Aktuální otázky z veřejného sektoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky z veřejného sektoru"

Transkript

1 Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM VEŘEJNÁ SPRÁVA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A ÚKOLY V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ TÝMOVÉ PRÁCE A UVAŽOVANÁ RIZIKA PŘÍKLADY RIZIK TÝMOVÉ PRÁCE A NÁVRHY K JEJICH ELIMINACI DOPORUČENÉ OKRUHY TÉMAT SKUPINOVÝCH PRACÍ STRATEGICKÁ ANALÝZA V OBLASTI SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU V INOVACÍCH VYKONÁVÁNÍ AUDITORSKÝCH ČINNOSTÍ V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU SROVNÁNÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM PERSPEKTIVY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR/EU A JEJICH PODPORA ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU PROPOJENÍ SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP) PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP) V OBLASTI INVESTIČNÍ VÝSTAVBY BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI VEŘEJNÉHO SEKTORU A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ A ZŘIZOVATELE BUDOUCÍ FORMY ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU SROVNÁNÍ MALÉ A VELKÉ ORGANIZACE A JEJICH ZAMĚSTNANOSTI SLEPT A SWOT ANALÝZA VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU PLZEŇ, A.S ANALÝZA PROSTŘEDÍ A PREDIKCE VÝVOJE ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU GLOBALIZACE JAKO CELOSVĚTOVÝ TREND A JEJÍ VLIV NA VEŘEJNÝ SEKTOR V ČR GLOBALIZACE A JEJÍ DOPAD NA OSOBNÍ ROZVOJ A FIREMNÍ KULTURU GLOBALIZACE A JEJÍ DOPADY NA ČESKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V POROVNÁNÍ S DOPADY NA ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU ANALÝZA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU Z PLZEŇSKÉHO KRAJE ANALÝZA REALITNÍHO TRHU S REZIDENČNÍMI NEMOVITOSTMI A NÁSTROJŮ PODPORY BYDLENÍ NA OBECNÍ ÚROVNI PODPORA REGIONÁLNÍCH PRODUCENTŮ POTRAVIN ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU ČR SLEPT (NEBO TAKÉ PESTEK) ANALÝZA, VIZE A PŘÍLEŽITOST ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY SLEPT ( PESTEK) ANALÝZA PROSTŘEDÍ ČR A FORMULACE DOPORUČENÍ PRO OBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ANALÝZA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EU A DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ZÁKLADNÍ TRENDY A VÝCHODISKA PRO PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚŘOVÁNÍ A CÍLENÝ URBÁNNÍ ROZVOJ STATUTÁRNÍCH MĚST JAKO PÓLŮ RŮSTU V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ EU V OBDOBÍ NOVELA ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH

4 4.22 SLEPT A SWOT ANALÝZA NOVELY ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR DOPAD NOVELY ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ NA MĚSTO PLZEŇ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY POUŽITÁ LITERATURA:

5 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu Vzdělávací program Aktuální otázky z veřejného sektoru je koncipován odlišným způsobem než ostatní vzdělávací programy v rámci projektu Vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu a stejně tak i školícího materiálu není seznámit se s teoretickými pojmy souvisejícími s danou problematikou, ale program je zaměřen na diskusi vybraných aktuálních témat týkajících se veřejného sektoru. Rozdílem je také týmové zpracování zvoleného tématu v rámci závěrečné písemné práce (oproti individuálním pracím v ostatních předmětech) a konstruktivní přístup k dané problematice. Z tohoto důvodu je školící materiál sestaven z 25ti rozmanitých volitelných témat prací týkajících se veřejného sektoru jejich abstraktů. Zásady výběru témat a týmové práce: 1) Téma je zpracováno týmem posluchačů tzv. řešitelský tým. Od členů týmu se očekává týmový přístup, schopnost komunikace, zodpovědnost vůči ostatním členům, dodržování sjednaných pravidel a časových termínů a v neposlední řadě schopnost prosazovat vlastní názor. 2) Doporučená témata jsou převážně obecná. Úkolem posluchačů je volba takového tématu, které je zajímavé a ke kterému mají potřebu se vyjádřit. Volbou tématu prezentují posluchači své zájmy a své cíle. Samotným zpracováním prezentují přístup k řešení zadaných úkolů a mnohé manažerské vlastnosti. 3) Samotné pojetí zpracování tématu je plně v rukou posluchačů řešitelského týmu. Cílem je prokázat jak schopnosti analytické, tak schopnosti návrhové. Úkolem studentů a cílem programu je také naučit se vyhledat vhodné zdroje informací pro vypracování skupinové práce na zvolené a schválené téma. 4) Dalším cílem je hlubší pochopení dané problematiky a vytvoření vlastního názoru, který chtějí posluchači prezentovat a který budou obhajovat. 5

6 5) Znalost dané problematiky lze využít jak v dalších vzdělávacích programech, tak především v pracovním prostředí posluchačů. Konkrétní požadavky na podobu práce si stanoví příslušný lektor. S lektorem je také doporučeno (a v případě zvolení vlastního tématu i nezbytné) konzultovat vhodnost výběru tématu, viz dále. 1.1 Znalosti a kompetence získané studiem Po absolvování vzdělávacího programu by studenti měli být schopni aktivně participovat na skupinových projektech, prezentacích a diskusích. Měli by chápat roli, kterou mohou v managementu sehrávat znalosti, dovednosti a informace získávané v průběhu řízených týmových úkolů. Měli by být schopni sami vyhledat a shromáždit potřebné informace, zjištěná fakta při prezentaci kriticky hodnotit, navrhovat závěry a řešení vytipovaných problémů a připravit si případnou argumentaci, kterou budou ohajovat své názory a závěry před svými kolegy studenty a lektory. 1.2 Doporučení pro práci s dokumentem Pro tento modul je materiál rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola poskytuje základní informace k dokumentu a ke studiu předmětu. Druhá kapitola definuje pojem veřejná správa a velmi stručně shrnuje aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy. V další kapitole nalezne posluchač teoretická východiska zpracování týmové práce, rizika týmové práce a nástroje k jejich eliminaci. Čtvrtá, zásadní kapitola, má ještě další vnitřní členění. Každá z podkapitol v části čtyři představuje samostatný abstrakt pro jednotlivé studie tedy je inspirací pro zvolení tématu skupinové práce. Aby práce na týmových závěrečných pracích byla co nejefektivnější, je potřeba, aby si tým vybral z nabízených abstraktů takové téma, které bude považovat za praktické pro svoje profesní zaměření. V abstraktu jsou uvedeny základní informace, které se k dané problematice vztahují a současně je zde uvedeno i několik otázek podněcujících k zamyšlení a stanovení případných cílů závěrečných prací. Je nanejvýš potřebné, aby tyto otázky byly brány jako podněcující a umožnily tak pracovním týmům hledat cíl práce a naplnit 6

7 její maximální smysluplnost. Předpokládá se, že detailní informace včetně zdrojů informací si vyhledají již sami posluchači v rámci přípravy na zpracování týmové práce a že případné další otázky - cíle si stanoví přímo tým sám dle zaměření své práce. Rozsah uvedených témat je relativně široký a školící materiál jich zahrnuje několik z rozmanitých oblastí tak, aby si řešitelský tým mohl zvolit téma pro sebe to nejzajímavější. Uvedená témata slouží především jako vzorové návrhy. Téma týmové práce tak může vycházet: ze zde uvedených témat, z modifikace některého ze zde uvedených témat tým si stanoví vlastní specifický výzkumný cíl, z vlastního tématu tým si stanoví vlastní specifické zaměření práce, výzkumný cíl a analytické metody. Vhodnost tématu a cíl práce je ale nezbytné konzultovat s příslušným lektorem a zvolené téma je nutné nechat si schválit. 7

8 2 Veřejná správa Existuje několik definic veřejné správy. Například podle Kadečky a Rigela (2009) bývá veřejná správa charakterizována jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Tím je dána její nenahraditelná úloha jako specifické společenské činnosti řídícího a organizačního charakteru zaměřené na veřejné záležitosti a determinované veřejným zájmem. Veřejná správa je tedy poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální rovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány též úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu. Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem a ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2 LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") Aktuální problémy a úkoly v oblasti veřejné správy Veřejná správa se během posledních dvaceti let výrazně změnila. První změna proběhla po roce 1989, kdy došlo především k obnovení samosprávy na území České republiky tedy k obnově tradičního systému veřejné správy členěné na státní správu a samosprávu. Další změny nastaly v roce 2000, kdy došlo k přijetí zákona o krajích a zřízení vyšších územně samosprávných celků (a následně došlo ke zrušení působnosti okresních úřadů). Pro výkon státní správy byly obce rozděleny do tří stupňů dle rozsahu svěřené přenesené působnosti. Poslední důležité změny proběhly se vstupem České republiky do Evropské unie v roce V posledních letech se zvyšují nároky na kvalitu fungování veřejné správy zejména ze strany veřejnosti a Evropské unie a vzniká prostor pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Začínají vznikat partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP Public Private Partnership spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která je vyvíjena s cílem využití 8

9 zdrojů a schopností soukromého sektoru pro zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb). Dle Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006) je nyní zvláštní pozornost zaměřena na modernizaci a rozvoj územní veřejné správy. Průběžně jsou mapovány problémy, které vznikají při výkonu působností orgány územních samosprávných celků. Probíhá analýza působností vykonávaných těmito orgány včetně návrhů řešení a vyčíslení dopadů navrhovaných změn na veřejné rozpočty. Obecní úřady trvale poukazují na rostoucí náročnost činností v oblasti státní správy. Zejména malé obce nemají pro zajištění svých kompetencí dostatečné personální zdroje. Z tohoto pohledu je třeba zmínit potřebné vytvoření lepších podmínek v personální oblasti, zejména prostřednictvím systematického odborného vzdělávání pracovníků a uplatněním stabilizačně motivačních nástrojů omezujících nežádoucí fluktuaci úředníků místních samospráv. Kvalitní příprava a vzdělávání úředníků je klíčovým předpokladem profesionálního výkonu územní veřejné správy. V oblasti zvyšování efektivnosti organizací územní veřejné správy jsou zaváděny moderní nástroje řízení kvality (CAF, Benchmarking, Balanced scorecard, ISO 9000 a 14000, komunitní plánování, Místní agenda 21). Používání těchto nástrojů je však stále spíše výjimkou nežli běžnou praxí. Modernizace veřejné správy musí být podložena také existencí vhodných informačních komunikačních technologií (ICT). Mezi další aktuální otázky veřejné správy patří například pojmy Smart administration, iniciativa Jessica, problematika odpisů a jejich zavedení do obecních rozpočtů, problematika klastrů, marketing měst, PR organizací, elektronizace veřejné správy a e- Government, globalizace, možnosti čerpání prostředků z dotačních titulů EU na rozvoj měst a obcí, podpora nástrojů bydlení na obecní úrovni, využívání alternativních zdrojů elektrické energie na obecní úrovni, připravovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní a jiné. Některé aktuální otázky mají přímé dopady na jednotlivé zaměstnance veřejné správy, mezi ně patří například připravovaná novela zákona o úřednících, zaměstnanecké výhody pracovníků ve veřejném sektoru, důchodová reforma, atd. V této studijní dokumentaci nejsou zmíněny všechny oblasti týkající se aktuálních otázek veřejného sektoru, neboť některé z nich budou probírány v dalších programech projektu 9

10 Vzdělávání, například v programu Smart administration, Řízení veřejných financí, Trvale udržitelný rozvoj, Řízení vztahu se zákazníkem apod. 10

11 3 Teoretická východiska zpracování týmové práce a uvažovaná rizika Hlavním cílem předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru je vytvoření týmové neboli skupinové práce. Pro vytvoření této práce se studenti rozdělí do skupin po 2-6 členech, tedy do jednotlivých týmů. Tato kapitola by měla studentům poskytnout pomocné informace k tomu jak týmy sestavit, jaká pravidla v nich nastolit, jak vybrat vedoucího týmu a jak týmy efektivně vést. Na závěr této kapitoly jsou také vyjmenována některá rizika spojená s výběrem tématu a zpracováním práce v týmu a jsou k nim navržena i opatření k jejich eliminaci. Tým je skupina lidí aktivně spolupracujících na dosažení stejného cíle. Členové týmu vzájemně spolupracují na dosažení svých cílů: není to tak, že by každý dělal jen svou práci a nechal ostatní dělat si tu jejich. Zároveň členové týmu spolupracují nepokoušejí se ostatním práci narušovat či zatěžovat. Naopak se snaží svými aktivitami pomáhat ostatním členům týmu a společně plnit týmový úkol (Hayes, 2005, s. 58). Týmová práce je efektivní forma organizace lidské práce (Brauerová, 2008). Dle Hayes (2005) existují 4 různé metody budování týmu. Přístup, který je relevantní pro vytvoření týmu za účelem napsání skupinové/týmové práce, je přístup zaměřený na úkol. Jak autorka dále uvádí, tato metoda budování týmu klade důraz na týmový úkol a jedinečnost, s níž může každý člen týmu přispět k jeho splnění. V tomto přístupu není kladen důraz tolik na to, jací lidé jsou, jako na to jaké mají dovednosti a jak těmito dovednostmi přispívají k celku. Tento přístup proto nekompromisně trvá na výměně informací mezi jednotlivými členy týmu. Zdůrazňuje také realistickou analýzu týmového úkolu z hlediska zdrojů, dovedností a praktických kroků, které budou ke splnění úkolu potřeba. Úspěch týmové práce souvisí s rozmanitostí. Jsme-li všichni stejní, typologicky i jinak, z jednoho těsta, pak znásobujeme nejen naše přednosti, ale také naše slabé stránky. V dobrém týmu máme každý svůj osobitý pracovní styl a vlastní schopnost přispívat ke konečnému výsledku. Někdo má sklon být aktivnější na začátku projektu, jiný je užitečnější ve finále. Jedni 11

12 pečují o detaily, druzí vidí souvislosti. Jedni dbají o věcnou správnost řešení, jiní zase o přijatelnost (Čakrt, 2009). Formulují-li se dočasné týmy z lidí, kteří pocházejí z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací a doposud tito lidé neměli možnost spolupracovat, je životně důležité, aby byla stanovena určitá pravidla, nebo normy. Týmová pravidla či normy mohou vycházet z těchto otázek (Čakrt, 2009): Kdo nás povede Jak často se budeme scházet Jak se budou jednotliví lidé podílet na práci týmu, způsob jejich zapojení Jak budeme komunikovat Jak přijímat rozhodnutí většina versus konsensus Jak se budou řešit konflikty a názorové střety vyřeší si to sami, silnější zvítězí, necháme to vyhnít, zapojíme nestranného prostředníka, vedoucí týmu má vždy pravdu Jaká bude únosná míra a forma zpětné vazby upřímná, nebo pouze zdvořilá, hlavně neurazit Jak budeme zacházet s časem dochvilnost a přetahování doby setkávání týmu Jak budeme řídit naše vztahy s okolím každý bude komunikovat, nebo jen vedoucí za celek. Na všechny tyto otázky je zapotřebí si stanovit odpovědi a to nejlépe ještě před zahájením psaní skupinové práce. Předpoklady úspěšné týmové práce jsou dále shrnuty např. v publikaci Řízení obcí II (2008) a patří mezi ně: Společné cíle Soudržnost společné hodnoty směrem k cíli 12

13 Akceptování hodnot jednotlivých členů týmu, schopnost chápat argumenty ostatních (jiné obory) Stanovení pravidel hry a jejich dodržování Přiměřený pocit sounáležitosti s týmem, každý člen cítí povinnost přispět co nejvíce k úspěchu práce týmu jako celku Schopnost zdravě se v týmu prosadit Společné hodnocení postupů a dílčích výsledků práce Způsob komunikace se spolupracovníky, bezprostřední interakce, každý komunikuje s každým Schopnost hledat společná (nejlepší) řešení Schopnost dosáhnout konsensu Schopnost přizpůsobit se dalším požadavkům Optimální počet lidí v týmu (autor uvádí 6-8 lidí) Dobré vedení týmu! Efektivnost týmové spolupráce lze posuzovat podle tří kriterií (Hackman, 1987): 1. Efektivita výsledku práce týmu ve srovnání se standarty stanovenými pro splnění úkolu (v našem případě to bude odprezentovaná skupinová práce ohodnocená co nejvyšším počtem bodů). 2. Skupinový vývoj sociální procesy v týmu a připravenost jednotlivých členů týmu pracovat společně na daném úkolu (v našem případě to bude plnění jednotlivých dílčích úkolů na skupinové práci). 3. Osobní spokojenost členů týmu. 13

14 Zásadní pro úspěch týmu je jeho vedení, osobnost vedoucího týmu. Ten by měl rozpoznat možnosti jednotlivých pracovníků a sestavit tým tak, aby se členové vzájemně doplňovali a podporovali. Výběr vhodných členů týmu nebývá jednoduchý, důležité je zastoupení jednotlivých odborností, rolí a také zkušeností. Tento úkol nebude lehký, protože týmy pro napsání skupinové práce mohou být tvořeny i lidmi z různých částí organizací nebo dokonce z různých organizací. Tito lidé se nemusí dobře znát. V těchto případech lze doporučit spíše postup obrácený tj. stanovit si téma, na které chci já psát skupinovou práci (případně jejich seznam s pořadím) a vyhledat jedince, kteří chtějí psát práci na stejné téma, vytvořit tak skupinu a v ní si určit vedoucího týmu (Bauerová, 2008). Protože tým je v podstatě živý organismus a vyvíjí se, měl by dobrý vedoucí umět reagovat na změny v týmu, včas je rozpoznat nebo těm negativním předcházet. Vedoucí týmu by měl také sledovat výkonnost jednotlivých členů týmu. Mohou se vyskytnout takoví, kteří se jenom vezou, a ti potom berou chuť k práci ostatním členům týmu (Bauerová, 2008). 3.1 Příklady rizik týmové práce a návrhy k jejich eliminaci Předchozí kapitola se zabývala teoretickým pojednáním o týmové práci. V následující kapitole jsou prezentovány částečné výsledky dotazníkového šetření pilotního ověření předmětu Aktuální otázky z veřejného sektoru. Respondenti se měli zamyslet nad riziky spojenými s výběrem a zpracováním skupinové práce. Ke každému riziku také navrhli opatření, kterým je možné riziko eliminovat. Počet respondentů, kteří riziko uvedli (10 dotazovaných) Riziko Návrhy na eliminaci rizika 14

15 6 Neshoda na výběru tématu - Vybrat téma blízké většině - Vybrat téma s obecnou platností - Direktivní stanovení tématu bez možnosti výběru - Větší počet menších skupin (uvedli 2) - Před oficiálním oznámením zvoleného tématu v kolektivu sepsat osnovu práce a rozdělení práce členům týmu 6 Koordinace práce z různých skupin zaměstnanců - Zvolit a dodržovat pevný pracovní harmonogram včetně plánu zdrojů (lidé, čas) uvedli 3 respondenti - Přesný plán dopředu včetně možnosti úpravy v průběhu po poradě všech - Větší počet menších skupin - Výběr členů týmu, kteří budou ochotni se podřídit většině a budou místně dostupní 2 Nespolehlivost členů týmu - Přesná a jasná specifikace rozdělení úkolů a průběžná kontrola plnění úkolů (uvedli oba) 2 Finalizace výsledného dokumentu - Vedoucí týmu by měl na závěr dokument připravit k odevzdání po obsahové i formální stránce, nebo označit člena týmu, který toto provede - Je nutná kvalitní finalizace a sjednocení 1 Kontrola plnění úkolů - Důsledná kontrola milestone 1 Nízká úroveň znalostí - Zvolení vedoucího týmu a ostatním rozdělit práci dle specifických dovedností a znalostí 1 Mnoho lidí, mnoho různých názorů - Může mít v důsledku dobrý vliv na kvalitu práce 1 Neshoda v rámci časové náplně - Pevně stanovená doba společné práce (schůzky a probíraná témata) 1 Zvýšená organizační a časová náročnost - Důsledný Time management 15

16 1 Prac. vytížení členů týmu a z toho pramenící nemožnost splnit týmovou část úkolu včas 1 Náročná shoda na formulaci závěrů - Důsledná a včasná komunikace uvnitř prac. týmu, informování o problému ostatní členy týmu a nalezení společného řešení (v rámci týmu) - Účinná komunikace Tabulka 1: Rizika a návrhy jejich eliminace Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření z pilotáže č. 2, Landová 16

17 4 Doporučené okruhy témat skupinových prací V této kapitole je uvedeno dvacet pět témat z oblasti veřejného sektoru ve formě abstraktů a doplňujících otázek k dané problematice v závěru. Pět témat bylo zakomponováno z pilotního ověření, které předchází výuku tohoto modulu, čímž došlo k propojení problematiky z praxe do výuky. Témata jsou z následujících oblastí: porovnání veřejného a soukromého sektoru v různých oblastech (např. v inovacích, auditorské činnosti apod.), strategické řízení, životní prostředí, vzdělávání, globalizace, doprava, e-government, ICT, dotace z EU, legislativní změny (důchodová reforma, novela zákona o úřednících apod.). 17

18 4.1 Strategická analýza v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru v inovacích ČR se postupně od roku 1989 stala otevřenou ekonomikou, která pozvolna vyčerpala konkurenční výhody plynoucí z nízkých cen vstupů. Za této situace dramaticky nabývá na významu inovační schopnost ČR, inovace se stávají významným zdrojem konkurenční výhody. Inovace tedy ovlivňují společnost jako celek. Obecné standardy v oblasti inovací mohou tvořit východisko pro teoretický úvod i např. pro mezinárodní srovnání inovační výkonnosti ČR. Dále existuje popis základních parametrů vývoje vědy a výzkumu na vysokých školách, veřejných výzkumných institucí a v soukromém sektoru, jako klíčových zdrojů invence. Jsou práce, kde jsou popsány situace technicky inovujících podniků ČR. Některé z prací se rovněž zabývají strategií vlády podporující inovační systém ČR a konkrétními zdroji veřejné podpory VaVaI (Věda a výzkum a věda a inovace). Na podporu rozvoje vědy a výzkumu je také zaměřen specifický operační program Věda a výzkum pro inovace, spolufinancovaný z fondů EU, tedy z veřejných zdrojů. Díky analytickým metodám lze hodnotit hlavní faktory obecného vnějšího okolí působící v oblasti inovací, vnitřní situace technicky inovujících podniků a postoj hlavních účastníků k inovacím. Souhrnným výstupem těchto analýz by mohla být SWOT analýza hlavních působících faktorů. Na základě analýz lze uvést i prognózu vývoje analyzované oblasti v příštích např. deseti letech. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou recenzované internetové články. K dispozici jsou také odborné články v periodikách, které mohou poskytnout zajímavé poznatky. 18

19 Otázky: 1. Jaké jsou výhody otevřené ekonomiky? 2. Proč jsou inovace tolik potřebné? 3. Jak může vláda podporovat inovační systém ČR? 4. Jaké analytické metody by se daly použít? 5. Co je myšleno konkrétními zdroji veřejné podpory? 6. Jaký je cíl operačního programu Věda a výzkum pro inovace? 19

20 4.2 Vykonávání auditorských činností v organizacích veřejného sektoru srovnání se soukromým sektorem Hlavním posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů týkajících se určité účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy. Téměř ve všech větších organizacích veřejného sektoru dnes již běžně existují nezávislé útvary, orgány interních auditů. Cílem práce je popsat výkon těchto interních auditorských činností v rámci konkrétní organizace. Práce by měla na úvod seznámit a vysvětlit základní pojmy jako je audit, auditor, auditorská zpráva, účetní uzávěrka aj., popsat auditorské činnosti vykonávané v rámci organizace veřejného sektoru (komparace s organizacemi v sektoru soukromém). Dále specifikovat účel a případné metody, způsoby provádění auditu. Cílem by také mělo být uvedení specifik provádění interních auditů v organizacích veřejného sektoru a srovnat je se specifiky v sektor soukromém. Lze také uvést výhody a nevýhody existence vlastních samostatných útvarů a ty shrnout do SWOT analýzy. Následně lze provést také SLEPT analýzu prostředí (PEST) a predikci vývoje odvětví auditorských služeb. V návrhové části se uvedou doporučení a formulují závěry. Hlavním zdrojem informací o této problematice budou interní materiály dané organizace, odborné články a jiné. 20

21 Otázky: 1. Co je to audit? 2. K čemu audit slouží? 3. Jaké informace z auditu můžeme získat a co se dá na jeho základě zlepšit? 4. Lze použít informace z auditu ke zpracování SLEPT (PESTELK) analýzy? 5. Kdy se audit provádí? 21

22 4.3 Perspektivy malých a středních podniků v ČR/EU a jejich podpora ze strany veřejného sektoru Malé a střední podniky hrají nezastupitelnou úlohu v ekonomikách rozvojových i vyspělých států. Díky svému většinovému podílu v rámci všech oborů tvoří hybnou sílu pro ekonomiku každé země. Výrazně také přispívají ke stabilizaci politické situace v zemi, neboť jsou velmi citlivé na jakékoliv výrazné změny a nestabilitu, která může ohrozit jejich podnikání. Velmi často jsou také spjaty s konkrétním regionem působnosti podniku, takže vlastně reprezentují místní kapitál. Efekty z podnikání tak zůstávají v daném regionu. Střední podniky můžeme také nalézt ve veřejném sektoru, např. městskou hromadnou dopravu. Základním aktuálním tématem je analýza současného podnikatelského prostředí malých a středních podniků (dále MSP) v rámci ČR a EU a především z pohledu konkurenceschopnosti českých MSP v rámci EU. Jedním ze základních faktorů, jak mohou firmy uspět na trzích EU je dobrá konkurenceschopnost a schopnost inovace. Dále je cílem uvést přehled základních nástrojů podpory MSP, jakými veřejný sektor napomáhá rozvoji MSP v EU/ČR (např. dotace, zvýhodněné úvěry aj.) a provést analýzu těchto podpůrných nástrojů. Lze uvést i několik praktických příkladů z ČR nebo i z Plzeňského kraje. Analytické závěry, které mohou být povedeny z metody SLEPT a průzkumu Asociace MSP lze prezentovat pomocí SWOT analýzy. Na základě analýz může být zpracována predikce vývoje MSP jejich konkurenceschopnosti na území EU pro horizont dalších několika let. Lze také označit oblasti, ve kterých by MSP mohly uspět. Dále lze vytipovat ty nejefektivnější nástroje podpory MSP a nastínit možnosti podpory MSP veřejným sektorem v dalších letech (např. v dalším programovém období 2014+). Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou recenzované internetové články, odborné články, Hospodářská komora a jiné. 22

23 Otázky: 1. Jak se liší malý a střední podnik? 2. Porovnejte ekonomiku ČR a sousedních států. 3. Jak může podnik zvýšit svoji konkurenceschopnost? 4. Jaké jsou konkrétní formy podpory MSP v rámci Operačního programu Podnikání a inovace? 5. Jaké nástroje podpory MSP ze strany státu jsou realizovány v jiných zemích EU? Které lze doporučit implementovat i u nás? 23

24 4.4 Propojení spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP) pro malé a střední podniky (MSP) v oblasti investiční výstavby Cílem této skupinové práce bude vyhodnotit možnost propojení veřejného sektoru a MSP v oblasti investiční výstavby a stavebnictví a posoudit jeho výhody/nevýhody pro obě strany s ohledem na možnost čerpání dotací z EU. V úvodní části bude popsán princip PPP (Public Private Partnership) v oblasti výstavby a jeho vnímání z pohledu ČR a EU (legislativa, praktické zkušenosti, apod.) Následovat bude SWOT analýza PPP v oblasti stavebnictví v ČR, a to jak z pohledu MSP, tak z pohledu veřejného subjektu. Např. silné stránky (politicky a ekonomicky stabilní prostředí, možnost dotací), slabé stránky (korupční prostředí a dlouhá vymahatelnost práva), příležitosti (požadavky zákazníků a trhu na vyšší standard/sofistikovanost děl) a hrozby (tlak na produktivitu práce - nedodržení časového harmonogramu prací) včetně návrhů na eliminaci hrozeb z pohledu obou subjektů. Závěrem jistě bude, že spolupráce veřejného a soukromého subjektu v této oblasti je výhodná pro obě strany. Z pohledu soukromého sektoru se může jednat o dlouhodobý příjem (např. pronájem prostor v objektu, apod.), z pohledu veřejného subjektu se jedná o možnost rychlejšího rozvoje (např. dopravní infrastruktury apod.) Definici PPP a údaje o EU jsou k nalezení na recenzovaných internetových stránkách, obecné pojednání o SWOT analýze lze čerpat ze studijní dokumentace modulu Strategické řízení. Předpokladem je, že SWOT analýza bude vyhotovena na základě vlastních zkušeností, případně informací převzatých z medií. 24

25 Otázky: 1. Co je to PPP? 2. Co je to SWOT analýza a k čemu slouží? 3. V čem spatřujete výhody PPP pro veřejný sektor? 4. V čem spatřujete výhody PPP pro MSP v oblasti stavebnictví? 5. Jaké jsou Vaše zkušenosti s využitím PPP v oblasti investiční výstavby? 25

26 4.5 Budoucí formy řízení organizací v lokálním měřítku srovnání malé a velké organizace a jejich zaměstnanosti Toto téma srovnává způsob řízení dvou typů organizací dle počtu zaměstnanců malé (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci do 50 zaměstnanců) a větší organizace (pro potřeby projektu ji lze vymezit jako organizaci se 100 a více zaměstnanci). Z tohoto důvodu se vyžaduje, aby členové řešitelského týmu byli minimálně ze dvou organizací, které splňují tento požadavek. Návrh na strukturu práce: - Popis obou organizací a uvedení počtu pracovníků a členění organizace v rámci organizačního schématu - Identifikace současných forem řízení obou organizací (ve kterých působí členové týmu) - Analýza výhod a nevýhod obou modelů lze využít metod uvedených ve školícím materiálu Strategické řízení - Identifikace faktorů ovlivňující budoucí vývoj zdravotnictví s využitím např. SLEPT analýzy (PESTEK, PEST) - Shrnutí do SWOT analýzy lze využít jako podklad pro doporučení a formulaci závěrů - Predikce forem řízení obou druhů organizací a formulace doporučení pro další vývoj. Smyslem tohoto postupu je poskytnout nový pohled na danou problematiku především pro další účastníky projektu, kteří mohou z tohoto porovnání čerpat informace potřebné pro řízení organizací, ve kterých pracují. Dále tento materiál může být využitelný a může být i primárně určen pro vedoucí pracovníky v daných organizacích, které byly předmětem analýzy. Hlavním zdrojem informací o této problematice jsou pravděpodobně interní materiály daných organizací. Obecné postupy jednotlivých metod a analýz jsou shrnuty ve studijní dokumentaci modulu Strategické řízení. 26

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více