Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami"

Transkript

1 Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových výob. Tento poces spadá do oblasti heteogenních nekatalyzovaných eakcí uskutečňujících se mezi pevnou látkou a kapalinou. Jedním z významných půmyslových příkladů je ozpouštění příodních fosfátových suovin mineálními kyselinami, kteé představuje výchozí chemickou opeaci při výobě fosfoečných hnojiv. Znalost vlivu jednotlivých dílčích koků při ůzných eakčních podmínkách na ychlost eakce má po navhování půmyslových zařízení velký význam. Touto poblematikou se zabývá eakční kinetika heteogenních nekatalyzovaných soustav, kteá k popisu půběhu eakce využívá zjednodušených modelových představ, umožňujících vyhodnotit základní kinetické paamety dané soustavy. Teoetické základy odel nezeagovaného jáda Tento model je vhodný k popisu půběhu eakce nepoézní pevné látky s kapalinou. Předpokládá se, že eakce začíná současně na celé ploše vnějšího povchu částic výchozí látky a eakční ozhaní se postupně posouvá do jejího nita. ohou nastat dva případy, pvním případem je, že při eakci vzniká poézní vstva poduktu nebo inetní látky obsažené v původním výchozím mateiálu, kteá ulpívá na dosud nezeagovaném jádře částic. Velikost částic se tak během eakce téměř nemění. Duhým případem je, že vstva vznikajícího poduktu nebo inetu se na povchu netvoří v důsledku dobé ozpustnosti poduktů nebo dochází k odpadávání pevné fáze z povchu. Nezeagované jádo se pak postupně zmenšuje, až nakonec vymizí. Reakční ychlost Stechiometickou ovnici nevatné heteogenní eakce lze obecně fomulovat ve tvau aa (kapalina) + b (pevná látka) podukty, (1) kde a, b jsou stechiometické koeficienty. V půběhu eakce se podle stechiometie mění počty molů výchozích látek A i. Tyto změny je možné popsat vztahem a A b 1

2 kde N A a N jsou okamžitá množství molů látky A esp.. ezi eakčními ychlostmi vztaženými na jednotlivé výchozí složky platí na základě stechiometické ovnice (1) následující vztah a Rychlost spotřebovávání kapalné složky A na povchu pevné látky pobíhá podle ovnice 1 A n 1 a.. ks. c (. ), S S b. kde je eakční ychlost látky A vztažená na jednotku vnějšího povchu pevné látky, k S je eakční ychlostní konstanta vztažená na jednotku vnějšího povchu pevné látky, c je koncentace kapalné složky A na vnějším povchu pevné látky, S je plocha eakčního ozhaní, τ je čas a n je řád eakce vzhledem ke kapalné složce A. Z modelové představy nezeagovaného jáda plyne po počáteční fázi eakce v případě, že řídícím dějem je chemická eakce, systém je izotemní a koncentace kyseliny se během eakce nemění, následující vztah: d. b. k S a. δ. R. c kde R je výchozí polomě částice, δ je molání hustota látky a je stupeň přeměny pevné látky. Při odvozování uvedeného vztahu byly použity následující ovnice: N. m ρ. V ρ π, m n m, S b m τ πr π πr kde je molání hmotnost látky, m hmotnost látky, ρ je hustota pevné látky, V je objem pevné látky, m je hmotnost pevné látky na počátku eakce, m τ (2) je hmotnost pevné látky v čase τ. Výše uvedený vztah (2) lze zlogaitmováním lineaizovat na tva: d ln. b. ks ln a. δ. R + n.ln c () a řešením soustavy ovnic po ůzné koncentace kyseliny můžeme vyhodnotit řád eakce n. 2

3 Popis apaatuy Veškeé expeimenty se povádí ve vsádkovém izotemním míchaném eaktou. Reakto tvoří skleněná kádinka o objemu 8 cm umístěná v temostatu (typ U-1 opatřený temoegulátoem Vetex), kteý zajišťuje konstantní teplotu během měření. Teplota v eaktou je sledována tuťovým teploměem. íchání eakční směsi je zajištěno axiálně umístěným skleněným dvoulopatkovým míchadlem poháněným elektomotoem s nastavitelnými otáčkami. Sklon lopatek je 5 a jejich umístění ode dna je přibližně v jedné třetině výšky pomíchávaného objemu. Doba eakce je sledována stopkami, hmotnost vzoku před a na konci eakce je zjišťována vážením na elektonických vahách (k dispozici jsou ettle AE 2 ). Pacovní návod 1. Přípava 5 dm 1% a 1% kyseliny tihydogenfosfoečné zředěním vypočítaného množství koncentované H PO (86 % hm.) destilovanou vodou. 2. Poměření závislosti stupně přeměny na čase. Reakto obsahující 5 cm kyseliny tihydogenfosfoečné o známé koncentaci je umístěn do temostatu. Po dosažení konstantní teploty kyseliny je do eaktou vnesena navážka jednoho gamu částic fosfátu definované velikosti. Vážení je pováděno s přesností na,1 g. Reakční doba je sledována stopkami. Přeušení eakce v předem zvoleném okamžiku se povede zastavením míchadla, vyjmutím eaktou z temostatu, sedimentací částic na dno eaktou, odlitím kapalné fáze a zředěním zbylé eakční směsi chladnou destilovanou vodou. V tomto okamžiku je odečítán eakční čas. Dekantace destilovanou vodou je povedena ještě dvakát. Po dostatečném zředění zbytkové kyseliny následuje míchání vzoku v destilované vodě po dobu cca 5 min. Tím dojde k vymytí posledních zbytků kyseliny z póů částečně zeagovaného vzoku. Následuje oddělení nezeagovaného podílu vzoku od kapalné fáze na skleněné fitě. Sušení vzoku do konstantní hmotnosti pobíhá v laboatoní sušáně při teplotě cca 1 C po dobu cca 1,5 h. Nakonec se zjistí hmotnost vychladlé fity se zbytkem vzoku. Reakční podmínky: teplota T C eakční doba: po 1% H PO po 1% H PO 2 s, 2 s, 6 s, 75 s, 92 s s, 6 s, 7 s, 8 s,1 s

4 pevná fáze: apatit Kola supe ([Ca (PO ) 2 ].CaF 2 ), fakce,2,25 mm Zpacování expeimentálních dat Cílem této páce je získat časové závislosti stupně přeměny fosfátu po dvě koncentace kyseliny tihydogenfosfoečné. Hodnota stupně přeměny se vypočítá ze vztahu: (m - m τ ) / m, kde m je počáteční hmotnost fosfátu a m τ je hmotnost zeagovaného fosfátu. Paamety závislosti f(τ), kteá má po počáteční fázi ozkladu téměř lineání půběh, a pochází počátkem, lze vyhodnotit z expeimentálních údajů s využitím lineání egese. d Deivace získané lineání funkce poskytne veličinu, kteá je přímo úměná ychlosti eakce v jejím počátku. Při stanovení řádu eakce vycházíme z ovnice (). Ze závislosti přiozeného logaitmu změny stupně přeměny s časem na přiozeném logaitmu koncentace kyseliny tihydogenfosfoečné ln (d /) f(lnc A ) lze vyhodnotit řád eakce pomocí lineání egese. Seznam symbolů: a.. stechiometický koeficient látky A. b.. stechiometický koeficient látky. c..koncentace kapalné složky A na vnějším povchu pevné látky [mol.m - ] k S...ychlostní konstanta eakce vztažená na jednotku plochy vnějšího povchu pevné látky [mol. 1-n.m n-2.s -1 ] m.hmotnost pevné látky [kg] m...hmotnost pevné látky na počátku eakce [g] m τ...hmotnost pevné látky v čase τ [g].molání hmotnost pevné látky [kg.mol -1 ] n řád eakce vzhledem ke kapalné složce A N A.okamžité množství molů látky A [mol] N.okamžité množství molů látky [mol]. eakční ychlost složky A vztažená na jednotku eakčního ozhaní [mol.m -2.s -1 ] R..počáteční polomě pevné částice [m] 2 S..plocha eakčního ozhaní [m ]

5 V.objem pevné látky [m ] - δ..molání hustota pevné látky [mol.m ] je stupeň přeměny pevné látky [ - ] ρ.hustota pevné látky [kg.m - ] τ...čas [s] Obsah potokolu: - Stučný teoetický úvod včetně eakční ovnice a popis expeimentální části - Tabulka naměřených dat - Gafické závislosti ( f(τ), ln (d /) f(lnc A )) - Stanovení řádu eakce Ke zpacování naměřených dat použijte pogamy S Wod a S Excel. 5

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy

Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy STANOVENI" OPRAVY VÝSLEDKU GAMA KAROTÁŽE NA PORUŠENÍ RADIOAKTIVNÍ ROVNOVÁHY MEZI RA A RN Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy Úvod Gama karotáž lze využít jako nepřímou metodu ke stanovení

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více