MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD"

Transkript

1 MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD Abstrakt Petr Dvořáček 27 Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost do prostorově správných souvislostí. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je jedním z hlavních vydavatelů státního mapového díla. Jedná se o státem garantované a pravidelně aktualizované mapy, od katastrálních map až po topografické mapy středních měřítek. Kromě toho vznikají v resortu i další geografické podklady, jako je ortofoto nebo topografické databáze, které rovněž slouží jako základ pro další tematické mapové vrstvy nebo jako zdroje polohopisných a výškopisných poměrů. Příspěvek přináší souhrnné informace o nabízených produktech, o možnostech jejich využití a podmínkách poskytování. ÚVOD PRODUKCE GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ V RESORTU ČÚZK Státní mapové dílo Jedním z hlavních úkolů resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je vydávání základních státních mapových děl. Konkrétně se jedná o katastrální mapu, Státní mapu v měřítku 1:5 000 a dále pak mapy středních měřítek - Základní mapu České republiky v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,1: a 1: a konečně Mapu České republiky v měřítku 1: Kromě jmenovaných základních státních mapových děl je vydáváno i několik tematických mapových děl. Podrobnější popis je uveden v samostatné kapitole. Další geografické podklady Z dalších geografických podkladů je třeba uvést ZABAGED - základní bázi geografických dat, databázi názvosloví Geonames, zrovna tak je důležité uvést ortofoto České republiky. Pro některé účely je vhodná přehledná geografická databáze v podrobnosti mapy měřítka 1: DATA200. O všech datových sadách je možné dočíst se v dalších částech příspěvku. ZABAGED Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt, který je základem pro další kartografickou tvorbu, je uveden na prvním místě. Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický model území České republiky (ČR) na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR 1: (ZM 10). ZABAGED je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy. Je vedena v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. 27 Petr Dvořáček, Ing., Zeměměřický úřad? Pod sídlištěm 9, Praha 8, Tel:

2 ZABAGED je v současné době tvořena 119 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED. Polohopisná část ZABAGED obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu, terénním reliéfu. Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Výškopisná část ZABAGED obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky terénního reliéfu a je reprezentovaná 3D souborem vrstevnic. Na základě potřeb uživatelů je obsah ZABAGED postupně rozšiřován. ZABAGED je využívána jako základní vrstva v geografických informačních systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy. Je také hlavním datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR měřítek 1: až 1: Proces tvorby ZABAGED započal v roce 1995 vektorizací tiskových podkladů ZM 10. V celém rozsahu území ČR a nadefinovaných objektů byla ZABAGED naplněna v roce V letech 2000 až 2005 byla s využitím fotogrammetrických metod a terénního šetření provedena první aktualizace a současně zpřesnění polohy objektů. V letech 2006 až 2009 proběhl druhý cyklus aktualizace a zahájen byl cyklus třetí. Perioda aktualizace byla postupně zkrácena na tříletou, jsou maximálně využity letecké měřické snímky a barevná ortofota každoročně vytvářená pro jednu třetinu území ČR. Některé významné objekty (silnice, správní hranice a další) jsou celoplošně aktualizované častěji, minimálně jednou ročně, na základě získaných změnových informací od jejich správců. V roce 2009 byla na celém území ČR ukončena fotogrammetrickými metodami kontrola a aktualizace 3D vrstevnic výškopisné části ZABAGED současně s doplněním významných terénních hran. Nově byl pro celé území ČR vytvořen digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů. Podrobněji je pojednáno o výškopisných datech v kapitole. Vhodným doplněním dat ZABAGED je výstup z databáze Geonames. Obrázek č. 2 Metadata ZABAGED polohopis 45

3 Obrázek č. 2 Metadata ZABAGED - výškopis-3d vrstevnice Obrázek č. 3 Metadata ZABAGED - výškopis-grid 10x10m ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY Ortofoto České republiky (ČR) představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5000 (2x2,5 km). Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně vyrovnaná, zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). V rámci jednotlivých pásem Západ, Střed, Východ zobrazují stav území ke stejnému roku. Každé pásmo je vždy po 46

4 3 letech znovu nasnímkováno. Podrobnost ortofota je vyjádřena velikostí pixelu, nejmenšího elementu fotografického obrazu. Ortofota se stavem k roku 2008 a starší mají velikost pixelu 50 cm, ortofota se stavem k roku 2009 a 2010 mají velikost pixelu 25 cm. Pro každý mapový list ortofota jsou na Geoportálu ČÚZK publikovány důležité údaje o přesném datu snímkování a o velikosti pixelu. Tvorbu ortofot ČR zajišťuje Zeměměřický úřad již dlouhodobě ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) na základě dohody ČÚZK s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) a Ministerstvem obrany ČR (MO). Od roku 2003 byla každoročně snímkována na barevný fotografický materiál 1/3 území ČR, po poledníkových pásech (poslední snímkování pásma Střed proběhlo v roce 2010, pásma Západ v roce 2008 a pásma Východ v roce 2009). V roce 2009 byly změněny parametry leteckého snímkování tak, že je možné vyrábět kvalitnější ortofota s větším rozlišením, tj. s velikostí pixelu 25 cm oproti původním 50 cm. Počínaje rokem 2010 je snímkování prováděno digitální kamerou, s rozlišením leteckého měřického snímku 20 až 25 cm. Ortofoto ČR je používáno v resortu MZe jako podklad pro vyhodnocení základních produkčních celků v systému LPIS, v resortech ČÚZK a MO slouží mimo jiné jako základní podklad k aktualizaci databází topografických dat a následně státních mapových děl. Ortofoto ČR je poskytováno řadě dalších uživatelů, určeno je především pro organizace a orgány státní správy a územní samosprávy, kde nachází uplatnění v oblasti plánování a přípravy projektů, v ochraně životního prostředí, v krizovém řízení a v mnoha dalších. Ortofota nacházejí stále širší uplatnění jako základní datová vrstva geografických informačních systémů, mapových portálů a webových aplikací. Ortofota je výhodné kombinovat s vektorovými daty, např. i dalšími datovými sadami z produkce resortu ČÚZK. Ortofoto ČR slouží jako podkladová vrstva v rámci všech služeb pro přístup k datům katastru nemovitostí (Nahlížení do KN, DP, WS DP, WMS KN). Ortofoto ČR je poskytováno ve formě souborových dat, dále je zpřístupněno prostřednictvím prohlížecích mapových služeb WMS. Obrázek č. 4 Metadata Ortofoto České republiky 47

5 Obrázek č. 5 Přehledka snímkování v letech VÝŠKOPIS Výškopisná data území České republiky jsou v současné době vedená v rámci Základní báze geografických dat (ZABAGED ) a poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu v rozsahu celého území České republiky. Výškopisná data spravuje Zeměměřický úřad v souborovém systému podle jednotných zásad jako výškopisnou část ZABAGED a součást informačního systému zeměměřictví. Výškopisnou část ZABAGED tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2 nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu a dále vybrané terénní hrany. Objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou. Výškopisná část ZABAGED je doplněna o digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů, který je odvozený z digitálního modelu reliéfu generovaného z vrstevnic a terénních hran ZABAGED. Výškopisná část ZABAGED byla pořízena v letech digitalizací vrstevnic Základní mapy České republiky 1: (ZM 10). Tyto vrstevnice pocházejí z velké části z původního topografického mapování území České republiky realizovaného v letech 1957 až 1965 a pozdější aktualizace nedokázaly zabránit zastarání produktu a snižování jeho homogenity. V letech 2005 až 2009 proběhla celoplošná kontrola a aktualizace těchto dat fotogrammetrickými metodami a doplněny byly vybrané terénní hrany. Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu. Aktualizací v letech 2005 až 2009 byl minimalizován výskyt hrubých chyb a došlo k doplnění výškopisných dat v prostoru terénních stupňů a dalších míst, kde byly v ZM 10 vrstevnice záměrně vynechávány. V roce 2009 byl v rozsahu celého území České republiky dokončen odvozený digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů. V roce 2008 byly zahájeny přípravné práce na projektu nového mapování výškopisu území České republiky s využitím technologií leteckého laserového skenování. Projekt je realizován v rámci Dohody o spolupráci při tvorbě digitálních databází výškopisu území České republiky mezi Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Ministerstvem 48

6 zemědělství České republiky a Ministerstvem obrany České republiky. Nově připravovanými produkty, zčásti již uvedenými do distribuce, jsou Digitální model území České republiky 4. generace (DMR 4G, od začátku roku 2011 poskytován z 1/3 území ČR), Digitální model území České republiky 5. generace (DMR 5G) a Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Tyto modely budou vznikat postupně z celého území České republiky do konce roku Dojde tak k zásadnímu zvýšení podrobnosti a přesnosti výškopisných dat území České republiky a významnému rozšíření možností jejich využití. Obrázek č. 6 Metadata Digitálního modelu reliéfu České republiky 4. Generace (DMR 4G) STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České republiky, zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Státní mapová díla závazná na území České republiky jsou stanovena nařízením vlády č. 430/2006 Sb. Dělí se na základní státní mapová díla se základním, všeobecně využitelným obsahem a na státní mapová díla tematická, která zpravidla na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální je vydavatelem jak základních státních mapových děl, mezi která patří katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1:5 000, Základní mapa České republiky v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: a 1: , Mapa České republiky v měřítku 1: , tak i několika tematických mapových děl. Katastrální mapa je mapou velkého měřítka, která pro potřeby vedení Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje hranice pozemků, stavební objekty, hranice katastrálních území, popis a další předměty v rozsahu stanoveném přílohou vyhlášky č. 26/2007 Sb. Katastrální mapa je v současnosti vedena na cca 40 % území České republiky v digitální formě, ve zbylé části území v analogové formě. Je vyhotovena v několika měřítkách a kladech mapových listů. V území, kde jsou katastrální mapy vedeny 49

7 analogově, jsou pravidelně skenovány a dostupné ve formě rastrových souborů. Katastrální mapy v digitální formě jsou stěžejním mapovým podkladem v informačních systémech a aplikacích vztahujících se k území a dokončení digitální vektorové katastrální mapy v rozsahu celého území České republiky je jedním z nejvýznamnějších úkolů resortu. Státní mapa v měřítku 1:5 000 je mapou velkého měřítka, obsahuje polohopis, výškopis a popis. Zdrojem její polohopisné části jsou především katastrální mapy, výškopisnou část tvoří vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky 1: nebo ZABAGED. Je dostupná z celého území České republiky, zčásti ve vektorové, zčásti v rastrové formě. Nachází široké uplatnění zejména jako podklad pro projektování a plánování. Základní mapy středních měřítek představují vedle katastrální mapy nejdůležitější součást státního mapového díla. Soubor základních map středních měřítek tvoří Základní mapy České republiky v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: a 1: Základní mapy středních měřítek mají topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. Zpracovány jsou v jednotném kladu mapových listů, speciálně navrženém pro účel jejich tvorby s ohledem na optimální pokrytí území mapovými listy. Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran. Základní mapy v měřítkách 1: až 1: jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED a Geonames a probíhá jejich aktualizace. Základní mapa České republiky 1: je dostupná v rastrové formě pořízené skenováním analogové mapy, její digitální kartografické zpracování je připravováno na podkladě databáze DATA200. Digitální forma základních map středních měřítek je s výhodou jednotného zpracování pro celé území České republiky využívána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích v roli přehledových map. Mapa České republiky v měřítku 1: je všeobecně zeměpisná mapa malého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu, zpracována je digitální technologií. Využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK a dalších resortních webových aplikacích. Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsou zatím dostupná pouze v tištěné podobě. Tvorbu a aktualizaci státních mapových děl vydávaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťuje Zeměměřický úřad s výjimkou katastrální mapy, která je spravována katastrálními úřady. Základní státní mapová díla (kromě Základní mapy České republiky 1 : ) jsou také dostupná ve formě souborových dat, informace o těchto produktech naleznete právě v tomto oddíle pod odkazy v pravém menu a objednat je můžete prostřednictvím internetového obchodu. Katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1:5 000 a Základní mapa České republiky v měřítku 1: a 1: jsou zpřístupněny také prostřednictvím prohlížecích mapových služeb. Státní mapa 1:5000 Státní mapa 1 : 5000 je základním státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na mapových listech znázorňujících území 2x2,5 km. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z mapového listu Státní mapy 1: rozdělením na 100 dílů. Klad mapových listů Státní mapy 1: je na rozdíl od kladu 50

8 základních map středních měřítek rovnoběžný s osami souřadnicového systému S-JTSK. (Státní mapa 1: na rozdíl od Základní mapy České republiky 1: není vydávána.) Státní mapa 1 : 5000 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Je státním mapovým dílem největšího měřítka, které zobrazuje výškopis. Základním polohopisným grafickým podkladem jsou katastrální mapy, výškopisným podkladem Základní mapa České republiky 1: nebo ZABAGED. Zdrojem popisu je jednak katastrální mapa a jednak databáze geografických jmen České republiky Geonames. Státní mapa v měřítku 1 : 5000 byla před rokem 2001 zpracována jako analogová mapa, tzv. Státní mapa 1 : 5000, odvozená (SMO-5) pro celé území České republiky. V letech 2001 až 2007 byla pro cca 30 % území České republiky vyhotovena vektorová forma Státní mapy 1:5 000 a doplněna rastrovými soubory pořízenými skenováním tiskových podkladů původní SMO-5 pro zbývajících cca 70% území České republiky. V letech byla připravena inovovaná podoba Státní mapy 1:5 000 včetně změny technologie zpracování s cílem dokončit vektorovou formu Státní mapy 1:5 000 v rozsahu území České republiky v návaznosti na postup digitalizace katastrálních map a zajistit přijatelný režim její aktualizace. Tvorbu a aktualizaci Státní mapy 1:5 000 převzal v roce 2008 do své působnosti Zeměměřický úřad. Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : (ZM 10) je základním státním mapovým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : , rozděleného na 25 dílů. ZM 10 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území. Od roku 2001 se ZM 10 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2006 byla tato nová podoba ZM 10 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktualizována. Tvorbu a aktualizaci ZM 10 zajišťuje Zeměměřický úřad. ZM 10 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích mapových služeb, v aplikaci Geoprohlížeč je dostupná bezplatná prohlížecí mapová služba WMS ZM 10 veřejná. 51

9 Obrázek č. 7 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé Obrázek č. 8 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách 4.3 Základní mapa ČR 1 : Základní mapa České republiky 1 : (ZM 25) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako obecně zeměpisná mapa, tj. mapa topografického charakteru. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 773 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 25 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : rozděleného na čtyři díly. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. 52

10 ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Od roku 2002 se ZM 25 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2009 byla tato nová podoba ZM 25 dokončena pro celé území České republiky a bude dále aktualizována. Tvorbu a aktualizaci ZM 25 zajišťuje Zeměměřický úřad. ZM 25 není zatím zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích mapových služeb. Obrázek č. 9 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé 53

11 Obrázek č. 10 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách Základní mapa ČR 1 : Základní mapa České republiky 1 : (ZM 50) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 50 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : rozděleného na 4 díly. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, názvů a identifikačních čísel katastrálních území (územně technických jednotek), rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny jak na území České republiky, tak na příhraničních územích okolních států. ZM 50 je mezi základními mapami středních měřítek nejvíce využívána pro tvorbu tematických státních mapových děl. Od roku 2002 se ZM 50 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2007 byla tato nová podoba ZM 50 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktualizována. Tvorbu a aktualizaci ZM 50 zajišťuje Zeměměřický úřad. Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZM 50 naleznete v pravém menu na této stránce. 54

12 ZM 50 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích mapových služeb, prostřednictvím aplikace Geoprohlížeč je dostupná bezplatná prohlížecí mapová služba WMS ZM 50 veřejná. Obrázek č. 11 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé Obrázek č. 12 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách 4.5 Základní mapa ČR 1 : Základní mapa České republiky 1 : (ZM 200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 59 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 200 představují základní prvek konstrukce kladu mapových listů základních map České republiky. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. 55

13 ZM 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice krajů a okresů, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Na rozdíl od ostatních základních map středních měřítek není zatím ZM 200 zpracována digitální technologií. Rastrová forma ZM 200 byla pořízena skenováním tiskových podkladů posledního vydání ZM 200 v letech Digitální kartografické zpracování ZM 200 je připravováno na podkladě databáze DATA200 a pokrytí území České republiky novou podobou ZM 200 je plánováno na rok Tvorbu a aktualizaci ZM 200 zajišťuje Zeměměřický úřad. ZM 200 není zatím zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích mapových služeb. Obrázek č. 13 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé 56

14 Obrázek č. 14 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách Základní mapa ČR 1 : Mapa České republiky 1 : (MČR 500) je základním státním mapovým dílem a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu. MČR 500 obsahuje polohopis, výškové body, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace s výplní dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, vodstvo, hranice státní a krajské a porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, názvu a měřítka mapy s tirážními údaji a údaji grafického měřítka, textové části vysvětlivek a rámových údajů (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná síť v mapě je dělena po 1. Předměty obsahu mapy, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států. Od roku 2007 se MČR 500 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. Tvorbu a aktualizaci MČR 500 zajišťuje Zeměměřický úřad. MČR 500 je využívána jako navigační vrstva prohlížecích mapových služeb. 57

15 4.6.1 Základní mapa ČR 1 : barevná bezešvá Obrázek č. 15 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé Obrázek č. 16 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách 4.7 Základní mapa ČR 1 : Mapa České republiky 1 : (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1 : a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu. MČR 1M obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace (dálnice, silnice, železnice), vodstvo (významné vodní toky a nádrže), hranice státní a okresní, porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body a stínovaný terénní reliéf. Popis mapy sestává 58

16 ze standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, názvu a měřítka mapy s tirážními údaji a údaji grafického měřítka, textové části vysvětlivek a rámových údajů (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná síť v mapě je dělena po 1. Předměty obsahu mapy, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států. Tvorbu a aktualizaci MČR 1M zajišťuje Zeměměřický úřad. MČR 1M je využívána jako navigační vrstva prohlížecích mapových služeb. Obrázek č. 17 Metadata Základní mapy ČR 1 : barevné bezešvé Obrázek č. 18 Metadata Základní mapy ČR 1 : po vrstvách 59

17 DATA200 Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1 : Data200 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla na základě projektu EuroRegionalMap (ERM) evropského sdružení civilních zeměměřických a mapových služeb EuroGeographics, který se realizuje ve 32 zemích Evropy. Zpracování ERM za Českou republiku zajišťuje Zeměměřický úřad od roku Databáze Data200 vychází z ERM a rozšiřuje ji o další objekty na celkem 45 typů objektů. Je strukturovaná do osmi tematických vrstev - administrativní hranice, vodstvo, doprava, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch a výškopis. Díky svému původu jsou tato data homogenní v rámci Evropy a vystykovaná na státních hranicích, takže je lze kombinovat s daty ERM ostatních států a získat tak kvalitní podklad pro řešení nejen národních, ale i různých přeshraničních projektů. V Zeměměřickém úřadu bude tato databáze sloužit jako zdroj pro tvorbu státního mapového díla odpovídajícího měřítka a pro aktualizaci ERM. Data jsou poskytována po tematických vrstvách nebo jako celek pro Českou republiku ve formě souborových dat v několika formátech včetně projektu pro zjednodušenou vizualizaci. Poskytování bylo zahájeno po dokončení Data200 v závěru roku Data nejsou zatím zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích mapových služeb. Obrázek č. 19 Metadata topografické databáze České republiky (DATA200) SOUBORY SPRÁVNÍCH HRANIC A HRANIC KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ Soubory správních hranic a hranic katastrálních území jsou vektorové soubory vymezující území správních jednotek všech úrovní v rámci celé České republiky. Soubory správních hranic a hranic katastrálních území jsou poskytovány ve dvou úrovních podrobnosti odpovídajících měřítkům 1: a 1:

18 Soubory správních hranic a hranic katastrálních území tvoří celkem typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města. Dále jsou součástí souborů definiční body a popisné informace atributy. Soubory správních hranic a katastrálních hranic jsou využívány jako základní vrstvy v geografických informačních systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy. GEONAMES Geonames je databází geografických jmen České republiky (ČR) na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR 1: (ZM 10). Je vedena v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Geonames je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů. Geometrická reprezentace některých objektů Geonames odpovídá poloze geografického objektu vedeného v ZABAGED, k němuž se jméno vztahuje. Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD). Databáze geografických jmen Geonames je výsledkem procesu standardizace geografických jmen probíhajícího v působnosti ČÚZK již od 70. let minulého století pro potřeby tvorby SMD. Digitalizace původní evidence byla zahájena v roce 1997, naplnění databáze Geonames bylo dokončeno v roce Od roku 2006 je databáze Geonames průběžně aktualizována a doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti katastrálních úřadů v rámci tvorby digitální katastrální mapy, obnovy katastrálního operátu a prováděných pozemkových úprav. Vzhledem k rozšíření požadavků na Geonames v souvislosti s využitím dat Geonames pro vyhledávání geografických objektů aplikacemi Geoportálu ČÚZK, evropské webové služby EuroGeoNames a v souvislosti s přípravou nové databázové technologie zpracování mapové produkce Zeměměřického úřadu byla v roce 2009 realizována úprava datového modelu a procesů správy Geonames. Došlo k provázání dat Geonames a ZABAGED za účelem vytvoření jednotné prostorové reprezentace geografických jmen. Jeho výsledkem je omezení duplicitních výskytů jmen v Geonames a celkový posun Geonames od systému pro správu popisu ZM 10 k systému pro správu pojmenovaných objektů. V roce 2010 bude databáze Geonames rozšířena o názvoslovný obsah vybraných map malých měřítek a dojde tak např. k doplnění jmen těch geomorfologických jednotek (pohoří, nížiny), které nejsou předmětem obsahu ZM 10 ani ZABAGED. Data Geonames jsou využívána jako zdroj informací o českých geografických jménech a jejich topologii v geografických informačních systémech (GIS), zvláště ve veřejné správě. Standardizovaná jména jsou závazná pro vydavatele státních mapových děl a doporučena k užívání ostatním vydavatelům kartografických děl v ČR. Data Geonames jsou poskytována ve formě souborových dat, jsou zpřístupněna také prostřednictvím prohlížecích mapových a stahovacích služeb. 61

19 TIŠTĚNÉ MAPY Zeměměřický úřad poskytuje statní mapové dílo také v tištěné podobě. Jedná se především o tyto produkty: Státní mapové dílo v měřítku 1 : 5000 Základní mapy středních měřítek (od 1 : do 1 : ) Mapy správního rozdělení a mapy územních celků Tematická státní mapová díla (jako například Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů, Silniční mapu České republiky 1 : a Silniční mapu krajů České republiky 1 : ) Tištěné mapy lze objednat a zakoupit v prodejnách map ZÚ, jejich delimitace je na uvedené mapce na obrázku 20. Obrázek č. 20 Delimitace prodejen map Zeměměřického úřadu PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ O veškerých geografických podkladech z produkce Zeměměřického úřadu je možné se informovat a zároveň je objednat na internetovém Geoportálu ČÚZK ( Na uvedeném místě jsou uvedeny rovněž obchodní podmínky a ceny. LITERATURA [1] Geoportál ČÚZK, [2] Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 62

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová Zeměměřický úřad v roce 2011 Ing. Danuše Svobodová 11. listopad 2011 Věcná působnost Zeměměřického úřadu o správa geodetických základů ČR; o zeměměřické činnosti na státních hranicích; o správa ZABAGED

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Petr Dvořáček Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje Hradec Králové 30. 6. 2016 Přehled základních

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2017/2018 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Krajský úřad Pardubického kraje 27. 4. 2017 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2016/2017 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Hradec Králové 9. 6. 2015 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 21.10.2009 1 OBSAH PREZENTACE 1. Něco málo historie o leteckém měřickém snímkování 2.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL NEMOFORUM 2015 16. ŘÍJNA 2015 1. SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČR 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů 35 600 přidružených

Více

povinnosti ČÚZK Další Sídlo

povinnosti ČÚZK Další Sídlo ČÚZK DATA ČÚZK RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Mapové zdroje, podzim 2008 Český úřad zeměměřický a katastrální Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze Zřízen

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ (ČÚZK) KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro hl. m. Prahu pro Jihočeský kraj pro Karlovarský kraj pro Královéhradecký kraj for the Region Liberec pro Plzeňský kraj pro Pardubický kraj

Více

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7)

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7) Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK Státní mapová díla (7) rastr X topologickovektorový model ZABAGED/2 dnes se takto neoznačuje ZABAGED/1 dnes se takto neoznačuje DATA 200

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Nové služby geoportálu

Nové služby geoportálu Nové služby geoportálu Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 7.dubna 2009 Hradec Králové Rezort zeměměř ěřictví a katastru poskytuje: 1. Datové sady KN 1.1 Soubor popisných informací (SPI) 1.2 Soubor grafických

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

23.9.2013 CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška CO SE DOZVÍTE ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška představeni hlavní poskytovatelé prostorových dat veřejná i soukromá sféra představeny základní produkty obsah souřadnicový systém cena Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Více

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 9.4.2009 1 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY -v některých lokalitách

Více

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla Základy geodézie a kartografie Státní mapová díla Státní mapová díla Mapy velkých měřítek Základní mapy středních měřítek Mapy územních celků Mapy správního rozložení Tématická státní mapová díla Digitální

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Hradec Králové 9. 6. 2015 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu)

SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu) SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. květen 2016 1 Geodézie

Více

INSPIRE v resortu ČÚZK

INSPIRE v resortu ČÚZK INSPIRE v resortu ČÚZK Karel Štencel Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Data a služby poskytovanéčúzk pro infrastrukturu pro prostorové informace v ES 2. Požadavky na poskytovatele dat a

Více

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah prezentace Obsah prezentace 1. Geoportál ČÚZK úvod, historie rozvoje 2. Správa metadat 3. Nový vzhled Geoportálu ČÚZK 4.

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE KAREL BRÁZDIL KONFERENCE GIS ESRI V ČR 2. LISTOPADU 2016 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZÁMĚRY ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ NA LÉTA 2016 AŽ 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2023 KAREL

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček Obsah prezentace Poskytování údajů v resortu ČÚZK Přehled resortních informačních systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související právní

Více

Katastr Nemovitostí a související témata

Katastr Nemovitostí a související témata Katastr Nemovitostí a související témata (KMA/TGI) Karel Jedlička (UN 627) smrcek@kma.zcu.cz Pouze podkladové texty k přednáškám Obsah Výsledky vstupního dotazníku Katastr nemovitostí a související témata

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED v roce RNDr. Jana Pressová. GIVS, Novotného lávka, Praha Praha,

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED v roce RNDr. Jana Pressová. GIVS, Novotného lávka, Praha Praha, ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED v roce 2017 GIVS, Novotného lávka, Praha Praha, 4.-5.5. 2017 RNDr. Jana Pressová Osnova Představení ZABAGED Trocha z historie ZABAGED Změny v obsahu ZABAGED Rozšiřování a zkvalitňování

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin:

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH AŽ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015 ÚVOD Zákon 35ř/1řř2 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech Zákon 200/1řř4 Sb., zákon

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

Grafická příloha č. 29 Topografická mapa 1 : v souř. sys. 92 (Polsko)

Grafická příloha č. 29 Topografická mapa 1 : v souř. sys. 92 (Polsko) Grafická příloha č. 29 Topografická mapa 1 : 10 000 v souř. sys. 92 (Polsko) 107 Grafická příloha č. 30 Topografická mapa 1 : 25 000 v souř. sys. 65 (Polsko) 108 Grafická příloha č. 31 Topografická mapa

Více

Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1)

Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1) Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů (1) Státní mapová díla a úloha metainformačních systémů Ing. Milan Kocáb, Ing. Václav Šafář Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Existující zdroje dat pro GIS

Existující zdroje dat pro GIS Co je dobré vědět Existující zdroje dat pro GIS Přednáška 6. Jaká data existují a kdo je jejich majitelem (správcem) Mít přehled o existujícím GIS, popř. CAD programovém vybavení a formátech dat Vektor

Více

poválečná situace, jednotná evidence půdy

poválečná situace, jednotná evidence půdy Katastrální mapování poválečná situace, jednotná evidence půdy Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Obsah přednášky Poválečná

Více

Podněty z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu

Podněty z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu Podněty z mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 17. ledna 2013, Praha Přehled mezinárodních aktivit Zeměměřického úřadu Poskytování dat o geodetických základech do celoevropských

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE ČÚZK a INSPIRE Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE 1 INSPIRE - infrastruktura pro prostorové informace v Evropě Směrnice

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

GIS - DMR XV 2013/2014

GIS - DMR XV 2013/2014 GIS - DMR XV Zdroje Digitální modely reliéfu XIV Nový výškopis ČR: laserové skenování Brázdil, K.: Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky. GIS Ostrava 2010. http://gis.vsb.cz/gis_ostrava/gis_ova_2010/sbornik/lists

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Informační systémy zeměměřictví a katastru. Jiří Poláček

Informační systémy zeměměřictví a katastru. Jiří Poláček Informační systémy zeměměřictví a katastru Jiří Poláček Obsah prezentace Co to je zeměměřictví a katastr Přehled resortních inf. systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti, Praha, 22. května

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j. 40001001-40-134/2008 Podmínky využití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu (2. aktualizované vydání) 1) Úvod Zpracovatel

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ MORAVSKÁ DYJE

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ MORAVSKÁ DYJE PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ MORAVSKÁ DYJE Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných podkladů, 1. aktualizace, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

Terminologie pro oblast mapování

Terminologie pro oblast mapování Terminologie pro oblast mapování Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Zeměměřický úřad Pod sídlištěm Praha 8. Roční zpráva o plnění věcných úkolů za rok 2007

Zeměměřický úřad Pod sídlištěm Praha 8. Roční zpráva o plnění věcných úkolů za rok 2007 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9 182 11 Praha 8 Roční zpráva o plnění věcných úkolů za rok 2007 Leden 2008 1 Zhodnocení činnosti ZÚ plnění věcných úkolů TVORBA A VEDENÍ ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček INSPIRE a katastr nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace 1. Směrnice INSPIRE a IS spravované ČÚZK 2. Průběh implementace 3. Základní informace o RÚIAN 4. Současný stav implementace 5. Provozní aspekty

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více