První hodnocená zkušenost s testem Septin 9 v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První hodnocená zkušenost s testem Septin 9 v České republice"

Transkript

1 Hereditárny Klinická a experimentální angioedém ako gastroenterologie: príčina bolestí brucha původní práce doi: /amgh První hodnocená zkušenost s testem Septin 9 v České republice A first evaluation of the Septin 9 test in the Czech Republic P. Sychra 1, V. Procházka 1, L. Roubalová 2, J. Zapletalová 3, M. Konečný 1 1 II. interní klinika gatroenterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc 2 Oddělení klinické bio chemie, FN Olomouc 3 Ústav lékařské bio fyziky, LF UP Olomouc Souhrn: Rakovina tlustého střeva a konečníku zůstává přes pokrok v dia gnostice i terapii nadále celospolečenským problémem. Ně kte rá nenaplněná očekávání screeningových programů vedou ke zkoumání možností využití stávajících poznatků molekulární bio logie k časné dia gnostice. Zprávy o možnostech testování epigenetických známek nositelů rakoviny tlustého střeva nás vedly ke studii proveditelnosti testu Septin 9 pomocí Epi procolon Plasma Quick kit na skupině 108 pa cientů podstupujících kolonoskopii, která byla referenční metodou. Zajímala nás senzitivita a specificita testu v našich klinických podmínkách. V souboru 108 osob byl kolonoskopicky zjištěn u 41 osob adenom, u 21 osob karcinom a 46 osob mělo negativní kolonoskopický nález. V kategorii osob s negativním kolonoskopickým nálezem byl Septin 9 u 34 negativní a u dvou pozitivní, u 10 osob byl test hodnocen pro nízkou koncentraci DNA v izobátu jako nezjištěno (ND non detected). V kategorii pa cientů s prokázaným adenomem byl Septin 9 ve 26 případech negativní a v jednom pozitivní a u 14 osob byl výsledek ND. Ve skupině pa cientů s karcinomem byl Septin 9 negativní u sedmi osob, pozitivní u sedmi osob, u dalších sedmi osob byl test hodnocen jako ND. Senzitivita testu Septin 9 pro predikci karcinomu nebo adenomu byla 19,5 % a specificita 94,4 %. Pozitivita testu Septin 9 byla zjištěna signifikantně častěji u osob s karcinomem než u osob s adenomem nebo s negativním nálezem při kolonoskopii (p = 0,003). Septin 9 jako test prokázal vysokou specificitu (94,4 %). Zklamáním byla velmi nízká senzitivita u osob s adenomem v testovaném souboru (jen 3,7 %). Celkové výsledky studie jsou ve velké míře ovlivněny testy, ve kterých byla koncentrace DNA v izolátu vyhodnocena jako nedostatečná a výsledek byl stanoven jako ND. Klíčová slova: septiny Septin 9 senzitivita specifita kolorektální nádory Summary: Colorectal cancer still persists despite advances in diagnosis and therapy. The unfulfilled expectations of screening programs has led to the development of new tests based on molecular biology for early diagnosis. Reports over the past 15 years concerning the possibility of using epigenetic markers of colon cancer for colon cancer diagnosis led us to study the feasibility of using the Septin 9 test comprised in the Epi procolon Plasma Quick Kit on a group of 108 patients undergoing colonoscopy, the reference method. We were interested in the sensitivity and specificity of the test under our clinical conditions. Among the 108 patients, colonoscopy detected adenomas in 41, carcinomas in 21, and no findings in 46 persons. In the patients with negative colonoscopic findings, the Septin 9 test was negative for 34 and positive for two, with 10 people were classified as not detected (ND) because the DNA concentration in the isobath was below the required level. In patients with a confirmed adenoma, the Septin 9 test was negative in 26 and positive in one, and 14 people were classified as ND. In patients with cancer, the Septin 9 test was negative in seven and positive in seven, and seven were classified as ND. The sensitivity of the Septin 9 assay was 19.5% and the specificity was 94.4%. Septin 9 test positivity was found significantly more often in people with cancer than in those with an adenoma or with negative findings on colonoscopy (p = 0.003). The Septin 9 test showed a high degree of specificity (94.4%). It was disappointing that the test showed very low sensitivity in patients with adenoma (only 3.7%). The overall results of the study were affected by the high proportion of tests in which the concentration of DNA in the isolate was insufficient, necessitating that these patients be classified as ND. Key words: septins Septin 9 sensitivity specificity colorectal neoplasms Úvod Kolorektální karcinom (CRC colorectal carcinoma) je jedna z nejčastějších onkologických dia gnóz. V ČR je tento nádor druhý nejčastěji diagnostikovaný novotvar u mužů i u žen. V mezinárodním srovnání ČR zaujímá páté místo. Z tohoto důvodu stoupá význam screeningu CRC. V současné době je využíván imunochemický test 300

2 První hodnocená Hereditárny zkušenost angioedém s testem Septin ako príčina 9 v České bolestí republice brucha na okultní krvácení ve stolici (FIT faecal im munochemical test) a dále screeningová kolonoskopie. Novou možností v dia gnostice CRC je stanovení hypermetylace genu pro Septin 9 z periferní krve. Cílem naší studie bylo posoudit senzitivitu a specificitu tohoto testu v dia gnostice CRC v našich klinických podmínkách a z tohoto pohledu zvážit jeho možnosti ve screeningovém programu. Screeningem rozumíme organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku u bezpříznakových osob. Již v asymp tomatické fázi onemocnění dochází k intermitentnímu krvácení. Tato skutečnost je využívána v základním pilíři screeningového vyšetření testu na okultní krvácení. Screen ing má v ČR dlouhou tradici. Prvotní pilotní studie byly v ČR provedeny v letech a národní program screeningu byl zahájen [1 4]. Screeningové vyšetření je v ČR dvoustupňové. Provádí se pomocí testu na okultní krvácení do stolice (TOKS) u asymp tomatické populace nad 50 let věku, a pokud je test pozitivní, následuje kolonoskopické vyšetření. Vyšetření TOKS se ve věku let provádí 1 ročně. Od 55 let se test provádí pravidelně ve dvouletém intervalu nebo je jeho alternativou provedení screeningové kolonoskopie. Pokud je kolonoskopie negativní a jsou splněny všechny kvalitativní parametry vyšetření (personální, technické, optimální příprava střeva, kompletní vyšetření tlustého střeva, vytahovací čas), pak je interval následné screeningové kolonoskopie 10 let. V lednu 2014 bylo spuštěno adresné zvaní cílové populace k preventivnímu vyšetření. Mezi další screeningové postupy užívané ve světě patří také detekce genetických markerů a ně kte ré zobrazovací metody sigmoideoskopie, kolonoskopie, irigografie a CT virtuální kolonografie s použitím CT či MR [5]. V současné době nejsou žádná doporučení pro použití testu Septin 9 pro dia gnostiku a screen ing CRC. Test stanovuje metylovaný tumor supresorový gen msept9 v plazmě. Gen SEPT9 kóduje protein Septin 9. Septiny jsou multifunkční proteiny, které jsou zapojeny do buněčné přestavby, apoptózy, neurodegenerace a karcinogeneze. Test Septin 9 je založen na detekci aberantně metylované DNA v sekvenci v2 pro gen SEPT9. Cytozinové zbytky v oblasti v2 pro gen SEPT9 jsou specificky metylovány ve tkáni CRC oproti zdravé sliznici tlustého střeva a konečníku. Tato specifická metylace může být zjišťována z volné DNA v plazmě, která je uvolňována nádorovými buňkami. Pro běžnou populaci v běžném riziku má test podle předchozích studií senzitivitu 48 % a specificitu 92 % při stanovení v dubletu. Specificita pro pokročilé adenomy byla jen 11,2 %. Studie ukázaly, že CRC může být u asymp tomatické populace testem detekován, ale není vhodný pro běžný screening, protože senzitivita pro adenomy je velice nízká [6 8]. Design, cíle a metody Do pilotní studie Septin 9 na II. interní klinice FN Olomouc bylo zařazeno 108 pa cientů indikovaných ke kolonoskopii. Téměř v 80 % byla kolonoskopie provedena pro symp tomy. U všech osob byla odebrána krev na test Septin 9 a provedena totální kolonoskopie. Pa cienti byli rozděleni do tří kategorií dle kolonoskopického nálezu negativní nález, nález adenomu, nález karcinomu. Cílem studie bylo posouzení proveditelnosti, senzitivity a specifity testu. Základní charakteristiky studovaného souboru (pohlaví, věk, BMI, kuřáctví, alkohol příležitostná konzumace, diabetes mel litus 2. typu, rodin ná anamnéza adenom nebo CRC) jsou uvedeny v tab. 1. Pa cientům bylo odebíráno 9 ml krve do zkumavek Vacuette Greiner s přídavkem K3EDTA. Po odběru Tab. 1. Studovaný soubor a jeho základní charakteristiky (n = 108). Tab. 1. The series and its basic characteristics (n = 108). Věk 70,0 (32 89) Výška (m) 1,68 (1,51 1,92) Hmotnost (kg) 80,5 (38 130) BMI 28,5 (15,6 49,9) Pohlaví muž/žena 53/55 (49/51 %) Pozitivní koloskopie 62 (57,4 %) Nález kolonoskopie negativní 46 (42,6 %) adenom 41 (38,0 %) karcinom 21 (19,4 %) diabetes mellitus 50 (46,3 %) Kouření nekuřák 68 (69,4 %) kuřák 20 (20,4 %) bývalý kuřák 10 (10,2 %) Alkohol 43 (43,4 %) Septin 9 pozitivní 10 (13,0 %) Data v tabulce jsou prezentována jako počet (%), resp. medián (min. max.). byly vzorky ihned dopraveny do laboratoře. Každá zkumavka byla centrifugována 12 min při ± 150 rcf. Do alikvotační zkumavky byly přeneseny min. 4 ml plazmy a následně byly vzorky uchovávány při 20 C až do analýzy. Laboratorní metody Pro stanovení byly použity kity druhé generace, které vykazují vyšší senzitivitu (81 % při 95% CI %) a specificitu (97 % při 95% CI %). Mez detekce je 14 pg/ ml. Izolace DNA a bisulfitická konverze vzorků plazmy Pro izolaci genomové DNA bylo použito 3,5 ml plazmy. Izolace byla provedena ručně, na magnetických partikulích, kitem Epi procolon Plasma Quick kit (kat. číslo M , firma Epigenomics AG, Germany) dle protokolu výrobce. V izolátu DNA byla ihned usku 301

3 Hereditárny První hodnocená angioedém zkušenost ako s príčina testem bolestí Septin brucha 9 v České republice tečněna bisulfitická konverze reagencií Epi procolon Bisulfite Solution, která je součástí kitu Epi procolon Plasma Quick kit. Konverze byla opět realizována dle protokolu. Elucí bylo získáno 60 ml bisulfiticky konvertované DNA (bisdna). S každou sérií vzorků byla zpracovávána i pozitivní kontrola Epi procolon Positive Control z kitu Epi procolon Control kit (kat. číslo M , firma Epigenomics AG, Germany). BisDNA byla okamžitě použita pro analýzu polymerázové řetězové reakce (PCR polymerase chain reaction) a po analýze byla ihned zlikvidována. Real-time PCR Pro Real-time PCR analýzu byl použit kit Epi procolon Sensitive PCR kit (kat. číslo M , firma Epigenomics AG, Germany). V jedné analýze byla detekována současně cílová metylovaná Septin 9 DNA a interní kontrola (DNA genu pro β-actin). Všechny vzorky i kontroly byly stanoveny v triplikátu. PCR master mix byl připraven z Epi procolon PCR mixu a Epi procolon polymerázy dle protokolu. Objemy byly závislé na aktuálním počtu vzorků. Do PCR reakční směsi bylo použito 15 µl PCR master mixu a 15 µl vzorku bisdna. Celkový objem reakční PCR směsi byl 30 µl. Real-time PCR analýza byla provedena na přístroji Bio-Rad CFX 96 s termálním cyklerem C1000 dle následujícího protokolu denaturace 20 min při 94 C, 45 cyklů 5 s při 62 C, 35 s při 55,5 C, 30 s při 93 C a finální zchlazení 5 s při 40 C. Průměrný přírůstek teploty byl 3,3 C/ s. Data byla získávána na konci každého kroku při 55,5 C. Výsledky byly vyhodnoceny programem Bio-Rad CFX Manager. Celá analýza byla provedena dle optimalizovaného Epi procolon Real -time PCR protokolu pro analyzátory Applied Biosystems 7500 Fast, nebo 7500 Fast Dx uvedeném v protokolu. PCR analýza dat Jako pozitivní test Septin 9 byly vyhodnoceny výsledky, kde nejméně Tab. 2. Test Septin 9 pro predikci pozitivního nálezu (adenom, karcinom, adenom nebo karcinom). Tab. 2. Septin 9 test to predict a positive finding (adenoma, carcinoma, adenoma or carcinoma). Adenom Karcinom Adenom nebo karcinom senzitivita (%) 3,7 (0,09 18,9) 50,0 (23,0 76,9) 19,5 (8,8 34,9) specificita (%) 94,4 (81,3 99,3) 94,4 (81,3 99,3) 94,4 (81,3 99,3) FP (%) 5,6 (0,7 18,7) 5,6 (0,7 18,7) 5,6 (0,7 18,7) FN (%) 96,3 (81,0 99,9) 50,0 (23,0 76,9) 80,5 (65,1 91,2) FP falešná pozitivita, FN falešná negativita dva ze tří vzorků triplikátu byly pozitivní. Pozitivita byla stanovena na základě cyklu, ve kterém narůstající fluorescence proťala stanovenou mez detekce, tzv. cros s ing point (CP). Ve všech případech pozitivity pa cientských vzorků byly naměřené CP menší než CP pozitivní kontroly v dané analýze. Jako negativní test byly vyhodnoceny výsledky, v nichž nejméně dva ze tří vzorků triplikátu byly negativní. V případě, že CP interní kontroly pro gen β-actin byl detekován po 36,5 cyklu, byla koncentrace DNA v izolátu vyhodnocena jako nedostatečná a výsledek byl dán jako nezjištěno (ND not detected). Statistická analýza dat Ke statistické analýze dat byl použit software IBM SPSS Statistics v. 22. K porovnání pozitivity testu Septin 9 u jednotlivých nálezů byl použit Fisherův přesný test s Bonfer roniho korekcí signifikance. Výsledky V souboru 108 pa cientů bylo 41 pacientů s adenomem, 21 pa cientů s karcinomem a 46 pa cientů s negativním nálezem. V kategorii pa cientů s negativním kolonoskopickým nálezem byl Septin 9 u 34 osob negativní a u 2 osob pozitivní a u 10 osob nebyl nález hodnocen pro nízkou koncentraci DNA v izolátu (ND). V kategorii pa cientů se zjištěným adenomem byl Septin 9 ve 26 případech negativní a v 1 pozitivní, ve 14 případech byl vyhodnocen jako ND. Ve skupině pa cientů s karcinomem byl Septin 9 u sedmi osob negativní a u sedmi osob pozitivní, u zbývajících sedmi byl vyhodnocen jako ND. V naší studii byla zjištěna senzitivita testu Septin 9 pro predikci přítomnosti karcinomu nebo adenomu 19,5 % a specificita 94,4 %. Výsledky zpracování poukazují na jistou míru falešné pozitivity (5,6 %) a také falešné negativity (80,5 %). Senzitivita testu Septin 9 pro predikci karcinomu byla 50,0 %, specificita 94,4 %. Senzitivita testu Septin 9 pro predikci adenomu byla pouze 3,7 %, specificita 94,4 %. Výsledky vč. 95% CI shrnuje tab. 2. Pozitivita testu Septin 9 byla zjištěna signifikantně častěji u karcinomů (50,0 %) než u adenomů (3,7 %) nebo negativních nálezů (5,6 %), hladina signifikance Fisherova přesného testu byla p = 0,003. Souhrn výsledků studie Septin 9 Septin 9 jako test prokázal vysokou míru specificity (94,4 %). Největším zklamáním v testovaném souboru byla velmi nízká senzitivita testu Septin 9 u osob s adenomem jen 3,7 %. Velkou měrou se na celkových výsledcích naší studie podílejí testy, ve kterých byla koncentrace DNA v izolátu vyhodnocena jako nedostatečná a výsledek byl stanoven jako ND. V naší studii se jedná celkem o 31 případů (v sedmi případech u osob s karcinomem, ve 14 u osob 302

4 První hodnocená Hereditárny zkušenost angioedém s testem Septin ako príčina 9 v České bolestí republice brucha s adenomem a v 10 u osob s negativním nálezem). Diskuze Rakovina tlustého střeva a konečníku svými bio logickými vlastnostmi dovoluje odhalení časných stadií, a tím možnost onemocnění zcela vyléčit. Většinu negativních důsledků tohoto nádorového onemocnění lze významně omezit depistáží [1 4]. Metod využí vaných ve screeningu CRC je řada. Ve světě jsou nejčastěji používány metody opírající se o medicínu založenou na důkazech. Mezi ověřené patří TOKS a kolonoskopie. Přes jisté limity vede stávající screen ing k pozvolnému snižování nemocnosti i úmrtnosti na rakovinu kolorekta. Optimistické výsledky se po letech postupné kultivace screeningu ukazují i v naší populaci. Organizace depistáže, mediální kampaň, edukace laické i odborné části populace a v poslední době i adresné zvaní zvýšily zájem o český národní depistážní program, který má pozitivní odezvu v populaci. Přesto část cílové populace váhá podrobit se zavedeným metodám screeningu. Poznatky molekulární bio logie o epigenetických faktorech v karcinogenezi vedly k odhalení významu metylace úseků DNA s následným nevhodným umlčením genů, které, mimo jiné, plní úlohu nádorového supresoru. Tkáň nádorů rakoviny kolorekta obsahuje hypermetylaci v úseku v2 genu pro Septin 9 prakticky ve všech testovaných vzorcích a v plazmě nositelů rakoviny kolorekta lze z cirkulující frakce DNA hypermetylaci detekovat. V celé řadě studií bylo prokázáno, že hypermetylace v úseku v2 genu pro Septin 9 může být použita jako bio marker pro detekci všech stadií CRC. Takový bio marker lze používat pro dia gnostiku malignity, monitorování léčebného efektu nebo identifikaci recidivy tumoru [7,8]. Práce Grützman na et al představila v roce 2008 analýzu Septin 9 metylace DNA v plazmě jako jednoduchou, minimálně invazivní metodu detekce všech stadií CRC s možným potenciálem doplnit nenaplněná očekávání a potřeby stávajících depistáží [7]. Postupný pokrok v metodice vyšetřování tohoto bio markeru vedl podle ně kte rých studiích až k 90% senzitivitě a 88% specificitě pro všechna stadia onemocnění, falešná pozitivita testu byla 12 %. Pro časná, léčitelná stadia (I a II) test prokázal 87% senzitivitu [8]. Na rozdíl od těchto optimistických výsledků skupina z Mayo clinic v roce 2012 uveřejnila výsledky malé klinické studie, které poukazují na významně nižší senzitivitu testu na metylovaný Septin 9 v porovnání s testem stolice na markery poškozené DNA při vyhledávání adenomů i CRC [9]. Ve stejném roce publikovala maďarská skupina studii, jejíž výsledky ukazují na významně vyšší senzitivitu i specificitu testu Septin 9 v porovnání s gfobt (guajakový test na okultní krvácení) a CEA. Výsledky byly lepší bez ohledu na lokalizaci CRC [10]. V americké modelové studii použití testu Septin 9 snížilo incidenci o % a úmrtnost na CRC o % proti populaci bez screeningu. Náklady na dosažení cíle byly vyšší v porovnání s TOKS, FIT, sigmoideoskopií a kolonoskopií. FIT dosáhl nejnižších nákladů a byl považován za preferovanou alternativu v porovnání se všemi ostatními strategiemi. Analýza uvádí, že na úrovni populace může být test Septin 9 přínosem v případě přijatelné ceny a významného zvýšení podílu vyšetřované populace o tu část, která neakceptuje ostatní depistážní strategie [11]. K podobným závěrům dospěla modelová analýza stávajících screeningových postupů v porovnání s testem Septin 9 v Německu [12]. Dalším impulzem pro studium klinického využití testu na metylovanou DNA pro Septin 9 z krve mohou být výsledky multicentrické, prospektivní studie srovnávající test FIT s novým testem na Septin 9 Epi procolon. V tomto srovnání z pohledu senzitivity (72 %) test Epi procolon nebyl horší než FIT, i když specificita 81,5 % byla nižší než u FIT (97,4 %). Negativní prediktivní hodnota obou testů byla stejná (99,8 %) [13]. Rozsáhlá studie na amerických a německých pracovištích s použitím testu na bázi Septin 9 ukázala, že signál rakoviny tlustého střeva a konečníku v krvi může být detekován u asymptomatických osob s průměrným rizikem, podstupujících screening. Autoři současně uvádějí, že využitelnost testu na populační úrovni screeningu bude vyžadovat zvýšení citlivosti metody pro detekci časných nádorů a pokročilých adenomů [14]. Další zprávy dokumentují vývoj nových testů, u kterých je uváděna vyšší citlivost (až 92 %) a specificita (až 90 %) pro komerčně připravené testy druhé generace Epi procolon 2.0 (výrobce Epigenomics AG) [15]. Tento test jsme použili v naší studii. Výzkumníci z Číny aplikovali stejný test na téměř 500 pa cientů. Referenční ověřovací metodou byla ve všech případech, podobně jako v naší práci, kolonoskopie. Výsledky studie z Číny jsou až překvapivé v případě testu Epi pro Colon 2.0 byla senzitivita pro karcinom 74,8 % při specificitě 87,4 % oproti 58,0 % senzitivity u testu FIT při specificitě 82,4 %. Test nové generace Septin 9 ukázal lepší výsledky při detekci rakoviny než FIT, v případě detekce pokročilého adenomu byly výsledky podobné [16]. Naše závěry potvrzují ve shodě s čínskou studií vysokou specificitu, avšak na rozdíl od čínských autorů naše první zkušenosti ukazují zhruba na poloviční senzitivitu pro karcinom a nedostatečnou senzitivitu pro adenom. Z metaanalýzy a systematického přehledu dosud publikovaných prací vyplývá, že zjišťování metylovaného genu pro Septin 9 lze považovat za velmi perspektivní bio marker, vysoce citlivý a specifický pro detekci CRC [17]. Námi uváděné výsledky vlastní studie nejsou překvapením, ale jsou do jisté míry skeptické, neboť testy byly prováděny komerčním setem Epi procolon druhé generace pro Septin 9. Jistě jsou z pohledu 303

5 Hereditárny První hodnocená angioedém zkušenost ako s príčina testem bolestí Septin brucha 9 v České republice již uvedených zpráv marginální, nicméně jsou první klinickou zkušeností s tímto testem na malé kohortě české populace, kde je dobře zavedený a na bázi výsledků medicíny založené na důkazech dobře organizovaný populační screen ing CRC. Nejcen nější v naší studii je zjištění, že výsledky nebyly rozdílné oproti publikovaným v ně kte rých předchozích zprávách z jiných zemí a navíc ukazují na jistý problém s relativně vysokým podílem testů, kdy koncentrace DNA v izolátu byla vyhodnocena jako nedostatečná (ve 31 testech ze 108) a výsledek byl shledán jako ND. Využití testu Septin 9 je v ČR v rámci screeningu CRC v současné době velice problematické, jak stran výsledků testů, tak také z ekonomického hlediska. Imunochemický test na skryté krvácení i kolonoskopie jsou efektivní, levnější a dobře zavedené metody v organizovaném populačním screeningu opírajícím se o medicínu založenou na důkazech. Přestože pro použití tohoto testu není dostatek důkazů, někte ré zdravotní pojišťovny v ČR tento test nabízejí jako součást nadstandardního preventivního balíčku, zřejmě ve snaze zachytit tu část cílové populace, která nereaguje na standardní varianty metod vyšetření regulérního a legislativně zakotveného populačního screeningu. Závěr V pilotní studii jsme na vlastní kohortě poprvé v české populaci ověřovali možnosti vyšetření testu Septin 9 provedeného komerčním kitem Epi procolon 2.0. Naše výsledky potvrdily proveditelnost testu a jeho vysokou specificitu pro CRC, ale nepotvrzují vysokou senzitivitu uváděnou v předchozích studiích. V podobě, v jaké je test k dispozici, není podle našich výsledků vhodnou metodou pro populační screen ing a záchyt adenomů. Nicméně považujeme jej za možný perspektivní bio marker, jenž si zasluhuje další pozornost, vývoj, kultivaci senzitivity a specificity testu a klinický výzkum. Literatura 1. Kocna P, Vanickova Z, Zima T. Laboratory screen ing markers in gastroenerology state of the art. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2013; 157(2): doi: / bp Fric P, Zavoral M, Dvorakova H et al. An adapted program of colorectal cancer screening 7 years experience and cost -benefit analysis. Hepatogastroenterology 1994; 41(5): Zavoral M, Suchanek S, Majek O et al. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progres s. World J Gastroenterol 2014; 20(14): doi: / wjg.v20.i Suchanek S, Majek O, Vojtechova G et al. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and cur rent situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev 2014; 23(1): doi: / CEJ.0b013e328364f Wohl P, Bednařík M, Wohl P et al. Comparison of various strategies for colorectal cancer screen ing tests. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011; 23(12): doi: / MEG.0b013e Fukushige S, Horii A. DNA methylation in cancer: a gene silenc ing mechanism and the clinical potential of its bio markers. Tohoku J Exp Med 2013; 229(3): Grützmann R, Molnar B, Pilarsky C et al. Sensitive detection of colorectal cancer in peripheral blood by Septin 9 DNA methy lation as say. PLoS One 2008; 3(11): e3759. doi: / journal.pone War ren JD, Xiong W, Bunker AM. Septin 9 methylated DNA is a sensitive and specific blood test for colorectal cancer. BMC Med 2011; 9: 133. doi: / Ahlquist DA, Taylor WR, Mahoney DW et al. The stool DNA test is more accurate than the plasma Septin 9 test in detecting colorectal neoplasia. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10(3): doi: / j.cgh Tóth K, Sipos F, Kalmár A et al. Detection of methylated SEPT9 in plasma is a reliable screen ing method for both left- and right -sided colon cancers. PLoS One 2012; 7(9): e doi: / journal.pone Ladabaum U, Al len J, Wandell M et al. Colorectal cancer screen ing with blood-based bio markers: cost-effectiveness of methylated Septin 9 DNA versus cur rent strategies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013; 22(9): doi: / EPI Ladabaum U, Alvarez-Osorio L, Rosch T et al. Cost-effectiveness of colorectal cancer screen ing in Germany: cur rent endoscopic and fecal test ing strategies versus plasma methylated Septin 9 DNA. Endosc Int Open 2013; 2(2): E96 E104. doi: / s Johnson DA, Barclay RL, Mergener K et al. Plasma Septin9 versus fecal immunochemical test ing for colorectal cancer screening: a prospective multicenter study. PLos One 2014; 9(6): e doi: / journal.pone Church TR, Wandell M, Lofton-Day C et al. Prospective evaluation of methylated SEPT9 in plasma for detection of asymptomatic colorectal cancer. Gut 2014; 63(2): doi: / gutjnl Molnár B, Tóth K, Barták BK et al. Plasma methylated septin 9: a colorectal cancer screen ing marker. Expert Rev Mol Dia gn 2015; 15(2): doi: / Jin P, Kang Q, Wang X et al. Performance of a second-generation methylated SEPT9 test in detect ing colorectal neoplasm. J Gastroenterol Hepatol 2015; 30(5): doi: / jgh Li B, Gan A, Chen X et al. Performance of DNA hypermethylation markers in peripheral blood for the detection of colorectal cancer: a meta-analysis and systematic review. PLoS One 2016; 11(5): e doi: / journal.pone Touto cestou bych rád poděkoval doc. MU Dr. V. Procházkovi za záštitu a výpomoc s celým projektem SEPTIN 9. Článek vznikl za podpory vnitřního grantu LF-IGA Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy. The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE uniform requirements for biomedical papers. Doručeno/ Submitted: Přijato/ Accepted: MU Dr. Pavel Sychra II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc I. P. Pavlova Olomouc 304

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav MUDr., Ph.D. Kolorektální

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening kolorektálního karcinomu v ČR Screening kolorektálního karcinomu v ČR Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 2009 Screening KRCa v ČR 2000-2008 Pádné důvody Předpoklady

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY 2002 2007 COLONOSCOPIC FINDINGS IN PATIENTS WITH POSITIVE TEST FOR OCCULT BLEEDING IN

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE ROLE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16. října 2014 Starý Smokovec 432

Více

Průběh programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

Průběh programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR Průběh programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze 51. odborná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 48.odborná konferencia SSVPL Prevencia v ambulancii všeobecného praktického lekára Bojnice 27.-28.10.2006 SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1.LFUK

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze 6. postgraduální kurs SGO, Praha 2014 Osnova Screening Screeningové

Více

Historie screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Historie screeningu kolorektálního karcinomu v České republice Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Interní klinika Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu Subkatedra gastroenterologie IPVZ Historie screeningu

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen Pospíchal J. 1, Blanař V. 1, Škorničková Z. 1

Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen Pospíchal J. 1, Blanař V. 1, Škorničková Z. 1 Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen Pospíchal J. 1, Blanař V. 1, Škorničková Z. 1 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Abstrakt Úvod: Kolorektální karcinom (CRC)

Více

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchař, Jiří Platoš, Pavel Řeha

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchař, Jiří Platoš, Pavel Řeha Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchař, Jiří Platoš, Pavel Řeha Obsah sdělení Stáří Kolonoskopie ve stáří Screeningové kolonoskopie

Více

KLINICKÝ A EPIDEMIOLOGICKÝ VÝZNAM ANALÝZY LABORATOR- NÍCH DAT S DATOVÝM ZDROJEM I-COP Kocna Petr, Májek Ondřej, Blaha Milan

KLINICKÝ A EPIDEMIOLOGICKÝ VÝZNAM ANALÝZY LABORATOR- NÍCH DAT S DATOVÝM ZDROJEM I-COP Kocna Petr, Májek Ondřej, Blaha Milan KLINICKÝ A EPIDEMIOLOGICKÝ VÝZNAM ANALÝZY LABORATOR- NÍCH DAT S DATOVÝM ZDROJEM I-COP Kocna Petr, Májek Ondřej, Blaha Milan Anotace Kolorektální karcinom (KRCA) v České republice představuje s hodnotou

Více

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING

6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING 6. PŘEDNÁŠKA DIAGNOSTICKÉ (SCREENINGOVÉ) TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING DIAGNOSTICKÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII Diagnóza v populačních šetřeních Musíme rozhodnout o každé osobě v souboru, zda se vyznačuje

Více

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OBECNÁ SEKCE prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Haemoccult 251 28.7 98.4 71.7 1.6 ImmoCare 251 62.1 94.9 82.0 5.1 HemeSelect 104 49.3 72.4 55.8 27.6 Hemolex 55 48.6 90.0 63.7 10.0 Actim FB 213 55.

Haemoccult 251 28.7 98.4 71.7 1.6 ImmoCare 251 62.1 94.9 82.0 5.1 HemeSelect 104 49.3 72.4 55.8 27.6 Hemolex 55 48.6 90.0 63.7 10.0 Actim FB 213 55. Ústav klinické biochemie laboratorní diagnostiky 1.Lékařská fakulta University Karlovy, Praha Všeobecná fakultní nemocnice, Praha SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POCT IMUNOCHEMICKÝM ANALYZÁTOREM IX.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu od oportun ního k populačnímu screeningovému programu

Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu od oportun ního k populačnímu screeningovému programu Hereditárny Gastrointestinální angioedém onkologie: ako príčina přehledová bolestí brucha práce doi: 10.14735/amgh2016383 Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu od oportun ního k populačnímu

Více

Screening kolorektálního karcinomu v České Republice

Screening kolorektálního karcinomu v České Republice Screening kolorektálního karcinomu v České Republice XXXII. Výročná konference SSVPL SLS WHO Většina osob je informována o screeningu Screening kolorektálního karcinomu (KRCA) dle WHO KRCA, zná TOKS. splňuje

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII

4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII 4. SEMINÁŘ SCREENING DIAGNOSTICKÉ/SCREENINGOVÉ TESTY V EPIDEMIOLOGII SCREENING Screening v systému péče o zdraví Péče o zdraví (zdravotní péče) laická péče o osobní zdraví odborná péče - individuální -

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

VÝZNAM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ORGANIZACI SCREENINGU A PREVENCE VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ORGANIZACI SCREENINGU A PREVENCE VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ORGANIZACI SCREENINGU A PREVENCE VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova 25. září 2017 PREVON Význam praktických

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STUDIE KAPROS PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY Cíl studie získat urologicko - epidemiologická data mužské populace olomouckého

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Historie screeningu kolorektáln karcinomu v České republice

Historie screeningu kolorektáln karcinomu v České republice Univerzita Karlova, 1. lékal kařská fakulta Interní klinika Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělen lení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismum Subkatedra gastroenterologie IPVZ Historie

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU

NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU NAČASOVÁNÍ KOLOSKOPICKÝCH KONTROL PO ENDOSKOPICKÉM ŘEŠENÍ NEOPLASTICKÝCH LÉZÍ TRAČNÍKU Jiří CYRANY II. interní gastroenterologická klinika FN HK a LF UK Hradec Králové Jiří STEHLÍK Gastroenterologie, Masarykova

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 6 II. KOLO Organizátor: Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku Adresa: U Nemocnice, 8 Praha Zodpovědná osoba: Ing. Milena Vraná e-mail: milena.vrana@uhkt.cz

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Žádost o udělení účelové podpory IGA MZ ČR

Žádost o udělení účelové podpory IGA MZ ČR A. Všeobecné informace Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra 1. Veřejná soutěž: NT - Resortní program výzkumu a vývoje MZ III na léta 2010-2015 2. Oborová komise: 10/I - Ostatní lékařské obory I 3. Název

Více

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin nový marker sepse Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin Presepsin = scd14-st = glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Neinvazivní testování 2 roky v klinické praxi. Jaroslav Loucký, Darina Kostelníková, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík

Neinvazivní testování 2 roky v klinické praxi. Jaroslav Loucký, Darina Kostelníková, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík Neinvazivní testování 2 roky v klinické praxi. Jaroslav Loucký, Darina Kostelníková, Michal Zemánek, Eva Loucká, Milan Kovalčík Odkud pocházejí zdroje informací využívané ve screeningu? U těhotenství s

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Brno 11. 5. 2016 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Moderní léčebné strategie

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Praktický lékař a další odbornosti ve screeningu kolorektálního karcinomu reálný obraz v datech

Praktický lékař a další odbornosti ve screeningu kolorektálního karcinomu reálný obraz v datech Praktický lékař a další odbornosti ve screeningu kolorektálního karcinomu reálný obraz v datech Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze Praha 11.února 2010 Kolorektální karcinom naléhavá

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální choroby

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Eliška Dosedělová Test okultního krvácení stále užitečný ve screeningu kolorektálního

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu krok správným směrem?

Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu krok správným směrem? 251 Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu krok správným směrem? Norbert Král 1, Bohumil Seifert 1, Ladislav Dušek 2, Ondřej Májek 2 1 Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha 2 Institut biostatistiky

Více

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Preventive care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Preventive care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 21 2 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče European Health Interview

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Kdy a jak se projeví HPV vakcinace

Kdy a jak se projeví HPV vakcinace Kdy a jak se projeví HPV vakcinace Borek Sehnal Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha Prohlášení Uvedená prezentace NENÍ sponzorována žádnou společností.

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky KONTAMINOVANÝCH PITNÝCH VOD

Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky KONTAMINOVANÝCH PITNÝCH VOD Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky KONTAMINOVANÝCH PITNÝCH VOD Dana Vejmelková, Milan Šída, Kateřina Jarošová, Jana Říhová Ambrožová VODÁRENSKÁ BIOLOGIE, 1. 2. 2017 ÚVOD Sledované parametry,

Více

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie František Mrázek HLA laboratoř, Ústav Imunologie LF UP a FN Olomouc Celiakie - časté chronické zánětlivé onemocnění tenkého střeva s autoimunitní a systémovou složkou

Více

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Andrea Krsková 1, Jolana Rambousková 2, Miroslava Slavíková 2, Mája Čejchanová 1, Kateřina Wranová 1, Bohumír Procházka 1, Milena Černá 1,2 1 Státní

Více

Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice testy na okultní krvácení do stolice

Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice testy na okultní krvácení do stolice Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice testy na okultní krvácení do stolice Results of the Czech National Colorectal Cancer Screening Programme Faecal Occult

Více

Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence Colorectal cancer and its prevention

Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence Colorectal cancer and its prevention ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník IV/2 říjen 2011 Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence Colorectal cancer and its prevention *Zuzana Uřičářová, **Martina

Více

Implementace indikátorů kvality v českém programu screeningu karcinomu prsu výsledky pravidelného monitoringu

Implementace indikátorů kvality v českém programu screeningu karcinomu prsu výsledky pravidelného monitoringu Implementace indikátorů kvality v českém programu screeningu karcinomu prsu výsledky pravidelného monitoringu Implementation of Performance Indicators in the Czech Breast Cancer Screening Programme Results

Více

POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POPULAČNÍ SKRÍNING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. II. interní klinika FN a LF Olomouc Kolorektální karcinom je jednou z hlavních příčin smrti na maligní onemocnění v západním světě,

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více