SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI nebo zadavatel ) při zadávání veřejných zakázek v podmínkách SFDI v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, která jsou přílohou usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933 a usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č Směrnice nenahrazuje jednotlivá ustanovení zákona ani jiných právních předpisů vydaných na jeho základě. SFDI podle této směrnice nepostupuje v případě zadávání veřejných zakázek financovaných z Technické pomoci Operačního programu Doprava. Článek 2 Vymezení veřejné zakázky 2.1. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Článek 3 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 3.1. Zákon rozlišuje podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky je druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení Při zadávání všech veřejných zakázek musí být dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 odst. 1 zákona Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí zadavatel požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zakázku. 1

2 3.4. Nadlimitní veřejná zakázka Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH podle 13 zákona dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb Podlimitní veřejná zakázka Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem ve smyslu 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejnou zakázku Při zadávání podlimitní veřejné zakázky je možné požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče předložením čestného prohlášení, z kterého musí být zřejmé, že uchazeč tyto požadované předpoklady splňuje. Zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídek stanovit povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v 53 odst. 3 zákona Zjednodušené podlimitní řízení Rozpětí předpokládané hodnoty ve zjednodušeném podlimitním řízení je u veřejné zakázky na dodávky a u veřejné zakázky na služby totožné jako u podlimitní veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky na stavební práce předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Zadavatel písemnou výzvou osloví nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Nelze vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH Předpokládaná hodnota se stanoví na základě - údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje pak - na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě - na základě údajů a informací získaných vhodným způsobem Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě - předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele bez DPH za dobu účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo 2

3 - předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele bez DPH za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou Předpokládaná hodnota u opakujících se nebo trvajících dodávek či služeb se stanoví na základě - skutečné ceny uhrazené zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců, upravené o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo - součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců; upravené v závislosti na době účinnosti smlouvy dle bodu Při stanovení předpokládané hodnoty zadavatel sečte předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Článek 4 Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 4.1. Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek je postup následující: Referent věcně příslušného útvaru, kterého se veřejná zakázka týká (dále jen referent ), zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona (odůvodnění účelnosti VZ, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele), - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - návrh hodnotících kritérií při dodržení zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností uchazeče, jako dílčího hodnotícího kritéria, - doba účinnosti smlouvy, - návrh na jmenování členů a náhradníku příslušných komisí Referent předloží věcný záměr prostřednictvím vedoucího věcně příslušného útvaru, kterého se veřejná zakázka týká (dále jen vedoucí útvaru ), odboru vnitřní správy (dále jen OVS ), který po kontrole náležitostí uvedených v odst předá věcný záměr náměstkovi pro správu finančních zdrojů k vyjádření z hlediska finančního krytí veřejné zakázky a následně ke schválení řediteli SFDI. 3

4 Po schválení věcného záměru ředitelem SFDI referent technické pomoci a veřejných zakázek (dále v textu jen právník OVS ) zpracuje právní rámec zadávací dokumentace Ředitel OVS dopracovanou zadávací dokumentaci předkládá řediteli SFDI k připomínkám a ke schválení Zpracování a uveřejnění předběžného oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení, případně oznámení o výsledku zadávacího řízení dle požadavků zákona, zajistí právník OVS ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení je možné nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení k uveřejnění. Právník OVS zajistí na profilu zadavatele (dále jen profil zadavatele ) uveřejnění zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a odůvodnění veřejné zakázky do tří pracovních dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ve smyslu 147 odst. 4 zákona Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň požadavky stanovené v 44 odst. 3 zákona a informaci, zda veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům (uchazečům) se řídí 48 a násl. zákona. Článek 5 Speciální ustanovení pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště 5.1. Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště se použije ve všech případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita uvedená v Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště (dále jen Seznam komodit ). Seznam komodit je stanoven pomocí klasifikace CPV kódů a je dostupný na adrese Soutěžení v rámci e-tržiště je upraveno Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit.(dále jen Pravidla ) Při zadávání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona je postup totožný s úpravou uvedenou v odst až s tím, že referent ve věcném záměru uvede CPV kód a seznam zájemců, kteří budou osloveni prostřednictvím e-tržiště včetně odůvodnění výběru navržených zájemců. Po 4

5 schválení věcného záměru právník OVS zpracuje formulář Výzva k podání nabídky a právní rámec dokumentace Po schválení dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS uveřejnění Výzvy na profilu zadavatele a prostřednictvím kontaktní osoby uveřejnění Výzvy v e- tržišti Výzvou musí být osloveno nejméně 5 zájemců, kteří podle předmětu své činnosti, poskytují požadovaný předmět VZ. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postup následující: Referent zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky, - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - návrh hodnotících kritérií při dodržení zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností uchazeče, jako dílčího hodnotícího kritéria, - doba účinnosti smlouvy; - výběr uchazečů a odůvodnění tohoto výběru; - CPV kód, - návrh na jmenování členů a náhradníků příslušných komisí Referent předloží věcný záměr prostřednictvím vedoucího útvaru OVS, který po kontrole náležitostí uvedených v odst předá věcný záměr náměstkovi pro správu finančních zdrojů k vyjádření z hlediska finančního krytí veřejné zakázky a následně ke schválení řediteli SFDI Po schválení věcného záměru ředitelem SFDI právník OVS zpracuje právní rámec zadávací dokumentace Ředitel OVS předkládá Výzvu a dokumentaci řediteli SFDI k připomínkám a ke schválení Po schválení předložené dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS uveřejnění Výzvy v e-tržišti prostřednictvím kontaktní osoby. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu musí být zadány prostřednictvím e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhne nebo je vyšší než ,- Kč bez DPH. Pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím e-tržiště budou použity tyto druhy řízení: 5

6 a) přímé zadání, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky ,- Kč bez DPH; b) uzavřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky (i) alespoň ,- Kč bez DPH a nedosáhne ,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo (ii) alespoň ,-Kč bez DPH a nedosáhne ,-Kč bez DPH v případě stavebních prací. c) otevřená výzva, činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky (i) alespoň ,- Kč bez DPH a nedosáhne ,- Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, nebo (ii) alespoň 2 500,-Kč bez DPH a nedosáhne ,-Kč bez DPH v případě stavebních prací, d) elektronická aukce malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu; výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní a volba tohoto druhu řízení je zcela k dispozici zadavatele, e) minitendr, je-li zadávána veřejná zakázka uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy Přímým zadáním může být osloven kterýkoliv dodavatel, který je podle předmětu své činnosti schopen plnit veřejnou zakázku. Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu přímým zadáním je postup následující: Referent zpracuje věcný záměr, jehož obsahem musí být: - odůvodnění veřejné zakázky, - stanovení předpokládané hodnoty při dodržení pravidla zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod stanovené finanční limity, - návrh kvalifikačních kritérií, - doba účinnosti smlouvy; - výběr uchazeče a odůvodnění jeho výběru (v rámci přímého zadání může zadavatel provést průzkum trhu v rámci nebo mimo e-tržiště; průzkumem trhu se rozumí získání informací, které by byly důležité pro hodnocení nabídek v jiném druhu řízení, od minimálně třech dodavatelů; protokol o provedení průzkumu trhu s popisem způsobu jeho provedení a získané informace vč. způsobu jejich získání a závěrů průzkumu je třeba prostřednictvím kontaktní osoby vložit do e- tržiště); - CPV kód. Dále je postupováno shodně s úpravou uvedenou v odst až s výjimkou úpravy týkající se jmenování členů a náhradníku příslušných komisí. Po schválení dokumentace ředitelem SFDI zajistí OVS oslovení vybraného uchazeče v e-tržišti prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Výzvě. 6

7 5.7. V řízení uzavřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 3 dodavatele (uchazeče), kteří podle předmětu své činnosti poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky V řízení otevřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 5 dodavatelů (uchazečů), kteří podle předmětu své činnosti poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní v e-tržišti. Nabídku je oprávněn podat kterýkoli dodavatel (zájemce), který bude mít o uveřejněnou veřejnou zakázku zájem Elektronická aukce malého rozsahu (dále jen aukce ) je úplným řízením pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel osloví výzvou nejméně 5 dodavatelů, kteří podle předmětu své činnosti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Tuto výzvu současně uveřejní prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je povinen umožnit účast všem dodavatelům, kteří jsou v e-tržišti registrováni. V případě, kdy by zadavatel byl oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání, osloví výzvou nejméně 3 dodavatele s tím, že se výzva nebude uveřejňovat. Minimální počet dodavatelů, kteří se mohou účastnit aukce, je však vždy alespoň tři. Klesne-li počet dodavatelů pod tři, zruší zadavatel aukci a veřejnou zakázku zadá v jiném zadávacím řízení v souladu s čl. VI.1 odst. 2 Pravidel. V rámci aukce vyzve zadavatel dodavatele k podání cenových nabídek nebo jiných aukčních hodnot a vylepšených cenových nabídek nebo jiných aukčních hodnot do jednoho nebo více aukčních kol Zadavatel je povinen použít minitendr vždy, když na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřel smlouvu s více uchazeči, v níž dochází k zadání dílčí veřejné zakázky analogicky podle 92 odst. 3 zákona. Zadávání dílčí veřejné zakázky v minitendru probíhá na e-tržišti na základě výzvy všem uchazečům, s nimiž dodavatel uzavřel rámcovou smlouvu. Před zahájením minitendru je zadavatel povinen vložit do e-tržiště hodnotící kritéria v souladu s jejich vymezením v rámcové smlouvě. Jsou-li hodnotící kritéria vymezena v rámcové smlouvě konkrétně, vkládá je zadavatel do e-tržiště pouze před prvním minitendrem, tato kritéria jsou pak aplikována automaticky na každý další minitendr Pro hodnocení nabídek v otevřené výzvě, v uzavřené výzvě a v minitendrech je zadavatel oprávněn využít i aplikaci e-tržiště určenou k provedení elektronické aukce. Skutečnost, že zadavatel hodlá využít pro hodnocení nabídek elektronickou aukci, je povinen uvést ve výzvě k podání nabídky Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu musí probíhat elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Zadavatel je oprávněn si v zadávacích podmínkách vyhradit, že nabídka musí být šifrována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu Zadávací řízení zahajuje zadavatel uveřejněním výzvy k podání nabídky (v případech podle bodu 5.5. písm. c) a d), kromě případu, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání) nebo zasláním výzvy k podání nabídky příslušným dodavatelům (v případech podle bodu 5.5. písm. a),b),d), pouze v případě, kdy by byl jinak zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v řízení uzavřená výzva, nebo přímé zadání, a e)). 7

8 5.14. Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě prostřednictvím e- tržiště jako součást nabídky. Od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, může zadavatel před jejím uzavřením požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů (tento požadavek je dodavateli zasílán prostřednictvím e-tržiště). Nepředložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy s oprávněním uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace i jinými způsoby stanovenými zákonem (výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu 127 zákona ne starším než 90 dnů, jimž prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu 134 zákona ne starším než 1 rok od jeho vydání, který nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace) Po provedení posouzení kvalifikace vloží zadavatel do e-tržiště jeho výsledky. Bude-li zadavatel požadovat objasnění dokladů nebo předložení dodatečných dokladů podle 59 odst. 4 zákona, je povinen vyžádat si objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště a uchazeč je povinen tato objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit. V případě, že je dodavatel povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace v listinné podobě nebo neexistují-li doklady k prokázání splnění kvalifikace v elektronické podobě anebo nelze-li využít možnosti převedení dokladů do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit požadované dokumenty v existující podobě v přiměřené lhůtě a na místo, které pro tento účel určí zadavatel Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud na základě dotazů uchazečů nebo z vlastního podnětu byly zjištěny chyby v zadávacích podmínkách. V takovém případě s ohledem na povahu změny je potřebné prodloužit lhůtu pro podání nabídek Vedle uveřejňovací povinnosti dle zákona uveřejní zadavatel informaci o uzavření smlouvy na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Informace musí obsahovat: a) identifikaci dodavatele, b) identifikaci zadavatele, c) základní popis plnění, d) cenu, místo a dobu plnění, e) identifikaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele a na e-tržišti tyto doklady a údaje: a) smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejich změn a dodatků, vyjma 8

9 i) smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH ii) smluv na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona. iii) smluv na plnění veřejné zakázky zadané na základě rámcové smlouvy, jejichž cena nepřesáhne ,-Kč bez DPH; b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, vyjma i) veřejných zakázek malého rozsahu a ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona; c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky vyjma i) veřejných zakázek malého rozsahu, ii) veřejných zakázek, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s 18 odst. 1 písm. a) odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení, uveřejní tuto skutečnost včetně odůvodnění, vedle zákonné povinnosti, v e-tržišti Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce, pokud předpokládaná hodnota nedosáhne ,- Kč bez DPH, není stanovena povinnost použít e-tržiště. Postupuje se s ohledem na charakter veřejné zakázky formou objednávky příslušných služeb či stavebních prací (listinnou nebo ovou formou), kdy smluvní vztah je zajištěn jejím potvrzením, nebo nákupem hmotného movitého majetku a předmětů krátkodobé spotřeby, kdy pro tento nákup je postačující nákupní doklad. Článek 6 Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim e-tržiště 6.1. Zadávání veřejných zakázek mimo režim e-tržiště se použije v případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita, která není uvedena v Seznamu komodit Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postup totožný s úpravou uvedenou v odst až Po schválení předložené dokumentace ředitelem SFDI zajistí právník OVS odeslání Výzvy uchazečům. Výzvou musí být osloveni nejméně 3 uchazeči. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne odeslání Výzvy. Výzva musí obsahovat údaj o tom, že otevírání obálek s nabídkami proběhne maximálně 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce, pokud předpokládaná hodnota činí maximálně ,- Kč bez DPH, je postup totožný s úpravou v odst

10 Článek 7 Otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 7.1. Pro otevírání obálek (dle 71 a násl. zákona), posouzení kvalifikace (dle 59 a násl. zákona), posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek ustanoví zadavatel komisi podle zákona. Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik (dále viz 74 zákona- Složení hodnotící komise). Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu ustanoví zadavatel nejméně tříčlennou komisi a stejný počet náhradníků členů komise. Právník OVS zajistí zpracování jmenování členů komise a jejich náhradníků a procesní stránku činnosti komise Členové komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní ani jiný obdobný poměr. Členové komise musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti se svou činností v komisi. Každý člen před zahájením jednání komise musí potvrdit svoji nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou čestného prohlášení O průběhu jednání komise se pořizuje protokol, který podepisují všichni přítomni členové případně náhradníci členů komise. U nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek je komise usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. U veřejných zakázek malého rozsahu je komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů nebo jejich náhradníků Komise posuzuje nabídky podle postupů stanovených ve Výzvě a zadávací dokumentaci či požadavků stanovených zákonem. V případě nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si vyžádá od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Jestliže nabídka obsahuje početní chyby, které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise k tomu nepřihlíží Nabídky doručené prostřednictvím e-tržiště komise posuzuje podle postupů stanovených ve Výzvě a zadávací dokumentaci. Vyhodnocení nabídek provede e- tržiště automaticky na základě předem stanoveného algoritmu. Komise hodnotí nabídky pouze v případě, když hodnotící kritéria nejsou číselně vyjádřitelná. V případě, kdy komise po kontrole automatického vyhodnocení shledá chyby, tyto chyby odstraní a postup a výsledek hodnocení zaznamená do protokolu, který vloží do e-tržiště Jestliže základním hodnotícím kritériem u veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště je ekonomická výhodnost nabídky, musí být stanovena pouze taková hodnotící kritéria, která mají vztah k plnění předmětu veřejné zakázky a jsou číselně vyjádřitelná a tím způsobilá pro automatické vyhodnocení na základě 10

11 algoritmu stanoveného ve Výzvě. Je-li to nezbytné, mohou být stanovena hodnotící kritéria, která nejsou číselně vyjádřitelná, avšak s předchozím odůvodněním vloženým do e-tržiště Komise může požadovat, aby uchazeč v přiměřené lhůtě objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace nebo vysvětlil nejasnosti nabídky. U veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště je uchazeč povinen požadovaná objasnění nebo dokumenty prostřednictvím e-tržiště doručit V případě, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě či v zadávací dokumentaci popř. v zákoně musí být nabídka komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení s uvedením důvodů pro jeho vyloučení Komise o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pořídí Zprávu o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen Zpráva ) a bezodkladně jí předloží společně s nabídkami řediteli SFDI k rozhodnutí. V případě, že člen komise má odlišný názor než je výsledné doporučení komise, musí být tato skutečnost rovněž uvedena v protokolu z jednání komise, jde-li o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku, nebo ve Zprávě, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, a to včetně odůvodnění. U veřejných zakázek malého rozsahu rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky po posouzení nabídek zadavatel podpisem Zprávy a vyjádřením souhlasu s výsledkem hodnocení. U veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných prostřednictvím e-tržiště vloží Zprávu kontaktní osoba uvedená ve Výzvě do e-tržiště. Článek 8 Zrušení zadávacího řízení 8.1. Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona dle 84 zákona zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast, b) byly z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, c) v důsledku okolností předvídaných v 84 odst. 4 nebyla uzavřena smlouva nebo rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, d) v jednacím řízení s uveřejněním nepředložil upravený návrh smlouvy podle 32 odst. 5 ani poslední uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, nebo zadavatel nevyzval dalšího uchazeče v pořadí k předložení upřesňujícího návrhu smlouvy podle 32 odst. 5, e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v případech uveřejněných v 71 odst.- 6 písm. a) až c) zákona. 11

12 8.2. Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud a) stanovil minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast, nebo potvrzení zájmu o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu, a tento stanovený počet nebyl naplněn, popřípadě nebyl naplněn pero posouzení kvalifikace, b) počet zájemců vyzvaných zadavatelem k podání nabídky v užším řízení, jednacím řízení s uveřejnění či soutěžním dialogu byl nižší či roven minimálnímu zákonnému počtu a nabídku podá menší počet uchazečů než žadatelem vyzvaný, c) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu zavření řádnou součinnost dle 82 odst. 4 zákona, d) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval Zadavatel u zakázek zadávaných dle zákona může zrušit zadávací řízení a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný 90 odst. 2 nebo není-li možné uzavřít rámcovou smlouvu se všemi vybranými uchazeči, nebo b) až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění nebo řízení na základě rámcové smlouvy do doby uzavření smlouvy Zadavatel není oprávněn zahájit zadávací řízení, kterému předcházelo zadávací řízení s obdobným předmětem plnění, před zrušením takovéhoto předchozího zadávacího řízení Veškerý postup Zadavatele související s odesílání oznámení o zrušení zadávacího řízení je upraven 84, odst. 7 až 9 zákona. Zpracování a uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení zajistí právník OVS U veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných prostřednictvím e-tržiště nebo zadávaných mimo režim e-tržiště zruší zadavatel zadávací řízení, pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni zájemci Zadávací řízení u veřejných zakázek malého rozsahu může zadavatel zrušit kdykoli od doby uzavření smlouvy, vždy však musí uvést odůvodnění, které bude v e- tržišti uvedeno. 12

13 Článek 9 Společná ujednání o zadávání veřejných zakázek Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 9.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace u zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, (podlimitní veřejné zakázky v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle bodu 9.1., a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle bodu Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle bodu 9.1, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Znění textu bodů 9.2. a 9.3. se použije obdobně Je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné, umožní zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené v zadávacích podmínkách všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky v otevřeném řízení, ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo k účasti v soutěžním dialogu. Prohlídku místa plnění musí zadavatel umožnit nejpozději do 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle 39 odst. 3 písm. b), bodu 2 zákona, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. U zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele Při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště mohou uchazeči v případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou je povinen odpovědět na 13

14 dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna. Uveřejňování na profilu a v e-tržišti 9.7. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesáhne ,- Kč bez DPH, právník OVS ve spolupráci s kontaktní osobou zajistí ode dne uveřejnění Výzvy v e-tržišti její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. V případě veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim e-tržiště, právník OVS zajistí ode dne odeslání Výzvy uchazečům její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele a zveřejnění dodatečných informací k zadávacím podmínkám ode dne jejich odeslání uchazečům O každé veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou v případě dodávek a služeb přesahující ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesahující ,- Kč bez DPH právník OVS ve spolupráci s ředitelem OVS zajistí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku zveřejnění Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, rozhodnutí o jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, protokolu o otevírání obálek v případě nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, uzavřené smlouvy včetně jejich dodatků a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. Po ukončení plnění zajistí zveřejnění informace o celkové výši plnění z uzavřené smlouvy. Tyto dokumenty a informace budou zveřejněny bez omezení doby zveřejnění. Článek 10 Doručování Nabídky doručené v listinné podobě přijímá a jejich písemnou evidenci vede sekretariát ředitele SFDI. Evidence nabídek musí obsahovat pořadové číslo, označení uchazeče, datum a čas doručení nabídky. Doručené nabídky nesmí být před jednání komise otevřeny. Nabídky doručené prostřednictvím e-tržiště přijímá kontaktní osoba uvedená ve Výzvě. 14

15 Článek 11 Uzavírání smluv Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle 110 odst. 4 zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek Návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky předkládá ředitel OVS k podpisu řediteli SFDI U veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím e-tržiště uzavírá ředitel SFDI smlouvu, po stanovisku OVS, v souladu se zadanými podmínkami pro uzavření smlouvy. Právník OVS zajistí prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve Výzvě uveřejnění celého znění smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, kde cena plnění činí alespoň ,- Kč bez DPH, na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud dojde ke změně smlouvy, zajistí zaevidování předmětné změny a datum změny v e-tržišti Veškeré uzavřené smlouvy musí obsahovat formulaci o souhlasu vybraného uchazeče se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků na internetové adrese Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Článek 12 Archivace OVS zajistí po dobu 10 let od uzavření smlouvy uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, včetně úplného znění originálů nabídek a uzavřených smluv Uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, přidělování číselných řad a oběh účetních dokladů musí být v souladu se Spisovým řádem a Zásadami vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů. 15

16 Článek 13 Výjimky ze Směrnice V případě, že se jedná o naléhavý případ, který nemohl být předvídán nebo s ohledem na předmět veřejné zakázky není v daném čase k dispozici počet uchazečů stanovený touto Směrnicí schopných plnit předmět veřejné zakázky, je možné oslovit nižší počet uchazečů, než stanoví Směrnice případně zadat veřejnou zakázku přímým zadáním prostřednictvím e-tržiště nebo jednomu dodavateli mimo e- tržiště a veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. Tento postup musí být předem řádně odůvodněn, schválen ředitelem SFDI a odůvodnění zpřístupněno prostřednictvím e-tržiště V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž plnění si vyžaduje specifické profesní předpoklady zhotovitelů, zejména expertní poradenství, kontrolní a analytické činnosti tj. činnosti, jejichž plnění nelze soutěžit na základě nabídkové ceny ani jiných měřitelných kritérií, tedy činnosti, kdy je rozhodující osobní odbornost zhotovitele, je ředitel SFDI oprávněn rozhodnout na základě žádosti věcně příslušného útvaru, jehož se plnění takové konkrétní veřejné zakázky týká, že při jejím zadávání nebude postupováno podle příslušných ustanovení této Směrnice. Žádost adresovaná k rukám ředitele musí obsahovat tyto náležitosti: a) identifikaci zhotovitele, b) doložení, že cena navrhovaná pro zhotovitele odpovídá cenám obvyklým na trhu za tyto služby, c) odůvodnění výběru zhotovitele a doložení jeho specifických profesních předpokladů (např. životopisem, publikační a jinou odbornou činností a praxí u fyzických osob, odbornou způsobilostí a adekvátní praxí v oboru u zástupců právnických osob atp.) pro plnění předmětné veřejné zakázky Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Směrnice se nepoužije za předpokladu splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 zákona nebo v případech, ve kterých by bylo možné použít některou z výjimek z působnosti zákona dle 18 odst. 1 a 2 zákona. Tento postup musí být písemně odůvodněn a ředitelem SFDI schválen. 16

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 Změna Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit I.

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel u doporučených Žádostí o podporu do 2

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová www.portal-vz.cz říjen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek 04.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek JUDr. Jan Kazda 15.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: od 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Kontrola veřejných zakázek ve vazbě na specifický cíl 2.5 Ing. Pavla Bártíková, Ing. Petr Bouška 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla

Více

Pravidla. systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Pravidla. systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933 Pravidla systému

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 6. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek 16.5.2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub Mgr. Lenka Haraštová 24. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO Podklady z Centra pro regionální rozvoj ČR 24. května 2018 Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Petr Bouška 24. května 2018 3 Zadávání veřejných

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek 27. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC OBŘÍSTVÍ Obříství 40, 277 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice

Více

Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit Příloha usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 33 Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II I. Úvodní ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Břežany II (dále též jen směrnice ), je zpracovávána

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek)

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Ing. Kateřina Kouřimská Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina Krajský úřad

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2865 ze dne 21. 11. 2017 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Čl. 1.: Název zakázky Realizace úspor energií v Základní

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit schválená Vládou České republiky jako čl. II odst.

Více

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č.

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. 78 Ing. Renáta Marková 6.3.2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Plavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zastupitelstvo obce Plavy rozhodlo usnesením č. 49/4/13 ze dne 26.6.2013 schválit na základě 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE ze dne 22. 1. 2018 č. 1/2018 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/33/45/2018 ze dne

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II.

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Ing. Kateřina Kouřimská 25. 4. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-103 991/2012-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 45/2012, kterým se stanoví jednotný postup při zadávání a evidenci veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Změny v zadávání veřejných zakázek k

Změny v zadávání veřejných zakázek k Změny v zadávání veřejných zakázek k 1.4.2012 Václava Kotrbová, 19. 4. 2012 Snížení limitů pro postup podle ZVZ Dodávky a služby od 1 mil. Kč Stavební práce od 3 mil. Kč (od 1 mil. Kč od 1.1.2014) 12 2

Více