OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4."

Transkript

1 OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona, svým usnesením č. 709 ze dne v y d á v á tuto změnu č. 1 územního plánu obce (dále jen ÚPO ) Petrov schváleného usnesením Zastupitelstva obce Petrov dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 o závazných částech územního plánu obce Petrov (dále jen OZV ): 1. Předmětem změny č. 1 ÚPO Petrov je vymezení ploch pro: a) bydlení, označeny v grafické části této změny jako 1.01a, 1.02, 1.03a, 1.04a, 1.06, b) obsluhu území doprava a dopravní zařízení, označena v grafické části této změny jako 1.01b, c) veřejná prostranství, označeny v grafické části této změny jako 1.01c, 1.03b, 1.04b, d) obsluhu území technické vybavení, inženýrské sítě, označena v grafické části této změny jako 1.05, e) výrobní aktivity, označena v grafické části této změny jako Plochy vymezené v odst. 1 se zařazují do ploch zastavitelných. 3. V článku 3 OZV se v odstavci 3.6 text - především vyhl. č. 137/1998 Sb. a a nejsou zde dány důvody pro opatření dle 87 a 102 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb. v platném znění ruší. 4. V článku 3 OZV se v odstavci 3.14 písm. d) text zákona č.50/1976 Sb. v platném znění a dle příslušných vyhlášek ruší a nahrazuje se textem platné legislativy. 5. V článku 3 OZV se v odstavci 3.16 text Ve smyslu 108 zákona č.50/1976 Sb. v platném znění, jsou ruší. V první větě odstavce 3.16 se za slova V Petrově vkládá slovo jsou. V druhé větě odstavce 3.16 se text 108 odst. 2 písmene a) stavebního zákona č.50/1976 Sb. v platném znění ruší a nahrazuje textem platné legislativy

2 6. V článku 7 OZV se odstavec 7.1 BYDLENÍ doplňuje na konci odstavce o text, který zní: Plocha pro bydlení změna č. 1 i.č. dílčí změny navržený způsob využití plochy - funkční typ 1.01a bydlení individuální bydlení v rodinných domcích a venkovských usedlostech - Br podmínky využití plochy zajistit napojení lokality na dopravní infrastrukturu vybudovat místní komunikaci podél jihovýchodního okraje lokality, zajistit napojení lokality na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,...), střet s ochranným pásmem nadzemního vedení vn a sloupové trafostanice řešit v navazujících řízeních. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví bydlení individuální bydlení v rodinných domcích a venkovských usedlostech - Br 1.03a bydlení individuální bydlení v rodinných domcích a venkovských usedlostech - Br 1.04a bydlení individuální bydlení v rodinných domcích a venkovských usedlostech - Br zajistit napojení lokality na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,...), respektovat podmínky pro užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví. respektovat plochu veřejného prostranství 1.03b navrženou pro realizaci chodníku a cyklostezky podél jižního okraje plochy, zajistit napojení lokality na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,...), před realizací nutno posoudit riziko nadměrného hluku z motorové dopravy na silnici I/55 respektovat podmínky využití plochy viz kap. B.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví. zajistit napojení lokality na dopravní infrastrukturu ze silnice I/55 vybudovat místní komunikaci, řešit obsluhu navazujících pozemků krajiny, zajistit napojení lokality na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,...). Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví

3 i.č. dílčí změny navržený způsob využití plochy - funkční typ 1.06 bydlení individuální bydlení v rodinných domcích a venkovských usedlostech - Br podmínky využití plochy zajistit napojení lokality na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,...), před realizací nutno posoudit riziko nadměrného hluku a vibrací z železniční dopravy na trati č.343 Hodonín Veselí n. Moravou respektovat podmínky využití plochy viz kap. B.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek, střet s ochranným pásmem dráhy řešit v navazujících řízeních, v rámci plochy řešit přístup na navazující zemědělské pozemky. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví. 7. V článku 7 OZV se odstavec 7.4 VÝROBNÍ AKTIVITY doplňuje na konci odstavce o text, který zní: Plocha pro výrobní aktivity změna č. 1 i.č. dílčí změny 1.07 navržený způsob využití plochy - funkční typ výrobní aktivity drobná výroba a sklady - Vs podmínky využití plochy respektovat podmínky využití plochy viz. kap. B.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek, střet s ochranným pásmem dráhy řešit v navazujících řízeních. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 2 NP s možností podkroví, u halových objektů preferovat horizontální hmoty 8. V článku 7 OZV se odstavec 7.6 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ doplňuje na konci odstavce o text, který zní: Plocha pro veřejná prostranství změna č. 1 i.č. dílčí změny 1.01c navržený způsob využití plochy - funkční typ podmínky využití plochy veřejná prostranství - U řešit veřejné prostranství pro obsluhu lokality bydlení 1.01a o šířce min. 8m pro průchod místní komunikace a tras technické infrastruktury, respektovat podmínky pro užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku, střet s ochranným pásmem nadzemního vedení vn a sloupové trafostanice řešit v navazujících řízeních. 1.03b veřejná prostranství - U řešit veřejné prostranství o šířce cca 3m pro vybudování chodníku a cyklostezky podél jižního okraje plochy. 1.04b veřejná prostranství - U řešit veřejné prostranství o šířce min. 8m pro průchod místní komunikace a tras technické infrastruktury se zaústěním do silnice I/55, střet se silničním ochranným pásmem silnice I/55 řešit v navazujících řízeních, případný střet s plochou bydlení řešit v navazujících řízeních

4 9. V článku 7 OZV se odstavec 7.11 DOPRAVA, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, TECHNICKÉ VYBAVENÍ, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ doplňuje na konci odstavce o text, který zní: Plocha pro obsluhu území doprava a dopravní zařízení změna č. 1 i.č. dílčí navržený způsob využití změny plochy - funkční typ 1.01b přístav a zařízení pro vodní dopravu - DV podmínky využití plochy respektovat podmínky pro užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku, respektovat podmínky na extenzivní zastavění plochy viz kap. E.2. Stanovení podmínek prostorového uspořádání,... Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny a v území, které přímo navazuje na evropsky významnou lokalitu Strážnicko a ptačí oblasti Bzenecká doubrava Strážnické Pomoraví respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 1 NP s možností podkroví, intenzita využití pozemku v plochách - využití pozemku stavbami max. 20%. Plocha pro obsluhu území technické vybavení, inženýrské sítě sběrný dvůr změna č. 1 i.č. dílčí navržený způsob využití změny plochy - funkční typ 1.05 technické vybavení, inženýrské sítě - sběrný dvůr - TO podmínky využití plochy řešit sběrný dvůr území zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s nakládáním s odpady, přípustné jsou plochy a stavby pro technickou infrastrukturu sběrný dvůr včetně staveb garáží a dalších staveb doplňkových k funkci hlavní, zeleň, komunikace, parkování, technické vybavení, nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. Podmínky prostorového uspořádání, rázu podmínky ochrany krajinného lokalita se nachází na pohledově exponovaném místě při přechodu zástavby do krajiny respektovat prostorové regulace na ochranu krajinného rázu: výšková regulace zástavby max. 2 NP s možností podkroví, u halových objektů preferovat horizontální hmoty. 10. V článku 10 OZV se v odstavci 10.1 text 108 odst. 2 písmene a) stavebního zákona č.50/1976 Sb. v platném znění ruší a nahrazuje textem platné legislativy. 11. V článku 10 OZV se odstavec 10.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ doplňuje na konci odstavce o text, který zní: 1.01c-U 1.03b-U 1.04b-U stavba komunikace k rozvojové lokalitě i.č. 1.01a (změna č. 1 ÚPO) stavba chodníku a cyklostezky u rozvojové lokality i.č. 1.03a (změna č. 1 ÚPO) stavba komunikace k rozvojové lokalitě i.č. 1.04a (změna č. 1 ÚPO) 12. V článku 10 OZV se odstavec 10.5 TECHNICKÉ VEBAVENÍ, TRASY NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ doplňuje na konci odstavce o text, který zní: 1.05-TO stavba zařízení technické infrastruktury sběrného dvora (změna č. 1 ÚPO) - 4 -

5 13. V článku 11 OZV se text ve smyslu 30 a 31 citovaného stavebního zákona a 17 vyhl. č. 135/2001 Sb. v platném znění ruší. 14. Součástí změny č. 1 ÚPO Petrov jsou tyto výkresy grafické části: Hlavní výkres Návrh využití území sídla a krajiny 1 : Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační zásahy 1 : O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č. 1 ÚPO Petrov obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část 1. Postup při pořízení změny. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. 3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 6. Vyhodnocení splnění zadání. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 11. Vyhodnocení připomínek. B. Grafická část Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL 1 : Lokalizace dílčích změn celé k.ú

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vztah vůči dosud platné územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD ) Závazným podkladem pro vypracování změny č. 1 je ÚPO Petrov (zpracovatel Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.), který byl schválen a obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu obce Petrov. Identifikace dílčích změn (lokalit) Dílčí změny jsou označeny číslem - první číslice označuje pořadové číslo změny ÚPO, další v pořadí označuje pořadové číslo dílčí změny (lokality). 1. Postup při pořízení změny. Pořizovatelem změny č. 1 ÚPO Petrov je Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Projektantem dokumentace pro změnu č. 1 je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, Brno (Ing. arch. Ivana Golešová). Určeným zastupitelem, který spolupracuje s pořizovatelem v rámci procesu pořízení změny, je starosta obce Petrov (Ing. Ladislav Krůtil). Na základě požadavku obce a rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov o pořízení změny č. 1 ÚPO ze dne zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny č. 1 ÚPO. Návrh zadání změny byl projednán dle platné legislativy. Zadání změny bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Petrov č. 459 dne pro 6 dílčích lokalit. Dodatečně po schválení zadání změny č. 1 ÚPO byl podán v 01/2009 nový podnět k pořízení změny ÚPO pro další lokalitu. Byla vymezena jako dílčí změna č. 1.07, samostatně projednána v rámci návrhu zadání ÚPO a zadání dílčí změny č bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Petrov č. 523 dne Neboť v rámci zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování konceptu, bylo přistoupeno přímo ke zpracování návrhu změny ÚPO pro 7 dílčích lokalit. Společné jednání o návrhu č. 1 ÚPO se uskutečnilo dne na Městském úřadě v Hodoníně. Následně byl projednaný návrh změny posouzen Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně, odborem územního plánování a stavebního řádu. Řízení o změně č. 1 ÚPO bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejné projednání se uskutečnilo dne na Obecním úřadě v Petrově. V rámci řízení o změně nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky. Vydání změny č. 1 ÚPO Petrov formou opatření obecné povahy podle správního řádu je v kompetenci Zastupitelstva obce Petrov. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec Petrov leží na rozvojové ose OS11 Lipník nad Bečvou Přerov Uherské Hradiště Břeclav - hranice ČR/Rakousko - Wien. Jedná se o území s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/55, koridor připravované rychlostní silnice R55 a železniční trati č. 330 v úseku Přerov-Břeclav. Změna č. 1 ÚPO Petrov se úkolů vyplývajících z umístění v ose OS11 přímo nedotýká. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Pro území řešené změnou č. 1 ÚPO Petrov neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Obec Petrov je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku okresu Hodonín, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 187 dne Změna č. 1 ÚPO Petrov není v rozporu - 6 -

7 s tím, co se dle platné legislativy považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku. Z tohoto dokumentu pro dotčené území vyplývá požadavek respektovat území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (je respektováno). VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Změna č. 1 ÚPO nemá vliv na území navazujících obcí. Postavení obce v systému osídlení, rozvoj území a urbanistická koncepce ÚPO Petrov zůstává beze změny. Dopravní vazby, technická infrastruktura ÚPO Petrov zůstává beze změny. Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody a ÚSES Změna č. 1 ÚPO nemá vliv na koncepci řešení krajiny ani nezasahuje do územního systému ekologické stability. vyhodnocení: Ze širších vztahů nevyplývají pro řešení změny č.1 žádné požadavky,. změna č.1 nemá dopady na ÚP okolních obcí. 3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování. Vytvoření předpokladů trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území je řešením změny č. 1 ÚPO respektováno. Respektovat regulativy pro ochranu hodnot území navržené urbanistickou koncepcí v ÚPO Petrov. Ochrana hodnot území je řešena v části I. v kap. E.2. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Ochrana kulturních hodnot: nemovité kulturní památky řešením změny č. 1 ÚPO nedojde k narušení těchto hodnot území - nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP jsou respektovány. Dílčí změny nezasahují do ochranného pásma Vesnické památkové rezervace Plže, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu hodnoty místního významu, přispívající k zachování kulturního dědictví a identitě obce, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče - v řešeném území dílčích změn se nenacházejí, území s archeologickými nálezy území s archeologickými nálezy - řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních pracích postupovat v souladu s platnou legislativou, budou respektovány podmínky využití území stanovené v části I. v kap. B.2.1. Ochrana kulturních hodnot území. Ochrana přírodních hodnot území: dílčí změny 1.02, 1.05 se nacházejí v jižní části obce, která je zahrnuta do CHKO Bílé Karpaty jedná se o změny využití v zastavěném území, bez dopadu na ochranu přírody, do řešeného území dílčích změn nezasahují lokality soustavy Natura 2000, v blízkosti dílčí lokality i.č.1.01 se nachází evropsky významná lokalita Strážnicko a ptačí oblast Bzenecká doubrava Strážnické Pomoraví, která je respektována, - 7 -

8 jsou respektovány zásady obecné ochrany přírody - u lokalit (dílčí změna 1.01b, 1.0c, 1.02) nacházejících se v blízkosti břehových porostů - je respektována vzdálenost 6m od břehové hrany. Ochrana zdravých životních podmínek: z důvodu ochrany veřejného zdraví před rizikem nadměrného hluku a vibrací z dopravy jsou pro plochy bydlení nacházející se ve vazbě na zatíženou silnici I/55 (dílčí změna 1.03a) a železnici (dílčí změna 1.06) navrženy podmínky využití - viz část I. kap. B.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek, kap. C.2. Vymezení zastavitelných ploch, z důvodu ochrany veřejného zdraví před rizikem nadměrného hluku a vibrací jsou pro plochy výroby (1.07) nacházející se v blízkosti bydlení na východním okraji obce navrženy podmínky využití - viz část I. kap. B.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek, kap. C.2. Vymezení zastavitelných ploch. Ochrana nezastavěného území: Požadavky nejsou stanoveny. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Řešení návrhu změny č. 1 ÚPO Petrov není v rozporu s požadavky platné legislativy. Návrh změny č.1 je zpracován v souladu s platnou legislativou s tím, že je zachována kontinuita s platným ÚPO Petrov (např. názvy a čísla výkresů, terminologie např. hranice současně zastavěného území a zastavitelného území). Textová část změny č. 1 je koncipována dle platné legislativy. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Koncepce změny č. 1 ÚPO je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Ochrana obyvatelstva, zóny havarijního plánování, úkryty, obrana státu Systém ochrany obyvatelstva bude rozšířen na lokality řešené změnou č.15. Změna se nedotýká požadavků na obranu státu. Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám Do k.ú. Petrov zasahuje záplavové území. Na základě zrealizovaných protipovodňových opatření byl rozsah záplavového území uveden do souladu se skutečností dle podkladů ÚAP ORP Hodonín. Plochy dílčích změn nezasahují do aktualizovaného záplavového území. Plochy dílčích změn nejsou ohroženy přívalovými dešti. Ochranná pásma dopravní infrastruktury Změna č. 1 ÚPO respektuje ochranná pásma dopravní infrastruktury při střetu OP s dílčími změnami stanovuje podmínky pro jejich ochranu, viz část I. kap. C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (podmínky využití plochy - dílčí změna 1.03a, 1.06). Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury Změna č. 1 ÚPO respektuje ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické infrastruktury při střetu OP s dílčími změnami stanovuje podmínky pro jejich ochranu, viz část I. kap. C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (podmínky využití plochy - dílčí změna 1.01a, 1.01c)

9 poznámka: Trasy vedení nadzemního vedení vn byly uvedeny do souladu se skutečností dle podkladů ÚAP ORP Hodonín. Obrana státu Změna č. 1 ÚPO se nedotýká požadavků na obranu státu. Ložiska nerostných surovin Změna č. 1 ÚPO se nedotýká požadavků na ochranu ložisek. Poddolovaná území, sesuvná území V území řešeném změnou č. 1 ÚPO se nenacházejí. Ochrana obyvatelstva, zóny havarijního plánování, úkryty Změna č. 1 ÚPO nemá vliv na koncepci ochrany obyvatelstva schválené v územním plánu. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu Změnou č.1 ÚPO nejsou vymezeny. Plochy pro asanace Změnou č.1 nejsou vymezeny. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Krajský úřad JMK v Brně, odbor dopravy (č.j. JMK 8143/2010 ze dne ) 1. Veškeré nové dopravní napojení na silniční síť musí být řešeno v souladu se závaznou ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN Projektování místních komunikací. 2. Stavby v plochách obsahující chráněné prostory (např. bydlení, školství, zdravotnictví) přiléhající k silnicím budou povolovány pouze tehdy, nebude-li překročena přípustná hladina hluku. Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace a realizace stavby. Ad 2) Respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace a realizace stavby. Krajský úřad JMK v Brně, odbor kultury a památkové péče (č.j. JMK 8150/2010 ze dne ) Dle platné legislativy uplatňuje své stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je vesnická památková rezervace, Ministerstvo kultury ČR. Vyhodnocení pořizovatele: Památková rezervace Plže není změnou č. 1 ÚPO dotčena. Městský úřad Hodonín (č.j. MUHOCJ 75111/2009 ze dne ) 1. Koncepce odkanalizování všech lokalit bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku. V rámci této koncepce musí být vyřešen způsob a proveditelnost odvedení nejen splaškových vod, ale především vod dešťových. Upozorňujeme, že u vodních toků je třeba ponechat volný manipulační pruh pro jejich údržbu. 2. Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ustanovení: ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic, ČSN Projektování místních komunikací. 3. Celá lokalita je považována za území archeologického zájmu a je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

10 Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace a realizace stavby. Ad 2) Respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace a realizace stavby. Ad 3) Archeologické zájmy jsou respektovány již ve schváleném znění ÚPO. V tomto ohledu se ÚPO nemění. Výsledky řešení rozporů V rámci změny č. 1 ÚPO nebylo nutné řešit žádné rozpory. 6. Vyhodnocení splnění zadání. Změna č. 1 ÚPO je zpracována na základě schválených zadání pro 7 dílčích změn ÚPO Petrov. Požadavky zakotvené v zadání byly respektovány s výjimkou těchto požadavků: navržení protipovodňových opatření v rámci dílčí změny 1.01 protipovodňová opatření již byla realizována. Požadavky zakotvené v pokynu byly respektovány s výjimkou: stanoviska Krajské hygienické stanice JMK, pracoviště Hodonín doporučení na zapracování Krajskou hygienickou stanicí JMK stanovených regulativů nebyly zapracovány z důvodu, že se jedná o doporučení, regulativy se týkají celého správního území obce nelze je v této fázi zapracovat nebyly v zadání součástí dílčích změn, stanoviska spol. Vodovody a kanalizace, a.s. Hodonín požadavek na zakreslení vodovodního přivaděče nebyl zapracován z důvodu, že je již respektován v platném ÚPO, požadované OP v rozsahu 5-6m do ploch řešených změnou nezasahuje. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Vymezení řešeného území Řešené území je vymezeno územím dílčích změn v katastrálním území obce Petrov. Řešené území je vymezeno výřezem z ÚPO Petrov dílčí změny se nacházejí ve vazbě na zastavěné území: na severozápadním okraji obce v lokalitě Nivy (u Baťova kanálu) - dílčí změna 1.01a, b, c, na východním okraji obce: - u silnice směr Strážnice - dílčí změna 1.03a, b, - mezi autobazarem a železniční tratí - dílčí změna 1.07, - za humny severně od silnice I/55 - dílčí změna 1.04a, b, jižně od středu obce: - v ulici Do Polí - dílčí změna 1.02, - u železnice - dílčí změna 1.06, v jižní části obce v ulici Do Polí - zemědělský areál (dílčí změna 1.05). Urbanistická koncepce, vymezení ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Změna č. 1 ÚPO doplňuje zastavitelné plochy (plochy bydlení, výrobních aktivit, přístav, sběrný dvůr) na severozápadním, jižním a východním okraji obce. Realizací záměrů nedojde k narušení urbanistické koncepce - lokality se nacházejí ve vazbě na zastavěné území a účelně využívají stávající a v ÚPO Petrov navrženou dopravní a technickou infrastrukturu

11 Zdůvodnění řešení změny č. 1 ÚPO: o Bydlení - zohlednění záměrů vlastníků pozemků v souladu se záměry obce rozšířit své zastavitelné území o plochy, kde by bylo možno v co nejkratší době a s nejsnadnějším napojením na inženýrské sítě a komunikace, umístit stavby pro bydlení. Těmito plochami jsou právě lokality řešené změnou - dílčí změna 1.01a, 1.02, 1.03a, 1.04a, 1.06, situované ve vazbě na stávající nebo v platném ÚPO Petrov navržené místní komunikace a technickou infrastrukturu. o Technické vybavení, inženýrské sítě - sběrný dvůr - záměr využití části stabilizované plochy zemědělského areálu pro situování sběrného dvora (regulativy platného ÚPO Petrov toto využití neumožňují) dílčí změna o Výrobní aktivity - zohlednění záměru vlastníka pozemků v souladu se záměry obce dále rozšířit své zastavitelné plochy, vymezené v platném ÚPO Petrov (rozšíření již zrealizovaného areálu autobazaru), až po železnici a ekonomicky využít enklávu hůře obdělávatelné zemědělské půdy dílčí změna o Doprava, dopravní zařízení - přístav a zařízení pro vodní dopravu - vymezení plochy vyplynulo z řešení lokality bydlení 1.01, kdy zbytková plocha zemědělské půdy mezi rozvojovou plochou bydlení a Baťovým kanálem byla využita pro rozšíření aktivit souvisejících s lodní dopravou a rozšířila tak k tomuto účelu plochu vymezenou v ÚPO Petrov. Prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu S ohledem na zachování venkovského charakteru zástavby byla pro dílčí změny - plochy bydlení - stanovena výšková regulace zástavby max. 1NP s možností využití podkroví, pro plochu technické infrastruktury sběrný dvůr regulace zamezující vytváření nežádoucích stavebních dominant. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze právo k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby (VPS): Do VPS jsou zařazeny: stavby obslužných komunikací (veřejných prostranství) Důvod vymezení plochy vyhodnoceny jako nejvhodnější pro průchod komunikací a sítí technické infrastruktury pro obsluhu rozvojových ploch. stavby technické infrastruktury sběrný dvůr Důvod vymezení plocha výrobních aktivit (zemědělského areálu) byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro situování sběrného dvora. Veřejně prospěšná opatření: Změnou č.1 nejsou vymezena. Vymezení ploch přestavby a systému sídelní zeleně Plochy přestavby nejsou změnou č.1 vymezeny. Základní systém sídelní zeleně navržený v ÚPO Petrov (plochy pro veřejnou zeleň) zůstává zachován. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Uspořádání krajiny, ÚSES Koncepce řešení krajiny zůstává zachována. Změna č. 1 ÚPO respektuje koncepci krajiny, nevyvolává dopad do ploch a prvků ÚSES. Prostupnost krajiny Řešením změny č. 1 ÚPO je řešena prostupnost krajiny: dílčí změnou 1.01c je navržena obslužná komunikace (veřejné prostranství) - umožňující přístup k vodoteči, navazujícím pozemkům a do krajiny, dílčí změna 1.01b - plocha pro přístav - přístup k vodnímu toku bude řešen v navazujících řízeních, dílčí změna plocha bydlení - přístup k vodnímu toku bude řešen v navazujících řízeních,

12 dílčí změna 1.04a - plocha bydlení - přístup do krajiny bude řešen v navazujících řízeních. V navazujících řízeních budou respektovány trasy polních cest, a to jak stávajících, tak i původních, novou zástavbou by neměly být přerušeny ani zaslepeny. Pokud navrhovanou zástavbou dojde k záboru jen části vlastnických parcel a zbývající části parcel zůstanou bez přístupu, je nezbytné v rámci navrhované změny řešit i nové zpřístupnění těchto pozemků. Přístupové lesní cesty za účelem možného přístupu při obhospodařování lesních pozemků nejsou změnou č. 1 ÚPO dotčeny. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi a přívalovými vodami Dílčí změny pro bydlení jsou situovány mimo území vyžadující řešení protierozních opatření a extravilánových vod. V řešeném území jsou stanovena záplavová území, vzhledem k vybudování protipovodňových opatření do ploch dílčích změn nezasahují. Rekreace Změna č. 1 ÚPO neklade požadavky na plochy určené k rekreaci. Dobývání nerostů Změna č. 1 ÚPO neklade požadavky na plochy určené k dobývání nerostů. Koncepce veřejné infrastruktury - komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty Koncepce dopravní infrastruktury Koncepce dopravní infrastruktury, vymezená v ÚPO Petrov se nemění. Je respektována plocha (územní ochrana) pro průchod přeložky silnice I/55. Místní komunikace Jednotlivé dílčí změny (lokality) jsou dopravně připojeny místními komunikacemi. Při event. budování nových dopravních připojení na silniční síť a komunikační síť nutno respektovat zásady ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic a ČSN Projektování místních komunikací. pro obsluhu návrhových ploch bydlení (1.01a, 1.04a) jsou vymezeny plochy veřejných prostranství (1.01c, 1.04b) o šířce min. 8m umožňující průchod obslužných komunikací, chodníků a odstavení vozidel s tím, že další trasování obslužných komunikací v lokalitách bude řešeno až podrobnější dokumentací, obsluha plochy pro přístav (1.01b) bude řešena z obslužné komunikace řešené v ÚPO Petrov (v současnosti již zrealizované u Baťova kanálu), obsluha navržené plochy bydlení (1.03a) bude řešena ze silnice I/55, obsluha navržené plochy bydlení (1.02, 1.06) bude řešena ze stávající obslužné komunikace, obsluha sběrného dvora (1.05) bude řešena ze stávající obslužné komunikace, obsluha plochy výrobních aktivit není řešena (1.07) jedná se o rozšíření již zrealizovaného areálu, plocha veřejných prostranství (1.03b) slouží pro situování části chodníku a cyklostezky podél silnice I/55 s návazností na stávající systém. Účelové komunikace Obsluha navazujících pozemků a krajiny je řešena, podrobněji viz kap. Koncepce uspořádání krajiny,... Doprava v klidu Odstavení motorových vozidel je umožněno regulativy stanovenými v ÚPO Petrov pro příslušné funkční plochy

13 Ochranná pásma Jsou řešeny střety navržených ploch s ochrannými pásmy dopravní infrastruktury - v části I. kap. C.2. Vymezení zastavitelných ploch - pro dotčené plochy jsou stanovené podmínky využití plochy s tím, že ochrana dopravní infrastruktury bude řešena až v navazujících řízeních. Ochranná pásma dopravní infrastruktury zasahují do těchto dílčích změn: do plochy bydlení 1.03a zasahuje silniční ochranné pásmo (silnice I/55), do plochy bydlení 1.06 a plochy výrobních aktivit 1.07 zasahuje ochranné pásmo dráhy (trať č. 343 Hodonín - Veselí n. Moravou.). Koncepce technické infrastruktury Vodní hospodářství, energetika, spoje Změna č. 1 ÚPO nemá vliv na celkovou koncepci zásobování vodou, odkanalizování, zásobování el. energií, spoje, plynem a teplem. Změnou č. 1 ÚPO nejsou navrženy nové inženýrské sítě - jsou navrženy plochy veřejných prostranství, které svými regulativy připouští průchod sítí technické infrastruktury. Jsou řešeny střety navržených ploch s ochrannými pásmy technické infrastruktury - v části I. kap. C.2. Vymezení zastavitelných ploch - pro lokality, do nichž zasahují ochranná pásma, jsou stanoveny podmínky využití plochy s tím, že ochrana technické infrastruktury bude řešena až v navazujících řízeních. Ochranná pásma technické infrastruktury zasahují do těchto dílčích změn: Dílčí změna 1.01a lokalitou prochází nadzemní vedení vn zakončené sloupovou trafostanicí. Podmínky OP vn budou respektovány, v případě potřeby bude nadzemní vedení uloženo do kabelu. Dílčí změna 1.01c do lokality zasahuje OP nadzemního vedení vn zakončené sloupovou trafostanicí. Podmínky OP vn budou respektovány, v případě potřeby bude nadzemní vedení uloženo do kabelu. Dílčí změna 1.01a, 1.01c, 1.02 podél vodoteče je respektováno zachování přístupného pruhu pozemků v šířce min. 8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči. Nakládání s odpady Komunální odpad bude i nadále pravidelně svážen pověřenou osobou v souladu s platnou legislativou. Pro zlepšení situace v nakládání s odpady v obci je část areálu výrobních aktivit na jižním okraji obce vyčleněna pro vybudování sběrného dvora. Systém nakládání s odpady včetně nebezpečného odpadu bude rozšířen i na plochu navrženou změnou č. 1 ÚPO. Koncepce občanské infrastruktury Změna č. 1 ÚPO neovlivní základní koncepci občanského vybavení schválenou v ÚPO Petrov, nemá požadavky na rozmístění a kapacitu občanského vybavení v obci. Koncepce veřejných prostranství Změna č. 1 ÚPO neovlivní základní koncepci veřejných prostranství schválenou v ÚPO Petrov. Pro obsluhu návrhových ploch jsou vymezeny plochy veřejných prostranství. Zdůvodnění vybrané varianty Z důvodu jednoznačných podmínek obsluhy lokalit nebylo variantní řešení prověřováno

14 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Řešením změny č. 1 ÚPO nedochází k narušení podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek: Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně č.j. JMK /2008 ze dne a rovněž stanoviska Správy CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice zn /BK/2008/Ba ze dne nemůže mít změna ÚPO významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, resp. ptačí oblast. Změna ÚPO tedy není předmětem posuzování. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. V grafické části ve výkrese č. 7 Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL, etapizace výstavby. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZPF Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 334/92 Sb. (ve znění pozdějších novel), a přílohy 3 této vyhlášky. Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části V grafické části dokumentace je návrhová plocha olemována v jedné barvě odpovídající navrhovanému způsobu využití. Stávající zemědělská půda je znázorněna v barvách použitých v hlavním výkresu. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch: Změna č. 1 ÚPO řeší změnu využívání území v rozsahu 8,14 ha. Jedná se o zábor zemědělské půdy v rozsahu 7,27 ha. celkem v zastavěném území mimo zastavěné území zemědělská půda nezemědělská půda bydlení 6,56 0,24 6,32 6,50 0,06 doprava, dopravní zařízení (přístav, zařízení pro vodní dopravu) 0,29 0,29 0,29 0 veřejné prostranství 0,46 0,25 0,21 0,21 0,25 technické vybavení, inž. 0,56 0, ,56 sítě (sběrný dvůr) výrobní aktivity 0,27 0 0,27 0,27 0 CELKEM 8,14 0,71 7,09 7,27 0,87 Dosavadní využití ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území: Navrhované dílčí změny vycházejí z podnětu investora a variantní řešení nebylo uvažováno. Intenzivně využívaná zemědělská půda je zastoupena v celé oblasti průměrně. Ve vazbě na zastavěné území, kde jsou situovány dílčí změny, převažuje orná půda. Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na 2 zákona č. 14/92 Sb. co nejméně narušena krajina a její funkce: Dílčí změny jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území

15 Navrhovaným řešením nedojde k narušení krajiny a jejích funkcí, případně zhoršení obhospodařovatelnosti území. Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území, investice do půdy: Meliorační zařízení nejsou změnou č. 1 ÚPO dotčena. Síť zemědělských komunikací: Nebude narušena. Změna č. 1 ÚPO respektuje a řeší přístupové cesty do krajiny. Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení: Navržené zastavitelné plochy nezvyšují riziko vodní eroze. Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: Kvalita zemědělské půdy je v území nízká. V okolí obce dominují zemědělské půdy s tř. ochrany III. Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk Plocha 1.02 a 1.06 je prolukou. Opatření k zajištění ekologické stability: Vymezení místního územního systému ekologické stability (ÚSES) je změnou č. 1 ÚPO respektováno. Přehled dílčích změn a jejich vyhodnocení: dílčí změna i.č.1.01a změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny na plochu bydlení dílčí změna i.č.1.01b změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny na plochu dopravy a dopravních zařízení - přístav a zařízení pro vodní dopravu dílčí změna i.č.1.01c plocha veřejných prostranství dílčí změna i.č.1.02 změna využití území z plochy veřejných prostranství na plochu bydlení dílčí změna i.č.1.03a změna využití území z plochy krajinné zóny produkční na plochu bydlení dílčí změna i.č.1.03b změna využití území z plochy bydlení a krajinné zóny produkční na plochu veřejných prostranství dílčí změna i.č.1.04a změna využití území ze smíšené krajinné zóny na plochu bydlení dílčí změna i.č.1.04b změna využití území z krajinné zóny produkční na plochu veřejných prostranství dílčí změna i.č.1.05 změna využití území části stávající plochy výrobních aktivit na plochu technického vybavení, inženýrské sítě (sběrný dvůr) dílčí změna i.č.1.06 změna využití území z plochy krajinné zóny se smíšenou funkcí na plochu bydlení dílčí změna i.č.1.07 změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny a dopravní plochy na plochu výrobních aktivit Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit : Číslo Funkční využití Výměra lokality v ha celkem zastavěné území v mimo 1.01a bydlení 1,80 0 1,80 Výměra zemědělské půdy v ha druh pozemku orná půda celkem v zastavěné území mimo Výměra nezemědělských ploch 1,80 0 1,80 0 Kvalita půd v lokalitě BPEJ a třída ochrany (IV) výměra I. a II. třídy ochrany 0 Poznámka

16 Číslo 1.01b 1.01c Funkční využití doprava, dop. zařízení (přístav a zařízení pro vodní dopravu) veřejné prostranství Výměra lokality v ha celkem zastavěné území v mimo 0,29 0 0,29 0,26 0,15 0,11 Výměra zemědělské půdy v ha druh pozemku orná půda orná půda celkem v zastavěné území mimo Výměra nezemědělských ploch 0,29 0 0,29 0 0,11 0 0,11 0,15 Kvalita půd v lokalitě BPEJ a třída ochrany (IV) (IV) výměra I. a II. třídy ochrany 0 0 Poznámka obslužná komunikace 1.02 bydlení 0,06 0, ,06 0 proluka 1.03a bydlení 1,47 0,06 0-1,47 0 1, b veřejné prostranství 0,10 0 0, a bydlení 3,11 0 3, b 1.05 veřejné prostranství technické vybavení, inženýrské sítě (sběrný dvůr) 1.06 bydlení 0,12 0, výrobní aktivity orná půda orná půda 0,10 0 0,10 0 3,11 0 3,11 0 0,10 0, ,10 0 0, (III) (III) (III) (III) 0,56 0, ,56 0 zahrada orná půda 0,12 0, ,27 0 0,22 zahrada 0,27 0 0, (I) (III) CELKEM 8,14 1,05 5,63 7,27 0,22 7,1 0,87 0,12 0 proluka 0 obslužná komunikace 0 proluka 0 obslužná komunikace nejedná se o zábor ZPF - změna funkčního využití 0,12 proluka 0 rozšíření areálu po železnici Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami Varianty umístění nebyly posuzovány. Dílčí změny reagují na konkrétní požadavky vlastníků pozemků a investorů. Dílčí změna i.č.1.01a Změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny (orná půda) na plochu bydlení - využití zemědělské půdy nízké kvality (IV. třídy ochrany) nevhodné k intenzivnímu obdělávání mezi Baťovým kanálem a zastavěným a zastavitelným územím. Dílčí změna i.č.1.01b Změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny na plochu dopravy, dopravní zařízení - přístav a zařízení pro vodní dopravu - využití zbytkové enklávy zemědělské půdy nízké kvality (IV. třídy ochrany) nevhodné k intenzivnímu obdělávání mezi Baťovým kanálem a zastavěným a zastavitelným územím - využití plochy pro potřeby lodní dopravy na Baťově kanále. Dílčí změna i.č.1.01c Plocha veřejných prostranství změna využívá pro situování obslužné komunikace stávající účelovou komunikaci v zastavěném území (ostatní plochu), kterou rozšiřuje. Dílčí změna i.č.1.02 Změna využití území z plochy veřejných prostranství na plochu bydlení - využití proluky (pův. účelové komunikace) v zastavěném území.pro situování 1 RD

17 Dílčí změna i.č.1.03a Změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny (orná půda) na plochu bydlení - využití zemědělské půdy nižší kvality (III. třídy ochrany) ve vazbě na zastavěné a zastavitelné území. Dílčí změna i.č.1.03b Změna využití území z plochy bydlení a krajinné zóny produkční na plochu veřejných prostranství - chodník a cyklostezku, nezbytnou pro obsluhu území. Dílčí změna i.č.1.04a Změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny (orná půda) na plochu bydlení - využití zemědělské půdy nižší kvality (III. třídy ochrany) ve vazbě na zastavěné a zastavitelné území. Dílčí změna i.č.1.04b Plocha veřejných prostranství změna využívá pro situování obslužné komunikace stávající účelovou komunikaci v zastavěném území (ostatní plochu), kterou rozšiřuje. Dílčí změna i.č.1.05 změna využití území části stávající plochy výrobních aktivit na plochu technického vybavení, inženýrské sítě (sběrný dvůr) nejedná se o zábor ZPF. Dílčí změna i.č.1.07 změna využití území z plochy smíšené krajinné zóny a dopravní plochy na plochu výrobních aktivit - využití zemědělské půdy nižší kvality (III. třídy ochrany) nevhodné k intenzivnímu obdělávání mezi již zrealizovaným výrobním areálem a železnicí. Zdůvodnění záboru ZPF I. a II. bonitní třídy: dílčí změna i.č.1.06 změna využití území z plochy krajinné zóny se smíšenou funkcí na plochu bydlení - využití enklávy zemědělské půdy (proluky) nevhodné k intenzivnímu hospodaření mezi zastavěným územím a železnicí VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Dílčí změny nezasahují do ploch PUPFL a do pásma 50m od okraje lesa. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. V rámci změny č. 1 ÚPO nebyla uplatněna žádná námitka vlastníků pozemků a staveb, kteří jsou dotčeni návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a vymezením zastavitelných ploch nebo zástupce veřejnosti. 11. Vyhodnocení připomínek. Centrum dopravního výzkumu, Brno (č.j. UP/2801/09 ze dne ) 1) Řešeným územím prochází silnice I/55. Lokality dílčích změn 1.03a a 1.03b zasahují do ochranného pásma silnice. Respektujte ochranné pásmo silnice. 2) Řešeným územím je vedena celostátní jednokolejná neeletrifikovaná železniční trať č.343. Lokality dílčích změn 1.03b, 1.06 a 1.07 zasahují do ochranného pásma dráhy. Respektujte stávající stav a ochranné pásmo dráhy. Do tohoto pásma nedoporučujeme navrhovat objekty určené k bydlení. 3) Územím prochází plánovaná trasa průplavu Dunaj Odra Labe, který je chráněn ve smyslu usnesení Vlády ČR č.635 z v rámci směrné části územního plánu velkého územního celku. Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Zpracování hlukové studie není předmětem řešení územního plánu. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace

18 Ad 2) Do ochranného pásma dráhy zasahuje pouze dílčí změna č Plocha je vymezena pro výrobní aktivity, a proto není navrženo opatření k ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Ad 3) Není předmětem řešení lokalit navrhovaných změn ÚPO. České dráhy, a.s., Praha 1 (č.j. 8131/2009-O31 ze dne ) 1) Návrhem změny č. 1 ÚPO bude dotčeno ochranné pásmo dráhy v lokalitě 1.06 a Vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy doporučujeme přijmout pro plochy bydlení (včetně ploch smíšených pro bydlení), rekreace a sportu v ochranném pásmu dráhy (i její blízkosti) nezbytná opatření k ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, zaučující překročení hlukových limitů ze stávající i výhledové železniční dopravy. 2) Opatření, potřebná k dosažení hygienických limitů hluku pro stanovené chráněné prostory hradí stavebník. Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Dílčí změna č byla vymezena pouze po ochranné pásmo dráhy. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 2) Vzato na vědomí. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Povodí Moravy, s.p., Brno (č.j. PM002438/ /No ze dne ) 1) Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a užívány k zálivce. Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 2) Realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s platnou legislativou. 3) V územním plánu bude navrženo řešení nezhoršení odtokových poměrů a vymezení prostorů pro potřebná technická opatření (k zachycení navýšeného povrchového odtoku). Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 2) Je ve změně č. 1 ÚPO respektováno. Ad 3) Dílčí změny jsou situovány mimo území vyžadující řešení protierozních opatření a extravilánových vod. V řešeném území jsou stanovena záplavová území, vzhledem k vybudování protipovodňových opatření do ploch dílčích změn nezasahují. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno (č.j /10330/2009 ze dne ) 1) Při návrhu nové výstavby v blízkosti silnice I/55 je nutné řešit budoucí zástavbu tak, aby nevznikly nároky na ochranu objektů před škodlivými vlivy z provozu dopravy (hluk a vibrace), tzn. aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z platné legislativy na výhledový provoz na silnici I/55 (nutno zpracovat hlukovou studii). 2) Při budování nových připojení na silniční a komunikační síť nutno respektovat ustanovení ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN Projektování místních komunikací. Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Zpracování hlukové studie není předmětem řešení územního plánu. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 2) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1 (č.j /09-OKS ze dne ) Je nutné respektovat stávající stav a ochranné pásmo dráhy. Do tohoto pásma nedoporučujeme navrhovat objekty určené k bydlení

19 Vyhodnocení pořizovatele: Je ve změně č. 1 ÚPO respektováno. Plocha č je vymezena po ochranné pásmo dráhy. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc (č.j. SSO-U1-276/2010/Kán ze dne ) Případnou novou bytovou výstavbu doporučujeme situovat mimo ochranné pásmo dráhy resp. ve vzdálenosti vyhovujících parametrů hlukových emisí a vibrací vznikajících provozem (lokalita 1.06). Vyhodnocení pořizovatele: Je ve změně č. 1 ÚPO respektováno. Plocha je vymezena po ochranné pásmo dráhy. Vodovody a kanalizace, a.s. Hodonín (č.j. 2/Ho/2009/2761 ze dne ) 1) Respektovat stávající veřejné vodovodní řady a kanalizační stoky včetně ochranného pásma. 2) U vodovodního přivaděče respektovat manipulační pásmo v rozsahu 5 6m pro možnost provádění případných oprav a údržby. Vodovodní přivaděč musí být pro případ oprav veřejně přístupný. 3) V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout pro nově vzniklé lokality zásobování vodou a odkanalizování. Prověřit kapacitní možnosti veřejného vodovodu a kanalizace. Prověřit tlakové poměry veřejného vodovodu. 4) Vodovodní řady jsou dimenzovány na dopravu pitné vody. Hydranty umístěné na veřejném vodovodu jsou určeny k zabezpečení hygienických a provozních podmínek a kvality vody v potrubí. Navrhované podzemní hydranty (osazené na vodovodním potrubí), však mohou být použity se souhlasem jejich provozovatele a za předpokladu, že to budou umožňovat technické podmínky vodovodního systému, i pro hasební zásah. Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 2) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 3) Není předmětem řešení změny č. 1 ÚPO. V ÚPO se navrhuje pouze koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování. Ad 4) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Brno (č.j. VÚV-2010/00162 ze dne ) Dílčí změna č se nachází ve vyhlášeném záplavovém území Q 100. Vyhodnocení pořizovatele: Je ve změně č. 1 ÚPO respektováno. Nutno řešit v rámci podrobnější projektové dokumentace. Zemědělská vodohospodářská správa, Hodonín (č.j. OPM/Ho/38/10 ze dne ) 1) V rámci dílčí změny 1.01b je nutno respektovat ochranné pásmo 6m os břehové hrany, lokalita sousedí s odvodňovacím kanálem O18/1, který je součástí odvodňovacího systému Strážnice-Rohatec. 2) V rámci dílčí změny 1.05 je třeba respektovat ochranné pásmo vodního toku Od Tmyc (6m od hrany vodního toku). Vyhodnocení pořizovatele: Ad 1) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Ad 2) Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace

20 P o u č e n í Proti změně č. 1 ÚPO Petrov vydané formou opatření obecní povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) Eva Mlýnková Ing. Ladislav Krůtil místostarostka obce starosta obce Úřední deska Obce Petrov vyvěšeno dne: sňato dne: Úřední deska MěÚ Hodonín vyvěšeno dne: sňato dne: Nabytí účinnosti dne:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více