Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy"

Transkript

1 Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ Kněževes okres Rakovník, IČ Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy zakázky dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) je možné zadávat dle interních předpisů obce. Schváleno Zastupitelstvem obce Přílepy : dne , usnesením č.12/12 starostka obce Přílepy: Lenka Daenemarková Platnost od: SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Obce Přílepy jako zadavatele při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Směrnice nenahrazuje jednotlivá ustanovení zákona ani jiných právních předpisů vydaných na jeho základě. Článek 2 Vymezení veřejné zakázky a pojmů 2.1. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací přičemž Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci - zboží včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží, nebo nájmu zboží s právem následné koupě a rovněž zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži a uvedení tohoto zboží do provozu, Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. Zejména se jedná o zakázky: služby v dopravě, právnické služby, zprostředkovatelské služby, obstaravatelské služby, informační služby, znalecké služby, vzdělávací a profesní služby,údržbářské a opravářské služby, poštovní služby, telekomunikační služby, finanční služby, počítačové zpracování dat a s tím spojené služby, účetnictví a audit, poradenství a s tím spojené služby, služby architektů a inženýrské služby-pokud nejsou součástí dodávky stavby, úklidové služby a domovní správa, reklamní služby, vydavatelské a tiskařské služby za úplatu, služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je provedení: nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby, související páce s prováděním staveb a stavebních prací (případně i související projekční a inženýrská činnost) Článek 3 Veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 3.1. Zákon rozlišuje podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky je druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení Nadlimitní veřejná zakázka Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím práv.předpisem pro jednotlivé druhy veřej.zakázek. 1/4

2 3.3. Podlimitní veřejná zakázka Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím práv.předpisem ve smyslu 12 odst.1 zákona pro nadlimitní veřejnou zakázku Při zadávání podlimitní veřejné zakázky musí zadavatel/obec Přílepy požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů zájemce o veřejnou zakázku. Splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné prokázat předložením čestného prohlášení, z kterého musí být zřejmé, že zájemce tyto požadované předpoklady splňuje. Obec Přílepy může v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídek stanovit povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v 53 odst. 3 zákona Zájemce může prokázat splnění kvalifikace i jinými způsoby stanovenými zákonem (výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce, jimž prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních předpokladů nebo certifikátem ne starším než 1 rok od jeho vydání, který nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace) Zjednodušené podlimitní řízení Rozpětí předpokládané hodnoty ve zjednodušeném podlimitním řízení je u veřejné zakázky na dodávky a u veřejné zakázky na služby totožné jako u podlimitní veřejné zakázky V případě veřejné zakázky na stavební práce předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Obec Přílepy písemnou výzvou osloví nejméně 3 zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Je to veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH Při zadávání této veřejné zakázky musí být dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona. Článek 4 Návrh k zadávacímu řízení 4.1. Návrh oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek zpracovává starosta obce (popřípadě firma zabývající se zpracováním veř.zakázek vybraná zastupitelstvem obce na základě výběrového řízení ) a předkládá je ke stanovisku zastupitelstvu obce Přílepy. Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň požadavky stanovené v 44 odst. 3 zákona a informaci o tom, zda veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropské unie Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení dle požadavků zákona zajistí starosta obce po jeho schválení zastupitelstvem obce. Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci, po schválení, odešle zájemcům Zadání veřejné zakázky malého rozsahu zpracovává starosta Obce Přílepy prostřednictvím formuláře Výzva k podání nabídek, který tvoří přílohu č. 1 této Směrnice (dále jen Výzva ). Při zpracování Výzvy je povinen dodržovat pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty veř.zakázky pod stanovené finanční limity a zákazu použití smluvních podmínek (pokut), jejichž účelem je zajištění povinností zájemce, jako dílčího hodnotícího kritéria. Návrh Výzvy předkládá ke stanovisku Zastupitelstvu obce. Současně uvede firmy, které mají být Výzvou oslovené a připojí písemné zdůvodnění výběru těchto firem. Výzvou musí být osloveni nejméně tři zájemci. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 15 dnů ode dne odeslání Výzvy zadavatelem. Starosta obce je povinen zajistit poskytnutí informací všem zájemcům o veřejnou zakázku v případě, že požadované informace byly poskytnuty na základě písemné žádosti jednoho nebo více zájemců Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby nebo stavební práce do ,- Kč bez DPH starosta postupuje s ohledem na charakter zakázky. Je plně v jeho kompetenci zvolit postup v souladu s čl. 4 odst nebo postupovat pouze formou objednávky příslušných služeb, kdy smluvní vztah je zajištěn jejím potvrzením, za předpokladu dodržení zásad uvedených v čl. 3 odst /4

3 4.5. V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky do výše ,- Kč bez DPH (nákupu hmotného movitého majetku a předmětů krátkodobé spotřeby) starosta obce je povinen postupovat v souladu s čl. 3 odst , přičemž pro tento nákup je postačující nákupní doklad Při zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesáhne ,- Kč bez DPH, je starosta obce povinen zajistit ode dne následujícího po odeslání Výzvy její zveřejnění během celé lhůty pro podání nabídek na internetové adrese O každé veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou v případě dodávek a služeb přesahující ,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací přesahující ,- Kč bez DPH je starosta obce povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku zajistit na internetové adrese zveřejnění Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, dodatečných informací k zadávacím podmínkám, rozhodnutí o jmenování členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, protokolu o otevírání obálek v případě nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, uzavřené smlouvy včetně jejich dodatků a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Po ukončení plnění je povinen zajistit zveřejnění informace o celkové výši plnění z uzavřené smlouvy. Tyto dokumenty a informace budou zveřejněny bez omezení doby zveřejnění Veřejné zakázky malého rozsahu lze zadat i prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy Starosta obce u veřejných zakázek malého rozsahu zruší zadávací řízení, pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky b) z účasti v zadávacím řízení byli vyloučení všichni zájemci Starosta obce u veřejných zakázek malého rozsahu je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud: a) byla podána pouze jedna nabídka b) po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě či v zadávací dokumentaci d) možnost jeho zrušení si vyhradil ve Výzvě, nejpozději však do uzavření smlouvy e) vybraný zájemce, popřípadě zájemce druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl dostatečnou součinnost k jejímu uzavření Písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení s uvedením důvodu musí být doručeno do 5 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva obce všem zájemcům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení. Článek 5 Posouzení a hodnocení nabídek 5.1. Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek ustanoví starosta obce Přílepy komisi podle zákona. Pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek malého rozsahu ustanoví starosta obce nejméně tříčlennou komisi Komise posuzuje nabídky podle postupů stanovených v zadávací dokumentaci a Výzvě. V případě nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si vyžádá od zájemce písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Jestliže nabídka obsahuje početní chyby, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise k tomu nepřihlíží V případě, že nabídka zájemce nesplňuje předpoklady pro zadání veřejné zakázky uvedené ve Výzvě musí být nabídka z řízení vyřazena a zájemce starostou obce bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení s uvedením důvodů pro jeho vyloučení Komise o posouzení a hodnocení nabídek u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a u veřejných zakázek malého rozsahu pořídí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 2 této Směrnice ( dále jen Zpráva ) a bezodkladně jí předloží společně s nabídkami starostovi obce k rozhodnutí. V případě, že člen komise má odlišný názor než je výsledné doporučení komise, musí být tato skutečnost rovněž uvedena ve Zprávě včetně odůvodnění. 3/4

4 Článek 6 Doručování 6.1. Nabídky doručené v listinné podobě přijímá a jejich písemnou evidenci vede OÚ Přílepy. Nabídky musí obsahovat pořadové číslo, datum a čas jejich doručení. Doručené nabídky nesmí být otevřeny. Článek 7 Uzavírání smluv 7.1. Návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky musí být předložen, po stanovisku Zastupitelstva obce, k podpisu starostovi obce. U nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek musí být smlouva uzavřena s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. U veřejných zakázek malého rozsahu uzavírá starosta Obce Přílepy smlouvu v souladu se zadanými podmínkami této veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí obsahovat formulaci o souhlasu vybraného zájemce se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků na internetové adrese Uzavřením smlouvy je zadávací řízení ukončeno. Článek 8 Archivace 8.1. Obec Přílepy zajistí po dobu 5 let od uzavření smlouvy s uchazečem uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, včetně úplného znění originálů nabídek a uzavřených smluv Uchovávání dokumentace o veřejné zakázce, přidělování číselných řad a oběh účetních dokladů musí být v souladu se Spisovým řádem a Zásadami vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů. Článek 9 Výjimky ze Směrnice 9.1. V případě vzniku nepředvídatelných okolností a specifických situací je starosta Obce Přílepy oprávněn rozhodnout, že při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebude postupováno podle příslušných ustanovení této Směrnice. Musí však být dodrženy zásady uvedené v čl. 3 odst Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se nepoužije za předpokladu splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 zákona nebo v případech, ve kterých by bylo možné použít některou z výjimek z působnosti zákona dle 18 zákona. Tento postup musí vedoucí věcně příslušného útvaru písemně zdůvodnit. Směrnice má dvě přílohy: Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek Příloha č. 2: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 4/4

5 Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek k Směrnici č.1/2012 pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek Obec Přílepy, jako zadavatel zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) Název veřejné zakázky:. Evidenční číslo: : 1. Identifikační údaje zadavatele Objednatel: Obec Přílepy Sídlo, doručovací adresa: Přílepy čp.46, PSČ Kněževes IČ: Zastoupen (Kontaktní osoba): Lenka Daenemarková Telefon/fax: , Mobil: informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a specifikace plnění a) druh veřejné zakázky:.. b) předmět veřejné zakázky: -Předmětem veřejné zakázky.. je. -Rozpis požadovaných prací.. -Podrobné informace budou vážným zájemcům předány osobně, nebo na vyžádání poštou. c) specifikace plnění: -. -Doba plnění předmětu zakázky:.. 3. zadávací dokumentace Obsah zadávací dokumentace: a.) (příloha č. 1) krycí list nabídky (vzor je součástí dokumentace předané na vyžádání) b.) vzorová smlouva objednatele obsahující obchodní podmínky závazné pro uchazeče (vzor je součástí dokumentace předané na vyžádání) c.) Vzor čestného prohlášení 1/3

6 4. lhůta a místo pro podání nabídek a.) termín vyhlášení výzvy:.. b.) lhůta pro podání nabídky: Nabídku musí poskytovatel podat nejpozději do do. hod. Nabídky podané po této lhůtě nebudou objednatelem posuzovány. c.) místo pro podání nabídky: Nabídku podá poskytovatel doporučeně poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu (Přílepy čp.46, PSČ Kněževes) výlučně v písemné podobě v zalepené obálce označené evid.číslem veřejné zakázky.. a nápisem Neotevírat. Obálka musí být rovněž opatřena adresou odesilatele. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude svázána. Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nejvýhodnější nabídku posoudí zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně. d.) Místo a doba otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek se uskuteční dne.. v hod. v zasedací místnosti OÚ Přílepy na adrese objednatele: Přílepy čp.46, PSČ Kněževes 5. požadavky na prokázání splnění kvalifikace Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů, doklady o splnění profesních a kvalifikač. předpokladů -Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů čestným prohlášením, které nesmí být ke dni lhůty pro doručení nabídek starší 90 kalendářních dnů. -Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) j) -Pravost a stáří dokladů -Zadavatel požaduje v souladu s 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. 6. údaje o hodnotících kritériích Hodnotícím kritériem je při splnění požadavků uvedených v bodě 5. Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který splní všechny podmínky této výzvy a ve smlouvě o dílo uvede nejnižší cenu. Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny dle poskytnuté záruční doby. 7. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude předložena... Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou této výzvy. Cena zahrnuje veškeré náklady dle Smlouvy. 8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:. Kč bez DPH (. Kč s DPH) 9. podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí: a.) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky dle přiloženého vzoru b.) doklad dle bodu 5. a) této výzvy c.) návrh smlouvy o dílo vyplněná a podepsaná vzorová smlouva dle zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude svázána. Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené ev.číslem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči oznámení. Nejvýhodnější nabídku posoudí zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně. 2/3

7 10. možnosti prohlídky předmětu plnění Uchazeči si mohou prohlédnout předmět plnění s kontaktní osobou po telefonické domluvě. 11. jiné požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky a) převzetí smlouvy + dalších specifikací: smlouvu + další specifikace předmětu VŘ si uchazeč může vyzvednout osobně, nebo na vyžádání poštou. b) další podmínky objednatele: objednatel předložené nabídky uchazečům nevrací c.) Pravost a stáří dokladů -Zadavatel požaduje v souladu s 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. 12. Vázanost nabídky Uchazeč je nabídkou vázán do uzavření smlouvy. V Přílepích dne Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:.. Přílohy: 1.) Rozpis požadovaných prací 2.) vzor-krycí list nabídky 3.) vzorová smlouva objednatele obsahující obchodní podmínky závazné pro uchazeče 4.) Vzor čestného prohlášení 3/3

8 1. Veřejné zakázky Příloha č. 2: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k Směrnici č.1/2012 pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky:.. Evidenční číslo zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Kč Lhůta pro podávání nabídek: 2. Identifikační údaje o zadavateli Název/obchodní firma zadavatele Sídlo/místo podnikání Obec Přílepy Přílepy čp.46, PSČ Kněževes IČ Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Místo konání hodnotící komise: Datum konání hodnotící komise: Složení hodnotící komise: Zahájení zasedání: Ukončení zasedání:..... hod. hod. 3. Průběh jednání hodnotící komise Členové komise podepsali Prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti. Poté byl předsedou komise zvolen. Komise se při projednávání došlých nabídek řídila zákonem a Směrnicí Obce Přílepyč.1/2012. V termínu stanoveném výzvou, tj. do. obdržel zadavatel.nabídky. Obálky s nabídkami byly otevřeny a nabídky zkontrolovány z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve výzvě. Komise provedla vyhodnocení nabídek a konstatovala, že nabídka uchazeče č. vyhověla kontrole požadavků na prokázání kvalifikace a úplnosti při otevírání obálek. Členové komise dne provedli posouzení a hodnocení jejich obsahu dle kritérií. Komise dospěla k závěru a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na..s firmou. jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 4. Seznam oslovených dodavatelů Název/obchodní firma Sídlo IČ

9 5. Uveřejnění výzvy Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: dne. dále byla zveřejněna na. 6. Seznam předložených nabídek Nabídku doručili tito uchazeči: Číslo nabídky Název/Obchodní firma IČ Sídlo uchazeče Datum, čas podání nabídky Hodnocení nabídek hodnotící komise Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: Jméno a příjmení člena hodnotící Pracovní zařazení komise Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti. 8. Hodnocení nabídek Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito údaji a doklady jsou: Požadované plnění Nabídková cena Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění atd.) Návrh smlouvy Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: Nabídková cena bez DPH Závěr: Ano Ano Ne /Ne Kč Nabídka: splňuje nesplňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona.

10 Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: Ano /Ne Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče jednat jménem či za uchazeče: Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: Nabídková cena bez DPH Závěr: Ano Ano Ne /Ne..,- Kč Nabídka: splňuje nesplňuje požadavky dle 71 odst. 8 zákona. 8. Hodnocení nabídek Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: napřiklad: -nabídková cena s váhou 60 % -doba plnění zakázky 30 % -délka záruční doby 10 % Pro hodnocení byly použity vzorce uvedené v příloze č.4 výzvy. 9. Výsledek hodnocení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. Doba Délka Číslo Nabídková plnění záruční nabídky cena 60% 30 % doby 10% 1 bodů bodů bodů bodů 2 bodů bodů bodů bodů Celkem 10. Přílohy Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise Prezenční listina Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 11. Další informace případné další informace vztahující se k průběhu výběru dodavatele.

11 12. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku... Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpis Zapsala:. V Přílepích dne 13. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Podpis oprávněné osoby zadavatele Razítko zadavatele

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). ázev zakázky: Klášter Sázava oprava

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 26 311/2007-14 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen zakázka

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění ICT vybavení a software

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Obec Ludgeřovice vyzývá tímto zájemce z řad fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci Splašková kanalizace obce

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, Ohradní 57 Zřizovatel: Hlavní město Praha Ohradní 57, 140 00 Praha 4 Michle Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Střední odborné učiliště,

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení: Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice Sídlem: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou Pověření číslo jednací 71814/2012-MZE- 13313

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, Hlinsko MUHLX00ECW6N Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko Č.j.: Hl - 3989 /2019/ODP Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Tel.: 469

Více

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

IČ zadavatele: DIČ zadavatele: adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZÁLESÁK 326. středisko Rekonstrukce horské základny Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: 12.04.2018 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1/2018/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: 4_Zajištění služeb spojených

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Audiovizuální technika II Předpokládaná cena bez DPH: 413 200 Kč Lhůta pro podávání nabídek: 13. říjen 2014 ve 12:00 hod. 2. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Datum zveřejnění: 4.8.2014 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka osobních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

EU peníze do škol. Dodávka IT techniky. Zakázka na dodávku.

EU peníze do škol. Dodávka IT techniky. Zakázka na dodávku. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM STŘÍLKY-DOPRAVNÍ AUTOMOBIL IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Obec Střílky právní forma zadavatele: obec sídlo: Koryčanská

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Michaela Čermáková Dne: 08.03.2017 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1/2017/OŽP k předkládání nabídek v rámci zadávacího

Více

Město Holešov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Holešov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Holešov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Dodávka dopravních automobilů pro

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce MĚSTO HARTMANICE Tel./fax 376 593218 *** Hartmanice 75, 34201 Sušice*** e-mail:podatelna@muhartmanice.cz Naše č.j. Mha 493 /2014 Hartmanice 13.6.2014 vyřizuje: Jiří JUKL Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.

MĚSTO NERATOVICE. Kojetická 1028, Neratovice. Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Vyřizuje: Mgr. Alice Vlčková Dne: 27.03.2017 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2017/OSVŠ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II Registrační číslo

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Oprava střešního pláště zimního stadionu. (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou přiměřeně dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa):

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Projekt: Dotkněme se budoucnosti, CZ.1.07/1.3.00/51.0018 Název veřejné zakázky: Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Předpokládaná cena: 200

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka )

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČ: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení NUTS CZ0201 Název veřejné zakázky: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení Přístavba školy Čechtice Identifikační údaje zadavatele Městys Čechtice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky s názvem Obnova lesního potenciálu po kalamitě - Obec Miličín 1. Úvod V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově "

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově " Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka kompaktního teleskopického nakladače a univerzálního rozmetadla chlévské mrvy

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka kompaktního teleskopického nakladače a univerzálního rozmetadla chlévské mrvy Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejné zakázky na dodávky zadávané jako podlimitní veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín V ý z v a Inženýrská činnost ve výstavbě k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby Zakázka:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v jihočeském kraji CZ /0.0./0.0/16_037/ Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v jihočeském kraji CZ /0.0./0.0/16_037/ Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v jihočeském kraji CZ.02.3.62/0.0./0.0/16_037/0004657 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup ICT Registrační číslo projektu:

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov"

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov" Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel: Město

Více

Ing. Pavel Řezníček ředitel školy Tel.: ová adresa:

Ing. Pavel Řezníček ředitel školy Tel.: ová adresa: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Jezeřany Maršovice - kanalizace

Jezeřany Maršovice - kanalizace Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná podle ustanovení 6, 16 a 18 odstavec (3) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s

Více