Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)"

Transkript

1 Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační číslo Dostavba veřejné kanalizace v obci Kobeřice CZ /0.0/0.0/15_021/ Předpokládaný rok zahájení realizace projektu 2016 Rok vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt 2017 Rok zahájení období udržitelnosti projektu 2018 Zahájení referenčního období 2016 Typ provozního modelu dle stávajícího stavu Prioritní osa dle PD OPŽP Specifický cíl dle PD OPŽP Rozsah Projektu Je žadatel plátcem DPH v oblasti investičních výdajů? Obec provozuje sama Prioritní osa 1 Specifický cíl 1.1 (odpadní voda) Historická data ANO Statutární zástupce žadatele č. 1 Jméno: Ing. Lukáš Kubný Statutární zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Jméno: Zpracovatel Jméno: Ing. Roman Bartoš Datum zpracování Žadatel si je vědom, že vyplnění nástroje v rozporu s příslušným manuálem bude mít za následek okamžité vyřazení žádosti z hodnocení. V případě pochybností, je Žadatel povinen obrátit se v dostatečném předstihu na odpovědné pracovníky SFŽP ČR. Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje odpovídají známé skutečnosti. Podpis zpracovatele Podpis statutárního zástupce žadatele č. 1 Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Poznámky: Buňky, které jsou naznačeny tmavě žlutě, slouží pro vstupní data, vyžadovaná od Žadatele a jsou povinná pro fungování nástroje. Buňky nejsou zamčené. Buňky, které jsou naznačeny světle žlutě, jsou v modelu vyplněny automaticky na základě "nezbytných" vstupních dat. Tyto buňky nejsou zamčené, a proto lze hodnoty přepsat nebo upravit vzorce. Všechna data vložená Žadatelem do těchto buňek, musí být doložitelná. Uzamčené buňky, které nelze měnit Uzamčené buňky, které nelze měnit Autor nástroje: Státní fond životního prostředí ČR Verze nástroje Udržitelnost 2014+: Verze 1.2 List "Info"

2 Základní vstupní data Výstupy z nástroje jsou závazné pouze pro dotovanou část VH infrastruktury, tj. část projektem financovanou z OPŽP dle specifického cíle uvedeného na listu Info HISTORICKÁ DATA HODNOTA STÁVAJÍCÍHO VH INFRA MAJETKU Rok zahájení doby udržitelnosti 2018 Hodnota infra majetku stanovená dle metodického pokynu MZe nebo dle oceňovací vyhl. MF k 1. lednu roku 2017 Hodnota infra majetku stanovená dle metodického pokynu MZe nebo dle oceňovací vyhl. MF v pořizovací ceně 2010 Sazba DPH vztahující se ke stanovení hodnoty infra majetku dle metodiky pro ocenění VH infrastruktury (vyhl. MZe č. 48/2014 nebo vyhl. MF v platném znění) 20% Hodnota infra majetku PV / OV stanovená dle příslušené metodiky pro ocenění VH infrastruktruy v souladu s Hodnota VH majetku Sazba DPH dle novelou vyhl. MZe č. 428/2001, přílohou č. 18 (vč. DPH) v c.ú. metodiky pro ocenění Životnost (roky) Pitná voda Jednotky 2010 VH infrastruktury Úpravny vody + zdroje bez úpravy Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč 20% 40 Stavební část - jiné tis. Kč 20% 40 Zařízení tis. Kč 20% 15 Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč 20% 40 Stavební část - jiné tis. Kč 20% 40 Zařízení tis. Kč 20% 15 Celková hodnota majetku PV - vodovody a ÚV celkem tis. Kč - Odpadní voda Jednotky 2010 Sazba DPH Životnost (roky) tis. Kč 20% 60 Čistírny odpadních vod Stavební část - odpadní potrubí Stavební část - jiné tis. Kč 20% Zařízení tis. Kč % 15 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Stavební část - odpadní potrubí tis. Kč % 60 Stavební část - jiné tis. Kč 20% 40 Zařízení tis. Kč 20% 15 Celková hodnota majetku OV - kanalizace a ČOV celkem tis. Kč List "Základní vstupní data"

3 HISTORICKÁ DATA + ZELENÁ LOUKA INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU - BĚŽNÉ CENY Celkové investiční náklady Projektu (zadávat s přesností na 3 desetinná místa) Celkem bez DPH Sazba DPH Životnost (roky) Pitná voda nová - úpravna vody a zdroje bez úpravy Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč - 21% 40 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Pitná voda nová - Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná síť Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč - 21% 40 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Odpadní voda nová - čistírny odpadních vod Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč - 21% 60 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Odpadní voda nová - kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč % 60 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Pitná voda rekonstrukce - úpravna vody a zdroje bez úpravy Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč - 21% 40 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Pitná voda rekonstrukce - Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná síť Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč - 21% 40 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Odpadní voda rekonstrukce - čistírny odpadních vod Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč - 21% 60 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Odpadní voda rekonstrukce - kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč - 21% 60 Stavební část - jiné tis. Kč - 21% 40 Zařízení tis. Kč - 21% 15 Celkem tis. Kč DPH tis. Kč Celkem včetně DPH tis. Kč List "Základní vstupní data"

4 HISTORICKÁ DATA + ZELENÁ LOUKA VSTUPNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY VaK - běžné ceny daného roku Sazba DPH v oblasti provozních nákladů 2018 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné dle př. č. 19 vyhl. MZe č. 428/2001 a její novelizace Jednotky Pitná voda Odpadní voda NÁKLADOVÉ POLOŽKY 1. Materiál mil. Kč - 0, surová voda podzemní + povrchová mil. Kč - - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k vyčištění 1.2 mil. Kč chemikálie mil. Kč 0, ostatní materiál mil. Kč 0, Energie mil. Kč - 0, * elektrická energie mil. Kč 0, * ostatní energie mil. Kč - 3. Mzdy mil. Kč - 0, * přímé mzdy mil. Kč 0, * ostatní osobní náklady mil. Kč 0, Ostatní přímé náklady mil. Kč - 1, * odpisy mil. Kč 1, * opravy infra majetku mil. Kč 0, * nájem infra majetku mil. Kč * prostředky obnovy infra majetku mil. Kč - 5. Provozní náklady mil. Kč - 0, * poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč 0, * ostatní provozní náklady externí mil. Kč 0, * ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč 0, Finanční náklady mil. Kč - 7. Finanční výnosy mil. Kč - 8. Výrobní režie mil. Kč - 9. Správní režie mil. Kč 0, Úplné vlastní náklady mil. Kč - 3,303 A Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME mil.kč - B Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku mil.kč - C Počet pracovníků osob - D Voda pitná fakturovaná mil.m3 - E - z toho domácnosti mil.m3 - F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,103 G - z toho domácnosti mil.m3 - H Voda srážková fakturovaná mil.m3 - I Voda odpadní čištěná mil.m3 - J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 - K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 - KALKULOVANÁ CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ 11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3-32, ÚVN mil.kč - 3, Kalkulační zisk mil.kč podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.kč Celkem ÚVN + zisk mil. Kč/rok - 3, Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3-0, CENA pro vodné, stočné Kč/m3-32, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3-36,80 Sazba DPH pro vodné a stočné 15% 2018 Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací dle "Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací" Pitná voda Odpadní voda Finanční prostředky získané z vodného a stočného. Vlastník uvede zdroje této hodnoty: mil.kč - 1,491 Finanční prostředky ostatní - jiné, než získané z vodného a stočného. Vlastník uvede zdroje této hodnoty: mil.kč - Celkem mil.kč - 1,491 List "Základní vstupní data"

5 Provozní náklady VaK pro výpočet ceny pro vodné a stočné - EX - POST HISTORICKÁ DATA + ZELENÁ LOUKA PROVOZNÍ NÁKLADY - běžné ceny daného roku 2018 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné dle př. č. 19 vyhl. MZe č. 428/2001 a její novelizace Jednotky Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda NÁKLADOVÉ POLOŽKY 1. Materiál mil. Kč - 0,096-0,098-0,100-0,102-0, surová voda podzemní + povrchová mil. Kč pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k vyčištění mil. Kč chemikálie mil. Kč - 0,071-0,072-0,074-0,075-0, ostatní materiál mil. Kč - 0,025-0,026-0,026-0,027-0, Energie mil. Kč - 0,621-0,633-0,646-0,659-0, * elektrická energie mil. Kč - 0,621-0,633-0,646-0,659-0, * ostatní energie mil. Kč 3. Mzdy mil. Kč - 0,362-0,369-0,376-0,384-0, * přímé mzdy mil. Kč - 0,270-0,275-0,281-0,286-0, * ostatní osobní náklady mil. Kč - 0,092-0,094-0,095-0,097-0, Ostatní přímé náklady mil. Kč - 1,521-1,551-1,582-1,614-1, * odpisy mil. Kč - 1,455-1,484-1,514-1,544-1, * opravy infra majetku mil. Kč - 0,066-0,067-0,069-0,070-0, * nájem infra majetku mil. Kč 4.4 * prostředky obnovy infra majetku mil. Kč 5. Provozní náklady mil. Kč - 0,449-0,458-0,467-0,476-0, * poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč - 0,024-0,025-0,025-0,026-0, * ostatní provozní náklady externí mil. Kč - 0,410-0,418-0,426-0,435-0, * ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč - 0,015-0,015-0,016-0,016-0, Finanční náklady mil. Kč 7. Finanční výnosy mil. Kč 8. Výrobní režie mil. Kč 9. Správní režie mil. Kč - 0,321-0,327-0,333-0,340-0, Úplné vlastní náklady mil. Kč - 3,369-3,436-3,505-3,575-3,647 A Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME mil.kč B Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3-0,103-0,103-0,103-0,103-0,103 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 KALKULOVANÁ CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3-32,64-33,29-33,96-34,64-35, ÚVN mil.kč - 3,369-3,436-3,505-3,575-3, Kalkulační zisk mil.kč podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.kč 16. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč/rok - 3,369-3,436-3,505-3,575-3, Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3-0,103-0,103-0,103-0,103-0, CENA pro vodné, stočné Kč/m3-32,64-33,29-33,96-34,64-35, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3-37,54-38,29-39,05-39,83-40,63 Sazba DPH pro vodné a stočné 15% Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací dle "Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací" Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Finanční prostředky získané z vodného a stočného. Vlastník uvede zdroje této hodnoty: mil.kč - 1,521-1,551-1,582-1,614-1,646 Finanční prostředky ostatní - jiné, než získané z vodného a stočného. Vlastník uvede zdroje této hodnoty: mil.kč Celkem mil.kč - 1,521-1,551-1,582-1,614-1,646 List "Provozní náklady VaK"

6 Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda - 0,106-0,108-0,111-0,113-0,115-0,078-0,080-0,081-0,083-0,085-0,028-0,029-0,029-0,030-0,030-0,686-0,699-0,713-0,728-0,742-0,686-0,699-0,713-0,728-0,742-0,399-0,407-0,415-0,424-0,432-0,298-0,304-0,310-0,316-0,323-0,101-0,103-0,105-0,108-0,110-1,679-1,713-1,747-1,782-1,817-1,606-1,638-1,671-1,704-1,739-0,073-0,074-0,076-0,077-0,079-0,496-0,506-0,516-0,526-0,537-0,027-0,027-0,028-0,028-0,029-0,452-0,462-0,471-0,480-0,490-0,017-0,017-0,017-0,018-0,018-0,354-0,361-0,368-0,376-0,383-3,720-3,794-3,870-3,947-4,026-0,103-0,103-0,103-0,103-0,103-36,04-36,76-37,49-38,24-39,01-3,720-3,794-3,870-3,947-4,026-3,720-3,794-3,870-3,947-4,026-0,103-0,103-0,103-0,103-0,103-36,04-36,76-37,49-38,24-39,01-41,44-42,27-43,12-43,98-44, Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda Pitná voda Odpadní voda - 1,679-1,713-1,747-1,782-1,817-1,679-1,713-1,747-1,782-1,817 List "Provozní náklady VaK"

7 List "Výpočty" Výpočtový list pro výpočet požadovaných zdrojů do VH infrastruktury dle dosažení plných odpisů Stálé ceny roku Refereneční období (od zahájení realizace projektu) 30 let Období udržitelnosti (od uvedení projektu do provozu) 10 let Hodnota infra majetku stanovená dle metodického pokynu MZe nebo dle oceňovací vyhl. MF v pořizovací ceně 2010 rok Zahájení doby udržitelnosti 2018 rok Index cen stavebních prací k roku ,030 Sazba DPH vztahující se ke stanovení hodnoty infra majetku dle metodiky pro ocenění VH infrastruktury (vyhl. MZe č. 48/2014 nebo vyhl. MF v platném znění) 20% HISTORICKÁ DATA Hodnota infra majetku PV / OV stanovená dle příslušené metodiky pro ocenění VH infrastruktruy v souladu s novelou vyhl. Hodnota stávající VH infrastruktury Hodnota stávající VH infrastruktury Plná výše odpisů stávající VH infrastruktury MZe č. 428/2001, přílohou č. 18 Jednotky (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. Životnost (roky) (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. Pitná voda Úpravny vody + zdroje bez úpravy Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Celková hodnota majetku PV - vodovody a ÚV celkem tis. Kč Odpadní voda Odpadní voda Jednotky Životnost (roky) Čistírny odpadních vod Stavební část - odpadní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Stavební část - odpadní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Celková hodnota majetku OV - kanalizace a ČOV celkem tis. Kč

8 List "Výpočty" INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU - STÁLÉ CENY roku 2018 Plná výše odpisů VH infrastruktury - Projekt (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. Celkové investiční náklady Projektu (zadávat s přesností na 3 desetinná místa) Celkem bez DPH Sazba DPH Životnost (roky) Celkem vč. DPH Pitná voda nová - úpravna vody a zdroje bez úpravy Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Pitná voda nová - Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná síť Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Odpadní voda nová - čistírny odpadních vod Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Odpadní voda nová - kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Pitná voda rekonstrukce - úpravna vody a zdroje bez úpravy Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Pitná voda rekonstrukce - Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná síť Jednotky Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Odpadní voda rekonstrukce - čistírny odpadních vod Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Odpadní voda rekonstrukce - kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Jednotky Stavební část - kanalizační potrubí tis. Kč % Stavební část - jiné tis. Kč % Zařízení tis. Kč % Celkem tis. Kč DPH tis. Kč Celkem včetně DPH tis. Kč Hodnota stávající VH infrastruktury Hodnota VH infrastruktury - Projekt Hodnota VH infrastruktury (stávající + Projekt) Plná výše odpisů VH infrastruktury (stávající + Projekt) HODNOTA VH INFRASTRUKTURY A PLNÁ VÝŠE ODPISŮ (stávající + Projekt) vč. DPH v c.ú. bez DPH v c.ú. vč. DPH v c.ú. bez DPH v c.ú. (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. (vč. DPH) v c.ú. (bez DPH) v c.ú. Jednotky Pitná voda Úpravny vody + zdroje bez úpravy Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Vodovody, přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť Stavební část - vodovodní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Celková hodnota majetku PV - vodovody a ÚV celkem tis. Kč Odpadní voda Jednotky Čistírny odpadních vod Stavební část - odpadní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Stavební část - odpadní potrubí tis. Kč Stavební část - jiné tis. Kč Zařízení tis. Kč Celková hodnota majetku OV - kanalizace a ČOV celkem tis. Kč

9 List "Výpočty" VÝPOČET DOSAŽENÍ PLNÉ VÝŠE ODPISŮ CELÉHO VH SYSTÉMU (VČETNĚ PROJEKTU) - stálé ceny v c.ú Historická data Pro účely ex - post Ex-post hodnota zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex- ante Vstupní hodnota zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex - post Ex-post hodnota ÚVN bez zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex- ante Vstupní hodnota ÚVN bez zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex- post Ex-post hodnota objemů z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. m3/rok Odpadní voda 103 tis. m3/rok Pro účely ex-ante Vstupní hodnota objemů z kalkulace VaS pro r Pitná voda - tis. m3/rok Odpadní voda 103 tis. m3/rok Výše plných odpisů celého VH systému (včetně Projektu) Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Je dosaženo plných odpisů VH systému (vetně Projektu)? ex-ante ex-post Pitná voda - Odpadní voda Ne - - Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Mminimální požadovaný nárůst do výše plných odpisů Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Minimální požadovaný roční nárůst pro dosažení plných odpisů ve 30. roce Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda 43 tis. Kč bez DPH Minimální požadovaná výše ročních zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů dle OPŽP, stálé ceny v c.ú Pitná voda tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############ ############ ############ ############ #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Odpadní voda tis. Kč bez DPH

10 List "Výpočty" VÝPOČET DOSAŽENÍ PLNÉ VÝŠE ODPISŮ CELÉHO VH SYSTÉMU (PROJEKT) - stálé ceny v c.ú Zelená louka Pro účely ex-post Ex-post hodnota zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex-ante Vstupní hodnota zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex-post Ex-post hodnota ÚVN bez zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex-ante Vstupní hodnota ÚVN bez zdrojů do VHI z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Pro účely ex-post Ex-post hodnota objemů z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. m3/rok Odpadní voda tis. m3/rok Pro účely ex-ante Vstupní hodnota objemů z kalkulace VaS pro r Pitná voda tis. m3/rok Odpadní voda tis. m3/rok Výše plných odpisů celé VH infrastruktury (Projekt) Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda - tis. Kč bez DPH Je dosaženo plných odpisů? ex-ante ex-post Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda - tis. Kč bez DPH Minimální požadovaný nárůst do výše plných odpisů (Projekt) Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda - tis. Kč bez DPH Minimální požadovaný roční nárůst pro dosažení udržitelnosti ve 30. roce (Projekt) Pitná voda - tis. Kč bez DPH Odpadní voda - tis. Kč bez DPH Minimální požadovaná výše ročních zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů dle OPŽP, stálé ceny v c.ú Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Hodnota plné výše odpisů celého VH systému - stálé ceny v c.ú Pitná voda tis. Kč bez DPH Odpadní voda tis. Kč bez DPH Celkem tis. Kč bez DPH

11 Udržitelnost VH infrastruktury k dosažení plných odpisů Stálé ceny Období udržitelnosti celého VH systému včetně Projektu od r do r Výpočet proveden ve stálých cenách v c.ú. roku 2018 Minimální požadovaná výše ročních zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů dle OPŽP EX - ANTE Stálé ceny Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) - kumulovaná tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) - kumulovaná tis. Kč bez DPH Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní voda) - celkem - kumulovaná tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Trend meziročního růstu min. požadovaných zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) #DĚLENÍ_NULOU! Trend meziročního růstu min. požadovaných zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) 1,50% Plná výše odpisů celé VHI (stávající + Projekt) Stálé ceny Plná výše odpisů VHI (pitná voda) tis. Kč bez DPH Plná výše odpisů VHI (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Plná výše odpisů VHI (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH Skutečná roční výše zdrojů do VH infrastruktury dle každoročně zadané kalkulace provozních nákladů - EX - POST Stálé ceny Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (pitná voda) tis. Kč bez DPH Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (pitná voda) - kumulovaná tis. Kč bez DPH Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (odpadní voda) - kumulovaná tis. Kč bez DPH Skutečná výše ročních zdrojů do VHI (pitná a odpadní voda) - celkem - kumulovaná tis. Kč bez DPH Kontrola vývoje požadovaných zdrojů do VH infrastruktury (skutečné roční zdroje - min. požadované roční zdroje dle OPŽP) EX - POST Stálé ceny Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (pitná voda), (skutečné - požadované) tis. Kč bez DPH Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (odpadní voda), (skutečné - požadované) tis. Kč bez DPH - - (130) (173) (216) (260) (303) Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (pitná a odpadní voda), (skutečné - požadované) tis. Kč bez DPH - - (130) (173) (216) (260) (303) Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (pitná voda), (skutečné - požadované) - kumulovaná tis. Kč bez DPH Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (odpadní voda), (skutečné - požadované) - kumulovaná tis. Kč bez DPH - - (130) (303) (519) (779) (1 082) Kontrola minimálního vývoje požadovaných zdrojů do VHI (pitná a odpadní voda), (skutečné - požadované )- kumulovaná tis. Kč bez DPH - - (130) (303) (519) (779) (1 082) Dopad do ceny pro vodné a stočné dle skutečných provozních nákladů v jednotlivých letech EX - POST Pitná voda (stálé ceny) Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) tis. Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Skutečná výše zdrojů do VHI ex-post (pitná voda) tis. Kč/rok ÚVN (pitná voda) skutečné dle kalkulace ex-post (bez nájemného, odpisů, obnovy, fin. nákladů a zisku) tis. Kč/rok Voda fakturovaná pitná tis. m3/rok Cena pro vodné (ex-post) k pokrytí minimálních zdrojů do VHI dle OPŽP Kč/m3 bez DPH Skutečná cena pro vodné (ex-post) Kč/m3 bez DPH Odpadní voda (stálé ceny) Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) tis. Kč/rok Skutečná výše zdrojů do VHI ex-post (odpadní voda) tis. Kč/rok ÚVN (odpadní voda) skutečné dle kalkulace ex-post (bez nájemného, odpisů, obnovy, fin. nákladů a zisku) tis. Kč/rok Voda fakturovaná odpadní + srážková tis. m3/rok Cena pro stočné (ex-post) k pokrytí minimálních zdrojů do VHI dle OPŽP Kč/m3 bez DPH ,26 33,68 34,10 34,52 34,94 Skutečná cena pro stočné (ex-post) Kč/m3 bez DPH ,00 32,00 32,00 32,00 32,00 List "Výstupy - udržitelnost"

12 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# (346) (390) (433) (476) (519) (592) (664) (735) (806) (876) (946) (1 015) (1 084) (1 152) (1 220) (1 287) (346) (390) (433) (476) (519) (592) (664) (735) (806) (876) (946) (1 015) (1 084) (1 152) (1 220) (1 287) (1 428) (1 818) (2 251) (2 727) (3 246) (3 838) (4 502) (5 238) (6 044) (6 920) (7 866) (8 882) (9 966) (11 118) (12 339) (13 626) (1 428) (1 818) (2 251) (2 727) (3 246) (3 838) (4 502) (5 238) (6 044) (6 920) (7 866) (8 882) (9 966) (11 118) (12 339) (13 626) #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ############# ,35 35,77 36,19 36,61 37,03 37,73 38,43 39,12 39,81 40,49 41,17 41,84 42,50 43,16 43,82 44,47 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 List "Výstupy - udržitelnost"

13 ############# #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# ############# ############# ############# ############# #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# ############# ############# ############# ############# #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# ############# ############# ############# ############# #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# ############# ############# ############# (1 354) (1 421) (1 486) (1 552) (1 617) (1 681) (1 746) (1 354) (1 421) (1 486) (1 552) (1 617) (1 681) (1 746) (14 980) (16 401) (17 887) (19 439) (21 056) (22 737) (24 483) (14 980) (16 401) (17 887) (19 439) (21 056) (22 737) (24 483) ############# #DĚLENÍ_NULOU! ############# ############# ############# ############# ############# ,12 45,76 46,40 47,03 47,66 48,29 48,91 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 List "Výstupy - udržitelnost"

14 Grafy Stálé ceny roku 2018 Výše zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů (pitná voda) - stálé ceny 1 1,00 Ročnbí výše zdrojů do VHI (pitná voda) - (tis. Kč bez DPH) ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 - Cena pro vodné (Kč/m3 bez DPH) Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) - ex ante Závazná minimální výše zdrojů do VHI na 10 let udržitelnosti dle OPŽP (pitná voda) Hodnota roční plné výše odpisů celého VH systému (pitná voda) Skutečná roční výše zdrojů do VHI (pitná voda) - ex post Cena pro vodné (ex-post) k pokrytí minimálních zdrojů do VHI dle OPŽ (pitná voda) Roky Výše zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů (odpadní voda) - stálé ceny 60,00 Roční výše zdrojů do VHI (odpadní voda) - (ttis. Kč bez DPH) ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Cena pro stočné (Kč/m3 bez DPH) Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda)- ante Závazná minimální výše zdrojů do VHI na 10 let udržitelnosti dle OPŽ (odpadní voda) Hodnota roční plné výše odpisů celého VH systému (odpadní voda) Skutečná roční výše zdrojů do VHI (odpadní voda) - ex post Cena pro stočné (ex-post) k pokrytí minimálních zdrojů do VHI dle OP (odpadní voda) Roky List "Grafy"

15 Výstupy pro SFŽP Souhrn identifikačních údajů Žadatele Žadatel Obec Kobeřice Statutární zástupce žadatele č. 1 Jméno: Ing. Lukáš Kubný Název projektu Dostavba veřejné kanalizace v obci Kobeřice Registrační číslo CZ /0.0/0.0/15_021/ Rok zahájení období udržitelnosti projektu 2018 Typ provozního modelu dle stávajícího stavu Obec provozuje sama Prioritní osa dle PD OPŽP Prioritní osa 1 Specifický cíl dle PD OPŽP Specifický cíl 1.1 (odpadní voda) Rozsah Projektu Historická data Zpracovatel Jméno: Ing. Roman Bartoš Datum zpracování Hlavní výsledky udržitelnosti VH infrastruktury dle podmínek OPŽP Období udržitelnosti celého VH systému včetně Projektu od r do r Stálé ceny v c.ú Plná výše odpisů celé VHI (stávající + Projekt) Plná výše odpisů VHI (pitná voda) tis. Kč bez DPH - Plná výše odpisů VHI (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Plná výše odpisů VHI (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH Minimální požadovaná výše ročních zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů dle OPŽP Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) - #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ - Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní - - #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ voda) - celkem Minimální požadovaná výše ročních zdrojů do VH infrastruktury k dosažení plných odpisů dle OPŽP - kumulovaná Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) - kumulovaná - #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ - Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) - kumulovaná Minimální roční výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní voda) - celkem - - #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ - kumulovaná Kumulovaná minimální požadovaná výše zdrojů do VH infrastruktury na konci 10letého období udržitelnosti dle OPŽP v roce Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda) bez DPH tis. Kč #DĚLENÍ_NULOU! Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH #DĚLENÍ_NULOU! Kumulovaná minimální výše zdrojů do VH infrastruktury na konci 10letého období udržitelnosti ex - post (dle ex-ante hodno v roce Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (pitná voda) tis. bez DPH - Kč Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (odpadní voda) tis. Kč bez DPH Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (pitná a odpadní voda) - celkem tis. Kč bez DPH

16 2045 ############ ############ 2045 ############ ############

17 Návrh"Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací" dle výsledků nástroje Udržitelnost Stálé ceny roku 2018 Žadatel/vlastník: Obec Kobeřice Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Datum zpracování k RoPD: Datum zpracování k zahájení udržitelnosti: Podpis statutárního zástupce žadatele:. Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje Hodnota majetku v Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na majetkové evidence reprodukční pořizovací 2 desetinná místa ceně jako součet všech 2023 příslušných položek Vyhodnocení stavu Teoretická doba Délka potrubí v roce Pozn. uvedených ve vybraných majetku vyjádřené v akumulace Finančních schválení plánu až údajích majetkové % opotřebení prostředků v počtu roků v km evidence 2027 (VÚME) v mil. Kč na 2 desetinná místa) Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná + 3 vodovodní síť Úpravna vody + zdroje bez úpravny 0, Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková + 1,43 1,50 1,58 1,66 1,75 10,23 122,06 0, ,08 7 síť Čistírna odpadních vod 21,85 0,06 0, Vodovody celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Kanalizace celkem 143,91 22,08 1,43 1,50 1,58 1,66 1,75 10,23 12 CELKEM 143,91 22, Celkem řádky 2, 4, 6, 8 + Celkem řádky 3, 5, 7, ,00 * Obnova viz 2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů + Finanční prostředky získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto Plánem). ++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše členění a stanovaní této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry, atd.) 32 List "Návrh PFO"

18 Indexy pro výpočtový list Dle výchozího roku hodnoty majetku (pro projekty typu HD) Výchozí rok Index 0,910 0,910 0,946 0,988 1,000 0,998 0,993 0,987 0,976 0,980 0,992 1,003 1,030 1,059 1,088 1,118 1,148 1,180 1,213 1,246 1,280 1,315 1,351 1,389 1,427 1,466 1,506 Dle výchozího roku investičních nákladů Výchozí rok Index 0,933 0,933 0,969 1,013 1,025 1,023 1,018 1,011 1,000 1,005 1,017 1,028 1,056 1,085 1,115 1,146 1,177 1,210 1,243 1,277 1,312 1,348 1,385 1,423 1,463 1,503 1, Index 0,929 0,929 0,965 1,008 1,020 1,018 1,014 1,007 0,996 1,000 1,013 1,023 1,051 1,080 1,110 1,141 1,172 1,204 1,237 1,271 1,306 1,342 1,379 1,417 1,456 1,496 1, Index 0,895 0,917 0,953 0,996 1,008 1,006 1,001 0,994 0,983 0,987 1,000 1,011 1,038 1,067 1,096 1,126 1,157 1,189 1,222 1,255 1,290 1,325 1,362 1,399 1,438 1,477 1, Index 0,885 0,907 0,943 0,985 0,997 0,995 0,990 0,984 0,973 0,977 0,990 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1,312 1,348 1,385 1,423 1,462 1, Index 0,862 0,883 0,918 0,959 0,971 0,969 0,964 0,957 0,947 0,951 0,963 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1,312 1,348 1,385 1,423 1, Index 0,839 0,860 0,893 0,933 0,945 0,943 0,938 0,932 0,921 0,926 0,937 0,947 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1,312 1,348 1,385 1, Index 0,816 0,837 0,869 0,908 0,919 0,918 0,913 0,907 0,897 0,901 0,912 0,922 0,947 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1,312 1,348 1, Index 0,794 0,814 0,846 0,884 0,895 0,893 0,889 0,883 0,873 0,877 0,888 0,897 0,922 0,947 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1,312 1, Index 0,773 0,792 0,823 0,860 0,871 0,869 0,865 0,859 0,849 0,853 0,864 0,873 0,897 0,922 0,947 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 1, Index 0,752 0,771 0,801 0,837 0,847 0,846 0,842 0,836 0,827 0,830 0,841 0,850 0,873 0,897 0,922 0,947 0,973 1,000 1,028 1,056 1,085 1,115 1,145 1,177 1,209 1,242 1,277 Dle výchozího roku provozních nákladů Výchozí rok Index 0,792 0,812 0,835 0,887 0,896 0,909 0,927 0,957 0,971 0,975 0,977 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 1,848 1,885 1, Index 0,792 0,812 0,835 0,887 0,896 0,909 0,927 0,957 0,971 0,975 0,977 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 1,848 1,885 1, Index 0,776 0,796 0,818 0,870 0,878 0,892 0,909 0,938 0,952 0,955 0,958 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 1,848 1, Index 0,761 0,780 0,802 0,853 0,861 0,874 0,891 0,920 0,933 0,937 0,940 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 1, Index 0,746 0,765 0,786 0,836 0,844 0,857 0,873 0,902 0,915 0,918 0,921 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1, Index 0,732 0,750 0,771 0,820 0,828 0,840 0,856 0,884 0,897 0,900 0,903 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1, Index 0,717 0,735 0,756 0,803 0,811 0,824 0,839 0,867 0,879 0,883 0,885 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1,707 1, Index 0,703 0,721 0,741 0,788 0,796 0,808 0,823 0,850 0,862 0,865 0,868 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1,673 1, Index 0,689 0,707 0,726 0,772 0,780 0,792 0,807 0,833 0,845 0,848 0,851 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1,641 1, Index 0,676 0,693 0,712 0,757 0,765 0,776 0,791 0,817 0,828 0,832 0,834 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 1, Index 0,663 0,679 0,698 0,742 0,750 0,761 0,775 0,801 0,812 0,815 0,818 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1, Index 0,650 0,666 0,685 0,728 0,735 0,746 0,760 0,785 0,796 0,799 0,802 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,546 1, Index 0,637 0,653 0,671 0,713 0,721 0,731 0,745 0,770 0,781 0,784 0,786 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1, Index 0,624 0,640 0,658 0,699 0,706 0,717 0,731 0,755 0,765 0,768 0,771 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1,486 1, Index 0,612 0,628 0,645 0,686 0,693 0,703 0,716 0,740 0,750 0,753 0,756 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1,457 1, Index 0,600 0,615 0,632 0,672 0,679 0,689 0,702 0,725 0,736 0,739 0,741 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 1, Index 0,588 0,603 0,620 0,659 0,666 0,676 0,689 0,711 0,721 0,724 0,726 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1, Index 0,577 0,591 0,608 0,646 0,653 0,662 0,675 0,697 0,707 0,710 0,712 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1, Index 0,566 0,580 0,596 0,634 0,640 0,649 0,662 0,684 0,693 0,696 0,698 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1, Index 0,555 0,568 0,584 0,621 0,627 0,637 0,649 0,670 0,680 0,682 0,684 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1, Index 0,544 0,557 0,573 0,609 0,615 0,624 0,636 0,657 0,666 0,669 0,671 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1, Index 0,533 0,546 0,562 0,597 0,603 0,612 0,624 0,644 0,653 0,656 0,658 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1, Index 0,523 0,536 0,551 0,585 0,591 0,600 0,611 0,632 0,640 0,643 0,645 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1, Index 0,512 0,525 0,540 0,574 0,580 0,588 0,599 0,619 0,628 0,630 0,632 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1, Index 0,502 0,515 0,529 0,563 0,568 0,577 0,588 0,607 0,616 0,618 0,620 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1, Index 0,492 0,505 0,519 0,552 0,557 0,565 0,576 0,595 0,603 0,606 0,608 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1, Index 0,483 0,495 0,509 0,541 0,546 0,554 0,565 0,583 0,592 0,594 0,596 0,598 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1, Index 0,473 0,485 0,499 0,530 0,535 0,543 0,554 0,572 0,580 0,582 0,584 0,586 0,598 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1, Index 0,464 0,476 0,489 0,520 0,525 0,533 0,543 0,561 0,569 0,571 0,573 0,574 0,586 0,598 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1, Index 0,455 0,466 0,479 0,510 0,515 0,522 0,532 0,550 0,558 0,560 0,561 0,563 0,574 0,586 0,598 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1, Index 0,446 0,457 0,470 0,500 0,505 0,512 0,522 0,539 0,547 0,549 0,550 0,552 0,563 0,574 0,586 0,598 0,610 0,622 0,634 0,647 0,660 0,673 0,686 0,700 0,714 0,728 0,743 0,758 0,773 0,788 0,804 0,820 0,837 0,853 0,871 0,888 0,906 0,924 0,942 0,961 0,980 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 List "Indexace"

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP 2014 2020 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFŽP ČR (VERZE 1.2) 28.8.2016 OBSAH NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ

Více

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP 2014 2020 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFŽP ČR (VERZE 1.3) 23.1.2017 OBSAH NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ

Více

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 211 IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 1 Bruntál Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Horní Město

Více

NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP 2014 2020 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFŽP 13.8.2017 OBSAH NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2012 1. Odesílatel Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9.května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka 2. Vlastník Právnická

Více

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastník Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátce DPH Obchodní společnost Obec

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2013 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: 568 899 117 Datum: 25. 4. 2016 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. prosince 2014 Důvody aktualizace

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží V. CEVAK Návrh ceny vodného a stočného rok Dolní Třebonín - Záluží Severnl 8/2264 370 10 České 6udějovice [T 1 +420 387 761 911 Hlášeni poruch: 800 120 112 lič: 608 49 657 [F] +420387761 225 lnfolinka:

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ 00544175) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV OBSAH: Identifikační údaje str. 3 Komentář k plánu financování str. 4 Vyplněná tabulka plánu financování (Tabulka č.4, příloha č.18, vyhláška

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7971/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení provozu a údržby majetku Wenzlová Iva Materiál pro 5. zasedání

Více

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data

Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE DĚTENICE NA OBDOBÍ

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE DĚTENICE NA OBDOBÍ Obec Dětenice, hospodářská činnost, Dětenice 141, 507 24 Dětenice tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://www.obecdetenice.cz, IČ:00271471, DIČ: CZ00271471, č.ú. 1162282359/0800

Více

Analýza plnění plánu financování obnovy

Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza poukazuje na dopad teoretické roční potřeby finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na výši ceny pro vodné a stočné. Legislativní rámec Povinnost

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 % Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské

Více

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v Plán rozvoje a obnovy vodovodu B o ž a n o v 1. Vlastník vodovodu: Obec Božanov Božanov 110, 549 74 Božanov IČ: 00272515 Statutární orgán : Starosta obce Karel Rejchrt 2. Provozovatel vodovodu: Obec Božanov

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury. zelená linka:

Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury.  zelená linka: Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Úvod Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020 Metodické dokumenty Hlavní

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009)

Více

Kalkulace cen pro vodné a stočné

Kalkulace cen pro vodné a stočné Kalkulace cen pro vodné a stočné Ing. Eva Krocová V Berouně dne 4. 5. 2016 1 Osnova 1. Právní předpisy pro oblast cen 2. Kalkulace ceny pro vodné a stočné 2.1. věcné usměrňování cen 2.2. pravidla regulace

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Jiří Duda Ing. Věra Bogdanova Mgr.

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy ve vlastnictví Obce Příčovy -------------------------------------------------------- ve smyslu 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Vycházíze zákonů: č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky 428/2001 č. 254/2001 vodní zákon č. 526/1990

Více

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Přehled druhého dne Úvod Požadavky Metodiky pro žadatele v oblasti cenotvorby Proč Finanční Model a Vyrovnávací Nástroj Co vlastně jsou? Finanční

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né Pro kalendá ní rok: 2009 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizac Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. 2. Provozovatel: Vodovody a kanalizace J a.s. Sídlo: Kosova 2894, Tábor Sídlo: Boženy N mcové 12/2, eské

Více

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR benes@sovak.cz Motto Thomas B. Reed (1886) Jedním z největších omylů moderní civilizace je víra, že vše špatné

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Jiří Duda Ing. Ondřej Lípa Ing. Tomáš

Více

TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Plzeň, 10. listopadu 2010 Presentuje: Ing. Albín Dobeš, Ph.D. OSNOVA Úvod, platná legislativa Přístupy

Více

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MODEL ZELENÁ LOUKA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního

Více

SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí listopadu 2010 Plzeň

SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí listopadu 2010 Plzeň SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 9. - 10. listopadu 2010 Plzeň Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací - - zkušenosti společnosti ČEVAK a.s. Ing. Jiří Lipold Trocha historie 1. JVS

Více

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody 1 3 3 7 Počet čerpacích stanic 41 10 48 79 Počet vodojemů 42 82 63

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing. Jan Kříž Náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

PŘÍLOHA 4.a. Obyvatelstvo připojené na vodovody v %

PŘÍLOHA 4.a. Obyvatelstvo připojené na vodovody v % PŘÍLOHA 4.a. Obyvatelstvo připojené na vodovody v % Kraj Plocha kraje (statistika) výstup Pro jednotlivé kraje v rámci jenotlivých oblastí povodí určen koeficient vlivu - dle plochy plocha kraje v oblasti

Více

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s.

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Ekonomický seminář 16. května 2017 Ing. Pavel Válek, MBA Spolumajitel a jednatel Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 let

Více

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i. obce Chýně

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i. obce Chýně Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i obce Chýně červen 2015 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Obec Chýně červen 2015 1 Vlastník vodovodu a kanalizace Právnická

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR 2007 2007 Ekonomika Ceny Informace Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-763-3 Tisk: MS Polygrafie,

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Ondřej Lípa

Více

Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP

Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP Hotel Atlantis, Vodohospodářské projekty OPŽP, 5.3.2015 Ing. Gabriela Křivánková Vedoucí oddělení monitoringu VH infrastruktury, SFŽP

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2010. Ekonomika

VODOVODY KANALIZACE ČR 2010. Ekonomika VODOVODY KANALIZACE ČR 2010 2010 Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Tomáš Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2013 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2013 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2013 2013 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Jiří Duda Ing. Ondřej Lípa Ing. Tomáš

Více

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1. Operační program Životní prostředí 2007-2013 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.2 Světový den vody, Znojmo 31.3.2016 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500

Více

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA VZOROVÝ PŘÍKLAD MODEL ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZELENÁ LOUKA VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU MECHANICKO-BIOLOGICKÉ ÚPRAVY KOMUNÁLNÍHO ODPADU PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR Ekonomika

VODOVODY KANALIZACE ČR Ekonomika VODOVODY KANALIZACE ČR 2009 2009 Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Tomáš Petr

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Cena vody 2017 shrnutí faktů

Cena vody 2017 shrnutí faktů Cena vody 2017 shrnutí faktů Vlastník VH infrastruktury (vodní zdroje, vodojemy, vodovody, kanalizace, ČOV) VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Dobrovolný svazek obcí, Město Lomnice nad Popelkou je jeho členem

Více

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně:

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: VODNÉ A STOČNÉ V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: Pro získání ekonomických parametrů jsem pracoval s údaji za rok 2010, zpracovaných

Více

43. výzva Ministerstva životního prostředí

43. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_043 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_43. výzva PO1, SC 1.2, kolová 43. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Valná hromada VHZ, a.s. 7. října 2015 Obsah 1. Zásady OPŽP 2. Kalkulace 2015 3. Periodické přezkoumání pro období 2016-20 4. Výstup ze

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH Ing. Miloslava Melounová SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Anotace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo majetkové evidence: 5203-633968-00277819-1/1 Typ vodovodního řadu rozvodná vodovodní síť VLASTNÍK VODOVODU Město Dvůr Králové nad Labem Forma právnická osoba Dvůr Králové

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2008 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2008 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2008 2008 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2008 Ekonomika, Ceny, Informace Zpracoval Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru Ing. Aleš Kendík Sestavili Ing. Vladimír

Více

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období návrh

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období návrh Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2017-2019 - návrh v tis. Kč ROK 2017 2018 2019 příspěvky obcí na splácení úvěrů 3 105 3 105 3 105 příspěvky obcí / členské, investiční/ 600 700 700 nájemné

Více

Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín

Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín 4.3.2015 - Zpřístupňování dat nejen majetkové evidence - Stanovení vodného

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více