Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob"

Transkript

1 Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň IČ: DIČ: CZ

2 Úvod Firma COMTEX působl v oblasti prodeje a servisu informačních technologií od roku Již třináctým rokem tedy úspěšně realizuje komplexní služby v této oblasti a přináší vždy řešení, nikoliv kusový prodej, které je navíc v optimálním poměru cena/výkon. Naši filosofií není nabídnout zákazníkovi vždy to nejlevnější, protože nejlevnější zpravidla bývá i to nejhorší a nejmíň kvalitní, co na trhu lze dostat. Za léta praxe se firma stala distributorem osvědčených značek a produktu, které z úspěchem nejen prodává svým zákaznlkůrn, ale také používá pro vlastní práci a realizaci mnoha projektu. Spokojenost vracejího zákazníka a dlouhodobá spolupráce je toho důkazem a je také součástí naší filosofie. Z hlediska personálního zabezpečení můžeme bez obav konstatovat, že v týmu společnosti COMTEX, lze nalézt pouze specialisty v oboru s dostatečnou praxí a zkušenostmi, kteří ve firmě pracují na plný úvazek. Z hlediska časové dostupnosti našich služeb můžeme, vzhledem k blízkosti sídla firmy, garantovat servisní zásah do 24 hodin při budoucích minimálních režijních nákladech objednatele. Z hlediska dodávky počítačových sestav můžeme ujistit, že jsou navrženy dle zadání zakázky s dvoujádrovým procesorem, umístěným do kvalitní kompaktní skříně typu desktop se zdrojem s vysokou účinností, přičemž naše společnost je přímým výrobcem těchto sestav. Záruční opravy těchto počítačů tedy probíhají přímo v naší provozovně v Libáni a řeší se okamžitou výměnou vadné komponenty za novou. Není tedy potřeba počítač zasílat k reklamaci tak, jak je typické pro jiné značkové počítače.

3 Návrh smlouvy o dílo uzavřené v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno se sídlem: Tomáše Svobody 297,50732 Kopidlno IČ: zastoupena p. Mgr. Pavlem Berným Tel.: , dále jen "objednatel", a 2. David Holman - COMTEX se sídlem T.G.Masaryka 179, Libáň IČ: , DIČ: CZ zastoupena p. Bc. Davidem Holmanem Tel , dále jen "zhotovitel", uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je dodávka materiálního vybavení související s dosažením výstupů v projektu "EU - peníze školám" - OP VK pro oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, instalace a zprovoznění materiálního vybavení v místě dodávky, zaškolení obsluhy, předání dokumentace ke zboží v českém jazyce, včetně revizní zprávy a zajištění odborné pomoci v projektu. Specifikace díla: 1. Upgrade stávajícího serveru 2 zrdcadlené pevné disky 500 GB 32 MB cache 7200 ot. SATA II pro systém 5 xl TB disk 7200 ot. SATA II s funkcí Advanced Format do RAID 5 Navýšení operační paměti na 8 GB RAM Přeinstalace systému na Windows Server 2008 standard 64-bit + 55 cal licencí upgrade stávajícího antivirového řešení pro server systémem ESET + licence na 60 počítačových stanic

4 2. Upgrade stávající infrastruktury 3 x 24 portový 1Gb switch s možností 4 optických modulů 8 x optický modul 1 Gb racková skříň 32U 60cm propojení rozvaděče v ZŠ a rozvaděče v jídelně Zprovoznění nového HW (FTP patch panely,optické patch kabely) 3. Vytvoření infrastruktury v jazykové učebně datový rozvod 16 zásuvek elektro rozvod 5 dvojzásuvek 1 x 24 portový patch panel elektro rozvaděč splňující normu + revize svedení do stávajícího rozvaděče v jiném patře zapojení stávajících počítačů 4. Počítačové sestavy do 2 stávajících učeben včetně stolů a koberce Zátěžový koberec, sokly, odborné položení 18 stolů v provedení lamino 32 x PC (procesor AMD A jádra, 250 GB HDD 7200 ot. SATA II, 4 GB RAM DDR III, 300W zdroj, DVD-RW, licence Windows 7 Professional, klávesnice, optická myš USB). 34 x 20" monitor, rozlišení 1600 x 900, vesa držák připojení pc ke stávající infrastruktuře 5. Účtárna + sborovna 4 x PC (dvoujádrový procesor AMD A4-3400, 250 GB HDD 7200 ot. sata II, 4 GB RAM, 300W zdroj, DVD-RW mechanika SATA, licence Windows 7 Professional, klávesnice, optická myš - USB) 4 x 20" monitor, rozlišení 1600 x 900 vesa držák instalace účetních sw + převod dat připojení PC ke stávající infrastruktuře 6. Kompletace přeinstalace stávajících PC instalace sw, výukových programů (Microsoft Office,Terasoft, Didaktik, Bakaláři,Vysvědčení, Rozvrhy atd.) zapojení stanic zaškolení obsluhy nastavení zálohování Článek II. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od do

5 Článek III. Cena za dílo. 1. Cena za pro edení díla v rozsahu této smlouvy činí: Kč bez DPH. DPH celkem ,60,- Kč Cena celkem ,60 Kč vč. DPH, Článek IV. Platební podmínky 1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách a to následujícím způsobem: První platba ve výši 50% z celkové ceny bude uhrazena na základě faktury od zhotovitele, jejíž přílohou bude soupis provedených prací potvrzený oprávněnou osobou nejpozději do Druhá platba bude provedena 30 dnů od provedení díla (dodání a instalace zboží, jeho předání). 2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. 3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel UZná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. 4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. Článek V. Záruční doba 1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli tyto záruční doby: 60 měsíců na upgrade serveru. 60 měsíců na upgrade stávající infrastruktury a novou infrastrukturu vyjma optických převodníků, na které je standardní záruka 24 měsíců. 30 měsíců na počítačové sestavy vyjma klávesnic a myší,na které je záruka 24 měsíců. 36 měsíců na monitory 24 měsíců na stoly 24 měsíců na koberec 2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. 3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele s tím, že servisní zásah zhotovitel garantuje do 24 hodin od nahlášení reklamace. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6 4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovítel objednateli novým, bezvadným plněním. " Článek VI. Součinnost 1. Pro splnení předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost tomto rozsahu: Umožní zhotoviteli přístup do budovy v době realizace, která je v období letních prázdnin, dle potřeby zhotovitele. Zajistí vyklizení stávajícího prostoru učeben ještě před zahájením realizace zhotovitele. 2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnení předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na tako ou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, soucasně s návrhem nového termínu plnění. Článek VII. Platnost smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. U stanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Základní škola 3 Mareřsl,á škola Kopidli1o Tomáše Svobody 297 CD Kopidlno..~!.7f!(!J;t ~~;;r 6.0. ;;fd~iszástupce""!" podpis zástupce zhotovitele

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více