Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016"

Transkript

1 Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 14. červen 2016

2 Struktura prezentace I. Souhrnné vyhodnocení rizik a nastavení proticyklické kapitálové rezervy II. Vývoj a doporučení v oblasti rizik spojených s úvěry zajištěnými nemovitostmi III. Zátěžové testy solventnosti bank, likvidity bank, penzijních společností a veřejných financí

3 I. Souhrnné vyhodnocení rizik a nastavení proticyklické kapitálové rezervy

4 Souhrnný makroobezřetnostní barometr (I) Vzadhledící pohled (kam jsme se posunuli). Další posílení odolnosti finančního sektoru ČR vůči možným nepříznivým šokům: nárůst kapitálové přiměřenosti, příznivý vývoj likvidity, pozitivní změny v řízení rizik ze strany finančních institucí. Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální 4

5 Souhrnný makroobezřetnostní barometr (II) Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Vpředhledící pohled (jak silné jsou potenciální zdroje rizik). Zvýšení cyklických rizik: oživení poptávky po úvěrech a uvolňování úvěrových standardů, mimořádně nízké úrokové sazby z úvěrů a pokles úrokových marží, růst cen nemovitostí a další snížení výnosů kvalitních aktiv. Velmi mírný nárůst rizik strukturálního charakteru: prohloubení splatnostní transformace vkladů a úvěrů bank, nárůst podílu nerezidentů na trhu domácích státních dluhopisů. 5

6 Vyhodnocení pozice ve finančním cyklu Finanční cyklus v ČR se nachází v růstové fázi: Pozvolna se zvyšuje souhrnný indikátor finančního cyklu. Pokračuje i uvolňování úvěrových standardů bank. IFC, souhrnný indikátor finančního cyklu (0 minimum, 1 maximum) 0.5 Vývoj všeobecných úvěrových podmínek v ČR (rozdíl tržního podílu bank v p.b.) Nízké [1] 20 Část /03 12/05 06/08 12/10 06/13 12/15 Pramen: ČNB /12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 03/16 Úvěry na bydlení Spotřebitelské a jiné úvěry Živnostníci Nefinanční podniky Pramen: Šetření úvěrových podmínek bank, ČNB 6

7 Dynamika bankovních úvěrů a cen nemovitostí Rychle rostou nové úvěry domácností na bydlení i na spotřebu. Ceny bytů se začínají přibližovat historickým maximům. Tempo růstu nových bankovních úvěrů domácnostem (meziročně, v %) Ceny bytů realizované a nabídkové (cyklické maximum = 100) /12 03/13 03/14 03/15 03/16 Nové úvěry na bydlení Nové spotřebitelské úvěry Pramen: ČNB /06 03/08 03/10 03/12 03/14 03/16 Nabídkové Praha Nabídkové zbytek ČR Realizované Praha Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB Realizované zbytek ČR 7

8 Stanovení proticyklické kapitálové rezervy II/2016 Bankovní rada ČNB rozhodla sazbu proticyklické kapitálové rezervy prozatím ponechat na úrovni 0,5 %. Od posledního rozhodnutí o nastavení sazby rezervy nedošlo ve vývoji cyklických rizik k výrazné změně značící nárůst systémového rizika. V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, dalšího uvolňování úvěrových standardů a růstu investičního optimizmu bude ČNB připravena sazbu rezervy dále zvyšovat. Aktuálně platná a ohlášená sazba CCyB v ČR (v % celkového objemu rizikové expozice) /15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 04/17 07/17 Platná sazba CCyB Ohlášená sazba CCyB Pramen: ČNB 8

9 II. Vývoj a doporučení v oblasti rizik spojených s úvěry zajištěnými nemovitostmi

10 Vývoj na trhu hypotečních úvěrů Úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení se snížily na úroveň obvyklou u úvěrů nefinančním podnikům. Při klesajících sazbách poskytovaly instituce větší množství úvěrů s vyššími částkami jednotlivých úvěrů. Meziroční tempo růstu skutečně nových hypotečních úvěrů dosáhlo v roce 2015 zhruba 30 %, v 1Q letošního roku se udržovalo kolem 20 %. Dochází k vytváření podmínek pro vznik spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Úrokové sazby z nových korunových úvěrů (v %) /11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB Nové úvěry na bydlení Nové úvěry nefinančním podnikům 10

11 Růst zadluženosti domácností Tempo růstu úvěrů domácností nadále převyšuje tempo růstu jejich disponibilních příjmů. Ve 2H 2015 se rozdíl mezi tempy růstu obou veličin zvyšoval. Zadluženost domácností v ČR v poměru k HDD narostla na cca 60 % (průměr zemí eurozóny cca 100 % HDD). Zvyšuje se rovněž čisté úrokové zatížení domácností. Narůstá tak citlivost domácností na případné příjmové a úrokové šoky. Meziroční tempo růstu úvěrů a nominálního hrubého disponibilního důchodu domácností (v %) /08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 Mez. tempo růstu úvěrů celkem Mez. tempo růstu nominálního HDD Pramen: ČNB Pozn.: Úvěry zahrnují bankovní i nebankovní úvěry. 11

12 Doporučení ČNB z roku 2015 ČNB loni vydala Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Stanovilo kvantitativní limity ukazatele LTV i kvalitativní kritéria pro obezřetné poskytování těchto úvěrů. ČNB se zavázala plnění Doporučení pravidelně hodnotit, a v případě zvýšených rizik parametry jednotlivých doporučení zpřísnit. ČNB provedla detailní šetření úvěrových charakteristik jednotlivých úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí poskytnutých ve druhé polovině roku 2015 (celkem 117 mld. Kč): LTV (loan-to-value, poměr výše úvěru a hodnoty zajištění), LTI (loanto-income, poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu), DSTI (debt service-to-income, poměr měsíční splátky úvěru a čistého měsíčního příjmu), příjmy žadatele. 12

13 Celkové vyhodnocení plnění Doporučení Pozitivní závěry z hodnocení: Instituce jednotlivá doporučení převážně plní. 10% limit pro objem nově poskytnutých úvěrů s LTV % instituce na agregátní úrovni dodržují. Identifikovaná rizika: Některé instituce ale poskytují část nových úvěrů s LTV nad 100 % a stejně tak překračují limit 10 % objemu nově poskytnutých úvěrů s LTV %. Část nových úvěrů má rizikovější charakteristiky týkající se schopnosti klienta splácet úvěr v nepříznivé ekonomické situaci. U silně zastoupené kategorie s LTV % měla téměř třetina úvěrů vysoké hodnoty LTI a zároveň DSTI, z nich pak necelou třetinu obdrželi žadatelé s čistými příjmy do 25 tis. Kč. 13

14 Vyhodnocení plnění dílčích doporučení A, B, C 4 % objemu všech nových úvěrů byla poskytnuta s LTV nad 100 %. Na agregátní úrovni bylo s LTV % poskytnuto 9 % nových úvěrů (čtvrtletní limit je 10 %). Na úrovni jednotlivých institucí byl 10% čtvrtletní limit pro úvěry s LTV % překročen v objemu 3 % všech poskytnutých úvěrů v daném období. Podíl úvěrů s vysokými hodnotami LTI (nad 5) dosáhl 45 %. Podíl úvěrů s vysokými hodnotami DSTI (nad 40 %) činil 13 %, přičemž téměř všechny měly i vysoké LTI. U třetiny úvěrů s oběma uvedenými charakteristikami měli žadatelé čistý příjem do 25 tis. Kč. Průměrná doba splatnosti úvěrů činila 24 let, u některých institucí byl ale nezanedbatelný podíl úvěrů poskytnut se splatností delší než 30 let. 14

15 Vyhodnocení v oblasti dalších dílčích doporučení Potvrzuje se předpoklad o vyšší rizikovosti refinancovaných úvěrů s navýšením (6 % objemu) a úvěrů k financování nemovitostí pro další pronájem (4 % objemu). Mají často vyšší hodnoty LTV, LTI a DSTI. Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek a LTV (osa x: LTV v %, osa y: podíl úvěrů v %) pod nad 100 Celkem Pramen: ČNB Refinancované s navýšením Přes zprostředkovatele Na nemovitost k dalšímu pronájmu Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek a DSTI (osa x: DSTI v %, osa y: podíl úvěrů v %) Pramen: ČNB pod nad 60 Celkem Refinancované s navýšením Přes zprostředkovatele Na nemovitost k dalšímu pronájmu 15

16 Celkové vyhodnocení vývoje v oblasti Doporučení ČNB nehodnotí výše uvedená rizika jako akutní přehřívání trhu vedoucí k bezprostřednímu ohrožení finanční stability. ale úvěrové standardy jsou vysoce uvolněné a některé instituce mohou přijímat zvýšená rizika. Vnímaná výhodnost nákupu rezidenční nemovitosti na úvěr může být částečně iluzí. Nízké úrokové sazby a měkčí úvěrové standardy přispívají k růstu cen nemovitostí, který se pak promítá do výše úvěrů nezbytných pro financování jejich nákupu, a tím i nárůstu poměru dluhů a příjmů domácností. Růst cen rezidenčních nemovitostí zároveň nemusí mít zcela fundamentální základy. Doporučení je nezbytné upravit zejména ve směru snížení maximálních hodnot LTV. 16

17 Změny v Doporučení (I) Doporučení A dodržování limitů pro hodnoty LTV u nově poskytovaných úvěrů: Maximální limit LTV ve výši 100 % se snižuje od na 95 % a od na 90 %, Od se limit 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV % mění na 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV %. Od se limit nově stanovuje na 15 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV %. U institucí překračujících doporučené limity využije ČNB dohledové pravomoci, zejména stanovení dodatečných kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2. 17

18 Změny v Doporučení (II) Doporučení F financování koupě nemovitosti určené k dalšímu pronájmu: Institucemi vykázaný objem úvěrů na nákup nemovitosti určené k pronájmu je nízký, indikace z trhu však naznačují vyšší význam těchto transakcí. Institucím se proto doporučuje využít všechny dostupné informace k identifikaci, zda úvěr slouží k financování vlastnického bydlení nebo jako investice. Pokud u investičního typu úvěru dochází k souběhu charakteristik s vyšší úrovní rizikovosti, měly by uplatňovat LTV v maximální výši 60 %. 18

19 Další záměry v oblasti Doporučení ČNB bude detailně analyzovat úvěry poskytované stavebními spořitelnami z hlediska jejich ekonomické podstaty. ČNB vnímá zvýšená rizika schopnosti splácení u klientů s nižší příjmovou úrovní. Připraví zavedení kvantitativních limitů pro hodnoty LTI a DSTI. ČNB bude usilovat o legislativní zakotvení pravomoci stanovovat limity LTV, LTI, DSTI a případně dalších rizikových charakteristik u úvěrů na bydlení. Pravomoci by umožnily ČNB účinněji reagovat na vznikající rizika, která mohou pro finanční instituce i spotřebitele vznikat z přílišného rozvolňování úvěrových standardů. Alternativou by byla razantní opatření v oblasti kapitálu institucí. 19

20 Trh komerčních nemovitostí ČNB provedla šetření ohledně nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí (včetně rezidenčního developmentu) od 2H I zde dochází ke zvyšování aktivity a rychlému růstu objem úvěrů. Největší objem i meziroční nárůst ve 2H 2015 byl zaznamenán u úvěrů na investice do kancelářských nemovitostí. Objem nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí (v mld. Kč) H H H2015 Rezidenční - výstavba Maloobchodní - výstavba Maloobchodní - investice Logistické, průmyslové - výstavba Logistické, průmyslové - investice Kancelářské - výstavba Kancelářské - investice Pramen: ČNB 20

21 Rizikové charakteristiky úvěrů na financování komerčních nemovitostí Jako potenciálně nejvíce rizikové se jeví úvěry na financování kancelářských nemovitostí. Podíl úvěrů ze šetření s LTV nad 70 % a současně s poměrně nízkým krytím dluhové služby příjmy (DSCR) do 1,2 zde představoval 35 % nově poskytnutých úvěrů. Nemovitost sloužící jako zástava je u investičních úvěrů zpravidla jediným zdrojem příjmů ke splácení úvěru. Kanceláře mají relativně vysokou míru neobsazenosti. Podíl úvěrů s LTV nad 70 % a DSCR do 1,2 podle segmentu zajištění (v %) Kancelářské Pramen: ČNB Logistické a průmyslové Maloobchodní Rezidenční 21

22 III. Zátěžové testy solventnosti bank, likvidity bank, penzijních společností a veřejných financí

23 Základní scénář: Alternativní scénáře založen na květnové prognóze ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2016, předpokládá růst domácí ekonomiky v letech a snižování nezaměstnanosti na horizontu scénáře. Nepříznivý scénář: návrat recese ve tvaru V s výrazným propadem HDP, dočasný propad ekonomiky do hluboké deflace, skokový nárůst výnosů vládních dluhopisů, výrazný růst nezaměstnanosti a pokles mezd vede k vyčerpání finančních rezerv části domácností a podniků, negativní vývoj způsobí růst úvěrového rizika a zapříčiní vysoké úvěrové ztráty. 23

24 Makroekonomický vývoj, úvěrové riziko a zátěžový scénář (I) Nepříznivý scénář zachycuje zejména riziko zhoršení kvality úvěrového portfolia v důsledku: propadu ekonomické aktivity, výrazného poklesu nominálních příjmů. Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP (meziročně v %) /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19 Základní scénář Nepříznivý scénář Alternativní scénáře: vývoj inflace (meziročně v %) inflační cíl -6 03/13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19 Základní scénář Nepříznivý scénář Pramen: ČNB Pramen: ČNB 24

25 Makroekonomický vývoj, úvěrové riziko a zátěžový scénář (II) Nepříznivý scénář obsahuje silný šok do nezaměstnanosti a cen nemovitostí. Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti (v %) 11 Alternativní scénáře: vývoj cen nemovitostí (index; 2007Q4 = 100) /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/ /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19 Základní scénář Nepříznivý scénář Základní scénář Nepříznivý scénář Pramen: ČNB Pramen: ČNB 25

26 Makroekonomický vývoj, úvěrové riziko a zátěžový scénář (III) Součástí scénářů byl i výrazný nárůst dlouhodobých úrokových sazeb, a to i v deflačním scénáři. Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR (v %) 3 Alternativní scénáře: vývoj 5Y CZK výnosu SD (v %) /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/ /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19 Základní scénář Nepříznivý scénář Základní scénář Nepříznivý scénář Pramen: ČNB Pramen: ČNB 26

27 Výsledky zátěžových testů bank potvrzují odolnost sektoru V Základním scénáři se dostávají pod 8% hranici CAR tři banky: jedná se o malé banky, které tvoří 1,8 % aktiv sektoru, potřeba kapitálu 0,5 mld. Kč. V Nepříznivém scénáři by se pod 8% hranici dostalo 7 bank: banky tvoří 7,5 % aktiv sektoru, potřeba kapitálu necelých 7 mld. Kč. Doplňující citlivostní analýzy: znehodnocení expozic vůči zadluženým zemím EU, nově ztráty z operačního rizika. Dopad alternativních scénářů na kapitálový poměr bankovního sektoru (v %) /13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19 Základní scénář Nepříznivý scénář Nepříznivý scénář zesílený o riziko země Nepříznivý scénář zesílený o ztráty z operačního rizika Pramen: ČNB, výpočty ČNB 27

28 Podrobné výsledky zátěžových testů bank Dopad alternativních scénářů na bankovní sektor Základní scénář Nepříznivý scénář Q Q 2019 Očekávané úvěrové ztráty (ztráty s m ínusem) v mld. Kč -17,1-20,7-23,1-6,7-45,8-77,2-78,5-17,5 v % aktiv -0,3-0,3-0,4-0,1-0,8-1,4-1,4-0,3 Zisky/ztráty z tržních rizik v mld. Kč 4,5-11,5-5,4-0,8-14,1-3,7-0,7 0,0 v % aktiv 0,1-0,2-0,1 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 Výnosy ke krytí ztrát (upravený provozní zisk) v mld. Kč 73,9 72,4 71,7 15,0 63,3 49,0 38,4 8,6 v % aktiv 1,2 1,2 1,1 0,2 1,1 0,9 0,7 0,2 Zisk/ztráta před zdaněním v mld. Kč 61,3 40,2 43,2 7,6 3,3-33,1-40,9-8,9 v % aktiv 1,0 0,6 0,7 0,1 0,1-0,6-0,7-0,2 Kapitálový poměr ke konci období v % celkový 18,5 18,0 17,5 17,0 16,3 13,1 12,4 12,3 Tier 1 18,0 17,6 17,1 16,6 15,9 12,8 12,1 12,0 Kapitálové injekce v mld. Kč v % HDP 0,5 0,01 6,6 0,1 Počet bank s kapitálovým poměrem pod 8 % 3 7 Pramen: ČNB, výpočty ČNB 28

29 Výsledky zátěžových testů bank při zvýšeném prahu Bankovní sektor jako celek ustojí zátěž z Nepříznivého scénáře i při šířeji definovaném minimálním kapitálovém požadavku. Práh pro projití testy lze rozšířit o požadavky z Pilíře 2, případně i o kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika. Součet bezpečnostní kapitálové rezervy a přebytku kapitálu vytváří dostatečný polštář pro absorpci souhrnných dopadů šoků. Platí to i pro většinu jednotlivých bank. Dopad makrozátěžových testů (vážený průměr za sektor ke konci 2015) Souhrnný kapitálový požadav ek (OCR) Pramen: ČNB 4,8 2,5 1,6 1,6 8,0 Kombinov aná kapitálová rezerv a (CBR) Celkový kapitálový požadavek (TSCR) 6,1 Dopad makrozátěžových testů Kapitálový přebytek Bezpečnostní kap. rezerva Rezerva ke krytí syst. rizika Dodatečné kapitálové požadavky dle Pilíře 2 Požadavky Pilíře 1 Relevantní kap. poměr pro projití testy Pozn. Ilustrace předpokládá nulovou úroveň proticyklické rezervy. 29

30 Výsledky testů bilanční likvidity bank Bankovní sektor zůstává odolný vůči likviditnímu riziku. Dosažené hodnoty ukazatelů krátkodobé likvidity vysoce převyšují 100% limity. Nové makrozátěžové testy likvidity ČNB potvrzují odolnost většiny bank vůči likviditnímu riziku i na ročním horizontu zátěže z Nepříznivého scénáře. Odolnost je dána silnou základnou klientských vkladů i dostatečným polštářem složeným z kvalitních a vysoce likvidních aktiv. Srovnání vybraných ukazatelů bilanční likvidity bank (v %) Celkem LCR ČNB test likvidity Velké banky Střední banky Malé banky Stavební spořitelny Pramen: ČNB, výpočty ČNB Pozn.: LCR je poměr likvidní rezervy vůči čistému odtoku likvidity bank na horizontu zátěže 30 dní dle Nařízení EK 2015/61. Ukazatel ČNB testu likvidity je poměr likvidní rezervy vůči čistému odtoku likvidity bank na horizontu zátěže jednoho roku dle definice ČNB. 30

31 Výsledky zátěžových testů penzijních společností Sektor penzijních společností zůstává citlivý vůči poklesu cen držených cenných papírů. Výsledek odpovídá složení portfolia transformovaných fondů, ve kterém převládají dluhopisy citlivé na změny úrokových sazeb. V případě budoucího skokového nárůstu úrokových sazeb by PS musely navýšit kapitál. Uvažovaný šok vyvolá u některých společností potřebu kapitálové injekce (celkem 4,7 mld. Kč). Při dlouhodobé držbě dluhopisů ale nepříznivý efekt přecenění odezní. Výsledky zátěžových testů penzijních společností Vlastní kapitál penzijních společností (k 12/2015) Kapitálový poměr (k 12/2015) Změna hodnoty aktiv - úrokové riziko Změna hodnoty aktiv - měnové riziko Změna hodnoty aktiv - akciové riziko Změna hodnoty aktiv - nemovitostní riziko Celkový dopad rizik na hodnotu aktiv transformovaných fondů Zisk transformovaných fondů Vlastní kapitál penzijních společností (ke konci testu) Kapitálový poměr (ke konci testu) Pramen: ČNB, výpočty ČNB Pozn.: TF představuje transformované fondy. Základní scénář Nepříznivý scénář mld. Kč 8,8 8,8 % 136,1 136,1 mld. Kč -2,1-20,5 % aktiv TF -0,6-5,7 mld. Kč 0,0 0,5 % aktiv TF 0,0 0,1 mld. Kč -0,3-1,9 % aktiv TF -0,1-0,5 mld. Kč 0,1-0,2 % aktiv TF 0,0 0,0 mld. Kč -2,3-22,0 % aktiv TF -0,6-6,1 mld. Kč 4,0 1,0 mld. Kč 9,2 2,3 % 142,7 33,8 Kapitálová injekce mld. Kč 0,0 4,7 31

32 Vývoj v sektoru pojišťoven ČNB letos vlastní zátěžové testy pojišťoven neprovádí z důvodu jejich účasti na zátěžových testech EIOPA. Ziskovost sektoru je stabilní a kapitálové vybavení dostatečné. Solventnostní poměr převyšuje 3násobek regulatorního minima. Trh neživotního pojištění reagoval na oživení české ekonomiky růstem. Na trhu životního pojištění došlo k poklesu a pokračuje odklon od tradičních produktů s garantovaným výnosem. Hospodářský růst a trh neživotního pojištění v ČR (v %) Meziroční změna předepsaného hrubého pojistného Meziroční nominální růst HDP Pramen: ČNB, ČSÚ, Česká asociace pojišťoven Pozn.: Údaje o výši předepsaného pojistného zahrnují všechny pojišťovny aktivní v ČR včetně poboček zahraničních pojišťoven. 32

33 Svrchované expozice a zátěžový test veřejných financí Jako systémově významné byly i letos identifikovány expozice vůči českému vládnímu dluhu (ke konci 2015 cca 680 mld. Kč) Banky s expozicí vyšší než 100 % použitelného kapitálu představují 68 % bilanční sumy odvětví. jejich rizikovost (měřená indikátorem ISR) v zátěžovém testu na horizontu 3 let nepřekročila prahové hodnoty 5 %, resp. 8 % stanovené interní metodikou. Zátěžový test českých veřejných financí Nepříznivý scénář Prahová hodnota Indikátor svrchovaného rizika (ISR; v %) 0,23 0,80 0,27 8,0 % (nepodmíněně) 5,0 % (při potvrzení další analýzou) Ke svrchovaným expozicím proto nebude podle interní metodiky ČNB uplatňován dodatečný kapitálový požadavek v Pilíři 2. 33

34 Tematické články v ZFS 2015/2016 Může být český pojišťovací sektor zdrojem systémového rizika? Vztah likviditního a úvěrového rizika v zátěžových testech likvidity ČNB Role pákového poměru v kapitálové regulaci bankovního sektoru 34

35 Děkuji za pozornost Zprávy o finanční stabilitě: Kontakt na samostatný odbor finanční stability:

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

CELKOVÉ HODNOCENÍ. Odolnost finančního sektoru. Rizika cyklická. Rizika strukturální

CELKOVÉ HODNOCENÍ. Odolnost finančního sektoru. Rizika cyklická. Rizika strukturální 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Finanční sektor v ČR procházel v období od jara 2015 z hlediska finanční stability příznivým vývojem. Systémová

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Vladimír Tomšík Viceguvernér Česká národní banka Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 Fakulta financí a účetnictví,

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 19. červen 2012 Struktura prezentace I. Hlavní závěry a celkové hodnocení rizik II. Rizika vznikající

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Finanční sektor v ČR se v období od jara 2014 vyvíjel z hlediska finanční stability převážně příznivě. Souhrnný

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR Poskytování hypotečních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro Euro Business Breakfast Budoucnost hypoték v ČR Praha, 29. červen

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Třídící znak 2 0 6 1 6 1 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ Světové finanční trhy prošly v období od zveřejnění loňské Zprávy o finanční stabilitě značnými výkyvy. Na přelomu května a června loňského roku došlo v návaznosti na signály

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 216 / 217 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 216 / 217 ISBN 978-8-87225-71-4 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Insolvence z pohledu ČNB

Insolvence z pohledu ČNB Insolvence z pohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna Praha, 27. dubna 21 Obsah

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Makroobezřetnostní politika a její implikace

Makroobezřetnostní politika a její implikace Makroobezřetnostní politika a její implikace Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady Spoločné zasadnutie vedenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe

Více

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ

10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ 10 1 SHRNUTÍ CELKOVÉ HODNOCENÍ V létě letošního roku vstoupí světová ekonomika již do sedmého roku od začátku krize, avšak v Evropě ji zejména kvůli vývoji v eurozóně stále není možné označit za ukončenou.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 215 / 216 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 215 / 216 ISBN 978-8-87225-64-6 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky

Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky Jiří Rusnok Den otevřených dveří ČNB 4. června 2016 Cíle a působení ČNB Česká národní banka Cenová stabilita Finanční stabilita

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

3 FINANČNÍ SEKTOR 44 3 FINANČNÍ SEKTOR 3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

3 FINANČNÍ SEKTOR 44 3 FINANČNÍ SEKTOR 3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 44 3 FINANČNÍ SEKTOR GRAF III.1 Dynamika růstu jednotlivých segmentů finančního sektoru Banky Družstevní záložny Pojišťovny FPS Investiční fondy NZFA 547 32 484 373 336 348-1 1 2 3 Průměrná meziroční změna

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem. Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem. Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB 21. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled bank a poboček zahraničních bank Úřad

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu

Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu Měnová a makroobezřetnostní politika v současné fázi hospodářského a finančního cyklu Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 18. října 2016 Obsah prezentace Vývoj v reálné ekonomice a jeho výhledy

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Finanční spolupráce mezi Čínou a Českou republikou: pohled ČNB

Finanční spolupráce mezi Čínou a Českou republikou: pohled ČNB Finanční spolupráce mezi Čínou a Českou republikou: pohled ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Čínské investiční fórum Praha, 10. listopadu 2015 Evropské finanční trhy v roce 2015 Na finančním

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

4 RIZIKA PRO FINANČNÍ STABILITU A MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA

4 RIZIKA PRO FINANČNÍ STABILITU A MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 7 4 RIZIKA PRO FINANČNÍ STABILITU A MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA GRAF IV.1 Rozpětí výnosů rizikových dluhopisů soukromého sektoru (v b.b) 2 5 2 1 5 1 5 4/99 4/3 4/7 4/11 4/15 Pramen: Bloomber L.P. Pozn.:

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více