Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, Ing. Helena Hlavičková. 1454/2013 RM 54 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1132/2012-RM 44, 1190/2013-RM 46, 1336/2013-RM 51, 1341/2013-RM 51, 1344/2013-RM 51, 1350/2013-RM 51, 1363/2013-RM 52, 1374/2013-RM 52, 1375/2013-RM 52, 1386/2013-RM 52, 1387/2013-RM 52, 1388/2013-RM 52, 1393/2013-RM 52, 1395/2013-RM 52, 1398/2013-RM 52, 1399/2013-RM 52, 1400/2013-RM 52, 1401/2013-RM 53, 1402/2013-RM 53, 1403/2013-RM 53, 1404/2013-RM 53, 1405/2013-RM 53, 1406/2013-RM 53, 1407/2013-RM 53, 1408/2013-RM 53, 1409/2013-RM 53, 1410/2013-RM 53, 1411/2013-RM 53, 1412/2013-RM 53, 1414/2013-RM 53, 1415/2013-RM 53, 1416/2013-RM 53, 1417/2013-RM 53, 1418/2013-RM 53, 1420/2013-RM 53, 1421/2013-RM 53, 1422/2013-RM 53, 1423/2013-RM 53, 1424/2013-RM 53, 1425/2013-RM 53, 1426/2013-RM 53, 1427/2013-RM 53, 1428/2013-RM 53, 1429/2013-RM 53, 1430/2013-RM 53, 1431/2013-RM 53, 1432/2013-RM 53, 1433/2013-RM 53, 1434/2013-RM 53, 1435/2013-RM 53, 1436/2013-RM 53, 1437/2013-RM 53, 1438/2013-RM 53, 1439/2013-RM 53, 1440/2013-RM 53, 1441/2013-RM 53, 1442/2013-RM 53, 1444/2013-RM 53, 1445/2013-RM 53, 1446/2013-RM 53, 1447/2013-RM 53, 1448/2013-RM 53, 1449/2013-RM 53, 1450/2013-RM 53, 1451/2013-RM 53. 1

2 1455/2013 RM 54 Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností do /2013 RM 54 Doplněk č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Doplněk č. 1 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou dle důvodové zprávy s účinností od RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2013 RM 54 Zahraniční pracovní cesta 1. RM po projednání schvaluje vyslání starosty města Lipník nad Bečvou Ing. Miloslava Přikryla na zahraniční pracovní cestu do města Bienno v Itálii ve dnech za účelem účasti na konferenci Kruhu evropských kovářských měst. 2. RM po projednání stanoví kapesné na tuto zahraniční pracovní cestu ve výši dle důvodové zprávy. 1458/2013 RM 54 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas Sociálním službám Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , s použitím prostředků investičního fondu ve výši ,- Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele výměna otopných těles v budově Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou II. Etapa. 2. RM ukládá zástupci vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T:

3 1459/2013 RM 54 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Ludmilou Batlovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá zástupci vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2013 RM 54 Schválení Dodatku č. 7 smlouvy o závazku veřejné služby (dopravní obslužnost od do ) 1. RM po projednání schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na období od do RM zmocňuje starostu města k podpisu schválného dodatku na období od do T: ihned 1461/2013 RM 54 Informace o změně přílohy č. 1 zadávací dokumentace pro zakázku Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení RM bere na vědomí informaci o změně přílohy č. 1 Technické parametry předmětu zakázky zadávací dokumentace pro zakázku Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení. 3

4 1462/2013 RM 54 Dodatek č. 1 Smlouvy č. 151/2011 o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE a.s. 1. RM po projednání schvaluje předložený Dodatek č. 1 Smlouvy č. 151/2011 o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE a.s. 2. RM zmocňuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy. T: /2013 RM 54 Bezúplatný převod majetku 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení převedeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. T: /2013 RM 54 Souhlas se začleněním peněžitých účelově určených darů 1. RM po projednání uděluje souhlas Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, IČ , se začleněním peněžitých účelově určených darů v celkové výši Kč do rezervního fondu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení darů do rezervního fondu. T:

5 1465/2013 RM 54 Žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o., nám. T. G. Masaryka 11, IČ k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce ze dne RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit podpis dodatku č. 2. T: /2013 RM 54 Obnova zámeckého parku, Lipník nad Bečvou zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadání zadávacího řízení zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku Obnova zámeckého parku, Lipník nad Bečvou, b) okruh obeslaných zájemců dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: po schválení zadávací dokumentace SFŽP 1467/2013 RM 54 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru Kanceláře tajemníka zabezpečit doložení dokladu o provedení převodu vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení. T:

6 1468/2013 RM 54 Schválení darovací smlouvy 1. RM, po projednání, na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou a MAS Moravská brána, o.s., dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. T: /2013 RM 54 Poskytnutí finančního příspěvku a schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 1. RM po projednání schvaluje: a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory, občanské sdružení, na pořízení přívěsného vozíku s plachtou, b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. T: /2013 RM 54 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,60 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2013 RM 54 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, Loučka 32, příspěvková organizace, IČ k použití investičního fondu na posílení zdrojů určených k nákupu myčky na nádobí a příslušenství. 6

7 2. RM ukládá a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli příspěvkové organizace realizaci nákupu. T: ihned 1472/2013 RM 54 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1264/12 v k.ú Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1264/12 ostatní plocha neplodná půda o výměře cca 6 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 54 Revokace usnesení č. 328/2008 ZM 12 ze dne Bezúplatné nabytí nemovitostí pod stavebním objektem SO 154 Úprava polní cesty v km 0,717 Silnice I/47 Lipník nad Bečvou obchvat II/2 stavby, darovací smlouva 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 328/2008 ZM 12 ze dne , b) bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 4054/7 ostatní plocha silnice o výměře 169 m 2 a parc.č. 4054/10 ostatní plocha silnice o výměře 156 m 2 z vlastnictví ČR s právem hospodařit s uvedenými nemovitostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, IČ: , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, c) předloženou darovací smlouvu. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 54 Schválení Smlouvy o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu při použití plynoměru v kulturním domě v Loučce Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu při použití plynoměru v kulturním domě v Loučce 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením: a) smlouvy o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu (propanu) při použití plynoměru, 7

8 b) dodatku ke smlouvě o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu při použití plynoměru v objektu kulturního domu Loučka v Lipníku nad Bečvou VI Loučka, a to se společností FLAGA RELAX s.r.o., Nádražní 47, Hustopeče u Brna, IČ , DIČ CZ (jako dodavatelem), zastoupenou jednatelem ing. Peterem Polákem. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy a dodatku ke smlouvě. T: /2013 RM 54 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 5 v domě č.p. 1014, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,- Kč o poplatky z prodlení za období od do ve výši ,- Kč a úroky z prodlení za období od do ve výši 2.587,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 5, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 3. NP domu č.p. 1014, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 293 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 5, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 3. NP domu č.p. 1014, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 293 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, tj. za čistý nájem od prosince 2009 do června 2011 ve výši ,- Kč (a to za prosinec 2009 ve výši 393,- Kč, březen 2010 ve výši 1.660,- Kč, duben 2010 ve výši 1.660,- Kč, květen 2010 ve výši 1.660,- Kč, červen 2010 ve výši 1.660,- Kč, červenec 2010 ve výši 1.660,- Kč, srpen 2010 ve výši 1.660,- Kč, září 2010 ve výši 1.660,- Kč, říjen 2010 ve výši 1.660,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.660,- Kč, prosinec 2010 ve výši 1.660,- Kč, leden 2011 ve výši 1.835,- Kč, únor 2011 ve výši 1.835,- Kč, březen 2011 ve výši 1.835,- Kč, duben 2011 ve výši 1.835,- Kč, květen 2011 ve výši 1.835,- Kč, červen 2011 ve výši 1.835,- Kč), za faktické užívání bytu ve výši ,- Kč od července 2011 do listopadu 2012 (a to za červenec 2011 ve výši 1.835,- Kč, srpen 2011 ve výši 1.835,- Kč, září 2011 ve výši 1.835,- Kč, říjen 2011 ve výši 1.835,- Kč, listopad 2011 ve výši 1.835,- Kč, prosinec 2011 ve výši 1.835,- Kč, leden 2012 ve výši 1.835,- Kč, únor 2012 ve výši 1.835,- Kč, březen 2012 ve výši 1.835,- Kč, duben 2012 ve výši 1.835,- Kč, květen 2012 ve výši 1.835,- Kč, červen 2012 ve výši 1.835,- Kč, červenec 2012 ve výši 1.835,- Kč, říjen 2012 ve výši 1.835,- Kč, listopad 2012 ve výši 1.835,- Kč), za služby spojené s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2010 ve výši 2.469,- Kč, za služby spojené s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2011 ve výši 2.039,- Kč, za služby spojené s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2012 ve výši 1.846,- Kč, za náklady soudního řízení ve výši 8.920,- Kč, za těchto podmínek: minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, jistota ve výši 7.080,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, 8

9 zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, v případě, že nájemce uzavře s městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 5, DOMU Č.P. 1014, UL. OSECKÁ V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, kopie dokladu o uhrazení jistoty, čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2013 RM 54 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 0+1, v domě č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 832 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Růženou Křístkovou, bytem Lipník nad Bečvou, Venedik

10 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 0+1, v domě č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou: s panem Robertem Haluškou, bytem Lipník nad Bečvou, ubytovna Tyršova, s paní Soňou Sivákovou, bytem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 14, s paní Adrianou Kehmovou, bytem Hranice, Mostní RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 54 Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Romanovi Šindlerovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 5, standard, o velikosti 2+1, v domě č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 08/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 06/2013, nedoplatek za služby za rok 2011 a nedoplatek za služby za rok Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2013 RM 54 Žádost o odložení plateb 1. RM po projednání neschvaluje odložení plateb za nájemné a zálohových plateb za služby v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou Občanskému sdružení Moravská brána, Hvězdní 45, Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

11 1479/2013 RM 54 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a MAS Moravská brána, o.s., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (jako nájemcem), týkající se změny v článku V. výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T: /2013 RM 54 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 11, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 11, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 26 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva), a to: provozní místnost o výměře 94,00 m 2, kancelář o výměře 23,30 m 2, spisovna o výměře 7,60 m 2, ústředna o výměře 8,75 m 2, zádveří o výměře 6,43 m 2, umývárna, WC o výměře 7,10 m 2, chodba o výměře 26,00 m 2, úklidová místnost o výměře 6,35 m 2, kuchyňka o výměře 3,74 m 2, šatna o výměře 31,50 m 2, sklepní prostor o výměře 17,80 m 2, celková výměra pronajímaných prostor 232,57 m 2, a to za účelem poskytování bankovních služeb České spořitelně, a.s., a to za podmínek: - roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši ,- Kč, - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, 11

12 - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. T: /2013 RM 54 Přechod nájmu bytu č. 5, v domě č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve 3. NP domu č.p. 998/40, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce paní Danuše Hašové, která zemřela, na pana Jiřího Hašu, bytem Lipník nad Bečvou, Hranická 998/40, manžela nájemce, a to dle 707, odst. 1, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit změnu evidenčního listu. T: /2013 RM 54 Nájemní smlouva k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 1C v I. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s panem Romeem Skoumalem, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 1384/2013 RM 52 ze dne dle 711 odst. 2 písm. d), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 54 Nájemní smlouva k bytu č. 4 v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, standard, o velikosti 3+1, v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Andrejem Haluškou, bytem Lipník nad Bečvou, Nádražní 658/13. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 12

13 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, standard, o velikosti 3+1, v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou: s panem Pavlem Sivákem, bytem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 94, s panem Jiřím Suchým, Lipník nad Bečvou, 28.října 35/9, s panem Marcelem Bíškem, bytem Olomouc, Machova 32, s panem Zdeňkem Ferencem, bytem Lipník nad Bečvou, Smetanova 393, s paní Rozálií Žigovou, bytem Lipník nad Bečvou, Nádražní 658/ RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 54 Nájemní smlouva k bytu č. 3 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Michalem Pilným, bytem Lipník nad Bečvou, Hranická 990. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou: s panem Robertem Haluškou, bytem Lipník nad Bečvou, ubytovna Tyršova, s paní Soňou Sivákovou, bytem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 14, s paní Evou Mastnou, bytem Olomouc, Sokolská 7, s panem Jiřím Sivákem, bytem Lipník nad Bečvou, Venedik 1426, s paní Bc. Janou Krausovou, bytem Lipník nad Bečvou, Zahradní 1250, s paní Růženou Křístkovou, bytem Lipník nad Bečvou, Venedik 1426, s paní Adrianou Kehmovou, bytem Hranice, Mostní RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

14 1485/2013 RM 54 Nájemní smlouva k bytu č. 16 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, se sníženou kvalitou, o velikosti 0+1, v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Miroslavem Přečkem, bytem Lipník nad Bečvou, M.J. Husa 965/7. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, se sníženou kvalitou, o velikosti 0+1, v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou: s panem Robertem Haluškou, bytem Lipník nad Bečvou, ubytovna Tyršova, s paní Soňou Sivákovou, bytem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 54 Prodej části pozemků parc.č. 1251/31 a parc.č. 1251/32 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemků parc.č. 1251/31 trvalý travní porost o výměře 15 m 2 a parc.č. 1251/32 zahrada o výměře 36 m 2 (dle geometrického plánu nově označených jako parc.č. 1251/36 a 1251/37) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Danielu Gajdošíkovi, bytem Lipník nad Bečvou, Za Porážkou 984, za cenu 70,- Kč/m 2, tj. celkem za 3.570,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 2.000,- složená kupujícím je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. 14

15 Upozornění: Do pozemku parc.č. 1251/32 v k.ú. Lipník nad Bečvou zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 54 Prodej pozemku parc.č. st.1514/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.1514/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínovi a Vojtěšce Ondruškovým, bytem Lipník nad Bečvou, M.J.Husa 1112, za cenu 4.570,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,- složená kupujícími je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 54 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku parc.č. st.2758 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Bratrská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku parc.č. st.2758 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , do hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, IČ Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně nákladů spojených s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese nabyvatel. Upozornění: - na pozemku se nachází stavba ve vlastnictví Olomouckého kraje. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

16 1489/2013 RM 54 Revokace usnesení č. 324/2012 ZM 12 ze dne Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 324/2012 ZM 12 ze dne , b) bezúplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 ostatní plocha neplodná půda a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ za těchto podmínek: 1. Nabyvatel se zavazuje o předmětné nemovitosti řádně pečovat a užívat je pouze k účelům zajištění a zachování obecného užívání těchto pozemků, které tvoří veřejné prostranství se zelení a porosty a veřejnou účelovou komunikaci. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převáděné nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši: a) v případě že nabyvatel převede předmětné nemovitosti nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal. b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu k účelům zajištění a zachování obecného užívání těchto pozemků, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjistěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy do následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 16

17 zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v odst RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 54 Odkoupení nemovitostí v ul. Tyršova 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení: - budovy bez č.p. a ev.č. s pozemkem parc.č. st.2032/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2072 m 2, - budovy bez č.p. a ev.č. s pozemkem parc.č. st.2032/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m 2, - pozemku parc.č. 1217/22 ostatní plocha jiná plocha o výměře 128 m 2 - pozemku parc.č. 1217/39 zahrada o výměře 75 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně všech součástí a příslušenství, tj. plynová přípojka, přístupový chodník, oplocení a elektrické pouliční osvětlení přístupového chodníku z vlastnictví p. Miroslava Zdráhaly, bytem Vítkov, Husova 1002 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ za cenu ,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 54 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (zemědělské pozemky) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: - pozemku parc.č. 585 orná půda o výměře 1242 m 2, - části pozemku parc.č. 257/1 orná půda o výměře cca 3740 m 2 (viz situační plán), - části pozemku parc.č. 419/1 orná půda o výměře cca 886 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, za těchto podmínek: - využití nemovitostí k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.045,- Kč/ha/rok, - nájemné bude každoročně upravováno podle míry inflace dle informací českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, 17

18 výpovědí kteréhokoliv z účastníků. Výpověď musí být doručena druhému účastníkovi nejpozději do běžného roku. Výpovědní lhůta činí 1 rok, a počíná běžet od toho roku, v němž byla výpověď doručena. jednostranným odstoupením pronajímatele v případě, že se nájemce ocitne po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - nájemné bude hrazeno ročně pozadu vždy do následujícího roku, - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Pozemek parc.č. 257/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o., věcným břemenem vedení, zřizování a provozování telekomunikační sítě ve prospěch pozemku parc.č v k.ú. Kokory a věcným břemenem zřizování a provozování vedení plynovodu, práva vstupovat na pozemek za účelem oprav a údržby ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2013 RM 54 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Plynofikace 16 RD, SO 104 STL Plynovod 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1223/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, IČ , DIČ CZ , zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , DIČ CZ , v rámci stavby Plynofikace 16 RD, SO 104 STL Plynovod, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvouse sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, nám. T.G.Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, IČ , DIČ CZ , zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení v rámci stavby Plynofikace 16 RD, SO 104 STL Plynovod, v rozsahu viz. situační plán, na pozemku parc.č. 1223/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, a dále právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a údržbou předmětného plynárenského zařízení. 18

19 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2013 RM 54 Smlouva o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Optická síť 2. etapa 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, nám. T.G.Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem Mlýnecká 626, Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat optickou síť zařízení v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou 2. Etapa, v rozsahu viz. GP č /2010 ze dne , a to na pozemcích parc. č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha, parc. č. st. 278/3 zbořeniště zastavěná plocha, parc. č. 367/1 ostatní plocha zeleň, parc. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 2634/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 3431/9 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3431/10 ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 3431/24 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a dále právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a údržbou předmětného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2013 RM 54 Odpověď na dopis ze dne RM po projednání bere na vědomí odpověď na dopis ze dne ve věci nájemníka domu č.p. 959 ul. Mánesova v Lipníku nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem odpovědi. T:

20 1495/2013 RM 54 Schválení výsledků výběrového řízení na pořízení samosběrného čisticího vozu a mycí cisterny 1. RM po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na pořízení samosběrného čisticího vozu a mycí cisterny takto: a) jako vítěze společnost KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, Praha 6 IČ b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM ukládá starostovi začlenit finanční prostředky ve výši ,- Kč na pořízení samosběrného čisticího vozu a mycí cisterny do rozpočtu města T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 20

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I.

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I. 7652/OPR/2018-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více