Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Finanční otázky inovačních projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Finanční otázky inovačních projektů"

Transkript

1 10 Finanční otázky inovačních projektů

2

3 10 Finanční otázky inovačních projektů F. Peter Boer Petr Holec Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod Finanční řízení výzkumu a vývoje Oceňování technologií s využitím metody reálných opcí Pasti, úskalí a léčky oceňování technologií Finanční aspekty aplikovaného výzkumu a vývoje Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 5

6 1. Úvod Značné částky, vynakládané na úrovni podniků i národního hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti vynakládání těchto prostředků. Na úrovni invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu k poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, popř. zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je nutné zjišťovat, jaký ekonomický přínos přinesly nové výrobky popř. jaké úspory přinesly realizované procesní inovace a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům. Zjišťování efektivnosti inovací má mnoho společného se zjišťováním efektivnosti investic. Podobně jako u investic se jedná zpravidla o vynakládání značných částek, které až po určité době mohou přinést určitý efekt. Podobně jako investice mohou tento efekt přinést až ve vazbě na ostatní podnikové faktory. Uskutečňování většiny větších investicí má etapovitý charakter a je spojeno s určitým rizikem. Současně má posuzování efektivnosti inovací, které jsou vlastně náklady, nikoliv investicí celou řadu specifik. Zásadní z nich je, že inovace mají až do okamžiku zhotovení prototypu nemateriální charakter a mohou proto být předmětem zvláštní právní ochrany např,. v podobě patentu, ochranné známky apod. I když i investice jsou spojovány s určitou mírou nejistoty, tato míra je zvláště u inovací vysokých řádů nesrovnatelně větší. Zvláště u inovačních projektů, založených na výzkumu a vývoji není v počátečních fázích zřejmé, jakým způsobem se bude další řešení ubírat, jaké varianty budou vyhodnoceny jako slibné pro další realizaci popř. zda se neobjeví okolnosti, vedoucí k zastavení projektu. Tato vysoká míra nejistoty přináší sebou i značné riziko, které nespočívá jenom v tom, zda bude projekt ukončen včas, ale především v tom, zda vůbec dospěje k realizovatelným výsledkům. U investicí máme předem zjištěno, v jakém přibližně rozsahu a pro jaké trhy budou určeny díky investici vyráběné výrobky, zatímco u inovací je jednou z nejproblematičtějších fází inovačního procesu zajištění realizace inovace na trhu. Z těchto důvodů musí být při realizaci inovací podstatně vyšší tolerance k případnému neúspěchu a případný neúspěch nemůže být chápán jako totální selhání, ale jako jedna z logicky možných situací, ke kterým může vzhledem k rizikovosti projektu dojít. Dalším podstatným znakem inovačních projektů je jejich etapovitost, počínaje shromažďováním námětů na nové výrobky, jejich selekcí, výzkumem, vývojem a navazujícím uvedením na trh. S etapovitostí se setkáváme i u investicí, kde ale představují předem požadovaný stav, kterého je zapotřebí dosáhnout. Naproti tomu u inovací v každé z těchto etap musí být kladena otázka, zda má smysl pokračovat v dalším řešení úkolů, a to nejen z technického hlediska, zda se podaří dosáhnout stanovených parametrů, ale i z marketingového hlediska, totiž zda bude mít inovace Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 6

7 šanci uplatnit se na trhu. Tato šance se může v průběhu řešení inovační projektu zvyšovat, ale může nastat i situace opačná, kdy hrozí nebezpečí, že trh ztratí o připravovaný výrobek zájem. Mimořádně závažná je problematika přiřaditelnosti nákladů a efektů ke konkrétnímu inovačnímu projektu. Jako závažný problém se v této souvislosti ukazuje, že účetní systémy nejsou schopné dostatečně adekvátně jak náklady, tak i výnosy konkrétní inovační akce zobrazit. Inovační proces probíhá po řadu let v jednotlivých etapách, ale účetní výkazy nepočítají s kumulovanými veličinami a účetní období nejsou totožná s etapami inovačního procesu. Některé nehmotné investiční statky, využívané při řešení určité inovace nepodléhají odepisování. Předpokladem přiřaditelnosti nákladů a efektů je dále požadavek, aby inovační projekt byl od samého počátku jednoznačně věcně a časově definován. Tomuto požadavku ale nelze často vyhovět v počátečních fázích inovačního procesu, kdy probíhá generování a selekce námětů na inovace. K diskuzi o zjišťování efektivnosti prostředků vynakládaných na výzkum, vývoj a inovace zásadním způsobem přispěl americký ekonom a vysokoškolský učitel J.P.Boer, a to především ve své publikaci Oceňování technologií Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje, která vyšla v r v nakladatelství Zoner Press Brno. V tomto sešitě uveřejňujeme několik příspěvků J.P.Boera, které umožňují pochopit podstatu jeho přístupu k dané problematice. V prvním článku, nazvaném Finanční řízení výzkumu a vývoje 2002 se J.P.Boer zabývá analýzou různých přístupů k financování a evaluaci nákladů na výzkum a vývoj od osmdesátých let po současnost.zvláštní pozornost věnuje diskuzi o vhodnosti ukazatelů založených na principu diskontovaných peněžních toků (např. ukazatele EVA) v konfrontaci s přístupem, založeným na metodě reálných opcí. Podrobněji se tomuto přístupu věnuje v dalším článku nazvaném Oceňování technologií s využitím metody reálných opcí. Na tento článek navazuje příspěvek stejného autora, který upozorňuje na problémy spojené s oceňováním technologií. Jako poslední část pracovního sešitu je uveřejněn příspěvek Ing. Petra Holce, CSc., který se problematice oceňování technologií podle metodiky F.P. Boera věnuje na základě konkrétních příkladů. Věřím, že uváděné čtyři příspěvky umožní zájemcům z řad výzkumníků, podnikatelů i ekonomů přistupovat kvalifikovaněji k tak složité problematice, jakou je vyjádření přínosů výzkumu a vývoje k vytváření ekonomické hodnoty. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 7

8 2. Finanční řízení výzkumu a vývoje 2002 (Autor: F. Peter Boer 1, Překlad: Ing. Petr Holec, CSc.) Od poloviny let osmdesátých se dramaticky zněmilo finanční prostředí, v němž probíhá výzkum a vývoj (V&V). Byla rozvinuta nová finanční schémata, přístupy k riziku a k hodnotě jsou mnohem promyšlenější, a analytici jsou vybaveni Novými nástroji pro měření intelektuálního kapitálu. Shrnutí: Finanční metody užívané ve V&V se značně rozvinuly mimo rámec modelu diskontovaných finančních toků. Byly vyvinuty nové nástroje pro hodnocení intelektuálního kapitálu, včetně kvantitativního ocenění hodnoty přidané výzkumem. Rozpitvání prvků rizika a využití teorie reálných opcí výrazně zformovaly způsoby řízení V&V. Finanční prostředky se také změnily s přílivem rizikového kapitálu a soukromých investičních fondů. Nástroje analytiků byly obohaceny o elektronické tabulkové procesory, o on-line přístup k databázím, Internet, programový balík Monte Carlo a o všudypřítomný osobní počítač. Průmyslový výzkum a vývoj lze charakterizovat mimořádně riskantními investicemi s odloženými výnosy. Jeho důležitost pro průmyslové společnosti a pro jednotlivé firmy v těchto ekonomikách je však prvořadá. Lau 2 odhaduje, že více než polovina vytvořeného bohatství v rozvinutých zemích je vytvářena technologiemi, a ty jsou typickým produktem výzkumu a vývoje (V&V). Výzkum a vývoj ovšem něco stojí, a stejně tak jako může vytvářet hodnotu, může ji i ničit. Je klíčové znát tento rozdíl. Pokutou za nedostatečné investování může být zhoršující se konkurenční pozice a ztracené podnikatelské příležitosti, pokutou za nadbytečné investování pak pomalu erodující firemní kapitálová základna. Měření rozdílu mezi vytvářením hodnoty a ničením hodnoty však není snadné. Jedním z pramenů nedorozumění je, že se podle účetních konvencí výzkum a vývoj pokládá za náklad, ne za investici 3. A snad ještě důležitější záležitostí je skutečnost, že dobré výkony v minulosti nejsou spolehlivou zárukou výkonů v budoucnosti. Tváří v tvář problému měření, které je jak důležité, tak i obtížné, zlepšovala 1) Dr. F. Peter Boer je výkonným ředitelem firmy Tiger Scientific Inc. a profesorem chemické technologie na universitě v Yale, kde vyučuje oceňování technologií na Yale School of Management. Je autorem knih Oceňování technologií: podnikatelské a finanční aspekty V&V (Zoner Press Brno, 2007) a The Real Options Solution: Finding Total Value in a High-Risk World (Wiley, 2002). Je bývalým náměstkem ředitele firmy W.R. Grace & Co. a bývalým ředitelem Industrial Research Institute. Na Harvardské universitě získal doktorát ve fyzikální chemii a je členem National Academy of Engineering. 2) Lau, L.J., Sources of Long-Term Economic Growth, in: The Mosaic of Economic Growth, ed. Landau, R., Stanford, CA, Stanford University Press, ) Boer, F.P., Oceňování technologií, Zoner Press Brno, 2007, str Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 8

9 podnikatelská, finanční a akademická společnost své nástroje. V důsledku toho se analýza a řízení V&V za posledních padesát let dramaticky rozvinuly 4, a tento vývoj ještě zdaleka není u konce. Předpoklady V polovině minulého století byl V&V vnímán jako tvořivá činnost, a jeho řízení bylo ponecháno ředitelům pro V&V. Jeho nejdůležitější finanční metriku představoval roční rozpočet (tedy nástroj v podstatě nevhodný pro vyhodnocování investic). Zčásti byl rozpočet určen průmyslovými srovnatelnými indikátory, jako např. náklady na V&V jako procento z výnosů. V souladu s tím byly zaměřeny finanční dovednosti manažerů V&V na účetnictví nákladů a na jejich řízení 5. Vrcholové vedení mnoha firem, často bez osobní zkušenosti s výzkumem, nemělo vodítko o vztahu nákladů a hodnoty a pokoušelo se řídit tuto funkci postupem, nazvaným 6 manažování manažerů. Jinak řečeno, slabé výsledky V&V byly vnímány spíše jako důsledek špatného řízení, než jako důsledek firemní strategie. Častým řešením neuspokojivé situace bylo hledání nového ředitele V&V. V následující etapě, v letech sedmdesátých, si finanční analytikové V&V osvojili stále mocnější nástroje evaluace rizikových investic, a to vedlo k okolnostem, které bych označil jako jasné vítězství diskontovaných finančních toků (DCF). Použití metody DCF pro ocenění investic bylo důležitým krokem vpřed v tom smyslu, že zavedlo disciplinu podnikatelského plánu, započítalo koncepci rizika, a pomohlo překlenout komunikační mezeru mezi technickými a netechnickými manažery. Soubor indikátorů postavených na DCF zahrnoval čistou současnou hodnotu (NPV), vnitřní míru výnosnosti (IRR), a cenu kapitálu, v níž bylo zohledněno riziko 7. Analýza DCF nahradila starší měřítka, jako byla doba návratnosti. Jenomže pokud se aplikovala v praxi, použití nepřiměřené míry diskontu v kombinaci s přehnaně konservativními koncovými hodnotami pohřbilo téměř všechny dlouhodobé projekty 8. Tyto výsledky byly v protikladu s běžnou zkušeností průmyslu, že mnohé z lukrativních inovací měly dlouhou dobu vývoje. Mnoho manažerů V&V bylo značně rozladěno z měřítka DCF. Jenže přinejmenším v této době měli jen málo prostředků obrany, kromě možnosti hodit na váhu svou osobní důvěryhodnost, nebo ještě riskantnějšího pokušení nafouknout své předpovědi. 4) Roussel P.A., Saad K.N., Ericsson TJ.: Third Generation R&D, Boston, MA, Harvard Business School Press, ) Bigwood M.P., Applying Cost of Innovation to Technology Planning, Research&Technology Management Vol. 43, No. 3 6) Clark P.J., Neill S.: The Valuable Mandate: Maximnizing Shareholder Value across the Corporation, New York, Američan Management Association, 2001, pp ) Boer, F.P.: Traps, Pittfals and Snares in the Valuation of Technology, Research & Technology Management, Vol. 41, No. 5, Sept-Oct 1998, pp ) Brealey, M.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, New York, McGraw Hill, 1996, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 9

10 Až teprve koncem tohoto období (1988) Lynn Ellis publikoval svůj vyčerpávající přehledový článek Co jsme se naučili o financování V&V 9. Doba dominance diskontovaných finančních toků se chýlila ke konci a byla nastartována třetí fáze, zčásti vyvolaná rostoucí krizí oceňování. Vlastně i když byla myšlenka založit hodnotu na finančních tocích intelektuálně nenapadnutelná, trh ji nepotvrzoval. Firmy se slibným duševním vlastnictvím byly hodnoceny nebetyčně vysoko, i když měly nepatrný či negativní krátkodobý finanční tok. Zároveň investice do hodnotných akcií, tedy akcií firem s trvalým a spolehlivým cash flow, po celou dekádu podhodnocovaly trh. Konjunktura biotechnologických firem počátkem let osmdesátých byla prostým opakováním zkušenosti, ale až teprve velký útok na akcie technologických forem v letech devadesátých zdůraznil problémy oceňování. Krom toho nebývalý tok peněz do podnikatelských investicí (venture capital, investice do kmenového jmění) naznačoval, že začíná fungovat nové pracovní paradigma. Nepochybně existuje škola myšlení, podle níž tento jev byl prostou bublinou vyvolanou psychologií investorů ( iracionální neukázněnost ). Domnívám se, že tomu tak není. Bylo vytvořeno obrovské bohatství, i když něco z toho bylo posléze ztraceno. Naše myšlení se nevrátí zpět do let osmdesátých. Během této turbulentní dekády se objevily dva nástroje, které posílily naši schopnost analyzovat tento jev. Mluvím o nich jako o řešení intelektuálního kapitálu a řešení reálných opcí 10. Obojí osvětluje úlohu V&V při vytváření bohatství. Řešení intelektuálního kapitálu nalezlo důležité zdroje hodnot, ale nebylo schopno je kvantifikovat. Řešení reálných opcí je obzvláště atraktivní, neboť je logickým rozšířením myšlenek, jejichž platnost je dnes na finančních trzích obecně přijímána (obchodní deriváty představují nominální hodnotu miliard dolarů), na skutečná bojiště v průmyslu. Tento článek nabízí vystopování vývoje financování V&V od poloviny let osmdesátých po současnost. Vzhledem k tomu, že financování V&V je součástí firemních financí, nelze mnohé důležité trendy oddělit od finančního vývoje firmy jako takové. Koncept hodnoty: od EVA po úplnou návratnost akcionářům Slovo hodnota se v posledních dvou dekádách stalo pevnou součástí podnikatelských slovníků. Bohužel se toto všudypřítomné slovo používá ve dvou velmi rozdílných souvislostech: ekonomická hodnota a tržní hodnota. Tyto dvě formy hodnoty nejsou vůbec stejné. Ten rozdíl je pro V&V závažný, protože inovace zpočátku stojí určité náklady, tedy ekonomickou hodnotu, ale stejně často bývá motorem tržní hodnoty! 9) Ellis, L.W.: What We ve Learned Managing Financial Resources, Research &Technology Management, July-Aug 1988pp ) Boer, F.P.: The Real Options Solution: Finding Total Value in a High-Risk World, New York, Willey 2002 Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 10

11 Ekonomická hodnota Termínu Ekonomická hodnota se dovolává současný podnikatelský žargon, jmenovitě v takových konceptech, jako je Přidaná ekonomická hodnota (Economic Value Added, EVA) a skrytě i v diskusích o hodnotových řetězcích, a hodnotové poučce. Ekonomická hodnota podniku je určena plánovaným součtem jeho volných finančních toků 11, diskontovaným jeho náklady na kapitál. Je identická s pojmem Současná hodnota, tak jak se používá ve finančních učebnicích. Koncept EVA 12, i když se dá vysledovat až k Albertu P. Sloanovi, legendárnímu výkonnému řediteli firmy General Motors, byla znovu zavedena do podnikové komunity firmou Stern Stewart v letech devadesátých, a to se značnými dopady. EVA je definována jako čistý provozní zisk snížený o příslušný podíl na vytvoření příležitosti veškerým kapitálem investovaným v podniku. (Vztah mezi EVA a Ekonomickou hodnotou je jednoduchý: Ekonomická hodnota je právě součtem přidaných ekonomických hodnot, které podnik postupně vytvořil v jednotlivých letech.) EVA je odhadem pravého ekonomického zisku, neboli jde o částku, o kterou příjmy přesahují či nedosahují požadovanou minimální návratnost, kterou akcionáři či věřitelé mohou získat investicí do jiných cenných papírů se srovnatelným rizikem. Poplatek za kapitál činí ve výhledech firmy mimořádný rozdíl: v konvenčním účetnictví se většina firem či projektů jeví jako rentabilní, ale mnohé ve skutečnosti ziskové nejsou. Odhady nákladů na kapitál jsou pro měření Ekonomické hodnoty kritické. Vzhledem k tomu, že se provede ocenění metodou diskontovaných finančních toků, je třeba nejprve stanovit míru diskontu. Toto téma je více než dostatečně diskutováno ve finančních učebnicích 13. Panuje obecný souhlas, že tato míra má být cena kapitálu současná, vážená a po zdanění (Weighted Average Cost of Capital, WACC) a že tato WACC závisí na odvětví průmyslu, v němž se podniká. Platí obecně, že podnikání s vyšší volatilitou se pokládá za riskantnější, a tudíž cena jeho kapitálu je vyšší. Například, model CAPM (Capital Asset Pricing Model, model ocenění kapitálových aktiv), jeden z několika modelů užívaných finančními analytiky, může přiřadit WACC nižší než 10% regulovaným komunálním službám, a snad více než 20% biotechnologické firmě. V ocenění investice hraje obrovskou úlohu, jaký WACC se použije. Tržní hodnota Pro profesionální investory do cenných papírů není ziskem ekonomický výnos, ale úplný výnos akcionáře (toal shareholder return, TSR), definovaný jako zhodnocení ceny akcie 11) Volný finanční tok je ta část finančního toku, která není vyžadována pro zabezpečení růstu podnikání, a je tedy k dispozici jako dividendy akcionářů nebo pro neurčené investice. 12) Stewart G.B., The Quest for Value: The EVA Management Guide, New York, HarperCollins Publisher, 1991, Ehrbar A.: EVA: The Real Key to Creating Wealth, New York, John Wiley & Sons, ) Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 11

12 plus vyplacené dividendy. To je dedukce z hesla hotovost je král vzhledem k tomu že likvidní cenné papíry a vyplacené dividendy znamenají pro investora hotovost. Pro finanční manažery jsou úplné výnosy tím, na čem záleží. V takovém světě je tržní hodnota akcie konečným měřítkem, a ekonomická hodnota je pouze jednou z jejích složek. Investoři rovněž odhadují strategickou pozici každé z firem, i další činitele přispívající k tržní hodnotě jako jsou nálady investorů a makroekonomické trendy. Hodnota pro akcionáře se do značné míry stala synonymem současné tržní hodnoty ceny akcie a manažeři či ředitelé, kteří tuto skutečnost ignorují, se vystavují značnému nebezpečí. Krize v oceňování; když tržní hodnota nesleduje ekonomickou hodnotu Ekonomická hodnota Jakmile oblast informatiky vzrostla v ekonomice USA do velikosti předstihující svou důležitostí dokonce i výrobu, začalo být zřejmé, že schopnost mnoha firem vydělávat má jen malý vztah k k historickým nákladům na jejich aktiva. Už nebývalo neobvyklé, že tržní hodnota akcie překročila svou účetní hodnotu desetkrát či dokonce dvacetkrát. A jestli 90% až 95% hodnoty firmy je odvozeno od něčeho, co není v účetnictví, pak dlouhé vysedávání nad účetními výkazy a studium poznámek pod čarou je pro účely oceňování zřejmě zcela nepřiměřené. Část krize z oceňování pocházela z narůstajících rozdílů mezi tržní hodnotou a účetní perspektivou oceňování založenou na historických nákladech. I když tato okolnost mohla být v zásadě důsledkem chytrého řízení firmy vedoucího k vynikajícím finančním tokům, toto vysvětlení je nepoužitelné, přemýšlíme-li o plánu finančních toků uvažované společnosti. Elektronická publikace Ernst & Young 14 například odhaduje, že pouze 25% současné tržní kapitalizace je založeno na předpovědi finančních toků v příštích pěti letech to představuje mez toho, co se označuje jako krátkodobá předpověď. Takže více než 75% ocenění celkového trhu s akciemi musí být vztaženo k něčemu jinému, než ke krátkodobé ekonomické hodnotě. Co vysvětluje tento virtuální kapitál? Klíč k tomu přichází z faktu že můžeme většinu tohoto mimořádného kapitálu shodou okolností nalézt v tom, čemu se říká růstový sektor trhu s akciemi, na rozdíl od hodnotového sektoru, v němž je oceňování těsněji spjato s tokem hotovosti. Jenomže slovo růst tento bod nevymezuje, ale zatemňuje jej. Je zde jasné a zavedené propojení mezi ekonomickým růstem a ekonomickou hodnotou 15. To lze snadno prokázat využitím technik diskontovaných finančních toků. Tento vzorec není v rozporu s investováním hodnoty, pokud lze věřit v udržitelnost 14) Campbell J., Knoess C., How to Build a Future Wealth Company, Ernst & Young s Point of View on Value in New Economy, 15) Boer, F.P., Linking R&D to Growth and Shareholder Value, Reearch & Technology Management, Vol 37, May-June 1994, Boer F.P., Oceňování technologií, str Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 12

13 tohoto růstu. Skutečným problémem pro uvažované firmy bylo, že plánovaná míra růstu finančních toků nezbytná pro podporu tržního ocenění byla často nereálná. Před námi bylo něco jiného. Investoři se zaměřovali na dodatečné, nepředpověditelné příležitosti, které by se otevřely úspěšným průkopníkům. Podle tohoto scénáře, pokud vnímaná příležitost roste rychleji než ekonomický kapitál, pak růstový sektor bude atraktivnější než hodnotový sektor, takže přitáhne více investic. Tento kaskádový jev vyústí ve vyšší poměr ceny a výnosů (P/E), protože metrika P/E je svázána se současnou ekonomickou výkonností. To je to, co nastalo na trhu v dekádě let devadesátých. Ve skutečnosti investoři vnímali investice do hodnotových akcií jako investice do akcií s omezenými příležitostmi, a dávali přednost růstovému sektoru. Tento trend pokračoval, pokud množství nově vzniklých firem nebylo schopno realizovat své podnikatelské plány, a tím přesvědčilo investory, že přinejmenším dočasně přecenili své příležitosti. Při pohledu zpět tento vývoj nemohl nikoho překvapit, protože způsob oceňování firem nově vstupujících do technologického sektoru byl stále ještě velmi nezralý. V tomto období byly rozvinuty dvě hypotézy, které měly překlenout tuto mezeru a poskytnout zlepšenou metriku: jedna byla založena na předpokladu, že údaje v účetnictví pomíjely intelektuální kapitál, a druhá, že pomíjely příležitost. Tyto dva názory odpovídají řešení metodou intelektuálního kapitálu a řešení metodou reálných opcí, o nichž byla řeč dříve. Podle názoru odmítačů, dnes podpořeného nezdarem trhu v letech , však prasknutí bubliny pouze prokázalo, že investoři do hodnot měli nakonec pravdu. Řešení metodou intelektuálního kapitálu. V letech devadesátých, když rostla mezera v oceňování, začala řada článků rozšiřovat úctyhodný koncept duševního vlastnictví na koncept intelektuálního nebo znalostního kapitálu, který přidal důležitou novou dimenzi nehmotných aktiv. Někteří autoři se dokonce rozhodli definovat intelektuální kapitál jako rozdíl mezi tržní hodnotou a hodnotou hmotných aktiv. Tento přístup lze ilustrovat citátem 16 : Největším problémem, jemuž čelí dnes každá organizace, je pochopení velkého rozdílu mezi rozvahou a tržní hodnotou. Tato mezera představuje základní hodnotu firmy její intelektuální kapitál. Pro začátek uvažme, co tvrdila učebnice účetnictví z roku : Aktiva mohou vést k budoucím ziskům, aniž by měly fyzickou formu. Taková aktiva jsou zvána nehmotná. 16) Leták zvoucí na konferenci o měření a oceňování intelektuálního kapitálu, New York, listopadu ) Davidson S., Stickney,C.P., Weill, R.L., Financial Accounting: An Introdiction to Concepts, Methods and Uses, 5th edition, Chicago, The Dryden Press, 1988, p. 386 Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 13

14 Příkladem mohou být náklady na výzkum, na reklamu, patenty, obchodní tajemství, know-how, obchodní známky či autorská práva. Z této tradiční základny byl nyní tento koncept rozšířen tak, že zahrnuje znalost organizace a jejích zaměstnanců, a její schopnost se učit. Tím šel hodně daleko za omezenější koncepty know how a obchodních tajemství. Nejdůležitější však bylo poznání, že intelektuální a lidský kapitál může pro účely oceňování výrazně převážit hmotný kapitál. Toto pochopení bylo důležité, ale ještě ne zcela definitivní. P.H.Sullivan 18 psal: Jenomže myšlenka intelektuálního kapitálu je nová. Obrací pozornost na vědeckovýzkumná aktiva firmy a uznává jejich důležitost v porovnání s tradičními aktivy, jako jsou pozemky, práce a hmotná aktiva. Pokud bychom provedli šetření, zjistili bychom, že mnoho moderních společností je nacpáno intelektuálním kapitálem: právní firmy, konsultační firmy, softvérové společnosti, počítačové společnosti, abychom uvedli aspoň některé. Jenomže pokud by toto šetření požádalo lidi, aby uvedli, co to intelektuální kapitál je, dostali bychom široký rozsah odpovědí. Ty by se nezužovaly na jednu přímou definici, ale spíše na mnohé. Rozsah názorů a počet termínů použitých pro popis a definici intelektuálního kapitálu jsou široké, bez jasného zaměření, a často matoucí. (...) Když už firma pochopí, že má intelektuální kapitál, jak jej transformuje do něčeho cenného? Odpovědí je, že jak kdy! Anebo, jak uvádějí dva komentátoři Ernsta a Younga 14 : Tak zvaná nehmotná aktiva, jako je hodnota značky, intelektuální kapitál, firemní kultura, dovednosti zaměstnanců, patenty a obchodní známky, abychom uvedli alespoň něco, byly pokládány za důležité, ale postrádaly pragmatickou podstatu potřebnou k tomu, aby se objektivně zabudovaly do oceňovacího vzorečku. Jenže nástroje se stále vylepšovaly. Profesor Baruch Lev a jeho kolegové 19 byli průkopníky v kombinování konceptu ekonomické hodnoty s intelektuálním a s lidským kapitálem. Lev definoval nehmotný (znalostní) kapitál jako současnou hodnotu budoucího proudu znalostních výdělků. Provedl to tím, že vytvořil model, pomocí něhož ekonomickou výkonnost firmy vyjadřuje jako kombinaci příspěvků fyzikálních, finančních a znalostních aktiv. Mezi znalostními aktivy jsou důležitou položkou minulé investice do V&V. Pak použil lineární regresi na firemní finanční údaje, aby dostal co nejlepší shodu s celkovým provozním ziskem, a tím změřil míru návratnosti každé třídy aktiv, včetně těch intelektuálních. Například ve studii chemického průmyslu došel k závěru, že investice do V&V mají návratnost 16,5% a fyzická aktiva 9,8% (obojí po zdanění). Jeho práce též ukázala na některé zajímavé korelace mezi časem, v němž proběhly investice do V&V a jejich dopadem na zisk (3-5 let do maximálního účinku). 18) Sullivan P.H., Value Driven Intellectual Cupital: How to Confery Intangible Corporate Assets Into Market Value, New York, John Willey & Sons, ) Aboody D., Lev, B., Příspěvek na Radě chemického výzkumu, 10. září 2000 Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 14

15 Z těchto výsledků lze vyvodit, že například chemický průmysl nemůže dosáhnout návratnosti kapitálu (dnes typicky 10-12%) při investicích do samotných fyzikálních aktiv. Aby dosáhl návratnosti, musí využít kombinace investice do V&V a do fyzických aktiv. Jinak řečeno, nové továrny založené na současné technologii jsou stále pouze obchodovatelným majetkem. Jen ty investice, které zahrnují chráněnou technologii (nebo které mají jinou nefér výhodu) mohou získat konkurenční výhodu. Zdá se, že ti, kteří investují pouze do fyzických aktiv, pouze ničí hodnotu. Zdá se, že to také působí efekt měřítka. Výpočty Leviho též ukazují, že větší chemické firmy, jako Dow, Dupont, 3M či Bayer, které obvykle utratí víc za V&V, mají ze svých investicí vyšší výnosy, než malé firmy. Tato práce potvrzuje názory těch z nás, kteří se zabývají vytvářením ekonomických zisků prostřednictvím výzkumu a vývoje. Jenže výsledky stále bývají vázány na historické vzorce utrácení a shrnují se po celém průmyslovém odvětví. A jako takové poskytují ocenění spíše založené na nákladech než na trhu. Nedělají rozdíl mezi výzkumem, který se silně vyplatí a tím, který zcela propadne i když právě takové výsledky dělají úplný rozdíl mezi firmami úspěšnými a firmami, které zacházejí na úbytě. Jinak řečeno, nejsou vhodné pro vysvětlení ani situačních rozdílů mezi firmami, ani vzájemného porovnání vazeb mezi investicemi (dejme tomu V&V programy a novými výrobními zařízeními). Investoři se zajímají o budoucnost a pro to, aby získali výhodu, budou při volbě investiční strategie nahlížet za ekonomickou výkonnost (která je zveřejňována). Jak už jsme viděli, budou se snažit dostat se za ekonomickou hodnotu a předvídat tržní hodnotu. Zatímco určitý rozdíl mezi účetní hodnotou a ekonomickou hodnotou může být připsán Leviho nehmotnému či znalostnímu kapitálu, v situacích, kde jde o velmi slibné trhy, tržní hodnota výrazně předčí hodnotu ekonomickou. Tato skutečnost ještě potřebuje kvantitativní vysvětlení. Jinou podstatnou starostí týkající se řešení intelektuálního kapitálu je to, že je třeba činit rozdíl mezi intelektuálním kapitálem, který v současnosti již přispívá k finančním tokům, a intelektuálním kapitálem, který má potenciál k finančním tokům přispívat. Tak například impozantní licenční poplatky za technologii Unipol výroby polyetylenu vyvinutou v Union Carbide 20 a za patenty výrazně přispěla k ekonomické hodnotě této firmy. Přesto ale (hypotetická) nová technologie, právě vylíhlá z výzkumu, může generovat srovnatelné výnosy v dlouhodobém horizontu, ale vzhledem k tomu, že její podpůrné náklady znamenají negativní přínos k současným finančním tokům, snižuje ekonomickou hodnotu. Pokud se nahlíží čistě jako intelektuální kapitál, zdají se tyto dvě situace být analogické, oddělené pouze časem. Z finančního pohledu však vůbec nejsou totéž. Tento paradox pomůže vyřešit teorie opcí, diskutovaná později. 20) Union Carbide je dnes součástí firmy The Dow Chemicals Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 15

16 Technologické ocenění Během let devadesátých se výrazně rozvinula praktická aplikace přístupu ekonomické hodnoty k duševnímu vlastnictví. Bývá označována jako technologické ocenění. Podstatou přístupu je DCF ocenění pro forma podnikatelského plánu obsahujícího oceňovanou technologii 21. Technologické ocenění bylo poprvé použito pro daňové účely: například ocenění patentů věnovaných universitám firmami jako Dow Chemical 22 nebo ocenění rozpracovaného V&V při fůzích či akvizicích. DuPont 23 zveřejnil podrobný popis typické metody ocenění technologie v souvislosti s dokončením akvizice firem Pioneer Hybrid International a DuPont Merck. Řada konsultačních a účetních firem dnes nabízí oceňování technologií jako službu. Řešení metodou reálných opcí: oceňování strategického kapitálu Reálné opce Pojmem reálné opce odlišujeme opce, objevující se v obyčejném podnikání, od finančních opcí týkajících se cenných papírů nebo spotřebního zboží. Poprvé byl použit Stewartem Myersem v roce 1984 jako způsob jak přemostit mezeru mezi strategií a financemi 24. V tomto ohledu je analýza reálných opcí nepochybně účinná. Z praktického hlediska Myers též brzy rozpoznal, že techniky DCF obvykle podceňují hodnotu opcí spojených s rostoucím podnikáním. Zájem o tuto oblast rostl zprvu pomalu, ale od roku 1998 vzrostl, o čemž svědčí rostoucí počet knih 25, článků a výročních konferencí. Časopis Research & Technology Management sám otiskl o tomto tématu množství článků 26. Není divu, protože v kterékoliv firmě je soutěž o kapitál realitou, a systematické podhodnocování V&V může zkreslit proces rozhodování způsobem, který je nepříznivý 21) Analýza diskontovaných finančních toků (DCF) je pravděpodobně nejúplnější z technik oceňování. Po důsledném prozkoumání potenciálu zdroje duševního vlastnictví samotného vydělávat, je zapotřebí možné zisky a finanční toky pečlivě vyhodnotit a poté přepočítat na současnou hodnotu s využitím míry diskontu, Kelvin King, The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill, intellectualproperty 22) Dow Chemical věnuje Rensselaerské universitě patenty v ceně přesahující 4 miliony dolarů, Rensselaer News, August 3, ) Výroční zpráva firmy DuPont, 2000, str ) Myers, S., Finance Theory and Financial Strategy, Interfaces, Vol. 14, Jan-Feb 84, pp ) Trigeorgis L., Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Ressource Allocation, Cambridge, MA, MIT Press, 1998; Amram M., Kulatilaka L., Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Boston, MA, Harvard Business School Press, 1999; Copeland T, Antikarov V., Real Options: A Practitioner s Guide, New York, Texere LLC, ) Mitchel, G.R., Hamilton, W., Managing R&D as a Strategic Option, Research & Technology Management (RTM), Vol 31, No. 3, May-June 1988; Boer F.P., Valuation of Technology using Real Options, RTM Vol 43, No. 4, July-Aug 2000, pp , McGrath R.G., MacMillan I.C., Assessing Technology Projects Using Real Options Reasoning, RTM Vol 43, No. 4, July-Aug 2000, pp 35-49, Sheasley W.D., Taking an Options Approach to New Technology Development, RTM, Vol 43, No. 6, Nov-Dec 2000, pp 37-43; Angelis D.I., Capturing the Option Value from R&D, RTM Vol 43, No. 4, July-Aug 2000, pp.31-34, Carter R., Edwards D., Financial Analysis Extense Management of R&D, RTM, Vol 44, No.5, Sept-Oct 2001, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 16

17 jak pro budoucnost firmy, tak i pro kariéru jejích výzkumníků. Skutečné opce se od finančních opcí liší tak, že ty nejsložitější finanční derivativy mohou být označeny pro trh a tím zviditelněny, zatímco mnohé reálné opce jsou obsaženy v příležitostech dostupných firmě, a jsou skryty v mlze a v temnotách. Mezi reálnými a finančními opcemi existují důležité strukturální rozdíly, které činí reálné opce svou samou podstatou složitější. 1. Reálné opce často závisí na situaci a mají tedy mnohem nižší likviditu Reálné opce nemají pevnou realizační cenu; ve skutečnosti náklady na její realizaci mohou samy podléhat stochastickému chování. Reálné opce nevyprší ke konkrétnímu datu, jako opce finanční Realizace reálné opce není nezbytně okamžitá Transakční náklady mohou mít jinou formu, než u finančních opcí. Obecně řečeno, existují tři skupiny firem široce využívajících reálné opce, a mnoho dalších začíná do tohoto proudu vstupovat. Mezi farmaceutickými a biotechnologickými firmami, které diskutovaly využití reálných opcí pro řízení V&V rozhodnutí ve firmě Merck 27, jsou Eli Lilly, Baxter International, Amgen, Genentech, Genzyme a Smith & Nephew. Společnosti těžící ropu, které vstoupily do prostoru reálných opcí, obvykle zaměřují investice na průzkum a výrobu, zahrnují Mobil, Chevron, Petrobras, Texaco, Conoco, a Anadarko Petroleum. Reálné opce byly značně využívány i energetickými firmami jako jsou Dynegy, Amerada Hess, Duke Energy, či Aquila Energy jako obchodní nástroj a pro oceňování elektrárenských aktiv a firem. K vyjmenovaným firmám přibylo i půl tuctu poradenských společností, které dnes nabízejí služby oceňování metodou reálných opcí, mezi nimi PriceWaterhouseCoopers, Navigant či KPMG. Nové vnímání rizika Spolu s opčním myšlením se otevírá perspektiva, že riziko může být zdrojem výhody, a že přijetí rizika může být finančně lukrativní. Tento způsob myšlení ovlivňuje literaturu o V&V, která se rostoucí měrou zaměřuje na přístup k riziku 28. A na vývoj nástrojů, které praktikům umožňují toto riziko vyhodnotit 29. Finanční teorie rozšířila naše vnímání rizika tím, že upozornila na dvojí riziko, přičemž 27) Nichols N.A., Scientific Management at Merck: An Interview with CFO Judy Lewent, Harvard Business Review, Jan-Feb ) Jarrett E.L., The Role of Risk in Business Decision Making, or How to Stop Worrying and Love the Bombs, RTM, Vol. 43, No.6, Nov-Dec 2000, pp ) Davis J,m, Fusfeld A, Scriven E, Tritle G., Determining a Project s Probability of Success, RTM Vol 44, No.3, May-June 2001, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 17

18 oba druhy mohou působit proti sobě. Prvním typem rizika 30 je tak zvané riziko specifické (někdy zvané soukromé). Je to riziko charakteristické pro konkrétní situaci a zčásti je možno je ovládat. Jako příklad lze uvést riziko požáru nebo riziko selhání výzkumného projektu. Specifické riziko je možno diversifikovat, například, uzavřením pojistky na požár, nebo rozvinutím portfolia výzkumných projektů. Také investoři mohou snížit specifické riziko jednotlivých firem řízením diversifikovaných portfolií. Z tohoto důvodu se ve finančnictví má za to, že dobře fungující trh neplatí prémii za specifické riziko. Specifické riziko lze vyjádřit obvykle pomocí pravděpodobnosti, jako například je 85% pravděpodobnost, že Ústav pro léčiva tento lék schválí. Je zřejmé, že lze dosáhnout konkurenční výhody lepším řízením specifického rizika. Druhým rizikem je riziko tržní, neboli systematické. To je tvořeno vystavením se vrtkavosti (volatility) trhu, kterou nelze kontrolovat po celou dobu působení. Vlastnímeli portfolia obligací nebo akcií, nebo zahraničních měn, jsme předmětem tržního rizika. Tržní riziko nelze diversifikovat. Sdruží-li se něčí zájmy do fondu obligací nebo akcií, ani tisíc investorů nepomůže tomu, aby se eliminovalo vystavení se pohybu úrokové sazby nebo zkolabování trhu. Farmaceutické firmy mohou udělat jen málo pro to, aby se diversifikovalo tržní riziko, které je součástí sektoru zdravotní péče. Vystavení se tržnímu (nediversifikovatelnému) riziku zvyšuje cenu kapitálu a tím snižuje hodnotu, v souladu s metodou oceňování kapitálových aktív CAPM. Pro opce je tomu naopak: vyšší tržní riziko zvyšuje hodnotu, a algoritmy jako Black-Sholesův vzorec umožňují její kvantifikaci. Rozdíl mezi specifickým a tržním rizikem je kritický, a to nejen proto, že ovlivňuje ceny akcií zcela odlišným způsobem, než ovlivňuje ceny opcí, ale i pro rozumné rozhodování ve skutečném podnikání. Rozhodně nelze použít analýzu metodou reálných opcí na podnikatelské situace dříve, než se oddělí specifická a tržní rizika. Aktiva, k nimž jsme vázáni vlastnictvím, jako jsou elektrárny či městské obligace, budou ovládány jedním souborem ekonomických pravidel, zatímco plány jsou svým charakterem podobny opcím, a rizikem jsou ovlivněny zcela odlišným způsobem. 30) Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance, pp. 156 Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 18

19 Plány jsou opce Na rozdíl od fyzických nebo finančních aktiv je plán vytvořen proto, aby si jeho vlastník zachoval svobodu upravit tento plán, nebo jej stornovat, podle toho, jak se mění okolnosti. Tato svoboda má hodnotu, kterou lze kvantitativně analyzovat. Uvažujme například plán výzkumu a vývoje výrobce automobilů vyvinout a vyrábět palivové články. Plán je vystaven určitému specifickému riziku, jako je technický neúspěch. (Taková rizika lze diversifikovat investováním do rozdílných způsobů řešení pohonu, nebo do jiných technologií, jako jsou elektrické, hybridní či solární.) Je též předmětem důležitého tržního rizika, kolísavosti poptávky po automobilech. Projekt palivového článku neodmyslitelně obsahuje cennou opci investovat do výrobních kapacit na příznivém trhu, a ustoupit od této investice, je-li trh nepříznivý. Opce je přitom ještě předmětem pravděpodobnosti technického úspěchu projektu. Pokud ještě nebyl přijat závazek investovat, tržní riziko vytváří hodnotu, zatímco technické riziko zůstává negativní! Jistícím cenným papírem (underlying security) pro opci je čistá současná hodnota (NPV) podnikatelského plánu pro palivové články za současných tržních podmínek, realizační cenou je investice potřebná pro zahájení výroby, a hodnota opce může být kvantitativně stanovena pomocí Black-Sholesova vzorce s využitím volatility akcií automobilového průmyslu jakožto měřítka tržního rizika. Metoda je přímou analogií oceňování finanční opce; dejme tomu uplatnění opce (call option) na akcie General Motors je za realizační cenu 50$ a jistící cenný papír (akcie GM) se prodává za 45$. Důležitým příkladem neporozumění riziku bylo použití na riziko upravených kriterií výběru pro oceňování plánů výzkumu a vývoje 7 ; tato praxe je pozůstatkem z období vlády metod diskontovaných finančních toků a nesprávně využívá koncept použitelný na tržní riziko (volatilitu) v nevhodných podmínkách specifického (a tedy diversifikovatelného) rizika projektu V&V. Potřeba sofistikovanějších způsobů řízení rizika portfolia V&V je obecně známá, a na teoretické bázi byly vyvinuty nové nástroje, ale pro jejich celkovou složitost zůstává nejasné, zda a kdy si je manažeři V&V osvojí 31. Oceňování složitých kombinací opcí může být matematicky velmi obtížné. Jejich účinné zavedení navíc potřebuje investici do vzdělávání a výcviku. Tato revoluce v teorii se teprve má stát i revolucí v praxi. Strategický kapitál Nyní jsme připraveni zaměřit se na zarovnání strategické hodnoty s ekonomickou hodnotou pomocí reálných opcí tedy na cíl Stewarta Myerse 24. S reálnými opcemi se dá měřit strategické propojení mezi V&V a strategií firmy a nalézt kvantitativní řešení problémů diskutovaných v knize Třetí generace V&V 3. Praktikové v průmyslovém V&V 31) Ringuest J.L., Graves S.B., Case R.H., Formulating R&D Portfolio that Account for Risk, RTM, Vol 42, No.6, Nov-Dec 1999, pp , Ringuest J.L., Graves S.B., Case R.H., Formulating Optima R&D Portfolio, RTM, No.3, May-June 2000, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 19

20 vědí již dlouho, že strategie je pro ně základní osou rozvoje: jejich hlavním úkolem je vytvářet pro své zaměstnavatele strategickou hodnotu. Klíčem je definovat strategický kapitál jako hodnotu reálných opcí firmy 32. Celková hodnota firmy se tak stává součtem jejího ekonomického kapitálu a strategického kapitálu. Strategický kapitál se tak stává tím chybějícím článkem popsaným výše v naší diskusi o krizi oceňování a z tohoto pohledu se strategie stává rámcem atraktivního portfolia reálných opcí 33. Ne všechen strategický kapitál je tvořen V&V, ale zcela určitě V&V, vytvářející pro firmu nové investiční příležitosti, bude významně ke strategickému kapitálu přispívat. Metoda reálných opcí je mocným nástrojem, protože poskytuje universální způsob oceňování aplikovatelný stejně dobře na nejnudnější firmu staré ekonomiky, jako na divokou Internetovou začínající firmu. Vytváří též rámec pro zvláštní záležitosti oceňování, které nastávají, když se v tradičním zavedeném podnikání objeví oslnivá inovace. Předpokládejme dvě smyšlené automobilové firmy. Firma A má k dispozici opci na výrobu palivových článků, B ji nemá. A i B mají určenu ekonomickou hodnotu, kterou mohou analytici odhadnout na základě diskontovaného součtu budoucích finančních toků. Jenže A má přídavnou hodnotu, i když rozhodnutí o realizaci opce je ještě vzdáleno. Pokud následně budou k tomu potřebné prostředky uvolněny, ekonomická hodnota firmy A se zvýší o NPV projektu palivových článků a strategická hodnota se opět vrátí k nule. Jak se nyní tato formulace využije u začínající technologické firmy? Taková hypotetická firma se může věnovat výrobě moderních palivových článků, má negativní tok hotovosti, agresivní podnikatelský plán, důvěryhodné partnery, a v současnosti zažívá vysokou míru růstu výnosů z malé základny. Má akcie, jejichž hodnota je velmi nestálá, volatilní. Pokud bude tok hotovosti negativní, bude i ekonomická hodnota firmy negativní. Jenže vzhledem k tomu, že jak rychlá míra růstu, tak i vysoká volatilita mohou výrazně zvýšit hodnotu opce 34, její strategická hodnota, založená na podnikatelském plánu, která je stále ještě jen opcí, může být překvapivě vysoká. Její celková hodnota bude rovna strategické hodnotě (tj. hodnotě opce) snížené o (negativní) ekonomickou hodnotu v důsledku nepříznivého finančního toku. Očekávali bychom, že hodnota akcie bude mimořádně citlivá na dobré či špatné zprávy týkající se podnikatelského plánu na palivové články určitě mnohem citlivější, než hodnota akcie automobilové firmy. Teorie reálných opcí také může hodně pomoci při vysvětlení překvapivě vysokého ocenění firem s mimořádným růstem a vysokou volatilitou, jak se to stalo internetovým 32) Boer, F.P., The Real Option Solutions: Finding Total Value in High Risk World, New York, John Willey & Sons, 2002, pp ) Luehman T.A., Strategy as a Portfolio of Real Options, Harvard Business Review, Vol. 76, No. 5, Sept-Oct 1998, pp ) Boer F.P., Valuation of Technology Using Real Options, RTM Vol 43, No. 4, July-Aug 2000, pp Sešit č.: 10 Finanční otázky inovačních projektů Strana: 20

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Investiční fond QUANT měsíční zpráva k

Investiční fond QUANT měsíční zpráva k Investiční fond QUANT měsíční zpráva k 31. 12. 2016 Aktuální hodnota akcie 1 020,05 Kč Výnosnost za poslední měsíc 1,391% za poslední 3 měsíce od počátku roku (YTD) od otevření fondu 2,005% Komentář zakladatelů

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Michael Eugene Porter *1947

Michael Eugene Porter *1947 Michael Eugene Porter *1947 Život a přínos M. E. Portera V r. 1947 se narodil ve městě Ann Arbor ve státě Michigan V r. 1969 získal bakalářský titul na univerzitě v Princetonu V r. 1971 promoval na Obchodní

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

V A LUE. Koncept Shareholder Value patří k oceňovacím přístupům budoucnosti. Odvozuje se od dynamického výpočtu hodnocení investic 3.

V A LUE. Koncept Shareholder Value patří k oceňovacím přístupům budoucnosti. Odvozuje se od dynamického výpočtu hodnocení investic 3. E N V IRONMENTÁL NÍ KO N CE PT SHAREHOLDER V A LUE Ing. Mgr. Štěpánka Boušková 1 A B S T R A K T Shareholder value je koncept, který stanovuje hodnotu podniku z pohledu vlastníků. Důležité je brát v potaz

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1

Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1 Osnova Úvod Zdroje dlouhodobého financování Dluh versus kapitál

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Robert S. Kaplan David P. Norton Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies

Robert S. Kaplan David P. Norton Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies Robert S. Kaplan David P. Norton Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies Original work copyright 2006 Harvard Business School Publishing Corporation. Published by arrangement

Více

Investiční diskuzní večer

Investiční diskuzní večer Investiční diskuzní večer Daniel Gladiš Vltava Fund SICAV plc 24. září 2014 I sit in the corner and watch paintings. #2 I sit in the corner and read annual reports. #3 O co se snažím? Přijít na to, jakou

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více