Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, Školní vzdělávací program

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah hudebního oboru Charakteristika hudebního oboru Charakteristika přípravného studia Hudební nauka Hudební praxe Studijní zaměření - Hra na klavír Studijní zaměření - Varhany Studijní zaměření - Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření - Hra na akordeon Studijní zaměření - Hra na housle Studijní zaměření - Hra na violu Studijní zaměření - Hra na violoncello Studijní zaměření - Hra na violu da gamba Studijní zaměření - Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření - Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření - Hra na klarinet Studijní zaměření - Hra na saxofon Studijní zaměření - Hra na trubku Studijní zaměření - Sólový zpěv Studijní zaměření - Hra na kytaru Studijní zaměření - Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření - Hra na bicí nástroje Vzdělávací obsah výtvarného oboru Charakteristika výtvarného oboru Studijní zaměření Prostorová a plošná tvorba Přípravné studium Studijní zaměření Volná tvorba Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná kultura Vzdělávací obsah tanečního oboru Charakteristika tanečního oboru Přípravné studium Studijní zaměření Tanec Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru Charakteristika literárně-dramatického oboru Studijní zaměření přípravná dramatická výchova Studijní zaměření dramatická výchova Zabezpečení výuky a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání a hodnocení žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků, vlastní hodnocení školy Studium pro dospělé Individuální vzdělávací plán hudební nauky a souborové hry

3 Školní vzdělávací program ZUŠ Nová Paka 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Nová Paka Motivační název: Škola hrou Předkladatel: Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo nám 1, Nová Paka příspěvková organizace IČO ředitelka: Mgr. Magda Uhlířová telefon: Web: Zřizovatel: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, Nová Paka právní forma: obec telefon: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy razítko školy - 2 -

4 2. Charakteristika školy 2.1. Počet oborů, velikost Základní umělecká škola v Nové Pace vyučuje tyto umělecké obory: hudební výtvarný taneční literárně-dramatický Odloučená pracoviště školy: Lázně Bělohrad, Pecka. Celková kapacita školy: 420 žáků Historie a současnost Městská hudební škola v Nové Pace byla zřízena Městským národním výborem v Nové Pace v září Ředitelem školy se stala tehdejší hudební osobnost Nové Paky pan Karel Svoboda, soukromý učitel hudby a současně i nepragmatikální pomocný učitel na místním reálném gymnasiu, bývalý sbormistr zpěváckého spolku Hlasoň. Z dochovaných archivních dokumentů jsou patrné snahy o zřízení městské hudební školy v Nové Pace minimálně na sklonku 30. let 20. století. Městský úřad měl v listopadu 1938 informovat Státní inspektorát soukromých hudebních škol v Praze o záměru založit hudební školu, z něhož však velice pravděpodobně s ohledem na celkovou politickou situaci nakonec sešlo. Po druhé světové válce se i budoucí základní hudební školství stalo součástí procesu vytváření jednotné vzdělávací soustavy, vrcholící v letech 1948 a 1953 přijetím nových školských zákonů. Městské národní výbory se nadále stávaly zřizovateli hudebních škol; ten novopacký se touto otázkou zabýval na své schůzi 14. září Máme-li tedy uvažovat o jakémsi přesnějším datu založení přímého předchůdce dnešní ZUŠ Nová Paka, právě tento den, kdy byl městskou radou přijat návrh na její zřízení, se mu zdá nejblíže. Stejně tak jako při svém zrodu, tak i v průběhu let, jak je patrno z kroniky, hojně přicházeli i odcházeli učitelé a ředitelé. Podle toho se měnila nabídka výuky i hudebních nástrojů. V roce 1969 začala výuka výtvarného oboru, v roce 1977 oboru tanečního a na krátkou dobu od roku 1999 pracoval i literárně-dramatický obor

5 Od roku 1945 se v Nové Pace mnoho změnilo. Také škola prošla mnohými proměnami, až se nakonec ve školním roce 2004/2005 přestěhovala z Dukelského náměstí 39 do kompletně zrekonstruované budovy na Masarykově náměstí 1. V poslední době škola změnila nejenom budovu, velikost a množství tříd, ale i celkový design, image, prostředí, klima, přístupy a metody pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu. Byla vybavena moderními nástroji a technologiemi (učebna hudební nauky, učebna užitého umění výtvarného oboru), rozšířila nabídku výuky hry na nové nástroje (saxofon, elektrická kytara, basová kytara a bicí nástroje), vznikly folklórní soubor Daráček a kapela RozumStaat. Škola spolupracuje s dalšími školami v Nové Pace a okolí, v Jičíně, v Hořicích, s konzervatořemi, středními a vysokými školami uměleckého typu. Pořádá výchovné koncerty pro MŠ, ZŠ a SŠ, připravuje kulturní programy pro vánoční trhy SŠGS, maturity SŠGS a ISŠ v Nové Pace a další střední školy v okolí. Žáci školy se prezentují se vystoupeními na vernisážích, předtančeními na plesech, v rámci kulturních pořadů pořádaných knihovnou, MKS a dalšími organizacemi v Nové Pace, vystoupeními v Domovech důchodců v Nové Pace a v Pecce atd. Žáci se účastní nejen soutěží pořádaných MŠMT (tříleté cykly), ale také v regionálních (Červený Kostelec, Slánské tančení, Lomnické hudební jaro, Novopacký slavíček atd.). Vnějším i vnitřním vývojem bude ZUŠ v Nové Pace procházet i v dalších obdobích, stejně tak jako se mění a vyvíjí společenské dění v naší republice Charakteristika pedagogického sboru V ZUŠ pracuje asi 20 pedagogů (ve velké míře částečné úvazky) a 2 provozní zaměstnanci. Převážná většina pedagogů do Nové Paky dojíždí Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola nemá žádné dlouhodobé projekty, spolupracuje však s ostatními ZUŠ v regionu, s MŠ, ZŠ, SŠ a kulturními institucemi v Nové Pace a okolí Vybavení školy a její podmínky ZUŠ v Nové Pace sídlí v rekonstruované budově (2005) na Masarykově náměstí 1, která je v majetku Města Nová Paka. Svoji polohou, velikostí a vybavením, které se průběžně modernizuje a rozšiřuje, plně vyhovuje k výuce všech oborů základních uměleckých škol. Odloučená pracoviště jsou v budovách základních škol

6 3. Zaměření školy a její vize ZUŠ je moderní škola, otevřená pro všechny zájemce, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu. Výukou přinášíme žákům nejen získávání základů uměleckého vzdělání v jednotlivých oborech, ale především rozvoj tvůrčí osobnosti, která bude vybavena poznávacími způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní i občanský život, a to v duchu motta Škola hrou. Prostřednictvím umění naše škola formuje žáky k vzájemné úctě, toleranci, respektu, spolupráci, pomoci druhým, kamarádství, vytváření si hodnot; k tvůrčím aktivitám, rozvíjení fantazie, seberealizaci, prožitkům, radosti, estetičnosti; k odpovědnosti, samostatnosti, trpělivosti, komunikaci; ke kulturním tradicím; k celoživotnímu vzdělávání. Škola nemá žádné speciální zaměření

7 4. Výchovné a vzdělávací strategie Cílem výchovně pedagogického působení je vedení žáků k celoživotnímu vzdělávání v oblasti umění. Svým vlastním příkladem vedeme žáky k profesionalitě, kreativitě, zodpovědnosti, pracovitosti, cílevědomosti, empatii a skromnosti tak, abychom se pro ně stali vzorem. Individuální prací v hodinách vedeme žáky k vzájemné úctě a respektu; k vytváření hodnot; k systematické práci; k umělecké komunikaci; k osobnostnímu vývoji; k rozvoji morálně-volních vlastností; k motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Kolektivní prací učíme žáky vzájemné toleranci, respektu, trpělivosti, kamarádství a spolupráci; tvůrčím aktivitám; zdravé soutěživosti; seberealizaci; komunikaci. Pozitivním klimatem ve škole formujeme žáky k estetičnosti, vyrovnanosti a vnitřní harmonii; k rozvoji fantazie, tvůrčím aktivitám a seberealizaci; k samostatnosti, trpělivosti, odpovědnosti a komunikaci; k potřebě dále se rozvíjet; k dlouhodobé a systematické práci a sebehodnocení; k zodpovědnosti. Prostřednictvím výchovných koncertů pro ZŠ, MŠ, SŠ (spolupodílí se výtvarný a taneční obor) formujeme žáky - 6 -

8 ke spolupráci, odpovědnosti, pomoci druhým, kamarádství; k celistvému pohledu na komponovaný program. Na základě účasti na veřejných akcích školy vedeme žáky k vytváření hodnot, tvůrčí aktivitě, seberealizaci, radosti z dobře vykonané práce, samostatnosti, odpovědnosti a ke kulturním tradicím; k zdokonalování jejich uměleckého projevu; k prohlubování zájmu o umění a současné dění v jejich okolí; ke komplexnímu pohledu na mezioborovou spolupráci; k přípravě na výkon pozitivní motivací. Možností zúčastnit se představení na profesionálních scénách, návštěvou galerií a muzeí motivujeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění a učení se; k nalézání své vnitřní individuality; k vnímání, prožívání a hodnocení uměleckých děl; k rozpoznávání možností uměleckých prostředků; k trvalému vztahu k umění a kulturnímu povědomí

9 5. Vzdělávací obsah hudebního oboru 5.1. Charakteristika hudebního oboru Hudební obor Základní umělecké školy Nová Paka je otevřen pro všechny žáky, kteří projeví zájem o studium, mají hudební vlohy, schopnosti a dovednosti. Nabízíme žákům i rodičům kvalitní výuku pod vedením kvalifikovaných pedagogů, estetické prostředí, individuální přístup ke studiu, toleranci, úsměv a vzájemné pochopení. Hudební obor je realizován: 1. Přípravné studium 1 2 roky (5 7 let); 2. Základní studium I. stupně 7 let (7 13 let); 3. Přípravné studium II. stupně 1 rok (13 let noví žáci bez předchozí průpravy); 4. Základní studium II. stupně 4 roky (14 18 let); 5. Studium pro dospělé 4 roky (od 19 let). Nově nastupující žáci starší 7 a 14 let jsou vždy zařazeni do 1. ročníku I. stupně, resp. do 1. ročníku II. stupně. V hudební nauce jsou žáci zařazování dle svých znalostí a schopností na základě přijímací zkoušky. Učební plán hudebního oboru platí pro všechna studijní zaměření Vyučovací předmět Hra na nástroj, sólový zpěv I. stupeň II. stupeň PHV PHV PHV I. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. II. r. III. r. IV. r. 1 2 II r Hudební nauka Hudební praxe Celkový týdenní počet hodin Poznámky: Žáci jsou vyučováni individuálně, ve skupině dvou žáků nebo dvou až čtyř žáků

10 Pokud žák studuje jedno a více studijních zaměření, musí navštěvovat předmět hudební praxe v každém z nich. Žáci, kteří nebudou navštěvovat předmět hudební praxe daného studijního zaměření, budou navštěvovat předmět hudební praxe ve studijním zaměření sólový zpěv Charakteristika přípravného studia je po úspěšném složení přijímací zkoušky zařazen do přípravného studia. Studium je dvouleté Přípravná hudební výchova 1 (PHV 1) a Přípravná hudební výchova 2 (PHV 2). Organizace studia: 1. Jedna hodina vyučovacího předmětu hry na nástroj nebo sólového zpěvu a jedna hodina přípravné hudební výchovy (kolektivní výuka). 2. je vyučován ve vyučovacím předmětu ve hře na nástroj nebo v sólovém zpěvu individuálně, ve skupině dvou žáků nebo dvou až čtyř žáků. 3. PHV 2 na konci školního roku vykonává zkoušku do prvního ročníku, na základě jejího úspěšného složení je přijat do 1. ročníku základního studia. Přípravná hudební výchova 1 hra na nástroj nebo sólový zpěv (5 6 let) ovládá správné držení těla při hře a zpěvu; umí pojmenovat některé části hudebního nástroje, na který hraje; dokáže udržet jednoduchý rytmus; chápe bráničně-žeberní dýchání (zpěv a dechové nástroje); zvládá opakovat po učiteli jednoduché rytmicko-melodické modely; rozezná sluchem stoupající a klesající melodii; dokáže pohybem vyjádřit náladu hrané a zpívané skladby; je schopen zahrát nebo zazpívat zpaměti píseň v rozsahu několika tónů. Přípravná hudební výchova 2 hra na nástroj nebo sólový zpěv (6 7 let) 1. po absolvování PHV 1 pokračuje v PHV Nový žák je po úspěšném složení přijímací zkoušky zařazen do PHV 2. Studium je jednoleté

11 zvládá soustředěně poslouchat, zahrát a zazpívat krátké skladby; umí pojmenovat některé vybrané hudební značky a noty; chápe bráničně-žeberní dýchání (zpěv a dechové nástroje); je schopen zahrát a zazpívat dětské lidové písně s jednoduchým doprovodem; zvládá soustředěnější a systematičtější pracovní činnost. - jedna lidová píseň nebo drobná skladba. Přípravná hudební výchova II. stupně hra na nástroj nebo sólový zpěv (od 13 let) je po úspěšném složení přijímací zkoušky zařazen do PHV II. Studium je jednoleté. Organizace studia 1. Jedna hodina vyučovacího předmětu (hra na nástroj nebo sólový zpěv) a jedna hodina přípravné hudební výchovy (kolektivní výuka). 2. je vyučován ve vyučovacím předmětu individuálně, ve skupině dvou žáků nebo dvou až čtyř žáků. 3. na konci školního roku vykonává zkoušku, na základě jejího úspěšného složení je přijat do 1. ročníku II. stupně základního studia. ovládá správné držení těla při hře a zpěvu; zvládá bráničně-žeberní dýchání (zpěv a dechové nástroje); umí pojmenovat části hudebního nástroje, na který hraje; dokáže udržet rytmus; pracuje s dýcháním (zpěv a dechové nástroje); je schopen zahrát nebo zazpívat zpaměti píseň či skladbu; umí pojmenovat vybrané hudební značky a noty; zvládá soustředěnější a systematičtější pracovní činnost, zahraje či zazpívá písně s doprovodem; - jedna lidová píseň, jedna skladba

12 5.3. Hudební nauka Přípravná hudební výchova 1 má zájem o hudební činnosti; uplatňuje svoji fantazii při tvůrčích činnostech; hrou na ozvěnu dokáže opakovat jednoduchý rytmický nebo melodický model; rozlišuje stoupající a klesající melodii; rozeznává charakter hudby volně-rychle, potichu-silně, krátce-dlouze; je schopen pracovat v kolektivu. Přípravná hudební výchova 2 má zájem o rozvíjení přirozené hudebnosti; chápe v elementární podobě zákonitosti notového zápisu; je schopen sledovat jednoduchý notový text; dokáže zacházet s hudebními úryvky opakovat, doplňovat; dokáže se zapojit do rytmického vícehlasu; respektuje kolektivní práci. - zpěv písně, rytmizace říkadel. 1. ročník zná a umí zapsat notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou; umí zatleskat rytmické kombinace známých not a pomlk; orientuje se v taktech dvou, tří a čtyřčtvrťových; umí hudební abecedu; pozná noty v houslovém klíči od g do c3; dokáže vysvětlit posuvky, půltón a celý tón;

13 dokáže sluchem rozpoznat a zazpívat půltón a celý tón; orientuje se ve stupnicích a tóninách C-dur, G-dur a D-dur; ve stupnicích umí utvořit kvintakord; zpívá jednohlasé písně, ke kterým umí utvořit jednoduchý rytmický doprovod; uplatňuje tvůrčí přístup. - test, zpěv písně, intonačně-rytmický diktát. 2. ročník zná a umí zapsat notu půlovou a čtvrťovou s tečkou, umí je zatleskat; pozná noty v basovém klíči v malé oktávě; dokáže vyjmenovat a zapsat do osnovy pořadí čtyř křížků a čtyř b; orientuje se ve stupnicích a tóninách do čtyř křížků a čtyř b; ve stupnicích dokáže určit tóniku, subdominantu a dominantu; ze stupnic umí utvořit kvintakord a umí jej zazpívat; zná intervaly čisté a velké od základních tónů; rozezná dur a moll; je seznámen se stupnicí moll aiolskou, harmonickou a melodickou; užívá základní hudební názvosloví; zná základní rozdělení hudebních nástrojů; rád pracuje v kolektivu. - test z uvedených výstupů hudební teorie, intonační a rytmický diktát. 3. ročník užívá notaci v houslovém klíči, v basovém zná malou a velkou 8; používá dvojité posuvky; zná a umí zapsat notu a pomlku šestnáctinovou;

14 umí zatleskat rytmické kombinace známých not a pomlk; dokáže vyjmenovat a zapsat do osnovy pořadí křížků a b; orientuje se v durových stupnicích; dokáže odvodit stupnice mollové, je seznámen se stupnicí aiolskou, harmonickou a melodickou; sluchem rozezná stupnici dur a moll; dokáže utvořit a zazpívat kvintakord moll, zná jeho obraty; je schopen odvodit intervaly malé; používá opěrných písní k intonaci intervalů; poslechově umí ohodnotit skladby; zapojuje se do hudebních, rytmických i melodických činností; svoje získané znalosti a dovednosti dokáže uplatnit v kolektivní práci. - test z uvedených výstupů hudební teorie, intonační a rytmický diktát. 4. ročník je seznámen s dalšími druhy taktů; zná a používá dvojkřížek, dvojité b, chápe enharmonickou záměnu; ví, co je transpozice; zná předznamenání durových a mollových stupnic; chápe souvislosti v kvartovém a kvintovém kruhu; dokáže rozlišit stupnice mollové paralelní a stejnojmenné; sluchově analyzuje základní intervaly; je seznámen s intervaly zvětšenými a zmenšenými; orientuje se v kvintakordech a jejich obratech dur i moll; zná intervalové složení kvintakordů dur i moll; dokáže utvořit kvintakord zvětšený a zmenšený; poslouchá hudbu a je schopen ji hodnotit. - test z uvedených výstupů hudební teorie, intonační a rytmický diktát

15 5. ročník rozumí enharmonické záměně, transpozici; opakuje stupnice a kvintakordy dur i moll; chápe tóniku, subdominantu a dominantu jako hlavní doprovodné funkce; zná stupnici chromatickou; dokáže vysvětlit intervaly základní a odvozené; je seznámen s tvorbou septakordů; dokáže utvořit dominantní septakord a jeho obraty; orientuje se v historických epochách hudby až po 20. století. - test z uvedených výstupů hudební teorie, intonační a rytmický diktát. ovi, který ze závažných důvodů nemůže docházet na rozvrhem stanovené hodiny hudební nauky, uděluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce individuální plán. Harmonogram individuálního plánu určuje pedagog hudební nauky. Na závěr obou pololetí musí žák vykonat zkoušku z hudební nauky

16 5.4. Hudební praxe 4. ročník I. stupeň spolupracuje s kolektivem; orientuje se v notovém zápise; je ohleduplný k ostatním; je schopen se udržet v souhře s ostatními spoluhráči (zpěváky); respektuje ostatní; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce. - zvládnutí daného repertoáru. 5. ročník zvládá náročnější rytmicko-melodické party; je schopen při hře a zpěvu vnímat i své spoluhráče; projevuje schopnost se adekvátně přizpůsobit hrané a zpívané skladbě; pracuje s výrazem a rytmem; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu. - zvládnutí daného repertoáru

17 6. ročník je schopen společného frázování; dokáže vystihnout náladu hrané a zpívané skladby; při hře (zpěvu) zvládá reagovat na gesta dirigenta; je schopen diskutovat o svém výkonu; svým individuálním výkonem dokáže ovlivnit celkový výkon kolektivu; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; projevuje svoji vnitřní disciplínu; reprezentuje školu. - zvládnutí daného repertoáru. 7. ročník využívá získané dovednosti a zkušenosti z předchozích ročníků k co nejlepšímu výkonu při interpretaci dané skladby; svoji individualitu je schopen obětovat ve prospěch kolektivu; zodpovědným přístupem se podílí na společné interpretaci skladby; je schopen ohodnotit výkon jako celek; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; projevuje svoji vnitřní disciplínu; uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady; reprezentuje školu

18 Závěrečná zkouška - zvládnutí daného repertoáru. I. ročník II. stupeň inspiruje ostatní tvůrčím přístupem; dokáže se přizpůsobit ostatním; dokáže vyjádřit své názory na interpretaci; cítí zodpovědnost za svoji přípravu; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - zvládnutí daného repertoáru. II. ročník je schopen ohodnotit výkon svůj i spoluhráčů; je schopen výběru repertoáru; podílí se na společném díle s radostí; dokáže ohodnotit přípravu svoji i ostatních; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - zvládnutí daného repertoáru. III. ročník svými nápady inspiruje ostatní; tvoří nedílnou součást kolektivu; orientuje se v různých stylech a žánrech;

19 dokáže samostatně pracovat; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - zvládnutí daného repertoáru. IV. ročník má zažité zákonitosti kolektivní hry; umí si vybrat styl a žánr hudby, který je mu vlastní, a pracovat s ním; uvědomuje si, že své znalosti, vědomosti, dovednosti, návyky a volní vlastnosti získané v kolektivní spolupráci bude moci uplatnit v budoucím životě; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; dokáže pracovat samostatně; má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. Závěrečná zkouška - zvládnutí daného repertoáru. II. stupeň bez předchozí průpravy I. ročník učí se zákonitostem kolektivní spolupráce; respektuje ostatní; orientuje se v notovém zápise; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - zvládnutí daného repertoáru

20 II. ročník je schopen vnímat ostatní a udržet se v souhře s nimi; je schopen ohodnotit výkon svůj i ostatních; pracuje s výrazem a rytmem; cítí svůj podíl na společném díle; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - zvládnutí daného repertoáru. III. ročník přistupuje ke společnému dílu s tvůrčím nadšením; umí se přizpůsobit kolektivu; projevuje svoji vnitřní disciplínu; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; dokáže pracovat samostatně; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - zvládnutí daného repertoáru. IV. ročník orientuje se v různých stylech a žánrech; chápe zákonitosti kolektivní spolupráce; uvědomuje si důležitost zkušeností, které získal v kolektivu; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže pracovat samostatně;

21 má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými. Závěrečná zkouška - zvládnutí daného repertoáru Studijní zaměření - Hra na klavír 1. ročník I. stupeň využívá při hře základní návyky; používá základní technické prvky, hraje stupce dur, akord; zahraje lidové písně podle sluchu a doprovodí je; ve hře používá dynamické značky; dovede odlišit tempa podle charakteru skladeb; hraje z listu z jednoduchého notového textu; čtyřruční hrou se učí souhře a ohleduplnosti k druhému hráči; chápe důležitost domácí přípravy. - jedna durová stupnice v rozsahu jedné oktávy, akord; jedna etuda nebo jedna skladba z probírané látky; jedna lidová píseň. 2. ročník ovládá základní technické prvky; dovede zahrát stupnice přes dvě oktávy, hraje tónický kvintakord; projevuje odvahu při hře v rozsahu celé klávesnice pomocí učitelovy motivace, jeho příkladem, povzbuzením a pochvalou; zvládá hru z listu, hru lidových písní s doprovodem; zvládá synkopický pedál; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou

22 - jedna durová stupnice, akord k hrané stupnici; jedna etuda; jedna skladba hraná zpaměti; jedna lidová či umělá píseň. 3. ročník využívá při hře základní návyky (správné sezení u klavíru, uvolnění těla při hře, přirozený tvar ruky, orientace na nástroji, koordinace obou rukou); zvládá hru dvojhmatů a akordů, odtahy a akcenty; ovládá durové stupnice (do čtyř křížků) a seznamuje se s mollovými stupnicemi; cítí změny tempa dle charakteru skladby, používá tempová znaménka; zvládne pedalizaci; hraje tónický kvintakord s obraty; zvládá hru z listu, čtyřruční hru, doprovody k písním; je schopen hrát zpaměti jednoduchou skladbu; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. - jedna durová a jedna mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv; akordy k hraným stupnicím; jedna etuda; dvě skladby různého charakteru. 4. ročník používá dynamiku a agogiku; hraje z listu a improvizuje; rozumí zákonitostem pedalizace; hraje skladby různých stylů a žánrů; zvládá samostatně nastudovat kratší přednesové skladby; dbá na kvalitu tónu, hraje stupnice dur, moll, akord; chápe důležitost domácí přípravy;

23 projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy k hraným stupnicím; jedna etuda; dvě skladby různého charakteru. 5. ročník zvládá základní pianistické návyky a dovednosti, poslouchá se a soustředí se; používá dynamiku, cítí agogické změny; zná melodické ozdoby v probíraném hudebním materiálu; zvládá hrát durové a mollové stupnice přes čtyři oktávy; seznamuje se se čtyřhlasým akordem u malé ruky dominantní septakord; dovede hrát z listu a improvizovat; chápe hudební fráze; interpretuje skladby různých stylů a žánrů; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; žák reprezentuje školu. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; jedna etuda; dvě skladby. 6. ročník hraje durové a mollové stupnice kombinovaným pohybem; dovede hrát čtyřhlasé akordy a rozklady akordu; zvládá dosud probrané technické a výrazové prvky v náročnějších variantách v hraných skladbách;

24 cítí hudební fráze; rozvíjí své klavírní dovednosti v improvizaci, čtyřruční hře a hře z listu; rozlišuje hlavní zásady interpretace skladeb různých žánrů a stylů; je seznámen s pentatonikou; podílí se na výběru repertoáru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; žák reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akord; dvě skladby různého charakteru; jedna skladba dle vlastního výběru. 7. ročník umí propojit získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb; využívá dynamickou škálu, tempo, agogiku; hledá a srovnává nahrávky (internet, CD) a je schopen je hodnotit; chápe sdělení interpretovaných skladeb (obsah, forma atd.); hraje stupnice dur, moll, akordy; je schopen hodnotit výkon vlastní i druhých; je schopen interpretovat skladby různých stylů a žánrů; získané dovednosti uplatňuje při hře z listu, samostatném nácviku nových skladeb, komorní hře, doprovodech a improvizaci; je seznámen s pentatonikou, bluesovou 12 a církevními stupnicemi; podílí se na výběru repertoáru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci;

25 uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; žák reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu; uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady. Závěrečná zkouška - jedna rozsáhlejší skladba nebo více skladeb různého charakteru, nebo jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; dvě skladby různého charakteru. II. stupeň I. ročník hraje stupnice, akordy a rozklady; hraje etudy nebo skladby, v nichž různým způsobem řeší technické problémy; je schopen klavírní stylizace doprovodů k písním; hraje z listu, čtyřručně, improvizuje; interpretuje skladby různých stylů a žánrů; podílí se na výběru repertoáru; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; dvě skladby různého charakteru. II. ročník hraje etudy nebo skladby, kterými navazuje na technické problémy ve svém repertoáru, hraje stupnice dur, moll, akord; hraje stylově, kontroluje kvalitu tónu; hraje z listu, čtyřručně, improvizuje; hraje skladby různých stylů a žánrů; podílí se na výběru repertoáru; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu;

26 svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; dvě skladby. III. ročník hraje stupnice dur, moll, akordy; hraje etudy nebo skladby různých stylů a žánrů; improvizuje na různá témata, využívá různé druhy stupnic (pentatonika, bluesová, církevní); kontroluje kvalitu tónu; chápe hudební sdělení skladeb; orientuje se v hudební formě; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; dvě skladby. IV. ročník interpretuje skladby různých stylů a žánrů; je schopen samostatného nastudování skladby a při interpretaci realizovat vlastní předsta- ovládá všechny druhy úhozů, využívá širokou škálu dynamických odstínů a agogických používá sluchovou kontrolu při tvorbě tónu; hraje z listu a improvizuje; podílí se i sám si vybírá repertoár; je seznámen s pentatonikou, bluesovou 12, církevními stupnicemi domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; vy; změn;

27 svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat; má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými. Závěrečná zkouška - skladba nebo skladby různého charakteru, nebo jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy, skladba nebo skladby různého charakteru. II. stupeň bez předchozí průpravy I. ročník zvládá základní návyky a dovednosti při hře na klavír (správné sezení u klavíru, uvolněné držení těla, přirozený tvar ruky, koordinace obou rukou); seznamuje se s notovým zápisem; má rytmické cítění; hraje čtyřručně a písně s jednoduchým doprovodem; hraje stupnice do tří křížků, akord, rozklad; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - jedna durová stupnice; akordy; dvě skladby. II. ročník má při hře základní návyky (správné sezení u klavíru, uvolnění těla při hře, přirozený tvar ruky, orientace na nástroji); má základní úhozové vybavení; pracuje s dynamickou škálou (f, mf, p) a aktivně ji využívá; zvládá odtahy, akcenty i hru dvojhmatů a akordů; ovládá durové stupnice, akordy; hraje skladby různých stylů a žánrů;

28 domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - jedna durová stupnice; akordy; dvě skladby. III. ročník hraje durové a mollové stupnice, akordy; zvládá zahrát skladby různého charakteru, stylů a žánrů; hraje z listu, čtyřručně, improvizuje; rozlišuje charakter písní pomocí vhodně zvoleného doprovodu; hraje skladby různých stylů a žánrů; používá různé druhy úhozů, volný pád ruky, kontroluje a uvolňuje celé tělo; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat. - jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy; dvě skladby. IV. ročník změn; hraje durové a mollové stupnice, akordy; interpretuje skladby různých stylů a žánrů; je schopen samostatného nastudování skladby a při interpretaci realizuje vlastní představy; ovládá všechny druhy úhozů, využívá širokou škálu dynamických odstínů a agogických hraje z listu, čtyřručně, improvizuje; kontroluje kvalitu tónu; je seznámen s pentatonickými, bluesovou 12 a církevními stupnicemi; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat;

29 má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými. Závěrečná zkouška - jedna skladba nebo skladby různého charakteru, jedna durová a jedna mollová stupnice; akordy, skladba nebo skladby různého charakteru Studijní zaměření - Varhany I. STUPEŇ 1. ročník : zná použití klávesnice, manuálu a pedálu se orientuje v notovém záznamu v houslovém a basovém klíči, zná délky not a pomlk, taktové označení překládá a podkládá prsty v elementárních cvičeních hraje stupnice a akordy dur přes dvě oktávy každou rukou zvlášť hraje jednoduché melodie pravou i levou rukou, popř. základní tóny v pedálu 2. ročník : hraje stupnice a akordy dur v protipohybu a k nim paralelní moll zvlášť nacvičí skladby v tóninách procvičovaných stupnic předvede jednodušší skladby s melodií v jedné ruce a drženými tóny v druhé, s prodlevami a tichými výměnami hraje pedál střídáním nohou a technikou špička pata v pomalém tempu 3. ročník : hraje stupnice dur paralelně i v protipohybu, k nim paralelně příslušnou moll a akordy k daným stupnicím zvlášť nacvičí hru s více hlasy, s prodlevami, průtahy a tichými výměnami i hru pedálem s vázáním tónů a použitím techniky jako v 2. ročníku v poněkud rychlejším tempu hraje jednodušší skladby se spodním hlasem v pedálu 4. ročník : zná základy registrace ve varhanní hudbě volí správné zvukové kombinace (rejstříky) v hrané skladbě ovládá hru pedálem v rychlejším tempu

30 hraje snadnější skladby bez použití pedálu z listu zúčastní se praktické ukázky píšťalových varhan a zahraje na ně 5. ročník : zdokonalí technické prvky hry v náročnějších cvičeních zná a používá melodické ozdoby hraje s použitím děleného manuálu jako u pozitivu 6. ročník : čte z varhanní - třířádkové notové osnovy předvede hru TRIO (při absenci II. Manuálu pomocí dělené klaviatury) jednodušší kratší skladby hraje zpaměti doprovodí na elementární úrovni pomalejší písně (lidové či chorály) jednodušší doprovody vytvoří sám při praktické ukázce zahraje na píšťalové varhany 7. ročník : ovládá hru oběma rukama i nohama předvede hru s použitím pedálu při přednesu CANTU FIRMU improvizuje předehry, dohry nebo přechody k doprovázeným písním dle potřeby (preluduje) nastuduje skladby určené k absolventskému koncertu nebo zkoušce II. STUPEŇ ročník : vytvoří doprovody k písním, improvizuje předehry, mezihry a dohry registruje dané skladby či improvizace dle jejich charakteru samostatně pracuje na zadaných úkolech zvládá hru podle sluchu i z notového záznamu má základní přehled o historii a vývoji svého nástroje ročník : hraje skladby obtížnější úrovně samostatně volí registrace u různých druhů skladeb (preludia, fugy, chorály, tria, doprovody, improvizace)

31 plynule přechází jednoduchou improvizací mezi písněmi, použije modulaci, provede několika taktovou mezihru mezi jednotlivými slokami písně nastuduje skladby určené k absolventskému koncertu nebo zkoušce 5.7. Studijní zaměření - Hra na elektronické klávesové nástroje 1. ročník I. stupeň je seznámen s nástrojem a dodržuje bezpečnost při jeho používání; má základní návyky při hře; zvládá elementární technické prvky oběma rukama; umí zahrát píseň s doprovodem; chápe důležitost domácí přípravy. - dvě písně s doprovodem. 2. ročník zahraje staccato, legato, tenuto; zvládne zahrát stupnice do čtyř křížků, akord; hraje z listu, čtyřručně; umí vytvořit T D S; hraje skladby různého charakteru; hraje rytmicky; zahraje písně s rytmickým doprovodem; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou. - jedna stupnice, akord; jedna píseň s doprovodem; jedna skladba

32 3. ročník zahraje stupnice dur i moll od bílých, akord, rozklad; zvládá přísné spojení akordů; rozlišuje T D S v dur i moll; hraje s dynamikou p, mf, f; hraje skladby z klavírního repertoáru a skladby různého charakteru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. - jedna stupnice dur i moll, akord; jedna klavírní skladba; jedna píseň nebo skladba s doprovodem i automatickým doprovodem. 4. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; zvládá transpozici jednoduchých písní; zahraje písně či skladby v různých taktech; samostatně volí voice i styly; zvládá frázování v jednoduchých písních či skladbách; používá předehru, mezihru, dohru; hraje z listu, improvizuje; hraje skladby z klavírního repertoáru a skladby různého charakteru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce. - jedna stupnice dur i moll, akord; skladby různého charakteru s doprovodem i bez něj; jedna skladba z klavírního repertoáru

33 5. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; používá dominantní septakord; cítí hudební frázi; zvládá harmonický rozbor základních funkcí v jednoduchých písních skladbách; hraje z listu, čtyřručně, improvizuje; hraje skladby z klavírního repertoáru; je seznámen s melodickými ozdobami; hraje skladby různých stylů a žánrů; podílí se na výběru repertoáru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu. - jedna stupnice dur i moll, akord; jedna píseň nebo skladba s doprovodem s použitím D7; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo skladba různých stylů a žánrů. 6. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; zvládne vytvořit nejen T D S D7, ale i zvětšený a zmenšený, ovládá jejich značení v hudebním textu (kytarové značení); ovládá přísné spojení akordů; improvizuje na dané téma, je seznámen s pentatonikou; hraje z listu; umí vytvořit vhodnou předehru, mezihru, dohru k písni či skladbě; zvládá jednoduché hudební formy; umí zvolit styl i voice pro danou skladbu či píseň;

34 hraje skladby z klavírního repertoáru, skladby různých stylů a žánrů; podílí se na výběru repertoáru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu. - jedna stupnice dur i moll, akord; jedna píseň s doprovodem s předehrou, mezihrou, dohrou s i bez automatického doprovodu; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo skladby různých stylů a žánrů. 7. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; sám si vybírá vhodný doprovod k písni nebo skladbě; orientuje se v hudebních stylech a žánrech; určuje hudební formu u písní a skladeb; je schopen hrát skladby z klavírního repertoáru technicky náročnější; zvládá souhru s dalšími nástroji; hraje z listu a improvizuje; je seznámen s pentatonikou, bluesovou 12 a církevními stupnicemi; podílí se na výběru repertoáru; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu; uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady

35 Závěrečná zkouška - jedna rozsáhlejší skladba nebo více skladeb různého charakteru, nebo jedna stupnice dur i moll, akord; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo dvě skladby různého charakteru; jedna píseň nebo skladba s doprovodem. II. stupeň I. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; dodržuje přísná spojení akordů; ovládá doprovod písní jak levou, tak i pravou rukou; samostatně volí způsob doprovodu k písním a skladbám různých stylů a žánrů; hraje z listu a improvizuje; podílí se i sám si vybírá repertoár; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - jedna stupnice dur, moll, akord; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo dvě skladby různého charakteru; jedna skladba nebo píseň dle vlastního výběru. II. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; zvládne využívat základní i vedlejší harmonické funkce; hraje s dynamikou i agogikou; zvládne souhru s ostatními nástroji; ovládá samostatně obě ruce; orientuje se ve stylech a žánrech; chápe hudební fráze; hraje z listu a improvizuje; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu;

36 svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - jedna stupnice dur, moll, akord; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo dvě skladby různého charakteru. III. ročník hraje stupnice dru, moll, akord; samostatně si vyhledává repertoár; je schopen doprovodit skladbu nebo píseň různého charakteru; hraje z listu a improvizuje; hraje skladby různých stylů a žánrů; tvoří jednoduché skladby s doprovodem i bez doprovodu; využívá počítač; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat. - jedna stupnice dur, moll, akord; dvě skladby nebo písně různého charakteru; jednoduchá improvizace. IV. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; je schopen zvolit vhodný a stylový doprovod jak ke klasické hudbě, tak i k moderní; orientuje se ve stupnicích dur, moll, pentatonice, bluesové 12 a církevních stupnicích; zahraje skladbu z klavírního repertoáru; hraje z listu, improvizuje a experimentuje; pracuje s počítačem; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy;

37 dokáže samostatně pracovat; má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými. Závěrečná zkouška - jedna rozsáhlejší skladba nebo více skladeb různého charakteru, nebo jedna stupnice dur, moll, akord; jedna skladba libovolného charakteru. II. stupeň bez předchozí průpravy I. ročník je seznámen s obsluhou nástroje i bezpečností; zvládá základní notaci; zvládá elementární technické prvky; umí zahrát písně s doprovodem; zná dynamická znaménka p, mf, f a užívá je; hraje stupnice dur od bílých; hraje rytmicky; zahraje staccato, legato, tenuto; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - stupnice dur od bílých, akord; dvě písně nebo skladby. II. ročník zahraje stupnice dur i moll od bílých, akord; hraje s dynamikou; doprovodí písně s T D S, rozlišuje T D S v dur i moll; podílí se na výběru repertoáru; zahraje písně nebo skladby s automatickým doprovodem; hraje skladby různých stylů a žánrů; zvládne klavírní techniku hry oběma rukama;

38 domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - stupnice dur i moll od bílých, akord; jedna klavírní skladba nebo jedna píseň či skladba s doprovodem i automatickým doprovodem. III. ročník zvládne stupnice dur i moll, akord; je seznámen s pentatonikou a bluesovou 12; používá předehru, mezihru, dohru, cítí fráze; zvládá jednoduché hudební formy; hraje v různých taktech; hraje z listu a improvizuje; zvládne D7 a další doškální akordy; podílí se na tvorbě repertoáru; samostatně volí voice i styly; hraje skladby různých stylů a žánrů; hraje skladby z klavírní literatury nebo skladby různého charakteru; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat. - stupnice dur i moll, akord; jedna píseň nebo jedna skladba s doprovodem i automatickým doprovodem s použitím předehry, mezihry, dohry; jedna skladba z klavírního repertoáru nebo skladby různého charakteru. IV. ročník hraje stupnice dur i moll, akord; hraje z listu a improvizuje;

39 orientuje se v hudebních stylech a žánrech; využívá dynamiku a agogiku; zvládne souhru s ostatními nástroji; je seznámen s pentatonikou, bluesovou 12, církevními stupnicemi; hraje skladby z klavírního repertoáru; sám si vybírá skladby i vhodný doprovod; hraje skladby různých stylů a žánrů; hraje doprovod k písním, skladbám s i bez automatického doprovodu; pracuje s počítačem; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat; má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými. Závěrečná zkouška - jedna rozsáhlejší skladba nebo více skladeb různého charakteru, nebo jedna stupnice dur, moll, akordy; jedna píseň nebo skladba s doprovodem nebo dvě skladby různého charakteru či žánrů Studijní zaměření - Hra na akordeon 1. ročník I. stupeň hraje stupnice dur, akord; správně drží nástroj, hlídá správné postavení pravé i levé ruky; zvládá kultivovaně otáčet měch, tvořit tón, správně nasazovat a ukončovat; umí hrát noty a pomlky celé až osminové, notu půlovou s tečkou a jejich rytmické kombinace; je schopen hrát v houslovém i basovém klíči; chápe důležitost domácí přípravy. - jedna stupnice dru, akord v pravé ruce; lidové písně nebo cvičení ze školy

40 2. ročník kontroluje měchovou techniku; rozšiřuje posun pětiprstové techniky v pravé ruce; hraje dvojhlas pravou rukou; orientuje se v levé ruce na basech C, G, D, F; odlišuje hru staccato a legato; je schopen používat noty a pomlky celé až šestnáctinové, včetně not s tečkou a jejich rytmické kombinace; hraje v taktech osminových a čtvrťových; hraje stupnice a akordy; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou. - jedna stupnice dur a akord; jedna etuda nebo jedna skladba. 3. ročník hraje stupnice dur a moll s akordem; zvládá dynamiku skladeb; zvládá měchovou techniku, nasazení a ukončení tónů; dbá na artikulaci a prstovou techniku; dokáže ohodnotit svůj výkon; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. - jedna stupnice dur nebo jedna moll, akord; jedna etuda nebo jedna skladba

41 4. ročník koordinuje pohyb obou rukou; hraje stupnice dur a moll, akord; zvládá dynamiku; zvládá měchovou techniku, nasazení a ukončení tónů; dokáže ohodnotit výkony své i jiných; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci; uplatňuje tvůrčí přístup při výuce. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; jedna etuda nebo jedna skladba různého charakteru. 5. ročník hraje stupnice dur, moll, akordy; hraje skladby různých stylů a žánrů; je schopen sluchové sebekontroly; hraje z listu, improvizuje; pomocí měchové techniky dociluje kvality tónu; hraje melodické ozdoby; dokáže ohodnotit výkony své i jiných; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; jedna etuda; dvě skladby různých stylů a žánrů

42 6. ročník hraje stupnice dur, moll, akordy; hraje z listu, improvizuje (pentatonika, bluesová 12); hraje s dynamikou, agogikou, cítí melodické vrcholy; zvládá techniku hry včetně frázování; podílí se i sám si vybírá repertoár; dokáže citově pochopit prožitek z uměleckého díla; umí nastudovat skladby z různých stylových období a žánrů; chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; jedna etuda, skladby různých stylů a žánrů. 7. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; hraje z listu a improvizuje; dbá na stylovost hry; dbá na prstovou, jazykovou a měchovou techniku; podílí se i sám si vybírá repertoár; hraje skladby různých stylů a žánrů; chápe hudební sdělení skladby; je seznámen s pentatonikou a s církevními stupnicemi; dokáže zhodnotit hudební výkony své i jiných; pracuje s tělem dle hudebního textu;

43 chápe důležitost domácí přípravy; projevuje zájem o studium domácí přípravou; veřejně prezentuje svoji práci. uplatňuje tvůrčí přístup při výuce; reprezentuje školu; projevuje svoji vnitřní disciplínu; uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady. Závěrečná zkouška - jedna skladba nebo skladby různého charakteru, nebo jedna stupnice dur a jedna moll, akord; jedna etuda nebo různorodý repertoár. II. stupeň I. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; hraje rytmicky a s výrazem; umí vystavět hudební frázi; zvládá hru v celém nástrojovém rozsahu; hraje z listu, improvizuje; hraje skladby různých stylů a žánrů; pracuje s hudební formou; aktivně se podílí na tvorbě repertoáru; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; skladby různého charakteru

44 II. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; hraje z listu; umí jednoduchou improvizaci v bluesové 12, pentatonice; hraje skladby různých stylů a žánrů; podílí se i sám si vybírá repertoár; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; dvě skladby různého charakteru. III. ročník hraje stupnice dur, moll, akord; hraje z listu, improvizuje; dbá na stylovost hry; hraje skladby různých stylů a žánrů; podílí se i sám si vybírá repertoár; uvolňuje a zpevňuje tělo dle interpretované skladby; umí improvizovat v tzv. bluesové 12, pentatonice; dokáže si poradit s interpretací skladeb; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; dokáže samostatně pracovat. - jedna stupnice dur a jedna moll, akord; dvě skladby různých stylů a žánrů. IV. ročník

45 má ucelené hráčské dovednosti; hraje z listu a improvizuje; podílí se na výběru repertoáru, ale je schopen si ho vybrat i samostatně; umí ohodnotit výkony své i jiných; hraje skladby různých stylů a žánrů; svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy; má smysl pro zodpovědnost a pocit sounáležitosti s druhými; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu; hraje z listu, improvizuje (pentatonika, bluesová 12); je seznámen a používá církevní stupnice; chápe hudební sdělení skladby a pracuje s ním. Závěrečná zkouška - jedna rozsáhlejší skladba nebo skladby různého charakteru, nebo jedna stupnice dur a jedna moll, akord; dvě skladby různého charakteru. II. stupeň bez předchozí průpravy I. ročník správně drží nástroj, má správné postavení pravé i levé ruky; hraje stupnice dur, akord; zvládá kultivovaně otáčet měch, tvořit tón, správně nasazovat a ukončovat; umí hrát noty a pomlky celé až osminové, šestnáctinové, notu půlovou s tečkou a rytmické kombinace; hraje v houslovém i basovém klíči; hraje s dynamikou; hraje staccato, legato; domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu. - jedna stupnice dur, akordy; jedna etuda nebo jedna skladba

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HARMONY DOLNÍ BŘEŽANY Obsah: strana: 1. Identifikační údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměření školy a její vize 6 4. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FLORIÁNA LEOPOLDA GASSMANNA ARS SEMPER VIVA Umění stále živé ZUŠ F. L. GASSMANNA OBSAH Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 7 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, CHARBULOVA 84 Motto: Talent a vzdělání vytváří dokonalého umělce Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 11 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 13 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více