Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání"

Transkript

1 Mdulvé elekrnické pøísrje pr dmvní a prùmyslvé insalace "Vdy nìc navíc!" R ww w le.cz w w.re 005 II. vydání

2 EKO EP, s.r.. Jsme u pr, abycm vnesli nvé mnsi d vaše iva. Vyrábíme elekrnické mdulvé pøísrje, keré vám usnadòují iv, šeøí èas a elekricku energii. ašim cílem je pøinés prduk, je znakem je kvalia, mulifunkèns a dbrá cena. Tím sledujeme naše m: "Vdy nìc navíc", keré prmíáme nejen v pøednsec samné výrbku, ale aké v šerném pøísupu k pøírdním zdrjùm z lediska výrby i z lediska mnsi vyuií mdulvýc pøísrjù v úspøe energie. Zamìøujeme se na výrbu a vývj mdulvýc elekrnickýc pøísrjù. Díky é specializaci a získaným zkušensem, dnes mùeme nabídnu více jak 50 ypù relé èi jinýc mdulvýc pøísrjù, keré jsu jnì puívány v dmvníc i prùmyslvýc aplikacíc. Od rku 999 prnikáme i na zaranièní ry prsøednicvím disriburù a brandnamingvýc parnerù. Zaranièní prdej významnì rse a dnes u vøí émìø / brau. V rce 00 jsme vyuili pøíleisí na slvenském ru a evøeli dceøinu spleèns EKO EP lvakia, s.r.. a v rce 005 subìnì dceøinu spleèns EKO EP Pland p. z.. a EKO EP Hungary, Kf. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzicena ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru.. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzice na ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru..

3 le vývje èasvé relé EKO EP Za psledníc le pršly výrbky spleènsi EKO EP buølivým vývjem. Základním rysem všec výrbkù je "mí vdy nìc navíc" c byl a je lavní dlišnsí a nesprná výda pøed knkurencí. 99 J- První výrbek, na je základì vznikla firma Jiøí Kneèný - EKO. Zpïvací jednka sluila (a sluí ddnes!) pr psupné spínání sykaèù elekrické vyápìní (elekrkle, knvekry...). Jednducý èasvaè s bvdem E555 umòuje nasavielné zpdìné sepnuí d 0-s.Výsupní relé s max. prudem.5 A. Upevnìní na DI lišu pøedurèil další smìr vývje firmy. CRM-8 Díky nvému ypu prcesru dšl k výraznému zjedndušení pøísrje. Byla zmìnìna vniøní knsrukce DPzna-vládací prvky èeny s. Rzšíøen rzsa univerzální napájení na AC/DC - 50 V. Puiy relé s 6 A pøepínacím knakem (CRM-8 x6a, CRM-8 x8a). Indikace prbíající èasvání blikající ED. Zvýšení crany pri pøepìí a napìvým špièkám MFR00 CRM-9 Pr první mulifunkèní èasvé relé byl jak sìejní prvek První mulifunkèní relé s ènými pøepínaèi, keré 000 pui CMO èasvaè 5. Osazení klasickými zaruèují vìší pøeledns pøi nasavení a následném kmpneny a rzmìrvé mnsi neumòvaly vládání. Knsrukènì sdné s CRM-8 avšak více funkcí nabídnu více ne 6 funkcí v mezeném èasvém - 6 a vìší èasvý rzsa - 0, s - dnù. Pkus rzsau s výsupním pøepínacím knakem relé 8Aas zavedení firemní barvy (luá) d barvy krabièky, kerý napájením puze pr AC V. akupvaná krabièka se nesekal s paøiènu dezvu a ak jsme se vráili zpì paradxnì vøila / výrbní ceny celé pøísrje. k šedé barvì krabièky. Rzšíøen napájení na AC/DC - 0V. 996 MFR0P První mulifunkèní èasvé relé sazené ecnlgií MD, kerá umòvala další miniaurizaci a zvyšvala splelivs výrbku. Funkènì sdné s výše uvedeným MFR00. V krabièce OEZ erad byl relé výradnì vyrábìn pr u firmu jak dplòující prvek pr mdulární øadu pøísrjù. Variany napájení AC V,AC/DC8V,AC/DCV,DCV. CRM-9H Zásadní invace v ypu mikrprcesru s AD pøevdníky pøinesla další zjedndušení, zvýšení výknu a pøesnsi. Mís pøepínaèù puiy pøepínaelné rimry. a sejné plafrmì dšl k invaci èasvé relé CRM- (asymerický cyklvaè CRM-H a rzbì vìzda rjúelník CRM-T). Pèe funkcí, èasvý rzsa sdný s CRM CRM- První výrbek ve vlasní krabièce. ikání knsrukce krabièkyumòujepuíasvrek.jakøídícíprvek sále pui CMO 5, funkcí, èasvý rzsa 0.5 s - d. Výsupní relé s x pøepínacím knakem 8 A (pr CRM-) a x pøepínacím knakem (pr CRM-). První aplikace univerzální napájení, zaím puze AC -50VaDC-8V. CRM-5 První mulifunkèní èasvé relé, kde byl jak øídící prvek pui mikrprcesr. Paradxnì pøísrj nabyl vìší slisi a dšl ke sníení pèu funkcí na 8. Byl zvìšen èasvý rzsa na 0. s - d s dekadickým rzdìlením. Variany výsupníc knakù a napájení sdné jak u CRM-/5. Variana CRM-7 mìla galvanicky ddìlený vládací vsup v rzsau AC/DC-0V. CRM-9H EW Funkènì sdné s pøedcázejícím ypem CRM-9H, ale nyní v invvané -mdulvé krabièce. Mim nvu kvaliu plasù a designu pledvýc èásí pøinesla nvá krabièka zásadní zmìnu v pdbì knsrukce pøední panelu a vládacíc knflíkù. Díky zapušìným knflíkùm (keré jsu navíc blkvány pri vyaení a pøeaení) se výraznì zvìšila plca pr pisk, kerý se ak sal vìším a èielnìjším. Byla zmìnìna svìlá výškaddilišynasandarníc6mm. GOT CCA 00 U È TET

4 Obsa sr O firmì EKO EP, s.r.. Vývj èasvé relé Cerifikáy Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù, EMC abulka Pøeledvá abulka èasvýc relé Pøeledvá abulka lídacíc relé Balení výrbkù Puií výrbkù v dmvníc insalacíc Puií výrbkù v prùmyslvýc insalacíc Pøíklady puií výrbkù Rzmìry Zaíielns výrbkù Zaíielns mdulvýc sykaèù svìelnými zdrji Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù Pdpra prjekvání Exprní eriria Tecnlgie výrby Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J Mulifunkèní èasvé relé CRM-6 CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CRM-9HE - s exerním pencimerem PRM-9H, PRM-9H - d paice Zpdìný návra bez napájecí napìí CRM-8TO Dvusupòvá zpïvací jednka JR- Asymerický cyklvaè CRM-H PRM-H - d paice Zpdìný rzbì vìzda/rjúelník CRM-T cdišvý auma CRM- CRM- - se signalizací pøed vypnuím Digiální spínací diny HT-, HT-/... invace HT- Prgramvaelné digiální relé PDR-/A, PDR-/B uper-mulifunkèní relé d krabice pd vypínaè MR-T, MR-H Pmcná relé Pmcné relé V6K, V8K, V6K 78, d paice Mdulvé sykaèe V0, V0, V0, V5, V0, V6 Pamìvá relé Pamìvé relé MR-, MR- mívaèe umrakvý spínaè OU- cdišvý auma se smíváním DIM- Øízený smívaè DIM-5 MR- Èasvá relé... invace...ovika

5 Obsa sr. apájecí zdrje - P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj - ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár - ZTR U...OVIKA Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé CO - analgvé Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Zdrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER-...invace Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

6 Obsa sr. apájecí zdrje -5 P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj -5 ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár -5 ZTR O Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hlídací relé CO Zdrje - analgvé Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýcb síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá...ovika...ovika Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER- Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

7 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 6

8 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 7

9 Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù EKO EP, s.r.. Elekrmagneická kmpaibilia (EMC) je nvá vìdecká disciplína, kerá vznikla eprve v šedesáýc leec minulé sleí a byla pmìrnì dluu dbu známa jen úzkému kruu dbrníkù pracujícíc ve vjenském a ksmickém výzkumu. Elekrmagneická kmpaibilia (sluèielns) EMC je definvána jak scpns zaøízení, sysému èi pøísrje vykazva správnu èinns i v prsøedí, v nìm pùsbí jiné zdrje elekrmagneickýc signálù (pøírdní èi umìlé) a napak svu vlasní elekrmagneicku èinnsí nepøípusnì vlivòva své klí, j. nevyzaøva signály je by byly rušivé pr jiná zaøízení. Je ukazaelem kvaliy a splelivsi ecniky. eddrení padavkù EMC mùe zapøíèini øadu avárií s kaasrfálními následky. Pøi zkumání EMC dané zaøízení èi sysému (a jak ecnické, ak i bilgické) se vycází vdy z zv. základní øeìzce EMC, naznaèené na brázku. Ten øeìzec zdùrazòuje ji zmínìný sysémvý caraker prblemaikyemc,kdy vbecnémpøípadìvdyvyšeøujemevšecnyøijeslky. ZDROJ EEKTROMAGETICKÉHO RUŠEÍ PØEOOVÉ PROTØEDÍ, EEKTROMAGETICKÁ VAZBA RUŠEÝ OBJEKT, PØIJÍMAÈ RUŠEÍ mry, spínaèe, relé, energeické rzvdy, plvdièvé mìnièe, záøivky, blukvé pece, sváøeèky, sciláry, pèíaèe, èíslicvé sysémy, elekrsaický výbj... vzdušný prsr, energeické kabely, napájecí vedení, zemnìní, sínìní, signálvé vdièe, davé vdièe... èíslicvá ecnika, pèíaèe, mìøící pøísrje, aumaizaèní prsøedky, elekmunikaèní sysémy, sysémy pøensu da, rzlasvé pøijímaèe, elevizní pøijímaèe... Tes URGE Pr zaruèení dlnsi našic výrbkù pri elekrmagneickému rušení prvádíme øadu esù EMC, a na základì jejic výsledkù neusále zdknalujeme naše výrbky ak, aby splòvalysrezervupadavkynrememc. Jednuznejdùleiìjšíczkušekjeesdlnsiprirázvémuvyskenergeickémunapìvémuaprudvémuimpulsu(URGE),kerýseprvádípdlenrmyE Tím zpùsbem knrlujeme splelivs našic výrbkù pøi exrémním krákdbém pulsu, kerý se aplikuje jak d vsupníc, ak i d výsupníc bvdù zaøízení, d laèíkvýc vsupù,snímacícvsupùapd.aševýrbkyvšecnakriériazáìvýcsiuacísplòujíamuakplnìknkurvavýrbkùmvýznamnýczaraniènícfirem. Tes URGE se v praxi puívá zejména pr jednfázvá zaøízení s prudvým dbìrem d 6 A. Vyuívá se zde napìvé impulsu,/50 ms naprázdn a prudvé impulsu 8/0 ms nakrák. Veliks puiýc napìvýc impulsù je 0.5 kv, kv, kvakv,veliks puié prudvé impulsu je ka pøi kv s mnsí zmìny plariy. Pr esvání rázy jejakvazebníreimspecifikvánakapacinívazba. Tes BURT Dalším dùleiým esem je es dlnsi vùèi ryclým pøecdvým jevùm (skupiny impulsù - BURT), keré simulují vliv prùmyslvé rušení. Tes se prvádí na základì nrmy E Rušící signál se injekuje jednak d napájecíc bvdù a jednak d kmunikaèní kabeláe. Vazba je prvedena jednfázvým kapaciním bvdem neb vazební kapaciní klešinu d napájecí, signálvé, neb davé vedení zkušené zaøízení. Veliks zkušebníc impulsù je 0,5 kv, kv, kv a kv vkladné i záprné plariì. Opakvací kmièe je.5 khz, ppø.5khz.dbarváníesu0-6minujevkrcícp0.s. Tes POWERFAI PrsplelivufunkcivýrbkùvprùmyslvémprsøedíjedùleiýiesPOWERFAI,edysimulacepklesuavýpadkunapájecínapìí.PrvádísedlenrmyE Krákdbé pklesy napájení jsu nádná sníení napájecí napìí, kerá pøesaují - 5 % je nminální veliksi a mající kráku dbu rvání perid základní kmièu 50 Hz. Kráká pøerušení napìí jsu krákdbé pklesy 0 %. Uvedené zmìny napájecí sívé napìí jsu v praxi zpùsbvány prucami v sííc nízké, vyské i velmi vyskénapìí,pøípadnìnálýmivelkýmizmìnamizaíenísíì. Firma EKO EP ve vlasní zkušebnì prvádí pøedcerifikaèní esvání za pdmínek, keré musí splni kadý náš výrbek. Zákazník ak získá nejen výrbek vyské kvaliy, kerá je zaruèena dluleu zkušensí v blasi spínacíc relé, ale aké výrbek, kerý bsjí v nárènýc pdmínkác prùmyslvé prsøedí. Tak esvaný výrbek garanuje záruku splelivsi a funkènsi k plné spkjensi zákazníka. 8

10 EMC - paramery rma E E E E E E E E 550 rma E E E E E E E E 550 Výrbek CRM-8J (AC V, UI) CRM-8J (AC V, UI) CRM-8TO (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9HE (UI) CRM-9 (AC -0V) CRM-H (AC V) CRM-H (UI) CRM-T (AC V) CRM-T (UI) CRM- (AC V) CRM- (AC V) JR- (AC V) JR- (UI) PDR-/A (AC V) PDR-/A (UI) PDR-/B (AC V) PDR-/B (UI) PDR- (AC V, UI) HT- (AC V, UI) HT- (AC V) HT- (UI) MR-T (AC V) MR-H (AC V) PRM-9H (UI) PRM-9H (UI) PRM-H (UI) V6K (AC V) V6K (AC V) V8K (AC V) MR- (AC V) MR- (UI) MR- (AC V) pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple Výrbek pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- V/m V An MR- (UI) kv 8kV V/m V V/m V An OU- (AC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An OU- (UI) kv 8kV V/m.5 V V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V An An An An An An An An An An DIM- (AC V) DIM-5 (AC V) MR- (AC V) O s dunavku (AC V) P- (AC V) P- (AC V) P-R (AC V) ZR- (AC V) ZP- (AC V) ZTR- (AC V) kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V V/m.5.5 V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DCV) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR-5 (AC V, 00V) kv 8kV V/m V V/m.5.5 V An HR-5 (AC V) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (AC V, x00v) kv 8kV V/m.5 V V/m.5 V An HDUI- (pr všecny napìí) kv 8kV V/m V V/m.5 V An PRI- (AC -0V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An CO-(AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An TER-6 (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER-7 (UI) kv 8kV V/m.5.5 V V/m.5 V An EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An 9

11 Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù EKO EP, s.r.. Pr správnu a bezcybnu funkci výrbku a je bezpeèný prvz je nuné zajisi a ddrva nìklik lavníc zásad:.) apájení pøísrje - je vdné zajisi nepøerié napájení pøísrje bez výpadkù a napìvýc špièek, zvlášì dùleié je u pøísrjù (napø. smívaèù), kde je syncrnizace øízená "sinusvku" síì - je nuné ddrva správné zapjení svrekavpøípadì sejnsmìrné napájení i plariu - pøese má vìšina pøísrjù univerzální napájení v rzsau AC/DC - 0 V, je nuné ddrva je pvlenu leranci.) Jišìní pøísrje - je vdné zajisi jišìní pøísrje adekváními prvky nadprudvé a pøepìvé crany - pjiskami, svdièi pøepìí.) Odrušení vsupníc bvdù - je dpruèen druši vsupní bvdy pøísrje vdnými prvky (R-C èleny) a minimalizva ak vznik indukvané napìí na pøívdníc vdièíc - vìnva pzrns pøi pøipjvání vládacíc vsupù se zøeelem na max. prud a min. napìí v klidu, keré by ml mí za následek svévlné spínání pøísrje (napø. pèe pøipjenýc dunavek).) Pracvní pdmínky - aby byla zaruèena sanvená ivns a správná funkce výrbkù, není dpruèen vysavva je pùsbení exrémníc vlivù, keré mu negaivnì pùsbi na správnu funkci pøísrje - rvalé vysavení eplám nad 70 C, agresivní výpary, cemikálie, vyská relaivní vlks nad 95%, silné elekrmagneické ple èi mikrvlnné záøení - pr bezcybnu funkci je nuné se vyvarva umísvání pøísrjù v ìsné blízksi zdrjù elekrmagneické rušení - všecny výrbky v m kaalgu uvedené splòují padavky na EMC (elekrmagneická imunia a dlns) v suladu s naøízením vlády E 600. Pøes je však nuné vìnva pzrns pøi pøipjvání výrbkù d bvdu se spøebièi prdukující elekrmagneické rušení (sykaèe, mry), neb blízk veducí silvé kabely. Je dpruèen aby pøipjvací kabely výrbku (napájecí a vládací vsupy) byly c nejkraší a vedeny ddìlenì d silvýc vdièù. V pøípadì pøipjení výrbku d bvdu se sykaèi èi mry je nuné cráni výrbek dpvídajícími exerními crannými prvky - RC èleny, varisry èi svdièi pøepìí. 5.) Manipulace s pøísrjem a je uívání - vsupní svrky nedava rubu silu (pr øadvé svrky max 0.5 /m), nevyvíje nadmìrný lak na nsné èási svrek, aby nedšl k pškzení vniøní knsrukce pøísrje - cráni pøísrj pøed pády a nadmìrnými øesy, keré mu pškdi knaky relé - nepøeìva výsupní knaky relé, bzvlášì pøi puií záìí jiné kaegrie ne AC - pkud by pøes pøi spínání velkýc záìí dcázel ke spékání knakù relé, je nuné pr danu aplikaci puí vøazený sykaè èi pmcné relé dimenzvané na padvanu záì Ppis puiýc crannýc prvkù v pøísrjíc Všecna èasvá a lídací relé, kerá jsu v našem výrbním srimenu, jsu vybavena crannými prvky ( varisry) pri pøípadnému vzniku pøepìí v napájecí-rzvdné síi. Mezní napìí puiýc varisrù je 75 V. Pøi vzniku krákdbé pøepìí v napájecí síi varisr sníí svùj svdvý dpr a akumuluje vzniklé pøepìí. Pkud pøepìí má pvau krákdbé špièky, varisr je scpen ím zpùsbem pìvnì reagva a cráni nedesrukivnì pøísrj pri ìm negaivním vlivùm. Jak další cranné prvky pøísrje jsu puiy ransily a zenervy didy, keré eliminují pøepìvé impulzy zanesené d napájecíc a vsupníc bvdù pøísrje (napø. pøi spínání indukèníc záìí). V pøípadì spínání záìí indukivní carakeru je dpruèen ddìli napájení výknvýc èlenù (mry, sykaèe apd...) d napájení mìøícíc a vládacíc vsupù pøísrje. a uvedenýc grafec jsu scilgrafické prùbìy vypínání indukivní záìe (sykaèe) a reakce crannýc prvkù na vznikající napìvé špièky Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC bez R-C èlenu Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a R-C èlenem Om- nf Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a mezvacím varisrem Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d 7

12 Pøeledvá abulka èasvýc relé PROVEDEÍ ATAVEÍ FUKCE ÈAY Typ -MODU -MODU -MODU PUG-I pd vypínaè, d krabice DIP pøepínaèe Oèné pøepínaèe Tlaèíka Psuvný pøepínaè Exerní pencimer Zpdìný návra p vypnuí napájení Zpdìný rzbì Zpdìný návra Cyklvaè symerický zaèínající mezeru Cyklvaè symerický zaèínající impulsem Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu cdišvý auma Psunuí impulsu Pamìvé (impulsní) relé Generár impulsu Zpdìný rzbì pøi sepnuí vládací knaku Cyklvaè asymerický zaèínající mezeru Cyklvaè asymerický zaèínající impulsem Zpdìný rzbì vìzda / rjúelník pínání v reálném èase Impulsní relé se zpdìním Zpdìný rzbì na laèík 0.-s - s 0. - min - min den - dní CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8TO CRM-9H CRM-9H CRM-9HE CRM-9 CRM-H CRM-T CRM- CRM- CRM-6 JR- PDR-/A PDR-/B HT- HT- MR-T, MR-H PRM-9H PRM-9H PRM-H

13 Pøeledvá abulka lídacíc a mnirvacíc relé Typ Relé pr lídání napìí HR- A z lídané 60-76V -99% HR- A z lídané 6-V -99% HR-5 A z lídané 60-76V -99% HR- A AC, AC/DC V.5-50V -% AC 00 V 0-60V -% AC V 5-500V -% HR- A AC, AC/DC V.5-50V.5-50V AC 00 V 0-60V 0-60V AC V 5-500V 5-500V HR- A AC, 00, AC/DC V 60-76V -99% HR- A AC, 00, AC/DC V 80-80V -99% z lídané HR-5 A HR-5 A z lídané HR-5 HR-5 A A z lídané z lídané 60-76V 0-500V 60-76V 0-80V HDUI- D AC, 00, AC/DC V 80-80V 80-80V -99% Relé pr lídání prudu PRI- PRI- A A Analg (A) / Digial (D) Pèe fází Pèe mdulù Pøes (max) Pd (min) Výpadek Pøadí Asymerie AC -0, DC V AC -0, DC V PRI- A AC, AC/DC V Cs- AC Typ Funkce apájení (V) DC Okn Hysereze AC 00 V AC V.6-8A -0A 0.-.6A.5-5A -6A -% -% -% PRI- A AC, AC/DC V 0.-.6A 0.-.6A AC 00 V.5-5A.5-5A AC V -6A -6A apájecí napìí galvanicky ddìl. Hrní úrveò - MAX Rzsa líd. napìí/prudu pdní úrveò - MI OKO Hysereze pr MAX i MI Prdleva samsanì MAX samsanì pr MI Pèe knakù Funkce. relé Pamì - knak v nrmálním - jak HR-,ale pr - jak HR-,ale x - mniruje AC i DC n - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak HR-, ale sp - v -fázvýc sííc m - jak HR-, ale pr - jednducá a levná - jednducá a levná - jednducá a levná - urèen pr bvdy - maximálnì vybaven - nasavielná ranice - nasavielná ranice - mniruje AC i DC p - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak PRI-, ale sp Relé pr lídání úèiníku cs- CO- A AC V, 00 V, AC/DC V knrluje úèiník (c Hladinvé spínaèe HRH- A HRH- A HRH- A AC V, V, 00 V, AC/DC V AC V, AC/DC V, AC/DC V AC V, AC V 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k - mn zvli funkci - mn zvli funkci - kmple dvu výrb Termsay TER- A AC/DC, AC/DC V neb AC/DC V C C TER- A AC,AC/DC V C C TER-6 D AC,AC/DC V C C TER-7 A AC V, AC/DC -0V. k.8 k - jednducý ermsa - dvjiý ermsa (dv - mulifunkèní digiáln - ermsa pr lídán

14 Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J èasvý spínaè, mn puí pr dbì èerpadla p vypnuí pení, spínání venilárù... výbìr ze èasvýc funkcí: ) ZR - Zpdìný rzbì ) Z - Zpdìný návra ) B - Blikaè : kadá funkce mùe bý vládána napájecím napìím i vládacím vsupem výbìr ze 6-i èasvýc rzsaù (0.s-s/s-s/6s-60s/min-min/6min-60min/-) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V výsupní knak: CRM-8J: x pøepínací 6 A CRM-8J: x pøepínací 8 A sav výsupu indikuje èervená ED v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Funkce: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvý rzsa: asavení èasu: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje: Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: Rzmìr: Hmns: uvisející nrmy: UI CRM-8J CRM-8J zpdìný rzbì / zpdìný návra / blikaè A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % zelená ED 0.s- pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 500 mw èervená ED x 7 0.7x 5 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V) e (UI), An (AC V) e (UI), An (AC V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr UI-6g,-60g UI-80g,-8g È E 68-, È E 6- Zapjení CRM-8J CRM-8J Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu + - A A Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. A A A Pøíklad bjednání CRM-8J/, ZRs x pøepínací knak, napájení AC V, funkce zpdìný rzbì, èas-s CRM-8J/UI, B x pøepínací knak, napájení AC/DC - 0 V, funkce blikací zaèínající impulsem, èas 6 min - 60 min 5

15 Funkce ZR - Zpdìný rzbì U Z - Zpdìný návra U B - Blikaè : U POZ.: funkce ZR a Z je vládána jak napájecím napìím, ak i vládacím vsupem, zn. e pøi výpadku a znvubnvení napájecí napìí relé aumaicky vykná cyklus. Èasvé rzsay s s min min min max 0. s s 6s min 6 min s s 60 s min 60 min Ppis pøísrje vrky napájecí napìí A Ovládací vsup "" Indikace napájecí napìí CRM-8J Indikace výsupu asavení èasu Výsupní knaky

16 Mulifunkèní èasvé relé CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CCA U Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Úbyek napìí na spínaèi: Pøipjení záìe na svrku B: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: UI È TET GOT puií pr elekrické spøebièe, vládání svìlení, pení, mrù, èerpadel, venilárù apd. funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) CRM-9H, CRM-9H: univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V CRM-9: univerzální napájecí napìí AC - 0 V, abslunì bezluèné spínání výsupní knak: CRM-9: x pøepínací 6 A CRM-9: x pøepínací 8 A CRM-9: x saický bezknakní (riak) 0.7 A (60 A/< ms), spíná penciál A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu CRM-9H CRM-9H CRM-9 A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 50VAC/VDC 500 mw 500 mw mulifunkèní èervená ED mulifunkèní èervená ED x 7 x 7 0.7x 5 0.7x 5 AC - 0 V (50-60 Hz) AC max. 0.5 VA x saický bezknakní (riak) 0.7 A 60A/<ms max. 0.9 V pøi I max. An / I max. 0.7 A mulifunkèní èervená ED > 8 > 8 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V), AC VA (AC - 0 V) AO (UI, AC V, AC - 0 V) E (UI), AO (AC V), E (AC - 0 V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms max. 50 ms max. 50 ms kv (napájení - výsup) zelená ED 0.s-dní ènými pøepínaèi 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: UI-69g,-59g UI-89g,-88g 5g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení CRM-9H CRM-9H Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. U n + záì CRM-9 A A A 6 8 A A A A B 8 8 záì Imax 0.7A 8 6

17 Mulifunkèní èasvé relé s exerním pencimerem CRM-9HE nvé prvedení pencimeru èasvé relé s mnsí vládání èasu exerním vládacím prvkem - pencimerem, kerý je mné umísi napø. d dvíøek rzvadìèe, panelu funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V výsupní knak: x pøepínací 6 A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu exerní vládací prvek - pencimer je mné pøipji d max. vzdálensi m d relé CRM-9HE exerní vládací prvek - pencimer: kryí IP65 z pøední srany, kryí IP0 ze zadní srany vdièe pr prpjení exerní vládací prvku: max..5 mm s/bez duinky v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Ovládací napìí: Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: CRM-9HE A- AC/DC - 0 V (AC Hz) Pøíkn: AC0.7-VA/DC0.5-.7W Tlerance napájecí napìí: -5 %; + % Indikace napájení: zelená ED Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: 0.s-dní ènými pøepínaèi, exerním pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) 6 A/AC 000 VA / AC, 8W/DC A/<s 50VAC/VDC 500 mw mulifunkèní èervená ED x 7 0.7x 5 UI AC VA / DC W An e A- min. 5 ms / max. nemezená Dba bnvení: max. 50 ms Další údaje Pracvní epla: C kladvací epla: C Elekrická pevns: kv (napájení - výsup) Pracvní pla: libvlná Upevnìní: DI liša E 6075 Kryí: IP 0 z èelní panelu Kaegrie pøepìí: III. upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù:.5 mm / s duinku.5 mm Rzmìry pencimeru: Hmns pencimeru: deailní rzmìry viz. sr g Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: 68 g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení Èasvé rzsay m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF den - dní puze puze OFF Funkce Ppis pøísrje Indikace napájecí napìí Hrubé nasavení èasu asavení funkcí A sdné s CRM-9H, viz. srana 7 Vsup pr exerní vládání èasu + A A B (min) B B B CRM-9HE m (max) B B B (min) 5 (max) B B d TIME OFF d e f g FUC c b i a j exerní vládací prvek exerní vládací prvek vrky napájecí napìí Indikace výsupu - mulifunkèní ED Funkce: a U 5-8 ED Funkce: e U 5-8 ED Ovládací vsup "" Pøíklady signalizace Výsupní knaky Vlná pzice 0

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více