PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH"

Transkript

1 PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl, že Bh dává církvi slovo: Dávejte pozor, bute bdlí! Víme, že celá církev se dostala do bodu spánku, dímoty. Pán mi pipomíná podobenství o pannách z 25. kapitoly Matouše, podobenství, které pravdpodobn všichni dobe známe: Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám Vím, bratí, že když porozumíme, co Bh v tomto podobenství íká, porozumíme Božímu království. Vím, že toto podobenství je pro poslední dobu jedno z nejdležitjších. Tajemství toho, co se dje a co Bh koná v poslední dob, je napsáno pímo tady. Nechci ostatní podobenství snižovat, protože vím, že jsou také dležitá. Chci jen íct, že je extrémn dležité, abychom pochopili, co tady Pán skuten íká. Vera veer jsme mluvili o tom, že jsou ti roviny porozumní Božímu slovu. Mžeme mu rozumt na pirozené rovin, na rovin duchovní anebo mu mžeme rozumt v plnosti. Vím, že když Bh mluví o Božím království, chce, abychom se dívali hloubji než jenom na pirozenou rovinu. Mluví tady o nebeském království, a tak vím, že mluví o svém vlastním dom. Pán nenazývá nebeským královstvím svt. Svj lid nkdy se svtem srovnává. Tady ale mluví o pannách. Žena v první ad pedstavuje církev. V podobenství Pán mluví o deseti pannách. Pozdji uvidíme, že tchto deset bude rozdleno na pt a pt. Je tedy zejmé, že zde nemluví o deseti církvích, ale o dvou církvích. Mluví o církvi, kterou nazývá moudrou, a o církvi, kterou nazývá bláznivou. Zajímavé je, že používá poet pt. Mohl íct, že bylo osm panen, a tyi z nich byly moudré a tyi bláznivé. Ale On ekl deset panen, pt a pt. Když jsem toto uslyšel poprvé, bral jsem to zpoátku v pirozeném. íkal jsem si: Deset pedstavuje sto procent a pt pedstavuje padesát procent. Takže tady Pán íká, že polovina církve je bláznivá a polovina moudrá. Jsem ale pesvdený, že to není to, co Bh 1

2 íká. Vím, že to je ptinásobná služebnost, která je moudrá, a ptinásobná služebnost, která je bláznivá. Myslím, že jsem o tom už mluvil, že nejsme jediní, kdo používají termín ptinásobná služebnost. Jsou lidé, kteí kážou jinou zvst království, a tento termín ptinásobná služebnost také používají. Vlastn mnoho z tch, kteí chodí do letniních církví, zaínají tato slova používat. Také se jim líbí myšlenka, že mezi nimi mžou být apoštolové a proroci. Urit zjišujete, že stará evangelikální církev ptinásobnou služebnost nerozpoznává. Vybudovali si uení, které íká, že doba apoštol a prorok je už za námi. Ale já vím, že tyto dary ješt z církve neodešly. Pán íká, že jsou to panny. Mluví to o urité istot církve. Neíká, že by nkterá z nich mla nco spoleného s nevstkami. Jako panny byly všechny pipravené, aby se staly souástí nevsty. Ve Zjevení ve 14. kapitole, když se hovoí o , se také mluví o pannách. Zjevení 14:4: Toto jsou ti, kteíž s ženami nejsou poškvrnni; nebo panicové (panny) jsou. Ti jsou, kteíž následují Beránka, kamž by koli šel; ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. Nemluvíme tady o pirozené situaci. Ale Pán íká, že ti, kteí jsou souástí , nejsou poskvrnni se ženou neboli s církví nevstky. Být poskvrnn by v tomto vztahu znamenalo být souástí nevstky. Když se vrátíme zpátky do Matouše, už tedy víme, kdo panny jsou. Píše se tu, že vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Jinými slovy, všechny mly stejný zámr. Všechny mly úpln stejný zámr. Vypadá to, že mly i spolen obecenství a musely jedna druhou znát. Nebyly si navzájem neznámé. Jejich zámrem bylo setkat se s ženichem. Chápete, co znamená slovo setkat se? Je to velice zajímavé slovo. Samozejm víme, co znamená. Pjdu k Jirkovi a eknu: Rád se s tebou setkávám. Ale v etin je tady slovo apentisas. V Novém zákon je použito jenom na tech místech. A tak má možná trošku jiný význam, než si myslíte. První místo, kde toto slovo nalézáme, je tady, ve 25. kapitole Matouše. Další místo, kde se toto slovo vyskytuje, je na konci Skutk. Nebudu to íst, jenom vám eknu, o co se tam jedná. Apoštol Pavel pichází do íma. Svatí v ím slyšeli, že Pavel pichází, a tak poslali skupinu svatých, aby mu šli naproti na místo, které se jmenuje Ti krmy. Tam na nj mli pokat. Víme, že Pavel nepicházel s tím, že lidi z íma odvede do Jeruzaléma. Pavel chtl v ím bydlet. Oni se s ním mli 2

3 setkat a potom ho doprovodit do íma. Už chápete, co tady Pán íká? Jinými slovy, panny neekaly, že Pán pijde a nkam je odvede. On pichází proto, aby s nimi pebýval. Dalším místem, kde bylo toto slovo použito, je 17. verš ve 4. kapitole 1. Tessalonicenským. Tento verš podle církví mluví o vytržení. Potom my živí pozstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblak, vstíc Pánu v povtí, a tak vždycky se Pánem budeme. Chci definovat, co znamená vstíc Pánu. Znamená to oficiální uvítání tváí v tvá nov píchozího vládce. Jinými slovy, když picházel nový král, aby usedl na trn, vždycky mu vycházeli naproti se zvláštním pozdravem, aby ho pivítali. Nebylo to jenom bžné potesení rukou: Ahoj, Jirko, ale znamenalo to nco mnohem víc. Než opustíme Tessalonicenským, podívejme se ješt na jedno zajímavé slovo. První Tessalonicenským, poslední verš 3. kapitoly: Aby tak utvrzena byla srdce vaše nepoškvrnná v svatosti, ped Bohem a Otcem naším, ku píští (píchodu) Pána našeho Jezukrista, se všechnmi svatými jeho. Slovo píští, píchod, v etin parousia, znamená píchod a neustálé pebývání s nkým. Takže o em tady mluvíme? Mluvíme o píchodu Pán. Ne o tom, že Pán pijde a odvede si svj lid pry. Ale o tom, že Pán pijde, a lid vstoupí do neho, co bude v Pánu. Vrátíme se zpátky do Matouše. Toto byl zámr panen. Až Pán pijde, chtjí být s Ním. Král pichází, aby s námi pebýval. Vidíme, že pt jich bylo moudrých a pt bláznivých. Bláznovství znamená, že slyšely, ale nebyly poslušné, nedbaly na to. Tak jaký byl mezi nimi rozdíl? Co odlišovalo jednch pt od druhých pti? Nejdív o tch bláznivých. Píše se, že bláznivé vzaly své lampy, ale nevzaly olej. Co mly ty bláznivé? O em mluví lampa? Lampa mluví o duchu. Mžu to njak dokázat? Ano, mžu. Písloví 20:27: Duše lovka jest svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všeckny vnitnosti srdené. V kralitin máme špatný peklad. Má být: Duch lovka je lampa Hospodinova. Protože se tady píše, že bláznivým lampy vyhasly, je zejmé, že byly doby, kdy jejich lampy hoely. Aby lampa hoela, musel v ní být olej. To znamená, že bláznivé panny v sob mly obživení, které bylo od Boha. Víme, že jenom Boží duch mže dát život duchu lovka. Rozumím tomu tak, že mly zkušenost znovuzrození. Nevím, jak daleko došly, ale vím, že došly aspo tak daleko, že bylo možné íct, že byly znovuzrozené. Zakusily Boží jednání, jejich duch ml spoleenství 3

4 s Božím duchem a také pijaly zvst o Jeho píchodu. Oekávaly, že budou souástí nevsty, až ženich pijde. Ale mly ješt jeden problém. Píše se, že s sebou nevzaly žádný olej. A tak jediný olej, který mly, byl v jejich duchu. asem tento olej vypotebovaly. Kolik z vás ví, že budete muset mít Ducha nejen ve svém duchu, jinak Ho vypotebujete? Te se podívejme, kde budeme muset olej mít. Ve 4. verši je psáno, že opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. Už tady nemáme jenom lampu, ale také nádobu. Vím, že nádoba mluví o duši. Podíváme se do Matouše 11:29. Chci vám ukázat, že Ježíš tady mluví k duchu i k duši. Zanme od 28. verše: Potež ke mn všickni, kteíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoinutí dám. Vím tomu, že Pán zde mluví o odpoinutí v duchu. Mluví o daru. Duch je totiž obživen Boží pítomností. V epištole Židm je napsáno, že máme usilovat o vstup do odpoinutí. 1 Potom Pán pokrauje dál ve 29. verši: Vezmte jho mé na se, a ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutí dušem svým. Jho mé zajisté jesti rozkošné, a bím mé lehké. Víme, že pomazání rozbíjí jho. 2 Je to jho otroctví. Jho híchu. Byla doba, kdy jsme byli v postroji satana. Když jsme byli v híchu, museli jsme dlat to, co satan chtl. Ale Bh vás nevysvobodil z híchu jenom proto, abyste se rozebhli a byli divocí. Vera veer tu mla jedna sestra slovo k jednomu z bratí, že ho Bh uváže do postroje. Budeme muset pracovat v Božím postroji. Ale Pán íká, že to není tžké, bolestivé ani to netíží. íká nám: Ute se ode mne. Kde a jak se uíme? Uíme se svojí duší. Uíme se tak, že používáme svou mysl. A co chce, abychom se nauili? Chce, abychom se nauili být tiší a pokorní, protože v naší pirozenosti jsme pyšní a vzntliví. Výsledkem tohoto uení je nalezení odpo- inutí a pokoje. Slyšíte, co tady Pán íká? íká, že musíte projít procesem uení, aby vaše duše mohla odpoinout. Musíte se nauit následovat Krista. Musíte se nauit chzi po cestách Krista. Musíte se nauit poddávat se Jeho cestám, abyste vstoupili do odpoinutí. Nemžete vstoupit do odpoinutí tak, že pjdete po vlastních cestách. Tak by to chtla 1 Židm 4:11 Snažmež se tedy vjíti do toho odpoinutí, aby nkdo neupadl v týž píklad nedovry. 2 Izaiáš 10:27 I stane se v ten den, že složeno bude bím jeho s ramene tvého, a jho jeho s šíje tvé, nýbrž zkaženo bude jho od pítomnosti pomazaného. 4

5 nepromnná duše. íká se tomu mé vlastní já. Vidíme to v literatue, kterou tisknou rzné církve. Mluví tolik o nás samých, o našem já. Jak zdokonalit sebe samého. Já, já, já. A tak je psáno, že bláznivé nemly olej, to znamená, že ho nemly ve svých nádobách. O em mluví olej? Olej mluví o Duchu svatém. Mluvíme o procesu, kdy Boží olej zmní naši duši. Budeme promnni, petransformováni do Jeho podoby a podobenství. Pokud íká, že je tichý a pokorný, i my budeme promnni do stavu, kdy budeme tiší a pokorní. Slovo tichý znamená poddaný. Neznamená to slabý, ale poddaný. K, který je poddaný svému pánu, mže být velice silný. Známe spoustu svatých, kteí nechtjí, aby Bh promnil jejich duši. Chci ješt jednou definovat, co vyjaduje slovo duše, abyste vdli, co Bh chce promnit. Víme, že duše má tyi ásti. Jsem pesvden, že když Pán mluví o tyech vtrech, o tyech ástech zem, 3 mluví o duši. Píše se o tyech zvíatech stojících ped trnem Hospodinovým. 4 Vím, že reprezentují lovka. Setkali jsme se s bratími, kteí rozpoznávali ti oblasti, ale my vidíme tyi. Mysl, vli, touhy a emoce. Necháte Boha, aby zmnil všechny tyi ásti vaší duše? O em mluví mysl? Mluví o mých názorech, o zpsobu pemýšlení. Máme velice silné vlastní názory. Nkdy íkáme: Ne, já to takhle vbec nevidím. Ne, ne, takhle si to nemyslím. Vždycky nás uili, že musíme pemýšlet takhle. A tak zachováváme v tchto oblastech své duše tradice lovka. Nkdy íkáme: Tohle není to, co chci. Chci tamto! Bože, já chci tohle! Dej mi to, Pane! Potom jsme jako Samson. Chtl ženu. Ženu z Filistinských. ekl: Získejte ji pro m, protože já ji chci! 5 Ml z toho pak velké problémy. Bh chce, abychom Mu poddali svou vli. Své touhy. Vci, po kterých toužíme. Nkdy toužíme po vcech, o kterých si myslíme, že jsou to Boží vci. Bože, toužím po tomto povolání. Já po tom tak toužím, Pane, tolik to chci! Ale pro se jen nepoddáme Bohu? A nkdy vci hodnotíme svými pocity. Známe Boží dti, které jsou pocity ovládány. Když se cítí 3 Marek 13:27 I tehdy pošle andly své, a shromáždí vyvolené své ode ty vtr, od konin zem až do konin nebe. 4 Zjevení 7:11 A všickni andlé stáli okolo trnu a starc a ty zvíat. I padli ped trnem na tvái své a klanli se Bohu. 5 Soudc 14:1-2 Šel pak Samson do Tamnata, a uzel tam ženu ze dcer Filistinských. A navrátiv se, oznámil otci svému a matei své, ka: Vidl jsem ženu v Tamnata ze dcer Filistinských, protož nyní vezmte mi ji za manželku. 5

6 dobe, jsou pipravené být v Božím dom, a když se dobe necítí, jsou pipravené vyhodit všechno oknem ven. Vyhodí z okna Boží zaslíbení, svou víru, všechno, co Bh ekl vera. Všechno to vyhodí. Je to proto, že jejich city jsou jeden den nahoe, a druhý den zase spadnou dol. Bratr Campbell íká, že jsou horcí a studení, nahoe a dole, venku a vevnit. To jsou emoce, bratí. Bh nás chce uinit pevné a vyrovnané. 6 Pokud to íká Boží slovo, tak je to ano a amen. Apoštol Pavel byl lovk, se kterým Bh jednal v jeho emocích. Vzpomínáte si na píbh, kdy k Pavlovi pišel prorok? 7 ekl mu: Tak praví Pán: Muž, kterému patí tento opasek, bude spoutaný v Jeruzalém. Bylo to pravé Boží slovo. Když to svatí slyšeli, plakali a naíkali: Ó, Pavel bude spoutaný! Ale Pavel ml slovo Hospodinovo. ekl: Dkuji vám, že jste mi to ekli, ale já se tím nenechám ovlivnit. Duševní vci námi pohnou, pokud jim to dovolíme. Pavel ml ale kotvu svojí duše pevn zakotvenou v Božím slov. ekl, že se nenechá pohnout slzami a pláem lidí. Te zpátky do Matouše. Píše se tam, že když prodlíval ženich, zdímaly všecky a zesnuly. Pak pišla doba, které se íká plnoc, a o plnoci nastal kik. Plnoc je nejtemnjší hodina. Víme, že pichází plnoní tma. Ale Pán tady nemluví o pirozené plnoci, protože když je tady plnoc, v jiné ásti zem je pravé poledne. Bh tady mluví o dob duchovní temnoty. Když se podíváte do 5. kapitoly 1. Tessalonicenským, zjistíte, že Pavel srovnává lidi temnoty a lidi svtla. 8 Pokud zstaneme spát, pokud nebudeme bdít, budeme nalezeni v temnot. A tak když pišla doba temnoty, plnoci, nastal kik: Pichází ženich, pipravte se! Bh má v této hodin své služebníky, kteí volají po celé zemi. Jejich volání je zvst poslední doby. Bh pozdvihne v této hodin ty, kteí pjdou po zemi a budou volat a varovat církev, která spí a dímá: Hlete, pichází ženich! Bože, probu církev! Víte, spousta lidí se nad slovem poslední doby uráží. Když kážeme slovo poslední doby, tak za námi mnozí picházejí a íkají: Tohle je strašn tžké. Pinášíte slovo odsouzení. Poád dokoleka íkáte: pipravte se, pipravte se, pipravte se. ite pokání, 6 2. Timoteovi 1:7 Nebo nedal nám Bh ducha bázn, ale moci, a milování, a mysli zpsobné. 7 Skutky 21: Tessalonicenským 5:5-6 Všickni vy synové svtla jste a synové dne; nejsme synové noci, ani tmy. Nespmež tedy, jako i jiní, ale bdme a stízliví bume. 6

7 ite pokání a ite pokání. Jedna sestra ekla: Už jsem z toho pokání unavená. Už jsem inila pokání snad ze všeho, z eho jsem pokání init mohla. Už mám dost toho, jak hrozn kážete. Mohl jsem íct: Sestro, možná bys mohla init pokání ze svého hnvu. Ale ona nechtla vytrvat ve slov poslední doby. A tak služebníci volali: Vyjdte proti Nmu, abyste se s Ním setkali! Tady je znovu slovo setkat se. Vyjdte pozdravit krále! Pipravte se na setkání s králem! Nesetkáváte se jenom s njakým žebrákem, ale setkáváte se s vládcem. Posvtíte se, obmyjete, obleete si istý oblek. Váš oblek bude bez poskvrny. Volají: Vyjdte, jdte ven! Neíkají: Jdte nkam nahoru, vystupte, ale íkají: Vyjdte. Ven z eho? Ven ze svého vlastního domu. Ven ze své vlastní tlesnosti. Ven ze svého stánku tla. Dostat se ze svého vlastního tla, tlesnosti, a vejít do duchovního místa v Pánu. Vidíme, že tyto panny povstaly, protože slyšely a porozumly zvsti volajícího. Nejprve ozdobily své lampy. Aby lampa mohla hoet, musí v ní být knot. Vím tomu, že knot mluví o našem tle, o naší tlesnosti. A tak panny zaaly jednat se svým tlem. Zaaly zdobit, zaaly odezávat. V duchovním to mluví o obízce, o obezání našeho srdce. Odezávání naší tvrdohlavosti, vzpoury, našeho temperamentu, poátek odezávání koen, které jsou v naší tlesnosti. Zaátek jednání se žádostí, s našimi chutmi, s pouty ke svtu nebo pouty k naší pirozené rodin. Ta pirozená pouta jsou pro nás možná dležitjší než Boží dm. To jsou vci, které panny zaínají nožem odezávat. Boží slovo bylo mocné a ony zaaly odezávat Božím slovem vci tla. Zaaly rozpoznávat touhy a myšlenky srdce. Zaaly rozpoznávat tlesné od duchovního. V tomto bod bláznivé uinily pekvapující objev. Zjistily, že nemají olej. Zjistily, že jejich lampy vyhasly. A tak jak jsem ekl na zaátku, pokud máte olej jenom ve svých lampách, dojde. Pokud zkušenosti s Pánem nedostanete hluboko do své duše, tak jednou jako by nebyly. A íká se tu: Udlte nám oleje svého. Jejich duchovní život byl najednou pry. Rozumím tomu tak, že nechodily v Duchu. Nechodily podle Ducha. Nemluvím o bláznivých vcech že vám Bh ekne, abyste pozdvihli lžíci k ústm a nasmrovali ji uritým smrem a pak ji zase dali zpátky, že vám dovolí, abyste si z lednice vzali mléko. To není chze v Duchu. Chci znovu zopakovat, co jsem ekl první veer: Boží synové znají zámry Otce. On s nimi nejedná jako otroká, který nad nimi stojí každou vteinu. íká, že to jho je lehké. Bylo by docela tžké takto 7

8 chodit. Jen se podívejte na píklad Pavla a ostatních bratí, jak chodili s Pánem. Moje srdce je vždycky otevené slyšet Boží hlas. Jsem vždycky pipravený slyšet, kdyby ke mn Pán mluvil, že jdu špatným smrem. Toužím a miluji slyšet Boží hlas. Mám opravdu rád, když mi Pán ekne ne. Chci tohle. Ne! Ó, dkuji, Pane. Je tak dobré od tebe slyšet ne. Je tak dobré, žes m vykopl z problému. Když jsem šel svou vlastní cestou, dostal jsem se do spousty problém. David ekl, že je dobré být trestán Hospodinem. Protože když nebyl trestán, sešel na scestí. Boží synové, kteí chodí podle Ducha, snesou i Boží trestání. Bláznivé také zaaly vit této zvsti. V dnešní dob nevidím moc bláznivých panen, které by vily, že ženich pichází. Ale vím tomu, že až se ješt trochu více setmí, zanou tomu vit. Je k tomu poteba ješt trochu víc temnoty. Potom uvidíte mnohem více lidí, kteí zanou volat po oleji. Jsou to lidé církve. A kam pjdou pro olej? Pijdou k moudrým pannám. Pjdou k lidem, které znají. Budou vás žádat o olej. Když tohle íkám, pedpokládám, že budete moudrými pannami. eknou vám: Dejte nám trochu z vašeho oleje. Co uvidí? Uvidí, že je ve vás nco jiného. Protože to, co je nyní skrytého, se zane manifestovat, projevovat. Vaši bratí to budou vidt. Zjistí, že jejich olej už dochází a lampa zhasíná. Je to zvláštní, ale vím, že jejich olej už je všechen vypotebovaný a lampy už vyhasly, ale oni to nevidí. Víte, když si jenom hrajete na církev, tak nevidíte, že olej už není. Když pokraujete v zábavách a v tom, co lidi pitahuje, když pivedete do církve hudební skupiny, rockové kapely, klauny a loutky... Nepoznali, že Duch se vzdálil. Protože všechno, co se dlo, nebylo z Božího ducha. Bylo to uinno lidskou rukou. Tyto vci zanou padat. Hra na církev ve mst náboženství jednou skoní. Pán hledá panny, které nejsou s tmito ženami spojené. eknou vám: Vidím, že víš, jak chodit Duchem. Prosím t, posa se tady se mnou a ekni mi, jak mžu chodit v Duchu. Mám te nkolik hodin as. ekni mi, jak jsi to udlal? Jak ses to nauil? Odpov bude: Já ti to nemžu dát. Je ve verši 9: I odpovdly ty opatrné, kouce: Aby se snad nám i vám nedostalo. Jdte radji k prodavam, a kupte sob. Nejdív ti musím íct, mj píteli, že to trvalo pkn dlouho. Zaplatil jsem za to vysokou cenu. Prošel jsem, brate, velkou bolestí. Prošel jsem velice tžkou pouští. Byl jsem pokousán škorpióny a hady, prošel jsem ve svém život suchými místy. Prošel jsem tmi vcmi, o kterých jsme mluvili tehdy veer. Jak ti tohle mžu dát bhem jedné hodiny? Tohle všechno m nauilo znát Boží 8

9 hlas a chodit Duchem. Jak ti mžu napsat njakou malou knihu, deset jednoduchých lekcí, jak chodit v Duchu? Nkteí brati taková kázání kážou. Jednou pijel do našeho msta njaký lovk. Poslal brožurky, ve kterých bylo napsáno, že je apoštol. Byl jsem z toho nadšený, šel jsem si ho poslechnout, protože jsem chtl slyšet Božího apoštola. Napsal jsem si poznámky z jeho kázání, ješt je nkde mám. íkal, že k probuzení jsou poteba ti vci. Byly to pkné vci, ale já jsem hledal život. A ten jsem nenašel. V první ad jsem zaplatil cenu, a ty také budeš muset zaplatit cenu. Budeš muset jít a koupit to na míst, kde jsem to koupil já. Kde jsem to koupil? Nakoupil jsem to od Hospodina. Bratí, jaká je zvst Laodicenské církvi v této hodin? Víte, že jsme uprosted Laodicenské církve? Co dlali Laodicenští? íkali: Máme toho spoustu, nemáme žádnou potebu. 9 Kdybych dneska vstoupil do Laodicenské církve a ekl, že pro n mám slovo, asi by ekli: Co jsi za? Máme své vlastní evangelisty. Máme své vlastní kazatele. Nepotebujeme t. Nepotebujeme tuhle zvst, máme vlastní. Bh Laodicenské církvi íká, aby od Nj nakoupili zlata vyzkoušeného ohnm. 10 Jinými slovy, Bh této církvi íká, že musí projít ohnm, pokud chce mít zlato Jeho povahy. Je ješt další vc, kterou moudré panny ekly bláznivým. I kdybych byl schopný dát ti ze své zkušenosti, pijde období, kdy budu mít jenom tolik, abych tím vším prošel. Když Ježíš mluvil o dob velkého zniení, které pijde na Jeruzalém, z duchovního pohledu mluvil o velkém zniení, které pijde na Boží dm. íká: Bda tm, kteí kojí v tch dnech. 11 Víte, setkali jsme se se svatými, kteí chtli, abychom je nakojili. Ale chtjí jít svou vlastní cestou. Nechtjí slyšet Pána. Nechtjí zaplatit cenu. Chtjí jenom pijít a zeptat se: Co si myslíš, že Bh o tomto íká? Modli se se mnou, a uvidíme, jestli ti Bh neekne, co mám dlat. Mám tady zstat, nebo jít? Mám prodávat, nebo kupovat? Co ti Pán íká? Pichází doba, kdy budeme muset íct: Sestro, brate, budeš si to muset koupit sám. Já už ti nemžu dát víc ze svého života. Pokud ti dám ješt trochu 9 Zjevení 3:17 Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý. 10 Zjevení 3:18 Radím tob, abys sob koupil ode mne zlata ohnm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys obleen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A oí svých pomaž kollyrium, abys vidl. 11 Matouš 24:19 Bda pak thotným a tm, kteréž kojí, v tch dnech. 9

10 víc, už se mi potom nebude dostávat. Mám dost jenom na to, abych prošel touto dobou temnoty. Tohle slovo jsem ti kázal celá léta. Copak jsi neposlouchal? Mluvili jsme o tom, jak chodit podle Božího ducha. Mluvíme o tom, jak chodit v oleji. Žít v oleji. Nechat olej, aby vstoupil do naší duše a zmnil ji. Aby naše uši byly naladné na slyšení Božího slova. Je tu napsáno, že když odešly kupovati, pišel ženich. Vidím, že byly pesvdené a šly kupovat. Uvily té zvsti, vyšly a zaaly nakupovat. Problém je, že už nemly dost asu. Njaký as mly, ale nemly ho dost. Chci, abyste vdli, že se to nestalo v okamžiku. Kdysi nám bylo eeno, že toto je obrázek vytržení. Že Pán pijde a vezme si svoji církev pry. Ale tady není nic, co by se vešlo do takového obrazu. Nic. Byl as slyšet volání v zemi, as zvažovat, bylo dost asu na zdobení lampy, na prozkoumání, zda je v lamp olej. Bylo dost asu na to, aby pochopily, že vlastn nechodí v Duchu, a bylo také dost asu na zjištní, že mezi nimi byly takové, které chodily v Duchu, které mly dostatek oleje ve svých lampách. V tch, které byly moudré, byla vidt uritá míra moci. Bylo také dost asu na to, aby pišly k moudrým a zeptaly se jich, jak získaly olej. Bylo i dost asu na to, aby se zaaly modlit a postit a dávat vci s Bohem do poádku. Ale už nebyl as na dokonení. Nevím, jak dlouho to trvalo. Jenom vím, že nemly dost asu. Když odešly, pišel ženich. Které byly hotovy, vešly s ním na svatbu. Ty, které byly pipravené, s ním vešly dovnit. Vstoupily do zkušenosti s Kristem. Vstoupily do nové oblasti. Vstoupily na místo, kde byly zaveny s Kristem. Vstoupily do manželství. Tady mžeme mluvit o pravé církvi, pravé nevst Kristov. Když pipravené panny vstoupily dovnit, dvee byly zaveny. Vím, že tady mluvíme o skrytém píchodu Pán do Jeho chrámu. Mluvíme o svatých, kteí byli na tomto míst zapeetni. Také Noe v uritý as vstoupil do archy, a poslední vcí, která se stala, bylo zapeetní dveí. Vím, že jednou z posledních vcí, které Pán uiní, než se bude manifestovat antikrist a jeho moc, bude zapeetní Božích svatých. Ve Zjevení je napsáno: Neubližuj oleji a vínu, než zapeetím mysl svatých. 12 Ti, kteí nesou pravý olej a pravé Boží víno, nebudou zasaženi tím, co pijde. Ale budou zapeetni. Když vešly dovnit, dvee za nimi 12 Zjevení 6:6 I slyšel jsem hlas z prostedku ty zvíat, an praví: Mice pšenice za peníz, a ti mice jemene za peníz, oleji pak a vínu neško. Zjevení 7:3 ka: Neškote zemi, ani moi, ani stromm, dokudž neznamenáme služebník Boha našeho na elích jejich. 10

11 byly zaveny. Stejné to bylo s Noemem. Vidíme, že zavení dveí není rozhodnutí lovka. Máme dost lásky a soucitu, abychom dvee nechali otevené. Chtli bychom, aby i ostatní vstoupili do dveí. Ale i v dob, kdy Noe postavil archu, Bh zavel dvee. A když zavel dvee, tak ti, kteí byli uvnit, už nemohli vyjít ven, a kteí byli vn, nemohli vstoupit dovnit. Píše se, že potom pak pišly i ty druhé panny kouce: Pane, pane, otevi nám. Pravdpodobn pišly do njakého momentu zkušenosti, kdy zjistily, že už jsou pipravené na to, aby vstoupily. Vím, že bláznivé spatily Boží moc uprosted moudrých panen. Vize, kterou mi Pán ukázal ped dvma lety o koáru, to byla Boží sláva. Urití lidé vstoupili do místa, kde byli uzaveni v Boží sláv. Pítomnost Boží slávy jela po silnici uprosted všech ostatních lidí. Všichni lidé vidli manifestaci slávy a moci. Ti blázniví potom toužili vstoupit do místa s Kristem, do místa moci. Byli však zaveni venku. Tuto vc uinila Boží ruka. Neekl jsem ani nepedpokládám, že jejich duše budou ztraceny. Nevím, že jejich duše byly zatracené. Ale vím, že bláznivé panny se nalézaly v soužení, kterým musely v tle projít. A jejich tlo muselo být tímto soužením znieno. 11

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více