ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV"

Transkript

1 Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou Zpracovatel: Ing. Vladimíra Tichá Březen

2 Obsah 1 Základní informace o dotazníkovém šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb na okrese Benešov Kontext realizovaného šetření Metodika šetření Cíle analýzy Základní statistické údaje Souhrnné údaje za území okresu Benešov Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných na území okresu Benešov Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Kapacity a počty klientů u poskytovaných sociálních služeb Údaje pro území ORP Benešov Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných v rámci ORP Benešov Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Kapacita a počty klientů poskytovaných sociálních služeb Údaje pro území ORP Vlašim Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných na území ORP Vlašim Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb na území Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb

3 2.3.5 Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Kapacita a počty klientů poskytovaných sociálních služeb Údaje pro území ORP Votice Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných na území ORP Votice Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Kapacita a počty klientů poskytovaných sociálních služeb Návazné služby poskytované na okrese Benešov Cílové skupiny poskytovaných návazných služeb Poskytované návazné služby dle věkových skupin uživatelů Kvalitativní šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb Spolupráce poskytovatelů a jiných subjektů Problémy spojené s poskytováním služeb Služby, které dle poskytovatelů na území okresu chybí Plány poskytovatelů do budoucna Způsob informování občanů o poskytovaných sociálních a návazných službách Očekávání poskytovatelů vůči městu a okolním obcím Hlavní zjištění provedeného šetření

4 1 Základní informace o dotazníkovém šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb na okrese Benešov 1.1 Kontext realizovaného šetření Pro zajištění sociálních služeb na lokální úrovni se v rámci České republiky již řadu let využívá metoda komunitního plánování sociálních služeb. Smyslem celého tohoto procesu je zajištění efektivního plánování rozvoje nejen samotných služeb sociálních, ale také služeb návazných 1, prostřednictvím kterých je poskytována pomoc a podpora občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tato analýza se stává jednou ze součástí projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb, jehož realizaci zahájilo město Benešov v dubnu roku S přihlédnutím ke skutečnosti, že sociální služby ORP 2 Benešov, ORP Vlašim a ORP Votice jsou vzájemně provázány, je projekt vztažen k území celého okresu Benešov a města Vlašim a Votice přistoupila k realizaci projektu jako spolupracující města. Cílem této analýzy je zjištění aktuální situace na poli sociálních služeb v daném regionu. Obsahem realizované analýzy jsou jednak statistická data a pak také kvalitativní popis situace v regionu. 1.2 Metodika šetření Koordinátoři obcí Votice, Vlašim a Benešov zmapovali poskytovatele registrovaných sociálních služeb na území okresu Benešov. Seznam byl zpracován na základě těchto informací: - aktivní poskytovatelé sociálních služeb působících na daném území.; - registru poskytovatelů sociálních služeb; - informací od vedoucích sociálních odborů o aktivních organizacích poskytující registrované služby; 1 Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními službami dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb doplňují. Lze říci, že bez těchto služeb by byla pomoc osobám v nepříznivé životní situaci neúplná. 2 Obec s rozšířenou působností 1

5 Do provedené analýzy byly zahrnuti nejen registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle typologie MPSV ČR 3, ale rovněž poskytovatelé služeb návazných, které ty registrované doplňují. Jinak řečeno, primárně byly oslovení pouze poskytovatelé registrovaných sociálních služeb na území okresu Benešov, ale následně byly zahrnuty i organizace poskytující služby návazné, které o zapojení se došetření projevily samy zájem i (rozdělení viz Tabulka 1). Problematice návazných služeb se podrobněji věnuje samostatná kapitola 3. Pro zpracování analýzy byly využity informace/data poskytnuté oslovenými subjekty prostřednictvím dotazníku. Ten byl organizacemi buď zpracován v elektronické formě, nebo v několika případech proběhly osobní rozhovory se zástupci poskytovatele. Pro případné ověření či doplnění údajů byl využit Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV a také webové stránky jednotlivých organizací. Vypracovaný seznam lze považovat za kompletní přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb se sídlem poskytování na okrese Benešov a to při zohlednění jedné organizace, která se na zpracování analýzy odmítla podílet. Osloveny nebyly ty organizace, které na území okresu působí pouze externě nebo-li pouze v případě potřeby dojíždí a nemají v regionu sídlo poskytování. V návaznosti na výše uvedené je nutné podotknout, že zapojení poskytovatelů služeb do procesu komunitního plánování je dobrovolné, stejně tak jako poskytnutí jakýchkoliv informací. V rámci této analýzy lze konstatovat, že s poskytnutím údajů ze strany organizací nebyl žádný větší problém, je-li bráno na zřetel případné zachování anonymity klientů při poskytování některých služeb. Výjimkou byly údaje o kapacitách služby a případně počtu neuspokojených žadatelů, kvůli kterým jsme byli nuceni v mnohých případech opětovně kontaktovat poskytovatele. Sběr dat proběhl v období od června 2013 do března 2014 a to na území jednotlivých ORP Benešov, Vlašim a Votice. Realizace proběhla ve dvou etapách, přičemž druhá etapa se zaměřovala na získání aktuálních kapacit a využití služeb k Rozdělení poskytovatelů bylo stanoveno dle hlavního sídla poskytování služeb na okrese Benešov. Celkem bylo osloveno 30 poskytovatelů sociálních služeb, přičemž jeden z oslovených se odmítl podílet na spolupráci a 29 organizací poskytlo své údaje. Procentuálně lze tedy návratnost dotazníků stanovit na 96,7 %. Seznam poskytovatelů, kteří se rozhodli zapojit a spo- 3 Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky 2

6 lupracovat na šetření je uveden v Tabulce 1. Ty organizace, které jsou poskytovateli návazných služeb, jsou označeny hvězdičkou. Tabulka 1 Přehled poskytovatelů služeb spolupracujících na šetření 1 CERPOS 2 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb 3* Gaudia, o.p.s. 4* Legion,o.s. 5 Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov 6* Mateřské centrum Hvězdička 7 Pečovatelská služba okresu Benešov 8 Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska 9 Svaz tělesně postižených v ČR o.s.okresní organizace Benešov 10* Občanské sdružení Rozum a Cit 11 RUAH o.p.s. 12 Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora 13 VLTAWIA s.r.o. Rodinná psychologická poradna 14 Občanské sdružení TŘI Hospic Dobrého Pastýře 15 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. 16 SEN pro SEN, s.r.o. 17 Domov pro seniory Pyšely 18 Cesta integrace, o.p.s. (občanská poradna Benešov) 19 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje 20 Farní charita Starý Knín 21 Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice 22 Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb 23 Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb 24 VillaVallila, občanské sdružení 25* Statek Vlčkovice, o.p.s. 26 Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb 27* Rehabilitační ústav Kladruby 3

7 1.3 Cíle analýzy Hlavní cíle zpracovávané analýzy lze rozdělit na 2 části: 1) Ověření a aktualizace základních statistických údajů o poskytovatelích; Ověřované údaje: Kontaktní údaje organizací; Poskytované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách; Cílové a věkové skupiny uživatelů jednotlivých služeb; Kapacity poskytovaných služeb (lůžka/místa/klienti/kontakty) v období ; Počty případně neuspokojených žadatelů v období ; Místní a časová dostupnost nabízených služeb; 2) Kvalitativní zhodnocení situace poskytování služeb na okrese Benešov; Monitoring aktuální situace, plánů, problémů a očekávání oslovených poskytovatelů sociálních služeb. Zhodnocení úrovně pokrytí dané oblasti sociálními službami; Plány poskytovatelů v horizontu příštích 5 let; Problémy, se kterými se jednotliví poskytovatelé potýkají; Očekávání poskytovatelů vůči městu či okolním obcím; Vzájemná spolupráce poskytovatelů; Formy prezentace oslovených organizací; 4

8 2 Základní statistické údaje Základní statistické údaje slouží ke shrnutí jednotlivých druhů sociálních služeb, jejich zaměření a formy poskytování sociálních služeb, cílové skupiny a jejich věkovou strukturu a v neposlední řadě časové a místní dostupnosti. Výsledky šetření jsou z důvodu potřeby pro jednotlivé úřady rozděleny do 4 částí a to souhrnná kapitola za celý okres Benešov a dále kapitoly za jednotlivé ORP Souhrnné údaje za území okresu Benešov Občanům na území okresu Benešov je v tuto chvíli k dispozici 25 poskytovatelů sociálních služeb a 6 organizací, které nabízí služby návazné. Konkrétněji- k dispozici je 26 poskytovatelů čistě sociálních služeb, z kterých na šetření spolupracovalo 25 a 2 z těchto organizací nabízí také služby návazné. Čtyři z oslovených organizací jsou poskytovatelé čistě služeb návazných Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. 5, poskytovaných na území okresu Benešov Obyvatelům na okrese Benešov jsou poskytovány služby prostřednictvím 25 poskytovatelů, kteří nabízejí celkem 45 registrovaných služeb a u kterých lze říci, že v daných oblastech působnosti vzájemně spolupracujících. Celkem je nabízeno 17 druhů služeb (viz Tabulka č.2). Mezi nejčastěji poskytovanými službami se na první místo řadí odborné sociální poradenství s 10 poskytovateli, dále pak domovy pro seniory s 5 poskytovateli a shodně se 4 poskytovateli pak odlehčovací a pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na druhém konci pomyslné řady stojí skupina registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, které na benešovském okrese dle zpracovaného šetření nejsou poskytovány prostřednictvím žádné z oslovených organizací. Nedostupnost těchto služeb ovšem nemusí nutně znamenat jejich potřebnost na daném území. 4 V případě, že v grafických či tabulkových zobrazeních nesouhlasí celkové součty s textovou částí, je toto způsobeno neuvedením daných údajů ze strany poskytovatele 5 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách 5

9 Sociální služby, které na území okresu Benešov nejsou poskytovány: Centra denních služeb; Denní stacionáře; Intervenční centra; Krizová pomoc; Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; Podpora samostatného bydlení; Průvodcovské a předčitatelské služby; Raná péče; Služby následné péče; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Sociálně terapeutické dílny; Telefonická krizová pomoc; Terapeutické komunity; Tísňová péče; Tlumočnické služby; Týdenní stacionáře; Na absenci několika těchto služeb, především stacionářů, bylo upozorňováno ze strany mnohých respondentů. Více podrobností v rámci kapitoly Služby, které dle poskytovatelů na okrese chybí. Tabulka 2 Přehled sociálních služeb poskytovaných občanům na okrese Benešov Sociální služba Azylové domy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domy na půl cesty Poskytovatel služby Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Domov seniorů Benešov Domov seniorů Vojkov Domov ve Vlašimi SEN pro SEN, s.r.o. Domov pro seniory Pyšely Domov seniorů Vojkov Domov seniorů Jankov CERPOS 6

10 Chráněné bydlení Kontaktní centra Nízkoprahová denní centra Noclehárny Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče VillaVallila, o.s. Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov Občanské sdružení TŘI Hospic Dobrého Pastýře Občanské sdružení Rozum a Cit Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Legion,o.s. Gaudia, o.p.s. VLTAWIA s.r.o. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Cesta integrace, o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. VillaVallila, o.s. Domov seniorů Jankov RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. Farní charita Starý Knín RUAH o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Pečovatelská služba okresu Benešov Farní charita Starý Knín Domov seniorů Jankov RUAH o.p.s. Farní charita Starý Knín Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní org. Benešov Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Rehabilitační ústav Kladruby Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. Terénní programy Zdroj:Zpracované šetření, březen 2014 Pečovatelská služba okresu Benešov Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov 7

11 Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách rozlišujeme služby sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Na sledovaném území je poskytováno 8 služeb z oblasti sociálního poradenství prostřednictvím 8 poskytovatelů, 26 služeb z oblasti sociální péče (prostřednictvím 15 poskytovatelů) a 11 služeb ze skupiny služeb sociální prevence (prostřednictvím 8 poskytovatelů). Graf 1 Počet sociálních služeb poskytovaných na území okresu Benešov dle zaměření na prevenci, péči a poradenství Dle formy poskytování uživatelům se sociální služby dělí na ambulantní, terénní a pobytové. V některých případech může být forma kombinovaná. Občanům benešovského okresu jsou nejčastěji poskytovány služby pobytové (17 služeb), dále pak terénní (12 služeb) a služby ambulantní (6 služeb). Mezi kombinovanými jsou poskytovány formy ambulantní-pobytové (1 služba) a ambulantní-terénní (7 služeb). 8

12 Graf 2 Počet poskytovaných sociálních služeb na území okresu Benešov dle formy poskytování Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Na území okresu Benešov jsou sociální a návazné služby poskytovány všem cílovým skupinám daných zákonem o sociálních službách kromě jedné a to skupině obětí obchodu s lidmi. Nejvíce se poskytovatelé zaměřují se svými službami na skupinu seniorů, kde 16 poskytovatelů nabízí 8 druhů služeb a osob se zdravotním postižením, kterým 12 poskytovatelů nabízí taktéž 8 druhů služeb. Jako další v pořadí s vyšším počtem poskytovatelů se řadí skupina osob s tělesným postižením (10 poskytovatelů s 6 druhy služeb) a osoby s kombinovaným postižením (9 poskytovatelů s 8 druhy služeb). Oproti tomu nejmenší zacílení poskytovatelů a poskytovaných služeb je na skupinu imigrantů a azylantů (1 poskytovatel s 1 službou) a osob se zrakovým postižením, kterým pouze 1 poskytovatel nabízí 2 služby. 9

13 Graf 3 Počet poskytovatelů a druhů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů na okrese Benešov Tabulka 3 Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů na území okresu Benešov Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny Imigranti a azylanti Oběti domácího násilí Poskytovatel služby Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna RUAH o.p.s. Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna 10

14 Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do 26 let věku pouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Osoby komerčně zneužívané Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s kombinovaným postižením VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna CERPOS RUAH o.p.s. Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Rehabilitační ústav Kladruby Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Pečovatelská služba okresu Benešov (do viz info níže) Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Rehabilitační ústav Kladruby Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora 11

15 Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se sluchovým postižením Osoby se zdravotním postižením VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice VillaVallila, občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Rehabilitační ústav Kladruby Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Benešov RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Pečovatelská služba okresu Benešov(do viz níže) Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Občanské sdružení Rozum a Cit Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora SEN pro SEN, s.r.o. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Farní charita Starý Knín Domov pro seniory Jankov RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje 12

16 Osoby se zrakovým postižením Osoby v krizi Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Pachatelé trestné činnosti Rodiny s dítětem/dětmi Senioři Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Cesta integrace o.p.s Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pečovatelská služba okresu Benešov (do viz info níže) Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Občanské sdružení Rozum a Cit Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. SEN pro SEN, s.r.o. Farní charita Starý Knín Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Benešov RUAH o.p.s. Domov pro seniory Pyšely Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Od ledna 2014 došlo ke změně cílových skupin a označené již nejsou registrovány 13

17 2.1.3 Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Obecně lze říci, že na daném území počet nabízených sociálních služeb stoupá společně s věkem klientů. Graf 4 Věkové skupiny klientů a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim poskytovány na území okresu Benešov Jak je z výše uvedeného grafu patrné nejvyšší počet sociálních služeb se s ohledem na věk uživatelů zaměřuje na věkovou kategorii dospělých, tj let, které je poskytováno celkem 13 druhů sociálních služeb Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Pro časovou dostupnost jednotlivých služeb platí, že se liší dle formy dané služby. Některé jsou poskytovány v pracovních dnech ve stanovených provozních hodinách a jiné vyžadují provoz nepřetržitý. Přehledová tabulka služeb poskytovaných 24 hodin denně 7 dní v týdnu je uvedena níže. 14

18 Tabulka 4 Přehled druhů pobytových a terénních sociálních služeb, které jsou na území okresu Benešov poskytovány nepřetržitě Pobytové služby Domov na půl cesty Domov pro seniory Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních Azylové domy Odlehčovací služby Chráněné bydlení Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdravotním postižením Terénní služby Odlehčovací služby Osobní asistence Graf 5 Časová dostupnost sociálních služeb na území okresu Benešov 15

19 Tabulka 5 Přehled poskytovatelů a jejich služeb, které jsou poskytovány na území okresu Benešov nepřetržitě Poskytovatel služby Druh služby 1 CERPOS domy na půl cesty 2 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory 3 RUAH o.p.s. odlehčovací služby osobní asistence 4 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského osobní asistence kraje, o.p.s. 5 SEN pro SEN, s.r.o. domov pro seniory 6 Domov pro seniory Pyšely domov pro seniory 7 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s., nemocnice Středočeského kraje odlehčovací služby sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních 8 Farní charita Starý Knín osobní asistence 9 Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení 10 Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory domov se zvláštním režimem odlehčovací služby 11 Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb domov se zvláštním režimem domov pro seniory 12 VillaVallila, občanské sdružení chráněné bydlení odlehčovací služby 13 Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory 14 azylové domy 15 osobní asistence 16 Rehabilitační ústav Kladruby sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních 16

20 2.1.5 Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Obyvatelům okresu Benešov jsou k dispozici nejen poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají své sídlo na tomto území, ale také poskytovatelé, kteří na sledované území dojíždí. Tito poskytovatelé nebyli v rámci prováděného šetření osloveni a nejsou v námi zpracované analýze zahrnuti. Dle poskytnutých údajů lze konstatovat, že územní působnost se liší dle charakteru dané služby a soustřeďuje se buď na benešovský region jako takový (či jeho konkrétní části), popřípadě na celý Středočeský kraj nebo v kombinaci s hlavním městem Praha. Rehabilitační ústav Kladruby, organizace CERPOS a domov seniorů Benešov má celorepublikovou působnost Kapacity a počty klientů u poskytovaných sociálních služeb Přehled kapacity a počtu klientů služeb vychází především z realizovaného dotazníkového šetření (poskytovatelé byli požádáni o uvedení počtu klientů, lůžek či kontaktů 6 ), popř.z dat uvedených v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelé měli možnost v rámci dotazníku uvést kapacitu lůžek, počet klientů, kontaktů či intervencí a to za roky Vzhledem ke skutečnosti, že k uvádění dat o kapacitách a počtu klientů/kontaktů není zpracována žádná metodika a údaje pro různé druhy služeb se liší, jsou zpracované grafy a tabulky pouze orientačním přehledem kapacit a využití služeb občany okresu Benešov. Uvedená data nelze samostatně vyhodnotit a jsou brána jako podklad pro další práci v rámci procesu plánování sociálních služeb na daném území. Právě z důvodu rozdílného pojetí kapacit u pobytových, terénních a ambulantních služeb jsou pro potřeby analýzy relevantní zejména údaje o počtu klientů u jednotlivých služeb. Kapacity zařízení (kapacity lůžek) nejsou ve sledovaném období výrazně proměnné, proto nemají potřebnou vypovídací hodnotu. Do tabulky č.6 jsou shrnuty počty klientů využívajících sociální služby poskytované na sledovaném území. Jak již bylo zmíněno výše, většina služeb jako ukazatel kapacity uvádí počet klientů, ovšem jsou zde takové sociální služby, které evidují počet kontaktů či intervencí a tyto nejsou v uvedené tabulce zahrnuty. 6 Kontakt zahrnuje oboustrannou interakci mezi pracovníkem a uživatelem sociální služby, popř. zájemcem o tuto službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Většinou se jedná o nestrukturovaný rozhovor pracovníka s uživatelem/zájemcem. 17

21 Některé organizace neeviduje rozdělení evidence na klienty z území jednotlivých ORP mnohdy s odůvodněním, že toto není uloženo zákonem. Tabulka6 Počty klientů evidovaných u sociálních služeb na území okresu Benešov v letech (počet klientů celkem/ 7 ORP Benešov/ORP Vlašim/ORP Votice) Sociální služba Azylové domy 94/33/16/21 88/29/14/18 119/37/37/20 120/39/25/5 Domovy pro os. se zdr. postižením 124/-/-/- 124/-/-/- 124/-/-/- 125/2/0/0 Domovy pro seniory 269/60/90/28 244/67/83/33 243/69/81/19 354/113/87/18 Domovy se zvl. režimem 4/0/3/1 3/2/0/1 26/4/1/1 44/6/3/4 Domy na půl cesty 10/10/0/0 10/8/0/0 10/5/0/0 12/8/4/0 Chráněné bydlení 39/-/-/- 39/-/-/- 39/-/-/- 39/0/0/0 Kontaktní centra 83/-/-/- 134/-/-/- 125/-/-/- 73/-/-/- Nízkoprahová denní centra x x 122/-/-/- 109/27/20/1 Noclehárny x x 865/-/-/- 1301/-/-/- Odborné sociální poradenství 1289/-/-/- 1536/0/89/0 1743/303/91/0 2324/270/194/0 Odlehčovací služby 81/-/-/- 58/-/-/- 47/-/-/- 39/27/3/3 Osobní asistence 11/5/3/3 31/7/21/3 34/6/25/3 81/34/44/3 Pečovatelské služba 893/583/232/78 987/622/278/87 997/642/265/75 980/621/261/68 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 579/3/0/5 559/3/0/5 814/3/4/5 815/6/97/9 Sociální rehabilitace 70/21/4/4 92/22/4/3 100/25/10/4 111/30/7/16 7 Počet klientů celkem nemusí souhlasit součtu uvedených klientů za jednotlivé ORP, což je způsobeno tím, že organizace přijímají klienty i zjiných regionů 18

22 Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče Terénní programy 40/-/-/- 54/-/-/- 267/22/33/3 906/25/28/3 Vysvětlivky: /-/ - údaj nebyl uveden; x údaje nebyly evidovány (služba nebyla poskytována); Graf 6 zobrazuje situaci v oblasti pobytových sociálních služeb na celém území okresu Benešov. Nejvíce klientů za celé sledované období je evidováno u domovů seniorů. Jako další s významným počtem klientů stojí domovy pro osoby se zdravotním postižením a azylové domy. Graf 6 Kapacita pobytových sociálních služeb na území okresu Benešov (počet klientů) Celému území okresu Benešov v počtu neuspokojených zájemců dominují domovy pro seniory. Ve sledovaném období jejich počet mírně klesá, ale i přesto jsou stále významně nad všemi ostatními, které byly ze strany poskytovatelů uvedeny. Je zde ale nutné podotknout, že se nemusí jednat o reálnou potřebu kapacit. Uvedený počet neuspokojených zájemců může být 19

23 ovlivněn několika faktory, např. jeden žadatel podá žádost o umístění u poskytovatelů v rámci všech ORP nebo je možné potřebu zájemce uspokojit jinak, ale ten o této možnosti neví. Toto konstatování je shodné pro údaje za jednotlivé ORP. Tabulka 7 Přehled sociálních služeb, které na okrese Benešov evidují vyšší počet neuspokojených zájemců (počet neuspokojených zájemců celkem/orp Benešov/ORP Vlašim/ORP Votice) Sociální služba Domov pro seniory 327/57/110/28 353/61/122/28 230/34/86/13 298/40/75/10 Sociální rehabilitace 15/4/1/2 19/7/2/0 22/8/2/0 15/3/0/1 Domov se zvláštním režimem 0 9/1/0/0 77/7/6/5 103/11/6/5 Azylové domy /8/5/0 2.2 Údaje pro území ORP Benešov Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných v rámci ORP Benešov Prostřednictvím 16 poskytovatelů je občanům ORP Benešov, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nabízeno 13 druhů služeb (viz Tabulka č.6). Celkem je v nabídce organizací 26 sociálních služeb. Stejně tak jako v rámci celého okresu, i zde patří služba odborné sociální poradenství na první pozici se 7 poskytovateli, a domov seniorů se 3 poskytovateli. Do skupiny sociálních služeb, které na území ORP Benešov nejsou poskytovány, je nutné oproti celému okresu Benešov přičíst následující: Azylové domy Domovy se zdravotním postižením Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení 20

24 Tabulka 8 Přehled sociálních služeb poskytovaných občanům v rámci území ORP Benešov Sociální služba Domovy pro seniory Domy na půl cesty Kontaktní centra Nízkoprahová denní centra Noclehárny Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Terénní programy Poskytovatel služby Domov seniorů Benešov SEN pro SEN, s.r.o. Domov pro seniory Pyšely CERPOS Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov Občanské sdružení TŘI Hospic Dobrého Pastýře Občanské sdružení Rozum a Cit Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska VLTAWIA s.r.o. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Cesta integrace, o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. RUAH o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Pečovatelská služba okresu Benešov RUAH o.p.s. Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní org. Benešov Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. Pečovatelská služba okresu Benešov Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Z níže uvedeného grafického zobrazení lze vyčíst, že na ORP Benešov jsou stejně jako v rámci celého okresu v největší míře poskytovány služby sociální péče (10 služeb), dále 9 služeb z oblasti sociální prevence a 7 služeb sociálního poradenství. 21

25 Graf 7 Počet sociálních služeb na území ORP Benešov dle zaměření na prevenci, péči a poradenství Zdroj: Zpracovaná analýza, březen 2014 Graf 8 Počet sociálních služeb na území ORP Benešov dle formy poskytování Občanům na území ORP Benešov jsou v největší míře poskytovány služby kombinované ambulantní-pobytové (7 služeb), dále pak terénní (6 služeb) a služby ambulantní (5 služeb). 22

26 2.2.2 Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Na území ORP Benešov jsou sociální služby poskytované všem cílovým skupinám definovaných zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Výjimku zde tvoří skupina imigrantů a azylantů a stejně tak jako ve všech sledovaných ORP i cílová skupina obětí obchodu s lidmi. V rámci níže uvedené grafu lze vyčíst, že nejvíce poskytovatelů je soustředěno na cílovou skupinu seniorů, kde 11 poskytovatelů nabízí uživatelům 7 služeb. Dalšími početně významnými skupinami jsou osoby se zdravotním postižením (9 poskytovatelů nabízejících 7 služeb) a osoby s tělesným postižením (8 poskytovatelů s nabídkou 8 služeb). Mezi cílové skupiny uživatelů, kterým jsou na ORP Benešov nabízeny služby pouze 1 poskytovatelem patří: oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; osoby komerčně zneužívané; osoby se zrakovým postižením; pachatelé trestné činnosti. 23

27 Graf 9 Počet poskytovatelů a druhů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů na území ORP Benešov Tabulka 9 Přehled poskytovatelů pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů na území ORP Benešov Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny Oběti domácího násilí Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do 26 let věku pouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Osoby komerčně zneužívané Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Poskytovatel služby Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna RUAH o.p.s. Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna CERPOS RUAH o.p.s. Magdaléna, obecně prospěšná společnost Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna 24

28 Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s kombinovaným postižením Osoby s mentálním postižením Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Pečovatelská služba okresu Benešov (do ) Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Osoby s tělesným postižením Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Benešov RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje 25

29 Osoby se sluchovým postižením Osoby se zdravotním postižením Osoby se zrakovým postižením Osoby v krizi Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Pečovatelská služba okresu Benešov (do ) Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Občanské sdružení Rozum a Cit Rytmus Benešov o.p.s.- pracoviště Benešov Rytmus Benešov o.p.s. - pracoviště Kutná Hora SEN pro SEN, s.r.o. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Cesta integrace o.p.s. Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pečovatelská služba okresu Benešov VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Pachatelé trestné činnosti VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Rodiny s dítětem/dětmi Pečovatelská služba okresu Benešov (do ) Občanské sdružení Rozum a Cit VLTAWIA s.r.o., Rodinná psychologická poradna Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. RUAH o.p.s. Senioři Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba okresu Benešov Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska Občanské sdružení Rozum a Cit Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s. SEN pro SEN, s.r.o. Svaz tělesně postižených v ČR o.s., okresní organizace Benešov RUAH o.p.s. Domov pro seniory Pyšely Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje 26

30 2.2.3 Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Uvedený graf zobrazuje fakt, že nejvíce sociálních služeb na území ORP Benešov se soustřeďuje na věkovou skupinu uživatelů od 27 do 80 let, kterým je poskytováno 8 druhů sociálních služeb. Graf 10 Věkové skupiny klientů a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim poskytovány na území ORP Benešov Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Z celkového počtu 16 poskytovatelů nabízí plná polovina své služby klientům nepřetržitě nebo dle individuální dohody a jak je patrné z níže uvedené tabulky č.8, jedná se především o služby pobytové. Služby ambulantní a terénní formy ostatních organizací jsou poskytovány ve stanovených hodinách a dnech. 27

31 Tabulka 10 Přehled druhů pobytových a terénních sociálních služeb, které jsou na území ORP Benešov poskytovány nepřetržitě Pobytová služba Domov na půl cesty Domov pro seniory Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních Terénní služba Odlehčovací služby Osobní asistence Tabulka 11 Přehled poskytovatelů a jejich služeb, které jsou na území ORP Benešov poskytovány nepřetržitě Poskytovatel služby CERPOS Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb RUAH o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. SEN pro SEN, s.r.o. Domov pro seniory Pyšely Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s., nemocnice Středočeského kraje Druh služby nepřetržitě poskytované služby domy na půl cesty domov pro seniory odlehčovací služby osobní asistence osobní asistence domov pro seniory domov pro seniory odlehčovací služby sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních 28

32 Graf 11 Časová dostupnost sociálních služeb na území ORP Benešov Územní působnost poskytovaných sociálních služeb Územní působnost poskytovaných sociálních služeb je z převážné většiny orientována na oblast benešovského regionu. 5 poskytovatelů rozšiřuje svou působnost na celý Středočeský kraj a nejblíže hlavní město Praha. Celkově lze říci, že to, kde organizace působí je také z velké části ovlivněno druhem a formou sociální služby, která je poskytována Kapacita a počty klientů poskytovaných sociálních služeb Tabulka 12 Počty klientů sociálních služeb na území ORP Benešov v letech (počet klientů celkem/orp Benešov/ORP Vlašim/ORP Votice) Sociální služba Domovy pro seniory 100/42/4/9 100/51/3/11 100/49/4/8 101/94/2/5 Domy na půl cesty 10/10/0/0 10/8/0/0 10/5/0/0 12/8/4/0 Kontaktní centra 83/-/-/- 134/-/-/- 125/-/-/- 73/-/-/- Nízkoprahová denní centra x x 122/-/-/- 109/27/20/1 29

33 Noclehárny x x 865/-/-/- 1301/-/-/- Odborné sociální poradenství 1289/-/-/- 1447/-/-/- 1652/303/-/- 2113/245/8/- Odlehčovací služby 54/-/-/- 31/-/-/- 20/-/-/- 39/27/3/3 Osobní asistence 1/0/1/0 2/2/0/0 1/1/0/0 30/28/2/0 Pečovatelské služba 806/560/232/14 895/603/278/14 893/614/265/14 865/593/261/11 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 571/-/-/- 551/-/-/- 802/-/-/- 703/-/-/- Sociální rehabilitace 70/21/4/4 92/22/4/3 100/25/10/4 111/30/7/16 Terénní programy 40/-/-/- 54/-/-/- 267/22/33/3 906/25/28/3 Vysvětlivky: /-/ - údaj nebyl uveden; x údaje nebyly evidovány (služba nebyla poskytována); Graf vztahující se ke kapacitám pobytových sociálních služeb jasně ukazuje, že nejvíce klientů je vykazováno v rámci domovů seniorů, které souběžně s tím patří na první příčku v počtu neuspokojených klientů. Graf 12 Kapacita pobytových sociálních služeb na území ORB Benešov (počet klientů) 30

34 V rámci grafu nejsou zaneseny níže uvedené pobytové sociální služby, a to z důvodu, že nejsou na území ORP Benešov poskytovány. Jedná se o služby: azylové domy; domov pro osoby se zdravotním postižením; domov se zvláštním režimem; chráněné bydlení. Tabulka 13 Přehled sociálních služeb, které na území ORP Benešov evidují vyšší počet neuspokojených zájemců (počet neuspokojených zájemců celkem/orp Benešov/ORP Vlašim/ORP Votice) Sociální služba Domov pro seniory 84/16/3/7 76/14/5/7 61/17/4/4 74/21/2/3 Sociální rehabilitace 15/4/1/2 19/7/2/0 22/8/2/0 15/3/0/1 2.3 Údaje pro území ORP Vlašim Přehled druhů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovaných na území ORP Vlašim Občanům na území ORP Vlašim je v současnosti nabízeno celkem 6 sociálních služeb od 4 poskytovatelů, kteří pro své služby mají na daném území sídlo. Spektrum služeb není široké a každý z poskytovatelů, možná právě proto, nabízí jiný druh služeb. Nelze tedy říci, že některý druh služby na tomto území mezi poskytovateli převažuje. Jak již bylo řečeno, na daném území není v důsledku malého počtu poskytovatelů portfolio druhů poskytovaných sociálních služeb nijak bohaté a tudíž výčet těch, které nejsou zastoupeny, je široký. Opět je ale nutné upozornit, že nedostupnost těchto služeb na území dané ORP musí nutně znamenat jejich potřebnost. Ta je v mnohých případech zajišťována organizacemi z blízkého okolí, které svou územní působností mnohdy překračují celý benešovský region. 31

35 K seznamu služeb, které nejsou v nabídce poskytovatelů na území celého okresu se na území ORP Vlašim zařazují následující 8 : Domov pro osoby se zdravotním postižením; Domov se zvláštním režimem; Domy na půl cesty; Chráněné bydlení; Kontaktní centra; Nízkoprahová denní centra*; Noclehárny*; Odlehčovací služby; Pečovatelská služba*; Sociální rehabilitace 9 ; Terénní programy*; Tabulka 14 Přehled sociálních služeb poskytovaných občanům na území ORP Vlašim Sociální služba Azylové domy Domovy pro seniory Odborné sociální poradenství Osobní asistence Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Poskytovatel služby Domov ve Vlašimi Rehabilitační ústav Kladruby S ohledem na rozlišení služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách se na území ORP Vlašim objevuje 1 služba z oblasti sociálního poradenství, 2 služby ze skupiny služeb sociální prevence a 3 služby zaměřené na sociální péči. 8 služby označené hvězdičkou jsou zajišťovány prostřednictvím Pečovatelské služby okresu Benešov 9 Tato služba je na území ORP Vlašim poskytována jak v ambulantní, tak i v terénní formě.prostřednictvím organizace Rytmus Benešov 32

36 Další možností jak poskytované služby dělit je dle formy jejich poskytování. Z tohoto úhlu pohledu jsou služby na sledovaném území rozděleny takto 1 služba ambulantní, 2 terénní a 3 pobytového typu Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb na území Na území ORP Vlašim nejsou sociální služby poskytovány následujícím cílovým skupinám z celého spektra definovaných zákonem o sociálních službách: Oběti obchodu s lidmi; Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; Osoby s chronickým duševním onemocněním; 10 Osoby se sluchovým postižením; Osoby se zrakovým postižením; Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; Z níže uvedeného grafického znázornění lze vyčíst, že nejvyšší počet poskytovatelů je soustředěn na cílovou skupinu osob s jiným zdravotním postižením, kde 3 poskytovatelé nabízí uživatelům 4 služby. Dále je počet poskytovatelů i jimi nabízených služeb vcelku rovnoměrně rozložen mezi všechny uvedené cílové skupiny. 10 Tato cílová skupina spadá pod poskytování služeb organizací Rytmus Benešov, která na ORP Vlašim působí, ale nesídlí 33

37 Graf 13 Počet poskytovatelů a druhů služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů Tabulka 15 Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů na území ORP Vlašim Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny Imigranti a azylanti Oběti domácího násilí Poskytovatel služby 34

38 Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Osoby komerčně zneužívané Osoby s chronickým onemocněním Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s kombinovaným postižením Osoby s mentálním postižením Rehabilitační ústav Kladruby Rehabilitační ústav Kladruby Osoby s tělesným postižením Rehabilitační ústav Kladruby Osoby se zdravotním postižením Osoby v krizi Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohro- ženy Pachatelé trestné činnosti Rodiny s dítětem/dětmi Senioři Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Pozn.: Organizace Rytmus Benešov také působí na území ORP Vlašim, ale nesídlí zde, proto není zahrnuta v tabulkovém přehledu 35

39 2.3.3 Poskytované sociální služby dle věkových skupin uživatelů Z uvedeného grafu je jasně patrné, že nejvíce sociálních služeb na území ORP Vlašim se soustřeďuje na věkovou skupinu uživatelů od 27 do 80 let, kterým jsou poskytovány 4 druhy sociálních služeb. Graf 14 Věkové skupiny klientů a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim poskytovány na území ORP Vlašim Časová dostupnost poskytovaných sociálních služeb Pro 5 služeb z 6 nabízených ze strany poskytovatelů na území ORP Vlašim platí, že jsou uživatelům dostupné 24 hodin denně. Pouze odborné sociální poradenství, je poskytováno ambulantně a ve stanovených provozních hodinách v pracovní dny. 36

40 Tabulka 16 Přehled druhů pobytových a terénních služeb, které jsou na území ORP Vlašim poskytovány nepřetržitě Pobytová služba_nepřetržitá Azylové domy Domov pro seniory Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních Terénní služba_nepřetržitá osobní asistence Tabulka 17 Přehled poskytovatelů a jejich služeb, které jsou poskytovány na území ORP Vlašim nepřetržitě Poskytovatel služby nepřetržité služby Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Rehabilitační ústav Kladruby Druh služby nepřetržitě poskytované služby domov pro seniory azylové domy osobní asistence sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních Územní působnost poskytovaných sociálních služeb U 2 ze 4 poskytovatelů sídlících na území ORP Vlašim je územní působnost vztažena na celý Středočeský kraj. U Farní charity se poskytované sociální služby vztahují na okresní úroveň a naopak RÚ Kladruby je významný pro mnoho uživatelů v celorepublikovém rozpětí své působnosti Kapacita a počty klientů poskytovaných sociálních služeb Níže uvedená tabulka obsahuje soupis sociálních služeb poskytovaných na území ORP Vlašim a počet klientů, které organizace evidují. 37

41 Tabulka 18 Počty klientů sociálních služeb na území ORP Vlašim v letech (počet klientů celkem/orp Benešov/ORP Vlašim/ORP Votice) Sociální služba Azylové domy 94/33/16/21 88/29/14/18 119/37/37/20 120/39/25/5 Domovy pro seniory 104/15/81/8 104/12/80/12 104/17/77/10 104/14/84/6 Odborné sociální poradenství x 89/0/89/0 91/0/91/0 211/25/186/0 Osobní asistence 2/0/2/0 21/0/21/0 25/0/25/0 44/2/42/0 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením x x 4/0/4/0 98/1/97/0 Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče Vysvětlivky: /-/ - údaj nebyl uveden; x údaje nebyly evidovány (služba nebyla poskytována); Graf 15 Kapacita pobytových sociálních služeb na území ORB Vlašim (počet klientů) Zdroj: Zpracované šetření, březen

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016 Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB OKRESU BLNSKO PRO ROK 2016 Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Indikátory. Společné indikátory: Příloha č. 7. Cílové skupiny: Poskytovatel bude vyplňovat cílové skupiny a jejich počet.

Indikátory. Společné indikátory: Příloha č. 7. Cílové skupiny: Poskytovatel bude vyplňovat cílové skupiny a jejich počet. Příloha č. 7 Indikátory Společné indikátory: Cílové skupiny: Poskytovatel bude vyplňovat cílové skupiny a jejich počet. Cílové skupiny Senioři senioři se zdravotním postižením senioři trpící neurodegenerativními

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy listopad 2015 OBSAH 1. Základní informace o šetření poskytovaných

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více