Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování"

Transkript

1 Abstrakt Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o., Odolena Voda, ČR, Práce, prezentované v našem příspěvku byly vyvolány nutností ověřit potenciální náhradu olovnatých obrobitelných α+β mosazí určených pro kování (CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3) jinou bezolovnatou slitinou. Obrobitelnost nové slitiny, její kujnost, mechanické vlastnosti a další charakteristiky by měly být srovnatelné s komerčně používanými slitinami. Z předcházejících prací vyplynulo, že jedna z možností řešení tohoto problému je úplná nebo částečná náhrada olova vizmutem v kombinaci s dalšími prvky. Vizmut vytváří ve struktuře α+β mosazí nízkotavitelné fáze, které vedou k výraznému zlepšení obrobitelnosti. Na rozdíl od olova je ale vizmut kovem křehkým s málo tvárnou romboedrickou strukturou, takže výrazně snižuje plastické vlastnosti materiálu. Náš experiment se zaměřil na zjištění rozhodujících faktorů ovlivňujících mechanické vlastnosti, plasticitu za tepla, kujnost a obrobitelnost α+β mosazí s různým množstvím vizmutu a sníženým obsahem olova. Abstract Present paper deals with verification of possible substitution of lead-free α+β brass instead of lead content machinable brasses of CuZn40Pb2 and CuZn39Pb3. Machinability of new lead-free α+β brass and its mechanical properties, forgeability and other characteristics should be comparable to commercially used machinable brasses. It was emerged from our previous works that one possible solution of this problem consists in substitution of bismuth in combination with other elements instead of lead. Bismuth is able to form low-melting phases in the α+β brass structure, resulting in chip brittleness and slewability. Bismuth, however, in contrast to lead, is brittle metal and its rhombohedral structure provides little intrinsic ductility, thereby affecting the plastic properties considerably and decreasing elongation. Our experiment was aimed at determination of decisive factors affecting mechanical properties, hot plasticity, forgeability and machinability of α+β brasses with a various bismuth content and a reduced lead content. 1. ÚVOD V současnosti je legování dostatečného množství olova do obrobitelných mosazí obráběných na automatech nezbytné. Mezi zavedenými komerčními mosazemi neexistuje slitina, která by se svou obrobitelností vyrovnala mosazím CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. Z důvodů silné toxicity se úroveň povoleného obsahu olova v pitné vodě snižuje. Například ve Spojených státech byl povolený obsah olova v pitné vodě snížen na úroveň 15 µg/l. Podle nové směrnice Evropského společenství 98/83/EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu z října 1998 bude dovolený obsah olova v pitné vodě omezen v horizontu 15 let na hodnotu 10 µg/l, s okamžitým snížením na povolenou hodnotu 25 µg/l. Z této směrnice ES vychází Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (MZ) č.376 z , která stanovuje požadavky na pitnou vodu. Vyhláška omezuje obsah olova v pitné vodě na stejné hodnoty jako výše zmíněná směrnice ES. Vyhláška MZ č. 37/2001 z 8. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou již zohledňuje zpřísněné požadavky na 1

2 obsah olova ve vodě. V paragrafu 9 této vyhlášky je v mědích a slitinách mědi (mosazích a bronzech), přicházejících do přímého styku s vodou, omezen obsah olova do max. 1 %. Navíc, splnění tohoto požadavku nezbavuje povinnosti výrobce předložit své výrobky na výluhové testy. Dle prováděcího zákona č. 258/2000 je nutné dát všechny výrobky přicházející do styku s vodou do souladu s těmito hygienickými požadavky dle Vyhlášky č. 37 do 1.července Je zřejmé, že nejčastěji používané obrobitelné olovnaté mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3 požadavkům Vyhlášky č. 37 nevyhovují, neboť jejich obsah olova přesahuje předepsanou úroveň 1 hm. % a výrobky zhotovené z těchto obrobitelných mosazí zpravidla nesplňují výluhové testy na olovo. Na tuto situaci reagovaly cíle prací, které byly formulovány takto: a) Výzkum a vývoj tvářených obrobitelných mosazí se sníženým obsahem Pb pod 1 hm. % s velmi dobrou obrobitelností určených pro výrobu součástek třískovým obráběním na obráběcích automatech. b) Nově vyvinuté obrobitelné mosazi se sníženým obsahem olova by měly svým chemickým složením vyhovovat hygienickým požadavkům na výrobky přicházející do přímého styku s vodou dle Vyhlášky č. 37 Ministerstva zdravotnictví. c) Třísková obrobitelnost nových mosazí a další jejich vlastnosti by měly být srovnatelné s vlastnostmi středně a vysokoolovnatých mosazí CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. d) Vyvinuté slitiny budou nízkoolovnatou alternativou k stávajícím mosazím CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. Výsledky prací, které jsou presentovány v tomto příspěvku, vznikly spoluprácí těchto firem a organizací: Výzkumného ústavu kovů, s.r.o., Ústavu strojírenské technologie, fakulta strojní ČVUT v Praze, Kovohutí Čelákovice, a.s., Kovárny Kupka Jindra, Česká Třebová a Armaturky a.s. Vranova Lhota. Práce přitom navázaly na výsledky získané z grantového projektu 106/99/1476 financované Grantovou agenturou ČR. 2. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE Stacionárním litím do grafitových nebo kovových kokil byly odlity odlitky z experimentálních α+β mosazí s obsahy Zn v rozmezí 35 až 40 hm. % a s obsahy vizmutu od 1,5 do 2,4 %. Některé z těchto slitin byly modifikovány fosforem ( 0,25 %), cínem (1,0 %) nebo křemíkem (0,8 %). U vybraných experimentálních slitin bylo vedle vizmutu (1,5 %) legováno i olovo (max. 1 %). Jedna experimentální mosaz (označená Z) neobsahovala žádné nízkotavitelné kovy. Dále byly připraveny dva odlitky z komerční olovnaté obrobitelné α+β mosazi CuZn40Pb2, mající dle EN označení CW617N. Tato slitina sloužila jako srovnávací materiál. Hmotnost odlitků se pohybovala od 5 do 80 kg. Chemické složení experimentálních taveb je v tab. 1. Na odlitcích z experimentálních α+β mosazí a referenční olovnaté mosazi se studovaly jejich vlastnosti při tváření za tepla zápustkovým kováním a průtlačným lisováním. Na vzorcích všech slitin v různých stavech po odlití, lisování a kování byly komplexně zjišťovány jejich strukturní a mechanické vlastnosti. Ve spolupráci s Ústavem strojírenské technologie při FS ČVUT v Praze byla studována jejich obrobitelnost. 2

3 Tab. 1 Chemické složení experimentálních slitin a referenční komerční slitiny CuZn40Pb2 ve hm. % Slitina Označení Cu P Bi Sn Si Pb Zn CuZn38Bi1,5P A 60,35 0,23 1,57 <0,005 <0,005 0,005 37,85 CuZn40Bi1,5P A1 57,8 0,22 1,70 <0,005 <0,005 0,30 39,98 CuZn40Bi1,5P A2 58,27 0,23 1,73 <0,005 <0,005 0,023 39,75 CuZn36SnBi2 B 60,85 0,22 2,135 0,96 <0,005 0,004 35,83 CuZn35Si0,75Bi1,5 C 62,55 0,235 1,68 <0,005 0,78 <0,004 34,8 CuZn39Bi1,5 D 59,0 <0,01 1,65 <0,005 <0,005 <0,004 39,35 CuZn40Bi1,5 D1 58,2 <0,01 1,51 <0,01 <0,005 0,12 40,12 CuZn40Bi1,5 D3 57,0 <0,001 1,68 <0,01 <0,01 0,28 41,04 CuZn40Bi1,5 D4 58,85 <0,001 1,72 <0,02 <0,01 0,018 38,86 CuZn40 Z 58,85 <0,001 <0,01 <0,02 <0,01 0,018 41,15 CuZn40Bi1,5 P 58,1 <0,01 1,51 <0,01 <0,005 1,05 39,34 CuZn40Bi2Pb0,3 P1 58,0 <0,01 2,38 <0,01 <0,005 0,31 39,31 CuZn40Pb2-CW 617N M 59,10 0,027 <0,04 0,21 <0,005 2,27 38,18 CuZn40Pb2-CW 617a E1 59,25 <0,005 <0,04 0,03 <0,005 2,08 38,64 3 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Odlévání a vlastnosti odlitků Struktura. Všechny odlitky vykazovaly typickou α + β strukturu. Podíl obou fází ve struktuře se měnil s množstvím mědi ve slitině, přičemž s růstem obsahu Cu klesal podíl fáze β /. Rozbor ukázal, že rozložení dispersních fází Bi ve struktuře odlitků z vizmutových mosazí bylo obdobné jako rozložení fází Pb v odlitku M technické slitiny CuZn40Pb2. V obou případech se dispersní fáze nacházely na hranicích zrn a dendritů. V oblastech fáze β / tvořily dispersní fáze vizmutu téměř kulové útvary, zatímco v oblastech fáze α měly vizmutové částice zpravidla nepravidelný tvar (obr. 1). Důvodem tohoto jevu je rozdílná smáčivost povrchu fází α a β taveninou vizmutu. Nižší povrchové napětí fáze β oproti fázi α způsobuje to, že tavenina vizmutu smáčí povrch fáze β méně než povrch fáze α. Nízká smáčivost je přitom podmínkou vzniku kulových dispersních fází. Při vysoké smáčivosti, jako v případě taveniny Bi vůči fázi α, tavenina nízkotavitelné fáze "zatéká" podél hranic zrn a dendritů fáze α za vzniku nepravidelných, podél hranic roztažených fází Bi. Obr. 1: Rozložení dispersních částic fáze Bi (modré útvary) v odlitku α + β mosazi CuZn40Bi1,5P (A1). Fáze β / má žlutou barvu. Obr. 2: Rozložení částic fází bohatých vizmutem ve struktuře výlisku α + β mosazi CuZn40Bi1,5P (slitina A2) 3

4 Průměrná velikost a hustota fází bohatých Bi u experimentálních mosazí, stejně jako velikost a hustota fází Pb v referenčních slitinách, závisely jednak na chemickém složení, jednak na podmínkách odlévání. Průměrná velikost těchto částic se většinou pohybovala v rozmezí cca 2 až 4 µm s hustotou v rozmezí až částic na mm 2 podle velikosti a typu použité formy, která určovala rychlost ochlazování. Při velmi rychlém ochlazování (lití do malé měděné formy), se hustota fází Bi podstatně zvýšila až na cca částic/mm 2 a velikost částic ze zmenšila na cca 0,5 µm (tab. 2). Tab. 2 Hustota a střední velikost nízkotavitelných fází Bi v odlitcích experimentálních α+β mosazí a fází Pb v odlitku referenční olovnaté mosazi CuZn40Pb2 Označení Rozměr odlitku Obsah Bi nebo Pb N A počet částic Bi Dmax[µm] Slitina vzorku *) [mm] [hm.%] (Pb)/ mm 2 CuZn38Bi1,5P A 1, ,54 + 0,07 CuZn36Sn1Bi2P B 40 x 100 x 550 2, ,70 + 0,25 CuZn35Si1Bi1,5P C graf. forma 1, ,29 + 0,09 CuZn39Bi1,5 D 1, ,05 + 0,16 CuZn40Bi1,5 D1 pr.70 graf. forma 1, ,70 + 0,14 pr.40 měděná forma ,54 + 0,15 CuZn40Pb2 M 120 x 350 2, ,05 + 0,24 Fosfidy. Ve struktuře odlitků experimentálních slitin s obsahem fosforu (A, A1, B a C) byly zjištěny fosfidy zinku (pravděpodobně Zn 3 P 2 ). Tyto fosfidy tvořily drobné částice nepravidelného tvaru o velikosti 1 až 4 µm, které byly rovnoměrně rozložené na hranicích litých zrn a dendritů. Někdy došlo ke spojení těchto fází na hranicích zrn za vzniku tyčinkových útvarů, náhodně orientovaných dle hranic litých zrn. Velikost fosfidů závisela na rychlosti ochlazování. V povrchových oblastech odlitků byly částice fosfidů celkově jemnější s vyšší hustotou jejich výskytu oproti středovým oblastem. Mechanické vlastnosti. U všech odlitků experimentálních mosazí a referenční slitiny se zkoušely mechanické vlastnosti na tyčích, odebraných z odlitků podél nejdelší osy (viz tab.3). Tab. 3 Mechanické vlastnosti odlitků z vizmutových mosazí a z referenční olovnaté α+β mosazi Slitina Ozn. R p0,2 R m Tažnost Konstrakce HV30 HB vzorků [MPa] [MPa] A 5 [%] Z [%] CuZn38Bi1,5P A ,3 85,5 CuZn40Bi1,5P A ,0 CuZn40Bi1,5 D CuZn40Bi1,5 D ,7 98,5 CuZn40Pb2 M ,0 79,0 Z tabulky je patrné, že odlitky z α+β mosazí s obsahem vizmutu od 1,5 do 2 % mají poněkud nižší tažnosti (v rozmezí 14,5 až 21 %) oproti olovnaté mosazi CuZn40Pb2 (vzorek M), kde tažnost je cca 30 %. Snížení plastických vlastností vizmutových mosazí za pokojové teploty vlivem přítomnosti vizmutu oproti olovu není tak dramatické jako v případě mědi [6]. Důvodem relativně vysoké tažnosti experimentálních vizmutových slitin je skutečnost, že ve struktuře α+β mosazí zpravidla nevytváří vizmut tenké interkrystalické vrstvy křehké fáze. Vlivem přítomnosti fáze β / jsou částice vizmutové fáze převážně globulárního tvaru (obr.2). Snížení tažnosti na cca 2/3 až 1/2 tažnosti olovnatých mosazí lze přičíst skutečnosti, že vizmut 4

5 je za pokojových teplot hůře tvárný než olovo, takže jeho vliv na snížení tažnosti je poněkud větší. 3.2 Průtlačné lisování a vlastnosti výlisků Zkoušky průtlačného lisování. Z odlitků pr. 156 mm x 250 mm připravených stacionárním litím do grafitové formy z taveb A1 (CuZn40Bi1,5P) a D3 (CuZn40Bi1,5) vizmutových mosazí byly průtlačným lisováním za tepla vylisovány tyče o průměru 25 mm. V téže kampani byla lisována i referenční slitina z běžné obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 (E1) na výlisek stejného rozměru. Lisování bylo provedeno na provozním lise 30 MN přímým lisováním na košili. Teplota čepů byla 770 o C (A1) a 790 o C (D3), rychlost lisování se pohybovala v rozmezí 0,8 až 1 m/min u experimentálních slitin a 1,5 m/min. u referenční slitiny. Výsledky zkoušek provozního průtlačného lisování za tepla lze shrnout následovně: Mosazi α+β, u kterých je olovo nahrazeno vizmutem lze tvářet za tepla průtlačným lisováním podobně jako olovnaté α+β mosazi Kvalita výlisků z experimentálních mosazí při použití kónické matrice a nízké rychlosti lisování se vyrovnala kvalitě výlisků z běžné komerční olovnaté mosazi CuZn40Pb2. Struktura Rozložení vizmutových fází. Při průtlačném lisování za teploty min. 770 o C jsou fáze bohaté vizmutem, podobně jako fáze olovnaté v tekutém stavu. Více či méně kulové částice vizmutu přítomné ve struktuře odlitků se protahují ve směru lisování. Hrubé částice, se při lisování dělí a vytvářejí ve výlisku řádkovitě uspořádané řetězce drobnějších fází, čímž se jejich hustota oproti odlitku zvyšuje. V našem případě po průtlačném lisování při lisovacím poměru 39 bylo zvýšení počtu částic ve výlisku oproti odlitku asi 2 až 5 násobné (srovnej tab.4 a 2). Příklad rozložení dispersních fází Bi ve výlisku je na obr. 2 Tab. 4 Hustota a střední velikost nízkotavitelných fází Bi ve výliscích experimentálních α+β mosazích a fází Pb ve výlisku referenční olovnaté mosazi CuZn40Pb2 Slitina Označení Lisovací poměr Obsah Bi nebo Pb N A počet částic Bi Dmax[µm] vzorku [hm.%] (Pb)/ mm 2 CuZn40Bi1,5P A1 1, ,60 + 0,14 CuZn40Bi1,5 D3 39 1, ,21 + 0,35 CuZn40Pb2 E1 2, ,00 + 0,11 Fosfidy. Po tváření za tepla při vysokých teplotách se tvar a rozložení fosfidů poněkud změnily. Ve výliscích byly pozorovány fosfidy menší než v odlitcích. s usměrněním ve směru lisování. Struktura matrice. Struktura výlisků byla rekrystalizovaná, přičemž velikost zrna a podíl fází α a β / se měnily po jejich délce. Začátek výlisku měl větší velikost zrna a vyšší podíl fáze β / oproti konci výlisků. Příčinou byla postupně se snižující teplota výlisku v průběhu lisování. Poměr fází α a β / ve struktuře výlisků byl ovlivněn obsahem mědi a zinku. Podíl fáze β / ve struktuře výlisků se zvětšoval s rostoucím obsahem zinku. Mechanické vlastnosti - Mechanické vlastnosti výlisků jsou v tab. 5. Rozdíly v mechanických vlastnostech jednotlivých slitin jsou ovlivněny obsahem fáze β /, velikostí zrna a fázemi nízkotavitelných 5

6 kovů. Slitiny A1 a E1 mají přibližně stejný podíl fáze β / ve své struktuře. Mez kluzu a tvrdost výlisků ze slitin A1 a E1 jsou podobné. Tab. 5 Mechanické vlastnosti výlisků pr. 25 mm z vizmutových mosazí a z referenční olovnaté α+β mosazi Slitina Označení R p0,2 [MPa] R m [MPa] A 5 [%] Z [%] HV30 HB CuZn40Bi1,5P A CuZn40Bi1,5 D CuZn40Pb2 E Tvrdé a poněkud méně zaoblené dispersní fáze vizmutu ve vizmutových mosazích A1 a D3 oproti měkčím a více zaobleným dispersním fázím olova ve struktuře mosazi E1 (CuZn40Pb2) významně snižují tažnost výlisků obou experimentálních slitin na úroveň cca 60 až 50 % tažnosti komerční slitiny E1. - Menší tažnost slitiny D3 (cca 20 %) oproti slitině A1 (27 %) lze přičíst vyššímu obsahu křehčí fáze β / ve struktuře slitiny D3, jako důsledek vyššího obsahu zinku. Do jaké míry se projevila přítomnost fází fosfidu u slitiny A1 na zvýšení tažnosti nelze prakticky posoudit. - Nutno poznamenat, že tažnosti výlisků z obou experimentálních slitin jsou sice významně menší oproti komerční slitině E1, přesto nejsou natolik nízké, aby tyto materiály nebylo možno v technické praxi používat jako běžný konstrukční materiál. Toto konstatování podporuje skutečnost, že mechanické vlastnosti a tvrdosti výlisků z vizmutových mosazí A1 a D3 splňují podmínky Evropské normy EN pro kovárenskou mosaz CuZn40Pb2, které jsou: HB ~ min.70; HV min. 75; R m ~ 350 MPa, R p0,2 ~ 140 MPa; A ~ 15 %. 3.3 Zápustkové kování a vlastnosti výkovků Zkoušky kujnosti (zápustkového kování) za tepla proběhly ve spolupráci s firmou Kovárna Kupka - Jindra na výrobních zařízeních této firmy. Pro zkoušky byly vybrány dva typy výkovků (obr.3). Obr. 3 Dva typy výkovků, zvolených pro zkoušky zápustkového kování Obr. 4 Schematické znázornění zápustkového kování s vyznačením rozměrů L B a L F, které byly použity pro hodnocení kujnosti 6

7 Pro první etapu zkoušek byl vybrán relativně jednoduchý výkovek (obr.3 - vpravo), pro druhou etapu kování byl zvolen výkovek relativně složitého tvaru pro výrobu pláště vodoměru (obr.3 - vlevo). Zkoušky proběhly za teploty ohřevu 770 až 780 o C s dobou ohřevu na kovací teplotu cca 1 h a s chladnutím výkovků volně na vzduchu. Výchozí kované materiály byly nejprve odlitky a posléze výlisky po průtlačném lisování za tepla. Metodika hodnocení kujnosti. Kujnost experimentálních slitin a referenční slitiny a byla hodnocena ze dvou hledisek: a) z hlediska kvality povrchu výkovku, jeho celistvost, povrchové a hranové vady apod. b) z hlediska rozměrů výkovku a tloušťky výronku (obr.4). Čím menší jsou rozměry výkovku ve směru pohybu zápustky (L F ) a čím menší je tloušťka výronku (L B ), tím snáze materiál při kování vyplňuje zápustku a tedy tím vykazuje lepší kujnost. Toto hodnocení kujnosti je uvedeno v tab.6. Tab.6 Kujnost jednotlivých experimentálních vizmutových mosazí D3, A1, D4 a Z a referenční olovnaté mosazi. Hodnocení provedeno na základě rozměru výkovku L F v mm ve čtyřech měřených místech ve směru pohybu zápustky (viz obr. 4) Označení Rozměr výkovku L F x v mm Pořadí Kujnost L F 1 L F 2 L F 3 L F 4 L F (prům) kujnosti *) Kujnosti mosazi s Pb a Bi (výchozí stav před kováním - výlisek) E1 (CuZn40Pb2) 14,70 18,88 18,88 14,70 16, % D3 (CuZn40Bi1,5) 14,66 18,79 18,80 14,67 16, % A1 (CuZn40Bi1,5P) 14,60 18,79 18,76 14,59 16, % Vliv Bi na kujnost (výchozí stav před kováním - odlitek pr. 40 mm) Z (CuZn40) 14,70 18,90 18,90 14,75 16, % D4 (CuZn40Bi1,5) 14,60 18,79 18,84 14,63 16, % *) Průměrný rozměr L F (prům) =16,79 mm odpovídá 100 %, rozměr L F (prům) = 16,81 odpovídá 95 %. Výsledky Výsledky lze shrnout do několika bodů: - Jakost povrchu výkovků z vizmutových mosazí A1 a D3 byla vždy vyhovující a srovnatelná s kvalitou povrchu výkovků z referenční olovnaté mosazi E1 (CuZn40Pb2) nezávisle na tom, zda výchozí materiál před kováním byl odlitek, výlisek či výtažek. - Zvolíme-li jako kritérium kujnosti rozměry výkovku ve směru kování a tloušťku výronku, je kujnost experimentálních vizmutových mosazí A1 a D3 lepší než kujnost tradiční kovárenské mosazi E1. Budeme-li kujnost slitiny E1 hodnotit jako 100 % a kujnost slitiny CuZn40 bez nízkotavitelných kovů (tzv. Muntzl kov označený Z - viz tab.1) hodnotou 95 %, což je ve shodě s americkými podklady, potom při lineární extrapolaci lze kujnost experimentální vizmutové mosazi D3 hodnotit cca 115 % a kujnost vizmutové mosazi s přidáním fosforu A1 dokonce hodnotou 128 % (viz tab. 6). - Ukázalo se, že přídavek vizmutu o obsahu ~ 1,7 hm. % v α+β / mosazích zvyšuje jejich kujnost, podobně jako olovo. Zdá se, že intenzita vlivu vizmutu na kujnost je větší než u olova. Z měření lze odhadnout, že cca 1,5 % Bi zvýší kujnost o cca % oproti CuZn40, zatímco 2 % olova v mosazi (E1) zvýší kujnost materiálu jen o cca 5 % oproti CuZn40. - Intenzivnější vliv vizmutu na zlepšení kujnosti souvisí s tím, že při teplotě kování natavená vizmutová fáze obsahuje oproti olovu vyšší obsah rozpuštěné mědi (obr.5) a pravděpodobně i zinku. To způsobuje, že při vysoké teplotě kování v β struktuře vizmutové mosazi CuZn40Bi1,5 s nižším obsahem Bi 1,5 % se podíl natavených fází téměř vyrovná 7

8 podílu natavených fází v olovnaté mosazi CuZn40Pb2 s vyšším obsahem Pb 2 % (viz poznámka u obr.5). a) b) Obr.5 Fázové diagramy Cu-Bi a Cu-Pb Poznámka: Pro jednoduchost provedeme odhad podílu tekuté fáze (taveniny) při teplotě 800 o C v binárních slitinách CuBi1,5 a CuPb2 tedy poměru ( tavenina Bi/tavenině Pb). i) Za předpokladu, že v tavenině Bi a Pb se nerozpustí žádná měď, je podíl tekuté fáze v obou slitinách v hm.% roven 1,5/2 = 0,75. ii) V tavenině Bi se ve skutečnosti rozpustí cca 17 hm. % Cu, zatímco v tavenině Pb pouze 3 hm. % Cu. Potom poměr (tavenina Bi/tavenině Pb) ve hm. % se změní na 0,88 iii) Při přepočtu na objemové podíly je podíl taveniny Bi fází k tavenině Pb fází roven 0,91, tedy podstatně vyšší než podíl legování, který je 0,75. - Přidáním malého množství fosforu se výrazně zvýšila kujnost vizmutových mosazí. Z opakovaných experimentů bylo odhadnuto, že obsah fosforu cca 0,2 % zvyšuje kujnost vizmutových β mosazi cca o 10 %. Tuto skutečnost lze vysvětlit následujícím způsobem. V systému Cu-Zn-P existuje při cca 6 hm. % P a 32 hm. % Zn eutektikum s teplotou tání 690. o C. Fosfor tudíž snižuje teplotu solidu systému Cu-Zn-P oproti Cu-Zn, což nutně vede k usnadnění deformace za vysokých teplot tím, že fosfor de facto zvyšuje homologickou teplotu tváření. Struktura Ze studia struktur sledovaných materiálů po zakalení do vody z teploty tváření 780 o C se ukázalo, že deformace vizmutových mosazí A1 a D3 při tváření za této teploty probíhá výhradně v oblasti β fáze, přičemž dispersní fáze bohaté vizmutem mají při této teplotě téměř kulový tvar (obr.6). To svědčí o tom, že povrchové napětí fáze β se při vysokých teplotách sníží natolik, že tavenina vizmutové fáze nesmáčí matrici (tvořenou fází β), což vede ke sbalení vizmutových fází do sférického tvaru. Nepříznivý vliv fází vizmutu na snížení plastických vlastností je tak eliminován, naopak usnadňují tok materiálu a snižují deformační napětí k jeho vyvolání. Chování vizmutu ve struktuře α+β mosazí je tak zcela odlišné od mědí, kde vizmut smáčí matrici mědi, vytváří tak na hranicích zrn tenké kapalné vrstvy, které naprosto degradují plastické vlastnosti vizmutové mědi. Ve struktuře vizmutové mosazi A1 po zakalení z teplotě 780 o C nebyla zjištěna přítomnost fosfidových fází. Veškerý fosfor byl v tuhém roztoku. - Prokazatelný intenzivnější vliv vizmutu oproti olovu na zvýšení kujnosti mosazí a rovněž příznivý vliv fosforu na kujnost těchto materiálů by mohl mít důležitý praktický význam. U výkovků, připravovaných z kujnější slitiny lze snížit takzvanou předváhu (to je 8

9 hmotnost výchozího kovaného přířezu) což, při velkých objemech výroby, může hrát rozhodující význam v ekonomice výroby. a) b) Obr. 6 Slitina A1 a) po zakalení z 780 o C. Fáze β / s téměř kulovými fázemi Bi a jehlicemi fáze a po hranicích zrn b) po pomalém ochlazení z 780 o C. Struktura α+β / s Bi fázemi nepravidelného tvaru Mechanické vlastnosti - Pevnostní vlastnosti (R p0,2, R m, tvrdosti) výkovků z vizmutových mosazí se příliš nelišily od výkovků z olovnaté mosazi CuZn40Pb2. Rozdíly byly v plastických vlastnostech (tažnosti a kontrakci) za pokojové teploty, kdy vlivem křehčích dispersních fází vizmutu měly vizmutové obrobitelné mosazi tyto hodnoty nižší o 30 až 50 % (tab. 7). Tab. 7 Mechanické vlastnosti výkovků těla ventilu zhotoveného z přířezu výlisku pr. 25 mm z vizmutových mosazí a z referenční olovnaté α+β mosazi Slitina Označení R p0,2 [MPa] R m [MPa] A 5 [%] Z [%] HB CuZn40Bi1,5P A , CuZn40Bi1,5 D , CuZn40Pb2 E , ,3 3.4 Obrobitelnost Obrobitelnost experimentálních slitin se studovala v Ústavu strojírenské technologie na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Zkoušky obrobitelnosti byly provedeny na vzorcích odlitků, výkovků a výlisků jak z experimentálních vizmutových mosazí, tak na vzorcích z referenčních olovnatých mosazí CuZn40Pb2. Zkoušky obrobitelnosti byly provedeny dvojím způsobem: a) soustružením na sucho nožem 25x25 ON P30 (ISO 2R) Při zkoušce se hodnotil tvar třísek a její sklon k lámavosti (dělení) a drsnost obrobeného povrchu a b) vrtáním konstantní posuvovou silou s vrtákem o pr. 6 mm. Při soustružení vzorků experimentálních α+β mosazí s obsahem vizmutu od 1,5 do 2,4 % a vzorků komerční slitiny CuZn40Pb2 ve stavech po odlití či průtlačném lisování nebo kování se tvar třísek jednotlivých materiálů příliš nelišil. Všechny uvedené materiály vykazovaly drobnou lámavou třísku (samostatné elementy) ve tvaru válečků, tyčinek, jehel či šupin a úlomků (obr.7). Drsnost obrobeného povrchu vizmutových mosazí CuZn40Bi1,5(P) byla srovnatelná s drsností povrchu komerční slitiny CuZn40Pb2. Zatímco u odlitků z komerční slitiny byla drsnost obrobeného povrchu poněkud menší (R a ~ 3,24 µm) oproti většině odlitků z vizmutových mosazí (R a ~ 3,3-4,14 µm), u výlisků a výtažků tomu bylo naopak. Vizmutové mosazi u všech tvářených výrobků vykazovaly menší drsnost obrobeného povrchu (R a ~1,02-1,15 µm) než stejné výrobky z komerční olovnaté slitiny CuZn40Pb2 (R a ~1,2-1,48 µm) 9

10 Obr. 7 Třísky při soustružení výlisku z vizmutové mosazi CuZn40Bi1,5P Obr.8 Nerovnosti a nespojitosti obrobeného povrchu lisovaných tyčí pr. 24,5 mm z CuZn40Bi1,5 po soustružení 4 SOUHRN VÝSLEDKŮ a) U systému Cu-Zn s vyšším obsahem Zn nad 38 % (α+β mosazi) lze samotným netoxickým vizmutem nebo v kombinaci s malým množstvím olova zvýšit obrobitelnosti tohoto systému podobně jako olovem. b) Vizmut vytváří ve struktuře odlitků α+β mosazí téměř kulové fáze rozložené převážně na hranicích zrn. Plastické vlastností za studena sledovaných experimentálních vizmutových mosazí CuZnBi s obsahem Zn od 38 do 41 hm. % a Bi od 1,5 do 2 hm. % se pohybují od 16 do 30 % v závislosti na stavu materiálu. Jejich plasticita je dostatečně vysoká pro použití těchto slitin jako konstrukční materiál pro součástky vodovodních instalací. c) Plastické vlastnosti za vysokých teplot jsou u experimentálních vizmutových mosazí stejné nebo lepší než u mosazi CuZn40Pb2. d) Experimentální vizmutové α+β mosazi lze zápustkově kovat na výkovky složitých tvarů. Výkovky lze třískově obrábět na obráběcích automatech na konečné výrobky s kvalitou srovnatelnou s kvalitou výrobků z olovnatých obrobitelných mosazí CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. f) Experimentální vizmutové α+β mosazi představují možnou bezolovnatou alternativu k olovnatým automatovým mosazím CuZn40Pb2 - CW617N a CuZn39Pb3 - CW614N, jejichž použití se postupně omezuje. Použité podklady [1] DRESHER,W.H.- PETERS,D.T.: Metall,46,11,1992, s.1142 [2] DRESHER,W.H.- PETERS,D.T.: Metall,47,1,1993, s.26 [3] COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC on the quality of water intended for human cosumption [4] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.376 z , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsh a četnost její kontroly, SZ č,376/2000, Částka 103, s.4879 [5] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 z o hygien. požadavcích na výrobky přicház. do přímého styku s vodou a na úpravu vody, SZ č.37/2001, Částka 13, s.645 [6] FALTUS, J - BALÍK, J.: Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření: in. Proc. of 9.Inter. Metallurg. Symposium METAL2000, ed.prnka T., Tanger, Ostrava 2000, ISNB , paper 603 [7] PLEWES,J.T.- LOIACONO,D.N.: Advan. Mater.Process., 1991, 10,s.23. [8] Rešerše z databází STN [9] Tanaka, T. a kol.: Y. Metallkde, 92, 11, 2001, s

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Jaroslav Balík b, Jan Mádl c, Václav Koutný c a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. 250 70 Panenské Břežany, jiri.faltus@cbox.cz

Více

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES Jiří Faltus, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, 250 70

Více

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS Jirí Faltus a Jan Mádl b Václav Koutný b Peter Sláma a a VÚK Panenské Brežany, s.r.o.,

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b)

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o, 5 7 Panenské Břežany b) Katedra fyziky kovů, MFF Univesity Karlovy, Ke Karlovu

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING

STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING STUDIUM VLASTNOSTÍ MODELOVÝCH SLITIN MĚDI BEZ OLOVA URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková a) VÚK Panenské

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI Jiří Faltus, Eva Bendíková, Jaromír Uhlíř a) a) VÚK Panenské

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3 Obráběný materiál Malá hloubka vrtán Středn hloubka vrtán Velká hloubka vrtán Extrémně velká hloubka vrtán Chlazen Řezná rychlost [m/min] Průměr vrtáku [mm] 2 4 6 9 12 16 25 40 50 63 75 80 Doporučený posuv

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

Katalog barevných kovů

Katalog barevných kovů CÍNOVÝ BRONZ Katalog barevných kovů 2015 2016 BRONZ MOSAZ MĚĎ OBSAH BRONZ BRONZ 4 35 CÍNOVÝ CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn5Zn5Pb5, CuSn12Ni2, CuSn11Pb2, CuSn10 4 21 HLINÍKOVÝ CuAl10Fe5Ni5, CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn2,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití. NÁSTROJOVÁ OCEL Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo je pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou otěruvzdornost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I STANOVENÍ SIL A PRÁCE PŘI P I TVÁŘEN ENÍ Většina výpočtů pro stanovení práce a sil pro tváření jsou empirické vzorce, které jsou odvozeny z celé řady experimentálních měření. Faktory, které ovlivňují velikost

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli

Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Analýza technologie lisování šroubů z nové feriticko martenzitické oceli Autoři: F. Grosman Politechnika Slaska Katowice D. Cwiklak Politechnika Slaska Katowice E. Hadasik Politechnika Slaska Katowice

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40 1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské 9. NEŽELEZNÉ KOVY Význam - specifické vlastnosti - i malá množství rozhodují o spolehlivosti, výkonu a využití celého zařízení (součásti elektrických obvodů, kontakty, pružiny, korozně a tepelně namáhané

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické

Více

Technologický postup žíhání na měkko

Technologický postup žíhání na měkko Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Strojírenská technologie čtvrtý V. Večeřová 25.6.2012 Název zpracovaného celku: Technologický postup žíhání na měkko Technologický postup žíhání na měkko Zadání: Navrhněte

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN ) VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN 415 142 ) Michal Valdecký, Petr Mutafov, Jaroslav Víšek, Pavel Bílek Vedoucí práce : Ing. Jana Pechmanová Poděkování podniku Poldi-Hütte

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více