Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování."

Transkript

1 Veřejná zakázka malého rozsahu č.j. MSMT-3563/ Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování. 1 Zpráva o realizaci 2. fáze veřejné zakázky a realizaci veřejné zakázky jako celku. Zpracoval: Mgr. Jan Petr, Ph.D., manažer projektu V Českých Budějovicích dne

2 Veřejná zakázka Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování byla připravena a realizována ve dvou fázích. První fáze zahrnovala detailní rozpracování projektu a aktualizaci harmonogramu. Hodnocení jejího plnění bylo předmětem dílčí zprávy, která byla předložena Plnění 1. fáze zakázky bylo následně ze strany zadavatele schváleno. Cíle první fáze realizace zakázky byly splněny tím, že byly v první vlně korespondence a osobního jednání osloveny potenciálně participující školy. Současně byl již v této fázi uskutečněn první (dubnový) seminář a bylo připraveno detailní rozpracování projektu podrobný harmonogram s termíny, zajištění odborníků pro vedení seminářů, atd. Hlavním úkolem 2. fáze projektu bylo naplnění následujících cílů: Oslovení a zapojení učitelů, organizace pravidelných setkání, tvorba metodiky a dalších výstupů. Veřejná zakázka byla realizována tak, aby jednotlivé cíle byly plněny podle harmonogramu, který je součástí smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který byl během 1. fáze upřesněn a realizován v obou fázích takto: Termín realizace Typ aktivity Cíl Výstupy 1. fáze 2 březen a duben 2012 Rozpracování projektu Stanovení dílčích cílů projektu, detailní určení termínů a rozsahu jednotlivých částí projektu Přehled cílů, způsoby jejich dosažení a harmonogram pro jednotlivé účastníky projektu 2. fáze březen a duben 2012 souběžně s 1. fází Oslovení a motivace škol/učitelů průběžně - návaznost na 1. fázi Vytvoření sítě spolupracujících pedagogů Adresář, kontaktní webová stránka s informacemi pro učitele a studenty učitelství přírodopisu a biologie

3 Úvodní seminář pro učitele. Počátek implementace principů a prvků BOV do pregraduálního vzdělávání učitelů Seznámení učitelů a studentů s problematikou BOV, s jeho cíli a diskuse možností zavádění BOV ve vyučování přírodopisu a biologii. Tvorba metodických materiálů. Realizace semináře, vytvoření sítě spolupracujících učitelů, modelové příklady badatelsky orientovaných úloh a možnosti jejich využití ve vzdělávání. Metodické materiály k jednotlivým úlohám. Vedou pracovníci PF Pracovní seminář pro učitele (a studenty učitelství) Prezentace badatelských vzdělávacích aktivit v různých biologických a geologických oborech. Tvorba metodických materiálů. Seminář s ukázkami konkrétních úloh. Vedou pracovníci PF a PřF. Diskuse možností aplikace těchto úloh ve výuce na ZŠ a SŠ. Metodické materiály k jednotlivým úlohám Pracovní seminář pro učitele Prezentace badatelských vzdělávacích aktivit v různých biologických a geologických oborech. Tvorba metodických materiálů. Seminář s ukázkami konkrétních úloh. Vedou učitelé PF a PřF. Diskuse možností aplikace těchto úloh ve výuce na ZŠ a SŠ. Alternativně exkurze orientovaná na BOV v terénu. Metodické materiály k jednotlivým úlohám Letní škola BOV PF MU v Brně Seminář pro učitele a/nebo učitele fakult připravujících učitele Prezentace a diskutování možností badatelských aktivit ve vzdělávání učitelů Participace na semináři Letní škola BOV v Brně

4 Pracovní seminář pro učitele Pracovní seminář pro učitele a studenty učitelství Prezentace badatelských vzdělávacích aktivit v různých biologických a geologických oborech. Tvorba metodických materiálů. Prezentování zkušeností, aktivit a výsledků zavádění BOV ve vzdělávací praxi učitelů ZŠ a SŠ. Sumarizace metodických materiálů Seminář s ukázkami konkrétních úloh. Vedou učitelé PF a PřF. Diskuse možností aplikace těchto úloh ve výuce na ZŠ a SŠ. Metodické materiály k jednotlivým úlohám. Databáze úloh a zkušeností na webové stránce projektu. Účast pregraduálních studentů na seminářích. 4

5 Průběh 2. fáze řešení projektu: Harmonogram byl stanoven tak, aby byla zajištěna realizace zakázky v plném rozsahu a aby byla připravena, a učitelům poskytnuta, zásoba úloh realizovaných na seminářích, doplněná o další připravené úlohy, respektive metodické materiály k nim. Současně byly dořešeny nezbytné organizační záležitosti pro konání jednotlivých seminářů. Harmonogram druhé fáze zakázky vycházel z harmonogramu a výsledků 1. fáze a byl rozpracován takto: - oslovení dalších vybraných škol a motivování učitelů ke spolupráci a účasti na projektu, resp. seminářích (termín v 1. etapě do a dále během 2. etapy průběžně) odesílání vysvětlujících informací učitelům a ředitelům škol v regionu (viz přílohy č, 1 a č. 2) s cílem vybudovat síť spolupracujících učitelů. Toto bylo uskutečněno z větší části během 1. fáze a dále bylo realizováno průběžně po dobu trvání zakázky v případě zájmu dalších škol a učitelů o účast na Pilotním projektu. - kontaktování dalších odborníků z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty JU a externích odborníků, kteří následně participovali na projektu jako lektoři a autoři úloh (uskutečněno z větší části v 1. fázi ale průběžně bylo dokončeno během 2. fáze řešení zakázky) - organizování seminářů podle harmonogramu uvedeném výše a v dílčí zprávě za 1. etapu tak, aby byl splněn závazek konat semináře v intervalu 2 měsíce - příprava a úprava metodických materiálů pro publikování v elektronické nebo tištěné podobě (termín - průběžně v návaznosti na jednotlivé semináře) - publikování metodických materiálů - první sada - duben 2012 po diskusi a na základě zkušeností s realizací po 1. semináři vždy následně po každém semináři tak, aby byly všechny prezentované úlohy učitelům dostupné (materiály k úlohám prezentovaným na seminářích a další materiály na seminářích neprezentované, ale tvořící zásobu badatelských úloh, jsou uvedeny v příloze č. 8 a č. 9) - organizační a technické zajištění kompenzace nákladů vzniklých na školách ve spojitosti s účastí učitelů na seminářích (cestovné a náklady na zastupování-suplování) průběžně v návaznosti na jednotlivé semináře 5

6 Kontrolovatelné výstupy splněné v první a druhé fázi realizace zakázky: Poskytovatel postupoval v souladu se smlouvou o přípravě a realizaci Pilotního projektu tak, aby byly naplněny jednotlivé cíle vyplývající zejména z bodu 1.4. této smlouvy. 1) Oslovení a zapojení učitelů - vybudování sítě spolupracujících škol a učitelů. Během projektu bylo průběžně zajišťováno kontaktování škol a udržování spolupráce prostřednictvím ředitelů oslovených škol a/nebo jednotlivých učitelů v praxi během realizace Pilotního projektu bylo kontaktováno a následně písemně osloveno cca 85 škol z jihočeského regionu i jiných regionů ČR (Západočeský kraj, Kraj Vysočina, Praha, Středočeský kraj), z nichž na začátku 1. etapy mělo zájem o spolupráci na projektu cca 45 škol. Postupně se do projektu zapojovali další učitelé (resp. školy). Někteří učitelé participovali formou přímé účasti na seminářích, další korespondenční formou (využívání metodických materiálů, registrování v projektu, využití kontaktů na fakulty, apod.). Komunikace probíhala, a nadále probíhá, osobním kontaktem, písemně, elektronicky a telefonicky. Splnění cílů: - Formou přímé účasti na seminářích se do projektu zapojilo 68 učitelů a dále se registrovalo 12 učitelů (neměli možnost z nějakého důvodu navštívit semináře, ale s principy BOV byli seznámeni a výstupy projektu s prvky BOV mají zájem využívat). Celkem se do projektu přímo zapojilo 80 učitelů. S dalšími učiteli byla vedena komunikace, o projektu vědí, jsou informováni o principech BOV a počítají s využíváním materiálů, ale registraci neprovedli (cca 10 učitelů). - Při podávání přihlášky do soutěže o veřejnou zakázku bylo cílem zapojit 50 škol z jihočeského (ev. jiného) regionu. Tento plánovaný počet byl naplněn. Celkem se prostřednictvím ředitelů škol nebo jednotlivých učitelů zapojilo 56 základních a středních škol (včetně DDM Č. Budějovice) viz příloha č. 3 - Pro vzájemnou komunikaci mezi fakultami a školami, resp. učiteli, byl během 1. fáze zakázky, na přelomu března a dubna 2012, připraven koncept webové stránky pro kontaktování škol, poskytnutí základních informací o BOV, registraci účastníků a publikování badatelsky orientovaných úloh a jejich diskusi. V první fázi byla funkční základní verze webové stránky. Detailnější verze vybavená dalšími funkcemi byla připravena a spuštěna na začátku 2. fáze zakázky v květnu 2012 a je pro všechny zúčastněné k dispozici na adrese (viz příloha č. 7). Tato webová stránka bude dále udržována v provozu a bude i do budoucna plnit roli informačního portálu pro účely spolupráce nejen v oblasti využívání a diskuse možností BOV, ale i pro vzájemnou komunikaci mezi fakultami a školami v případech realizace jiných projektů, pedagogického výzkumu a zejména pro výměnu zkušeností s BOV v pedagogické praxi v návaznosti na tuto veřejnou zakázku. Pro přehlednější komunikaci s veřejností a mezi jednotlivými řešiteli projektu byl užíván zkrácený název Pilotního projektu - Škola badatelsky orientovaného vyučování nebo Škola BOV, který byl využíván během řešení projektu a bude využíván i následně po skončení veřejné zakázky. 6

7 - Souběžně s povinnými identifikačními prvky Pilotního projektu a projektu PTPO (Generace Y) bylo paralelně užíváno i níže uvedené jednoduché logo, které bude po úpravě vhodné i pro další udržování výstupů veřejné zakázky. 2) Organizace pravidelných setkání učitelů Cílem projektu bylo organizování seminářů pro učitele z praxe zaměřených na 3 následující oblasti: a) Seznámení s principy, cílem a možnostmi zavádění BOV ve vyučování b) Ukázka badatelsky orientovaných, zajímavých vzorových úloh c) Výměna zkušeností mezi učiteli ZŠ a SŠ navzájem a učiteli a pracovníky fakult připravujících učitele Splnění cílů: V souladu se zadávací dokumentací bylo uskutečněno 5 jednodenních seminářů vedených lektory, z PF a PřF JU a externími lektory. Oproti návrhu projektu (dvouměsíční interval), vzhledem k nezbytné aktualizaci harmonogramu, termínům schválení projektu a závazkům vyplývajících ze smlouvy o realizaci Pilotního projektu, se semináře uskutečnily v měsíčních intervalech během roku 2012 v následujících termínech: , , , , (viz též harmonogram řešení zakázky uvedený výše). Jednotlivých seminářů se účastnili participující učitelé podle možností zapojených škol. Buď bylo v možnostech školy zajistit účast konkrétního učitele na všech seminářích nebo se učitelé z jedné školy střídali tak, aby nedocházelo k narušení vyučování a chodu školy nad nezbytně nutnou míru. Každého ze seminářů se zúčastnili učitelé v počtu učitelé základních a středních škola, pracovnice DDM a dále se jich zúčastnili, kromě lektorů, i další pracovníci zapojených fakult., aby byli o průběhu projektu informováni a mohli využívat výstupy projektu ve své praxi. Současně se seminářů zúčastnili i studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studia PF a PřF JU. 7 Semináře byly organizovány dvojím způsobem: a) Rozvrh semináře byl nastaven tak, aby úlohy probíhaly opakovaně a aby tak mohli zúčastnění učitelé rotací v jednotlivých skupinách absolvovat všechny prezentované úlohy, včetně diskuse možností jejich využití ve školní praxi. b) Formou sekcí, kdy si účastníci vybírali podle svého zájmu a možností z nabídky paralelně

8 probíhajících úloh podle zájmu a předpokladů jejich využití v pedagogické praxi jednotlivých učitelů. Tato forma se osvědčila zejména ve variantě, kdy byla alternativně nabízena exkurze a práce v laboratoři (možnost volit účast v závislosti na zdravotním stavu, vybavení do terénu apod.) nebo u úloh cílených na konkrétní stupeň školy (ZŠ / SŠ) Oba uvedené způsoby organizace mají své výhody i nevýhody a v zásadě se osvědčily obě formy organizace seminářů. Pro efektivní průběh seminářů musela být vždy především sjednocena délka trvání jednotlivých úloh a musel být stanoven přesný časový rozvrh v závislosti na počtu přihlášených účastníků a vytížení jednotlivých učeben. Program seminářů je uveden v příloze č. 4 a byl průběžně uveřejňován na webu projektu, prostřednictvím ové korespondence a na webových stránkách projektu PTPO (resp. Generace Y). Účast učitelů, pracovníků fakult a studentů je doložena kopiemi prezenčních listin v příloze č. 5. Originální prezenční listiny jsou uloženy u dodavatele (konkrétně na katedře biologie PF JU). V příloze č. 6 jsou uvedeny fotografie ze seminářů. Podle plánovaného harmonogramu se zúčastnili pracovníci PF JU Letní školy badatelsky orientovaného vyučování v Brně ve dnech Tím došlo k propojení regionálního Pilotního projektu s dalšími pracovišti a širší pedagogickou veřejností. 8 3) Vytvoření metodiky a dalších výstupů Podle zadávací dokumentace mělo být připraveno min. 40 úloh tak, aby alespoň 20 z nich bylo prezentováno na seminářích. Celkem bylo během řešení Pilotního projektu připraveno 44 úloh, z nichž má celá řada komplexní charakter s několika dílčími úlohami, pokusy a příklady. Nabídka dílčích úloh je tak ve skutečnosti mnohem širší. Všechny metodické materiály byly postupně vytvářeny a během realizace veřejné zakázky prezentovány v návaznosti na uskutečněné semináře. Nyní jsou uveřejněny na webové stránce projektu a jsou k dispozici učitelům v praxi a studentům fakult bez omezení. Splnění cílů: Metodické materiály byly vytvořeny a publikovány v následujícím rozsahu: (i) Úlohy pro pracovní semináře s teoretickým a didaktickým základem - celkem 23 úloh. Materiály obsahují tištěné, případně elektronické dokumenty charakteru pracovních listů, prezentací, tabulek apod. v rozsahu cca stran textu.

9 (ii) Další úlohy rozšiřující nabídku úloh a jejich variant ze seminářů 21 úloh, které jsou uveřejněny na webu Škola BOV ( rozsah jedné úlohy cca (iii) Prezentace a další podpůrné materiály poskytnuté lektory jsou přílohou jednotlivých úloh a jsou společně s metodickým materiálem dostupné v elektronické podobě na webu projektu (iv) Citace literárních pramenů, elektronických zdrojů apod. jsou uvedeny přímo v metodických materiálech Celkem bylo připraveno a uveřejněno 44 úloh, které jsou kompletně uvedeny na webu Metodické materiály, které jsou na webové stránce k dispozici ve formátu PDF, jsou uvedeny v tištěné podobě v příloze č. 9 této zprávy. K některým úlohám existují další dokumenty, jako jsou tabulky propojené s grafy, hrací karty a plány, komprimované složky obsahující obrazovou dokumentaci apod. Tyto materiály jsou dostupné na webu a přiloženém CD. Jedná se o doplňující materiály, které nebyly tištěny pro již tak značný rozsah příloh (cca 700 stran). 4) Pregraduální vzdělávání studentů učitelství přírodopisu a biologie a učitelů 1. stupně ZŠ zavedení přípravy BOV do studijních plánů a propojení pre- a postgraduálního vzdělávání Realizace Pilotního projektu znamenala pro participující fakulty zapojení studentů studijních programů zaměřených na vzdělávání v následujícím rozsahu: 9 participující studenti počet zdůvodnění studenti učitelství pro SŠ (PF) 8 studenti 4. a 5. ročníku učitelství biologie pro střední školu (5. ročník jen v první polovině řešení projektu, tento vzdělávací program byl ukončen) studenti učitelství pro ZŠ (PF) 7 studenti 4. a 5. ročníku učitelství přírodopisu a pěstitelství pro základní školu (5. ročník v první polovině řešení projektu, tento vzdělávací program byl ukončen) studenti bakalářského programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (PF) studenti navazujícího magisterského studia (PF) 90 studenti ročníku studia začlenění BOV do odborných seminářů a terénních cvičení 8 studenti navazujícího magisterského studia učitelství přírodopisu, ve druhé polovině řešení projektu, v novém ak. roce

10 studenti neučitelského směru (PF) studenti bakalářského studijního programu Biologie pro vzdělávání (PřF) studenti navazujícího magisterského studia (PřF) 25 bakalářský studijní program Přírodovědná a ekologická výchova (prezenční forma studia v době řešení projektu 10 studentů, kombinovaná forma 15 studentů) 6 bakalářský studijní program realizovaný na PřF jako předstupeň pro učitelství biologie pro střední školy 10 navazující magisterský program Učitelství biologie pro střední školu realizovaný na PřF v druhé polovině projektu studenti doktorského studia 4 doktorské studium Vzdělávání v biologii podíl na přípravě aktivit, příprava metodických materiálů, lektorská činnost studenti učitelství pro 1.stupeň ZŠ (PF) 60 diplomanti řešící diplomovou práci orientovanou na BOV v primárním přírodovědném vzdělávání, ostatní studenti formou seznámení s BOV v didaktice přírodovědných předmětů 10 Studenti se zapojili do organizace nebo se zúčastnili seminářů. Zásadní je však implementace badatelských principů do pregraduální přípravy budoucích učitelů. Využití principů BOV a implementace prvků BOV je součástí především následujících didaktických disciplín: Didaktika přírodopisu, Didaktika biologie, Didaktika učení o přírodě, Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací, Didaktika zájmové přírodovědné činnosti. Kromě teoretického rozboru principů BOV byly do výuky zařazovány vybrané úlohy připravené v rámci Pilotního projektu. Úlohy byly jednak přímo prezentovány v nezměněné podobě nebo byly využívány jako vzorový materiál pro přípravu, analýzu a realizaci nových úloh. Implementace principů BOV prostřednictvím vzdělávání studentů učitelství se jeví jako efektivní a důležitá cesta zavádění BOV do praxe. Během řešení zakázky se propojila pregraduální a postgraduální příprava učitelů formou výměny zkušeností mezi učiteli a studenty učitelství, kontaktem na školní praxi a využití výstupů (úloh) a poznatků získaných od učitelů v praxi při pedagogické přípravě studentů.

11 5) Hodnocení, diskuse a závěry seminářů Na základě dohody s učiteli byl na posledním semináři zařazen diskusní blok zaměřený na zhodnocení zkušeností, zhodnocení významu projektu pro zkvalitňování přírodovědného vzdělávání a navržení možností dalšího vzdělávání učitelů resp. udržitelnosti projektu. Z diskuse vyplynuly následující závěry (některé z nich se shodovaly s již publikovanými závěry na konci 1. fáze Pilotního projektu): 1) učitelé hodnotí existenci Pilotního projektu, jeho zaměření a realizaci velmi pozitivně a vítají nabídku praktických úloh, které chápou jako (i) příležitost k zatraktivnění výuky, (ii) jako možnost alternativního přístupu k vyučování přírodopisu a biologie a (iii) jako inspiraci pro změny vlastních zažitých didaktických postupů a uvítali by další pokračování podobného systému postgraduálního vzdělávání. 2) učitelé uvítali, že realizace zakázky neprobíhala jako cyklus přednášek, ale že mohli během seminářů aktivně pracovat a prakticky realizovat, zkoušet a diskutovat nabízené úlohy 3) z diskuse k jednotlivým úlohám vyplynulo, že změna přístupu k prezentování biologické látky je nezbytná vzhledem k (ne)zájmu určité části žáků o přírodopis a biologii. Realizace badatelské výuky byla hodnocena ze strany učitelů také jako možnost vzbudit zájem u studentů např. odborných škol, kde jsou ve studijním plánu zařazeny i předměty charakteru základů přírodních věd, ekologie apod. bez širšího kontextu a dostupných praktických terénních a laboratorních aktivit. V BOV vidí učitelé těchto odborných středních škol cestu motivovat žáky/studenty a ukázat jim zajímavost a význam přírodních věd, ačkoliv nejsou hlavním předmětem jejich studia. 11 4) podle participujících učitelů má však zavádění BOV ve školách určité limity a v diskusích na závěr jednotlivých seminářů i v závěru Pilotního projektu jmenovali řadu překážek pro širší využívání BOV. Nejčastějšími uváděnými překážkami jsou: nedostatek času přestože je zajímavé a přirozené motivovat žáky a studenty k vědeckému přístupu během poznávání přírody, je nutné současně zvládnout stanovený objem učiva ve vyučování kvůli návaznosti a kontrole jednotlivých stupňů škol (existence kontrolních bodů jako jsou přijímací zkoušky, maturita apod.). Zvládnutí objemu učiva považují za nepřekročitelnou prioritu a teprve po splnění tohoto cíle je možné doplnit vyučování s využitím takových metod, jako je BOV. Změna přístupu k vyučování jednotlivých předmětů není možná bez změny systému jako celku. nedostatek finančních prostředků úlohy realizované s minimem prostředků je možné využít, ale problémy nastávají, pokud jsou potřebné byť i základní pomůcky, které je nutné zakoupit (chemikálie, přístroje apod.). V době omezování rozpočtů škol, úspor a nedostatku finančních prostředků na zajištění základního chodu škol jsou

12 další výdaje, které v některých případech jsou nezbytné pro BOV, velmi problematické (byť by se jednalo pouze o minimální náklady spojené např. s kopírováním pracovních listů, nákupem i jen levných potřeb apod.). nezájem žáků z pohledu některých učitelů (a to i vyšších stupňů) se jeví zavádění BOV jako nejperspektivnější na prvním stupni, kde je možné jednak využít přirozený zájem žáků o přírodu a jednak poskytují přírodovědné předměty prostor komplexností jejich záběru. Řada učitelů považuje BOV za vhodný přístup zejména pro zájemce o přírodovědné předměty, přestože byla diskutována a zdůrazňována možnost naopak touto formou motivovat, a k přírodním vědám směřovat, všechny žáky. 5) z diskuse dále vyplynulo, že existují pracovně-právní a ekonomické bariéry pro účast učitelů v podobných projektech, školeních a aktivitách. Bez finanční podpory ze strany tohoto Pilotního projektu by byla účast učitelů v řadě případů obtížná nebo by nebyla, vzhledem k organizačním podmínkám škol a jejich finančním podmínkám, možná. Na základě konzultací s učiteli a řediteli participujících škol lze konstatovat, že je v současné době problematické zajistit účast na vzdělávacích akcích pro učitele zejména z finančních důvodů. Podle nich je sice díky projektové podpoře organizována řada hodnotných a zajímavých vzdělávacích akcí, jejichž výstupy mohou dobře v praxi využít, avšak, přestože jsou tyto akce financovány a učitelé, resp. školy, nemusí hradit poplatky za účast ( vložné ), školy nesou náklady spojené s administrativní zátěží, zajištěním zastupování, financování cestovních nákladů zúčastněných učitelů atd. Tyto náklady pak velmi zvažují vzhledem k aktuálním finančním možnostem. Do budoucna je tedy vhodné považovat tyto náklady při organizaci vzdělávacích akcí za limitující a pokusit se vyřešit jejich kompenzování tak, aby nebyl dotčen napjatý rozpočet škol a učitelé mohli svou kvalifikaci zvyšovat prostřednictvím vzdělávacích akcí. 12 6) oslovení učitelé projevili zájem o další spolupráci na výzkumné činnosti vedené v návaznosti na projekt a orientovanou na možnosti realizace a účinnost BOV ve vyučování přírodopisu a biologii. Realizace výzkumných sond by mohla být zajištěna zejména spoluprací při řešení kvalifikačních prací studentů a výzkumem ve třídách participujících škol (učitelů). 7) učitelé chápou semináře a prostředí tohoto Pilotního projektu jako příležitost pro vzájemné poznávání, komunikaci a výměnu zkušeností mezi sebou navzájem i mezi fakultami připravujícími učitele a pedagogickou praxí. Prostředí Pilotního projektu vytvořilo kontakty v poměrně velké skupině zainteresovaných učitelů a možnost výměny zkušeností. 8) pro vzdělávání budoucích učitelů je existence podobných projektů důležitou formou propojení pregraduální přípravy a pedagogické praxe. Učitelé považují didaktickou přípravu ve smyslu BOV za důležitou součást vzdělávání. Participující fakulty využijí zkušenosti získané během Pilotního projektu a principy BOV budou implementovat do didaktické přípravy budoucích učitelů i v předmětech tvořících scientní základ pedagogického vzdělání.

13 9) důležitou podmínkou pro úspěšné konání vzdělávacích akcí je dostatečná informovanost, a to přímo jednotlivých učitelů. Informace tohoto typu se často ztrácejí v záplavě jiných informací a dokumentů, jimiž jsou školy, resp. jejich ředitelé, obesílány. Webová stránka a udržování sítě kontaktů, resp. informování učitelů jmenovitě, je vhodným řešením. 10) jednou z překážek pro účast na Pilotním projektu bylo i zapojení učitelů v celé řadě jiných projektů, které si navzájem v podstatě konkurují svými nároky na pracovní vytížení, čas, finanční spoluúčast (viz. náklady na cestovné, zastupování) apod. Právě toto bylo ze strany ředitelů oslovených škol často prezentovaným důvodem pro odmítnutí vstupu do Pilotního projektu. 6) Působení na žáky základních a středních škol. Prostřednictvím zapojených učitelů je na základě Pilotního projektu předpokládáno ovlivnění výuky celkem cca 1600 až 2000 žáků v aktuálním školním roce (uvažováno cca žáků ve třídě). 7) Udržitelnost Pilotního projektu. Udržitelnost Pilotního projektu bude zachovávána s cílem zajišťovat podporu pro zavádění a využívání BOV ve školní praxi i v přípravě učitelů. Bude uplatňováno následujícími cestami: 1) udržování webové stránky pro výměnu zkušeností, poskytování informací, diskusní fórum a možnost přístupu k aktivitám, materiálům a úlohám souvisejícím s BOV pro učitele v praxi i pro studenty učitelství 2) udržování kontaktů v rámci vybudované sítě škol a učitelů předávání informací o pořádaných vzdělávacích akcích, projektech a výzkumných aktivitách 3) postupný vývoj a shromažďování úloh využitelných v BOV a udržování jejich databáze pro potřeby školní praxe, postgraduální i pregraduální přípravy učitelů (zdrojem úloh budou kvalifikační práce, seminární práce) 4) realizace setkání a seminářů učitelů z praxe forma letní školy BOV, krátkodobých seminářů apod. v intervalu 1 x ročně až 1 x za dva roky v závislosti na aktuálním vývoji trendů v přírodovědném vzdělávání a finančních možnostech zúčastněných pracovišť. 5) využívání principů BOV v didaktických i odborných kursech v rámci pregraduální přípravy učitelů na PF a PřF např. Didaktika přírodopisu, Didaktika biologie, Didaktika učení o přírodě, Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací, Didaktika zájmové přírodovědné činnosti, předměty tvořící scientní základ studia 6) Řešení kvalifikačních bakalářských, diplomových a doktorských prací se zaměřením na teoretická východiska, podmínky a realizaci BOV, výzkum účinnosti badatelských aktivit v přírodovědném vzdělávání apod. 7) zohlednění BOV nebo jeho principů při přípravě akreditací studijních programů učitelství přírodopisu a biologie na PF a PřF (např. PF JU uvažuje, jako celek, o implementaci principů BOV do vzdělávání učitelů napříč akreditovanými obory) 13

14 8) Závěr Veřejná zakázka Příprava a realizace pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování byla realizována podle plánovaného harmonogramu a z pohledu dodavatele byly v jednotlivých fázích projektu splněny oba hlavní cíle definované v bodě 1.2. smlouvy o přípravě a realizaci Pilotního projektu tj.: (a) Vzdělávání stávajících i budoucích učitelů přírodopisu a biologie v oblasti BOV včetně začlenění postupů BOV do výuky přírodopisu a biologie na základních a středních školách (b) Vytvoření sítě pedagogických pracovníků, která povede k zahájení a udržování vzájemné spolupráce a motivace učitelů při přípravě vedení hodin přírodopisu a biologie formou BOV V Českých Budějovicích Mgr. Jan Petr, Ph.D. katedra biologie Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jeronýmova České Budějovice telefon:

15 Přílohy: Příloha č. 1: Informační dopis pro ředitele škol Příloha č. 2: Informační dopis pro učitele Příloha č. 3: seznam do Pilotního projektu zapojených škol Příloha č. 4: programy uskutečněných seminářů Školy BOV Příloha č. 5: kopie prezenčních listin jednotlivých seminářů Školy BOV Příloha č. 6: fotodokumentace z jednotlivých seminářů Příloha č. 7: kopie stránek webu projektu, resp. Školy BOV ( a Příloha č. 8: seznam úloh vytvořených během Pilotního projektu Příloha č. 9: samostatná příloha metodické materiály k úlohám v podobě publikované na webových stránkách Pilotního projektu 15

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Dotazník pro studenty učitelství přírodopisu/biologie a učitele přírodopisu/biologie v praxi

Dotazník pro studenty učitelství přírodopisu/biologie a učitele přírodopisu/biologie v praxi Dotazník pro studenty učitelství přírodopisu/biologie a učitele přírodopisu/biologie v praxi Datum:... 2010 Údaje o anonymní(m) respondetce / respondentovi (znakem X zaškrtněte příslušné čtvercové pole

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 7 c Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 63/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více