Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modulové elektronické pøístroje pro domovní a prùmyslové instalace. "V dy. II. vydání"

Transkript

1 Mdulvé elekrnické pøísrje pr dmvní a prùmyslvé insalace "Vdy nìc navíc!" R ww w le.cz w w.re 005 II. vydání

2 EKO EP, s.r.. Jsme u pr, abycm vnesli nvé mnsi d vaše iva. Vyrábíme elekrnické mdulvé pøísrje, keré vám usnadòují iv, šeøí èas a elekricku energii. ašim cílem je pøinés prduk, je znakem je kvalia, mulifunkèns a dbrá cena. Tím sledujeme naše m: "Vdy nìc navíc", keré prmíáme nejen v pøednsec samné výrbku, ale aké v šerném pøísupu k pøírdním zdrjùm z lediska výrby i z lediska mnsi vyuií mdulvýc pøísrjù v úspøe energie. Zamìøujeme se na výrbu a vývj mdulvýc elekrnickýc pøísrjù. Díky é specializaci a získaným zkušensem, dnes mùeme nabídnu více jak 50 ypù relé èi jinýc mdulvýc pøísrjù, keré jsu jnì puívány v dmvníc i prùmyslvýc aplikacíc. Od rku 999 prnikáme i na zaranièní ry prsøednicvím disriburù a brandnamingvýc parnerù. Zaranièní prdej významnì rse a dnes u vøí émìø / brau. V rce 00 jsme vyuili pøíleisí na slvenském ru a evøeli dceøinu spleèns EKO EP lvakia, s.r.. a v rce 005 subìnì dceøinu spleèns EKO EP Pland p. z.. a EKO EP Hungary, Kf. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzicena ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru.. yní exprujeme d více jak zemí svìa a jsme ddavaelem pr firmy s veducím psavením na pli elekrecniky. Kadrèní nárùs reb a pèu zamìsnancù, svìdèí mimøádné expanzi a upevòvání naší pzice na ru.. pleèns EKO EP pršla razanním vývjem, kdy z pùvdnì rdinné manufakury je nyní firma se 0 zamìsnanci, kvaliním vývjvým zázemím a mderní výrbní ecnlgií na srvnaelné úrvni s vyspìlými zemìmi. Pèáky spleènsi EKO EP, s.r.. se rýsují ji v rce 99, kdy na r vsupil Jiøí Kneèný s prvním výrbkem - spínacím blkem pr elekrická vyápìní. Brzy však bjevuje lákavu pøíleis ve výrbì mdulvýc pøísrjù a rk pé vsupuje na r s prvním mulifunkèním èasvým relé MFR. V rce 997 zakládá Jiøí Kneèný spleèns EKO EP, s.r.. a firma se díky vlasní výrbì a vývji mdulvýc pøísrjù sává dminanním výrbcem v uzemsku. Ten dynamický rzvj firmy je pdlen vlasními výrbky, keré svými uinými vlasnsmi, kvaliu a v nepslední øadì i cenu našly své mís na ru..

3 le vývje èasvé relé EKO EP Za psledníc le pršly výrbky spleènsi EKO EP buølivým vývjem. Základním rysem všec výrbkù je "mí vdy nìc navíc" c byl a je lavní dlišnsí a nesprná výda pøed knkurencí. 99 J- První výrbek, na je základì vznikla firma Jiøí Kneèný - EKO. Zpïvací jednka sluila (a sluí ddnes!) pr psupné spínání sykaèù elekrické vyápìní (elekrkle, knvekry...). Jednducý èasvaè s bvdem E555 umòuje nasavielné zpdìné sepnuí d 0-s.Výsupní relé s max. prudem.5 A. Upevnìní na DI lišu pøedurèil další smìr vývje firmy. CRM-8 Díky nvému ypu prcesru dšl k výraznému zjedndušení pøísrje. Byla zmìnìna vniøní knsrukce DPzna-vládací prvky èeny s. Rzšíøen rzsa univerzální napájení na AC/DC - 50 V. Puiy relé s 6 A pøepínacím knakem (CRM-8 x6a, CRM-8 x8a). Indikace prbíající èasvání blikající ED. Zvýšení crany pri pøepìí a napìvým špièkám MFR00 CRM-9 Pr první mulifunkèní èasvé relé byl jak sìejní prvek První mulifunkèní relé s ènými pøepínaèi, keré 000 pui CMO èasvaè 5. Osazení klasickými zaruèují vìší pøeledns pøi nasavení a následném kmpneny a rzmìrvé mnsi neumòvaly vládání. Knsrukènì sdné s CRM-8 avšak více funkcí nabídnu více ne 6 funkcí v mezeném èasvém - 6 a vìší èasvý rzsa - 0, s - dnù. Pkus rzsau s výsupním pøepínacím knakem relé 8Aas zavedení firemní barvy (luá) d barvy krabièky, kerý napájením puze pr AC V. akupvaná krabièka se nesekal s paøiènu dezvu a ak jsme se vráili zpì paradxnì vøila / výrbní ceny celé pøísrje. k šedé barvì krabièky. Rzšíøen napájení na AC/DC - 0V. 996 MFR0P První mulifunkèní èasvé relé sazené ecnlgií MD, kerá umòvala další miniaurizaci a zvyšvala splelivs výrbku. Funkènì sdné s výše uvedeným MFR00. V krabièce OEZ erad byl relé výradnì vyrábìn pr u firmu jak dplòující prvek pr mdulární øadu pøísrjù. Variany napájení AC V,AC/DC8V,AC/DCV,DCV. CRM-9H Zásadní invace v ypu mikrprcesru s AD pøevdníky pøinesla další zjedndušení, zvýšení výknu a pøesnsi. Mís pøepínaèù puiy pøepínaelné rimry. a sejné plafrmì dšl k invaci èasvé relé CRM- (asymerický cyklvaè CRM-H a rzbì vìzda rjúelník CRM-T). Pèe funkcí, èasvý rzsa sdný s CRM CRM- První výrbek ve vlasní krabièce. ikání knsrukce krabièkyumòujepuíasvrek.jakøídícíprvek sále pui CMO 5, funkcí, èasvý rzsa 0.5 s - d. Výsupní relé s x pøepínacím knakem 8 A (pr CRM-) a x pøepínacím knakem (pr CRM-). První aplikace univerzální napájení, zaím puze AC -50VaDC-8V. CRM-5 První mulifunkèní èasvé relé, kde byl jak øídící prvek pui mikrprcesr. Paradxnì pøísrj nabyl vìší slisi a dšl ke sníení pèu funkcí na 8. Byl zvìšen èasvý rzsa na 0. s - d s dekadickým rzdìlením. Variany výsupníc knakù a napájení sdné jak u CRM-/5. Variana CRM-7 mìla galvanicky ddìlený vládací vsup v rzsau AC/DC-0V. CRM-9H EW Funkènì sdné s pøedcázejícím ypem CRM-9H, ale nyní v invvané -mdulvé krabièce. Mim nvu kvaliu plasù a designu pledvýc èásí pøinesla nvá krabièka zásadní zmìnu v pdbì knsrukce pøední panelu a vládacíc knflíkù. Díky zapušìným knflíkùm (keré jsu navíc blkvány pri vyaení a pøeaení) se výraznì zvìšila plca pr pisk, kerý se ak sal vìším a èielnìjším. Byla zmìnìna svìlá výškaddilišynasandarníc6mm. GOT CCA 00 U È TET

4 Obsa sr O firmì EKO EP, s.r.. Vývj èasvé relé Cerifikáy Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù, EMC abulka Pøeledvá abulka èasvýc relé Pøeledvá abulka lídacíc relé Balení výrbkù Puií výrbkù v dmvníc insalacíc Puií výrbkù v prùmyslvýc insalacíc Pøíklady puií výrbkù Rzmìry Zaíielns výrbkù Zaíielns mdulvýc sykaèù svìelnými zdrji Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù Pdpra prjekvání Exprní eriria Tecnlgie výrby Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J Mulifunkèní èasvé relé CRM-6 CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CRM-9HE - s exerním pencimerem PRM-9H, PRM-9H - d paice Zpdìný návra bez napájecí napìí CRM-8TO Dvusupòvá zpïvací jednka JR- Asymerický cyklvaè CRM-H PRM-H - d paice Zpdìný rzbì vìzda/rjúelník CRM-T cdišvý auma CRM- CRM- - se signalizací pøed vypnuím Digiální spínací diny HT-, HT-/... invace HT- Prgramvaelné digiální relé PDR-/A, PDR-/B uper-mulifunkèní relé d krabice pd vypínaè MR-T, MR-H Pmcná relé Pmcné relé V6K, V8K, V6K 78, d paice Mdulvé sykaèe V0, V0, V0, V5, V0, V6 Pamìvá relé Pamìvé relé MR-, MR- mívaèe umrakvý spínaè OU- cdišvý auma se smíváním DIM- Øízený smívaè DIM-5 MR- Èasvá relé... invace...ovika

5 Obsa sr. apájecí zdrje - P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj - ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár - ZTR U...OVIKA Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé CO - analgvé Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Zdrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER-...invace Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

6 Obsa sr. apájecí zdrje -5 P-, P-, ZP- Regulvaelný napájecí zdrj -5 ZR-, P-R Zvnkvý ransfrmár -5 ZTR O Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací napìvé relé HR-, HR-, HR-5 HR-, HR- Hlídací relé pr knrlu úèiníku CO- Hlídací prudvé relé PRI- PRI- PRI-, PRI- Hlídací relé CO Zdrje - analgvé Hlídací napìvá relé - analgvá, -fázvá Hlídací relé pr kmplení knrlu -fázvýc síí HR-, HR- Relé pr knrlu sledu a výpadku fází HR-5, HR-5 apìvé relé pr lídání pøepìí / pdpìí u -fázvýc síí HR-5 HR-5 Hlídací napìvá relé - digiální Digiální lídací relé pr kmplení knrlu -fázvýcb síí HDUI- Hlídací prudvá relé - analgvá...ovika...ovika Hladinvý spínaè HRH- HRH- HRH- - ladinvý kmple Ovládací a signalizaèní pøísrje Relé pr lídání výšky ladiny Relé pr lídání eply / ermsay - analgvá Termsa TER- Dvjiý ermsa TER- Termsa pr knrlu eply vinuí mru TER-7 Relé pr lídání eply / ermsay - digiální Mulifunkèní digiální ermsa TER-6 Pøíslušensví Prudvé ransfrmáry k lídácím prud. relé PRI R Hladinvé sndy k ladinvým spínaèùm HR-M, HR-, HR-, HR- Teplní èidla k ermsaùm TC, TZ Kryy výrbkù a rzvdné krabice 5

7 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 6

8 Cerifikáy kvaliy a výrbkù 7

9 Elekrmagneická kmpaibilia výrbkù EKO EP, s.r.. Elekrmagneická kmpaibilia (EMC) je nvá vìdecká disciplína, kerá vznikla eprve v šedesáýc leec minulé sleí a byla pmìrnì dluu dbu známa jen úzkému kruu dbrníkù pracujícíc ve vjenském a ksmickém výzkumu. Elekrmagneická kmpaibilia (sluèielns) EMC je definvána jak scpns zaøízení, sysému èi pøísrje vykazva správnu èinns i v prsøedí, v nìm pùsbí jiné zdrje elekrmagneickýc signálù (pøírdní èi umìlé) a napak svu vlasní elekrmagneicku èinnsí nepøípusnì vlivòva své klí, j. nevyzaøva signály je by byly rušivé pr jiná zaøízení. Je ukazaelem kvaliy a splelivsi ecniky. eddrení padavkù EMC mùe zapøíèini øadu avárií s kaasrfálními následky. Pøi zkumání EMC dané zaøízení èi sysému (a jak ecnické, ak i bilgické) se vycází vdy z zv. základní øeìzce EMC, naznaèené na brázku. Ten øeìzec zdùrazòuje ji zmínìný sysémvý caraker prblemaikyemc,kdy vbecnémpøípadìvdyvyšeøujemevšecnyøijeslky. ZDROJ EEKTROMAGETICKÉHO RUŠEÍ PØEOOVÉ PROTØEDÍ, EEKTROMAGETICKÁ VAZBA RUŠEÝ OBJEKT, PØIJÍMAÈ RUŠEÍ mry, spínaèe, relé, energeické rzvdy, plvdièvé mìnièe, záøivky, blukvé pece, sváøeèky, sciláry, pèíaèe, èíslicvé sysémy, elekrsaický výbj... vzdušný prsr, energeické kabely, napájecí vedení, zemnìní, sínìní, signálvé vdièe, davé vdièe... èíslicvá ecnika, pèíaèe, mìøící pøísrje, aumaizaèní prsøedky, elekmunikaèní sysémy, sysémy pøensu da, rzlasvé pøijímaèe, elevizní pøijímaèe... Tes URGE Pr zaruèení dlnsi našic výrbkù pri elekrmagneickému rušení prvádíme øadu esù EMC, a na základì jejic výsledkù neusále zdknalujeme naše výrbky ak, aby splòvalysrezervupadavkynrememc. Jednuznejdùleiìjšíczkušekjeesdlnsiprirázvémuvyskenergeickémunapìvémuaprudvémuimpulsu(URGE),kerýseprvádípdlenrmyE Tím zpùsbem knrlujeme splelivs našic výrbkù pøi exrémním krákdbém pulsu, kerý se aplikuje jak d vsupníc, ak i d výsupníc bvdù zaøízení, d laèíkvýc vsupù,snímacícvsupùapd.aševýrbkyvšecnakriériazáìvýcsiuacísplòujíamuakplnìknkurvavýrbkùmvýznamnýczaraniènícfirem. Tes URGE se v praxi puívá zejména pr jednfázvá zaøízení s prudvým dbìrem d 6 A. Vyuívá se zde napìvé impulsu,/50 ms naprázdn a prudvé impulsu 8/0 ms nakrák. Veliks puiýc napìvýc impulsù je 0.5 kv, kv, kvakv,veliks puié prudvé impulsu je ka pøi kv s mnsí zmìny plariy. Pr esvání rázy jejakvazebníreimspecifikvánakapacinívazba. Tes BURT Dalším dùleiým esem je es dlnsi vùèi ryclým pøecdvým jevùm (skupiny impulsù - BURT), keré simulují vliv prùmyslvé rušení. Tes se prvádí na základì nrmy E Rušící signál se injekuje jednak d napájecíc bvdù a jednak d kmunikaèní kabeláe. Vazba je prvedena jednfázvým kapaciním bvdem neb vazební kapaciní klešinu d napájecí, signálvé, neb davé vedení zkušené zaøízení. Veliks zkušebníc impulsù je 0,5 kv, kv, kv a kv vkladné i záprné plariì. Opakvací kmièe je.5 khz, ppø.5khz.dbarváníesu0-6minujevkrcícp0.s. Tes POWERFAI PrsplelivufunkcivýrbkùvprùmyslvémprsøedíjedùleiýiesPOWERFAI,edysimulacepklesuavýpadkunapájecínapìí.PrvádísedlenrmyE Krákdbé pklesy napájení jsu nádná sníení napájecí napìí, kerá pøesaují - 5 % je nminální veliksi a mající kráku dbu rvání perid základní kmièu 50 Hz. Kráká pøerušení napìí jsu krákdbé pklesy 0 %. Uvedené zmìny napájecí sívé napìí jsu v praxi zpùsbvány prucami v sííc nízké, vyské i velmi vyskénapìí,pøípadnìnálýmivelkýmizmìnamizaíenísíì. Firma EKO EP ve vlasní zkušebnì prvádí pøedcerifikaèní esvání za pdmínek, keré musí splni kadý náš výrbek. Zákazník ak získá nejen výrbek vyské kvaliy, kerá je zaruèena dluleu zkušensí v blasi spínacíc relé, ale aké výrbek, kerý bsjí v nárènýc pdmínkác prùmyslvé prsøedí. Tak esvaný výrbek garanuje záruku splelivsi a funkènsi k plné spkjensi zákazníka. 8

10 EMC - paramery rma E E E E E E E E 550 rma E E E E E E E E 550 Výrbek CRM-8J (AC V, UI) CRM-8J (AC V, UI) CRM-8TO (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9H (AC V) CRM-9H (UI) CRM-9HE (UI) CRM-9 (AC -0V) CRM-H (AC V) CRM-H (UI) CRM-T (AC V) CRM-T (UI) CRM- (AC V) CRM- (AC V) JR- (AC V) JR- (UI) PDR-/A (AC V) PDR-/A (UI) PDR-/B (AC V) PDR-/B (UI) PDR- (AC V, UI) HT- (AC V, UI) HT- (AC V) HT- (UI) MR-T (AC V) MR-H (AC V) PRM-9H (UI) PRM-9H (UI) PRM-H (UI) V6K (AC V) V6K (AC V) V8K (AC V) MR- (AC V) MR- (UI) MR- (AC V) pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV kv 8kV Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple Výrbek pøes pøívdy Elekrsaický výbj vzducem Elekrmagneické vyskfrekvenèní ple (80-00 MHz) BURT (zkušební vlna 5-50 ns/50,5 khz) na A- sulasné zapjení URGE (rázvá vlna diferenèní zapjení,/50 s) na A- Elekrmagneický vyskfrekvenèní signál pøicázející p vedení (0,5-80 MHz) na A- V/m V An MR- (UI) kv 8kV V/m V V/m V An OU- (AC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An OU- (UI) kv 8kV V/m.5 V V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V An An An An An An An An An An DIM- (AC V) DIM-5 (AC V) MR- (AC V) O s dunavku (AC V) P- (AC V) P- (AC V) P-R (AC V) ZR- (AC V) ZP- (AC V) ZTR- (AC V) kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V/m V V V V V V V V V V V/m.5.5 V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (v rzsau lídané napìí) kv 8kV V/m.5.5 V V/m V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DCV) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR- (AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An HR-5 (AC V, 00V) kv 8kV V/m V V/m.5.5 V An HR-5 (AC V) kv 8kV V/m V V/m V An HR-5 (AC V, x00v) kv 8kV V/m.5 V V/m.5 V An HDUI- (pr všecny napìí) kv 8kV V/m V V/m.5 V An PRI- (AC -0V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An PRI- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An CO-(AC V, 00V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m.5 V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An HRH- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER- (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m.5 V An TER-6 (AC V, AC/DC V) kv 8kV V/m V V/m V An TER-7 (UI) kv 8kV V/m.5.5 V V/m.5 V An EMC vyzaøvání, elekrmagneické ple An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An An 9

11 Hlavní zásady pr správné puívání výrbkù EKO EP, s.r.. Pr správnu a bezcybnu funkci výrbku a je bezpeèný prvz je nuné zajisi a ddrva nìklik lavníc zásad:.) apájení pøísrje - je vdné zajisi nepøerié napájení pøísrje bez výpadkù a napìvýc špièek, zvlášì dùleié je u pøísrjù (napø. smívaèù), kde je syncrnizace øízená "sinusvku" síì - je nuné ddrva správné zapjení svrekavpøípadì sejnsmìrné napájení i plariu - pøese má vìšina pøísrjù univerzální napájení v rzsau AC/DC - 0 V, je nuné ddrva je pvlenu leranci.) Jišìní pøísrje - je vdné zajisi jišìní pøísrje adekváními prvky nadprudvé a pøepìvé crany - pjiskami, svdièi pøepìí.) Odrušení vsupníc bvdù - je dpruèen druši vsupní bvdy pøísrje vdnými prvky (R-C èleny) a minimalizva ak vznik indukvané napìí na pøívdníc vdièíc - vìnva pzrns pøi pøipjvání vládacíc vsupù se zøeelem na max. prud a min. napìí v klidu, keré by ml mí za následek svévlné spínání pøísrje (napø. pèe pøipjenýc dunavek).) Pracvní pdmínky - aby byla zaruèena sanvená ivns a správná funkce výrbkù, není dpruèen vysavva je pùsbení exrémníc vlivù, keré mu negaivnì pùsbi na správnu funkci pøísrje - rvalé vysavení eplám nad 70 C, agresivní výpary, cemikálie, vyská relaivní vlks nad 95%, silné elekrmagneické ple èi mikrvlnné záøení - pr bezcybnu funkci je nuné se vyvarva umísvání pøísrjù v ìsné blízksi zdrjù elekrmagneické rušení - všecny výrbky v m kaalgu uvedené splòují padavky na EMC (elekrmagneická imunia a dlns) v suladu s naøízením vlády E 600. Pøes je však nuné vìnva pzrns pøi pøipjvání výrbkù d bvdu se spøebièi prdukující elekrmagneické rušení (sykaèe, mry), neb blízk veducí silvé kabely. Je dpruèen aby pøipjvací kabely výrbku (napájecí a vládací vsupy) byly c nejkraší a vedeny ddìlenì d silvýc vdièù. V pøípadì pøipjení výrbku d bvdu se sykaèi èi mry je nuné cráni výrbek dpvídajícími exerními crannými prvky - RC èleny, varisry èi svdièi pøepìí. 5.) Manipulace s pøísrjem a je uívání - vsupní svrky nedava rubu silu (pr øadvé svrky max 0.5 /m), nevyvíje nadmìrný lak na nsné èási svrek, aby nedšl k pškzení vniøní knsrukce pøísrje - cráni pøísrj pøed pády a nadmìrnými øesy, keré mu pškdi knaky relé - nepøeìva výsupní knaky relé, bzvlášì pøi puií záìí jiné kaegrie ne AC - pkud by pøes pøi spínání velkýc záìí dcázel ke spékání knakù relé, je nuné pr danu aplikaci puí vøazený sykaè èi pmcné relé dimenzvané na padvanu záì Ppis puiýc crannýc prvkù v pøísrjíc Všecna èasvá a lídací relé, kerá jsu v našem výrbním srimenu, jsu vybavena crannými prvky ( varisry) pri pøípadnému vzniku pøepìí v napájecí-rzvdné síi. Mezní napìí puiýc varisrù je 75 V. Pøi vzniku krákdbé pøepìí v napájecí síi varisr sníí svùj svdvý dpr a akumuluje vzniklé pøepìí. Pkud pøepìí má pvau krákdbé špièky, varisr je scpen ím zpùsbem pìvnì reagva a cráni nedesrukivnì pøísrj pri ìm negaivním vlivùm. Jak další cranné prvky pøísrje jsu puiy ransily a zenervy didy, keré eliminují pøepìvé impulzy zanesené d napájecíc a vsupníc bvdù pøísrje (napø. pøi spínání indukèníc záìí). V pøípadì spínání záìí indukivní carakeru je dpruèen ddìli napájení výknvýc èlenù (mry, sykaèe apd...) d napájení mìøícíc a vládacíc vsupù pøísrje. a uvedenýc grafec jsu scilgrafické prùbìy vypínání indukivní záìe (sykaèe) a reakce crannýc prvkù na vznikající napìvé špièky Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC bez R-C èlenu Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a R-C èlenem Om- nf Prùbì vypnuí sykaèe s cívku na V/AC a mezvacím varisrem Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =ms/d Knfigurace scilskpu U=00 V/d =5ms/d 7

12 Pøeledvá abulka èasvýc relé PROVEDEÍ ATAVEÍ FUKCE ÈAY Typ -MODU -MODU -MODU PUG-I pd vypínaè, d krabice DIP pøepínaèe Oèné pøepínaèe Tlaèíka Psuvný pøepínaè Exerní pencimer Zpdìný návra p vypnuí napájení Zpdìný rzbì Zpdìný návra Cyklvaè symerický zaèínající mezeru Cyklvaè symerický zaèínající impulsem Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu Zpdìný návra - var. p vypnuí impulsu cdišvý auma Psunuí impulsu Pamìvé (impulsní) relé Generár impulsu Zpdìný rzbì pøi sepnuí vládací knaku Cyklvaè asymerický zaèínající mezeru Cyklvaè asymerický zaèínající impulsem Zpdìný rzbì vìzda / rjúelník pínání v reálném èase Impulsní relé se zpdìním Zpdìný rzbì na laèík 0.-s - s 0. - min - min den - dní CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8J/ZR CRM-8J/Z CRM-8J/B CRM-8TO CRM-9H CRM-9H CRM-9HE CRM-9 CRM-H CRM-T CRM- CRM- CRM-6 JR- PDR-/A PDR-/B HT- HT- MR-T, MR-H PRM-9H PRM-9H PRM-H

13 Pøeledvá abulka lídacíc a mnirvacíc relé Typ Relé pr lídání napìí HR- A z lídané 60-76V -99% HR- A z lídané 6-V -99% HR-5 A z lídané 60-76V -99% HR- A AC, AC/DC V.5-50V -% AC 00 V 0-60V -% AC V 5-500V -% HR- A AC, AC/DC V.5-50V.5-50V AC 00 V 0-60V 0-60V AC V 5-500V 5-500V HR- A AC, 00, AC/DC V 60-76V -99% HR- A AC, 00, AC/DC V 80-80V -99% z lídané HR-5 A HR-5 A z lídané HR-5 HR-5 A A z lídané z lídané 60-76V 0-500V 60-76V 0-80V HDUI- D AC, 00, AC/DC V 80-80V 80-80V -99% Relé pr lídání prudu PRI- PRI- A A Analg (A) / Digial (D) Pèe fází Pèe mdulù Pøes (max) Pd (min) Výpadek Pøadí Asymerie AC -0, DC V AC -0, DC V PRI- A AC, AC/DC V Cs- AC Typ Funkce apájení (V) DC Okn Hysereze AC 00 V AC V.6-8A -0A 0.-.6A.5-5A -6A -% -% -% PRI- A AC, AC/DC V 0.-.6A 0.-.6A AC 00 V.5-5A.5-5A AC V -6A -6A apájecí napìí galvanicky ddìl. Hrní úrveò - MAX Rzsa líd. napìí/prudu pdní úrveò - MI OKO Hysereze pr MAX i MI Prdleva samsanì MAX samsanì pr MI Pèe knakù Funkce. relé Pamì - knak v nrmálním - jak HR-,ale pr - jak HR-,ale x - mniruje AC i DC n - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak HR-, ale sp - v -fázvýc sííc m - jak HR-, ale pr - jednducá a levná - jednducá a levná - jednducá a levná - urèen pr bvdy - maximálnì vybaven - nasavielná ranice - nasavielná ranice - mniruje AC i DC p - mìøící rzsay, sp - výsupní nezávislá - jak PRI-, ale sp Relé pr lídání úèiníku cs- CO- A AC V, 00 V, AC/DC V knrluje úèiník (c Hladinvé spínaèe HRH- A HRH- A HRH- A AC V, V, 00 V, AC/DC V AC V, AC/DC V, AC/DC V AC V, AC V 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k 5-0 k - mn zvli funkci - mn zvli funkci - kmple dvu výrb Termsay TER- A AC/DC, AC/DC V neb AC/DC V C C TER- A AC,AC/DC V C C TER-6 D AC,AC/DC V C C TER-7 A AC V, AC/DC -0V. k.8 k - jednducý ermsa - dvjiý ermsa (dv - mulifunkèní digiáln - ermsa pr lídán

14 Jednfunkèní èasvé relé CRM-8J, CRM-8J èasvý spínaè, mn puí pr dbì èerpadla p vypnuí pení, spínání venilárù... výbìr ze èasvýc funkcí: ) ZR - Zpdìný rzbì ) Z - Zpdìný návra ) B - Blikaè : kadá funkce mùe bý vládána napájecím napìím i vládacím vsupem výbìr ze 6-i èasvýc rzsaù (0.s-s/s-s/6s-60s/min-min/6min-60min/-) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V výsupní knak: CRM-8J: x pøepínací 6 A CRM-8J: x pøepínací 8 A sav výsupu indikuje èervená ED v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Funkce: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvý rzsa: asavení èasu: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje: Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: Rzmìr: Hmns: uvisející nrmy: UI CRM-8J CRM-8J zpdìný rzbì / zpdìný návra / blikaè A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % zelená ED 0.s- pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 500 mw èervená ED x 7 0.7x 5 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V) e (UI), An (AC V) e (UI), An (AC V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr UI-6g,-60g UI-80g,-8g È E 68-, È E 6- Zapjení CRM-8J CRM-8J Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu + - A A Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. A A A Pøíklad bjednání CRM-8J/, ZRs x pøepínací knak, napájení AC V, funkce zpdìný rzbì, èas-s CRM-8J/UI, B x pøepínací knak, napájení AC/DC - 0 V, funkce blikací zaèínající impulsem, èas 6 min - 60 min 5

15 Funkce ZR - Zpdìný rzbì U Z - Zpdìný návra U B - Blikaè : U POZ.: funkce ZR a Z je vládána jak napájecím napìím, ak i vládacím vsupem, zn. e pøi výpadku a znvubnvení napájecí napìí relé aumaicky vykná cyklus. Èasvé rzsay s s min min min max 0. s s 6s min 6 min s s 60 s min 60 min Ppis pøísrje vrky napájecí napìí A Ovládací vsup "" Indikace napájecí napìí CRM-8J Indikace výsupu asavení èasu Výsupní knaky

16 Mulifunkèní èasvé relé CRM-9H, CRM-9H, CRM-9 CCA U Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: apájecí napìí: Pøíkn (zdánlivý/zrávý) : Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Úbyek napìí na spínaèi: Pøipjení záìe na svrku B: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: Dba bnvení: Další údaje Pracvní epla: kladvací epla: Elekrická pevns: Pracvní pla: Upevnìní: Kryí: Kaegrie pøepìí: upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: UI È TET GOT puií pr elekrické spøebièe, vládání svìlení, pení, mrù, èerpadel, venilárù apd. funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) CRM-9H, CRM-9H: univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V neb AC V CRM-9: univerzální napájecí napìí AC - 0 V, abslunì bezluèné spínání výsupní knak: CRM-9: x pøepínací 6 A CRM-9: x pøepínací 8 A CRM-9: x saický bezknakní (riak) 0.7 A (60 A/< ms), spíná penciál A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu CRM-9H CRM-9H CRM-9 A- AC/DC - 0 V (AC Hz) AC0.7-VA/DC0.5-.7W ACV/50-60Hz AC max. VA /. W AC max. VA /.9 W -5 %; + % x pøepínací (Agi) x pøepínací (Agi) 6 A / AC 8A/AC 000 VA / AC, 8W/DC 000 VA / AC, 9W/DC A/<s A/<s 50VAC/VDC 50VAC/VDC 500 mw 500 mw mulifunkèní èervená ED mulifunkèní èervená ED x 7 x 7 0.7x 5 0.7x 5 AC - 0 V (50-60 Hz) AC max. 0.5 VA x saický bezknakní (riak) 0.7 A 60A/<ms max. 0.9 V pøi I max. An / I max. 0.7 A mulifunkèní èervená ED > 8 > 8 AC VA / DC W (UI), AC 0.5 VA (AC V), AC VA (AC - 0 V) AO (UI, AC V, AC - 0 V) E (UI), AO (AC V), E (AC - 0 V) A- min. 5 ms / max. nemezená max. 50 ms max. 50 ms max. 50 ms kv (napájení - výsup) zelená ED 0.s-dní ènými pøepínaèi 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C C C kv (napájení - výsup) libvlná DI liša E 6075 IP 0 z èelní panelu III. max..5 mm / s duinku.5 mm Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: UI-69g,-59g UI-89g,-88g 5g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení CRM-9H CRM-9H Mns pøipjení záìe k vládacímu vsupu Paralelnì mezi svrky - je mn pøipji záì (napø. sykaè, knrlku èi jiný pøísrj), ani by byla narušena správná funkce relé. U n + záì CRM-9 A A A 6 8 A A A A B 8 8 záì Imax 0.7A 8 6

17 Mulifunkèní èasvé relé s exerním pencimerem CRM-9HE nvé prvedení pencimeru èasvé relé s mnsí vládání èasu exerním vládacím prvkem - pencimerem, kerý je mné umísi napø. d dvíøek rzvadìèe, panelu funkcí - 5 èasvýc funkcí vládanýc napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem - funkce pamìvé (impulsní) relé kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d dní je rzdìlen d -i rzsaù (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-/0.dne-den/ den - dní / puze / puze OFF) univerzální napájecí napìí AC/DC - 0 V výsupní knak: x pøepínací 6 A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu exerní vládací prvek - pencimer je mné pøipji d max. vzdálensi m d relé CRM-9HE exerní vládací prvek - pencimer: kryí IP65 z pøední srany, kryí IP0 ze zadní srany vdièe pr prpjení exerní vládací prvku: max..5 mm s/bez duinky v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Teplní suèiniel: Výsup Pèe knakù: Jmenviý prud: pínaný výkn: Špièkvý prud: pínané napìí: Min. spínaný výkn DC: Indikace výsupu: Mecanická ivns: Elekrická ivns (AC): Ovládání Ovládací napìí: Pøíkn vládací vsupu: Pøipjení záìe mezi -: Pøipjení dunavek: Ovládací svrky: Délka vládací impulsu: CRM-9HE A- AC/DC - 0 V (AC Hz) Pøíkn: AC0.7-VA/DC0.5-.7W Tlerance napájecí napìí: -5 %; + % Indikace napájení: zelená ED Èasvé rzsay: asavení èasù: Èasvá dcylka: Pøesns pakvání: 0.s-dní ènými pøepínaèi, exerním pencimerem 5 % - pøi mecanickém nasavení 0. % - sabilia nasavené dny 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C x pøepínací (Agi) 6 A/AC 000 VA / AC, 8W/DC A/<s 50VAC/VDC 500 mw mulifunkèní èervená ED x 7 0.7x 5 UI AC VA / DC W An e A- min. 5 ms / max. nemezená Dba bnvení: max. 50 ms Další údaje Pracvní epla: C kladvací epla: C Elekrická pevns: kv (napájení - výsup) Pracvní pla: libvlná Upevnìní: DI liša E 6075 Kryí: IP 0 z èelní panelu Kaegrie pøepìí: III. upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù:.5 mm / s duinku.5 mm Rzmìry pencimeru: Hmns pencimeru: deailní rzmìry viz. sr g Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: 68 g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- ymbl / Zapjení Èasvé rzsay m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF den - dní puze puze OFF Funkce Ppis pøísrje Indikace napájecí napìí Hrubé nasavení èasu asavení funkcí A sdné s CRM-9H, viz. srana 7 Vsup pr exerní vládání èasu + A A B (min) B B B CRM-9HE m (max) B B B (min) 5 (max) B B d TIME OFF d e f g FUC c b i a j exerní vládací prvek exerní vládací prvek vrky napájecí napìí Indikace výsupu - mulifunkèní ED Funkce: a U 5-8 ED Funkce: e U 5-8 ED Ovládací vsup "" Pøíklady signalizace Výsupní knaky Vlná pzice 0

18 Funkce Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí a U Zpdìný návra reagující na sepnuí vládací knaku, bez ledu na délku je sepnuí f Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí b U Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku se zpdìným výsupem g Cyklvaè zaèínající mezeru p pøivedení napájecí napìí c U Zpdìný návra p sepnuí i rzepnuí vládací knaku Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí d U Pamìvé (impulsní) relé i Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu e Generár pulsu j U PU PU PU = 0.5 s Èasvé rzsay m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- m d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF - 0.-den -dní puze puze OFF Ppis pøísrje vrky napájecí napìí A Ovládací vsup "" Indikace napájecí napìí Hrubé nasavení èasu Jemné nasavení èasu CRM-9H m d TIME OFF Indikace výsupu - mulifunkèní ED Pøíklady signalizace Funkce: a U 5-8 ED asavení funkcí d e f g FUC c b i a j Funkce: e U 5-8 ED Výsupní knaky Pznámky ) CRM-9H neumòuje spínání rzdílnýc fází neb fázvé napìí. ) Pøi mnái d celplecvýc rzvdnic je øeba u CRM-9H ddre bezpeènu vzdálens min. mm d šrubkù svrek a k zákryu rzvádìèe. 7

19 Mulifunkèní èasvé relé CRM-6 puií pr elekrické spøebièe, vládání svìlení, pení, mrù, èerpadel, venilárù apd. 6 funkcí - èasvé funkce vládané napájecím napìím - èasvé funkce vládané vládacím vsupem kmfrní a pøeledné nasavvání funkcí a èasvýc rzsaù se prvádí ènými pøepínaèi nasavielný èas d 0. s d d je rzdìlen d 6-i rzsaù: (0.s-s/s-s/0.min-min/min-min/0.-/-) univerzální napájecí napìí AC -0 V a DC V výsupní knak: x pøepínací 8 A sav výsupu indikuje mulifunkèní èervená ED, kerá bliká neb svíí v závislsi na savu výsupu Tecnické paramery Pèe funkcí: apájecí svrky: apájecí napìí: Pøíkn: Tlerance napájecí napìí: Indikace napájení: CRM-6 6 A- AC - 0 V (AC Hz) a DC V AC0.7-VA/DC0.5-.7W -5 %; + % zelená ED Èasvé rzsay: 0.s-d asavení èasù: ènými pøepínaèi Èasvá dcylka: 5 % - pøi mecanickém nasavení Pøesns pakvání: 0. % - sabilia nasavené dny Teplní suèiniel: 0.0 % / C, vzaná dna = 0 C Výsup Pèe knakù: x pøepínací (AgnO ) Jmenviý prud: 8A/AC pínaný výkn: 500 VA / AC, 0W/DC Indikace výsupu: mulifunkèní èervená ED Mecanická ivns: x 7 Elekrická ivns (AC): x 5 Ovládání Ovládací napìí UI Pøíkn vládací vsupu: AC VA / DC W Pøipjení záìe mezi -: AO Pøipjení dunavek: e Ovládací svrky: A- Délka vládací impulsu: min. 5 ms / max. nemezená Dba bnvení: max. 50 ms Další údaje Pracvní epla: C kladvací epla: C Elekrická pevns: kv (napájení - výsup) Pracvní pla: libvlná Upevnìní: DI liša E 6075 Kryí: IP 0 z èelní panelu Kaegrie pøepìí: III. upeò zneèišìní: Prùøez pøipjvacíc vdièù: bez duinky max. x.5 mm, x.5 mm s duinku max. x.5 mm, x.5 mm Rzmìr: x 7.6 x 6 mm, deailní rzmìry viz. sr Hmns: 69 g uvisející nrmy: È E 68-, È E 6- v prvedení -MODU, upevnìní na DI lišu ymbl / Zapjení Funkce a b d e k i U U U Ppis pøísrje Indikace napájecí napìí A < A Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu Impulsní relé se zpdìním siskem zapne a dalším siskem vypne výsup, pkud k nìmu djde pøed vypršením èasu Zpdìný rzbì zpdìný rzbì p sepnuí spínaèe a d vypnuí CRM-6 m d e k i b a + TIME FUC záì A vrky napájecí napìí Vsup Indikace savu výsupu Hrubé nasavení èasu Jemné nasavení èasu Vlba funkce Výsupní knaky Výsupní knaky 5

20 Funkce PRM-9H, PRM-9H Zpdìný rzbì p pøivedení napájecí napìí a U R Zpdìný návra reagující na sepnuí vládací knaku, bez ledu na délku sepnuí f R Zpdìný návra p pøivedení napájecí napìí b U R Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku se zpdìným výsupem g R Cyklvaè zaèínající mezeru p pøivedení napájecí napìí c U R Zpdìný návra p sepnuí i rzepnuí vládací knaku R Cyklvaè zaèínající impulsem p pøivedení napájecí napìí d U R Pamìvé (impulsní) relé i R Zpdìný návra p vypnuí vládací knaku s kamiým sepnuím výsupu e R Generár pulsu j U R PU PU PU = 0.5 s Funkce PRM-H U Cyklvaè zaèínající impulsem 5 U R Cyklvaè zaèínající mezeru 5 R Ppis pøísrjù / Zapjení Indikace napájecí napìí Indikace napájecí napìí PRM-9H m d TIME OFF PRM-9H U m d TIME OFF Indikace výsupu Hrubé nasavení èasu PRM-H U m d TIME 0 Indikace výsupu Hrubé nasavení èasu IMPU 50V AC 6A/000VA U 5 R d e c b a f g FUC i j 50V AC 8A/000VA 5 R R 8 9 d e f g c b i a j FUC Jemné nasavení èasu asavení funkcí 50V AC 8A/000VA 5 R R 8 9 m d TIME 0 Jemné nasavení èasu IMPU Hrubé nasavení èasu MEZERA Jemné nasavení èasu MEZERA Èasvé rzsay PRM-9H, PRM-9H m m d m d OFF OFF m d OFF d OFF d OFF 0.-s -s 0.-min -min 0.- d m d m d m d m d OFF OFF OFF OFF OFF den - dní puze puze OFF m m Èasvé rzsay PRM-H m m d m d 0 0 m d 0 d 0 d 0 0.-s -s 0.-min -min 0.- d m d m d m d m d den - dní - dní - 0 dní m m 9

www.elkoep.sk ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Czech Republic ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia

www.elkoep.sk ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Czech Republic ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia MODUOV M MODUOVÉ ODUOVÉ EEKTROICKÉ EEKTROICKÉ PRÍTROJE P RÍTROJE Í OJJ EKO EP Russia T EC H I C K Ý K ATA ÓG EKO EP Poland EKO EP Germany EKO EP Ausria ~ EKO EP Espana MODUOVÉ M D O ÉE EEKTROICKÉ E T O

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

www.rele.cz Modulové elektronické přístroje "Vždy něco navíc" pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé Stmívače

www.rele.cz Modulové elektronické přístroje Vždy něco navíc pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé Stmívače Modulové elektronické přístroje p j pro domovní a průmyslové instalace Časová relé Pomocná a výkonová relé tmívače apájecí zdroje Hlídací a monitorovací relé Termostaty "Vždy něco navíc" www.rele.cz 007

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

MODULOVÉ ELEKTRONICKÉ PRÍSTROJE

MODULOVÉ ELEKTRONICKÉ PRÍSTROJE Rusko USA Ukrajina MODUOVÉ EEKTROICKÉ PRÍSTROJE TECH ICK Ý K ATAÓG Poľsko Česká republika Rakúsko Španielsko Maďarsko Slovensko Turecko SAE MODUOVÉ EEKTROICKÉ PRÍSTROJE TECHICKÝ KATAÓG 07 emecko Irán Saudská

Více

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 Krolní echnika Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 varimeer Nyní s rozsahy do 100 A! 02226 IL 9277 IP 9277 SL 9277 SP 9277 splňuje požadavky norem IEC 255, EN 60 255, VDE

Více

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6 Mulifunkèní digiální ermosa ìkujeme Vám, e jse si zakoupili eno pøísroj. dmìnou za Vaši projevenou dùvìru Vámbudou vysoké echnické a funkèní vlasnosi, keré eno výrobek poskyuje. Vìøíme, e Vámeno návod

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

Průmyslové časové relé A

Průmyslové časové relé A ŘADA ŘADA multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití multifunkční: 8 časových funkcí.91 se 4 blikacími funkcemi 5 variant s monofunkcí multinapěťové: (24...240) V AC/DC, vlastní přizpůsobení

Více

Hodiny spínací, 16 A. - šířka 17,5 mm. - čelní panel 72 x 72 mm - montáž do panelu ŘADA 12

Hodiny spínací, 16 A. - šířka 17,5 mm. - čelní panel 72 x 72 mm - montáž do panelu ŘADA 12 ŘADA ŘADA mechanické spínací hodiny - s denním programem - tý denním programem Typ.01 - denní program - šířka 35,8 mm - na D-lištu ČS E 60715 TH35 Typ.11 - denní program - šířka 17,5 mm - na D-lištu ČS

Více

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v průmyslu multifunkční: 4 časové funkce multinapěťové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s do 10 h na

Více

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční nebo monofunkční.01t - multifunkční, multinapěťové.11t - zpožděný rozběh, multinapěťové splňuje ČSN EN 45545-2:2013 v částech protipožární vlastnosti a komponenty pro drážní vozidla,

Více

SW nevyužito. SW nevyužito. SW nevyužito 4 log. výstupy / 2xEOL. SW nevyužito Ethernet 3x RS 485 (BUS-1, BUS-2, BUS-3)

SW nevyužito. SW nevyužito. SW nevyužito 4 log. výstupy / 2xEOL. SW nevyužito Ethernet 3x RS 485 (BUS-1, BUS-2, BUS-3) m n i t r v a c í j e d n t k a wireless Je-li mnitrvací jedntka FLM naknfigurvaná v režimu perimetr, zajiš uje jedntka synchrnizaci tagù. Rádivì kmunikuje se dvìma prvními a dvìma psledními tagy perimetru.

Více

www.rele.cz 2007/08 Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Jističe Pomocná a výkonová relé

www.rele.cz 2007/08 Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Jističe Pomocná a výkonová relé Modulové elektronické přístroje Instalační přístroje pro jištění a spínání Časová relé Pomocná a výkonová relé tmívače apájecí zdroje Jističe Proudové crániče Modulové stykače Hlídací a monitorovací relé

Více

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití 83.01 83.02 83.52 multifunkčni: 8 časových funkcí 83.91 se 4 blikacími funkcemi : (12...240)

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v pr myslu 82.01 multifunkční: 4 časové funkce multinap ové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časových rozsah od 0,05 s do 10

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

5.12 Schéma propojení pro øízení obìhového èerpadla i kotle

5.12 Schéma propojení pro øízení obìhového èerpadla i kotle 39 5.1 chéma propojení pro øízení obìhového èerpadla i kole!!! Na øídící jednoce naprogramova "plynulá regulace"!!! Upozornìní : u kolù je ádoucí pou í sí ový odrušovací filr Bez odrušení nelze zaruèi

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

EVE. Modulové přístroje. Energie pod kontrolou. Hlavní vypínače. Modulové ovladače a signálky. Zvonkové transformátory. Elektronické přístroje

EVE. Modulové přístroje. Energie pod kontrolou. Hlavní vypínače. Modulové ovladače a signálky. Zvonkové transformátory. Elektronické přístroje Hlavní vypínače Modulové ovladače a signálky Zvonkové transformátory Elektronické přístroje Technické údaje 38 39 41 42 219 Modulové přístroje Energie pod kontrolou 37 Hlavní vypínače Hlavní vypínače Hlavní

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny C Z Digitální spínací hodiny SHT-1 SHT-1/2 SHT-3 SHT-3/2 Obsah Varování... 3 Charakteristika... Technické parametry... 5 Popis přístroje... 6 Symbol, Zapojení... 8 Provedení spínacích hodin, Zátěž... 9

Více

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A Řada Relé s nuceně vedenými kontakty v modulovém provedení podle ČSN EN 50205:2002, typ A.12...5110.14...0220/0310.16..0420 pro funkční bezpečnost strojních zařízení

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny C Z Digitální spínací hodiny SHT-1 SHT-1/2 SHT-3 SHT-3/2 Obsah Symbol, Zapojení... 3 Varování... Charakteristika... 5 Technické parametry... 6 Provedení spínacích hodin, Zátěž... 7 Popis přístroje... 8-9

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Strana Strana 17-5

Strana Strana 17-5 rana -2 NTALAČNÍ ČAOVÁ RELÉ Vhodná pro použií v insalačních rozvodnicích Volielný časový rozsah na čelní sraně kryu:, s... dnů LED indikace Monáž na DN lišu mm lavičkové svorky rana - ČAOVÁ RELÉ DO PATE

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin Nové jisiãe do 630 A Compac NR Merlin Gerin S elekrickou energií dokážeme více. Compac NR Obsah srana Pfiehled pfiísrojû znaãky Merlin Gerin do 630 A 2 a 3 Jisiãe Compac NR 4 aï 24 Funkce a charakerisiky

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

Modulové elektronické přístroje. www.elkoep.cz

Modulové elektronické přístroje. www.elkoep.cz Modulové elektronické přístroje www.elkoep.cz OBSAH Úvod Všeobecné informace Použití relé v praxi Přehled relé Marketingová podpora Konec prezentace Obsah ÚVOD založení firmy 1993 Jiří Konečný ELKO (fyzická

Více

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A

Relé do patice / do PS, 8-10 - 16 A ..4...4.4 ada 40 Relé do patice / do PS, 8-0 - A 40. 40. 40. standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami a v tšinou značek zkušeben - cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Měřicí a kontrolní relé, A

Měřicí a kontrolní relé, A ŘADA ŘADA síťová kontrolní a měřicí relé, 1- a 3-fázová multifunkční pro kontrolní a měřicí účely: podpětí, přepětí, podpětí a přepětí současně, výpadek fáze, sled fází, asymetrie fází a přerušení N-vodiče

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Strana 17-5. Strana 17-2

Strana 17-5. Strana 17-2 rana -2 NTALAČNÍ ČAOVÁ Vhodná pro použií v insalačních rozvodnicích Volielný časový rozsah na čelní sraně kryu:, sekundy dní LED indikace Monáž na DN lišu 3 mm lavičkové svorky rana - ČAOVÁ DO PATE NEO

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02-

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02- GD-02- -02- -02- s í - í i eko -02- -02-02- 1. -02-DIN D-02-DIN nabízí provozu: OVLÁDÁNÍ, aktivuje / deaktivuje výstup s pulzu (1 s 24 Podrobnosti v kapitole 5 SLEDOVÁNÍ STAVU, pomocí vstupu sleduje stav

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Digitální hlídací relé pro kompletní kontrolu 3-fázových sítí HDUI-3. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 2. Charakteristika pøístroje

Digitální hlídací relé pro kompletní kontrolu 3-fázových sítí HDUI-3. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 2. Charakteristika pøístroje 81; 83-0-001 Rev:0 Digitální hlídací relé pro kompletní kontrolu 3-fázových sítí CZ Návod k obluze Dìkujeme ám, e jste si zakoupili tento pøístroj Odmìnou za aši projevenou dùvìru ám budou vysoké technické

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Bezpečnostní relé OA / OW 5669

Bezpečnostní relé OA / OW 5669 ezpečnostní relé OA / OW 59 splňuje požadavky EN 50 05, IEC/EN 0 55, IEC 0-1 s nuceně spínanými kontakty volitelně vodotěsné provedení OW dvojitá a zesílená izolace mezi kontaktovými poli podle EN 50 178

Více

Jednovøetenová èerpadla EFS, EFM, EFT. Oblast použití. Konstrukce a materiálové provedení. Pøíklad oznaèení èerpadla.

Jednovøetenová èerpadla EFS, EFM, EFT. Oblast použití. Konstrukce a materiálové provedení. Pøíklad oznaèení èerpadla. Pužií Jednvøeenvá èepadla EFS,, služí k dpavì kapalin a láek jak øidkých, ak velmi viskzních, èisých i abazivních s bsahem plynù, kapalin majících skln k pìnìní, s bsahem vlákniých a pevných èásic, p dpavu

Více

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234 E 34 CDC 51 089 F0b06 Jmenovité Řídící Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící ovládací vstup údaje za 1 ks skupina 1 ks jednotka napětí V Typ Objednací číslo EAN kg ks Multifunkční časovače E 34 CT-MFD:

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Řada 78 Spínané síťové zdroje na DIN-lištu výstup:12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; (12-36 - 60-120 - 130) vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz (120...240) V AC/DC nebo 220 V DC

Více

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Krolní echna Nadproudové relé varmer IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Nyní pro proudy až do 100 A! A 0 IK 9270 IL 9270 splňuje požadavy norem IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 IP 9270,

Více

SPÍNACÍ TECHNIKA. Pomocná a vazební relé

SPÍNACÍ TECHNIKA. Pomocná a vazební relé SPÍNACÍ TECHNIKA SPÍNACÍ TECHNIKA Pomocná a vazební relé RM Průmyslová pomocná relé Pomocná relé pro všeobecné použití 4 přepínací kontakty Trvalé proudové zatížení 6 A Mechanická páčka s aretací Mechanická

Více

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Řada 49 - Vazební člen, A

Řada 49 - Vazební člen, A Řada 49 - Vazební člen, 8-10 - 16 A Řada 49 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,5 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul 49.31-50x0 49.52/72-50x0 cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V MANELER R Hlídač frekvence a výpadku fází RSTB Slouží pro hlídání napětí, sledu a výpadku fází v rozvaděči, ochrana přístrojů a zařízení Monitoruje velikost napětí v 3-fázové soustavě napětí Možnost nastavení

Více

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A 14 14 multifunkční schodišťový automat Typ 14.01-8 funkcí - varování před vypnutím dle D 18015-2 Typ 14.71-3 funkce časový rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínaná při průchodu napětí nulou vhodné pro 3-

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Řada 12 - Hodiny spínací, 16 A

Řada 12 - Hodiny spínací, 16 A mechanické spínací hodiny s denním nebo ty denním programem záloha chodu 100 h při vyṕadku napájení na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35 typ 12.01 šířka 35,8 mm typ 12.11 šířka 17,6 mm pro typ 12.31 rámeček

Více

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových Minia 5SV8 Proudové chrániče MOITOROVACÍ RELÉ REZIDÁLÍHO PROD 5SV8 rčeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových proudů) a ochranu před požárem, mezní doby nepůsobení I Δt. Montáž

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru Prostorový regulátor urèený pro kotle s dvoubodovou regulací výkonu, umístìní na zeï, regulaèní rozsah 5-30 C, spínací kontakt bez potenciálu, pøípojka 230 V, 50 Hz TR 12 Možno použít i pro výrobky jiných

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

Finanční management. Zabezpečená pozice. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black- Scholesův vzorec, reálné opce

Finanční management. Zabezpečená pozice. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black- Scholesův vzorec, reálné opce Finanční managemen Cena pce paria kupní a prdejní pce Black- chlesův vzrec reálné pce Máme-li dvě finanční akiva - akcie a pci na y akcie - můžeme dsáhnu bezrizikvé zabezpečené pzice. Změna ceny jednh

Více

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 multifunkční schodišťovy automat šířka 17,5 mm časovy rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínání při průchodu napětí nulou funkce varování před vypnutím u typu 14.01

Více

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 splňuje požadavky norem EN 50 205, IEC 60 255, IEC 60 664 s nuceně spínacími kontakty nízký jmenovitý příkon vysoká mechanická životnost vysoká bezpečnost spínání korunkovými

Více