Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání"

Transkript

1 Mdulvé elekrnické pøísrje pr dmvní a prùmyslvé insalace "Vdy nìc navíc!" R ww w le.cz w w.re 005 II. vydání

2 EKO EP, s.r.. Jsme u pr, abycm vnesli nvé mnsi d vaše iva. Vyrábíme elekrnické mdulvé pøísrje, keré vám usnadòují iv, šeøí èas a elekricku energii. ašim cílem je pøinés prduk, je znakem je kvalia, mulifunkèns a dbrá cena. Tím sledujeme naše m: "Vdy nìc navíc", keré prmíáme nejen v pøednsec samné výrbku, ale aké v šerném pøísupu k pøírdním zdrjùm z lediska výrby i z lediska mnsi vyuií mdulvýc pøísrjù v úspøe energie. Zamìøujeme se na výrbu a vývj mdulvýc elekrnickýc pøísrjù. Díky é specializaci a získaným zkušensem, dnes mùeme nabídnu více jak 50 ypù relé èi jinýc mdulvýc pøísrjù, keré jsu jnì puívány v dmvníc i prùmyslvýc aplikacíc. Od rku 999 prnikáme i na zaranièní ry prsøednicvím disriburù a brandnamingvýc parnerù. Zaranièní prdej významnì rse a dnes u vøí émìø / brau. V rce 00 jsme vyuili pøíleisí na slvenském ru a evøeli dceøinu spleèns EKO EP lvakia, s.r.. a v rce 005 subìnì dceøinu spleèns EKO EP Pland p. z.. a EKO EP Hungary, Kf. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzicena ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru.. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzice na ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru..

3 le vývje èasvé relé EKO EP Za psledníc le pršly výrbky spleènsi EKO EP buølivým vývjem. Základním rysem všec výrbkù je "mí vdy nìc navíc" c byl a je lavní dlišnsí a nesprná výda pøed knkurencí. 99 J- První výrbek, na je základì vznikla firma Jiøí Kneèný - EKO. Zpïvací jednka sluila (a sluí ddnes!) pr psupné spínání sykaèù elekrické vyápìní (elekrkle, knvekry...). Jednducý èasvaè s bvdem E555 umòuje nasavielné zpdìné sepnuí d 0-s.Výsupní relé s max. prudem.5 A. Upevnìní na DI lišu pøedurèil další smìr vývje firmy. CRM-8 Díky nvému ypu prcesru dšl k výraznému zjedndušení pøísrje. Byla zmìnìna vniøní knsrukce DPzna-vládací prvky èeny s. Rzšíøen rzsa univerzální napájení na AC/DC - 50 V. Puiy relé s 6 A pøepínacím knakem (CRM-8 x6a, CRM-8 x8a). Indikace prbíající èasvání blikající ED. Zvýšení crany pri pøepìí a napìvým špièkám MFR00 CRM-9 Pr první mulifunkèní èasvé relé byl jak sìejní prvek První mulifunkèní relé s ènými pøepínaèi, keré 000 pui CMO èasvaè 5. Osazení klasickými zaruèují vìší pøeledns pøi nasavení a následném kmpneny a rzmìrvé mnsi neumòvaly vládání. Knsrukènì sdné s CRM-8 avšak více funkcí nabídnu více ne 6 funkcí v mezeném èasvém - 6 a vìší èasvý rzsa - 0, s - dnù. Pkus rzsau s výsupním pøepínacím knakem relé 8Aas zavedení firemní barvy (luá) d barvy krabièky, kerý napájením puze pr AC V. akupvaná krabièka se nesekal s paøiènu dezvu a ak jsme se vráili zpì paradxnì vøila / výrbní ceny celé pøísrje. k šedé barvì krabièky. Rzšíøen napájení na AC/DC - 0V. 996 MFR0P První mulifunkèní èasvé relé sazené ecnlgií MD, kerá umòvala další miniaurizaci a zvyšvala splelivs výrbku. Funkènì sdné s výše uvedeným MFR00. V krabièce OEZ erad byl relé výradnì vyrábìn pr u firmu jak dplòující prvek pr mdulární øadu pøísrjù. Variany napájení AC V,AC/DC8V,AC/DCV,DCV. CRM-9H Zásadní invace v ypu mikrprcesru s AD pøevdníky pøinesla další zjedndušení, zvýšení výknu a pøesnsi. Mís pøepínaèù puiy pøepínaelné rimry. a sejné plafrmì dšl k invaci èasvé relé CRM- (asymerický cyklvaè CRM-H a rzbì vìzda rjúelník CRM-T). Pèe funkcí, èasvý rzsa sdný s CRM CRM- První výrbek ve vlasní krabièce. ikání knsrukce krabièkyumòujepuíasvrek.jakøídícíprvek sále pui CMO 5, funkcí, èasvý rzsa 0.5 s - d. Výsupní relé s x pøepínacím knakem 8 A (pr CRM-) a x pøepínacím knakem (pr CRM-). První aplikace univerzální napájení, zaím puze AC -50VaDC-8V. CRM-5 První mulifunkèní èasvé relé, kde byl jak øídící prvek pui mikrprcesr. Paradxnì pøísrj nabyl vìší slisi a dšl ke sníení pèu funkcí na 8. Byl zvìšen èasvý rzsa na 0. s - d s dekadickým rzdìlením. Variany výsupníc knakù a napájení sdné jak u CRM-/5. Variana CRM-7 mìla galvanicky ddìlený vládací vsup v rzsau AC/DC-0V. CRM-9H EW Funkènì sdné s pøedcázejícím ypem CRM-9H, ale nyní v invvané -mdulvé krabièce. Mim nvu kvaliu plasù a designu pledvýc èásí pøinesla nvá krabièka zásadní zmìnu v pdbì knsrukce pøední panelu a vládacíc knflíkù. Díky zapušìným knflíkùm (keré jsu navíc blkvány pri vyaení a pøeaení) se výraznì zvìšila plca pr pisk, kerý se ak sal vìším a èielnìjším. Byla zmìnìna svìlá výškaddilišynasandarníc6mm. GOT CCA 00 U È TET

4 Obsa sr O firmì EKO EP, s.r.. Vývj èasvé relé Cerifikáy Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù, EMC abulka Pøeledvá abulka èasvýc relé Pøeledvá abulka lídacíc relé Balení výrbkù Puií výrbkù v dmvníc insalacíc Puií výrbkù v prùmyslvýc insalacíc Pøíklady puií výrbkù Rzmìry Zaíielns výrbkù Zaíielns mdulvýc sykaèù svìelnými zdrji Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù Pdpra prjekvání Exprní eriria Tecnlgie výrby Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J Mulifunkèní èasvé relé CRM-6 CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CRM-9HE - s exerním pencimerem PRM-9H, PRM-9H - d paice Zpdìný návra bez napájecí napìí CRM-8TO Dvusupòvá zpïvací jednka JR- Asymerický cyklvaè CRM-H PRM-H - d paice Zpdìný rzbì vìzda/rjúelník CRM-T cdišvý auma CRM- CRM- - se signalizací pøed vypnuím Digiální spínací diny HT-, HT-/... invace HT- Prgramvaelné digiální relé PDR-/A, PDR-/B uper-mulifunkèní relé d krabice pd vypínaè MR-T, MR-H Pmcná relé Pmcné relé V6K, V8K, V6K 78, d paice Mdulvé sykaèe V0, V0, V0, V5, V0, V6 Pamìvá relé Pamìvé relé MR-, MR- mívaèe umrakvý spínaè OU- cdišvý auma se smíváním DIM- Øízený smívaè DIM-5 MR- Èasvá relé... invace...ovika

5 Obsa sr. apájecí zdrje - P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj - ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár - ZTR U...OVIKA Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé CO - analgvé Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Zdrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER-...invace Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

6 Obsa sr. apájecí zdrje -5 P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj -5 ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár -5 ZTR O Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hlídací relé CO Zdrje - analgvé Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýcb síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá...ovika...ovika Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER- Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

7 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 6

8 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 7

9 Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù EKO EP, s.r.. Elekrmagneická kmpaibilia (EMC) je nvá vìdecká disciplína, kerá vznikla eprve v šedesáýc leec minulé sleí a byla pmìrnì dluu dbu známa jen úzkému kruu dbrníkù pracujícíc ve vjenském a ksmickém výzkumu. Elekrmagneická kmpaibilia (sluèielns) EMC je definvána jak scpns zaøízení, sysému èi pøísrje vykazva správnu èinns i v prsøedí, v nìm pùsbí jiné zdrje elekrmagneickýc signálù (pøírdní èi umìlé) a napak svu vlasní elekrmagneicku èinnsí nepøípusnì vlivòva své klí, j. nevyzaøva signály je by byly rušivé pr jiná zaøízení. Je ukazaelem kvaliy a splelivsi ecniky. eddrení padavkù EMC mùe zapøíèini øadu avárií s kaasrfálními následky. Pøi zkumání EMC dané zaøízení èi sysému (a jak ecnické, ak i bilgické) se vycází vdy z zv. základní øeìzce EMC, naznaèené na brázku. Ten øeìzec zdùrazòuje ji zmínìný sysémvý caraker prblemaikyemc,kdy vbecnémpøípadìvdyvyšeøujemevšecnyøijeslky. ZDROJ EEKTROMAGETICKÉHO RUŠEÍ PØEOOVÉ PROTØEDÍ, EEKTROMAGETICKÁ VAZBA RUŠEÝ OBJEKT, PØIJÍMAÈ RUŠEÍ mry, spínaèe, relé, energeické rzvdy, plvdièvé mìnièe, záøivky, blukvé pece, sváøeèky, sciláry, pèíaèe, èíslicvé sysémy, elekrsaický výbj... vzdušný prsr, energeické kabely, napájecí vedení, zemnìní, sínìní, signálvé vdièe, davé vdièe... èíslicvá ecnika, pèíaèe, mìøící pøísrje, aumaizaèní prsøedky, elekmunikaèní sysémy, sysémy pøensu da, rzlasvé pøijímaèe, elevizní pøijímaèe... Tes URGE Pr zaruèení dlnsi našic výrbkù pri elekrmagneickému rušení prvádíme øadu esù EMC, a na základì jejic výsledkù neusále zdknalujeme naše výrbky ak, aby splòvalysrezervupadavkynrememc. Jednuznejdùleiìjšíczkušekjeesdlnsiprirázvémuvyskenergeickémunapìvémuaprudvémuimpulsu(URGE),kerýseprvádípdlenrmyE Tím zpùsbem knrlujeme splelivs našic výrbkù pøi exrémním krákdbém pulsu, kerý se aplikuje jak d vsupníc, ak i d výsupníc bvdù zaøízení, d laèíkvýc vsupù,snímacícvsupùapd.aševýrbkyvšecnakriériazáìvýcsiuacísplòujíamuakplnìknkurvavýrbkùmvýznamnýczaraniènícfirem. Tes URGE se v praxi puívá zejména pr jednfázvá zaøízení s prudvým dbìrem d 6 A. Vyuívá se zde napìvé impulsu,/50 ms naprázdn a prudvé impulsu 8/0 ms nakrák. Veliks puiýc napìvýc impulsù je 0.5 kv, kv, kvakv,veliks puié prudvé impulsu je ka pøi kv s mnsí zmìny plariy. Pr esvání rázy jejakvazebníreimspecifikvánakapacinívazba. Tes BURT Dalším dùleiým esem je es dlnsi vùèi ryclým pøecdvým jevùm (skupiny impulsù - BURT), keré simulují vliv prùmyslvé rušení. Tes se prvádí na základì nrmy E Rušící signál se injekuje jednak d napájecíc bvdù a jednak d kmunikaèní kabeláe. Vazba je prvedena jednfázvým kapaciním bvdem neb vazební kapaciní klešinu d napájecí, signálvé, neb davé vedení zkušené zaøízení. Veliks zkušebníc impulsù je 0,5 kv, kv, kv a kv vkladné i záprné plariì. Opakvací kmièe je.5 khz, ppø.5khz.dbarváníesu0-6minujevkrcícp0.s. Tes POWERFAI PrsplelivufunkcivýrbkùvprùmyslvémprsøedíjedùleiýiesPOWERFAI,edysimulacepklesuavýpadkunapájecínapìí.PrvádísedlenrmyE Krákdbé pklesy napájení jsu nádná sníení napájecí napìí, kerá pøesaují - 5 % je nminální veliksi a mající kráku dbu rvání perid základní kmièu 50 Hz. Kráká pøerušení napìí jsu krákdbé pklesy 0 %. Uvedené zmìny napájecí sívé napìí jsu v praxi zpùsbvány prucami v sííc nízké, vyské i velmi vyskénapìí,pøípadnìnálýmivelkýmizmìnamizaíenísíì. Firma EKO EP ve vlasní zkušebnì prvádí pøedcerifikaèní esvání za pdmínek, keré musí splni kadý náš výrbek. Zákazník ak získá nejen výrbek vyské kvaliy, kerá je zaruèena dluleu zkušensí v blasi spínacíc relé, ale aké výrbek, kerý bsjí v nárènýc pdmínkác prùmyslvé prsøedí. Tak esvaný výrbek garanuje záruku splelivsi a funkènsi k plné spkjensi zákazníka. 8

10 EMC - paramery rma E E E E E E E E 550 rma E E E E E E E E 550 Výrbek CRM-8J (AC V, UI) CRM-8J (AC V, UI) CRM-8TO (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9HE (UI) CRM-9 (AC -0V) CRM-H (AC V) CRM-H (UI) CRM-T (AC V) CRM-T (UI) CRM- (AC V) CRM- (AC V) JR- (AC V) JR- (UI) PDR-/A (AC V) PDR-/A (UI) PDR-/B (AC V) PDR-/B (UI) PDR- (AC V, UI) HT- (AC V, UI) HT- (AC V) HT- (UI) MR-T (AC V) MR-H (AC V) PRM-9H (UI) PRM-9H (UI) PRM-H (UI) V6K (AC V) V6K (AC V) V8K (AC V) MR- (AC V) MR- (UI) MR- (AC V) pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple Výrbek pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- V/m V An MR- (UI) kv 8kV V/m V V/m V An OU- (AC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An OU- (UI) kv 8kV V/m.5 V V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V An An An An An An An An An An DIM- (AC V) DIM-5 (AC V) MR- (AC V) O s dunavku (AC V) P- (AC V) P- (AC V) P-R (AC V) ZR- (AC V) ZP- (AC V) ZTR- (AC V) kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V V/m.5.5 V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DCV) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR-5 (AC V, 00V) kv 8kV V/m V V/m.5.5 V An HR-5 (AC V) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (AC V, x00v) kv 8kV V/m.5 V V/m.5 V An HDUI- (pr všecny napìí) kv 8kV V/m V V/m.5 V An PRI- (AC -0V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An CO-(AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An TER-6 (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER-7 (UI) kv 8kV V/m.5.5 V V/m.5 V An EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An 9

11 Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù EKO EP, s.r.. Pr správnu a bezcybnu funkci výrbku a je bezpeèný prvz je nuné zajisi a ddrva nìklik lavníc zásad:.) apájení pøísrje - je vdné zajisi nepøerié napájení pøísrje bez výpadkù a napìvýc špièek, zvlášì dùleié je u pøísrjù (napø. smívaèù), kde je syncrnizace øízená "sinusvku" síì - je nuné ddrva správné zapjení svrekavpøípadì sejnsmìrné napájení i plariu - pøese má vìšina pøísrjù univerzální napájení v rzsau AC/DC - 0 V, je nuné ddrva je pvlenu leranci.) Jišìní pøísrje - je vdné zajisi jišìní pøísrje adekváními prvky nadprudvé a pøepìvé crany - pjiskami, svdièi pøepìí.) Odrušení vsupníc bvdù - je dpruèen druši vsupní bvdy pøísrje vdnými prvky (R-C èleny) a minimalizva ak vznik indukvané napìí na pøívdníc vdièíc - vìnva pzrns pøi pøipjvání vládacíc vsupù se zøeelem na max. prud a min. napìí v klidu, keré by ml mí za následek svévlné spínání pøísrje (napø. pèe pøipjenýc dunavek).) Pracvní pdmínky - aby byla zaruèena sanvená ivns a správná funkce výrbkù, není dpruèen vysavva je pùsbení exrémníc vlivù, keré mu negaivnì pùsbi na správnu funkci pøísrje - rvalé vysavení eplám nad 70 C, agresivní výpary, cemikálie, vyská relaivní vlks nad 95%, silné elekrmagneické ple èi mikrvlnné záøení - pr bezcybnu funkci je nuné se vyvarva umísvání pøísrjù v ìsné blízksi zdrjù elekrmagneické rušení - všecny výrbky v m kaalgu uvedené splòují padavky na EMC (elekrmagneická imunia a dlns) v suladu s naøízením vlády E 600. Pøes je však nuné vìnva pzrns pøi pøipjvání výrbkù d bvdu se spøebièi prdukující elekrmagneické rušení (sykaèe, mry), neb blízk veducí silvé kabely. Je dpruèen aby pøipjvací kabely výrbku (napájecí a vládací vsupy) byly c nejkraší a vedeny ddìlenì d silvýc vdièù. V pøípadì pøipjení výrbku d bvdu se sykaèi èi mry je nuné cráni výrbek dpvídajícími exerními crannými prvky - RC èleny, varisry èi svdièi pøepìí. 5.) Manipulace s pøísrjem a je uívání - vsupní svrky nedava rubu silu (pr øadvé svrky max 0.5 /m), nevyvíje nadmìrný lak na nsné èási svrek, aby nedšl k pškzení vniøní knsrukce pøísrje - cráni pøísrj pøed pády a nadmìrnými øesy, keré mu pškdi knaky relé - nepøeìva výsupní knaky relé, bzvlášì pøi puií záìí jiné kaegrie ne AC - pkud by pøes pøi spínání velkýc záìí dcázel ke spékání knakù relé, je nuné pr danu aplikaci puí vøazený sykaè èi pmcné relé dimenzvané na padvanu záì Ppis puiýc crannýc prvkù v pøísrjíc Všecna èasvá a lídací relé, kerá jsu v našem výrbním srimenu, jsu vybavena crannými prvky ( varisry) pri pøípadnému vzniku pøepìí v napájecí-rzvdné síi. Mezní napìí puiýc varisrù je 75 V. Pøi vzniku krákdbé pøepìí v napájecí síi varisr sníí svùj svdvý dpr a akumuluje vzniklé pøepìí. Pkud pøepìí má pvau krákdbé špièky, varisr je scpen ím zpùsbem pìvnì reagva a cráni nedesrukivnì pøísrj pri ìm negaivním vlivùm. Jak další cranné prvky pøísrje jsu puiy ransily a zenervy didy, keré eliminují pøepìvé impulzy zanesené d napájecíc a vsupníc bvdù pøísrje (napø. pøi spínání indukèníc záìí). V pøípadì spínání záìí indukivní carakeru je dpruèen ddìli napájení výknvýc èlenù (mry, sykaèe apd...) d napájení mìøícíc a vládacíc vsupù pøísrje. a uvedenýc grafec jsu scilgrafické prùbìy vypínání indukivní záìe (sykaèe) a reakce crannýc prvkù na vznikající napìvé špièky Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC bez R-C èlenu Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a R-C èlenem Om- nf Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a mezvacím varisrem Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d 7

12 Pøeledvá abulka èasvýc relé PROVEDEÍ ATAVEÍ FUKCE ÈAY Typ -MODU -MODU -MODU PUG-I pd vypínaè, d krabice DIP pøepínaèe Oèné pøepínaèe Tlaèíka Psuvný pøepínaè Exerní pencimer Zpdìný návra p vypnuí napájení Zpdìný rzbì Zpdìný návra Cyklvaè symerický zaèínající mezeru Cyklvaè symerický zaèínající impulsem Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu cdišvý auma Psunuí impulsu Pamìvé (impulsní) relé Generár impulsu Zpdìný rzbì pøi sepnuí vládací knaku Cyklvaè asymerický zaèínající mezeru Cyklvaè asymerický zaèínající impulsem Zpdìný rzbì vìzda / rjúelník pínání v reálném èase Impulsní relé se zpdìním Zpdìný rzbì na laèík 0.-s - s 0. - min - min den - dní CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8TO CRM-9H CRM-9H CRM-9HE CRM-9 CRM-H CRM-T CRM- CRM- CRM-6 JR- PDR-/A PDR-/B HT- HT- MR-T, MR-H PRM-9H PRM-9H PRM-H

13 Pøeledvá abulka lídacíc a mnirvacíc relé Typ Relé pr lídání napìí HR- A z lídané 60-76V -99% HR- A z lídané 6-V -99% HR-5 A z lídané 60-76V -99% HR- A AC, AC/DC V.5-50V -% AC 00 V 0-60V -% AC V 5-500V -% HR- A AC, AC/DC V.5-50V.5-50V AC 00 V 0-60V 0-60V AC V 5-500V 5-500V HR- A AC, 00, AC/DC V 60-76V -99% HR- A AC, 00, AC/DC V 80-80V -99% z lídané HR-5 A HR-5 A z lídané HR-5 HR-5 A A z lídané z lídané 60-76V 0-500V 60-76V 0-80V HDUI- D AC, 00, AC/DC V 80-80V 80-80V -99% Relé pr lídání prudu PRI- PRI- A A Analg (A) / Digial (D) Pèe fází Pèe mdulù Pøes (max) Pd (min) Výpadek Pøadí Asymerie AC -0, DC V AC -0, DC V PRI- A AC, AC/DC V Cs- AC Typ Funkce apájení (V) DC Okn Hysereze AC 00 V AC V.6-8A -0A 0.-.6A.5-5A -6A -% -% -% PRI- A AC, AC/DC V 0.-.6A 0.-.6A AC 00 V.5-5A.5-5A AC V -6A -6A apájecí napìí galvanicky ddìl. Hrní úrveò - MAX Rzsa líd. napìí/prudu pdní úrveò - MI OKO Hysereze pr MAX i MI Prdleva samsanì MAX samsanì pr MI Pèe knakù Funkce. relé Pamì - knak v nrmálním - jak HR-,ale pr - jak HR-,ale x - mniruje AC i DC n - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak HR-, ale sp - v -fázvýc sííc m - jak HR-, ale pr - jednducá a levná - jednducá a levná - jednducá a levná - urèen pr bvdy - maximálnì vybaven - nasavielná ranice - nasavielná ranice - mniruje AC i DC p - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak PRI-, ale sp Relé pr lídání úèiníku cs- CO- A AC V, 00 V, AC/DC V knrluje úèiník (c Hladinvé spínaèe HRH- A HRH- A HRH- A AC V, V, 00 V, AC/DC V AC V, AC/DC V, AC/DC V AC V, AC V 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k - mn zvli funkci - mn zvli funkci - kmple dvu výrb Termsay TER- A AC/DC, AC/DC V neb AC/DC V C C TER- A AC,AC/DC V C C TER-6 D AC,AC/DC V C C TER-7 A AC V, AC/DC -0V. k.8 k - jednducý ermsa - dvjiý ermsa (dv - mulifunkèní digiáln - ermsa pr lídán

14 Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J èasvý spínaè, mn puí pr dbì èerpadla p vypnuí pení, spínání venilárù... výbìr ze èasvýc funkcí: ) ZR - Zpdìný rzbì ) Z - Zpdìný návra ) B - Blikaè : kadá funkce mùe bý vládána napájecím napìím i vládacím vsupem výbìr ze 6-i èasvýc rzsaù (0.s-s/s-s/6s-60s/min-min/6min-60min/-) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V výsupní knak: CRM-8J: x pøepínací 6 A CRM-8J: x pøepínací 8 A sav výsupu indikuje èervená ED v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Funkce: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvý rzsa: asavení èasu: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje: Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: Rzmìr: Hmns: uvisející nrmy: UI CRM-8J CRM-8J zpdìný rzbì / zpdìný návra / blikaè A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % zelená ED 0.s- pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 500 mw èervená ED x 7 0.7x 5 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V) e (UI), An (AC V) e (UI), An (AC V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr UI-6g,-60g UI-80g,-8g È E 68-, È E 6- Zapjení CRM-8J CRM-8J Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu + - A A Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. A A A Pøíklad bjednání CRM-8J/, ZRs x pøepínací knak, napájení AC V, funkce zpdìný rzbì, èas-s CRM-8J/UI, B x pøepínací knak, napájení AC/DC - 0 V, funkce blikací zaèínající impulsem, èas 6 min - 60 min 5

15 Funkce ZR - Zpdìný rzbì U Z - Zpdìný návra U B - Blikaè : U POZ.: funkce ZR a Z je vládána jak napájecím napìím, ak i vládacím vsupem, zn. e pøi výpadku a znvubnvení napájecí napìí relé aumaicky vykná cyklus. Èasvé rzsay s s min min min max 0. s s 6s min 6 min s s 60 s min 60 min Ppis pøísrje vrky napájecí napìí A Ovládací vsup "" Indikace napájecí napìí CRM-8J Indikace výsupu asavení èasu Výsupní knaky

16 Mulifunkèní èasvé relé CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CCA U Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Úbyek napìí na spínaèi: Pøipjení záìe na svrku B: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: UI È TET GOT puií pr elekrické spøebièe, vládání svìlení, pení, mrù, èerpadel, venilárù apd. funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) CRM-9H, CRM-9H: univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V CRM-9: univerzální napájecí napìí AC - 0 V, abslunì bezluèné spínání výsupní knak: CRM-9: x pøepínací 6 A CRM-9: x pøepínací 8 A CRM-9: x saický bezknakní (riak) 0.7 A (60 A/< ms), spíná penciál A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu CRM-9H CRM-9H CRM-9 A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 50VAC/VDC 500 mw 500 mw mulifunkèní èervená ED mulifunkèní èervená ED x 7 x 7 0.7x 5 0.7x 5 AC - 0 V (50-60 Hz) AC max. 0.5 VA x saický bezknakní (riak) 0.7 A 60A/<ms max. 0.9 V pøi I max. An / I max. 0.7 A mulifunkèní èervená ED > 8 > 8 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V), AC VA (AC - 0 V) AO (UI, AC V, AC - 0 V) E (UI), AO (AC V), E (AC - 0 V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms max. 50 ms max. 50 ms kv (napájení - výsup) zelená ED 0.s-dní ènými pøepínaèi 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: UI-69g,-59g UI-89g,-88g 5g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení CRM-9H CRM-9H Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. U n + záì CRM-9 A A A 6 8 A A A A B 8 8 záì Imax 0.7A 8 6

17 Mulifunkèní èasvé relé s exerním pencimerem CRM-9HE nvé prvedení pencimeru èasvé relé s mnsí vládání èasu exerním vládacím prvkem - pencimerem, kerý je mné umísi napø. d dvíøek rzvadìèe, panelu funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V výsupní knak: x pøepínací 6 A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu exerní vládací prvek - pencimer je mné pøipji d max. vzdálensi m d relé CRM-9HE exerní vládací prvek - pencimer: kryí IP65 z pøední srany, kryí IP0 ze zadní srany vdièe pr prpjení exerní vládací prvku: max..5 mm s/bez duinky v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Ovládací napìí: Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: CRM-9HE A- AC/DC - 0 V (AC Hz) Pøíkn: AC0.7-VA/DC0.5-.7W Tlerance napájecí napìí: -5 %; + % Indikace napájení: zelená ED Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: 0.s-dní ènými pøepínaèi, exerním pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) 6 A/AC 000 VA / AC, 8W/DC A/<s 50VAC/VDC 500 mw mulifunkèní èervená ED x 7 0.7x 5 UI AC VA / DC W An e A- min. 5 ms / max. nemezená Dba bnvení: max. 50 ms Další údaje Pracvní epla: C kladvací epla: C Elekrická pevns: kv (napájení - výsup) Pracvní pla: libvlná Upevnìní: DI liša E 6075 Kryí: IP 0 z èelní panelu Kaegrie pøepìí: III. upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù:.5 mm / s duinku.5 mm Rzmìry pencimeru: Hmns pencimeru: deailní rzmìry viz. sr g Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: 68 g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení Èasvé rzsay m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF den - dní puze puze OFF Funkce Ppis pøísrje Indikace napájecí napìí Hrubé nasavení èasu asavení funkcí A sdné s CRM-9H, viz. srana 7 Vsup pr exerní vládání èasu + A A B (min) B B B CRM-9HE m (max) B B B (min) 5 (max) B B d TIME OFF d e f g FUC c b i a j exerní vládací prvek exerní vládací prvek vrky napájecí napìí Indikace výsupu - mulifunkèní ED Funkce: a U 5-8 ED Funkce: e U 5-8 ED Ovládací vsup "" Pøíklady signalizace Výsupní knaky Vlná pzice 0

18 Funkce Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí a U Zpdìný návra reagující na sepnuí vládací knaku, bez ledu na délku je sepnuí f Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí b U Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku se zpdìným výsupem g Cyklvaè zaèínající mezeru p pøivedení napájecí napìí c U Zpdìný návra p sepnuí i rzepnuí vládací knaku Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí d U Pamìvé (impulsní) relé i Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu e Generár pulsu j U PU PU PU = 0.5 s Èasvé rzsay m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF - 0.-den -dní puze puze OFF Ppis pøísrje vrky napájecí napìí A Ovládací vsup "" Indikace napájecí napìí Hrubé nasavení èasu Jemné nasavení èasu CRM-9H m d TIME OFF Indikace výsupu - mulifunkèní ED Pøíklady signalizace Funkce: a U 5-8 ED asavení funkcí d e f g FUC c b i a j Funkce: e U 5-8 ED Výsupní knaky Pznámky ) CRM-9H neumòuje spínání rzdílnýc fází neb fázvé napìí. ) Pøi mnái d celplecvýc rzvdnic je øeba u CRM-9H ddre bezpeènu vzdálens min. mm d šrubkù svrek a k zákryu rzvádìèe. 7

19 Mulifunkèní èasvé relé CRM-6 puií pr elekrické spøebièe, vládání svìlení, pení, mrù, èerpadel, venilárù apd. 6 funkcí - èasvé funkce vládané napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d d je rzdìlen d 6-i rzsaù: (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-) univerzální napájecí napìí AC -0 V a DC V výsupní knak: x pøepínací 8 A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: CRM-6 6 A- AC - 0 V (AC Hz) a DC V AC0.7-VA/DC0.5-.7W -5 %; + % zelená ED Èasvé rzsay: 0.s-d asavení èasù: ènými pøepínaèi Èasvá dcylka: 5 % - pøi mecanickém nasavení Pøesns pakvání: 0. % - sabilia nasavené dny Teplní suèiniel: 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C Výsup Pèe knakù: x pøepínací (AgnO ) Jmenviý prud: 8A/AC pínaný výkn: 500 VA / AC, 0W/DC Indikace výsupu: mulifunkèní èervená ED Mecanická ivns: x 7 Elekrická ivns (AC): x 5 Ovládání Ovládací napìí UI Pøíkn vládací vsupu: AC VA / DC W Pøipjení záìe mezi -: AO Pøipjení dunavek: e Ovládací svrky: A- Délka vládací impulsu: min. 5 ms / max. nemezená Dba bnvení: max. 50 ms Další údaje Pracvní epla: C kladvací epla: C Elekrická pevns: kv (napájení - výsup) Pracvní pla: libvlná Upevnìní: DI liša E 6075 Kryí: IP 0 z èelní panelu Kaegrie pøepìí: III. upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: bez duinky max. x.5 mm, x.5 mm s duinku max. x.5 mm, x.5 mm Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: 69 g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu ymbl / Zapjení Funkce a b d e k i U U U Ppis pøísrje Indikace napájecí napìí A < A Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu Impulsní relé se zpdìním siskem zapne a dalším siskem vypne výsup, pkud k nìmu djde pøed vypršením èasu Zpdìný rzbì zpdìný rzbì p sepnuí spínaèe a d vypnuí CRM-6 m d e k i b a + TIME FUC záì A vrky napájecí napìí Vsup Indikace savu výsupu Hrubé nasavení èasu Jemné nasavení èasu Vlba funkce Výsupní knaky Výsupní knaky 5

20 Funkce PRM-9H, PRM-9H Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí a U R Zpdìný návra reagující na sepnuí vládací knaku, bez ledu na délku sepnuí f R Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí b U R Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku se zpdìným výsupem g R Cyklvaè zaèínající mezeru p pøivedení napájecí napìí c U R Zpdìný návra p sepnuí i rzepnuí vládací knaku R Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí d U R Pamìvé (impulsní) relé i R Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu e R Generár pulsu j U R PU PU PU = 0.5 s Funkce PRM-H U Cyklvaè zaèínající impulsem 5 U R Cyklvaè zaèínající mezeru 5 R Ppis pøísrjù / Zapjení Indikace napájecí napìí Indikace napájecí napìí PRM-9H m d TIME OFF PRM-9H U m d TIME OFF Indikace výsupu Hrubé nasavení èasu PRM-H U m d TIME 0 Indikace výsupu Hrubé nasavení èasu IMPU 50V AC 6A/000VA U 5 R d e c b a f g FUC i j 50V AC 8A/000VA 5 R R 8 9 d e f g c b i a j FUC Jemné nasavení èasu asavení funkcí 50V AC 8A/000VA 5 R R 8 9 m d TIME 0 Jemné nasavení èasu IMPU Hrubé nasavení èasu MEZERA Jemné nasavení èasu MEZERA Èasvé rzsay PRM-9H, PRM-9H m m d m d OFF OFF m d OFF d OFF d OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF den - dní puze puze OFF m m Èasvé rzsay PRM-H m m d m d 0 0 m d 0 d 0 d 0 0.-s -s 0.-min -min 0.- d m d m d m d m d den - dní - dní - 0 dní m m 9

www.rele.cz Modulové elektronické přístroje "Vždy něco navíc" pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé Stmívače

www.rele.cz Modulové elektronické přístroje Vždy něco navíc pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé Stmívače Modulové elektronické přístroje p j pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé tmívače apájecí zdroje Hlídací a monitorovací relé Termostaty "Vždy něco navíc" www.rele.cz 007

Více

www.rele.cz 2007/08 Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Jističe Pomocná a výkonová relé

www.rele.cz 2007/08 Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Jističe Pomocná a výkonová relé Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Pomocná a výkonová relé tmívače apájecí zdroje Jističe Proudové crániče Modulové stykače Hlídací a monitorovací relé

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI...

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI... ÈÍSLO 1 (2/) ÈERVEN 2 V TOMTO ÈÍSLE OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI... 1 NOVINKY Øídicí rozhraní CI 13... 2 DIGITÁLNÍ KOMUNIKÈNÍ TECHNIK - DIGITL & COMMUNICTION TECHNOLOGY OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I MODULOVÉ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I MODULOVÉ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz MODULOVÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více