PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH"

Transkript

1 PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl, že Bh dává církvi slovo: Dávejte pozor, bute bdlí! Víme, že celá církev se dostala do bodu spánku, dímoty. Pán mi pipomíná podobenství o pannách z 25. kapitoly Matouše, podobenství, které pravdpodobn všichni dobe známe: Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám Vím, bratí, že když porozumíme, co Bh v tomto podobenství íká, porozumíme Božímu království. Vím, že toto podobenství je pro poslední dobu jedno z nejdležitjších. Tajemství toho, co se dje a co Bh koná v poslední dob, je napsáno pímo tady. Nechci ostatní podobenství snižovat, protože vím, že jsou také dležitá. Chci jen íct, že je extrémn dležité, abychom pochopili, co tady Pán skuten íká. Vera veer jsme mluvili o tom, že jsou ti roviny porozumní Božímu slovu. Mžeme mu rozumt na pirozené rovin, na rovin duchovní anebo mu mžeme rozumt v plnosti. Vím, že když Bh mluví o Božím království, chce, abychom se dívali hloubji než jenom na pirozenou rovinu. Mluví tady o nebeském království, a tak vím, že mluví o svém vlastním dom. Pán nenazývá nebeským královstvím svt. Svj lid nkdy se svtem srovnává. Tady ale mluví o pannách. Žena v první ad pedstavuje církev. V podobenství Pán mluví o deseti pannách. Pozdji uvidíme, že tchto deset bude rozdleno na pt a pt. Je tedy zejmé, že zde nemluví o deseti církvích, ale o dvou církvích. Mluví o církvi, kterou nazývá moudrou, a o církvi, kterou nazývá bláznivou. Zajímavé je, že používá poet pt. Mohl íct, že bylo osm panen, a tyi z nich byly moudré a tyi bláznivé. Ale On ekl deset panen, pt a pt. Když jsem toto uslyšel poprvé, bral jsem to zpoátku v pirozeném. íkal jsem si: Deset pedstavuje sto procent a pt pedstavuje padesát procent. Takže tady Pán íká, že polovina církve je bláznivá a polovina moudrá. Jsem ale pesvdený, že to není to, co Bh 1

2 íká. Vím, že to je ptinásobná služebnost, která je moudrá, a ptinásobná služebnost, která je bláznivá. Myslím, že jsem o tom už mluvil, že nejsme jediní, kdo používají termín ptinásobná služebnost. Jsou lidé, kteí kážou jinou zvst království, a tento termín ptinásobná služebnost také používají. Vlastn mnoho z tch, kteí chodí do letniních církví, zaínají tato slova používat. Také se jim líbí myšlenka, že mezi nimi mžou být apoštolové a proroci. Urit zjišujete, že stará evangelikální církev ptinásobnou služebnost nerozpoznává. Vybudovali si uení, které íká, že doba apoštol a prorok je už za námi. Ale já vím, že tyto dary ješt z církve neodešly. Pán íká, že jsou to panny. Mluví to o urité istot církve. Neíká, že by nkterá z nich mla nco spoleného s nevstkami. Jako panny byly všechny pipravené, aby se staly souástí nevsty. Ve Zjevení ve 14. kapitole, když se hovoí o , se také mluví o pannách. Zjevení 14:4: Toto jsou ti, kteíž s ženami nejsou poškvrnni; nebo panicové (panny) jsou. Ti jsou, kteíž následují Beránka, kamž by koli šel; ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. Nemluvíme tady o pirozené situaci. Ale Pán íká, že ti, kteí jsou souástí , nejsou poskvrnni se ženou neboli s církví nevstky. Být poskvrnn by v tomto vztahu znamenalo být souástí nevstky. Když se vrátíme zpátky do Matouše, už tedy víme, kdo panny jsou. Píše se tu, že vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Jinými slovy, všechny mly stejný zámr. Všechny mly úpln stejný zámr. Vypadá to, že mly i spolen obecenství a musely jedna druhou znát. Nebyly si navzájem neznámé. Jejich zámrem bylo setkat se s ženichem. Chápete, co znamená slovo setkat se? Je to velice zajímavé slovo. Samozejm víme, co znamená. Pjdu k Jirkovi a eknu: Rád se s tebou setkávám. Ale v etin je tady slovo apentisas. V Novém zákon je použito jenom na tech místech. A tak má možná trošku jiný význam, než si myslíte. První místo, kde toto slovo nalézáme, je tady, ve 25. kapitole Matouše. Další místo, kde se toto slovo vyskytuje, je na konci Skutk. Nebudu to íst, jenom vám eknu, o co se tam jedná. Apoštol Pavel pichází do íma. Svatí v ím slyšeli, že Pavel pichází, a tak poslali skupinu svatých, aby mu šli naproti na místo, které se jmenuje Ti krmy. Tam na nj mli pokat. Víme, že Pavel nepicházel s tím, že lidi z íma odvede do Jeruzaléma. Pavel chtl v ím bydlet. Oni se s ním mli 2

3 setkat a potom ho doprovodit do íma. Už chápete, co tady Pán íká? Jinými slovy, panny neekaly, že Pán pijde a nkam je odvede. On pichází proto, aby s nimi pebýval. Dalším místem, kde bylo toto slovo použito, je 17. verš ve 4. kapitole 1. Tessalonicenským. Tento verš podle církví mluví o vytržení. Potom my živí pozstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblak, vstíc Pánu v povtí, a tak vždycky se Pánem budeme. Chci definovat, co znamená vstíc Pánu. Znamená to oficiální uvítání tváí v tvá nov píchozího vládce. Jinými slovy, když picházel nový král, aby usedl na trn, vždycky mu vycházeli naproti se zvláštním pozdravem, aby ho pivítali. Nebylo to jenom bžné potesení rukou: Ahoj, Jirko, ale znamenalo to nco mnohem víc. Než opustíme Tessalonicenským, podívejme se ješt na jedno zajímavé slovo. První Tessalonicenským, poslední verš 3. kapitoly: Aby tak utvrzena byla srdce vaše nepoškvrnná v svatosti, ped Bohem a Otcem naším, ku píští (píchodu) Pána našeho Jezukrista, se všechnmi svatými jeho. Slovo píští, píchod, v etin parousia, znamená píchod a neustálé pebývání s nkým. Takže o em tady mluvíme? Mluvíme o píchodu Pán. Ne o tom, že Pán pijde a odvede si svj lid pry. Ale o tom, že Pán pijde, a lid vstoupí do neho, co bude v Pánu. Vrátíme se zpátky do Matouše. Toto byl zámr panen. Až Pán pijde, chtjí být s Ním. Král pichází, aby s námi pebýval. Vidíme, že pt jich bylo moudrých a pt bláznivých. Bláznovství znamená, že slyšely, ale nebyly poslušné, nedbaly na to. Tak jaký byl mezi nimi rozdíl? Co odlišovalo jednch pt od druhých pti? Nejdív o tch bláznivých. Píše se, že bláznivé vzaly své lampy, ale nevzaly olej. Co mly ty bláznivé? O em mluví lampa? Lampa mluví o duchu. Mžu to njak dokázat? Ano, mžu. Písloví 20:27: Duše lovka jest svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všeckny vnitnosti srdené. V kralitin máme špatný peklad. Má být: Duch lovka je lampa Hospodinova. Protože se tady píše, že bláznivým lampy vyhasly, je zejmé, že byly doby, kdy jejich lampy hoely. Aby lampa hoela, musel v ní být olej. To znamená, že bláznivé panny v sob mly obživení, které bylo od Boha. Víme, že jenom Boží duch mže dát život duchu lovka. Rozumím tomu tak, že mly zkušenost znovuzrození. Nevím, jak daleko došly, ale vím, že došly aspo tak daleko, že bylo možné íct, že byly znovuzrozené. Zakusily Boží jednání, jejich duch ml spoleenství 3

4 s Božím duchem a také pijaly zvst o Jeho píchodu. Oekávaly, že budou souástí nevsty, až ženich pijde. Ale mly ješt jeden problém. Píše se, že s sebou nevzaly žádný olej. A tak jediný olej, který mly, byl v jejich duchu. asem tento olej vypotebovaly. Kolik z vás ví, že budete muset mít Ducha nejen ve svém duchu, jinak Ho vypotebujete? Te se podívejme, kde budeme muset olej mít. Ve 4. verši je psáno, že opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. Už tady nemáme jenom lampu, ale také nádobu. Vím, že nádoba mluví o duši. Podíváme se do Matouše 11:29. Chci vám ukázat, že Ježíš tady mluví k duchu i k duši. Zanme od 28. verše: Potež ke mn všickni, kteíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoinutí dám. Vím tomu, že Pán zde mluví o odpoinutí v duchu. Mluví o daru. Duch je totiž obživen Boží pítomností. V epištole Židm je napsáno, že máme usilovat o vstup do odpoinutí. 1 Potom Pán pokrauje dál ve 29. verši: Vezmte jho mé na se, a ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutí dušem svým. Jho mé zajisté jesti rozkošné, a bím mé lehké. Víme, že pomazání rozbíjí jho. 2 Je to jho otroctví. Jho híchu. Byla doba, kdy jsme byli v postroji satana. Když jsme byli v híchu, museli jsme dlat to, co satan chtl. Ale Bh vás nevysvobodil z híchu jenom proto, abyste se rozebhli a byli divocí. Vera veer tu mla jedna sestra slovo k jednomu z bratí, že ho Bh uváže do postroje. Budeme muset pracovat v Božím postroji. Ale Pán íká, že to není tžké, bolestivé ani to netíží. íká nám: Ute se ode mne. Kde a jak se uíme? Uíme se svojí duší. Uíme se tak, že používáme svou mysl. A co chce, abychom se nauili? Chce, abychom se nauili být tiší a pokorní, protože v naší pirozenosti jsme pyšní a vzntliví. Výsledkem tohoto uení je nalezení odpo- inutí a pokoje. Slyšíte, co tady Pán íká? íká, že musíte projít procesem uení, aby vaše duše mohla odpoinout. Musíte se nauit následovat Krista. Musíte se nauit chzi po cestách Krista. Musíte se nauit poddávat se Jeho cestám, abyste vstoupili do odpoinutí. Nemžete vstoupit do odpoinutí tak, že pjdete po vlastních cestách. Tak by to chtla 1 Židm 4:11 Snažmež se tedy vjíti do toho odpoinutí, aby nkdo neupadl v týž píklad nedovry. 2 Izaiáš 10:27 I stane se v ten den, že složeno bude bím jeho s ramene tvého, a jho jeho s šíje tvé, nýbrž zkaženo bude jho od pítomnosti pomazaného. 4

5 nepromnná duše. íká se tomu mé vlastní já. Vidíme to v literatue, kterou tisknou rzné církve. Mluví tolik o nás samých, o našem já. Jak zdokonalit sebe samého. Já, já, já. A tak je psáno, že bláznivé nemly olej, to znamená, že ho nemly ve svých nádobách. O em mluví olej? Olej mluví o Duchu svatém. Mluvíme o procesu, kdy Boží olej zmní naši duši. Budeme promnni, petransformováni do Jeho podoby a podobenství. Pokud íká, že je tichý a pokorný, i my budeme promnni do stavu, kdy budeme tiší a pokorní. Slovo tichý znamená poddaný. Neznamená to slabý, ale poddaný. K, který je poddaný svému pánu, mže být velice silný. Známe spoustu svatých, kteí nechtjí, aby Bh promnil jejich duši. Chci ješt jednou definovat, co vyjaduje slovo duše, abyste vdli, co Bh chce promnit. Víme, že duše má tyi ásti. Jsem pesvden, že když Pán mluví o tyech vtrech, o tyech ástech zem, 3 mluví o duši. Píše se o tyech zvíatech stojících ped trnem Hospodinovým. 4 Vím, že reprezentují lovka. Setkali jsme se s bratími, kteí rozpoznávali ti oblasti, ale my vidíme tyi. Mysl, vli, touhy a emoce. Necháte Boha, aby zmnil všechny tyi ásti vaší duše? O em mluví mysl? Mluví o mých názorech, o zpsobu pemýšlení. Máme velice silné vlastní názory. Nkdy íkáme: Ne, já to takhle vbec nevidím. Ne, ne, takhle si to nemyslím. Vždycky nás uili, že musíme pemýšlet takhle. A tak zachováváme v tchto oblastech své duše tradice lovka. Nkdy íkáme: Tohle není to, co chci. Chci tamto! Bože, já chci tohle! Dej mi to, Pane! Potom jsme jako Samson. Chtl ženu. Ženu z Filistinských. ekl: Získejte ji pro m, protože já ji chci! 5 Ml z toho pak velké problémy. Bh chce, abychom Mu poddali svou vli. Své touhy. Vci, po kterých toužíme. Nkdy toužíme po vcech, o kterých si myslíme, že jsou to Boží vci. Bože, toužím po tomto povolání. Já po tom tak toužím, Pane, tolik to chci! Ale pro se jen nepoddáme Bohu? A nkdy vci hodnotíme svými pocity. Známe Boží dti, které jsou pocity ovládány. Když se cítí 3 Marek 13:27 I tehdy pošle andly své, a shromáždí vyvolené své ode ty vtr, od konin zem až do konin nebe. 4 Zjevení 7:11 A všickni andlé stáli okolo trnu a starc a ty zvíat. I padli ped trnem na tvái své a klanli se Bohu. 5 Soudc 14:1-2 Šel pak Samson do Tamnata, a uzel tam ženu ze dcer Filistinských. A navrátiv se, oznámil otci svému a matei své, ka: Vidl jsem ženu v Tamnata ze dcer Filistinských, protož nyní vezmte mi ji za manželku. 5

6 dobe, jsou pipravené být v Božím dom, a když se dobe necítí, jsou pipravené vyhodit všechno oknem ven. Vyhodí z okna Boží zaslíbení, svou víru, všechno, co Bh ekl vera. Všechno to vyhodí. Je to proto, že jejich city jsou jeden den nahoe, a druhý den zase spadnou dol. Bratr Campbell íká, že jsou horcí a studení, nahoe a dole, venku a vevnit. To jsou emoce, bratí. Bh nás chce uinit pevné a vyrovnané. 6 Pokud to íká Boží slovo, tak je to ano a amen. Apoštol Pavel byl lovk, se kterým Bh jednal v jeho emocích. Vzpomínáte si na píbh, kdy k Pavlovi pišel prorok? 7 ekl mu: Tak praví Pán: Muž, kterému patí tento opasek, bude spoutaný v Jeruzalém. Bylo to pravé Boží slovo. Když to svatí slyšeli, plakali a naíkali: Ó, Pavel bude spoutaný! Ale Pavel ml slovo Hospodinovo. ekl: Dkuji vám, že jste mi to ekli, ale já se tím nenechám ovlivnit. Duševní vci námi pohnou, pokud jim to dovolíme. Pavel ml ale kotvu svojí duše pevn zakotvenou v Božím slov. ekl, že se nenechá pohnout slzami a pláem lidí. Te zpátky do Matouše. Píše se tam, že když prodlíval ženich, zdímaly všecky a zesnuly. Pak pišla doba, které se íká plnoc, a o plnoci nastal kik. Plnoc je nejtemnjší hodina. Víme, že pichází plnoní tma. Ale Pán tady nemluví o pirozené plnoci, protože když je tady plnoc, v jiné ásti zem je pravé poledne. Bh tady mluví o dob duchovní temnoty. Když se podíváte do 5. kapitoly 1. Tessalonicenským, zjistíte, že Pavel srovnává lidi temnoty a lidi svtla. 8 Pokud zstaneme spát, pokud nebudeme bdít, budeme nalezeni v temnot. A tak když pišla doba temnoty, plnoci, nastal kik: Pichází ženich, pipravte se! Bh má v této hodin své služebníky, kteí volají po celé zemi. Jejich volání je zvst poslední doby. Bh pozdvihne v této hodin ty, kteí pjdou po zemi a budou volat a varovat církev, která spí a dímá: Hlete, pichází ženich! Bože, probu církev! Víte, spousta lidí se nad slovem poslední doby uráží. Když kážeme slovo poslední doby, tak za námi mnozí picházejí a íkají: Tohle je strašn tžké. Pinášíte slovo odsouzení. Poád dokoleka íkáte: pipravte se, pipravte se, pipravte se. ite pokání, 6 2. Timoteovi 1:7 Nebo nedal nám Bh ducha bázn, ale moci, a milování, a mysli zpsobné. 7 Skutky 21: Tessalonicenským 5:5-6 Všickni vy synové svtla jste a synové dne; nejsme synové noci, ani tmy. Nespmež tedy, jako i jiní, ale bdme a stízliví bume. 6

7 ite pokání a ite pokání. Jedna sestra ekla: Už jsem z toho pokání unavená. Už jsem inila pokání snad ze všeho, z eho jsem pokání init mohla. Už mám dost toho, jak hrozn kážete. Mohl jsem íct: Sestro, možná bys mohla init pokání ze svého hnvu. Ale ona nechtla vytrvat ve slov poslední doby. A tak služebníci volali: Vyjdte proti Nmu, abyste se s Ním setkali! Tady je znovu slovo setkat se. Vyjdte pozdravit krále! Pipravte se na setkání s králem! Nesetkáváte se jenom s njakým žebrákem, ale setkáváte se s vládcem. Posvtíte se, obmyjete, obleete si istý oblek. Váš oblek bude bez poskvrny. Volají: Vyjdte, jdte ven! Neíkají: Jdte nkam nahoru, vystupte, ale íkají: Vyjdte. Ven z eho? Ven ze svého vlastního domu. Ven ze své vlastní tlesnosti. Ven ze svého stánku tla. Dostat se ze svého vlastního tla, tlesnosti, a vejít do duchovního místa v Pánu. Vidíme, že tyto panny povstaly, protože slyšely a porozumly zvsti volajícího. Nejprve ozdobily své lampy. Aby lampa mohla hoet, musí v ní být knot. Vím tomu, že knot mluví o našem tle, o naší tlesnosti. A tak panny zaaly jednat se svým tlem. Zaaly zdobit, zaaly odezávat. V duchovním to mluví o obízce, o obezání našeho srdce. Odezávání naší tvrdohlavosti, vzpoury, našeho temperamentu, poátek odezávání koen, které jsou v naší tlesnosti. Zaátek jednání se žádostí, s našimi chutmi, s pouty ke svtu nebo pouty k naší pirozené rodin. Ta pirozená pouta jsou pro nás možná dležitjší než Boží dm. To jsou vci, které panny zaínají nožem odezávat. Boží slovo bylo mocné a ony zaaly odezávat Božím slovem vci tla. Zaaly rozpoznávat touhy a myšlenky srdce. Zaaly rozpoznávat tlesné od duchovního. V tomto bod bláznivé uinily pekvapující objev. Zjistily, že nemají olej. Zjistily, že jejich lampy vyhasly. A tak jak jsem ekl na zaátku, pokud máte olej jenom ve svých lampách, dojde. Pokud zkušenosti s Pánem nedostanete hluboko do své duše, tak jednou jako by nebyly. A íká se tu: Udlte nám oleje svého. Jejich duchovní život byl najednou pry. Rozumím tomu tak, že nechodily v Duchu. Nechodily podle Ducha. Nemluvím o bláznivých vcech že vám Bh ekne, abyste pozdvihli lžíci k ústm a nasmrovali ji uritým smrem a pak ji zase dali zpátky, že vám dovolí, abyste si z lednice vzali mléko. To není chze v Duchu. Chci znovu zopakovat, co jsem ekl první veer: Boží synové znají zámry Otce. On s nimi nejedná jako otroká, který nad nimi stojí každou vteinu. íká, že to jho je lehké. Bylo by docela tžké takto 7

8 chodit. Jen se podívejte na píklad Pavla a ostatních bratí, jak chodili s Pánem. Moje srdce je vždycky otevené slyšet Boží hlas. Jsem vždycky pipravený slyšet, kdyby ke mn Pán mluvil, že jdu špatným smrem. Toužím a miluji slyšet Boží hlas. Mám opravdu rád, když mi Pán ekne ne. Chci tohle. Ne! Ó, dkuji, Pane. Je tak dobré od tebe slyšet ne. Je tak dobré, žes m vykopl z problému. Když jsem šel svou vlastní cestou, dostal jsem se do spousty problém. David ekl, že je dobré být trestán Hospodinem. Protože když nebyl trestán, sešel na scestí. Boží synové, kteí chodí podle Ducha, snesou i Boží trestání. Bláznivé také zaaly vit této zvsti. V dnešní dob nevidím moc bláznivých panen, které by vily, že ženich pichází. Ale vím tomu, že až se ješt trochu více setmí, zanou tomu vit. Je k tomu poteba ješt trochu víc temnoty. Potom uvidíte mnohem více lidí, kteí zanou volat po oleji. Jsou to lidé církve. A kam pjdou pro olej? Pijdou k moudrým pannám. Pjdou k lidem, které znají. Budou vás žádat o olej. Když tohle íkám, pedpokládám, že budete moudrými pannami. eknou vám: Dejte nám trochu z vašeho oleje. Co uvidí? Uvidí, že je ve vás nco jiného. Protože to, co je nyní skrytého, se zane manifestovat, projevovat. Vaši bratí to budou vidt. Zjistí, že jejich olej už dochází a lampa zhasíná. Je to zvláštní, ale vím, že jejich olej už je všechen vypotebovaný a lampy už vyhasly, ale oni to nevidí. Víte, když si jenom hrajete na církev, tak nevidíte, že olej už není. Když pokraujete v zábavách a v tom, co lidi pitahuje, když pivedete do církve hudební skupiny, rockové kapely, klauny a loutky... Nepoznali, že Duch se vzdálil. Protože všechno, co se dlo, nebylo z Božího ducha. Bylo to uinno lidskou rukou. Tyto vci zanou padat. Hra na církev ve mst náboženství jednou skoní. Pán hledá panny, které nejsou s tmito ženami spojené. eknou vám: Vidím, že víš, jak chodit Duchem. Prosím t, posa se tady se mnou a ekni mi, jak mžu chodit v Duchu. Mám te nkolik hodin as. ekni mi, jak jsi to udlal? Jak ses to nauil? Odpov bude: Já ti to nemžu dát. Je ve verši 9: I odpovdly ty opatrné, kouce: Aby se snad nám i vám nedostalo. Jdte radji k prodavam, a kupte sob. Nejdív ti musím íct, mj píteli, že to trvalo pkn dlouho. Zaplatil jsem za to vysokou cenu. Prošel jsem, brate, velkou bolestí. Prošel jsem velice tžkou pouští. Byl jsem pokousán škorpióny a hady, prošel jsem ve svém život suchými místy. Prošel jsem tmi vcmi, o kterých jsme mluvili tehdy veer. Jak ti tohle mžu dát bhem jedné hodiny? Tohle všechno m nauilo znát Boží 8

9 hlas a chodit Duchem. Jak ti mžu napsat njakou malou knihu, deset jednoduchých lekcí, jak chodit v Duchu? Nkteí brati taková kázání kážou. Jednou pijel do našeho msta njaký lovk. Poslal brožurky, ve kterých bylo napsáno, že je apoštol. Byl jsem z toho nadšený, šel jsem si ho poslechnout, protože jsem chtl slyšet Božího apoštola. Napsal jsem si poznámky z jeho kázání, ješt je nkde mám. íkal, že k probuzení jsou poteba ti vci. Byly to pkné vci, ale já jsem hledal život. A ten jsem nenašel. V první ad jsem zaplatil cenu, a ty také budeš muset zaplatit cenu. Budeš muset jít a koupit to na míst, kde jsem to koupil já. Kde jsem to koupil? Nakoupil jsem to od Hospodina. Bratí, jaká je zvst Laodicenské církvi v této hodin? Víte, že jsme uprosted Laodicenské církve? Co dlali Laodicenští? íkali: Máme toho spoustu, nemáme žádnou potebu. 9 Kdybych dneska vstoupil do Laodicenské církve a ekl, že pro n mám slovo, asi by ekli: Co jsi za? Máme své vlastní evangelisty. Máme své vlastní kazatele. Nepotebujeme t. Nepotebujeme tuhle zvst, máme vlastní. Bh Laodicenské církvi íká, aby od Nj nakoupili zlata vyzkoušeného ohnm. 10 Jinými slovy, Bh této církvi íká, že musí projít ohnm, pokud chce mít zlato Jeho povahy. Je ješt další vc, kterou moudré panny ekly bláznivým. I kdybych byl schopný dát ti ze své zkušenosti, pijde období, kdy budu mít jenom tolik, abych tím vším prošel. Když Ježíš mluvil o dob velkého zniení, které pijde na Jeruzalém, z duchovního pohledu mluvil o velkém zniení, které pijde na Boží dm. íká: Bda tm, kteí kojí v tch dnech. 11 Víte, setkali jsme se se svatými, kteí chtli, abychom je nakojili. Ale chtjí jít svou vlastní cestou. Nechtjí slyšet Pána. Nechtjí zaplatit cenu. Chtjí jenom pijít a zeptat se: Co si myslíš, že Bh o tomto íká? Modli se se mnou, a uvidíme, jestli ti Bh neekne, co mám dlat. Mám tady zstat, nebo jít? Mám prodávat, nebo kupovat? Co ti Pán íká? Pichází doba, kdy budeme muset íct: Sestro, brate, budeš si to muset koupit sám. Já už ti nemžu dát víc ze svého života. Pokud ti dám ješt trochu 9 Zjevení 3:17 Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý. 10 Zjevení 3:18 Radím tob, abys sob koupil ode mne zlata ohnm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys obleen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A oí svých pomaž kollyrium, abys vidl. 11 Matouš 24:19 Bda pak thotným a tm, kteréž kojí, v tch dnech. 9

10 víc, už se mi potom nebude dostávat. Mám dost jenom na to, abych prošel touto dobou temnoty. Tohle slovo jsem ti kázal celá léta. Copak jsi neposlouchal? Mluvili jsme o tom, jak chodit podle Božího ducha. Mluvíme o tom, jak chodit v oleji. Žít v oleji. Nechat olej, aby vstoupil do naší duše a zmnil ji. Aby naše uši byly naladné na slyšení Božího slova. Je tu napsáno, že když odešly kupovati, pišel ženich. Vidím, že byly pesvdené a šly kupovat. Uvily té zvsti, vyšly a zaaly nakupovat. Problém je, že už nemly dost asu. Njaký as mly, ale nemly ho dost. Chci, abyste vdli, že se to nestalo v okamžiku. Kdysi nám bylo eeno, že toto je obrázek vytržení. Že Pán pijde a vezme si svoji církev pry. Ale tady není nic, co by se vešlo do takového obrazu. Nic. Byl as slyšet volání v zemi, as zvažovat, bylo dost asu na zdobení lampy, na prozkoumání, zda je v lamp olej. Bylo dost asu na to, aby pochopily, že vlastn nechodí v Duchu, a bylo také dost asu na zjištní, že mezi nimi byly takové, které chodily v Duchu, které mly dostatek oleje ve svých lampách. V tch, které byly moudré, byla vidt uritá míra moci. Bylo také dost asu na to, aby pišly k moudrým a zeptaly se jich, jak získaly olej. Bylo i dost asu na to, aby se zaaly modlit a postit a dávat vci s Bohem do poádku. Ale už nebyl as na dokonení. Nevím, jak dlouho to trvalo. Jenom vím, že nemly dost asu. Když odešly, pišel ženich. Které byly hotovy, vešly s ním na svatbu. Ty, které byly pipravené, s ním vešly dovnit. Vstoupily do zkušenosti s Kristem. Vstoupily do nové oblasti. Vstoupily na místo, kde byly zaveny s Kristem. Vstoupily do manželství. Tady mžeme mluvit o pravé církvi, pravé nevst Kristov. Když pipravené panny vstoupily dovnit, dvee byly zaveny. Vím, že tady mluvíme o skrytém píchodu Pán do Jeho chrámu. Mluvíme o svatých, kteí byli na tomto míst zapeetni. Také Noe v uritý as vstoupil do archy, a poslední vcí, která se stala, bylo zapeetní dveí. Vím, že jednou z posledních vcí, které Pán uiní, než se bude manifestovat antikrist a jeho moc, bude zapeetní Božích svatých. Ve Zjevení je napsáno: Neubližuj oleji a vínu, než zapeetím mysl svatých. 12 Ti, kteí nesou pravý olej a pravé Boží víno, nebudou zasaženi tím, co pijde. Ale budou zapeetni. Když vešly dovnit, dvee za nimi 12 Zjevení 6:6 I slyšel jsem hlas z prostedku ty zvíat, an praví: Mice pšenice za peníz, a ti mice jemene za peníz, oleji pak a vínu neško. Zjevení 7:3 ka: Neškote zemi, ani moi, ani stromm, dokudž neznamenáme služebník Boha našeho na elích jejich. 10

11 byly zaveny. Stejné to bylo s Noemem. Vidíme, že zavení dveí není rozhodnutí lovka. Máme dost lásky a soucitu, abychom dvee nechali otevené. Chtli bychom, aby i ostatní vstoupili do dveí. Ale i v dob, kdy Noe postavil archu, Bh zavel dvee. A když zavel dvee, tak ti, kteí byli uvnit, už nemohli vyjít ven, a kteí byli vn, nemohli vstoupit dovnit. Píše se, že potom pak pišly i ty druhé panny kouce: Pane, pane, otevi nám. Pravdpodobn pišly do njakého momentu zkušenosti, kdy zjistily, že už jsou pipravené na to, aby vstoupily. Vím, že bláznivé spatily Boží moc uprosted moudrých panen. Vize, kterou mi Pán ukázal ped dvma lety o koáru, to byla Boží sláva. Urití lidé vstoupili do místa, kde byli uzaveni v Boží sláv. Pítomnost Boží slávy jela po silnici uprosted všech ostatních lidí. Všichni lidé vidli manifestaci slávy a moci. Ti blázniví potom toužili vstoupit do místa s Kristem, do místa moci. Byli však zaveni venku. Tuto vc uinila Boží ruka. Neekl jsem ani nepedpokládám, že jejich duše budou ztraceny. Nevím, že jejich duše byly zatracené. Ale vím, že bláznivé panny se nalézaly v soužení, kterým musely v tle projít. A jejich tlo muselo být tímto soužením znieno. 11

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více