Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost"

Transkript

1 Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30 hod. Místo konání: Kapplův dvůr - Třanovice č. p. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Přítomné přivítala Ing. Krystyna Nováková a ujala se facilitace pracovní skupiny (dále také PS ). Vyhodnocení připomínek ke strategii První část se věnovala připomínkám ke strategii. Sešly se připomínky k indikátorům, které budou řešeny níže. Další připomínky byly drobné terminologické nejasnosti, diskutabilního charakteru. Zásadní návrh na doplnění opatření vznesla Ing. Krystyna Nováková v oblasti sociálního bydlení resp. bydlení pro potřebné. Připomněla, že sociální bydlení bylo pracovní skupinou diskutováno na jaře 2014, nebylo do opatření zapracováno a byly vzneseny obavy ze vzniku ubytoven. Dle Novákové oblast sociálního bydlení je v návrhu IROPu a mělo by být podporováno a ostatní místní akční skupiny toto téma ve strategiích mají. Nováková se zmínila, že zatím, co má informace, není stanovena koncepce sociální bydlení. Starosta Tomiczek doplnil, že sociální bydlení definuje MMR ve svých programech startovací byty, pečovatelské byty, pro sociálně potřebné apod., lze s této definice vycházet. PS s doplněním tohoto tématu a opatření do strategie souhlasí. 1 Dále Ing. Krystyna Nováková přiblížila mechanizmus podpory přes MAS a možnosti podpory realizace strategie přes MAS. Více viz prezentace. S ohledem na zaměření pracovní skupiny důraz byl kladen na integrovaný regionální operační program, se kterým zatím máme průnik v tématech školství, sociální inkluzi, alternativní druhy dopravy, sociální podnikání. Nováková upozornila, že zatím je IROP koncipován ován na priority v celé ČR a to zejména města a zařízení významného charakteru (viditelné v oblasti integrovaného záchranného systému, napojení na hlavní tahy, přestupní terminály, oblast zdravotnictví, přírodní a kulturní dědictví nejvyšší priority např. národní kulturní památky, UNESCO). Dále proběhla diskuse nad možnosti podpory územních plánovacích dokumentů přes MAS. Tato možnost byla do IROPU doplněna během posledních měsíců a při sestavování vání programových rámců bude ještě zařazení tohoto tématu zváženo (ve strategií je součástí opatření Integrované plánování).

2 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Diskuse se ote řela i při OP )a ěsta a ost. No áko á u edla zej é a: OP je za ěře zej é a na oblasti s sokou eza ěst a osti a o lasti s e istují í i louče ý i lokalita i. Po esk dí je součástí ORP s e istují í i louče ý i lokalita i. V Po esk dí se sk tuje pouze jed a louče á lokalita v Hor í Su hé. Otázkou je, zda á ude u ož ě o čerpat pe íze z tohoto OP a zda je v úze í potře a a jsou připra o á vhod é projekt. Mezi ož é podporo a é akti it přes MAS jsou v dokumentu z í ě i prorodi á opatře í ož ůže ýt hod é té a pro aši MAS. V elé dokumentu OP e í te to ter í s ětle a součas é do ě e í e, o tí t ůr i slí. V rá i diskuse Lze do jisté ír házet z progra o ý h doku e tů z i ulého o do í, kde té a prorodi ý h opatře í za ádí EU. Pro realiza i projektů z OP )a ěst a ost rá i progra o ého rá e lo ož o užít i ástroje last í h projektů MAS. Dotaz, zda bude zde ož o podporo at i eloži ot í zdělá á í No áko á odpo ěď OP )a ěst a ost se soustředí zej é a a zdělá á í z šují í ož osti o atel uplat it se a trhu prá e a dále zdělá á í edou í se s íže í so iál ího louče í zde zase je ož é, že se bude soustředit a o atele produkti í ěku. Podpora akti it apř. u i erzit ěku pra děpodo ě nebude. No áko á upozor ila a: ož osti podpor last í h projektů MAS se sta o e é alokace pro MAS - ož ost last í h projektů MAS, kde MAS ude žadatele růz ý h progra e h MAS eje orga iza e zprostředkují í, ale i pří o realizátor projektů; zde je ut á podpora čle ů MAS a ede í 2 - či ost MAS a i a e úze í fi a o á o společ ě s další i režij í i ýdaji na administraci progra o ý h rá ů z IROPu - porade ská či ost MAS pro škol ož ost fi a o á í z OP VVV - OPPIK počítá s po o í MAS pro alé pod ikatelé, ale e í a tuto či ost MAS urče é fi a e Starosta Tomiczek je hod é a ázat spoluprá i s Cze hi este a krajské úro i, inisterstvo o spoluprá i stojí a ěla ýt spoluprá e s MAS do OPPIK zako po o á a případ ě po určité do ě z o u ote ře á diskuse. reak e á ět pro krajské sdruže í, pro aší MAS ude potře a postup ě a ázat ko u ika i s přísluš ý i íst í i pod ikateli v úze í ale usí e ít jí o a íd out Hierarchie a výz a ost cílů a priorit Hierar hie a ýz a ost ílů l hod o e a základě a ket eřej ost a dotaz íko ého šetře í ezi íst í i aktér. Názor íst í h aktérů jsou dopl ě o hod o e í čle ů pra o í h skupi pro ěhlo aile prosinci). PS s ýsledk za o last Společ ost souhlasila a e ěla připo í k k průřezo é o lasti Ma age e t roz oje úze í. Pro ěhla krátká diskuse, které ýsledk udou e strategii z eřej ě. No áko á upozor ila, že zásad í rozdíl jsou hápá í ýz a osti eřej osti a od or ík resp. zástup i o í. Ve strategii se ělo o je it hod o e í eřej osti anketa a hod o e í íst í h aktérů souhr z dotaz íků a pra o í h skupi.

3 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Priorita Anketa Dotaz ík Pracov í Míst í skupiny aktéři Výsledek. )AMĚSTNANOST 9,54 8,47 8,143 8,31 8,72. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 7,27 7,76 7 7,38 7,34. )HODNOCENÍ MÍSTNÍ PRODUKCE 7,27 7,88 7 7,44 7,38. )EMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 7,27 7,76 6,625 7,19 7,22. POMOC A PÉČE PRO POTŘEBNÉ 6,13 8,35 8,5 8,43 7,66. ŠKOLSTVÍ A VENKOVSKÉ ŠKOLY 7,06 4,59 8,125 6,36 6,59. CHUŤ BAVIT SE A PO)NÁVAT 10 5,95 5,5 5,73 7,15. PODMÍNKY PRO SPOLKOVOU ČINNOST 10 5,88 7,25 6,57 7,71. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE 6,19 6,59 5,625 6,11 6,14. OBNOVITELNÉ )DROJE ENERGIE A ŠETRNÉ NAKLÁDÁNÍ SE )DROJI x 8,67 7,375 8,02 8,02. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 4,38 5,35 6,625 5,99 5,45. NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI 4,38 9,88 7,75 8,82 7,34. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 7,94 6,77 7,75 7,26 7,49. KULTURNÍ KRAJINA A PŘÍRODA 6,94 6,99 6,625 6,81 6,85. SAMOSPRÁVA A ŘÍ)ENÍ Ú)EMÍ x x 8,2 8,2 8,2. )APOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PARTNERSTVÍ x x 8,8 8,8 8,8 4.3 METODA LEADER x x 7,5 7,5 7,5 3 I dikátory a o itori g strategie Dalším ode la otázka o itori gu strategie. )a o itori g a e alua i strategie á dle sta o MAS, které plý ají z pod í ek sta dardiza e MAS, odpo ěd ost ko trol í ko ise, která sesta í e aluač í a o itoro a í plá. Logika o itori gu je sta o e a ásledo ě: Strategi ké íle i dikátor dopadů, spe ifi ké íle i dikátor ýsledků, íle projektů, akti it i dikátor ýstupů T rdé i dikátor a ěkké i dikátor předsta e rozdíl, úskalí ěře í. I dikátor ýstupů pouze sta o o at íle a sledo at u projektů resp. opatře í podporo a ý h přes MAS. Ná rh do hod o e í se zapojí pra o í skupi hod o e í ěkký h i dikátorů dopadů a základě ýsledků hod o e í t rdý h i dikátorů dopadů a ýsledků případ ě ýstupů u podpoře ý h projektů MAS a ýsledků dotaz íko ého šetře í ezi eřej osti resp. íst í i aktér z eřej ě o a e u, FB, rozeslá o čle ů MAS, čle ů PS a o í ěkkých i dikátorů ýsledků spokoje ost. No áko á upozor ila a úskalí dotaz íko ého šetře í a důraz a jeho rele a i a a rhla, aby

4 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: v případ ě ízkého počtu zapoje ý h oso l ýsledk hod o e í ěkký h i dikátorů ýsledků spokoje ost pra o í skupi ou zkorigo á. Pro ěhla diskuse ad po ídají í hod otou ěkterý h i dikátorů t rdý h apř. podíl připoje ý h do ů a kanalizaci e o počet akti í h eko o i ký h su jektů. B lo ko stato á o, že žd ude potře a ýsledk hod ě i terpreto at. PS s a rže ý odele o itori gu souhlasí. Pouze lo a rže o, a pro ěhlo pilot í dotaz íko é šetře í pro zjiště í stup í h údajů pro ěkké i dikátor spokoje ost a a základě záj u eřej osti ude ještě z áže o zá az é užití tohoto způso ů hod o e í. Varia t ě spokoje ost ude hod o e a čle pra o í h skupi. No áko á přislí ila, že po ustále í sez a u i dikátorů udou přeposlá k připo í ko á í a čle pra o í h skupi a ásled ě zařaze do strategie a pro ěh e pilot í dotaz íko é šetře í. Dotaz a ter í doko če í strategie a hláše í pr í h ýze MAS No áko á odpo ěď: zatí čeká e a fi ál í podo u operač í h progra ů a progra u rozvoje venkova el i opti isti ký ter í k ěte tomto případě ho ohli strategii a progra o é rá e s h álit na podzim 2015; přeložit a MMR a do a ěsí ů záleží a fle i ilitě čle ů ho ohli hlašo at ýz. O še pokud dojde k další u prodlouže í z eřej ě í fi ál í h podo operač í h progra ů a PRV ter í pr í h ýze ůže se přesu out a druhou polo i u či ko e roku. Poz á ka PS čeká se také a služe í záko a pořádá í další h požada ků e ropské ko ise. Projekty spolupráce, vlast í projekty MAS 4 No áko á předsta ila e ha is us, ýhod a e ýhod, potře a podpor čle ů a ede í MAS, ož á té ata iz preze ta e. MAS se nezapojila v o do í - do projektů spoluprá e MAS z dů odu řad překážek (ko plika í la pra idla, která ejpr e podporo ala pouze projekt i estič í, později l dopl ě o ei estič í, často šlo o u ělé t áře é projekt. Dále l předsta e ož á té ata a o lasti, do který h se ůže MAS zapojit last í i projekt, spoluprá i při hledá í řeše í pro lé ů. A dále, jaké t p projektů se úze í připra ují. Ví e iz preze ta e. Diskuse: té a hledá í řeše í ýtěž osti íst í h ko u ika í a sou isejí í pro lé. Padl á rh na alý projekt MAS pro řeše í této otázk ěkterý h o í h. MAS ůže fu go at jako ezá islá platfor a pro diskusi i při ášet á rh a řeše í a to zej é a zapoje í od or íků. Úkol: No áko á zajistí zpra o á í sez a i dikátorů a rozešle k připo í ko á í ter í řeze 2015), připra í pilot í dotaz íko é šetře í k ěkký i dikátorů spokoje osti ter í řeze -duben 2015). Ostat í se za slí se ad ož ý i projekt spoluprá e MAS a last í i projekt MAS. )apsala I g. Kr st a No áko á

5 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Fotodokumentace výběr : 5

6 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Prezenční listiny: 6 Prezentace:

7 Připomínky strategie PŘIPOMÍNKY STRATEGIE Indikátory strategie (dnešní téma) Návrhy změnu formulace (diskutabilní) Náměty KN: Sociální bydlení, bydlení pro potřebné Vaše připomínky??? PODPORA PŘES MAS Možná podpora přes MAS Strategie MAS Podpora přes MAS Politika ČR Fondy EU Operační programy ČR Program rozvoje venkova Podpora přes MAS Strategie => Programové rámce Programu rozvoje venkova Integrovaného regionálního OP OP Zaměstnanost OP Životní prostředí => více viz kap. 10. návrhu strategie Podpora přes MAS OP Životní prostředí Téma biodiverzity Oblasti CHKO, NP MŽP stanovuje - které MAS a na co Dřeviny ve volné krajině (nemáme možnost) Invazní druhy rostlin (zatím se neví) 1

8 Podpora přes MAS Nepřímé zapojení MAS Programové rámce Programové rámce PRV/programový rámec Jiné zdroje Výzva MAS Výzva MAS Projekty spolupráce MAS Vlastní projekty Dílčí projekty Vlastní projekty Pomoc školám s projekty OP VVV MAS mají slíbené peníze na 0,5-1 úvazku Pomoc s projekty OPPIK (podnikatelé) Nejsou určeny peníze pro MAS (zdarma???) Administrace a animace území IROP režijní výdaje MAS HIERARCHIE A VÝZNAMNOST CÍLŮ A PRIORIT Hierarchie a významnost cílů a priorit Samostatný soubor Indikátory a monitoring strategie INDIKÁTORY A MONITORING STRATEGIE Strategické cíle => indikátory dopadů» Kvalita vody v řekách (obsah dusíkatých látek) Specifické cíle => indikátory výsledků» Objem vypouštěných vod do řek bez čištění» Podíl domů připojených na kanalizační síť Cíle projektů/aktivit => indikátory výstupů» Kapacita čistírny odpadních vod» Délka kanalizační sítě 2

9 Indikátory a monitoring strategie Tvrdé indikátory Objektivní, problém dostupnosti dat, úzký pohled Využitelné u cílů nižšího stupně Měkké indikátory Subjektivní, dotazníky/odborné posouzení, komplexní pohled Vhodnější pro cíle vyššího stupně Indikátory a monitoring strategie Monitoring strategie Zodpovídá kontrolní komise sestavuje plán monitoringu => minimálně 1 ročně zpráva Návrh zapojení pracovních skupin Zhodnocení měkkých indikátorů (multikriteriální hodnocení) Zapojení dalších osob do dotazníkového šetření Sběr dat, podkladů zaměstnanci MAS Indikátory a monitoring strategie Navržené indikátory tvrdé, měkké Samostatný soubor Indikátory výstupů budou doplněny pouze u opatření podporované MAS U ostatních opatření by byl problém s dohledáním MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A VLASTNÍ PROJEKTY MAS Projekty spolupráce MAS Realizátorem projektu jsou dvě a více místních akčních skupin Preferované jsou neinvestiční projekty Potřeba vlastního podílu ze strany MAS (podpora členů) MAS Pobeskydí se v období nezapojila Příklady projektů spolupráce MAS z období Venkovské ovocnářství (historie a tradice místního ovocnářství, výsadba dřevin a zpracování plodů) Regionální značení (místní výrobky, služby, zážitky) Tradiční pokrmy, tradiční řemesla, Cestovní ruch produkty, propagace 3

10 Projekty spolupráce PRV Realizátorem projektu jsou dvě a více subjektů se stanoveného sektoru Projekty spolupráce zemědělských podniků a výzkumných institucí Projekty spolupráce zemědělských podniků a dalších místních aktérů Témata projektů spolupráce - zemědělství Místní výrobky a služby Společná distribuce (úspory nákladů) Společná propagace (např. místní značení) Společné startovací výrobny Místní zpracovatelská síť Místní odběrovatelsko-dodavatelské řetězce (zemědělec-škola/restaurace) Pomoc při plnění legislativních povinnosti Témata projektů spolupráce - zemědělství Sdílení zařízení a zdrojů -!!! Agroturistika Společná propagace Společné balíčky služeb Síťování zařízení ubytovacích, zážitkových Biopaliva Místní dodavatelsko-odběratelské řetězce Témata projektů spolupráce ostatní (zatím není podpora) Meziobecní spolupráce (ORP Frýdek- Místek) Odpady, školství, sociální služby Zaměstnanost a podpora podnikání Bezpečnost Meziobecní spolupráce (ORP Havířov) Cestovní ruch Další témata pro Pobeskydí (zatím není podpora) Místo, ve kterém žijeme Rodina (děti, senioři, matky ) Suburbanizace příležitost i ohrožení Tradiční krajina a architektura Řešení likvidace odpadních vod Řešení vytíženosti místních komunikací Vlastní projekty MAS Možnost zejména o OP Zaměstnanost Ostatní programy investiční Nutná finanční spoluúčast Jiné a vlastní zdroje??? Nutná podpora vedení a členů MAS 4

11 Vlastní projekty MAS Regionální úroveň Mezisektorová úroveň 34 členů spolky (11), svazky obcí (4), zemědělci (6), školy (2), církevní org. (3), sociální služby (2), rozvoj venkova (2-3), cestovní ruch (1) a ostatní (2-3) Stabilní zázemí do roku 2022 Vlastní projekty MAS Malé projekty vzdělávacího a osvětového charakteru (možná spolupráce se ŠOV) Malé projekty motivačního charakteru (školy, spolky, obce) Projekty hledání řešení problémů Nápady místních aktérů MÍSTNÍ MAJÍ NÁPADY Muzeum zemědělských strojů (Landecký, Vělopolí) Dům přírody na Morávce (Foltyna, Morávka) Co řeší obce: dopravní infrastruktura, kanalizace, občanskou vybavenost a sociální služby pro seniory (starší záměry) Nápady místních aktérů Podnikatelské záměry: zpracování masa a výroba masných výrobků, místní mlýn, agroturistika-ubytování, Sociální bydlení Hradiště (starší záměr) EVVO v Třanovicích Projekty strategie meziobecní spolupráce Slovo na závěr Rozvoj venkova je o lidech 5

12 děkuji za pozornost Krystyna Nováková MAS Pobeskydí 6

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 Místní akční skupiny Podchlumí 1 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Základní informace o Místní akční skupině Podchlumí... 4 1.2 Popis místního partnerství

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více