PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo"

Transkript

1 Plena Výkonový zesilovaè Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 Philips Communication & Security Systems

2 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozornìní a návod k použití. 2. Návod uschovejte - Bezpeènostní upozornìní a návod k použití uschovejte pro pozdìjší nahlédnutí. 3. Dbejte varování - Mìjte na zøeteli všechna varování uvedená na pøístroji a v návodu k použití. 4. Øiïte se návodem - Øiïte se všemi pokyny uvedenými v návodu k použití. 5. Èištìní - Pøed èištìním pøístroj odpojte od sítì. K èištìní nepoužívejte tekutých nebo aerosolových èisticích prostøedkù. Pøístroj èistìte vlhkou tkaninou. 6. Pøipojená zaøízení - K pøístroji nepøipojujte žádné zaøízení, které není doporuèené výrobcem tohoto pøístroje. Pøipojení nedoporuèeného zaøízení pøedstavuje bezpeènostní riziko. 7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento pøístroj v blízkosti vody - tedy napøíklad blízko vany, umyvadla, kuchyòského døezu nebo prádelní vany, ve vlhkém prostøedí, v blízkosti plaveckého bazénu, pøi nechránìné venkovní instalaci nebo v prostorech klasifikovaných jako vlhký prostor. 8. Pøíslušenství - Neumís ujte pøístroj na nestabilní podstavce, stativy, trojnožky nebo police. Pøístroj by mohl spadnout, vážnì se poškodit a zpùsobit zranìní obsluze. Používejte pouze podstavce, stativy, trojnožky nebo police výrobcem doporuèené nebo prodávané pøímo s tímto pøístrojem. Pøi jakékoliv montáži pøístroje se øiïte pokyny výrobce a používejte pouze montážní pøíslušenství výrobcem doporuèené. Pøi pøepravì pøístroje na vozíku je nutno pohybovat se opatrnì. Rychlá zastavení, nadmìrná zrychlení a nerovné povrchy mohou zavinit pøevrhnutí vozíku s pøístrojem. 9. Vìtrání - Pokud jsou na pøístroji otvory, zabezpeèují vìtrání a zajiš ují spolehlivý provoz a ochranu pøístroje pøed pøehøíváním. Tyto otvory nesmìjí být zakryty. Pøístroj nesmí být zabudován do sestavy, pokud nebude zajištìno øádné vìtrání nebo pokud nebude pøihlédnuto k pøípadným dalším pokynùm výrobce. 10. Napájení - Pøístroj smí být napájen pouze z druhu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení pøístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem pøístroje. Pokud je pøístroj urèen pro napájení z baterií nebo z jiných zdrojù, øiïte se pokyny uvedenými v návodu k použití. 11. Nulování - Pøístroj mùže být vybaven zástrèkou s otvorem pro ochranný kolík. Z bezpeènostních dùvodù lze tento typ zástrèky zasunout pouze do odpovídajícího typu zásuvky (tj. do zásuvky s ochranným kolíkem). Pokud do vaší zásuvky zástrèku pøístroje nelze zapojit, obra te se na elektroinstalatéra a nechejte zásuvku vymìnit. Ochranná funkce nulování nesmí být narušena. 12. Ochrana sí ové šòùry - Sí ové šòùry by mìly být vedeny tak, aby po nich nebylo možné šlapat a aby pøedmìty umístìné na nebo vedle šòùry nezpùsobily její pøiskøípnutí. Vìnujte zvláštní pozornost zásuvkám, zástrèkám a místu, ve kterém sí ová šòùra vychází z pøístroje. 13. Pøetížení Zásuvky ani prodlužovací šòùry nepøetìžujte mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 14. Vniknutí pøedmìtù a tekutin - Do pøístroje nikdy vìtracími otvory nevsouvejte žádné pøedmìty. Vložený pøedmìt by se mohl dotknout místa s vysokým napìtím nebo zpùsobit zkrat, což mùže vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na pøístroj nikdy nelijte žádnou tekutinu. 15. Opravy - Pøístroj se nikdy nepokoušejte opravit sami. Otevøení pøístroje nebo sejmutí jeho krytù vás mùže vystavit nebezpeènému napìtí nebo jinému nebezpeèí. Veškeré opravy pøenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkùm. 16. Poškození vyžadující opravu - Dojde-li k následujícímu, odpojte pøístroj ze zásuvky a pøedejte jej kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi: - Je poškozena sí ová šòùra nebo zástrèka. - Na pøístroj byla rozlita tekutina nebo do nìj spadl pøedmìt. - Pøístroj byl vystaven dešti nebo vodì. - Pøi zacházení podle návodu k použití pøístroj nepracuje správnì. Nastavujte pouze ovládací prvky popsané v návodu k použití. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvkù mùže pøístroj poškodit a obnovení funkce pøístroje pak mùže vyžadovat rozsáhlou opravu. - Pøístroj spadl nebo je poškozena jeho skøíòka. - Nastala patrná zmìna ve funkci pøístroje nebo v jeho výkonu. 17. Náhradní díly - Jsou-li k opravì potøebné náhradní díly, ujistìte se, že servisní pracovník použil díly specifikované výrobcem pøístroje nebo takové díly, které mají shodné parametry jako díly pùvodní. Nahrazení pùvodních dílù nevhodnými mùže zpùsobit nebezpeèí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpeèí. 18. Bezpeènostní zkouška - Po dokonèení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy pøístroje požádejte servisního pracovníka o provedení bezpeènostní zkoušky, kterou prokáže, že je pøístroj zpùsobilý øádného provozu. 19. Ochrana pøed poškozením bleskem - Jako další ochranu pøístroje pøed bleskem pøi bouøce nebo bude-li pøístroj po delší dobu opuštìn a nepoužíván, odpojte sí ovou zástrèku ze zásuvky i kabelový systém. Zabráníte tak poškození pøístroje bleskem nebo napì ovou špièkou v síti. 2

3 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Obsah O tomto návodu... 3 Bezpeènostní výstrahy... 3 Obsah tohoto návodu... 3 Instalace... 5 Provoz... 9 Technické parametry... 9 O tomto návodu Tento Návod k instalaci a obsluze obsahuje všechny informace potøebné pro instalaci a používání výkonových zesilovaèù Plena. Dohody Varování: Varování upozoròují na pokyny, kterými se musíte øídit, aby nedošlo ke zranìní. Výstraha: Výstrahy upozoròují na pokyny, kterými se musíte øídit, aby nedošlo k poškození pøístroje. Poznámky: Poznámky upozoròují na tipy týkající se obsluhy nebo jiné užiteèné informace. Bezpeènostní výstrahy Neotvírejte kryty pøístroje snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitø pøístroje nejsou žádné èásti opravitelné uživatelem. Opravy pøenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkùm. Symbol blesku se zakonèením ve tvaru šípu umístìný v rovnostranném trojúhelníku upozoròuje uživatele, že uvnitø pøístroje jsou neizolovaná místa s nebezpeèným napìtím. Velikost napìtí na takovýchto místech pøedstavuje riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykøièníku umístìný v rovnostranném trojúhelníku upozoròuje uživatele, že v literatuøe dodávané s pøístrojem jsou uvedeny dùležité instrukce týkající se používání a údržby (oprav) pøístroje. Obsah tohoto návodu Výkonové zesilovaèe jsou jednokanálové koncové (Booster) zesilovaèe. S jejich použitím mùžete zvýšit maximální výkon systému až na 120 W nebo 240 W. Zesilovaèe Plena jsou dodávány ve tøech hlavních øadách. Smìšovací zesilovaèe (zaøízení pro zesilování øeèi): - Plena smìšovací zesilovaè 30 W - Plena smìšovací zesilovaè 60 W - Plena smìšovací zesilovaè 120 W - Plena smìšovací zesilovaè 120 W pro 2 zóny Výkonové zesilovaèe - Plena výkonový zesilovaè 120 W - Plena výkonový zesilovaè 240 W Zesilovaèe pro volání osob s více zónami volání: - Plena zesilovaè pro volání osob 120 W pro 5 zón - Plena zesilovaè pro volání osob 240 W pro 5 zón Rozšiøující pøístroje Výkonové zesilovaèe Plena lze rozšíøit jedním nebo i více pøístroji systémovým pøíslušenstvím nebo jiným periferním zaøízením: Jiný výkonový zesilovaè Plena (120 W nebo 240 W) Reproduktory (Výstup): V reproduktory - reproduktory o impedanci 8 Ohmù Akumulátorové napájení (24 Vss) Vstup 100 V linky Servis Vadný výrobek musí být zaslán do autorizovaného servisu. Aktuální adresu získáte u Philips Èeská republika s.r.o., Profesionální systémy Oddìlení CSS, Praha. 3

4 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Popis 1 Vypínaè 2 VU metr (LED pro zapnutí napájení a úrovnì -20, -6 a 0 db) 3 Hlavní regulátor hlasitosti 4 Vstupní svorka 100 V linky 5 Svorka zemì (0) linkového vstupu 6 Linkový vstup (XLR/symetrický) 7 Linkový vstup (zdíøka jack /symetrický) 8 Linkový výstup (XLR/symetrický) 9 Linkový výstup (zdíøka jack /symetrický) 10 Svorka reproduktorového výstupu 100 V linka 11 Svorka reproduktorového výstupu 70 V linka 12 Svorka reproduktorového výstupu zem (0) 13 Svorka reproduktorového výstupu impedance 8 Ohmù 14 Svorky napájení 24 Vss 15 Šroub uzemnìní 16 Sí ová pojistka LBB1930 LBB1935 T2.5A T4A 17 Sí ový konektor (3 pólový) 18 Pøepínaè sí ového napìtí 230/240 V 4

5 Krok 1 a 2 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Instalace Pøipojení stejnosmìrného (akumulátorového) napájení Pøi použití externích akumulátorù zesilovaè pøes šroubek uzemnìní (15) uzemnìte. Uzemnìní je nutné, protože na zesilovaèi mùže být pøítomno vysoké napìtí. Uzemnìním skøíòky zesilovaèe se zvýší i elektrická stabilita systému. Poznámka: Napájecí kabel musí být vybaven pojistkou zapojenou v sérii. Musí být použita rychlá pojistka (typ F) s doporuèenou hodnotou proudu (viz obr.) Pøipojení linkového výstupu Linkový výstup je výstup pro pøipojení dalších výkonových zesilovaèù (jako napøíklad dalšího výkonového zesilovaèe Plena Booster 120 W nebo 240 W). Poznámka: Pokud používáte výkonový zesilovaè, odpojte od zesilovaèe reproduktory a pøipojte je k výkonovému zesilovaèi. Viz krok 3 nebo 4 (str. 6). 5

6 Krok 3 a 4 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Reproduktory 100 V Výkonový zesilovaè Plena mùže signálem napájet reproduktory 100 V linky s plným výkonem (100 V) nebo s polovièním výkonem (70 V). Poznámka: Reproduktory musí být zapojeny ve fázi všechny jejich svorky 0 propojte a zapojte na svorku 0 na výkonovém zesilovaèi. Výstraha: Jmenovitý výstupní výkon zesilovaèe nesmí být pøekroèen. Vysokonapì ové (100 V) a nízkoimpedanèní (8 ohmù) reproduktory k nìmu nesmí být pøipojeny souèasnì. Nízkoimpedanèní reproduktory Nízkoimpedanèní reproduktory se zapojují mezi svorky 0 a 8 Ohmù, a to sériovì nebo paralelnì tak, aby jejich celková impedance byla 8 ohmù (nebo více). Poznámka: Reproduktory musí být zapojeny ve fázi jejich svorky 0 propojte a zapojte na svorku 0 na výkonovém zesilovaèi. Výstraha: Jmenovitý výstupní výkon zesilovaèe nesmí být pøekroèen. Vysokonapì ové (100 V) a nízkoimpedanèní (8 ohmù) reproduktory k nìmu nesmí být pøipojeny souèasnì. 6

7 Krok 5 a 6 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Vstup linky 100 V Pokud má být výkonový zesilovaè umístìn ve vìtší vzdálenosti od smìšovacího zesilovaèe, lze na jeho vstup 100 V linky pøivést napìtí 100 V rozvodu výstupního signálu smìšovacího zesilovaèe. Pouze pøi použití LBB1914/00: Ujistìte se, že reproduktory obou zón jsou správnì zapojeny a odpovídají zamýšlenému použití zesilovaèe. Pokud si napøíklad pøejete zvýšit výstupní výkon v Zónì 1, propojte 100 V výstup Zóny 1 se vstupem 100 V linky výkonového zesilovaèe. Hlavní regulátor hlasitosti Hlasitost lze v bodì 3 nastavit šroubovákem. Tímto regulátorem se nastaví maximální a minimální hlasitost linek i mikrofonù. 7

8 Krok 7 a 8 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Pøipojení k síti Pøiloženou napájecí šòùrou výkonový zesilovaè Plena pøipojte k síti. Poznámka: Pokud je to nutné, ostrým pøedmìtem, jako napø. malým šroubovákem, pøepnìte pøepínaè 230/240 V (18) na požadované napìtí. Chlazení a montáž do stojanu Pokud výkonový zesilovaè Plena namontujete do 19 stojanu (racku), musíte zajistit, se zesilovaè nepøehøál (teplota okolí max. 55 C). K montáži použijte pøíslušné montážní úchyty (1). Poznámka: Výkonové zesilovaèe Plena nejsou vhodné pro montáž do 19 stojanu (racku) nebo jiné skøínì, ve které nemùže cirkulovat vzduch. 8

9 PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Provoz Zapnutí/Vypnutí ON/OFF: Stisknìte tlaèítko 1. Pokud je zesilovaè správnì zapojen, zelenì se rozsvítí LED 2 (zelená). Technické parametry Výkonové zesilovaèe Plena Sí ové napìtí 230/240 Vst, ±10%, 50/60 Hz Napìtí akumulátoru 24 Vss (max. odchylka 10%) LBB 1930/00 LBB 1935/00 Maximální výstupní výkon 180 W 360 W Jmenovitý výstupní výkon 120 W 240 W Vlastnosti Zkreslení Rozsah ovládání hlasitosti hlavním regulátorem Kmitoètový rozsah výkonového zesilovaèe Odstup S/Š <1% (pøi jmenovitém výstupním výkonu na 1 khz) db Vstupy Impedance 20 kohm Citlivost 1 V symetrický vstup Okolní podmínky Rozsah provozních teplot 0 až +55 C Rozsah skladovacích teplot -40 až +70 C Relativní vlhkost <95% 50 Hz 18,5 khz (+1/-3 db) > 80 db pro LBB1930 > 85 db pro LBB1935 (vzhledem ke 100 V výstupu) Všeobecné údaje Bezpeènost odpovídající EN 60065/98 EMC vyzaøování odpovídající EN a EN EMC odolnost odpovídající EN Akustický hluk ventilátoru <40 dba akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od zdroje Rozmìry (V x Š x H) 100 x 330 x 270 mm LBB 1930/00 LBB 1935/00 Hmotnost Pøibližnì 10,5 kg Pøibližnì 12,5 kg 9

10 Philips Electronics N.V. Práva zmìny bez oznámení vyhrazena.

Návod k instalaci a obsluze Plena Smì ovací zesilovaè LBB 1903 LBB 1906 LBB 1912 LBB 1914 Philips Communication & Security Systems PLENA SMÌŠOVACÍ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si

Více

Plena Univerzální pøedzesilovaè

Plena Univerzální pøedzesilovaè Návod k instalaci a obsluze Plena Univerzální pøedzesilovaè /%% Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1920 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1. Pøeètìte si návod - pøed uvedením pøístroje do provozu

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Plena CD pøehrávaè/tuner

Plena CD pøehrávaè/tuner Návod k instalaci a obsluze Plena CD pøehrávaè/tuner /%% Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1960 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1. Pøeètìte si návod - pøed uvedením pøístroje do provozu si

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A Návod k obsluze Audio distribuční zesilovač AD-125A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Více

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití www.hornetaudio.com FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOST NÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Plena CD mp3 přehrávač/tuner

Plena CD mp3 přehrávač/tuner Plena CD mp3 přehrávač/tuner CZ Návod k instalaci a obsluze Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1961 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si návod - před uvedením přístroje do provozu

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Plena Digitální záznamník zpráv

Plena Digitální záznamník zpráv Plena Digitální záznamník zpráv Návod k instalaci a obsluze LBB 1965/00 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod

Více

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF Návod k použití 10002233 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

RETRO RÁDIO SRD 020 NÁVOD K OBSLUZE CZ

RETRO RÁDIO SRD 020 NÁVOD K OBSLUZE CZ RETRO RÁDIO SRD 020 NÁVOD K OBSLUZE CZ Důležité bezpečnostní podmínky CZ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU

Více

LTC 2914/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90 Barevné video monitory. Návod k instalaci. Philips Communication, Security & Imaging

LTC 2914/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90 Barevné video monitory. Návod k instalaci. Philips Communication, Security & Imaging LTC 2914/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90 Barevné video monitory CZ Návod k instalaci Monitor LTC 2919/90 je na fotografii zachycen s nainstalovanou sadou pro montáž do racku (prodává se samostatně). Philips

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití

Výrobník ledu Manhattan. Návod k použití Výrobník ledu Manhattan Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB

Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB Návod k použití CZ 7 CZ Aktivní venkovní anténa pro příjem DVB-T a T-DAB DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění 1) Přečtěte si tento návod. 2) Návod uchovejte pro budoucí použití. 3) Věnujte pozornost všem varováním 4) Dodržujte veškeré instrukce.

Více

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\ Venkovní natáèecí a naklánìcí hlavice odolná proti povìtrnostním vlivùm Návod k obsluze LTC-9409 Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod k obsluze Než zaènete se zaøízením pracovat, pøeètìte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Každodenní používání 3

Každodenní používání 3 BeoLab 11 Příručka VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavuje toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstřikujících

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 23V Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po léta. Elektrické zaøízení Pool Driver obsahuje

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

LTC 2915/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90

LTC 2915/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90 LTC 2915/91, LTC 2917/91 a LTC 2919/90 Na malé fotografii je monitor LTC 2919/90 s nainstalovanou sadou pro montáž do přístrojové skříně (prodává se samostatně). CZ Návod k použití Barevné video monitory

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Černobílé video monitory

Černobílé video monitory Černobílé video monitory Návod k použití Řady LTC 2009 LTC 2012 LTC 2017 LTC 2020 Philips Communication & Security Systems 2 Obr. 1 Monitory LTC 2009 a LTC 2012 Obr. 2 Připojení monitorů LTC 2009 a LTC

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Výrobník ledu Ice Volcano. Návod k použití

Výrobník ledu Ice Volcano. Návod k použití Výrobník ledu Ice Volcano Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Register your product and get support at SPA1260. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at  SPA1260. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 CS Příručka pro uživatele a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX CS Upozornění: Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo

Více

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití

ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ. Návod na použití ZAŘIZENÍ NA VÝROKU LEDU KLARSTEIN GLACE 88R, 12W ČERVENÝ Návod na použití 10006248 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Výrobní program Ekorex-Consult, spol. s r.o.

Výrobní program Ekorex-Consult, spol. s r.o. Komparátor napìtí KOMPAR S-XX.XX.XX R Výrobní program Výrobce: Na Lužci 657 533 41 Láznì Bohdaneè Kumburská 1296 509 01 Nová Paka 1. Použití Kompar je pøístroj, který jako víceúèelové zaøízení dle zvoleného

Více

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika VF 302 IX Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné nepøesnosti nebo chyby v tomto návodu, vzniklé pøi tisku nebo kopírování. Vyhrazujeme si právo provádìt na svých výrobcích zmìny, které považujeme

Více

Allegiant Mikroprocesorové systémy video pøepínaèù/ovladaèù. Návod k obsluze. Øada LTC 8500 Øada LTC 8600 Øada LTC 8800

Allegiant Mikroprocesorové systémy video pøepínaèù/ovladaèù. Návod k obsluze. Øada LTC 8500 Øada LTC 8600 Øada LTC 8800 Allegiant Mikroprocesorové systémy video pøepínaèù/ovladaèù Návod k obsluze Øada LTC 8500 Øada LTC 8600 Øada LTC 8800 Tento návod se odkazuje na typová znaèení výrobkù zaèínající TC-. V následujícím pøehledu

Více

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ...

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

YX4B mini LED projektor. Návod k použití

YX4B mini LED projektor. Návod k použití YX4B mini LED projektor Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Klarstein, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím si prosím pečlivě prostudujte tento

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Návod k obsluze LTC 8100 Série LTC 8200 Série LTC 8300 Série Dùležitá bezpeènostní opatøení 1. Pøeètìte si instrukce - Všechny instrukce týkající se bezpeènosti

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

ONECONCEPT DB004 MINI PRAČKA S ODSTŘEĎOVANÍM, 5,8 kg. Návod k použití

ONECONCEPT DB004 MINI PRAČKA S ODSTŘEĎOVANÍM, 5,8 kg. Návod k použití ONECONCEPT DB004 MINI PRAČKA S ODSTŘEĎOVANÍM, 5,8 kg Návod k použití 10006739 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 VÝSTRAHA... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 5 POUŽÍVÁNÍ

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více