Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012

2 Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30 Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 DpS 62 Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 DpS 17 Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí R MSSS v Most M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace PpS penzion pro seniory PpS 24 Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 PpS 25 Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 PpS 29 Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 PS pe ovatelská slu ba SDP St edisko denní pé e pro d ti do t í let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 UR upravený rozpo et

3 Obsah 1. Základní údaje Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace Provozovaná za ízení Domovy pro seniory Domov se zvlá tním re imem Domov pro osoby se zdravotním posti ením Denní stacioná e Pe ovatelská slu ba St edisko denní pé e Penziony pro seniory Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy Ostatní innosti Stravovací slu by Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb Technický úsek Hospoda ení a ekonomická situace Náklady Výnosy Sponzo i Personální zaji t ní slu eb...19 SEZNAM TABULEK

4 1. Základní údaje M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je p ísp vkovou organizací statutárního m sta Mostu. Je z ízena na dobu neur itou. Úplné zn ní z izovací listiny ú inné od 1. íjna 2009 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Mostu. VIII/2009/149/B/2 ze dne 24. zá í Toto úplné zn ní z izovací listiny nahrazuje p vodní z izovací listinu vydanou na základ usnesení Zastupitelstva m sta Mostu. 15/1991/A/9 ze dne 19. prosince 1991, v. zm n z izovací listiny a dodatk k ní vydaných do 30. zá í Název organizace: M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace Sídlo organizace: Barví ská 495, Most Identifika ní íslo: Da ové identifika ní íslo: CZ Telefon/fax:

5 2. Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace Ú elem organizace je zabezpe ení zále itostí, které jsou dle 35 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd j ích p edpis v zájmu m sta a jeho ob an, p edev ím za ú elem uspokojování pot eb ob an v oblasti sociálních slu eb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis a vyhlá ky MPSV. 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis. Hlavní p edm t innosti: a) sociální poradenství, b) slu by sociální pé e formou slu eb pobytových, ambulantních a terénních v p íslu ných za ízeních sociálních slu eb, c) slu by sociální prevence, d) provozování nestátních zdravotnictvích za ízení, e) zaji t ní provozu penzion pro seniory. Odpovídající p edm t innosti: a) správa majetku ve vlastnictví z izovatele, p edaný smlouvou o výp j ce, b) pronájmy nebytových prostor v etn vnit ního vybavení, c) pronájmy pozemk, d) hostinská innost, e) masérské, rekondi ní a regenera ní slu by, f) podnájem byt, g) zprost edkování obchodu a slu eb, h) ubytovací slu by. 2

6 M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních slu eb. K 31. prosinci 2012 m la registrovány následující sociální slu by: Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Druh slu by a místo poskytování Domov pro seniory Most, Barví ská 495 Forma Kapacita Cílová skupina pobytová 275 senio i Domov pro seniory Most, Antonína Dvo áka 2166 Domov pro seniory Most, Ji ího Wolkera 404 pobytová 37 senio i pobytová 98 senio i Domov se zvlá tním re imem Most, Barví ská 495 pobytová 19 osoby s chronickým du evním onemocn ním Domov pro osoby se zdravotním posti ením Most, Barví ská 495 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou Most, Barví ská 495 pobytová 6 ambulantní 11 osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením osoby s kombinovaným posti ením osoby s mentálním posti ením osoby s t lesným posti ením Denní stacioná pro seniory Most, Barví ská 495 ambulantní 4 senio i Denní d tský rehabilita ní stacioná Most, Franti ka Malíka 973 Pe ovatelská slu ba Most, R ová 2071 Odborné sociální poradenství Most, Komo anská 818 ambulantní 20 osoby s kombinovaným posti ením terénní 329* ambulantní 1 379** osoby v krizi Osoby s chronickým onemocn ním osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením senio i Sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi Most, Komo anská 818 ambulantní 647** rodiny s d tmi * Celkový po et klient pe ovatelské slu by v roce 2012 ** Celkový po et konzultací v roce

7 3. Provozovaná za ízení 3.1 Domovy pro seniory Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 275 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 319 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 250 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 178 en, 72 mu pr m rný v k u ivatel 83,9 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 43 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 69 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 37 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 29 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 42 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 112 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 136. Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 kapacita za ízení 98 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 77 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 68 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 51 en, 17 mu pr m rný v k u ivatel 81,5 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 17 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 5 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 6 4

8 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 14 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 12. Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 kapacita za ízení 37 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 50 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 35 u ivatel, z toho 35 en pr m rný v k u ivatel 84,8 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 8 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 7 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 9 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 15 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 9. 5

9 Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Domovy pro seniory Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k k Barví ská p ,20 Ji ího Wolkera p ,50 Antonína Dvo áka p ,80 CELKEM , Domov se zvlá tním re imem Domov se zvlá tním re imem v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 19 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 31 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 19 u ivatel, z toho 15 en, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 84,8 let poskytují se pobytové slu by osobám, které mají sní enou sob sta nost z d vodu Alzheimerovy choroby a sta ecké demence, jejich situace vy aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby: po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 6 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 3 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 3 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 16 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 5. Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Domov se zvlá tním re imem Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k k Barví ská p ,80 6

10 3.3 Domov pro osoby se zdravotním posti ením Domov pro osoby se zdravotním posti ením v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 6 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 7 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 6 u ivatel, z toho 2 eny, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 64,0 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 3 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 2 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 2 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 4. Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Domov pro osoby se zdravotním Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel posti ením (po et l ek) k k Barví ská p , Denní stacioná e Denní stacioná pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita slu by jsou 4 klienti v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 6 u ivatel pr m rný v k u ivatel 77,0 let. Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any v Most, Barví ská 495 kapacita slu by je 11 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 11 u ivatel pr m rný v k u ivatel 28,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 8 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3. 7

11 Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 výchovná a zdravotní ambulantní pé e byla poskytována d tem ve v ku 1 17 let s kombinovaným posti ením kapacita slu by je 20 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 23 u ivatel pr m rný v k u ivatel 6,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 5 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 6 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 7 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 4. Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Denní stacioná e Kapacita Po et klient Pr m rný v k klient (po et klient ) k k Denní stacioná pro seniory, Barví ská p ,00 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou, Barví ská p. 495 Denní d tský rehabilita ní stacioná, Franti ka Malíka p , ,10 8

12 Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Zdravotní výkon D ti s pobytem ve stacioná i D ti docházející ambulantn Celkem Individuální cvi ení Vojtova metoda Ví ivka Konzultace Mobilizace Kontrolní vy et ení Vstupní vy et ení M kké techniky Celkem Pe ovatelská slu ba V roce 2012 vyu ilo slu eb pe ovatelské slu by celkem 329 klient (z toho 66 klient v domech s pe ovatelskou slu bou a 263 klient v terénu). Pr m rný v k klient v pé i byl 80,1 let. Nej ádan j ími slu bami byly nákupy, b ný i velký úklid a údr ba domácnosti, a pomoc p i úkonech osobní hygieny. Pe ovatelská slu ba poskytla v roce 2012 p ti u ivatel m ú astník m odboje - úkony pe ovatelské slu by podle 75 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis zdarma (hodnota takto poskytnutých slu eb p edstavovala ástku K ). Obyvatele dom s pe ovatelskou slu bou se i v roce 2012 aktivn zapojovali do aktiviza ních program kulturn spole enské akce, rekondi ní cvi ení, Seniorská lápota, apod. 9

13 Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Úkony Po et hodin poskytnuté slu by Po et klient vyu ívajících slu bu b né nákupy b ný úklid a údr ba domácnosti doprovod k léka i, na instituce poch zky p íprava, pomoc a podpora p i podávání jídla a pití pomoc p i oblékání a svlékání pomoc p i prostorové orientaci pohybu ve vnit ním prostoru pomoc p i úkonech osobní hygieny pomoc p i zaji t ní velkého úklidu Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Úkon Mno ství prádla v kg Po et klient vyu ívajících slu bu praní a ehlení prádla Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Úkony pe ovatelské slu by Po et úkon Po et klient vyu ívající slu bu dová ka ob d doprava automobilem poskytovatele St edisko denní pé e St edisko denní pé e pro d ti do 3 let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 Posláním st ediska denní pé e je poskytování výchovné a zdravotn preventivní pé e d tem ve v ku od 16 m síc do 3 let v ku. Kapacita st ediska je 23 míst. St edisko bylo v pr b hu roku 2012 v provozu 251 dní, v pr m ru docházelo denn 11 d tí, kapacita byla vyu ívána na 48,57 %. K 31. prosinci 2012 bylo zapsáno k denní docházce 23 d tí. 10

14 3.7 Penziony pro seniory Penziony pro seniory jsou ur eny pro bydlení osob, které jsou ve starobním d chodu nebo osoby pobírající invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn, kte í nepot ebují pomoc druhé osoby. Ve v ech penzionech pro seniory jsou slu by poskytovány v rámci pe ovatelské slu by (nap. nákupy, doprovody na vy et ení, praní prádla, úklid, dovoz stravy). V rámci programu aktivizace se uskute nilo n kolik (ji tradi ních) kulturn -spole enských a rehabilita n -rekondi ních aktivit. Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 kapacita za ízení 60 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 74 obyvatel, z toho 53 en, 21 mu pr m rný v k obyvatel 74,6 let Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 kapacita za ízení 86 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 100 obyvatel, z toho 77 en, 23 mu pr m rný v k obyvatel 74,3 let 11

15 Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 kapacita za ízení 99 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 110 obyvatel, z toho 83 en, 27 mu pr m rný v k obyvatel 76,7 let Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Penziony pro seniory Kapacita Po et obyvatel Pr m rný v k obyvatel (po et byt ) k k Albrechtická p ,6 Komo anská p ,3 Ke Koupali ti p ,7 CELKEM ,2 3.8 Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy v Most, Komo anská 818 (dále poradna) Hlavním posláním poradny je poskytování dvou sociální slu eb - odborné sociální poradenství a sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi. Slu by jsou poskytovány jednotlivc m, pár m, man el m a celým rodinám, které se ocitly v nep íznivé sociální situaci a z r zných p í in ji nezvládnou e it vlastními silami. e í se problematika osobní, párová, rodinná a sociální (v oblasti hospoda ení, trávení volného asu, sexuálního sou ití, komunikace, výchovy d tí atd.). Poradna spolupracuje se esti externími pracovníky (psychologové, rodinná poradkyn, sociolog, sociální terapeut, cvi itelé jógy). 12

16 V roce 2012 poradna vedla celkem 328 p ípad a poskytla konzultací. Z toho: a) v rámci slu by odborné sociální poradenství - s osobní problematikou 980 konzultací - s párovou problematikou 379 konzultací - se sociální problematikou 20 konzultací a) v rámci slu by sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi - s rodinnou problematikou 647 konzultací. Mezi dal í aktivity poradny pat í: jóga a kurz du ení hygieny pro ve ejnou (v roce 2016 se uskute nilo 118 setkání), spolupráce s Okresním soudem v Most v zále itostech e ení výchovy d tí p ed a po rozvodu, spolupráce na programu Mediace, který se zabývá problematikou syndromu zavr eného rodi e, aktivní zapojení do Komunitního plánování sociálních slu eb v Most, spolupráce s Linkou du evní tísn a s K-centrem, aktivní zapojení do aktivit Oblastního sdru ení Severní echy Asociace man elských a rodinných poradc, pro studenty st edních kol a yy í odborné koly realizace programu Informatik, který je seznamuje se v emi nabízenými slu bami MSSS v Most. Celkem se tohoto programu v roce 2012 zú astnilo 140 student. 3.9 Ostatní innosti Stravovací slu by Stravovací slu by zaji ované centrální kuchyní v objektu Domova pro seniory v Most, Barví ská 495 byly poskytovány ve standardní kvalit. V roce 2012 bylo z centrální kuchyn odebráno cca ob d. Pro u ivatele v pobytových slu bách je kuchyní zaji ována celodenní strava (nap. bylo vydáno cca snídaní a cca ve e í). Skupina strávník odebírajících celodenní stravu byla zastoupena v 86 %, 7 % produkce centrální kuchyn odebrali klienti pe ovatelské slu by, 5 % byla zastoupena skupina zam stnanc v rámci tzv. závodního stravování a 2 % ostatní strávníci. 13

17 3.9.2 Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb V roce 2012 byla pro u ivatele MSSS v Most p ipravena celá ada aktiviza ních program z oblasti kulturní i sportovní. Na v ech za ízeních probíhaly pr b n spole né oslavy narozenin, oslavy MD, Dne matek, tane ní zábavy dle ro ního období t eba i s tombolou nap. masopustní, Josefovské, májové, Václavské, váno ní atd., náv t vy d tí z mate ských kolek i základních kol na t chto oslavách a spole né tvo ení s d tmi, kvízy, bingo, canisterapie, grilování, výstavy, promítání film, koncerty, sportovní akce, pravidelná cvi ení se seniory v t locvi n, ale i aktiviza ní cvi ení s imobilními u ivateli, dále vý lapy do p írody, výlety, bowling, ku elky, cvrnkaná, petanque, minigolf, ipky atd., spole né pe ení cukroví atd. V m síci lednu prob hla náv t va divadelního p edstavení Slam ný klobouk, v m síci únoru divadelního p edstavení Ve er t íkrálový, Osudy dobrého vojáka vejka, Noc na Karl tejn. Dne 11. února 2012 uspo ádala MSSS v Most ples pro své u ivatele a zam stnance. V m síci b eznu se uskute nila náv t va Uhelného safari, dále turnaj MSSS v Most v cvrnkané a turnaj v cvrnkané senior Ústeckého kraje v Libochovicích. V m síci dubnu se uskute nil turnaj MSSS v Most v ku elkách, soubor seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 Bab i ma oretky vystoupil na IX. ro níku spole enské akce pro seniory Tan íme pro radost v Hostomicích Zátoru na To níku. V m síci kv tnu nav tívilo n která za ízení Mostecké smy cové kvarteto, dále prob hla jarní keramická výstava Keramické pot ení, májové tane ní zábavy, spole ná oslava narozenin 90-ti letých a víceletých u ivatel, canisterapie, ku elky, bowling, zú astnili jsme se 11. ro níku sout ního klání v Podbo anech, 25. ro níku Sportovních her senior Ústeckého kraje na stadionu Ivana Hlinky v Litvínov, hráli jsme minigolf, jeli jsme na výlet na rozhlednu Je abina a na zámek Veltrusy. V m síci ervnu jsme se zú astnili s výrobky na ich u ivatel na celostátní výstav ikovné ruce na ich senior v Lysé nad Labem, kde jsme obdr eli za expozici cenu hejtmana St edo eského kraje. Dal í akcí byl 11. ro ník Seniorské lápoty na Resslu a týdenní rekondi ní pobyt pro 40 senior v Trnávce. V m síci ervenci se u ivatelé zú astnili výcviku treking wolking na Klínech spojený s grilováním. V m síci srpnu prob hl výlet do Msti ova a celodenní výlet s preventistkou M stské policie Most Den na rodinné farm Klíny. Velkou akcí byl ji 14. ro ník Letního setkání senior na hipodromu, kterého se zú astnilo p es 500 osob. V zá í jsme po ádali výlet do Zooparku v Chomutov, výlet do Seiffenu, zú astnili jsme se Dob tického halali a spole ného výletu lodí po Labi z Litom ic. V m síci íjnu vystupoval soubor Bab i ma oretky u p íle itosti 14

18 Dne senior v M stské knihovn v Most, kde sou asn probíhala sout ve tr dlování, kdy na i senio i vyhráli první místo. Uskute nily se dal í akce - výlet lodí z D ína do H enska, drakiáda, sout Nikdo není dokonalý, den otev ených dve í, ú ast na akci íjen pro neziskové organizace a na Hudebním festivalu v Ústí nad Labem. V m síci listopadu se uskute nil koncert enského p veckého sboru Clavis Cordium, soubor Bab i ma oretky vystupoval p i vyhodnocení celoro ní práce hasi ského záchranného sboru Most. V m síci prosinci probíhalo rozsv cení váno ních stromk, stavba Betlému, Mikulá ské zábavy s nadílkou, váno ní prodejní trhy, váno ní Klubík ve spolupráci s M stskou policií Most, projí ky váno ním Mostem, vystoupení souboru seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Komo anská 818 Komo anky a d tí z mate ských kolek, základních kol a gymnazia na váno ních posezeních, vystoupení smy cového kvarteta Teplické filharmonie, vystoupení Mosteckého smy cového kvarteta, náv t va muzikálu Neoby ejná noc v Lidové kole um ní v Most, výlet do váno ního Marienbergu a váno ní turnaj MSSS v Most v bowlingu Technický úsek V pr b hu roku 2012 zaji ovala MSSS v Most preventivní prohlídky, revize, opravy a údr bu majetku p edaného do výp j ky za ú elem jeho bezproblémového u ívání, zaji t ní minimální poruchovosti, dosa ení hospodárnosti, zachování provozních standard poskytovaných slu eb a zvy ování bezpe nosti klient. Finan ní prost edky vy len né na opravy a údr bu v roce 2012 byly vyu ity zejména pro zaji t ní b ného a bezpe ného provozu v ech za ízení. Pro jednotlivá za ízení bylo nutné zajistit pravidelné revize (nap. revize elektro, hromosvod, náhradních zdroj, klimatizace, výtah, zabezpe ovacích systém atd.). Mezi v t í akce pat ily: 1) vým na vstupních vrat u objektu DpS 30 2) oprava chodník v okolí objektu DpS 30 3) vým na oken a výklad v objektu DpS 30 4) instalace kamerového systému v objektu DpS 62 5) instalace elektronické závory u objektu PpS 24 6) zabezpe ení balkon v objektu PpS 29. Dále bylo investováno do nákupu dvou p ístroj na dekontaminaci nebezpe ného odpadu VACUMET a jedné velkokapacitní pr myslové pra ky. V pr b hu roku byly také postupn m n ny podlahové krytiny (lina) v n kterých bytových jednotkách v DpS 30 a bylo zaji t no postupné vymalování vybraných bytových jednotek. 15

19 4. Hospoda ení a ekonomická situace Usnesením Zastupitelstva m sta Mostu byl pro rok 2012 schválen MSSS v Most provozní p ísp vek od z izovatele ve vý i tis.k. Provozní p ísp vek byl v pr b hu roku 2012 upravován a k 31. prosinci 2012 inil ástku tis.k. Rozhodnutím MPSV byla poskytnuta dotace na registrované sociální slu by ve vý i tis. K. 4.1 Náklady Náklady roku 2012 dosáhly vý e ,89 K. Náklady dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v Tabulce. 11 Náklady rok Tabulka. 11 Náklady rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní skute nosti k UR rozdíl skute nosti spot eba materiálu spot eba energie opravy a údr ba cestovné náklady na reprezentaci ostatní slu by mzdové náklady zákonné sociální poji t ní jiné sociální poji t ní zákonné sociální náklady dan a poplatky jiné pokuty a penále manka a kody ostatní náklady z innosti odpisy DHM tvorba opravných polo ek náklady z vy azených pohledávek náklady z drobného dlouhodobého majetku ostatní finan ní náklady NÁKLADY celkem u.t

20 4.2 Výnosy Výnosy roku 2012 dosáhly vý e ,15 K. Výnosy dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v p íloze v Tabulce. 12 Výnosy rok Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní k UR rozdíl skute nosti výnosy - úhrady zdravotních poji oven výnosy - slu by výnosy - ubytování výnosy - stravné výnosy - SDP, DS NP - pau ál za slu by, pronájem vnit ního vybavení výnosy - nájemné PpS výnosy - nájemné NP výnosy - nájemné pozemky zú tování fond jiné ostatní výnosy výnosy - úroky VÝNOSY celkem ú.t Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku (v tis. K ) Ukazatel ú et íslo skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní k UR rozdíl skute nosti P ísp vek od z izovatele u.t Dotace od MPSV u.t Výnosy u.t Náklady u.t Hospodá ský výsledek

21 4.3 Sponzo i MSSS v Most obdr ela v roce 2012 sponzorské dary, a ji v cné nebo finan ní, v celkové vý i ,35 K. Mnoho z vý e uvedených provozních nebo kulturn spole enských akcí by nebylo mo né bez sponzor realizovat. Sponzo i v roce 2012: NEMAK Czech republic, s. r. o. MARTR PLUS, s. r. o. Hitachi Automotive Systems Czech, s. r. o. Favilla, a. s. AJAX CZ, s. r. o. Ji í Hasman - Výtahy Most MUDr. Miroslav Ji í ek KP servis Most, s. r. o. Lékárna Arnika Most, s. r. o. Vladimír Kolá ský - VK STAV Ing. Milan í ánek, CSc. Asisten ní centrum, a. s. Rekvalifika ní a informa ní centrum, s. r. o. GASTROPLUS Louny, s. r. o. ASISTA, s. r. o. ZZ Servis spol. s. r. o. Jaroslav krabal - eznictví Obrnice SOFTEX NCP, s. r. o. Miroslav Kroupa Bella Bohemia, s. r. o. 18

22 4.4 Personální zaji t ní slu eb K 31. prosinci 2012 bylo v organizaci zam stnáno celkem 260 zam stnanc, z toho bylo 242 en a 18 mu. V pr b hu roku 2012 ukon ilo pracovní pom r v organizaci celkem 69 zam stnanc. P ijato bylo rovn 69 zam stnanc. K 31. prosinci 2012 MSSS v Most zam stnávala 5 osob se zdravotním posti ením. Most 6. února 2013 Zpracovala : Bc. Lenka Ma áková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová editelka organizace 19

23 Seznam tabulek Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 11 Náklady rok 2012 Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku 20

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010 Výroční zpráva MSSS v Mostě za rok 2010 Most, leden 2011 Zpracovala : Lenka Maňáková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová ředitelka organizace 1 Seznam zkratek MSSS v Mostě Městská správa sociálních

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 Bod 0. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více