Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bakalárska práca Róbert Korec Apríl 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra práva a spoločenských vied Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk The performance analysis of unit trusts in selected bank Bakalárska práca Autor: Róbert Korec Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedúci práce: Ing. Valér Demjan, PhD. Banská Bystrica Apríl 2012

3 Vyhlásenie Vyhlasujem, že som bakalársku prácu spracoval samostatne a s použitím uvedenej literatúry. Svojím podpisom potvrdzujem, že odovzdaná elektronická verzia práce je identická s jej tlačenou verziou a som oboznámený so skutočnosťou, že sa práca bude archivovať v knižnici BIVŠ a ďalej bude sprístupnená tretím osobám prostredníctvom internej databázy elektronických vysokoškolských prác. V Pate dňa Róbert Korec

4 Poďakovanie: Na tomto mieste by som chcel poďakovať môjmu školiteľovi Ing. Valérovi Demjanovi, PhD., za odborné vedenie, spoluprácu, pomoc, pripomienky, ktoré mi poskytol pri vypracovaní mojej bakalárskej práce. V Pate dňa

5 Anotácia KOREC, Róbert: Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: Ing. Valér Demjan, PhD. Rok obhajoby: Počet strán: 63 Bakalárska práca sa pokúša opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, riziko a iné ukazovatele spojené s investovaním na finančnom trhu. Cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sa čitatelia mohli zorientovať v investíciách a investovaní do klasického typu fondov v bankách. Prvá kapitola sa zaoberá finančným trhom, otázkou investovania, čo to vlastne investovanie je, aké sú možnosti investovania, riziko a možné výnosy spojené s investovaním. Druhá kapitola je zameraná na investičné fondy, aké druhy investičných fondov sa pri investovaní využívajú a ako, a na akom princípe pracujú. Tretia kapitola sa zaoberá teóriou investovania, analýzy cenných papierov, popisuje možné alternatívy investovania a následne sa vyhodnocuje akceptovateľná miera rizika. Kľúčové slová: kolektívne investovanie, investičné fondy, investičná stratégia, finančný trh

6 Annotation KOREC, Róbert: The performance analysis of unit trusts in selected bank. [Bachelor work]. Bank institute Prag, the foreign university Banská Bystrica. Department of Law and Social Sciences. Manager: Ing. Valér Demjan, PhD. Advocacy year: Pages: 63 Bachelor thesis attempts to describe a system of mutual funds, as well to analyzetheir performance, risk and other factors associated with investing in financial markets. Objective is to demonstrate the system on which funds are built, let thereaders can find their way to invest and invest in a classic type of funds in banks. The first chapter deals with financial market, the question of investment, which actually means invest,what are the options, risk and potential rewards associated with investing. The second chapter focuses on investment funds, what types of investment funds to invest to use and how, and on what principle of working. The third chapter deals with the theory of investment analysis, securities,investment describes the alternatives and then evaluate the acceptable level of risk. Keywords: collective investments, unit trusts, investment strategy, financial market

7 OBSAH ÚVOD INVESTOVANIE Finančné trhy Typy finančných trhov Funkcia finančného trhu Dohľad nad finančným trhom Investičné bankovníctvo Podstata investičného bankovníctva Spôsoby získavania kapitálu Formy investovania Subjekty kolektívneho investovania Správcovské spoločnosti Cenný papier Depozitár Výhody a nevýhody kolektívneho investovania Výhody podielových fondov Nevýhody podielových fondov INVESTIČNÉ FONDY Otvorené podielové fondy Fondy peňažného trhu Dlhopisové fondy Akciové fondy Zmiešané fondy Uzavreté podielové fondy Špeciálne podielové fondy ANALÝZA INVESTIČNÝCH FONDOV Proces investovania a zostavenie portfólia Analýza cenných papierov Hodnotenie výkonnosti... 58

8 ZÁVER ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY... 61

9 ÚVOD V súčasnom svete sú peniaze hlavným objektom záujmu každého človeka. Existujú ľudia, ktorí disponujú voľnými peňažnými prostriedkami a snažia sa tieto voľné peňažné prostriedky ochrániť pred znehodnocovaním poprípade vytvoriť čo možno najstabilnejší a najudržateľnejší zisk. V dôsledku inflácie dochádza každoročne k znižovaniu kúpnej sily finančných prostriedkov čím sa hodnota peňazí stáva náchylná na pôsobenie času. Väčšina ľudí si to uvedomuje preto je dôležité, aby sa osoby disponujúce voľnými peňažnými prostriedkami zamýšľali nad dostupnými možnosťami ochrany svojich peňazí pre infláciou, ako aj možnosťami dosahovania ziskov. Najčastejším spôsobom investovania bežných ľudí je odkladanie voľných peňažných prostriedkov na bežné bankové účty, v lepšom prípade na termínované účty. Na Slovensku je ešte stále konzervatívne rozmýšľanie obyvateľstva a bežné bankové účty nestačia ani z ďaleka pokrývať infláciu. Existuje množstvo iných, účinnejších spôsobov investovania a ochrany pred infláciou, ako napríklad vybrané podielové fondy, investície do akcií konkrétnych akciových spoločností alebo podobných produktov, ktoré finančný trh ponúka. Využívanie iných alternatív ako bežných účtov a termínovaných vkladov u bežných ľudí zaostáva. Dôvodom je ako je už spomenuté konzervatívne rozmýšľanie, neochota preberať na seba riziko straty, nedostatok informácií alebo skúseností. Cieľom práce je preto vytvorenie všeobecnej predstavy o možnosti kolektívneho investovania a popísať spôsoby analýzy výkonnosti vybraných investičných fondov. V práci je popísaných niekoľko druhov analýz výkonnosti ako napríklad fundamentálna, technická či psychologická analýza. Bakalárska práca pozostáva z troch kapitol. Z pohľadu viacerých odborníkov, prevažne slovenských a českých, definuje pojmy ako finančný trh, investovanie, podieľové fondy, konkrétne spôsoby analýzy cenných papierov atď. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou finančných trhov a kolektívneho investovania, popisuje jednotlivé typy finančných trhov, ich funkciu, aká je podstata investičného bankovníctva a jeho výhody a nevýhody ako aj formy investovania. Druhá kapitola definuje jednotlivé typy podielových fondov, ako sa členia, ako fungujú a čo môžeme od nich očakávať. Tretia kapitola popisuje zostavovanie portfólia, jednotlivé typy analýz a spôsoby hodnotenia.

10 1. INVESTOVANIE První náznaky kolektivního investování do cenných papírů se objevily v 70. letech 19. století ve Skotsku. Soukromí investoři svěřovali své prostředky společnostem nazývaným trusty. Trust byl akciovou společností, investoři do trustu se tak stali jeho akcionáři. Trust byl poté uveden na londýnskou burzu, kde se jeho akcie obchodovaly a jejich cena se odvíjela od nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že šlo o akciovou společnost a kapitál této společnosti byl fixní, jednalo se o obdobu dnešních investičních fondů. Počátek dnešních otevřených podílových fondů můžeme spatřovat ve 20. letech 20. století v USA, kdy společnost Massachusetts Investors Trust of Boston začala realizovat myšlenku kontinuálně vydávat a odkupovat podíly fondu, které nejsou obchodovány na burze (tj. jejich kurz není závislý na nabídce a poptávce po tomto aktivu). Kurz byl stanovován jako čisté obchodní jmění fondu připadající najeden podíl - na tomto principu jsou postaveny dnešní otevřené podílové fondy. Otevřené podílové fondy jsou dnes nej rozšířenějším nástrojem kolektivního investování (Krabec, 2007, s. 134). Podľa Kováčika je pojem investičného bankovníctva nejednoznačný, čo predurčuje aj problémy s jeho zaradením do bankového sektora. Jednoznačne je však súčasťou bankového sektora, bez ohľadu na to, v akej podobe sa v tej - ktorej krajine prejavuje (Kováčik, 1998, s. 47). Ten, kdo ušetří peněžní prostředky, staví před otázku, jak je co nejvýhodněji použít, aby přinášely zajištěný výnos. Existuje několik variant řešení. Jejich výběr je závislý na množství shromážděných peněžních prostředků, schopnostech a možnostech jejich majitele, na tom, jak bezpečné má být jejich použití či jak velké riziko je ochoten snášet, jaký má být jejich výnos a zdanění tohoto výnosu. Pokud investor nemá podnikatelské schopnosti, volí zpravidla mezi různými formami relativně bezpečného uložení peněžních prostředků, které by zajišťovaly i výnos tohoto majetku. Možnosti uloženia peňažných prostriedkov podľa Dediča: uložit peněžní prostředky na vkladový účet u banky, nakoupit dluhopisy se zajištěným výnosem, účastnit se kolektivního investování (Dedič, 1992, s. 11). 10

11 1.1 Finančné trhy Podľa Landorovej finanční trhy jsou jedním z nezastupitelných prvků soustavy tržní ekonomiky, organickou součástí její struktury. Specifické postavení a funkce finančních trhů v této soustavě jsou dány dynamickou stránkou celé finanční soustavy pojaté jako soustava peněžních fondů. Peněžním fondem v této koncepci je část majetku hospodářských subjektů, která má podobu (formu existence) peněžních prostředků, hotovostních a bezhotovostních (Landorová, 2005, s. 6). Podľa Peterku a Sobeka sa na finančnom trhu rozmiestňujú voľné finančné zdroje medzi ekonomickými subjektmi v súlade s ich záujmami. Finančný trh je preto nástrojom zmeny vlastníckych vzťahov na jednej strane a nástrojom rozdeľovania mobilných voľných finančných zdrojov do tých sfér podnikateľských aktivít, ktorých ziskovosť zodpovedá kritériám účastníkov finančného trhu, bez zmeny vlastníctva prostredníctvom úveru (Peterka et al, 1993, s. 175). Za jeden z hlavních předpokladů úspěchu při investování na finančních trzích, jehož splnění investor může ovlivnit, je možné považovat podrobnou znalost těchto trhů a porozumění složitému mechanismu fungování finančního trhu v ekonomice včetně veškerých souvisejících aspektů (Veselá, 2007, s. 11). Napríklad P. Musílek definuje finančný trh ako aktivity, ktoré sa týkajú vydávania, obchodovania, analýzy a správy investičných inštrumentov. T. W. Koch okrem emisie a trhu cenných papierov zahřňa do problematiky investičného bankovníctva aj fúzie a akvizície. S. Polouček definuje investičné bankovníctvo ako súhrn činností a produktov bánk na finančnom trhu vrátane poskytovania zodpovedajúcich poradenských, administratívnych, technických a iných služieb (Horvátová, 2009, s. 240). Složitý systém finančních trhů umožňuje přemisťování úspor od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám prostřednictvím bankovních trhů nebo trhů cenných papírů, kde alokace úspor je zajišťovaná cestou vydávání různých druhů investičních instrumentů. Deficitní jednotky emitují cenné papíry a přebytkové jednotky investují část svého nespotřebovaného důchodu (tedy úspory) do různých investičních instrumentů. Operační a alokační efektivnost přemisťování úspor je podporována obchodními aktivitami ziskově orientovaných investičních prostředníků, kteří realizují investiční obchody (Musílek, 2011, s. 159). 11

12 Finančné trhy sú súčasťou moderných ekonomík, stretáva sa na nich dopyt a ponuka voľných finančných prostriedkov, ako je známe, po strete dopytu a ponuky sa vytvorí nejaká cena, za ktorú sa obchoduje. Dopyt a ponuka sa v priebehu času menia, a preto obvykle dochádza k vytváraniu nových a nových cenových hladín. Táto vlastnosť trhu (zmena ceny v čase) a predovšetkým finančného trhu, láka mnoho ľudí, aby na finančný trh vstúpili a pokúsili sa na neustálych zmenách ceny zarobiť (Veselá, 2007, s. 16). Chovancová definovala finančný trh ako miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt rôznych ekonomických subjektov po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú na investovanie. Úlohou finančného trhu je teda presúvať finančné prostriedky od subjektov, ktorí ich majú prebytok, k subjektom s ich deficitom. Efektívne fungujúci finančný trh je zrkadlom ekonomiky (Chovancová, 2006, s. 15). Ravenda definoval finančný trh ako systém inštitúcií instrumentů zabezpečujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různým ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky (Ravenda et al., 1996, s. 93) Typy finančných trhov V obecném pojetí je trh uspořádaný systém prodejů a nákupů statků a služeb (Landorová, 2005, s. 14). Pre klasifikáciu trhov možno použiť rôzne kritériá, napr.: trh určitého statku je definován podle okruhu substitučních statků (vzájemně zastupitelných), trh je definován podle možností (podmínek) účastníků, za nichž mohou na trhy vstupovat, priorit i překážek vstupu. Podle prvního kritéria nejčastěji používaného teorií i praxí jsou finanční trhy členěny podle obchodovaných produktů, jejichž velké skupiny tvoří: krátkodobá finanční aktiva, tj. se splatností do jednoho roku, obchodovaná na trzích peněžních, dlouhodobá finanční aktiva, tj. se splatností nad jeden rok, obchodovaná na trzích kapitálových (Landorová, 2005, s. 14). Peňažným trhom sa chápe trh s krátkodobými úvermi a finančnými dokumentmi čiže s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktorých splatnosť je menej ako jeden rok, maximálne 12

13 dva roky. Na tento trh vstupujú predovšetkým tí, ktorí majú prechodný nedostatok prostriedkov a potrebujú si vypožičať. Okrem časového hľadiska sa od kapitálového trhu odlišuje aj ekonomickým určením pohľadávok a záväzkov. Subjekty, ktoré pôsobia na finančnom trhu sú najmä veľký investori orgány verejného sektora, podniky, peňažné inštitúcie, spoločnosti a v istej miere aj obyvateľstvo. Medzi nástroje peňažného typu sa zaraďujú pokladničné poukážky (splatné do max. jedného roka), depozitné certifikáty, zmenky, akcepty, šeky a podobne. Charakteristické vlastnosti pre peňažný trh je vysoký stupeň likvidity, nízke riziko, menšie cenové fluktuácie, ale i nižší výnos. Cenou je úrok, ktorý je považovaný za cenu cien. Výška úroku je stanovená výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitáli, ale i dôsledkom monetárnej politiky centrálnej banky, ktorá môže mať buď reštriktívny, alebo expanzívny charakter. (Hrvoľová, 1994, s. 3). Ravenda definuje peňažný trh ako systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb různých forem krátkodobých peněz (se splatností do jednoho roku) na úvěrovém principu mezi bankami navzájem, bankami a centrální bankou, popř. i dalšími finančními institucemi a velkými nefinančními firmami. Významnou úlohu na primárním peněžním trhu zaujímá stát, který vystupuje v roli emitenta krátkodobých pokladničních poukázek, obvykle jednoho z nejvýznamnějších instrumentů peněžního trhu (Ravenda, 1996, s. 95). Dôležitou skutočnosťou pri tomto druhu ceny je rozlišovanie medzi nominálnou a reálnou úrokovou mierou. Nominálna úroková miera je úroková miera z peňazí vyjadrená v peniazoch, napríklad 10%, 17% z požičaného peňažného kapitálu. Reálna úroková miera je korigovaná o infláciu. Je definovaná ako nominálna úroková miera mínus miera inflácie. Napríklad ak je nominálna úroková miera 17,5% a miera inflácie 12% potom reálna úroková miera predstavuje 5,5% (Hrvoľová, 1994, s. 4). Kapitálový trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po dlhodobých peňažných prostriedkoch. Cez kapitálový trh sa dostáva k podnikateľom podstatná časť finančných zdrojov na investície (investičný kapitál). Rozlišuje sa aj organizovaný kapitálový trh, ktorý sa skladá z bankovo organizovaného a burzovo organizovaného peňažného trhu a neorganizovaný kapitálový trh, ktorý sa uskutočňuje najmä na základe inzerátov, ďalej medzi známymi a príbuznými (Peterka et al., 1993, s. 176). 13

14 Ravenda definuje kapitálový trh ako systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím nižných forem cenných papírů mezi ekonomickými subjekty. Na rozdíl od peněžního trhu je okruh subjektů vystupujících na kapitálovém trhu širší a rovněž uspořádání trhu je různorodější (Ravenda, 1996, 97). Obr. 1 členenie finančného trhu podľa typu obchodovaných inštumentov. Zdroj: Krabec, 2007, s. 11 Š. Torma člení finančný trh najmä z týchto hľadísk: - podľa vecného hľadiska, resp. predmetu obchodu - z hľadiska počtu účastníkov, resp. inštitúcií - z hľadiska foriem, resp. nástrojov 14

15 Tab. 1 Rozdelenie finančného trhu podľa Tormu. Hľadisko Vecné Účastníkov Nástrojov Peňažný Bankový Úverový Trh Kapitálový Devízový Medzipodnikový Burzový Cenných papierov Devízový Drahých kovov Zdroj: Torma et al, 1998, s. 10 Podle druhého kritéria lze finanční trhy členit na trhy primární a sekundární, organizované (burzovní a mimoburzovní) a volné (neorganizované), národní (domácí, vnitřní), zahraniční, mezinárodní (Landorová, 2005, s. 15) Primární trh je například trhem primárních depozit v bankách, primárním trhem nové vydávaných cenných papírů, potvrzujících finanční závazek příjemce úspor (banky jako finančního zprostředkovatele, emitenta cenných papírů) a nárok investora na plnění finančního závazku. Vlastník primárně nakoupeného finančního aktiva má v některých případech možnost dle svého uvážení přeměnit toto aktivum zpětně na peníze, prodat je jinému investorovi na trhu sekundárním. Jen výjimečně je tato možnost omezena, např. převod bankovního depozita je možný jen jeho stažením a převodem původní úložky do jiné banky anebo přeměnou na jiný produkt, např. na nákup cenného papíru (Landorová, 2005, s. 17). Ravenda definuje primárny trh nasledovne: Na primárním trhu dochází k prvotnímu prodeji (emisi) určitého instrumentu, např. k prodeji nově emitovaných dluhopisů či akcií, ale např. i k poskytnutí úvě ru bankou svému klientovi. Na primárním trhu získává určitý subjekt (emitent, příjemce úvěru) kapitál a zároveň se zavazuje splnit určité podmínky (splatit úvěr, vyplácet úroky či dividendy apod.). Na druhé straně stojí investor (věřitel, resp. majitel u majetkových forem instrumentů), který poskytuje svůj kapitál a získává určitá práva (Ravenda, 1996, s. 95). Sekundární trh je trhem s finančními aktivy, do nichž již dříve bylo investováno. Sekundární trh umožňuje původním investorům, kteří nakoupili svá finanční aktiva na trhu primárním, aby s nimi dále obchodovali, uznají-li to za vhodné Či potřebné. Názorným příkladem může být sekundární prodej cenného papíru, eskont a indosace směnky, již investor vlastní, postup pohledávky a pod. (Landorová, 2005, s. 17). Sekundárny trh má z hľadiska primárneho trhu dve významné funkcie: 15

16 1. Tým, že uľahčuje predaj cenných papierov za hotové, zvyšuje ich likviditu, atraktívnosť tak zabezpečuje ich predaj na kapitálovom trhu. 2. Určuje cenu cenných papierov, ktoré emitujúce subjekty predávajú na primárnom trhu. Subjekty, ktoré na primárnom trhu nakupujú zaplatia predávajúcemu subjektu iba takú cenu, ktorú podľa ich očakávania stanoví pre daný cenný papier sekundárny trh. Čím bude vyššia cena cenného papiera na sekundárnom trhu, tým vyššia bude ich cena aj na primárnom trhu ktorú získa emitent (Hrvoľová, 1994, s. 5) Ravedna opisuje sekundárny trh nasledovne: Na sekundárním trhu dochází k obchodům s již dříve emitovanými instrumenty. To znamená, že investoři mohou svá práva vyplývající z instrumentu zakoupeného na primárním trhu dále prodávat za tržní cenu jiným subjektům atd. Tyto operace však již nemají vliv na prvotního emitenta. Význam sekundárních trhů spočívá zejména v tom, že - umožňují investorům získat v případě potřeby investovaný kapitál před původně sjednanou splatností neboli zvyšují likviditu finančních instrumentů; - na základě nabídky a poptávky určují cenu daného instrumentu, která je i vodítkem pro stanovení cen na primárním trhu (Ravenda, 1996, s. 95). Sekundárny trh sa člení na organizovaný a neorganizovaný. Sekundárny kapitálový trh sa organizuje buď formou peňažných búrz, alebo mimoburzovými trhmi (vo svete OTC over the counter voľne prístupné trhy). Neorganizovaný sekundárny kapitálový trh je uskutočňovaný na základe inzerátov, alebo medzi príbuznými (Hrvoľová, 1994, s. 5). Devízový trh uskutočňuje nákup a predaj meny jednej krajiny za menu inej krajiny. Ponuka a dopyt po devízach určujú devízový kurz, čiže cenu devízového trhu. Kurzovým systémom sa rozumie súbor pravidiel, dohôd a inštitúcií podľa ktorých sa uskutočňujú a inkasujú platby v rámci transakcií, ktoré presahujú hranice krajín (Hrvoľová, 1994, s. 6). Funkciou devízového trhu je vyrovnávanie platieb medzi krajinami, zabezpečovanie úveru a poistenie proti devízovým rizikám (hedging). 16

17 Obr. 2 Členenie finančného trhu na primárny a sekundárny. Zdroj: Krabec, 2007, s. 12 Stretávame sa tiež s rozdeľovaním finančných trhov na promptné, termínované a opčné trhy. Promptný trh je trh, kde sú cenné papiere obchodované s okamžitým doručením. Termínovaný trh je určený na obchodovanie s kontraktmi na dodanie finančných nástrojov v budúcnosti, pričom hlavným cieľom je znižovať riziko. Opčné trhy ponúkajú investorom možnosť znížiť riziko nepriaznivých zmien v cenách cenných papierov (Chovancová, 2006, s. 21) Podľa Hrvoľovej sa za hlavné zložky finančného trhu považujú: - peňažný trh, - kapitálový trh, - devízový trh, - trh drahých kovov, - poistný trh (Hrvoľová, 1994, s. 3) Funkcia finančného trhu Na finanční trh vstupuje s různými motivy a záměry několik subjektů. Část z těchto subjektů lze označit jako přebytkové jednotky. Jde o subjekty, které mají přebytek volných finančních prostředků, pro které v tomto okamžiku nemají uplatnění, a proto jsou ochotny tyto volné zdroje zapůjčit jinému subjektu, investovat. Tyto přebytkové jednotky jsou v ekonomice zdrojem úspor. Zjednodušeně lze přebytkové jednotky označovat jako investory, popř. jako věřitele, a to ať už v podobě domácností, bank, obchodníků s 17

18 cennými papíry, fondů, pojišťoven nebo firem, států aj., kteří své volné finanční prostředky investují na různě dlouhý časový horizont. Přebytkové jednotky (investoři) by při rozhodování o svých investicích měly vždy uplatňovat kriteria výnosu, rizika a likvidity. Opomenutí či nedocenění některého z těchto kriterií může investorům přinést katastrofální ztráty (Veselá, 2007, s. 13). Hlavním úkolem finančního trhu v tržní ekonomice je tedy zabezpečovat přesun volných finančních prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním, a tím napomáhat efektivnímu využití všech volných finančních prostředků v ekonomice a hladkému chodu ekonomiky (VESELÁ, 2007, s. 16). Bez existence finančních trhů by přebytkové subjekty měly pravděpodobně menší motiv pro tvorbu úspor, a naopak deficitní subjekty by mohly ztrácet motivy pro vypůjčování si finančních prostředků (Ravenda, 1996, s. 91). Chovancová uvádza, že medzi funkcie finančného trhu patria najmä: Depozitná funkcia - finančný trh prostredníctvom inštitúcií vytvára priestor pre úspory obyvateľstva a ich alokáciu do oblastí produktívneho využitia. Práve domácnosti sú vo vyspelých ekonomikách rozhodujúcimi prebytkovými subjektmi, ktorých úspory predstavujú až 60 % celkových zdrojov na finančných trhoch. Funkcia zabezpečenia bohatstva znamená, že finančný trh ponúka možnosť ako uchovať bohatstvo (hodnoty). Kým pri investovaní do majetku (automobily, nábytok, strojné zariadenia) hodnota klesá, v prípade cenných papierov sa hodnota zvyšuje. Funkcia likvidity znamená, že bohatstvo vo forme rôznych finančných nástrojov možno rýchlo vymeniť s veľmi malým rizikom straty za hotovosť. Úverová funkcia umožňuje deficitným subjektom získať voľné finančné prostriedky na financovanie ich aktivít. Prostredníctvom finančného trhu sa poskytujú rôzne formy úverov na financovanie spotreby a investičných výdavkov. Úlohou finančného trhuje umiestniť úverové prostriedky tam, kde je to najviac potrebné. Platobná funkcia znamená, že na finančnom trhuje vybudovaný mechanizmus realizácie platieb za tovary a služby. Funkcia ochrany proti riziku - finančný trh ponúka firmám, spotrebiteľom i vládam ochranu proti riziku (životné, zdravotné, majetkové poistenie atď.). Okrem poistných zmlúv umožňuje vytvárať diverzifikované portfolio aktív ako bezpečné opatrenie proti možným budúcim stratám. 18

19 Selektívna funkcia - finančný trh funguje tak, aby uviedol do rovnováhy úspory s reálnymi investíciami. V tomto systéme teda podporuje rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikateľských subjektov a naopak, urýchľuje zánik neperspektívnych podnikateľských subjektov. Politická funkcia - finančné trhy sa stali hlavným kanálom, prostredníctvom ktorého vláda realizuje svoju politiku (Chovancová, 2006, s. 17). Landorová uvádza, že funkce finančních trhů lze specifikovat jako funkce: tvorby úspor, depozit a dalších rozmanitých institucí jejich shromažďování; směrování úspor do umístění (alokace) jejich produktivního využití s pokud možno co největší účinností (efektivností); tím na jedné straně vytvářejí motivy pro tvorbu úspor, na druhé straně vytvářejí možnosti deficitním subjektům nabývat zdroje financování jejich činnosti a rozvoje ( investovat bez spoření, spořit bez investování - investováním se v této tezi rozumí investování v reálné ekonomice); ceny finančních trhů poskytují informace potřebné pro rozhodování účastníků trhu; plní funkce platební a likviditní, jimiž je zabezpečován efektivní pohyb peněžních i nepeněžních fondů dané ekonomiky; umožňují zachování bohatství ve formách finančních aktiv, jež navíc mohou původní veličinu bohatství zvětšit, nejen zachovat; plní funkce ochrany proti rizikům spojeným s finančními trhy, s finančními aktivy, s obchodními transakcemi na těchto trzích; tím také mohou účinně snižovat náklady těchto transakcí; mimo jiné plní i funkce mimoekonomické, zejména politické, příp. i jiné společensky potřebné funkce (Landorová, 2005, s. 18) Dohľad nad finančným trhom Podľa Jíleka je úloha regulácie, dohľadu a ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu nasledujúca: - regulace (regulation) je právní omezení aktivit regulovaných subjektů zaměřené na ochranu (stabilitu) regulovaného subjektu. 19

20 - ochrana spotřebitele (consumer protection) je právní omezení aktivit subjektů (regulovaných i neregulovaných) zaměřené na přímou ochranu drobného klienta (Jílek, 2009, s. 137). Finanční teoretici zpravidla důsledně rozlišují mezi pojmy regulace finančního trhu a dohled, resp. dozor nad finančním trhem. Pod pojmem regulace finančního trhu je chápáno stanovení pravidel vstupu finančních institucí do finančního systému, podmínek jejich fungování a pravidel poskytování finančních služeb klientům. Regulace má buď primární charakter (ve formě zákonných norem), nebo sekundární povahu (ve formě vyhlášek, předpisů a metodik atd.) (Veselá, 2007, s. 21). Tato ochrana je zabezpečena již samotnou právní úpravou činnosti investičních společností a investičních fondů, dále je investičním společnostem a investičním fondům uložena povinnost mít svůj statut a pravidelně informovat o výsledcích svého hospodaření. Kromě toho právními předpisy vytvořený zvláštní dozorčí státní orgán dbá na dodržování jednotlivých ustanovení těchto právních předpisů a při jejich porušení, s přihlédnutím k závažnosti tohoto porušení, je oprávněn ukládat celou řadu sankcí. Kontrolní pravomoc má vůči investiční společnosti a investičnímu fondu i banka depozitář (Špička, 1993, s. 14). Najvačšieho regulátora na finančnom trhu predstavuje štát ovplyvňovaním inštitucionálnej štruktúry finančného systému ako celku a vytváraním legislatívnych, technických, prípadne ďalších podmienok a predpokladov na ich fungovanie. Ďalším faktorom, ktorý finančné trhy významne ovplyvňuje, je daňový systém a úroveň zdanenia výnosov z cenných papierov v jednotlivých krajinách. Pre reguláciu a dohľad nad finančnými trhmi sú v každej krajine vytvárané špeciálne inštitúcie. Konkrétne inštitucionálne usporiadanie dohľadu a regulácie potom vychádza zo stanovených cieľov regulácie a závisí od toho, či ide o dohľad nad celým finančným sektorom, alebo zvlášť nad sektorom bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu v rátane obchodníkov s cennými papiermi (Polouček et al, 2010, s. 265). K problematike budovania inštitúcie dohľadu a jej nezávislosti sa vedú rozsiahle diskusie. Názory sa delia na dve skupiny. Kým jedna názorová skupina je za budovanie nezávislej inštitúcie od štátnej moci i menovej autority, akou je centrálna banka, druhá názorová skupina, naopak, presadzuje myšlienku jednotného integrovaného dohľadu vykonávaného centrálnou bankou. Zatiaľ aj direktívy EÚ ponechávajú v tomto smere jednotlivým krajinám určitú samostatnosť a v oblasti dohľadu a ochrany finančného trhu majú svoje výhradné právomoci. Tým, že smernica ponechala právomoci aj členským štátom, vznikla 20

21 potreba stanovenia kompetentnej inštitúcie, na ktorú budú tieto právomoci prenesené. Takáto inštitúcia musí byť nezávislá, mať administratívny charakter, musí vykonávať dozor a riešiť prípady, keď sa porušil zákon, alebo existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k jeho porušeniu. Predpokladá sa, že táto inštitúcia bude spolupracovať aj s inými orgánmi (Chovancová, 2006, s. 45). 1.2 Investičné bankovníctvo Pre investičné bankovníctvo je podľa Poloučka charakteristické sústreďovanie zdrojov od veľkého množstva investorov a ich investovanie do diverzifikovaného portfólia vymedzených finančných nástrojov podľa vopred stanovených pravidiel na určitých trhoch (Polouček et al, 2010, s. 273). Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, 2 odsek 2). Torma a Sipka definovali kolektívne investovanie tak, že na finančnom trhu dochádza k optimálnej alokácii voľných finančných zdrojov medzi ekonomickými subjektmi v záujme realizácie nimi vytýčených cieľov. Motiváciou na alokáciu voľných finančných zdrojov sú záujmy vlastniť a dosiahnuť zisk. Finančný trh teda predstavuje systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov, pomocou ktorých sa uskutočňuje sústredenie, rozmiestňovanie a prerozdeľovanie dočasne voľných prostriedkov medzi ekonomickými subjektmi na základe pôsobenia ponuky a dopytu po týchto zdrojoch (Torma et al, 1998, s. 8). Investičné banky predstavujú podniky, ktoré nakupujú od verejnosti, iných bánk a ďalších účastníkov finančného trhu dlhodobé vklady, emitujú dlhopisy a takto zhromaždené zdroje umiestňujú do strednodobých a dlhodobých pôžičiek podnikom. Takéto chápanie investičnej banky je, dôsledkom vnímania pojmu investícií predovšetkým ako prostriedkov na realizáciu výstavby, teda už v prvej časti práce definované ako investície reálne. Samotné aktivity investičnej banky by boli v zmysle takto chápaných investícií zúžené a neumožňovali by celý rad ďalších činností. V ostatnej časti práce preto Kováčik vychádza z teórie, že úlohou investičných bánk je v plnej miere zabezpečovať činnosti zaraďované do investičného bankovníctva (Kováčik, 1998, s. 47). Podľa Lišku na finančnom trhu môžeme investovať priamo alebo nepriamo. 21

22 Například potřebuje-li peníze stát, vydává obligace, státní půjčky a investorům zpravidla nabídne výhodný úrok. Stát má k dispozici ke splacení půjčky pravidelné daňové a jiné příjmy. Uložení peněz do státní půjčky je proto bezpečným a zpravidla i výhodným způsobem investování, neboť stát představuje prvotřídního vypůjčovatele. To platí také o půjčkách velkým renomovaným společnostem, které vykazují stabilně nadprůměrné hospodářské výsledky. Při přímém investování majitelé finančních přebytků je mohou v zásadě poskytovat zájemcům přímo, bez zprostředkování jinými osobami nebo institucemi. Ve skutečnosti to však může být velice obtížné, neboť zájmy majitelů finančních přebytků jakožto půjčovatelů a zájmy vypůjčovatelů se mohou značně lišit. Nepřímé investování je pro investora účelnější, aby peníze prodal prosředníkovi, který obchod s penězi usnadní, neboť je ve spojení s velkým počtem vypůjčovatelů. Protože zprostředkovatel nakupuje peníze od velkého počtu půjčovatelů, může soustředěne peníze při prodeji transformovat do zcela jiných částek a lhůt splatnosti. Může např. na šest měsíců půjčit peníze, ktoré původně koupil na tři měsíce, neboť ví, že po třech měsícech nebo dříve si u něho uloží jiný vkladatel peníze na stejnou či delší dobu (Liška et al, 1997, s. 4) Magický trojuholník investora Každé investovanie je spojené s hľadaním takého variantu, ktorý prinesie maximálny výnos, maximálnu bezpečnosť a maximálnu likviditu. Je to tzv. magický trojuholník podnikania (obr. 3), ktorý je umiestnený v určitom investičnom priestore a čase. Obr. 3 Magický trojuholník. Zdroj: Chovancová, 2006, s

23 Všimneme si základné vrcholy trojuholníka: Výnos sú všetky príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby posledného možného príjmu z nej. Pri finančnom investovaní musí investor vychádzať z toho, že nie vždy dosiahne zaručený výnos. Preto musí vychádzať a rozlišovať historický výnos a očakávaný výnos. Historický výnos sa dosiahol z danej investície už v minulosti. Očakávaný výnos je prognózovaným výnosom, ktorý sa očakáva v budúcnosti. Riziko vždy vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Predstavuje nebezpečenstvo pre investora, že nedosiahne očakávaný výnos. Z toho vyplýva, že peňažné toky plynúce z jednotlivých nástrojov nie sú zabezpečené. Nakoľko je riziko veličina, ktorú ovplyvňuje viacero faktorov, resp. ich kombinácia, možno ho len veľmi ťažko kvantifikovať. Likvidita znamená rýchlosť, s akou sme schopní naše investície premeniť späť na hotové peniaze pri čo najnižších transakčných nákladoch (Chovancová, 2006, s. 47) Podstata investičného bankovníctva Kolektivní investování je založeno na společném zájmu většího počtu individuálních investorů co možná nejefektivněji zhodnotit své volné peněžní prostrědky při snaze minimalizovat investiční rizika dostatečnou diverzifikaci společného portfólia (Musílek, 2011, s. 433). Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředku od verejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na princípu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Jedná se tedy o činnost, od které investor očekává, že mu přinese adekvátni zhodnocení vložených prostředků pri akceptovatelném diverzifikovaném riziku a zároveň mu umožní prístup na trhy, kde by jako individuální, drobný investor investovat nemohl ať již z důvodu přístupu, odborné náročnosti, nebo z důvodu vysokých cen (Veselá, 2007, s. 637). Kováčik chápe investičné bankovníctvo ako určitý okruh činností, ktoré napĺňajú obsah tohto pojmu, a teda nezávisle od toho, kto tieto činnosti vykonáva, ak patria do 23

24 prezentovanej skupiny činností investičného bankovníctva, subjekt, ktorý sa nimi zaoberá, vykonáva činnosti investičného bankovníctva, pričom nemusí to byť investičná banka. Definície investičného bankovníctva používané vo svetovej literatúre by sa dali podľa rozsahu obsiahnutých produktov rozdeliť na štyri skupiny: 1. Najširšie poňatie zahřňa veľmi rozsiahly okruh produktov firiem obchodujúcich s cennými papiermi, prakticky všetky operácie v celosvetovom meradle súvisiace s procesom pokrytia kapitálových potrieb, investícií, projektového financovania a ďalších finančných služieb až po obchodovanie s nehnuteľnosťami, hypotekárne bankovníctvo a poistenie. 2. Ďalej sa definícia zužuje len na kapitálový trh. Pojem investičné bankovníctvo sa charakterizuje ako pokrytie všetkých aktivít na kapitálových trhoch, čiže činnosti ako: emisné obchody, financovanie firiem, fúzie a akvizície, majetková správa, rizikové financovanie, merchant banking (obchody a investície na vlastný účet), veľkoobchodné transakcie s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov. Nepatria sem na rozdiel od prvej definície produkty poisťovacie, hypotekárne bankovníctvo, maloobchodné transakcie s cennými papienni. 3. Tretia definícia zahřňa len niektoré vybrané aktivity na kapitálových trhoch, ako sú emisné obchody, fúzie a akvizície a merchant banking. Nepatrí sem majetková správa a rizikové financovanie. 4. Najužšie tradicionalistické vymedzenie investičného bankovníctva sa obmedzuje len na činnosti spojené s upisovaním a získavaním kapitálu na primárnom trhu a obchodovanie ako broker alebo díler na sekundárnom trhu. Túto definíciua často používajú americkí autori pri charakterizovaní investičného bankovníctva (Kováčik, 1998, s. 48). Klasické investiční bankovnictví obsahuje především obchody s investičními instrumenty na vlastní a cizí účet. Naopak v klasickém komerčním bankovnictví převládají úvěrové a depozitní obchody na vlastní účet a riziko, přičemž hlavní zdroj zisku tvoří úroková marže mezi aktivními úrokovými a pasivními úrokovými obchody. V oblasti investičního bankovnictví je hlavním pramenem zisku buď zprostředkovatelská provize, nebo rozdíl mezi nákupním a prodejním kursem určitého investičního instrumentu (Musílek, 2011, s. 161). 24

25 1.2.2 Spôsoby získavania kapitálu Podľa Horvátovej možno uviesť tieto formy získavania kapitálu: - vlastné kapitálové investície, - sekuritizáciu aktív, - SPV (Special Purpose Vehicle), - financovanie hybridnými kapitálovými nástrojmi, - projektové financovanie a možno sem zaradiť aj emisie vlastných cenných papierov. Vlastné kapitálové investície predstavujú také operácie, pri ktorých investičná banka získava kapitálový podiel v spoločnosti, alebo si vytvára pozíciu veriteľa. Uvedené operácie sa nazývajú tiež merchant banking. Sekuritizácia aktív predstavuje vo svojej podstate premenu nelikvidných aktív na likvidné cenné papiere. Sekuritizácia aktív predstavuje proces získavania zdrojov prostredníctvom emisie cenných papierov, zabezpečených aktívami finančného subjektu. Špecializovaná spoločnosť (SPV) môže byť vytvorená majiteľom pohľadávok, alebo ňou je tretia osoba. Špecializovaná spoločnosť zabezpečuje vydávanie a predaj cenných papierov a ich krytie aktívami alebo odkúpenými pohľadávkami. Špecializovaná spoločnosť by mala mať minimálne taký rating ako spoločnosť alebo banka, v ktorej pôvodné aktíva vznikli (táto spoločnosť sa nazýva aj originator"). Financovanie hybridnými kapitálovými nástrojmi predstavuje ďalšiu veľmi rozšírenú formu alternatívneho financovania. Hybridné kapitálové nástroje predstavujú rozhranie medzi akciovým a dlhovým financovaním. Zmiešanosť foriem sa vyhľadáva pre daňové výhody, keď percentuálne stanovenú čiastku z kapitálu si môže subjekt uplatniť ako náklad z pôžičky, na druhej strane akciový charakter kapitálu umožňuje, aby pred orgánmi dohľadu obstál mohol byť zdroj prezentovaný ako kapitál, vlastné alebo základné imanie. Fúzie (mergers) a akvizície (acquisitions) predstavujú spojenie, koncentráciu dvoch spoločností rôznymi formami, metódami a sú vyvolané rôznou motiváciou. Fúzia predstavuje spojenie dvoch rovnocenných spoločností, z ktorých jedna si ponecháva svoje meno, identitu a získava všetky aktíva a pasíva kúpenej firmy. Druhá firma prestáva existovať ako samostatná podnikateľská jednotka. Akvizícia znamená pohltenie menšej alebo ekonomicky slabšej spoločnosti väčšou, prípadne silnejšou spoločnosťou. Príčiny a 25

26 uskutočňovanie oboch foriem koncentrácie sú veľmi podobné, a preto je ťažké určiť deliacu čiaru medzi fúziou a akvizíciou (Horvátová, 2009, s. 245) Formy investovania Podľa Chovancovej existujú dve základné skupiny investícií, medzi ktorými sa môže investor rozhodnúť: reálne investície, finančné investície. Reálne investície sú vždy priamo viazané na konkrétny predmet, či podnikateľskú šinnosť (výrobná linka, dom, zlato, zbierky a nerastné suroviny). Reálne aktíva sú atraktívne predovšetkým v období značnej hospodárskej i politickej neistoty. Finančné investície reprezentujú predovšetkým cenné papiere, ktoré predstavujú určité dokumenty, alebo len zápisy potvrdzujúce, že investor investoval určitú sumu, za čo získava určité práva. Každá finančná operácia vytvára v súčasnosti na finančnom trhu investičný produkt, ktorý nadobúda charakter predovšetkým cenných papierov. Inými slovami, cenné papiere sú finančným produktom, na základe ktorého možno získať zdroje. Najednej strane sú teda aktívom (pohľadávka) pre jeho majiteľa a na druhej strane zasa pasívom (záväzkom) pre jeho emitenta (Chovancová, 2006, s. 31). 1.3 Subjekty kolektívneho investovania Důležitými hráči na světových fínančních trzích se v posledních desetiletích stály subjekty kolektivního investování. Různé druhy fondů umožnily drobným investorům investovat do široké palety instrumentů, na které by tito investoři samotní buď svými prostředky, nebo svými vědomostmi a informacemi nebyli schopni dosáhnout. Zároveň tyto fondy svými široce rozprostřenými portfolii nabídly drobným investorům jistá řešení problémů spojených s narústajícími riziky, nestabilitou a kolísavostí kurzů instrumentů na finančních trzích (Veselá, 2007, s. 632). 26

27 Investor realizuje svoj zisk z investície do podielového fondu dvoma základnými spôsobmi: 1. Priama výplata časti výnosu - vypláca sa v súlade s pravidlami vyplácania výnosov konkrétneho fondu a netreba o ňu žiadať. 2. Spätný predaj podielového listu dosiahnutý zisk je rozdielom medzi cenou podielového listu pri kúpe a pri spätnom predaji (Polouček et al, 2010, s. 375) Správcovské spoločnosti Podľa Poloučka investičné (správcovské) spoločnosti sústreďujú zdroje emisiou majetkových cenných papierov (akcií, podielov) a investujú ich do cenných papierov, prípadne iných výnosných aktív. Drobní investori sa tak môžu podieľať na relatívne velkých investíciách, diverzifikovať riziko, ako aj optimalizovať svoje výnosy. Na rozdiel od bánk, ktoré musia vyplácať z uložených depozit úrok, investičné spoločnosti nemajú vo vzťahu k investorovi (akcionárovi alebo podielnikovi) žiaden záväzok (s výnimkou fondov, ktoré sa k tomu výslovne zaviažu, napr. otvorené podielové fondy). Akcionár ani podielnik teda nemá právo požadovať výplatu investovaných peňazí ani výnos. Vklad do investičnej spoločnosti môže mať aj formu vkladu Lichého spoločníka, podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným či podielu v komanditnej spoločnosti (Polouček et al, 2010, s. 331). Podľa Zákona o kolektívnom investovaní Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra (Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, 27 odsek 1). Investiční společnost je obchodní společnost, jejímž výhradným předmětem podnikání je kolektivní investování, a to způsobem, který určuje zákon, případně správa majetku investičního či penzijného fondu. Sú to podniky které emisí cenných papírů soustřeďují ve fondech finanční zdroje s cílem jejich spolehlivého, výnosného a rizikově rozloženého investování do různých majetkových hodnot, zejména však do cenných papírů (Liška et al., 1997, s. 70). 27

28 1.3.2 Cenný papier Cenný papír je listina, která představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je v cenném papíru vázán. Je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje, a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný. Veřitel nemůže bez cenného papíru požadovat uspokojení svých nároků a rovnež dlužník může odepřít plnění závazku, jestliže mu není předložen cenný papír (Liška et al., 1997, s. 12). Podľa Chovancovej cenné papiere možno členiť podľa: 1. stelesneného práva: - tovarové cenné papiere (skladové listy, lodné listy, konosamenty). Sú to cenné papiera, ktoré sa viažu na určitú vec, predmet, a preto nepatria medzi finančné nástroje - cenné papiere peňažného trhu - štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, komerčné papiere stelesňujúce krátkodobé pohľadávky - cenné papiere kapitálového trhu - predstavujú pohľadávky alebo podiely a možno ich rozdeliť na: a) úverové cenné papiere - dlhopisy b) majetkové cenné papiere - akcie a podielové listy 2. prevoditeľnosti možno hovoriť o cenných papieroch na: - doručiteľa - rad - meno 3. obchodovateľnosti poznáme cenné papiere: - obchodovateľné - obmedzene obchodovateľné - neobchodovateľné 4. spôsobu emisie sú cenné papiere: - hromadne emitované - individuálne emitované 5. charakteru dôchodkov plynúcich z cenných papierov možno rozlišovať: - cenné papiere s pevným úročením, pri ktorých je emitent povinný platiť pravidelné pevné sumy (obligácie) 28

29 - cenné papiere s pohyblivým úročením, pri ktorých sa v pravidelných časových intervaloch prispôsobuje veľkosť dôchodku úrokovým sadzbám na trhu - cenné papiere s nulovými platbami, kde sa výnos dosahuje ako rozdiel medzi emisným a umorovacím kurzom - cenné papiere s premenlivým výnosom, v prípade ktorých sú platby závislé od výsledku hospodárenia emitenta (akcie, podielové listy) 6. charakteru emitenta sa rozlišujú: - cenné papiere verejné (štátne cenné papiere, papiere verejnoprávnych subjektov - miest a obcí) - cenné papiere súkromné (bankové, podnikové) 7. ekonomického významu: - platobné a úverové (zmenky, šeky) - ukladacie (dlhopisy, podielové listy) - špekulatívne (akcie) (Chovancová, 2006, s. 36) Depozitár Úlohu depozitára investičných fondov zastupuje banka. Každý jeden fond v oblasti kolektívneho investovania musí mať depozitára a týmto depozitárom môže byť len banka. Depozitár vedie účty spoločnostiam v oblasti kolektívneho investovania a dohliada na činnosť fondu. Tak isto musí vykonávať všetky operácie v súlade so zákonom. V prípade, že dôjde k porušeniu predpísaných pravidiel, depozitár je povinný oznámiť túto skutočnosť regulátorovi. Banky vystupujú často v úlohe depozitárov svojich vlastných fondov a spoločností, čo spochybňuje ich inak veľkú úlohu v pozícii depozitára (Horvátová, 2009, s. 243). Podľa Lišku depozitářem se rozumí osoba, která investiční společnosti nebo fondu vede účet, na němž jsou uloženy peněžní prostředky, a u které jsou uloženy cenné papíry, jež incestiční společnosti nebo fondy nakoupily z prostředků určených ke kolektivnímu investování (Liška et al., 1997, s. 89). Depozitář je banka, která chrání zájmy investorů jednotky kolektivního investování tím, že má majetek jednotky kolektivního investování ve své evidenci a kontroluje, zda je s majetkem nakládáno v souladu se zákonem a příslušným statutem (Krabec, 2007, s.137). 29

30 Depozitář zajišťuje úschovu listinných cenných papírů nebo jiného druhu majetku jednotky kolektivního investování, jehož povaha věci to nevylučuje, a kontrolu a předávání nebo provádění pokynů jednotky kolektivního investování směřujících ke vzniku, změnám nebo zániku právních vztahů k zaknihovaným cenným papírům. Depozitář zejména: 1. eviduje na účtech jednotky kolektivního investování pohyb veškerých jejích peněžních prostředků, 2. kontroluje, zda akcie nebo podílové listy jednotky kolektivního investování jsou vydávány a odkupovány v souladu s tímto zákonem a statutem jednotky kolektivního investování, 3. kontroluje, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu jednotky kolektivního investování je vypočítána v souladu s tímto zákonem, vyhláškou vydanou k provedení tohoto zákona a statutem jednotky kolektivního investování, 4. provede pokyn jednotky kolektivního investování, který není v rozporu se zákonem, vyhláškou vydanou k provedení tohoto zákona nebo statutem jednotky kolektivního investování, 5. zajistí vypořádání obchodu s majetkem jednotky kolektivního investování v obvyklé lhůtě, 6. kontroluje, zda výnos z majetku jednotky kolektivního investování je použit v souladu s tímto zákonem a statutem jednotky kolektivního investování, 7. v případech stanovených vyhláškou vyslovuje předchozí souhlas se způsobem ocenění majetku jednotky kolektivního investování, 8. kontroluje, zda majetek jednotky kolektivního investování je pořízen, zcizen nebo oceněn v souladu s tímto zákonem, vyhláškou vydanou k provedení tohoto zákona a statutem jednotky kolektivního investování. Depozitář jedná při své činnosti s odbornou péčí a výhradně v zájmu akcionářů nebo podílníků jednotky kolektivního investování. Depozitář odpovídá akcionářům nebo podílníkům jednotky kolektivního investování za škodu způsobenou porušením povinnosti depozitáře. Odpovědnost správcovské společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování majetku v podílovém fondu nebo odpovědnost investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování jejího majetku tím zůstává nedotčena (Krabec, 2007, s. 137). 30

31 1.4 Výhody a nevýhody kolektívneho investovania Hlavní výhodou nástrojů kolektivního investování je již zmíněná skutečnost, že investor má i při nevelké investované částce přístup k široce diverzifikovanému portfoliu cenných papírů. Investor tak eliminuje jedinečné riziko jednotlivých cenných papírů, snižuje tím celkové riziko své investice, a přitom svěřuje své prostředky do rukou profesionální společnosti, která za něho provádí výběr jednotlivých cenných papírů v portfoliu fondu v závislosti na atraktivnosti jejich ocenění. Tyto činnosti však investiční společnost neprovádí zdarma, investor platí několik typů poplatků. K poplatkům, ovlivňujícím pro investora konečnou výnosnost jeho investice nejvíce, patří vstupní (resp. výstupní) poplatek a roční manažerský poplatek (angl. management fee) za správu portfolia. Existují i poplatky další (např. za úschovu cenných papírů, apod.), jejich význam je však kvantitativně menší (Krabec, 2007, s. 141) Výhody podielových fondov Kolektívne investovanie prináša mnoho výhod ktoré zvýšili atraktivitu tejto formy investovania. Vyšší výnos v porovnaní s bežným, alebo termínovaným účtom. Veľkou výhodou je aj to, že umožňuje zapojiť sa do investovania aj investorom s malým vkladom. Vo svete sa dokonca vytvárajú špecializované fondy pre malých investorov investor môže vstupovať s minimálnou sumou peňazí. Diverzifikácia rizika znamená rozloženie rizika čím fondy prispievajú aj k minimalizácii rizika. Možno povedať, že čím je fond väčší a čím je portfólio väčšie, tým je riziko aj pre malého investora menšie. Vysoká likvidita zabezpečuje, že investor môže v prípade potreby veľmi rýchlo premeniť investíciu v podielových listoch na hotovosť. Pravidelné vyplácanie výnosov uprednostňujú tí podielnici, ktorí očakávajú vyplácanie stabilných príjmov. Spoločnosť umožňuje svojim podielnikom aj automatickú reinvestíciu výnosov v podobe dividend alebo kapitálového zisku do nových aktív, čím sa zvyšuje a zhodnocuje majetok jednotlivých podielnikov 31

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více