build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: ccm letová váha: kg w w w.ba da n.c z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z"

Transkript

1 build book w w w.ba da n.c z

2 build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z

3 Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou 1,5 mm Seøízneme pøední èást do správného úhlu Pøíprava a polepení balzou 1,5 mm polystyrenových dílù - spodní èást trupu Pøíprava a polepení balzou 1,5 mm polystyrenových dílù - spodní èást trupu Pøíprava a polepení balzou 1,5 mm polystyrenových dílù - spodní èást trupu 3

4 Trup Pøíprava a lepení dílù motorového domeèku Pøíprava a lepení dílù motorového domeèku Pøíprava a lepení dílù motorového domeèku Slepení boènic trupu ze dvou dílù Zalepení výztuží pro kolíky z vnitøní strany boènic Zalepení výztuží pro kolíky z vnitøní strany boènic 4

5 Trup Vlepení smrkových lišt 5x5 mm Vsazení pøepážek k motorovému domku Sesazení motorového domku s vrchní základnou trupu Vlepení pøepážek a spodní základny trupu Vlepení poslední pøepážky s kýlovkou Polopøepážka bude pøilepena k polystyrenovému spodku 5

6 Trup Pøíprava výøezu spodní èásti pro podvozek Pøíprava výøezu spodní èásti pro podvozek Polystyrenový spodek i vršek trupu lepíme Purexem Zajistíme širokou páskou a necháme 2 hodiny schnout Vsazení držáèku ostruhy - unitø dvì zapichovací matky M4 Utìsnìní polystyrenu kolem podvozku - zde musí být polystyren zavøen pro zamezení kontaktu s palivem a splodinami z výfukù 6

7 Trup Zkušební vsazení podvozku Pøíprava rámeèku kabiny Pøíprava rámeèku kabiny Pøíprava rámeèku kabiny Pøíprava rámeèku kabiny - sendviè opìt s balzou 1,5 mm Nemusí být polepen celý - uøežeme èást pod kabinou 7

8 Trup Vlepení úchytù z 6 mm - z vnitøní strany do nich zapíchneme matky M5 Slepení dílù pøekližky a polystyrenu - opìt Purex Zkouška sesazení a naznaèení linky kabiny Odøíznutí PS èásti pod kabinou Polepení hran (i vnitøku který bude vidìt) balzou 1,5 mm Sesazení s trupem 8

9 Smìrovka Odøíznutí kýlovky podle úhlu turtledecku Nasunutí na kýlovou pøepážku a do pøedem pøipraveného otvoru v zadní èásti turtledecku Výøezy pro položebra pantù (odmìøíme si podle trupu) - výøezy dìláme 10 mm široké Vlepení položeber Slepení obou dílù smìrovky Smìrovka pøipravena pro potah balzou 9

10 Smìrovka Postup 1. Potah balzou 1,5 mm èelních èástí mùžeme dìlat v negativu jako první a pak lepit boky kormidel Postup 2. Nebo v pøípadì obráceného postupu (prvnì polepíme boky všech kormidel pláty balzy) negativy nepotøebujeme a balzu na èela pøitáhneme pouze papírovou lepící páskou - doporuèuji tento postup è. 2 Polepení smìrovky balzou 1,5 mm Polepení smìrovky balzou 1,5 mm Výøez pro zasunutí páky smìrovky Pøilepení horního žebra kýlovky - pod nìj se zalepí horní pant smìrovky ze slolaminátu 3 mm 10

11 Smìrovka Polepení kýlovky balzou 1,5 mm Sesazení se smìrovkou a zalepení kýlovky do trupu Vykitování dle potøeby Zalepení a prošroubování vruty hliníkových L profilù pod podvozkovou desku pro vìtší jistotu spojení podvoku s trupem Vsazení zapichovacích matic M5 do pøepážky motorového krytu Vsazení zapichovacích matic M5 do první pøepážky trupu 11

12 Trup Vlepení velkých podložek do pøepážky motorového krytu Slepení s motorovým krytem Protažení boèních trujùhelníku do boènic trupu - slepíme z balzy 2 mm Protažení boèních trujùhelníku do boènic trupu - slepíme z balzy 2 mm Protažení boèních trujùhelníku do boènic trupu - slepíme z balzy 2 mm Vykitujeme a vybrousíme pro optimální navazování na motorový kryt 12

13 Køídlo Pøíprava dílù pro køídlo Pøíprava dílù pro køídlo Vyztužení žebra kde konèí trubka Nasunutí žeber na tyèe 16 mm a slepení kostry køídla Vlepení lišt 5x10 mm Vlepení lišt 5x10 mm 13

14 Køídlo Velení držákù serv Potah køídla lehkou balzou 2 mm Výøezy pro servorámeèky Výøezy pro servorámeèky Pøíprava PS dílù pro køidélka Pøíprava záøezu v køidélku pro položebra pantù 14

15 Køídlo Položebra Otvory pro položebra opìt 10 mm široké Vlepení položeber Purexem je lepší dìlat s nasazenou mosaznou trubièkou Polepené køidélko balzou 1,5 mm a jeho sesazení s køídlem - mosaznou trubièku uchytíme do akuvrtaèky - jde to lépe nasadit S nasazeným køidélkem zalepujeme panty uvitø køídla - ke každému pantu vložíme z obou stran døevìný špalík a zalepíme epoxidem Vyøíznutí otvorù pro páky køidélka 15

16 Výškovka Pøíprava položeber a záøezù do výškovky Slepení obou èástí výškovky - již se zalepenými položebry Vlepení všech položeber pro trubièku Slepení stabilizátorù Sesazení s panty a trubièkami Sesazení stabilizátoru s výškovkou - poté nasuneme pouzdro trubky výškovky 20 mm a epoxidem zalepíme nasunuté panty výškovky 16

17 Kokpit a motorový kryt - dokonèení Vylepení spodku kokpitu - tvrdá balza 2 mm Pøíprava vršku pøístrojového panelu Èelo pøístrojového panelu vyøízneme pøesnì podle tvaru dodané nálepky s pøístroji a usadíme na správné místo Slepíme èelo a vršek a zevnitø též slepíme Purexem se spodní èástí rámeèku kabiny Výøezy funkèních výdechù vzduchu do motorového krytu Výøezy funkèních výdechù vzduchu do motorového krytu 17

18 Dokonèení Potažení modelu obvyklým zpùsobem, sesazení a nalepení samolepek Hotový model 18

19 build book Podívejte se na nabídku našich dalších modelù... w w w.ba da n.c z

20 build book w w w.ba da n.c z

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Pracovní pomůcky 1. vzpěra paprsku proti otočení 2. gumová palička 3. kladivo 4. nůžky na plech 5. větší plochý šroubovák 6. křížový šroubovák nebo násada

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Návod na stavbu tiskárny REBEL II

Návod na stavbu tiskárny REBEL II Návod na stavbu tiskárny REBEL II 1. Než se stavbou začnete 3D tiskárna je stroj. Jako každý stroj je nebezpečná. Obsahuje pohyblivé a horké části. Nemanipulujte v prostoru tiskárny pokud je v provozu,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více