SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI nebo zadavatel ) při zadávání veřejných zakázek v podmínkách SFDI v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, která jsou přílohou usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933 a usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č Směrnice nenahrazuje jednotlivá ustanovení zákona ani jiných právních předpisů vydaných na jeho základě. SFDI podle této směrnice nepostupuje v případě zadávání veřejných zakázek financovaných z Technické pomoci Operačního programu Doprava. Článek 2 Vymezení veřejné zakázky 2.1. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Článek 3 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 3.1. Zákon rozlišuje podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky je druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení Při zadávání všech veřejných zakázek musí být dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 odst. 1 zákona Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí zadavatel požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zakázku. 1

2 3.4. Nadlimitní veřejná zakázka Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH podle 13 zákona dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb Podlimitní veřejná zakázka Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem ve smyslu 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejnou zakázku Při zadávání podlimitní veřejné zakázky je možné požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče předložením čestného prohlášení, z kterého musí být zřejmé, že uchazeč tyto požadované předpoklady splňuje. Zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídek stanovit povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v 53 odst. 3 zákona Zjednodušené podlimitní řízení Rozpětí předpokládané hodnoty ve zjednodušeném podlimitním řízení je u veřejné zakázky na dodávky a u veřejné zakázky na služby totožné jako u podlimitní veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky na stavební práce předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Zadavatel písemnou výzvou osloví nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Nelze vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH Předpokládaná hodnota se stanoví na základě - údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje pak - na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě - na základě údajů a informací získaných vhodným způsobem Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě - předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele bez DPH za dobu účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo 2

3 - předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele bez DPH za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou Předpokládaná hodnota u opakujících se nebo trvajících dodávek či služeb se stanoví na základě - skutečné ceny uhrazené zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců, upravené o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo - součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců; upravené v závislosti na době účinnosti smlouvy dle bodu Při stanovení předpokládané hodnoty zadavatel sečte předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Článek 4 Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 4.1. Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek je postup následující: Referent věcně příslušného útvaru, kterého se veřejná zakázka týká (dále jen referent ), zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona (odůvodnění účelnosti VZ, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele), - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - návrh hodnotících kritérií při dodržení zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností uchazeče, jako dílčího hodnotícího kritéria, - doba účinnosti smlouvy, - návrh na jmenování členů a náhradníku příslušných komisí Referent předloží věcný záměr prostřednictvím vedoucího věcně příslušného útvaru, kterého se veřejná zakázka týká (dále jen vedoucí útvaru ), odboru vnitřní správy (dále jen OVS ), který po kontrole náležitostí uvedených v odst předá věcný záměr náměstkovi pro správu finančních zdrojů k vyjádření z hlediska finančního krytí veřejné zakázky a následně ke schválení řediteli SFDI. 3

4 Po schválení věcného záměru ředitelem SFDI referent technické pomoci a veřejných zakázek (dále v textu jen právník OVS ) zpracuje právní rámec zadávací dokumentace Ředitel OVS dopracovanou zadávací dokumentaci předkládá řediteli SFDI k připomínkám a ke schválení Zpracování a uveřejnění předběžného oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení, případně oznámení o výsledku zadávacího řízení dle požadavků zákona, zajistí právník OVS ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení je možné nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení k uveřejnění. Právník OVS zajistí na profilu zadavatele (dále jen profil zadavatele ) uveřejnění zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky do tří pracovních dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ve smyslu 147 odst. 4 zákona Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň požadavky stanovené v 44 odst. 3 zákona a informaci, zda veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům (uchazečům) se řídí 48 a násl. zákona. Článek 5 Speciální ustanovení pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště 5.1. Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště se použije ve všech případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita uvedená v Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště (dále jen Seznam komodit ). Seznam komodit je stanoven pomocí klasifikace CPV kódů a je dostupný na adrese Soutěžení v rámci e-tržiště je upraveno Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit.(dále jen Pravidla ) Při zadávání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona je postup totožný s úpravou uvedenou v odst až s tím, že referent ve věcném záměru uvede CPV kód a seznam zájemců, kteří budou osloveni prostřednictvím e-tržiště včetně odůvodnění výběru navržených zájemců. Po 4

5 schválení věcného záměru právník OVS zpracuje formulář Výzva k podání nabídky a právní rámec dokumentace Po schválení dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS uveřejnění Výzvy na profilu zadavatele a prostřednictvím kontaktní osoby uveřejnění Výzvy v e- tržišti Výzvou musí být osloveno nejméně 5 zájemců, kteří podle předmětu své činnosti, poskytují požadovaný předmět VZ. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postup následující: Referent zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky, - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - návrh hodnotících kritérií při dodržení zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností uchazeče, jako dílčího hodnotícího kritéria, - doba účinnosti smlouvy; - výběr uchazečů a odůvodnění tohoto výběru; - CPV kód, - návrh na jmenování členů a náhradníků příslušných komisí Referent předloží věcný záměr prostřednictvím vedoucího útvaru OVS, který po kontrole náležitostí uvedených v odst předá věcný záměr náměstkovi pro správu finančních zdrojů k vyjádření z hlediska finančního krytí veřejné zakázky a následně ke schválení řediteli SFDI Po schválení věcného záměru ředitelem SFDI právník OVS zpracuje právní rámec zadávací dokumentace Ředitel OVS předkládá Výzvu a dokumentaci řediteli SFDI k připomínkám a ke schválení Po schválení předložené dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS uveřejnění Výzvy v e-tržišti prostřednictvím kontaktní osoby. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu musí být zadány prostřednictvím e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhne nebo je vyšší než ,- Kč bez DPH. Pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím e-tržiště budou použity tyto druhy řízení: 5

6 a) přímé zadání, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky ,- Kč bez DPH; b) uzavřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky (i) alespoň ,- Kč bez DPH a nedosáhne ,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo (ii) alespoň ,-Kč bez DPH a nedosáhne ,-Kč bez DPH v případě stavebních prací. c) otevřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky (i) alespoň ,- Kč bez DPH a nedosáhne ,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo (ii) alespoň 2 500,-Kč bez DPH a nedosáhne ,-Kč bez DPH v případě stavebních prací, d) elektronická aukce malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu; výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu řízení je zcela k dispozici zadavatele, e) minitendr, je-li zadávána veřejná zakázka uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy Přímým zadáním může být osloven kterýkoliv dodavatel, který je podle předmětu své činnosti schopen plnit veřejnou zakázku. Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu přímým zadáním je postup následující: Referent zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky, - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - doba účinnosti smlouvy; - výběr uchazeče a odůvodnění jeho výběru (v rámci přímého zadání může zadavatel provést průzkum trhu v rámci nebo mimo e-tržiště; průzkumem trhu se rozumí získání informací, které by byly důležité pro hodnocení nabídek v jiném druhu řízení, od minimálně třech dodavatelů; protokol o provedení průzkumu trhu s popisem způsobu jeho provedení a získané informace vč. způsobu jejich získání a závěrů průzkumu je třeba prostřednictvím kontaktní osoby vložit do e- tržiště); - CPV kód. Dále je postupováno shodně s úpravou uvedenou v odst až s výjimkou úpravy týkající se jmenování členů a náhradníku příslušných komisí. Po schválení dokumentace ředitelem SFDI zajistí OVS oslovení vybraného uchazeče v e-tržišti prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Výzvě. 6

7 5.7. V řízení uzavřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 3 dodavatele (uchazeče), kteří podle předmětu své činnosti poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky V řízení otevřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 5 dodavatelů (uchazečů), kteří podle předmětu své činnosti poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní v e-tržišti. Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel (zájemce), který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem Elektronická aukce malého rozsahu (dále jen aukce ) je úplným řízením pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel osloví výzvou nejméně 5 dodavatelů, kteří podle předmětu své činnosti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je povinen umožnit účast všem dodavatelům, kteří jsou v e-tržišti registrováni. V případě, kdy by zadavatel byl oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání, osloví výzvou nejméně 3 dodavatele s tím, že se výzva nebude uveřejňovat. Minimální počet dodavatelů, kteří se mohou účastnit aukce, je však vždy alespoň tři. Klesne-li počet dodavatelů pod tři, zruší zadavatel aukci a veřejnou zakázku zadá v jiném zadávacím řízení v souladu s čl. VI.1 odst. 2 Pravidel. V rámci aukce vyzve zadavatel dodavatele k podání cenových nabídek nebo jiných aukčních hodnot a vylepšených cenových nabídek nebo jiných aukčních hodnot do jednoho nebo více aukčních kol Zadavatel je povinen použít minitendr vždy, když na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřel smlouvu s více uchazeči, v níž dochází k zadání dílčí veřejné zakázky analogicky podle 92 odst. 3 zákona. Zadávání dílčí veřejné zakázky v minitendru probíhá na e-tržišti na základě výzvy všem uchazečům, s nimiž dodavatel uzavřel rámcovou smlouvu. Před zahájením minitendru je zadavatel povinen vložit do e-tržiště hodnotící kritéria v souladu s jejich vymezením v rámcové smlouvě. Jsou-li hodnotící kritéria vymezena v rámcové smlouvě konkrétně, vkládá je zadavatel do e-tržiště pouze před prvním minitendrem, tato kritéria jsou pak aplikována automaticky na každý další minitendr Pro hodnocení nabídek v otevřené výzvě, v uzavřené výzvě a v minitendrech je zadavatel oprávněn využít i aplikaci e-tržiště určenou k provedení elektronické aukce. Skutečnost, že zadavatel hodlá využít pro hodnocení nabídek elektronickou aukci, je povinen uvést ve výzvě k podání nabídky Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu musí probíhat elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je oprávněn si v zadávacích podmínkách vyhradit, že nabídka musí být šifrována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním výzvy k podání nabídky (v případech podle bodu 5.5. písm. c) a d), kromě případu, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání) nebo zasláním výzvy k podání nabídky příslušným dodavatelům (v případech podle bodu 5.5. písm. a),b),d), pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání, a e)). 7

8 5.14. Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě prostřednictvím e- tržiště jako součást nabídky. Od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, může zadavatel před jejím uzavřením požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů (tento požadavek je dodavateli zasílán prostřednictvím e-tržiště). Nepředložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy s oprávněním uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace i jinými způsoby stanovenými zákonem (výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu 127 zákona ne starším než 90 dnů, jimž prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu 134 zákona ne starším než 1 rok od jeho vydání, který nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho výsledky. Bude-li zadavatel požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů podle 59 odst. 4 zákona, je povinen vyžádat si objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit. V případě, že je dodavatel povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace v listinné podobě nebo neexistují-li doklady k prokázání splnění kvalifikace v elektronické podobě anebo nelze-li využít možnosti převedení dokladů do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit požadované dokumenty v existující podobě v přiměřené lhůtě a na místo, které pro tento účel určí zadavatel Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud na základě dotazů uchazečů nebo z vlastního podnětu byly zjištěny chyby v zadávacích podmínkách. V takovém případě s ohledem na povahu změny je potřebné prodloužit lhůtu pro podání nabídek Vedle uveřejňovací povinnosti dle zákona uveřejní zadavatel informaci o uzavření smlouvy na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Informace musí obsahovat: a) identifikaci dodavatele, b) identifikaci zadavatele, c) základní popis plnění, d) cenu, místo a dobu plnění, e) identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele a na e-tržišti tyto doklady a údaje: a) smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejich změn a dodatků, vyjma 8

9 i) smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH ii) smluv na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona. iii) smluv na plnění veřejné zakázky zadané na základě rámcové smlouvy, jejichž cena nepřesáhne ,-Kč bez DPH; b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, vyjma i) veřejných zakázek malého rozsahu a ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona; c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky vyjma i) veřejných zakázek malého rozsahu, ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto skutečnost včetně odůvodnění, vedle zákonné povinnosti, v e-tržišti Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce, pokud předpokládaná hodnota nedosáhne ,- Kč bez DPH, není stanovena povinnost použít e-tržiště. Postupuje se s ohledem na charakter veřejné zakázky formou objednávky příslušných služeb či stavebních prací (listinnou nebo ovou formou), kdy smluvní vztah je zajištěn jejím potvrzením, nebo nákupem hmotného movitého majetku a předmětů krátkodobé spotřeby, kdy pro tento nákup je postačující nákupní doklad. Článek 6 Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim e-tržiště 6.1. Zadávání veřejných zakázek mimo režim e-tržiště se použije v případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita, která není uvedena v Seznamu komodit Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postup totožný s úpravou uvedenou v odst až Po schválení předložené dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS odeslání Výzvy uchazečům. Výzvou musí být osloveni nejméně 3 uchazeči. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne odeslání Výzvy. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce, pokud předpokládaná hodnota činí maximálně ,- Kč bez DPH, je postup totožný s úpravou v odst

10 Článek 7 Otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 7.1. Pro otevírání obálek (dle 71 a násl. zákona), posouzení kvalifikace (dle 59 a násl. zákona), posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek ustanoví zadavatel komisi podle zákona. Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik (dále viz 74 zákona- Složení hodnotící komise). Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu ustanoví zadavatel nejméně tříčlennou komisi a stejný počet náhradníků členů komise. Právník OVS zajistí zpracování jmenování členů komise a jejich náhradníků a procesní stránku činnosti komise Členové komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr. Členové komise musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti se svou činností v komisi. Každý člen před zahájením jednání komise musí potvrdit svoji nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou čestného prohlášení O průběhu jednání komise se pořizuje protokol, který podepisují všichni přítomni členové případně náhradníci členů komise. U nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek je komise usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. U veřejných zakázek malého rozsahu je komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů nebo jejich náhradníků Komise posuzuje nabídky podle postupů stanovených ve Výzvě a zadávací dokumentaci či požadavků stanovených zákonem. V případě nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si vyžádá od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Jestliže nabídka obsahuje početní chyby, které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise k tomu nepřihlíží Nabídky doručené prostřednictvím e-tržiště komise posuzuje podle postupů stanovených ve Výzvě a zadávací dokumentaci. Vyhodnocení nabídek provede e- tržiště automaticky na základě předem stanoveného algoritmu. Komise hodnotí nabídky pouze v případě, když hodnotící kritéria nejsou číselně vyjádřitelná. V případě, kdy komise po kontrole automatického vyhodnocení shledá chyby, tyto chyby odstraní a postup a výsledek hodnocení zaznamená do protokolu, který vloží do e-tržiště Jestliže základním hodnotícím kritériem u veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště je ekonomická výhodnost nabídky, musí být stanovena pouze taková hodnotící kritéria, která mají vztah k plnění předmětu veřejné zakázky a jsou číselně vyjádřitelná a tím způsobilá pro automatické vyhodnocení na základě 10

11 algoritmu stanoveného ve Výzvě. Je-li to nezbytné, mohou být stanovena hodnotící kritéria, která nejsou číselně vyjádřitelná, avšak s předchozím odůvodněním vloženým do e-tržiště Komise může požadovat, aby uchazeč v přiměřené lhůtě objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace nebo vysvětlil nejasnosti nabídky. U veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště je uchazeč povinen požadovaná objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit V případě, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě či v zadávací dokumentaci popř. v zákoně musí být nabídka komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení s uvedením důvodů pro jeho vyloučení Komise o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pořídí Zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen Zpráva ) a bezodkladně jí předloží společně s nabídkami řediteli SFDI k rozhodnutí. V případě, že člen komise má odlišný názor než je výsledné doporučení komise, musí být tato skutečnost rovněž uvedena v protokolu z jednání komise, jde-li o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku, nebo ve Zprávě, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, a to včetně odůvodnění. U veřejných zakázek malého rozsahu rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky po posouzení nabídek zadavatel podpisem Zprávy a vyjádřením souhlasu s výsledkem hodnocení. U veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných prostřednictvím e-tržiště vloží Zprávu kontaktní osoba uvedená ve Výzvě do e-tržiště. Článek 8 Zrušení zadávacího řízení 8.1. Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona dle 84 zákona zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast, b) byly z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, c) v důsledku okolností předvídaných v 84 odst. 4 nebyla uzavřena smlouva nebo rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, d) v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy podle 32 odst. 5 ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí k předložení upřesňujícího návrhu smlouvy podle 32 odst. 5, e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v případech uveřejněných v 71 odst.- 6 písm. a) až c) zákona. 11

12 8.2. Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud a) stanovil minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast, nebo potvrzení zájmu o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu, a tento stanovený počet nebyl naplněn, popřípadě nebyl naplněn pero posouzení kvalifikace, b) počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, jednacím řízení s uveřejnění či soutěžním dialogu byl nižší či roven minimálnímu zákonnému počtu a nabídku podá menší počet uchazečů než žadatelem vyzvaný, c) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu zavření řádnou součinnost dle 82 odst. 4 zákona, d) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona může zrušit zadávací řízení a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný 90 odst. 2 nebo není-li možné uzavřít rámcovou smlouvu se všemi vybranými uchazeči, nebo b) až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění nebo řízení na základě rámcové smlouvy do doby uzavření smlouvy Zadavatel není oprávněn zahájit zadávací řízení, kterému předcházelo zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením takovéhoto předchozího zadávacího řízení Veškerý postup Zadavatele související s odesílání oznámení o zrušení zadávacího řízení je upraven 84, odst. 7 až 9 zákona. Zpracování a uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení zajistí právník OVS U veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných prostřednictvím e-tržiště nebo zadávaných mimo režim e-tržiště zruší zadavatel zadávací řízení, pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni zájemci Zadávací řízení u veřejných zakázek malého rozsahu může zadavatel zrušit kdykoli od doby uzavření smlouvy, vždy však musí uvést odůvodnění, které bude v e- tržišti uvedeno. 12

13 Článek 9 Společná ujednání o zadávání veřejných zakázek Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 9.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace u zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, (podlimitní veřejné zakázky v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle bodu 9.1., a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle bodu Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle bodu 9.1, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Znění textu bodů 9.2. a 9.3. se použije obdobně Je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné, umožní zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené v zadávacích podmínkách všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky v otevřeném řízení, ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo k účasti v soutěžním dialogu. Prohlídku místa plnění musí zadavatel umožnit nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b), bodu 2 zákona, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. U zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele Při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště mohou uchazeči v případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou je povinen odpovědět na 13

14 dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna. Uveřejňování na profilu a v e-tržišti 9.7. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesáhne ,- Kč bez DPH, právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou zajistí ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. V případě veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim e-tržiště, právník OVS zajistí ode dne odeslání Výzvy uchazečům její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele a zveřejnění dodatečných informací k zadávacím podmínkám ode dne jejich odeslání uchazečům O každé veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou v případě dodávek a služeb přesahující ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesahující ,- Kč bez DPH právník OVS ve spolupráci s ředitelem OVS zajistí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku zveřejnění Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, rozhodnutí o jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, protokolu o otevírání obálek v případě nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, uzavřené smlouvy včetně jejich dodatků a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. Po ukončení plnění zajistí zveřejnění informace o celkové výši plnění z uzavřené smlouvy. Tyto dokumenty a informace budou zveřejněny bez omezení doby zveřejnění. Článek 10 Doručování Nabídky doručené v listinné podobě přijímá a jejich písemnou evidenci vede sekretariát ředitele SFDI. Evidence nabídek musí obsahovat pořadové číslo, označení uchazeče, datum a čas doručení nabídky. Doručené nabídky nesmí být před jednání komise otevřeny. Nabídky doručené prostřednictvím e-tržiště přijímá kontaktní osoba uvedená ve Výzvě. 14

15 Článek 11 Uzavírání smluv Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle 110 odst. 4 zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek Návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky předkládá ředitel OVS k podpisu řediteli SFDI U veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště uzavírá ředitel SFDI smlouvu, po stanovisku OVS, v souladu se zadanými podmínkami pro uzavření smlouvy. Právník OVS zajistí prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Výzvě uveřejnění celého znění smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, kde cena plnění činí alespoň ,- Kč bez DPH, na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud dojde ke změně smlouvy, zajistí zaevidování předmětné změny a datum změny v e-tržišti Veškeré uzavřené smlouvy musí obsahovat formulaci o souhlasu vybraného uchazeče se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků na internetové adrese Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Článek 12 Archivace OVS zajistí po dobu 10 let od uzavření smlouvy uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, včetně úplného znění originálů nabídek a uzavřených smluv Uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, přidělování číselných řad a oběh účetních dokladů musí být v souladu se Spisovým řádem a Zásadami vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů. 15

16 Článek 13 Výjimky ze Směrnice V případě, že se jedná o naléhavý případ, který nemohl být předvídán nebo s ohledem na předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet uchazečů stanovený touto Směrnicí schopných plnit předmět veřejné zakázky, je možné oslovit nižší počet uchazečů, než stanoví Směrnice případně zadat veřejnou zakázku přímým zadáním prostřednictvím e-tržiště nebo jednomu dodavateli mimo e- tržiště a veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. Tento postup musí být předem řádně odůvodněn, schválen ředitelem SFDI a odůvodnění zpřístupněno prostřednictvím e-tržiště V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž plnění si vyžaduje specifické profesní předpoklady zhotovitelů, zejména expertní poradenství, kontrolní a analytické činnosti tj. činnosti, jejichž plnění nelze soutěžit na základě nabídkové ceny ani jiných měřitelných kritérií, tedy činnosti, kdy je rozhodující osobní odbornost zhotovitele, je ředitel SFDI oprávněn rozhodnout na základě žádosti věcně příslušného útvaru, jehož se plnění takové konkrétní veřejné zakázky týká, že při jejím zadávání nebude postupováno podle příslušných ustanovení této Směrnice. Žádost adresovaná k rukám ředitele musí obsahovat tyto náležitosti: a) identifikaci zhotovitele, b) doložení, že cena navrhovaná pro zhotovitele odpovídá cenám obvyklým na trhu za tyto služby, c) odůvodnění výběru zhotovitele a doložení jeho specifických profesních předpokladů (např. životopisem, publikační a jinou odbornou činností a praxí u fyzických osob, odbornou způsobilostí a adekvátní praxí v oboru u zástupců právnických osob atp.) pro plnění předmětné veřejné zakázky Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Směrnice se nepoužije za předpokladu splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 zákona nebo v případech, ve kterých by bylo možné použít některou z výjimek z působnosti zákona dle 18 odst. 1 a 2 zákona. Tento postup musí být písemně odůvodněn a ředitelem SFDI schválen. 16

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 394 Sbírka zákonů č. 55 / 2012 55 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady 1 Předmět úpravy 1) Cílem této směrnice je zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány nestranným, nediskriminačním a transparentním způsobem a při zajištění

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje primárně zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2798/R91/13 Rady města Uherský Brod dne18.12.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST Veřejné zakázky Regionservis s.r.o., dne 19. 2. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.: +420 774033702 e-mail: judr@poremska.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více