Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy"

Transkript

1 Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ Kněževes okres Rakovník, IČ Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy zakázky dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) je možné zadávat dle interních předpisů obce. Schváleno Zastupitelstvem obce Přílepy : dne , usnesením č.12/12 starostka obce Přílepy: Lenka Daenemarková Platnost od: SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Obce Přílepy jako zadavatele při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Směrnice nenahrazuje jednotlivá ustanovení zákona ani jiných právních předpisů vydaných na jeho základě. Článek 2 Vymezení veřejné zakázky a pojmů 2.1. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací přičemž Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci - zboží včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží, nebo nájmu zboží s právem následné koupě a rovněž zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži a uvedení tohoto zboží do provozu, Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. Zejména se jedná o zakázky: služby v dopravě, právnické služby, zprostředkovatelské služby, obstaravatelské služby, informační služby, znalecké služby, vzdělávací a profesní služby,údržbářské a opravářské služby, poštovní služby, telekomunikační služby, finanční služby, počítačové zpracování dat a s tím spojené služby, účetnictví a audit, poradenství a s tím spojené služby, služby architektů a inženýrské služby-pokud nejsou součástí dodávky stavby, úklidové služby a domovní správa, reklamní služby, vydavatelské a tiskařské služby za úplatu, služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je provedení: nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby, související páce s prováděním staveb a stavebních prací (případně i související projekční a inženýrská činnost) Článek 3 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 3.1. Zákon rozlišuje podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky je druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení Nadlimitní veřejná zakázka Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím práv.předpisem pro jednotlivé druhy veřej.zakázek. 1/4

2 3.3. Podlimitní veřejná zakázka Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím práv.předpisem ve smyslu 12 odst.1 zákona pro nadlimitní veřejnou zakázku Při zadávání podlimitní veřejné zakázky musí zadavatel/obec Přílepy požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů zájemce o veřejnou zakázku. Splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné prokázat předložením čestného prohlášení, z kterého musí být zřejmé, že zájemce tyto požadované předpoklady splňuje. Obec Přílepy může v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídek stanovit povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v 53 odst. 3 zákona Zájemce může prokázat splnění kvalifikace i jinými způsoby stanovenými zákonem (výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce, jimž prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních předpokladů nebo certifikátem ne starším než 1 rok od jeho vydání, který nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace) Zjednodušené podlimitní řízení Rozpětí předpokládané hodnoty ve zjednodušeném podlimitním řízení je u veřejné zakázky na dodávky a u veřejné zakázky na služby totožné jako u podlimitní veřejné zakázky V případě veřejné zakázky na stavební práce předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Obec Přílepy písemnou výzvou osloví nejméně 3 zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Je to veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH Při zadávání této veřejné zakázky musí být dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona. Článek 4 Návrh k zadávacímu řízení 4.1. Návrh oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek zpracovává starosta obce (popřípadě firma zabývající se zpracováním veř.zakázek vybraná zastupitelstvem obce na základě výběrového řízení ) a předkládá je ke stanovisku zastupitelstvu obce Přílepy. Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň požadavky stanovené v 44 odst. 3 zákona a informaci o tom, zda veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení dle požadavků zákona zajistí starosta obce po jeho schválení zastupitelstvem obce. Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci, po schválení, odešle zájemcům Zadání veřejné zakázky malého rozsahu zpracovává starosta Obce Přílepy prostřednictvím formuláře Výzva k podání nabídek, který tvoří přílohu č. 1 této Směrnice (dále jen Výzva ). Při zpracování Výzvy je povinen dodržovat pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veř.zakázky pod stanovené finanční limity a zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností zájemce, jako dílčího hodnotícího kritéria. Návrh Výzvy předkládá ke stanovisku Zastupitelstvu obce. Současně uvede firmy, které mají být Výzvou oslovené a připojí písemné zdůvodnění výběru těchto firem. Výzvou musí být osloveni nejméně tři zájemci. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne odeslání Výzvy zadavatelem. Starosta obce je povinen zajistit poskytnutí informací všem zájemcům o veřejnou zakázku v případě, že požadované informace byly poskytnuty na základě písemné žádosti jednoho nebo více zájemců Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby nebo stavební práce do ,- Kč bez DPH starosta postupuje s ohledem na charakter zakázky. Je plně v jeho kompetenci zvolit postup v souladu s čl. 4 odst nebo postupovat pouze formou objednávky příslušných služeb, kdy smluvní vztah je zajištěn jejím potvrzením, za předpokladu dodržení zásad uvedených v čl. 3 odst /4

3 4.5. V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky do výše ,- Kč bez DPH (nákupu hmotného movitého majetku a předmětů krátkodobé spotřeby) starosta obce je povinen postupovat v souladu s čl. 3 odst , přičemž pro tento nákup je postačující nákupní doklad Při zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesáhne ,- Kč bez DPH, je starosta obce povinen zajistit ode dne následujícího po odeslání Výzvy její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na internetové adrese O každé veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou v případě dodávek a služeb přesahující ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesahující ,- Kč bez DPH je starosta obce povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku zajistit na internetové adrese zveřejnění Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, rozhodnutí o jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, protokolu o otevírání obálek v případě nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, uzavřené smlouvy včetně jejich dodatků a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Po ukončení plnění je povinen zajistit zveřejnění informace o celkové výši plnění z uzavřené smlouvy. Tyto dokumenty a informace budou zveřejněny bez omezení doby zveřejnění Veřejné zakázky malého rozsahu lze zadat i prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy Starosta obce u veřejných zakázek malého rozsahu zruší zadávací řízení, pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky b) z účasti v zadávacím řízení byli vyloučení všichni zájemci Starosta obce u veřejných zakázek malého rozsahu je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud: a) byla podána pouze jedna nabídka b) po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě či v zadávací dokumentaci d) možnost jeho zrušení si vyhradil ve Výzvě, nejpozději však do uzavření smlouvy e) vybraný zájemce, popřípadě zájemce druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl dostatečnou součinnost k jejímu uzavření Písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení s uvedením důvodu musí být doručeno do 5 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva obce všem zájemcům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení. Článek 5 Posouzení a hodnocení nabídek 5.1. Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek ustanoví starosta obce Přílepy komisi podle zákona. Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu ustanoví starosta obce nejméně tříčlennou komisi Komise posuzuje nabídky podle postupů stanovených v zadávací dokumentaci a Výzvě. V případě nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si vyžádá od zájemce písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Jestliže nabídka obsahuje početní chyby, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise k tomu nepřihlíží V případě, že nabídka zájemce nesplňuje předpoklady pro zadání veřejné zakázky uvedené ve Výzvě musí být nabídka z řízení vyřazena a zájemce starostou obce bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení s uvedením důvodů pro jeho vyloučení Komise o posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a u veřejných zakázek malého rozsahu pořídí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 2 této Směrnice ( dále jen Zpráva ) a bezodkladně jí předloží společně s nabídkami starostovi obce k rozhodnutí. V případě, že člen komise má odlišný názor než je výsledné doporučení komise, musí být tato skutečnost rovněž uvedena ve Zprávě včetně odůvodnění. 3/4

4 Článek 6 Doručování 6.1. Nabídky doručené v listinné podobě přijímá a jejich písemnou evidenci vede OÚ Přílepy. Nabídky musí obsahovat pořadové číslo, datum a čas jejich doručení. Doručené nabídky nesmí být otevřeny. Článek 7 Uzavírání smluv 7.1. Návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky musí být předložen, po stanovisku Zastupitelstva obce, k podpisu starostovi obce. U nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí být smlouva uzavřena s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. U veřejných zakázek malého rozsahu uzavírá starosta Obce Přílepy smlouvu v souladu se zadanými podmínkami této veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí obsahovat formulaci o souhlasu vybraného zájemce se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků na internetové adrese Uzavřením smlouvy je zadávací řízení ukončeno. Článek 8 Archivace 8.1. Obec Přílepy zajistí po dobu 5 let od uzavření smlouvy s uchazečem uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, včetně úplného znění originálů nabídek a uzavřených smluv Uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, přidělování číselných řad a oběh účetních dokladů musí být v souladu se Spisovým řádem a Zásadami vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů. Článek 9 Výjimky ze Směrnice 9.1. V případě vzniku nepředvídatelných okolností a specifických situací je starosta Obce Přílepy oprávněn rozhodnout, že při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebude postupováno podle příslušných ustanovení této Směrnice. Musí však být dodrženy zásady uvedené v čl. 3 odst Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se nepoužije za předpokladu splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 zákona nebo v případech, ve kterých by bylo možné použít některou z výjimek z působnosti zákona dle 18 zákona. Tento postup musí vedoucí věcně příslušného útvaru písemně zdůvodnit. Směrnice má dvě přílohy: Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek Příloha č. 2: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 4/4

5 Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek k Směrnici č.1/2012 pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek Obec Přílepy, jako zadavatel zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) Název veřejné zakázky:. Evidenční číslo: : 1. Identifikační údaje zadavatele Objednatel: Obec Přílepy Sídlo, doručovací adresa: Přílepy čp.46, PSČ Kněževes IČ: Zastoupen (Kontaktní osoba): Lenka Daenemarková Telefon/fax: , Mobil: informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a specifikace plnění a) druh veřejné zakázky:.. b) předmět veřejné zakázky: -Předmětem veřejné zakázky.. je. -Rozpis požadovaných prací.. -Podrobné informace budou vážným zájemcům předány osobně, nebo na vyžádání poštou. c) specifikace plnění: -. -Doba plnění předmětu zakázky:.. 3. zadávací dokumentace Obsah zadávací dokumentace: a.) (příloha č. 1) krycí list nabídky (vzor je součástí dokumentace předané na vyžádání) b.) vzorová smlouva objednatele obsahující obchodní podmínky závazné pro uchazeče (vzor je součástí dokumentace předané na vyžádání) c.) Vzor čestného prohlášení 1/3

6 4. lhůta a místo pro podání nabídek a.) termín vyhlášení výzvy:.. b.) lhůta pro podání nabídky: Nabídku musí poskytovatel podat nejpozději do do. hod. Nabídky podané po této lhůtě nebudou objednatelem posuzovány. c.) místo pro podání nabídky: Nabídku podá poskytovatel doporučeně poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu (Přílepy čp.46, PSČ Kněževes) výlučně v písemné podobě v zalepené obálce označené evid.číslem veřejné zakázky.. a nápisem Neotevírat. Obálka musí být rovněž opatřena adresou odesilatele. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude svázána. Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nejvýhodnější nabídku posoudí zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně. d.) Místo a doba otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek se uskuteční dne.. v hod. v zasedací místnosti OÚ Přílepy na adrese objednatele: Přílepy čp.46, PSČ Kněževes 5. požadavky na prokázání splnění kvalifikace Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů, doklady o splnění profesních a kvalifikač. předpokladů -Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů čestným prohlášením, které nesmí být ke dni lhůty pro doručení nabídek starší 90 kalendářních dnů. -Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) j) -Pravost a stáří dokladů -Zadavatel požaduje v souladu s 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. 6. údaje o hodnotících kritériích Hodnotícím kritériem je při splnění požadavků uvedených v bodě 5. Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který splní všechny podmínky této výzvy a ve smlouvě o dílo uvede nejnižší cenu. Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny dle poskytnuté záruční doby. 7. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude předložena... Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou této výzvy. Cena zahrnuje veškeré náklady dle Smlouvy. 8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:. Kč bez DPH (. Kč s DPH) 9. podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí: a.) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky dle přiloženého vzoru b.) doklad dle bodu 5. a) této výzvy c.) návrh smlouvy o dílo vyplněná a podepsaná vzorová smlouva dle zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude svázána. Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené ev.číslem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči oznámení. Nejvýhodnější nabídku posoudí zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně. 2/3

7 10. možnosti prohlídky předmětu plnění Uchazeči si mohou prohlédnout předmět plnění s kontaktní osobou po telefonické domluvě. 11. jiné požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky a) převzetí smlouvy + dalších specifikací: smlouvu + další specifikace předmětu VŘ si uchazeč může vyzvednout osobně, nebo na vyžádání poštou. b) další podmínky objednatele: objednatel předložené nabídky uchazečům nevrací c.) Pravost a stáří dokladů -Zadavatel požaduje v souladu s 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. 12. Vázanost nabídky Uchazeč je nabídkou vázán do uzavření smlouvy. V Přílepích dne Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:.. Přílohy: 1.) Rozpis požadovaných prací 2.) vzor-krycí list nabídky 3.) vzorová smlouva objednatele obsahující obchodní podmínky závazné pro uchazeče 4.) Vzor čestného prohlášení 3/3

8 1. Veřejné zakázky Příloha č. 2: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k Směrnici č.1/2012 pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky:.. Evidenční číslo zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Kč Lhůta pro podávání nabídek: 2. Identifikační údaje o zadavateli Název/obchodní firma zadavatele Sídlo/místo podnikání Obec Přílepy Přílepy čp.46, PSČ Kněževes IČ Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Místo konání hodnotící komise: Datum konání hodnotící komise: Složení hodnotící komise: Zahájení zasedání: Ukončení zasedání:..... hod. hod. 3. Průběh jednání hodnotící komise Členové komise podepsali Prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti. Poté byl předsedou komise zvolen. Komise se při projednávání došlých nabídek řídila zákonem a Směrnicí Obce Přílepyč.1/2012. V termínu stanoveném výzvou, tj. do. obdržel zadavatel.nabídky. Obálky s nabídkami byly otevřeny a nabídky zkontrolovány z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve výzvě. Komise provedla vyhodnocení nabídek a konstatovala, že nabídka uchazeče č. vyhověla kontrole požadavků na prokázání kvalifikace a úplnosti při otevírání obálek. Členové komise dne provedli posouzení a hodnocení jejich obsahu dle kritérií. Komise dospěla k závěru a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na..s firmou. jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 4. Seznam oslovených dodavatelů Název/obchodní firma Sídlo IČ

9 5. Uveřejnění výzvy Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: dne. dále byla zveřejněna na. 6. Seznam předložených nabídek Nabídku doručili tito uchazeči: Číslo nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas podání nabídky Hodnocení nabídek hodnotící komise Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: Jméno a příjmení člena hodnotící Pracovní zařazení komise Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti. 8. Hodnocení nabídek Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito údaji a doklady jsou: Požadované plnění Nabídková cena Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění atd.) Návrh smlouvy Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: Nabídková cena bez DPH Závěr: Ano Ano Ne /Ne Kč Nabídka: splňuje nesplňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona.

10 Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: Nabídková cena bez DPH Závěr: Ano Ano Ne /Ne..,- Kč Nabídka: splňuje nesplňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona. 8. Hodnocení nabídek Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: napřiklad: -nabídková cena s váhou 60 % -doba plnění zakázky 30 % -délka záruční doby 10 % Pro hodnocení byly použity vzorce uvedené v příloze č.4 výzvy. 9. Výsledek hodnocení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. Doba Délka Číslo Nabídková plnění záruční nabídky cena 60% 30 % doby 10% 1 bodů bodů bodů bodů 2 bodů bodů bodů bodů Celkem 10. Přílohy Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise Prezenční listina Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 11. Další informace případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele.

11 12. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku... Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpis Zapsala:. V Přílepích dne 13. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Podpis oprávněné osoby zadavatele Razítko zadavatele

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka technického vybavení pro Wichterlovo gymnázium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042, CZ.1.07/1.5.00/34.1016

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název projektu: Rozvoj počítačové

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více