GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN. Koncept návrhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN. Koncept návrhu"

Transkript

1 GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN Koncept návrhu

2 ÚVOD Mesto Trenčín je významným centrom urbanizácie nielen na Považí, ale aj v rámci celého Slovenska. Trenčín je centrom kraja, ktorý mal v roku obyvateľov. Trenčín je centrom okresu, ktorý mal v roku obyvateľov. Trenčín mal v roku obyvateľov. Význam mesta je už historicky daný starodávnym osídlením viažucim sa na polohu na dôležitých obchodných cestách. Dnes je to najdôležitejšia dopravná cesta cez Slovensko označená ako multimodálny dopravný koridor č V.A. Tvorí ho diaľničný ťah D1 z Bratislavy cez Žilinu do Košíc, železničná trať č.120 z Bratislavy do Žiliny a budúca Vážsku vodnú cestu.

3 CIEĽ Príprava návrhu dopravnej infraštruktúry a stanovenie poradia dôležitosti jednotlivých krokov prioritne zabezpečovať najdôležitejšie dopravné vzťahy, ktoré poslúžia najväčšiemu počtu obyvateľov návrhom obsluhy územia prostriedkami MHD preferovať jej rozvoj oproti rozvoju IAD rozvoj IAD zabezpečiť komplexnou vybavenosťou služieb preferovať potreby nemotorických účastníkov dopravy a to najmä chodcov a cyklistov v záujme realizovateľnosti a životaschopnosti dopravného systému navrhnúť také technické riešenia a takú etapizáciu stavieb, aby bolo možné ho v danom čase vybudovať a uviesť do prevádzky

4 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY Východiskovými vstupmi bola podrobná analýza súčasného stavu spracovaná na základe: štúdia demografickej a ekonomickej štruktúry mesta analýza súčasného stavu dopravnej situácie v meste analýza vykonaných dopravných prieskumov na území mesta rešpektovanie záväzných materiálov mesta najmä Územného plánu mesta Trenčín schváleného v roku 1998 konzultácie so zainteresovanými pracovníkmi odborných zložiek mestského úradu konzultácie so spracovateľmi jednak Územného plánu mesta Trenčín a Územného plánu centrálnej mestskej zóny v Trenčíne, ktorý sa spracováva súčasne s Generelom dopravy. rešpektovanie spracovaných dieľčich materiálov jednotlivých lokalít mesta Časové horizonty Rok 2010 I. etapa Rok 2015 II. Etapa Rok 2030 III. Etapa Po roku 2030 výhľad

5 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU Trenčiansky kraj: Stupeň motorizácie predstavoval 256 motorových vozidiel /1000 obyvateľov. Stupeň automobilizácie predstavoval 212 osobných automobilov /1000 obyvateľov. Okres Trenčín : Stupeň motorizácie predstavoval 279 motorových vozidiel /1000 obyvateľov. Stupeň automobilizácie predstavoval 233 osobných automobilov /1000 obyvateľov.

6 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU Aktuálne dopravné údaje boli zistené sériou dopravných prieskumov automobilovej dopravy v SÚ Trenčín Výsledkom spracovania zistených údajov boli matice smerovania, vyjadrujúce dopravné vzťahy medzi oblasťami a smermi. jazdy vo vnútri SÚ 62,6% zdrojové a cieľové jazdy 35,7% tranzitné jazdy 1,7%. podiel špičkovej hodiny z celodenného objemu dopravy 6,7%,

7 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU Individuálna automobilová doprava IAD Podiel celkovej dopravy v území Dopravné vzťahy medzi vnútornými oblasťami Centrum - oblasť Pod Sokolice 11,44% celkovej dopravy v riešenom území Centrum - oblasť Zlatovce 8,18% celkovej dopravy v riešenom území Centrum - oblasť Dlhé Hony, Juh 7,74% celkovej dopravy v riešenom území Dopravné vzťahy medzi vonkajšími smermi cesta II/507(od I/50) oblasť Dlhé Hony, Juh 11,76% cesta I/61(od Bratislavy) oblasť Zlatovce 4,10% Tranzit Bratislava Považská Bystrica po ceste I/61 0,5%

8 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU Ostatná doprava Podiel celkovej dopravy v území Dopravné vzťahy medzi vnútornými oblasťami Centrum oblasť Pod Sokolice 7,5% Centrum oblasť Zlatovce 11,00% Centrum oblasť Dlhé Hony, Juh 7,43% Dopravné vzťahy medzi vonkajšími smermi cesta II/507 (od I/50) oblasť Dlhé Hony, Juh 5,19% cesta I/61 (od Považskej Bystrice) oblasť Kubrá 7,80% Tranzit Bratislava Považská Bystrica po ceste I/61 2,5%

9 PREDPOKLADY VÝPOČTU DOPRAVNEJ PROGNÓZY Charakteristika Počet obyvateľov Osoby Prechodne prítomní Osoby Stupeň motorizácie voz/1000 obyvateľov Stupeň automobilizácie OA/1000 obyvateľov Hybnosť celkom Cesty/ obyvateľa/deň 2,58 2,65 2,90 Hybnosť IAD Cesty/ obyvateľa/deň 0,331 0,335 0,340 Hybnosť MHD Cesty/ obyvateľa/deň 0,940 0,967 1,024 Hybnosť ostatná Cesty/ obyvateľa/deň 1,309 1,348 1,536

10 zdroj+cieľ; 37650; 44% Rozdelenie dopravných objemov podľa druhu vykonaných jázd spolu - rok 2010 t ranzit; 1306; 2% vnútro zdroj+cieľ tranzit vnútro; 47011; 54% zdroj+cieľ; 35742; 37% spolu - rok 2015 tranzit; 1635; 2% vnútro zdroj+cieľ tranzit vnútro; 59746; 61% spolu - rok 2030 tranzit; 2598; 2% vnútro zdroj+cieľ tranzit zdroj+cieľ; 56778; 38% vnútro; 88987; 60%

11 Cestná doprava Komunikačná sieť mesta Juhovýchodný obchvat mesta Využitie telesa pôvodného železničného mosta cez Váh pre cestnú dopravu Hromadná doprava Linkovanie MHD Posúdenie možnosti vybudovania mestskej koľajovej dopravy Pešia a cyklistická doprava Vytypovanie trás nemotoristických dopráv Statická doprava Nároky statickej dopravy Železničná doprava Vplyv modernizácie železničnej trate č. 120 na komunikačnú sieť Možnosti využitia Bánovskej trate na prímestskú HD Vodná doprava RIEŠENÁ PROBLEMATIKA Ideové riešenie návrhu využitia Váhu pre rekreačnú dopravu

12 Do roku 2010 PRIORITY RIEŠENIA DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV Vybudovanie I. etapy juhovýchodného obchvatu mesta a súvisiacich križovatiek na Električnej ul. Modernizácia železničnej trate č.120 a súvisiace vybudovanie mimoúrovňových priecestí Modernizácia vozového parku MHD Zvýšenie bezpečnosti nemotoristických účastníkov cestnej premávky Priestorová a funkčná vybavenosť parkovacích plôch

13

14 Kartogram dopravného zaťaženia komunikačnej siete rok 2010 Kartogram dopravného zaťaženia komunikačnej siete mesta rok 2015

15 Juhovýchodný obchvat (JVO) Križovatka Biskupice Križovatka s c. II/507 Komunikačná sieť mesta Križovatka pri Kauflande Križovatka Legionárska Križovatka K dolnej stanici Križovatka Za mostom KRIŽOVATKY

16 KRIŽOVATKA BRATISLAVSKÁ VLÁRSKA (PRI LIDLI)

17 KRIŽOVATKA BRATISLAVSKÁ VLÁRSKA (PRI LIDLI)

18 KRIŽOVATKA ELEKTRIČNÁ K DOLNEJ STANICI

19 KRIŽOVATKA ELEKTRIČNÁ K DOLNEJ STANICI

20

21 KRIŽOVATKA POD MOSTOM ( POHĽAD NA ELEKTRIČNÚ UL.)

22 KRIŽOVATKA POD MOSTOM ( POHĽAD NA UL: KNIEŽAŤA PRIBINU)

23 KRIŽOVATKA POD MOSTOM

24 PRIORITY RIEŠENIA DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV Do roku 2015 Vybudovanie II. etapy juhovýchodného obchvatu mesta Prepojenie diaľničného privádzača s novou komunikáciou v rozvojovom území v Zlatovciach Prebudovanie križovatky pri Tatre a Mládežníckej ul. Rekonštrukcia starého železničného mosta cez Váh a jeho využitie pre cestnú dopravu Modernizácia vozového parku MHD a návrh novej koncepcie MHD Rozšírenie siete cyklistických trás vrátane vybavenosti Výstavba verejných hromadných garáží. Výstavba hromadných garáží pre odstavovanie vozidiel na úkor odstraňovanie garáží individuálnych

25

26 Kartogram dopravného zaťaženia komunikačnej siete rok 2015

27 KRIŽOVATKY Juhovýchodný obchvat (JVO) Križovatka Biskupice Križovatka s c. II/507 Križovatka Pri Kauflande Križovatka JUh Križovatka Východná Križovatka Zábranie Križovatka Kubrá Križovatka Pred poľom Komunikačná sieť mesta Križovatka Pred Tatrou Križovatka Mládežnícka

28 KRIŽOVATKA PRED TATROU

29

30 KRIŽOVATKA MLÁDEŽNÍCKA M. RÁZUSA ŠTUDENTSKÁ

31 KRIŽOVATKA MLÁDEŽNÍCKA M. RÁZUSA ŠTUDENTSKÁ

32 VYUŽITIE STARÉHO ŽELEZNIČNÉHO MOSTA CEZ VÁH Využitie mosta pre kombináciu IAD a nemotoristických dopráv. Most by slúžil na odľahčenie cestného mosta a Hasičskej ul. v smere na Sihoť a späť. Prejazd mostom by bol povolený iba pre IAD aj to iba počas pracovných dní. Mimo tohto obdobia by slúžil iba nemotoristickej doprave. Automobilová a cyklistická doprava by bola vedená v spoločnom dopravnom priestore. Chodcom by slúžil súčasný chodník. Vzhľadom na spoločné vedenie cyklistickej a IAD ako aj šírkové a smerové vedenie trasy, by bola na moste a jeho nájazdoch obmedzená max. rýchlosť. Napojenie mosta na ostatnú komunikačnú sieť by bolo do ul. Ľ. Starka a následne Žabinskou ul. smerom na Zlatovskú ul. Na strane CMZ by bol zjazd z mosta zaústený do Mládežníckej ul. Cyklistické a pešie trasy by boli zapojené do komunikačnej siete a do oddychového priestoru na hrádzach a nábreží. Využitie mosta pre nemotoristickú dopravu. Most by mal funkciu promenádneho mosta. Cyklistické trasy by boli situované na strane starej konštrukcie mosta a pešia doprava na novej časti a priľahlej lávke. Napojenie mosta by bolo podobné ako v prvom variante.

33 SÚČASNÝ ŽELEZNIČNÝ MOST

34 MOST - CESTNÝ VARIANT

35 MOST - PROMENÁDNY

36 INDIVIDUÁLNE GARÁŽE (UL. Ľ. STÁRKA)

37 VYUŽITIE PRAVEJ STRANY VÁHU (GARÁŽE)

38 VYUŽITIE PRIESTORU NA PRAVEJ STRANE VÁHU Návrh riešenia pravej strany ústia starého mosta je závislý od rozhodnutia, ako sa využije starý železničný most a od rozsahu asanácií v priestore ústia mosta. V prípade, že by sa pristúpilo k rekonštrukcii tohto územia, pri ústí mosta by sa uvoľnil priestor, ktorý by mohol slúžiť ako obchodno-zábavný areál. V kombinácii s využitím starého železničného mosta ako promenádneho mosta, by daný priestor tvoril protipól k vybavenosti na ľavej strane nábrežia.

39 PRIORITY RIEŠENIA DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV Do roku 2030 Výstavba v CMZ v zmysle ÚPN Dobudovanie JVO v úseku II/507 Východná ul. Zmena využitia starého železničného mosta cez Váh na most promenádny Využitie koridoru Bánovskej trate pre mestskú koľajovú dopravu Výstavba hromadných garáží pre odstavovanie vozidiel na úkor odstraňovanie garáží individuálnych Vybudovanie obchvatu mesta na severe s napojením na cestu I/61 tretím mostom cez Váh. Dobudovanie siete MK na severe mesta v súvislosti s predpokladaným rozvojom častí Záblatie a Zlatovce.

40

41 Kartogram dopravného zaťaženia komunikačnej siete rok 2030

42 PRIORITY RIEŠENIA DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV Výhľad po roku 2030 Dobudovanie CMZ v zmysle ÚPN a postupné ukľudňovanie centra mesta Predĺženie koridoru Bánovskej trate východným smerom a jej využitie ako prímestskej koľajovej dopravy V tejto etape je predpoklad vybudovania komunikačnej siete na takej úrovni, že jej rozširovanie bude závisieť od konkrétnych rozvojových plánov, ktoré v súčasnej dobe nie sme schopní spoľahlivo predikovať. Vybudovaní Juhovýchodného a severného obchvatu mesta bude zabezpečené odklonenie dopravy mimo CMZ.

43 Kategorizácia ciest I. etapa

44

45

46 Ďakujeme za pozornosť

T R E N Č Í N s i T Y. Útvar hlavného architekta Trenčín 3 - doprava

T R E N Č Í N s i T Y. Útvar hlavného architekta Trenčín 3 - doprava T R E N Č Í N s i T Y Útvar hlavného architekta Trenčín 3 - doprava širšie vzťahy riešenie dopravy dp 2012 Širšie vzťahy riešenie dopravy dp 2017 širšie vzťahy riešenie dopravy dp 2012/dp 2017 širšie vzťahy

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov:

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov: : Pripravované projekty Mesta Vysoké 2013 2020 (Návrh zástupcov Mesta Vysoké, odborné pracovné skupiny) Mesto Vysoké poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké 2015 2023 tento prehľad

Více

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti

Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti Rozvoj železničnej, mestskej a ostatnej koľajovej dopravy na Slovenku Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti Ing. Juraj Krempaský, konateľ ORID, s.r.o.

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE O B S A H Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o.

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Medias promotion Spoločnosť Medias promotion bola založená v novembri

Více

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Hlavné úlohy informatizácie ministerstva k môjmu nástupu do funkcie ministra vnútra Štátny informačný systém Register obyvateľov Živnostenský register

Více

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014-2020 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014-2020 Globálny cieľ OP II: podpora

Více

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície uzatvorené medzi SIRS Development, a.s. so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina IČO: 36 751 804 DIČ: IČ DPH: zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Více

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia

Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia Krajský pamiatkový úrad Trnava Sobotište Pamiatková zóna Habánsky dvor zásady ochrany pamiatkového územia fotodokumentácia Vypracoval: Mgr. sján Čáni Dátum spracovania: december 2006 Zoznam fotodokumentácie:

Více

Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor

Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor Nosný systém MHD v Bratislave 2. etapa: Bosákova ul. - Janíkov dvor Európska rada ministrov dopravy (apríl 4-5, 2001) definuje udržateľný dopravný systém ako ten ktorý: umožňuje základný prístup a rozvoj

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE

KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE DOPRAVY V MESTE TRNAVA NÁVRH KONCEPCIE Mestské zastupiteľstvo 28.6.2016 Úvod 1. Analýza odstavných a parkovacích stojísk v sektoroch bytových domov 2. Návrh nových parkovacích a garážovacích plôch 3. Návrh

Více

Predpokladaná hodnota v Eur bez DPH. Monitoring médií na rok ,00 služby zmluva o poskytnutí služieb / na 10 mesiacov

Predpokladaná hodnota v Eur bez DPH. Monitoring médií na rok ,00 služby zmluva o poskytnutí služieb / na 10 mesiacov Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín Vecný, časový a rozpočtový plán realizácie verejného obstarávania na rok 2016 (Realizácia plánu závisí od schválenia zámerov vyhlásiť jednotlivé verejné

Více

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilina 2011

Více

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Doložka civilnej ochrany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto Spracovateľ: Ing. arch. Jela Plencnerová, U-A ateliér, Bratislava Dátum spracovania:

Více

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO 2

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO 2 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA ZMENA A DOPLNOK ČÍSLO

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 606/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať

PROFIL SPOLOČNOSTI. spoločne môžeme stavať PROFIL SPOLOČNOSTI spoločne môžeme stavať PROFIL A PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI Spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. bola založená na jar v roku 1997 ako dcérska spoločnosť vtedajšej spoločnosti Stavby mostů

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

I n f o r m á c i a. o obstarávaní Územného generelu dopravy Bratislavský samosprávny kraj

I n f o r m á c i a. o obstarávaní Územného generelu dopravy Bratislavský samosprávny kraj KPM+DIC 1 I n f o r m á c i a KPM CONSULT, a.s. o obstarávaní Územného generelu dopravy Bratislavský samosprávny kraj priebežná správa o stave rozpracovanosti k 31122012 Hlavným účelom vypracovania územného

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni

Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 5. 2016 Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni Predkladateľ:

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky. rezervovaná v DPH rozpočte mesta)

Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky. rezervovaná v DPH rozpočte mesta) Oddelenia mestského úradu Odd. vnútornej správy Odd. investícií a nákupu Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k 1.4.2015 Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky rezervovaná v DPH

Více

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum: Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu Miesto: Banská Bystrica Dátum: 16.10.2012 Príležitosti a otázniky elektromobility Príležitosti??? Keby bol automobilový priemysel štát, bol by 6. najväčšou

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 16-16/237/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym

Více

Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku

Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku Slovenská elektrotechnická spoločnosť. Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku 2.10. 2009 ELEKTRO EXPO 2009 1 Obsah prezentácie prečo IDS aplikačné oblasti IDS stav a výhľad zavedenia

Více

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁZOV STAVBY MIESTO STAVBY CHARAKTER STAVBY INVESTOR PROJEKTANT STUPEŇ PD : Veľké Rovné - Centrálne námestie : Veľké Rovné - Ústredie : Novostavba : OÚ Veľké

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice

URBAN studio s.r.o., Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, Košice , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Príloha č.3 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov PHSR mesta Nitry 25-223 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Všetky projekty realizované v rámci IÚS MFO mesta Nitry musia zároveň spĺňať všetky kritériá

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2015 Vyhlásenie poslaneckého zboru hlavného mesta Slovenskej

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 14 14 1. strana 1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie a) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus, b) vozidlo pohybujúce

Více

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA - DUNAJSKÁ ULICA V OBCI BERNOLÁKOVO Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Púpavová ulica - Dunajská ulica strana 1 N Á V R H Z A D A N I A P R E S P R A C O V A N I E URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY PÚPAVOVÁ ULICA

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze 16. Február 2016 Obsah 1. Metodický postup a vstupné predpoklady 4 Aktualizácia hodnoty za peniaze 4 Predpoklady finančných modelov 5 Výdavky

Více

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA Michalovce Zalužice Lúčky Hnojné Jovsa Kusín Klokočov Kaluža Vinné Lastomír Zemplínska Široká Palín Stretava

Více

Nariadenia a právne normy v oblasti PPP Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Nariadenia a právne normy v oblasti PPP Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Projekty PPP z pohľadu verejnej správy Nariadenia a právne normy Charakteristické smery rozvoja Uplatnenie PPP na regionálnej úrovni Nariadenia a právne normy v oblasti PPP Zákon o verejnom obstarávaní

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

1 č. Opatrenie rozpočet

1 č. Opatrenie rozpočet .. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami v rámci programu cezhraničnej spolupráce

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami v rámci programu cezhraničnej spolupráce Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou, slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno Komárom a ich priľahlého regiónu Tento projekt bol spolufinancovaný

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc.

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Michal Dorčík Aktuálne problémy deľba prepravnej práce nedostupnosť terminálov a

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016 Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca 2016 Materiál číslo: /2016 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej

Více

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE TABUĽKOVÁ ČASŤ ZD 4/A/2009 Riešené Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č.4/a/2009 v znení schválených zmien a doplnkov č.1/2007, č.2/2007, č.3/2008, č.1b/2007, a č.5/2009 sú v tabuľkách

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie

ZaD Priestorové usporiadanie a funkèné využitie územia - Komplexné riešenie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY ZMENY A DOPLNKY Mierka 1:10 000 Rok 2008 Mierka 1 : 10 000 44-21-15 44-22-11 44-22-12 44-22-13 44-21-20

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Znalecký posudok. Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, Vranov nad Topľou, e mail: tel.: 057/ ,

Znalecký posudok. Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, Vranov nad Topľou, e mail: tel.: 057/ , Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, 093 03 Vranov nad Topľou, e mail: koscod47@gmail.com, tel.: 057/4464333, 0905 106 788 Zadávateľ: Obec Kvakovce,Kvakovce č.97,094 02 Slovenská Kajňa,okr.Vranov

Více

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov FÓRUM O DOPRAVE VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV Ing. Peter Janus Prešov 2. 6. 2009 Mestská hromadná doprava -trolejbusová -autobusová Prímestská autobusová doprava Taxislužba Železničná doprava

Více

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 12 1. strana 1. Motorovým vozidlom sa rozumie a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, b) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla,

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Ing. Milan Majerčík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Praha 20.11.2013 Činnosť investora v príprave. Červený FIDIC Projektant je za objednávateľom

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Pavol Meško, PhD. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ing. Peter Šulko, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Ing. Lumír Pečený

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm

Více

Správa o príprave a realizácii cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom

Správa o príprave a realizácii cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22.11. 2012 Správa o príprave a realizácii cyklotrasy medzi Karlovou

Více

Produkt dokrývania DVB-T. existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov

Produkt dokrývania DVB-T. existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov Produkt dokrývania DVB-T existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov Dokrývanie DVB-T Tento produkt je určený pre rozšírenie už existujúceho digitálneho terestriálneho pokrytia. V prípade, že máte

Více

Návrh územného plánu zóny Devín I

Návrh územného plánu zóny Devín I Návrh územného plánu zóny Devín I ÚVOD Návrh územného plánu zóny Devín I nadväzuje (o.i.) na urbanistickú štúdiu UŠ MČ Bratislava Devín (zhotoviteľ: AUREX spol. s r.o. Ing. arch. D. Kostovský a kol., obst.:

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více