VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Mgr. Pavla Šarapatková; Mgr. Aleš Nedelkov Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola cílová kapacita 190 žáků Vyšší odborná škola cílová kapacita 90 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru/vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SOŠ L/51 Podnikání 120 denní forma SOŠ L/51 Podnikání 60 dálková forma SOŠ M/02 Cestovní ruch 505 VOŠ N/01 Cestovní ruch Změny ve skladbě oborů vzdělání/vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a. nové obory/programy: 0 b. zrušené obory/programy: 0 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. V Úžlabině 320, Praha 10, (pronajímatel SPŠE; vlastníkem objektu je MHMP) b. jiná místa nemáme 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby SOŠS a VOŠ ARITA, spol. s r. o., sídlí v pronajaté budově SPŠE, V Úžlabině 320, Praha 10. Máme pronajaté třetí patro, ve kterém je sedm kmenových učeben, dále žáci využívají počítačovou učebnu i tělocvičnu. Učitelé mají k dispozici PC a notebooky, jejichž prostřednictvím využívají audiovizuální techniku v učebnách. Všechny PC v učebnách, notebooky i PC v kabinetech učitelů jsou síťově propojeny a trvale připojeny k internetu. Žáci školy mohou v prostorách budovy využít WI-FI připojení k internetu. 9. Školská rada vznikla Školská rada SOŠ členové: (k ) Mgr. Pavla Šarapatková za zřizovatele Petra Taufmanová Alena Svobodová Nikola Horvátová Olina Tumová Školská rada VOŠ členové: Mgr. Pavla Šarapatková za zřizovatele Petra Taufmanová Alena Svobodová Nikola Horvátová Olina Tumová Ve školním roce 2013/14 pracovala školská rada SOŠ i VOŠ dle zásad stanovených platnou legislativou ve složení zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Školská rada se schází na pravidelných schůzkách, rada byla pravidelně informována o akcích školy, pedagogickém procesu a hospodaření školy. 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SOŠ , VOŠ ,4 2 0, b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠ VOŠ počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet vzdělávací účastníků instituce 3 maturitní zkouška 4 NIDV semináře 2 anglický jazyk 2 INFOA 3 výchovné poradenství 1 PPP Praha 4 1 školení o incent. CR 1 RAIN.CZ kurzy doplňkové pedagogické studium školský management 1 pro ředitele škol 1 NIDV rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 3 Veletrhy CR (ITB, GO, Holiday World) 1 4

5 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 8 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 7 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 anglický jazyk 1 JIPKA jiné (uvést jaké)

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd/skupin počet žáků/studentů SOŠ 6 97 VOŠ 2 17 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 2/1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2/0 - sami ukončili vzdělávání: 3/1 - vyloučeni ze školy: 1/0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 3/0, z toho nebylo povoleno opakování: 0/0 - přestoupili z jiné školy: 1/1 - přestoupili na jinou školu: 3/0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0/0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd/skupin počet žáků/studentů SOŠ 2 21 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0, z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 6

7 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) c. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SOŠ 15,83 6,06 VOŠ 8,5 1,41 d. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SOŠ 10, Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SOŠ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet studentů celkem z toho nově přijatí

8 z celkového počtu žáků/studentů: SOŠS a VOŠ ARITA, spol. s r. o. z celkového počtu žáků/student: SOŠS a VOŠ ARITA, spol. s r. o. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) e. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 5 opakovalo ročník 3 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 83,87 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta ,90 z toho neomluvených 5,18 f. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 3 neprospělo 1 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 94,44% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 17 20,39 z toho neomluvených 0 8

9 SOŠS a VOŠ ARITA, spol. s r. o. denní vzdělává ní vzdělává ní při zaměstná ní denní vzdělává ní vzdělává ní při zaměstná ní 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: - - prospěl s vyznamenáním - - prospěl - - neprospěl - - maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 6 1 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: 7 1 prospěl s vyznamenáním 3 0 prospěl 44 8 neprospěl 3 5 9

10 SOŠS a VOŠ ARITA, spol. s r. o. denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání absolutoria počet studentů, kteří konali zkoušku 8 - z toho konali zkoušku opakovaně 0 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet studentů, kteří byli hodnoceni: 0 - prospěl s vyznamenáním 2 - prospěl 6 - neprospěl 0-10

11 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název 65 Cestovní ruch - SOŠ 64 Podnikání - denní 64 Podnikání - dálkové 65 Cestovní ruch - VOŠ 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a. Základní školy počet přihlášek celkem - počet přijatých celkem - počet odkladů povinné školní docházky - b. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 65 Cestovní ruch - SOŠ 17 obor: 64 Podnikání - denní 29 obor: 64 Podnikání - dálkové 30 Obor. 65 Cestovní ruch - VOŠ 15 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2014/

12 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let c. Gymnázia počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: obor: počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ Gruzie 1, VOŠ - 0 Moldavská republika 1, Vietnamská socialistická republika 2, Ruská federace 2, Ukrajina 1 Všichni žáci hovoří dobře česky, nevznikají žádné komunikační bariéry ani problémy s jejich začleňováním do studijní skupiny. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V této oblasti jsme nezaznamenali problémy. Speciální třídy nemáme. Všichni žáci s cizím státním občanstvím jsou bezproblémoví a komunikaci zvládají velmi dobře. - 12

13 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce byla hlavním nástrojem ověřování výsledků vzdělávání především společná část státní maturitní zkoušky. V dubnu 2014 si maturanti vyzkoušeli maturitu nanečisto z českého a cizích jazyků a z matematiky. Individuálně využili žáci placenou možnost testování znalostí k maturitní zkoušce nabízeného firmou SCIO. 11. Školní vzdělávací programy Škola vyučuje podle ŠVP Cestovní ruch a ŠVP Podnikání. 12. Vzdělávací programy VOŠ Vzdělávací program pro VOŠ byl v předcházejících letech schválen Akreditační komisí pro VOŠ na MŠMT a výuka v návaznosti na jejich platnost byla postupně od 1. ročníku realizována. 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na SŠ/VOŠ se žáci dle ŠVP a akreditovaného vzdělávacího programu učí dvěma/třem světovým jazykům a stanovená časová dotace je dostatečně široká, aby žáci i studenti získali potřebné kompetence z prvního cizího jazyka, jejichž úroveň prověří maturitní zkoušky nebo zkoušky u absolutoria. Ve druhém/třetím cizím jazyce získají dostatečné základy, aby zvládli běžnou komunikaci a ovládali na uživatelské úrovni gramatická pravidla. Na SŠ si žáci vybírají z německého, španělského nebo ruského jazyka, anglický jazyk je povinný pro všechny žáky; na VOŠ si studenti volí dva cizí jazyky - z anglického, německého, španělského, italského a ruského jazyka, dále studenti pokračují ve studiu jednoho pomaturitního jazyka. Anglický jazyk má na SŠ celkovou hodinovou dotaci 16 hodin, druhý cizí jazyk 13 hodin. Na VOŠ má pomaturitní cizí jazyk hodinovou dotaci 18 hodin, další dva cizí jazyky mají každý 36hodinovou dotaci. Pro základní školy: - kurzy pro získání základního vzdělání - přípravné třídy ZŠ - asistenti pedagogů 13

14 1. Jazyková škola IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) a. Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Dálkové Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Vyučovaný vzdělávání jazyk počet počet počet počet počet počet počet počet kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů Celkem b. Výsledek státních jazykových zkoušek Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální c. Mezinárodně uznávané zkoušky Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy. d. Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a. Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) počet Počet ložnic celkem - 1 až 3 lůžkových - v tom 4 až 6 lůžkových - 7 až 10 lůžkových - 11 a více lůžkových - Společenské místnosti a klubovny - 14

15 b. Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet z toho ze škol zřizovaných ubytovaných HMP základní (vč. speciálních) - - gymnázium - - SOŠ - - konzervatoř - - SOU, OU a U - - speciální a praktické SŠ - - VOŠ - - jiné (specifikujte) - - celkem - - c. Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Důvody, počty. e. Další údaje o ubytovaných f. Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 15

16 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Činnost výchovné poradkyně je zaměřena na výchovnou a preventivní práci se žáky, na spolupráci se zákonnými zástupci a na poradenskou činnost při volbě možností dalšího uplatnění po ukončení školy. Při své práci spolupracuje výchovná poradkyně s PPP pro Prahu 4. Pracuje také s žáky vytipovanými na základě doporučení vyučujících a třídních učitelů. O jednáních se žáky a zákonnými zástupci jsou vedeny zápisy, o aktuální situaci je pravidelně informována ředitelka školy. Mezi důvody k vyhledání pomoci výchovné poradkyně patří studijní problémy ve škole, nefunkční rodinné zázemí, sociální a zdravotní problémy, osobní problémy. Výchovné a kázeňské případy byly řešeny ve spolupráci s ředitelkou školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy. V průběhu školního roku byly ze strany výchovné poradkyně prováděny tyto činnosti: - zpracování seznamu žáků 1. ročníků se SPU pro podporu jejich individuální péče, - informace žákům 1. ročníků o možnostech konzultací s VP, - spolupráce s PPP při určování podkladů pro PUP MZ na maturitní období 2014, - žákům maturitního ročníku poskytnuty informace o službách firmy SCIO a CERMAT v rámci příprav na MZ a přijímací zkoušky na VŠ, - schůzky se zákonnými zástupci žáků, - monitorování neprospívajících žáků, hledání důvodů a následné řešení neprospěchu, - distribuce Učitelských novin s nabídkou oborů VŠ a VOŠ v maturitním ročníku, - spolupráce při získávání nových žáků - návštěvy v ZŠ, účast na dnech otevřených dveří. Výchovná poradkyně řešila zejména následující problémy: - otázku záškoláctví, - zvýšené počty nedůvěryhodně omluvených absencí, - nevhodné chování žáků při řešení konfliktních situací (učitel-žák, žák-žák), - opakované pozdní příchody do školy. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 jsme se žáky pracovali tak, abychom minimalizovali vznik a snížili výskyt rizikového chování, rozvíjeli jsme tvůrčí myšlení žáků a jejich samostatnost, posilovali jsme komunikační dovednosti žáků, jejich morální hodnoty, vedli jsme žáky ke zdravému životnímu stylu. Ve vybraných vyučovacích předmětech byly některé hodiny zaměřeny na prevenci rizikového chování, k tomu sloužily hlavně třídnické hodiny. Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům s rizikovým chováním, při řešení výchovných problémů jsme vycházeli z krizového plánu školy, který je součástí Minimálního preventivního programu. V případě, kdy žáci porušili školní řád (záškoláctví, neplnění školních povinností) spolupracovali třídní učitel se školní metodičkou prevence a ředitelkou školy, byli kontaktováni rodiče, vedli jsme pohovor se žáky a společně jsme hledali řešení. Nejdůležitější z hlediska prevence se jeví práce třídních učitelů i ostatních učitelů v rámci jednotlivých hodin. Ke komunikaci s rodiči kromě osobních pohovorů, telefonické a ové korespondence patří především třídní schůzky realizované jednou za pololetí. V dalších letech by bylo dobré dosáhnout zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči žáků a zvýšení jejich zájmu o třídní schůzky, konzultační hodiny a akce školy. 16

17 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Žáci jsou cíleně vedeni k šetrnému a ekologickému nakládání s odpadem. Ve škole je dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad. Přestože je žáci ve většině případů skutečně využívají, je třeba v uvedených snahách pokračovat i nadále a úsilí v tomto směru ještě zvýšit. 4. Multikulturní výchova Na škole studuje celkem sedm žáků jiného státního občanství než českého, počet uchazečů jiného než českého občanství každoročně stoupá. Nutno konstatovat, že začleňování probíhá bez problémů, žáci běžně a bez problémů komunikují se svými vrstevníky cizinci a přirozeně tak probíhá vzájemné ovlivňování a pochopení. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V průběhu celého studia jsou žáci vedeni k praktickému využití poznatků. Cílem výuky je nejen odbornost, ale i schopnost rychle reagovat na různé situace, problémy a umět si poradit i v oblastech života, který nesouvisí s odborností. Žáci jsou vedeni ke zdravému způsobu života, ekologickému chování a využívání přírodních zdrojů. Vyučující vedou žáky k systematickému získávání informací, k efektivnímu využívání velkého množství informací a jejich efektivnímu využití. Žáci jsou vedeni k sebevzdělávání. Spolupráce s hotely a cestovními kancelářemi umožňuje řešit problematiku udržitelného rozvoje. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Během školního roku se žáci SOŠ a studenti VOŠ zúčastnili několika poznávacích zájezdů. V prosinci 2013 se uskutečnila cesta do Holandska, žáci navštívili hlavní město Amsterodam. Této akce se zúčastnilo 15 žáků. V prosinci se konal také jednodenní zájezd do Norimberku, zájezdu se zúčastnilo 30 žáků. V březnu 2014 se konal zájezd do Londýna, zájezdu se zúčastnilo 25 žáků. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Žáci navštívili na začátku školního roku výstavu Slovanská epopej ve Veletržním paláci, před Vánocemi výstavu Peníze v Národním muzeu. Ve dnech 7. prosince 2013, 15. ledna 2014 a 3. února 2014 se konaly Dny otevřených dveří, do přípravy propagace školy se zapojili žáci i učitelé. Žáci maturitních ročníků zorganizovali maturitní ples, který se konal 16. ledna 2014 v Radiopaláci na Vinohradech. V únoru 2014 žáci všech ročníků navštívili výstavu s názvem Secese v Obecním domě. V závěru školního roku žáci prvního, druhého i třetího ročníku navštívili Vyšehrad, kde si vyzkoušeli práci průvodce, akce měla mezi žáky velký ohlas. 8. Soutěže Žáci se účastnili sportovních dnů, které se pořádaly ve škole. Žáci soutěžili ve volejbale, fotbale a atletických disciplínách. Soutěží se účastnili žáci ze všech tříd. 17

18 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupracujeme s řeckými hotely na ostrově Rhodos, kde vykonávají žáci praxi během letních prázdnin. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s významnými pražskými hotely (např. hotel Ankora, hotel Ariston, hotel Alton) a cestovními kancelářemi (např. CK Firo Tour, CK Čedok, CK Alexandria, CK Exim Tours). Žáci vykonávají praxi v hotelech a cestovních kancelářích ve 3. a 4. ročníku. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou typ vzdělávání zaměření počet účastní ků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz - rekvalifikace jiné (uvést jaké) Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzhledem k tomu, že naše škola je v pronájmu, nevyužíváme prostory v době prázdnin. 18

19 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2013/2014 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Ve školním roce 2013/2014 ČŠI inspekční činnost neprováděla. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2013/2014 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 19

20 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Finančními zdroji, z nichž škola hradí mzdové, a provozní náklady jsou: - státní dotace - školné. Rozbor hospodaření SOŠS a VOŠ Arita spol. s r. o. je uveden v samostatné příloze ke zprávě. 20

21 VIII. Další informace 21

22 Příloha: učební plány školních vzdělávacích programů Učební plán školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Kód a název oboru: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Cestovní ruch M/02 CESTOVNÍ RUCH střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý/Španělský jazyk Základy společenských věd Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Management a marketing Zeměpis cestovního ruchu Technika služeb cestovního ruchu Dějiny kultury v souvislostech Praxe Volitelné vyučovací předměty Hotelnictví/Turismus Celková týdenní hodinová dotace

23 Učební plán školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Kód a název oboru: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Podnikání L/51 PODNIKÁNÍ střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 roky v denní formě vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin předmětů 1. ročník 2. ročník celkem Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Základy společenských věd Dějiny kultury v souvislostech Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Mediální výchova Ekonomika podniku Chod a řízení podniku Právo Účetnictví a daně Písemná komunikace Ústní komunikace Celková týdenní hodinová dotace

24 Učební plán školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Kód a název oboru: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Podnikání L/51 PODNIKÁNÍ střední vzdělání s maturitní zkouškou 3 roky v dálkové formě vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích Počet konzultačních hodin v ročníku předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Anglický/Německý jazyk Základy společenských věd Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a ústní komunikace Právo Chod a řízení podniku Dějiny kultury v souvislostech Matematika Informační a komunikační technologie Celková hodinová dotace

25 Učební plán akreditovaného vzdělávacího programu Název VP: Kód a název oboru: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Cestovní ruch N/01 CESTOVNÍ RUCH vyšší odborné vzdělání 3 roky v denní formě vzdělávání Názvy vyučovacích předmětů celkem Semestr Povinné a povinně volitelné předměty Pomaturitní cizí jazyk 3/z 3/z 3/z 3/z 3/kz 3/kz cizí jazyk 6/kz 6/kz 6/kz 6/kz 6/kz 6/zk cizí jazyk 6/kz 6/kz 6/kz 6/kz 6/kz 6/zk 36 Dějiny kultury 2/zk 2/zk 2/kz 2/zk 8 Psychologie 2/z 2/kz 1/kz 5 Zeměpis cestovního ruchu 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 8 Technika cestovního ruchu 2/kz 2/kz 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 12 Ekonomika cestovního ruchu 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 4/zk 4/zk 16 Účetnictví a finanční řízení podniku 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 2/zk 12 Obchodní strategie 2/kz 2/zk 4 Výpočetní a organizační technika 2/z 2/z 2/z 2/z 8 Rétorika a stylistika 2/z 2/z 4 Průvodcovská činnost 2/kz 2/kz 4/zk 4/zk 12 Hotelnictví 2/kz 2/kz 4/zk 4/zk 12 Praktická cvičení prův. činnost 1/z 1/z 1/z 1/z 4 Praktická cvičení hotelnictví 1/z 1/z 1/z 1/z 4 Probíhá v 2., 4. a 5. semestru souvisle po 3 Odborná praxe týdny Absolventský seminář 2/z 2/z 4 Povinné a povinně volitelné př. celkem praxe praxe 37 + praxe 37 Volitelné předměty Základy informatiky 2/z 2/z 4 Základy práva 2/z 2/z 4 Sommeliérství 1/z 1 Animační činnost 1/z 1 Volitelné předměty celkem z = zápočet, kz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška 25

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2007, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2014/2015 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2010/2011 Hotelová škola Vršovická 43, Praha 10 Výroční zpráva 2010/ 2011 Stránka 1 I. Základní údaje o škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 PLZEŇSKÁ 117/39, 150 00 PRAHA 5 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ WEB: HTTP://WWW.SGJS.CZ Výroční zpráva

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 204/205 PLZEŇSKÁ 7/39, 50 00 PRAHA 5 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ WEB: HTTP://WWW.SGJS.CZ Výroční zpráva byla

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2015/2016 PLZEŇSKÁ 117/39, 150 00 PRAHA 5 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ WEB: HTTP://WWW.SGJS.CZ Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole Gymnázium a Hudební hlavního města Prahy, základní umělecká Místo poskytovaného vzdělávání: Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 Kontakt:

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého 1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2008/2009 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O a) Soukromé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2012/2013 PLZEŇSKÁ 117/39, 150 00 PRAHA 5 DO 24. 5. 2013 LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více