažovaná rizika Hlavním cílem předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru je vytvoření týmové neboli skupinové práce. Pro vytvoření této práce se studenti rozdělí do skupin po 2-6 členech, tedy do jednotlivých týmů. Tato kapitola by měla studentům poskytnout pomocné informace k tomu jak týmy sestavit, jaká pravidla v nich nastolit, jak vybrat vedoucího týmu a jak týmy efektivně vést. Na závěr této kapitoly jsou také vyjmenována některá rizika spojená s výběrem tématu a zpracováním práce v týmu a jsou k nim navržena i opatření k jejich eliminaci. Tým je skupina lidí aktivně spolupracujících na dosažení stejného cíle. Členové týmu vzájemně spolupracují na dosažení svých cílů: není to tak, že by každý dělal jen svou práci a nechal ostatní dělat si tu jejich. Zároveň členové týmu spolupracují nepokoušejí se ostatním práci narušovat či zatěžovat. Naopak se snaží svými aktivitami pomáhat ostatním členům týmu a společně plnit týmový úkol (Hayes, 2005, s. 58). Týmová práce je efektivní forma organizace lidské práce (Brauerová, 2008). Dle Hayes (2005) existují 4 různé metody budování týmu. Přístup, který je relevantní pro vytvoření týmu za účelem napsání skupinové/týmové práce, je přístup zaměřený na úkol. Jak autorka dále uvádí, tato metoda budování týmu klade důraz na týmový úkol a jedinečnost, s níž může každý člen týmu přispět k jeho splnění. V tomto přístupu není kladen důraz tolik na to, jací lidé jsou, jako na to jaké mají dovednosti a jak těmito dovednostmi přispívají k celku. Tento přístup proto nekompromisně trvá na výměně informací mezi jednotlivými členy týmu. Zdůrazňuje také realistickou analýzu týmového úkolu z hlediska zdrojů, dovedností a praktických kroků, které budou ke splnění úkolu potřeba. Úspěch týmové práce souvisí s rozmanitostí. Jsme-li všichni stejní, typologicky i jinak, z jednoho těsta, pak znásobujeme nejen naše přednosti, ale také naše slabé stránky. V dobrém týmu máme každý svůj osobitý pracovní styl a vlastní schopnost přispívat ke konečnému výsledku. Někdo má sklon být aktivnější na začátku projektu, jiný je užitečnější ve finále. Jedni 11

12 pečují o detaily, druzí vidí souvislosti. Jedni dbají o věcnou správnost řešení, jiní zase o přijatelnost (Čakrt, 2009). Formulují-li se dočasné týmy z lidí, kteří pocházejí z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací a doposud tito lidé neměli možnost spolupracovat, je životně důležité, aby byla stanovena určitá pravidla, nebo normy. Týmová pravidla či normy mohou vycházet z těchto otázek (Čakrt, 2009): Kdo nás povede Jak často se budeme scházet Jak se budou jednotliví lidé podílet na práci týmu, způsob jejich zapojení Jak budeme komunikovat Jak přijímat rozhodnutí většina versus konsensus Jak se budou řešit konflikty a názorové střety vyřeší si to sami, silnější zvítězí, necháme to vyhnít, zapojíme nestranného prostředníka, vedoucí týmu má vždy pravdu Jaká bude únosná míra a forma zpětné vazby upřímná, nebo pouze zdvořilá, hlavně neurazit Jak budeme zacházet s časem dochvilnost a přetahování doby setkávání týmu Jak budeme řídit naše vztahy s okolím každý bude komunikovat, nebo jen vedoucí za celek. Na všechny tyto otázky je zapotřebí si stanovit odpovědi a to nejlépe ještě před zahájením psaní skupinové práce. Předpoklady úspěšné týmové práce jsou dále shrnuty např. v publikaci Řízení obcí II (2008) a patří mezi ně: Společné cíle Soudržnost společné hodnoty směrem k cíli 12

13 Akceptování hodnot jednotlivých členů týmu, schopnost chápat argumenty ostatních (jiné obory) Stanovení pravidel hry a jejich dodržování Přiměřený pocit sounáležitosti s týmem, každý člen cítí povinnost přispět co nejvíce k úspěchu práce týmu jako celku Schopnost zdravě se v týmu prosadit Společné hodnocení postupů a dílčích výsledků práce Způsob komunikace se spolupracovníky, bezprostřední interakce, každý komunikuje s každým Schopnost hledat společná (nejlepší) řešení Schopnost dosáhnout konsensu Schopnost přizpůsobit se dalším požadavkům Optimální počet lidí v týmu (autor uvádí 6-8 lidí) Dobré vedení týmu! Efektivnost týmové spolupráce lze posuzovat podle tří kriterií (Hackman, 1987): 1. Efektivita výsledku práce týmu ve srovnání se standarty stanovenými pro splnění úkolu (v našem případě to bude odprezentovaná skupinová práce ohodnocená co nejvyšším počtem bodů). 2. Skupinový vývoj sociální procesy v týmu a připravenost jednotlivých členů týmu pracovat společně na daném úkolu (v našem případě to bude plnění jednotlivých dílčích úkolů na skupinové práci). 3. Osobní spokojenost členů týmu. 13

14 Zásadní pro úspěch týmu je jeho vedení, osobnost vedoucího týmu. Ten by měl rozpoznat možnosti jednotlivých pracovníků a sestavit tým tak, aby se členové vzájemně doplňovali a podporovali. Výběr vhodných členů týmu nebývá jednoduchý, důležité je zastoupení jednotlivých odborností, rolí a také zkušeností. Tento úkol nebude lehký, protože týmy pro napsání skupinové práce mohou být tvořeny i lidmi z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací. Tito lidé se nemusí dobře znát. V těchto případech lze doporučit spíše postup obrácený tj. stanovit si téma, na které chci já psát skupinovou práci (případně jejich seznam s pořadím) a vyhledat jedince, kteří chtějí psát práci na stejné téma, vytvořit tak skupinu a v ní si určit vedoucího týmu (Bauerová, 2008). Protože tým je v podstatě živý organismus a vyvíjí se, měl by dobrý vedoucí umět reagovat na změny v týmu, včas je rozpoznat nebo těm negativním předcházet. Vedoucí týmu by měl také sledovat výkonnost jednotlivých členů týmu. Mohou se vyskytnout takoví, kteří se jenom vezou, a ti potom berou chuť k práci ostatním členům týmu (Bauerová, 2008). 3.1 Příklady rizik týmové práce a návrhy k jejich eliminaci Předchozí kapitola se zabývala teoretickým pojednáním o týmové práci. V následující kapitole jsou prezentovány částečné výsledky dotazníkového šetření pilotního ověření předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Respondenti se měli zamyslet nad riziky spojenými s výběrem a zpracováním skupinové práce. Ke každému riziku také navrhli opatření, kterým je možné riziko eliminovat. Počet respondentů, kteří riziko uvedli (10 dotazovaných) Riziko Návrhy na eliminaci rizika 14

15 6 Neshoda na výběru tématu - Vybrat téma blízké většině - Vybrat téma s obecnou platností - Direktivní stanovení tématu bez možnosti výběru - Větší počet menších skupin (uvedli 2) - Před oficiálním oznámením zvoleného tématu v kolektivu sepsat osnovu práce a rozdělení práce členům týmu 6 Koordinace práce z různých skupin zaměstnanců - Zvolit a dodržovat pevný pracovní harmonogram včetně plánu zdrojů (lidé, čas) uvedli 3 respondenti - Přesný plán dopředu včetně možnosti úpravy v průběhu po poradě všech - Větší počet menších skupin - Výběr členů týmu, kteří budou ochotni se podřídit většině a budou místně dostupní 2 Nespolehlivost členů týmu - Přesná a jasná specifikace rozdělení úkolů a průběžná kontrola plnění úkolů (uvedli oba) 2 Finalizace výsledného dokumentu - Vedoucí týmu by měl na závěr dokument připravit k odevzdání po obsahové i formální stránce, nebo označit člena týmu, který toto provede - Je nutná kvalitní finalizace a sjednocení 1 Kontrola plnění úkolů - Důsledná kontrola milestone 1 Nízká úroveň znalostí - Zvolení vedoucího týmu a ostatním rozdělit práci dle specifických dovedností a znalostí 1 Mnoho lidí, mnoho různých názorů - Může mít v důsledku dobrý vliv na kvalitu práce 1 Neshoda v rámci časové náplně - Pevně stanovená doba společné práce (schůzky a probíraná témata) 1 Zvýšená organizační a časová náročnost - Důsledný Time management 15

16 1 Prac. vytížení členů týmu a z toho pramenící nemožnost splnit týmovou část úkolu včas 1 Náročná shoda na formulaci závěrů - Důsledná a včasná komunikace uvnitř prac. týmu, informování o problému ostatní členy týmu a nalezení společného řešení (v rámci týmu) - Účinná komunikace Tabulka 1: Rizika a návrhy jejich eliminace Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření z pilotáže č. 2, Landová 16

17 4 Doporučené okruhy témat skupinových prací V této kapitole je uvedeno dvacet pět témat z oblasti veřejného sektoru ve formě abstraktů a doplňujících otázek k dané problematice v závěru. Pět témat bylo zakomponováno z pilotního ověření, které předchází výuku tohoto modulu, čímž došlo k propojení problematiky z praxe do výuky. Témata jsou z následujících oblastí: porovnání veřejného a soukromého sektoru v různých oblastech (např. v inovacích, auditorské činnosti apod.), strategické řízení, životní prostředí, vzdělávání, globalizace, doprava, e-government, ICT, dotace z EU, legislativní změny (důchodová reforma, novela zákona o úřednících apod.). 17

18 4.1 Strategická analýza v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru v inovacích ČR se postupně od roku 1989 stala otevřenou ekonomikou, která pozvolna vyčerpala konkurenční výhody plynoucí z nízkých cen vstupů. Za této situace dramaticky nabývá na významu inovační schopnost ČR, inovace se stávají významným zdrojem konkurenční výhody. Inovace tedy ovlivňují společnost jako celek. Obecné standardy v oblasti inovací mohou tvořit východisko pro teoretický úvod i např. pro mezinárodní srovnání inovační výkonnosti ČR. Dále existuje popis základních parametrů vývoje vědy a výzkumu na vysokých školách, veřejných výzkumných institucí a v soukromém sektoru, jako klíčových zdrojů invence. Jsou práce, kde jsou popsány situace technicky inovujících podniků ČR. Některé z prací se rovněž zabývají strategií vlády podporující inovační systém ČR a konkrétními zdroji veřejné podpory VaVaI (Věda a výzkum a věda a inovace). Na podporu rozvoje vědy a výzkumu je také zaměřen specifický operační program Věda a výzkum pro inovace, spolufinancovaný z fondů EU, tedy z veřejných zdrojů. Díky analytickým metodám lze hodnotit hlavní faktory obecného vnějšího okolí působící v oblasti inovací, vnitřní situace technicky inovujících podniků a postoj hlavních účastníků k inovacím. Souhrnným výstupem těchto analýz by mohla být SWOT analýza hlavních působících faktorů. Na základě analýz lze uvést i prognózu vývoje analyzované oblasti v příštích např. deseti letech. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou recenzované internetové články. K dispozici jsou také odborné články v periodikách, které mohou poskytnout zajímavé poznatky. 18

19 Otázky: 1. Jaké jsou výhody otevřené ekonomiky? 2. Proč jsou inovace tolik potřebné? 3. Jak může vláda podporovat inovační systém ČR? 4. Jaké analytické metody by se daly použít? 5. Co je myšleno konkrétními zdroji veřejné podpory? 6. Jaký je cíl operačního programu Věda a výzkum pro inovace? 19

20 4.2 Vykonávání auditorských činností v organizacích veřejného sektoru srovnání se soukromým sektorem Hlavním posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů týkajících se určité účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy. Téměř ve všech větších organizacích veřejného sektoru dnes již běžně existují nezávislé útvary, orgány interních auditů. Cílem práce je popsat výkon těchto interních auditorských činností v rámci konkrétní organizace. Práce by měla na úvod seznámit a vysvětlit základní pojmy jako je audit, auditor, auditorská zpráva, účetní uzávěrka aj., popsat auditorské činnosti vykonávané v rámci organizace veřejného sektoru (komparace s organizacemi v sektoru soukromém). Dále specifikovat účel a případné metody, způsoby provádění auditu. Cílem by také mělo být uvedení specifik provádění interních auditů v organizacích veřejného sektoru a srovnat je se specifiky v sektor soukromém. Lze také uvést výhody a nevýhody existence vlastních samostatných útvarů a ty shrnout do SWOT analýzy. Následně lze provést také SLEPT analýzu prostředí (PEST) a predikci vývoje odvětví auditorských služeb. V návrhové části se uvedou doporučení a formulují závěry. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou interní materiály dané organizace, odborné články a jiné. 20

21 Otázky: 1. Co je to audit? 2. K čemu audit slouží? 3. Jaké informace z auditu můžeme získat a co se dá na jeho základě zlepšit? 4. Lze použít informace z auditu ke zpracování SLEPT (PESTELK) analýzy? 5. Kdy se audit provádí? 21

22 4.3 Perspektivy malých a středních podniků v ČR/EU a jejich podpora ze strany veřejného sektoru Malé a střední podniky hrají nezastupitelnou úlohu v ekonomikách rozvojových i vyspělých států. Díky svému většinovému podílu v rámci všech oborů tvoří hybnou sílu pro ekonomiku každé země. Výrazně také přispívají ke stabilizaci politické situace v zemi, neboť jsou velmi citlivé na jakékoliv výrazné změny a nestabilitu, která může ohrozit jejich podnikání. Velmi často jsou také spjaty s konkrétním regionem působnosti podniku, takže vlastně reprezentují místní kapitál. Efekty z podnikání tak zůstávají v daném regionu. Střední podniky můžeme také nalézt ve veřejném sektoru, např. městskou hromadnou dopravu. Základním aktuálním tématem je analýza současného podnikatelského prostředí malých a středních podniků (dále MSP) v rámci ČR a EU a především z pohledu konkurenceschopnosti českých MSP v rámci EU. Jedním ze základních faktorů, jak mohou firmy uspět na trzích EU je dobrá konkurenceschopnost a schopnost inovace. Dále je cílem uvést přehled základních nástrojů podpory MSP, jakými veřejný sektor napomáhá rozvoji MSP v EU/ČR (např. dotace, zvýhodněné úvěry aj.) a provést analýzu těchto podpůrných nástrojů. Lze uvést i několik praktických příkladů z ČR nebo i z Plzeňského kraje. Analytické závěry, které mohou být povedeny z metody SLEPT a průzkumu Asociace MSP lze prezentovat pomocí SWOT analýzy. Na základě analýz může být zpracována predikce vývoje MSP jejich konkurenceschopnosti na území EU pro horizont dalších několika let. Lze také označit oblasti, ve kterých by MSP mohly uspět. Dále lze vytipovat ty nejefektivnější nástroje podpory MSP a nastínit možnosti podpory MSP veřejným sektorem v dalších letech (např. v dalším programovém období 2014+). Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou recenzované internetové články, odborné články, Hospodářská komora a jiné. 22

23 Otázky: 1. Jak se liší malý a střední podnik? 2. Porovnejte ekonomiku ČR a sousedních států. 3. Jak může podnik zvýšit svoji konkurenceschopnost? 4. Jaké jsou konkrétní formy podpory MSP v rámci Operačního programu Podnikání a inovace? 5. Jaké nástroje podpory MSP ze strany státu jsou realizovány v jiných zemích EU? Které lze doporučit implementovat i u nás? 23

24 4.4 Propojení spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP) pro malé a střední podniky (MSP) v oblasti investiční výstavby Cílem této skupinové práce bude vyhodnotit možnost propojení veřejného sektoru a MSP v oblasti investiční výstavby a stavebnictví a posoudit jeho výhody/nevýhody pro obě strany s ohledem na možnost čerpání dotací z EU. V úvodní části bude popsán princip PPP (Public Private Partnership) v oblasti výstavby a jeho vnímání z pohledu ČR a EU (legislativa, praktické zkušenosti, apod.) Následovat bude SWOT analýza PPP v oblasti stavebnictví v ČR, a to jak z pohledu MSP, tak z pohledu veřejného subjektu. Např. silné stránky (politicky a ekonomicky stabilní prostředí, možnost dotací), slabé stránky (korupční prostředí a dlouhá vymahatelnost práva), příležitosti (požadavky zákazníků a trhu na vyšší standard/sofistikovanost děl) a hrozby (tlak na produktivitu práce - nedodržení časového harmonogramu prací) včetně návrhů na eliminaci hrozeb z pohledu obou subjektů. Závěrem jistě bude, že spolupráce veřejného a soukromého subjektu v této oblasti je výhodná pro obě strany. Z pohledu soukromého sektoru se může jednat o dlouhodobý příjem (např. pronájem prostor v objektu, apod.), z pohledu veřejného subjektu se jedná o možnost rychlejšího rozvoje (např. dopravní infrastruktury apod.) Definici PPP a údaje o EU jsou k nalezení na recenzovaných internetových stránkách, obecné pojednání o SWOT analýze lze čerpat ze studijní dokumentace modulu Strategické řízení. Předpokladem je, že SWOT analýza bude vyhotovena na základě vlastních zkušeností, případně informací převzatých z medií. 24

25 Otázky: 1. Co je to PPP? 2. Co je to SWOT analýza a k čemu slouží? 3. V čem spatřujete výhody PPP pro veřejný sektor? 4. V čem spatřujete výhody PPP pro MSP v oblasti stavebnictví? 5. Jaké jsou Vaše zkušenosti s využitím PPP v oblasti investiční výstavby? 25

26 4.5 Budoucí formy řízení organizací v lokálním měřítku srovnání malé a velké organizace a jejich zaměstnanosti Toto téma srovnává způsob řízení dvou typů organizací dle počtu zaměstnanců malé (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci do 50 zaměstnanců) a větší organizace (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci se 100 a více zaměstnanci). Z tohoto důvodu se vyžaduje, aby členové řešitelského týmu byli minimálně ze dvou organizací, které splňují tento požadavek. Návrh na strukturu práce: - Popis obou organizací a uvedení počtu pracovníků a členění organizace v rámci organizačního schématu - Identifikace současných forem řízení obou organizací (ve kterých působí členové týmu) - Analýza výhod a nevýhod obou modelů lze využít metod uvedených ve školícím materiálu Strategické řízení - Identifikace faktorů ovlivňující budoucí vývoj zdravotnictví s využitím např. SLEPT analýzy (PESTEK, PEST) - Shrnutí do SWOT analýzy lze využít jako podklad pro doporučení a formulaci závěrů - Predikce forem řízení obou druhů organizací a formulace doporučení pro další vývoj. Smyslem tohoto postupu je poskytnout nový pohled na danou problematiku především pro další účastníky projektu, kteří mohou z tohoto porovnání čerpat informace potřebné pro řízení organizací, ve kterých pracují. Dále tento materiál může být využitelný a může být i primárně určen pro vedoucí pracovníky v daných organizacích, které byly předmětem analýzy. Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou pravděpodobně interní materiály daných organizací. Obecné postupy jednotlivých metod a analýz jsou shrnuty ve studijní dokumentaci modulu Strategické řízení. 26

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

CZ.1.07/3.2.07/01.0069

CZ.1.07/3.2.07/01.0069 KONFERENCE 7.6.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Výstupy projektu 6 nově vytvořených

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Ing. Tomáš HAVLÍČEK 1, RNDr. Josef GLOS 2, Ing. Vilém ŘIHÁČEK 1, RNDr. Jiří KOCIÁN 2 1 ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno havlicek@fontes.cz,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více