II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)"

Transkript

1 POTVRZENi o osobnich, majetkovfch a vfddkovfch pomdech po osvobozeni od soudnich popatki a ustanoveni zistupce ve vdci. POMTRY OSOBNi A RODNNE: 1. Jmeno a piijmeni: 2. Datum naozeni: 3. Rodn6 diso: 4. St6tni obdanstvi: 5. Stav [svobodnj'(6), Lenat! (vdan6), ozveden;i(6), ovdovdy(6) : 6. Tva6 bydi5t6: 7. Pechodn6 bvdi5t6:. pfijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixs dinnosti a funkdni pozitky) Zadatet(ka) uvede viechny svd pacovnf pomdy ftietnd vedejii iinnosti, je-i kondna v pacovnim pomdu), popifpadd pomdy obdobnd pacovn[mu pomdu, a viechny svd zamdstnayatee. Pfimdny mdsiini iisty vyddek iadatee(e) potvdf jeho (jeji) zamdstnavate(d). 8. Duh pacovniho vztahu ; 9. Zam6stnavate(6) 10. Duh vykon6van6p6ce (pacovni zaiazeni): Potvzeni zamdstnavatee za kaenditini dt'/teti ve qi5i azitko a podpis Pfimdny Cisty mds{ini vyddek zamdstnavate vypocte tak, ie od pfimdndho mdsiintho hubdho vitddku ziitdndho za pedchozi kaenddni Cnteti, k ndmui piipocte pifpadnd ddvky nemocenskdho poiiitdni vypacend zamdstnavateem v tomto obdobf, odeite zdohu na dafi z piijmfifuzickych osob, poiistnd na socidn{ zabezpeceni a piispdvek na stdtnf poitiku zamdstnanosti a pojistnd na veiejnti zdavotni pojistdn[; zdoha na dafi z piijmfifuzickych osob, pojistnd na socidni zabezpeien[ a pi{spdvek na stdtn[ poitiku zomdstnanosti a pojistnd na veiejnd zdavotni pojittdn{ se stanovi pode p_oyttgt g_s_a_29! pjgt!1j)9!t-u_y!gicj,_t1y(yt_i_sy_uy-stauuje potu_zeyt Potvzeni daiich zamdstnwatefi piote jako piiohu. OSR060 - (O.s.i. d potvzeni o osobnch, majetkovj'ch a "fddko"j'ch pomdech k Zddosti o osvobozen od soudnch popatk0 a ustanoveni z6stupce - puni stana)

2 11. Zadate(ka) neni zamestn6n(a) z dtvodfi : i. Pft,iJMY Z DoHoD o PRACicu onan{'ch MMo PRAcovNi povin: (z dohody o povedeni p6ce nebo z dohody o pacovni dinnosti) Zadate(ka) uvede viechny dohody o pacich konanych mimo pacovnf pomd, pode nichi vykonavd pacovn{ iinnost v dobd poddni tohoto povzeni, a vjechny svd zamdstnavatee. Vii odmdny za vkon tdchto paci pondt jeho (iej[) zamdstnavate(d). 12. Duh pacovni dinnosti: 13. Doba (ozsah) sjednan6 pacovni dinnosti: 14. Zamdstnavate(6): Potwzeni zamdstnavatee - ip.ii"i^:i,t;;-d;1fi;-z"a"t""ily) : : - i z uzavien dohody *) o pacovni dinnosti - *) o povedeni pdce dini (m6 pode dohody dini0 i. Z t6to odm6ny piipad6 z doby,po kteou m6 vykon6vat pacovni dinnost, na jeden i i_tp_tg4gqi_45_6_sic_g4qtp_ -S9, i iv dne i----- :----- i azitko a podpis Potvzeni dai{ch zamdstnavatefi piiote jako piiohu. w. pf,,ijmy z podmani A z JNf, samostatne WDfLninE innosu: i.adate(ka) avede vfiechny pfimy, kted md z podnikdnf nebo z jind samostatnd vyddeind iinnosti, jei dosdh(a) za posedn zdafiovaci obdobi pied poddnim tohoto potvzen{. 15. Duh podnikani (piedmdt vfd6edn6 dinnosti): 16. Obchodni fima fu'zickf osoby (e-i podnikateem zapsan;im v obchodnim ejstiiku): 1?. nts; piji i;; -p".;a;i ;an;;;;i;bd;tt;i a""cj: "d"ddi OSR060 -O.s.. d potvzeni o osobnich, majetkovjch a vfddkovch pomeech k 2idosti o osvobozeni od soudnich popatkt a ustanoveni z6stupce

3 J Zdkad dand ohednd uvedenych pfijmfi a vymdienou dafi iadatet(ka) dotoii pavomocnym patebnim vymdem (patebnim vmdem opatfenym dooikou pdvni moci) ogdnu iykondvajfc'ho spdvu dand za posednf zdafiovaci obdobi pied poddnfm tohoto potyzeni, tctey pfttozfjako pifiohu. V. PRJMY zhmotnf,ho A SocALNiHo ZABEZPnCnxi: Zadatet(ka) uvede viechny piimy, kted pobid z hmotndho zabezpeceni uchazeifi o zamdstndnf, dfichodovdho pojiftdn[, nemocenskdho pojiitdni (s vjimkou ddvek vypdcen!,ch zamdstnavateem) a stdtn{ socidni podpoy v dobd poddni tohoto potvzeni. 18. Hmotnezabezpedeni uchazedt o zam6stn6ni - duh d6vky: - vj'se ddvky mdsidn6: 19. D6vky dichodov6ho pojistdni - duh d6vky: u-ise d6vky mdsidn6: 20. D6vky nemocensk6ho poji5tdni - duh dsvky: - od kdy a do kdy bya (e) pobina: - vse vypacenych d6vek: 2.Dixky st6tni soci6ni podpoy: - duh divkv: - vj'se d6vky mdsidne: Duh a vyii ddvky iadate(ka) dooi{ pavomocnm ozhodnutim (ozhodnutim opaty'enitm dooikou pdvn[ moci) o pfizndni ddvky nebo potvzenfm pdtce pifsund d,t" y, kted pitoif jako piiohu V. DALS pft.i.fuy (pfijmy uveden6 v ustanovenich g 8 az 0 z kona d. 586/1992 Sb., o danich z piijmi, ve zn6ni pozddjsich piedpisfi): Zadate(ka) uvede viechny pjmy uvedend v ustanovenich $ 8 az t0 zdkona i. 586/1992 Sb., o dan[ch z pf[jmfi, ve zndni pozddj {ch pfedpisfi, kted dosdh(a) za posedni zdafiovaci obdobt ped poddnim tohoto potvzen{. 22. Phjmy z kapit6ov6ho majetku pode $ 8 zkona (, Sb., o danich z piijmi, ve zneni p ozddj 5i ch piedpi si - VfSe pfijmu (za posedni zdaovaci obdobi a po odedteni dan6): OSR060 -O.s.f. d potvzeni o osobnich, majetkovfch a "jddko"jch pomdech k Z6dosti o osvobozen od soudnich popatk a ustanovoni z6stupce

4 23. Piijmy z pondjmu pode $ 9 zakona (: Sb., o danich z piijmi, ve zn6ni pozdejsich piedpisti - Vfie piijmu (za posedni zdaitovaci obdobi a po odedteni dand): 24. Ostatni piijmy, pii ktefch dochini ke zvj'seni majetku, pode $ 10 zakona (: Sb., o danich z piijmi, ve zndni pozddjsich piedpisti - VfSe piijmu (za posedni zdaiovaci obdobi a po odedteni dan6): Zdkad dand ohednd uvedenitch piijm'fi a vymdenou dafi iadate(ka) dooz{ pavomocnym patebnim vymdem (patebnim vymdem opatienym dooikou pdvn{ moci) ogdnu vykonavaifcfho spdvu dand za posedn{ zdafiovac{ obdobi pied poddnfm tohoto potvzeni, ktey piioifjako pi{ohu. v. osobni unntn: (nemovitosti, byty a nebytov6 postoy ve vastnictvi, movit6 vdci - napiikad motoov6 vozida, cennosti, cenn6 papiy, ispoy apod.) hqdate(ka) uvede veikey majetek vdts{ ceny, kte!, mu patff (vietnd majetku, jenz md se svitm manzeem ve spoeindmjmdni) v dobd poddni tohoto potvzeni, 25. Majetek v6t5i ceny: V. WDTTOVN A MAJETKOVE POMf,RY MANZELA ZADATELE : Zadate(ka) uvede vyddkovd a majetkovd pomdy domdcnosti. svdho maniea, s ntmi iiie ve spoeind 26. Jm6no a piijmeni: Datum naozeni: Zam6stnavate: Pum6nd di st5 me si d ni mzda za pi edchinej i ci ka endiini dtvt eti : VfSe piijmu z podnikatesk6 dinnosti za posedni zdaiovaci obdobi: Pobi6 dtchod ve vj'si: Jin6 piijmy (duh a vf5e): ---u.iiit"'di;";e ;;z;i;i;a;"ii"ii, movit6 tvtv;;'by6;a-p;-6'y;i a veci "u'tni"tui OSR060 -O.s.. d potvzeni o osobnich, majetkojch a vddkovch pomdech k Z6dosti o osvobozeni od soudnich popatkfi a ustanoveni zsstupce

5 5 x'-avtzvz Zadate(ka) avede vfechny svd zdkannd viivovac{ povinnosti. 27. Mi tto vyzivovaci povinnosti : Jm6no, pijmeni a ok naozeni op6vndn6ho Pfibuzenskf pom6 &., LLJ9ve spoedn6 dom6cnosti Vye vastniho piijmu VySe povinnosti mdsidnd uden6 soudsm L L - t t t ---- Zadatet(a) uvede vefked svd duhy. 28. M6m tyto duhy: ; -----::.--:-: T---- Vdfite ; VfSe t i i b,"*i i;ii { OSR060 -O.s.t. d potvzon{ o osobnch, majetkovfch a vfddkovfch pomeech k 26dosti o ogvobozon{ od soudnch popattd a ustanoven zasfuooe

6 X. JNf OKOLNOST, KTENE, NY MOHLY NNi V,V NA OSVONOZNX : (vfddkovd moznosti Ladatee, nepffznivf zdavotni stav, d6e twajici nemoc v odin6, apod.) Zadatetfta) wede daii okonosti, kted nejsou obsaieny pod body. ai X. a kted pode ieho (iejiho) ndzou mohou mit viv na ozhodovdni soudu o piizntini osvobozenf od soudnich popatkfi. 29. Poha5uji, 2e idaje, kte6 jsen uved(a), jsou pavdiv6 a Ze jsen nezamde(a) Zddn6 okonosti, kte6 by mohy mit viv na ozhodoviini soudu o osvobozeni od soudnich popatkfi. V dne podpis Pffohy: Upozondni: Ladate(ka) o osvob ozeni od soudnich popatkfi tento dotaznik i6dnd a ipn6 vypni, d6 si od sv6ho (svych) zamdstnavatee(fi) vystavit potwzeni k bodtm. a. a spou s piiohami uvedenimi pod body \1. az, V. jej odevzd soudu, u ndhoz Zhd6 o osvobozeni od soudnich popatki. Potvzeni je tieba d5t si vystavit a pffohy piiozit jen tehdy, uv6di-i Zadate(ka), Le m6 piisu5n6 piijmy. *) nehodici se SktnEte OSR060 'O.s.. d potvzeni o osobnich, majetko\.ich a vfdekovjch pomdech k Z6dosti o osvobozeni od soudnich popatk a ustanoveni z6stupce

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

o socrat xinn zuguzpninxi

o socrat xinn zuguzpninxi spravni UJBDNANf K PRovAunni sut,ouvy MEZI MOLDAVSKOU REPUBLIKOU A insxou REpUBLIKoU o socrat xinn zuguzpninxi Piislu5ne iriady, podle dldnku 18 odst. 2 pfsm. a) Smlouvy mezi Moldavskou republikou a eeskou

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

ven EJNA i, 280/2OOg Sb., dahovli F5d, ve zndni pozddjiich pfedpisfi, oznamuje, 2e

ven EJNA i, 280/2OOg Sb., dahovli F5d, ve zndni pozddjiich pfedpisfi, oznamuje, 2e Finanini ffad pro Kr6tov6hradeckf kraj Horova 17 otsec UP19F At SRRAMqhHA,'i,'a 1 1 AA^ - c-l.r i.*l""r, I tj AA,')AA Do6fo dne:""-jv t LJ 4'l t-6r!wi t? ry N1( Pd listt]; uklddacl znak: 4 PedtOtlloh:,

Více

chtejic vsak potvrdit svoji vuli, aby k podobnym krivdam uz nikdy nedochazelo, CAST PRVNI Predmet upravy

chtejic vsak potvrdit svoji vuli, aby k podobnym krivdam uz nikdy nedochazelo, CAST PRVNI Predmet upravy 87/1991 Sb. ZAKON ze dne 21. unora 1991 o mimosoudnich rehabilitacich Zmena: 267/1992 Sb. Zmena: 264/1992 Sb. Zmena: 133/1993 Sb. Zmena: 115/1994 Sb. Zmena: 116/1994 Sb. Zmena: 164/1994 Sb. Zmena: 107/1995

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

A. Vysledek pfezkoumani

A. Vysledek pfezkoumani Predmet prezkoumani: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v 2 odst. 1 a 2 zakona o prezkoumavani hospodareni, V souladu s 6 odst. 3 pismo b) zakona 0 prezkoumavani hospodareni je prezkoumani

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více