SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru"

Transkript

1 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Studentská 84, Pardubice Abstrakt: Předložený článek je zaměřen na agilní metodiky vývoje softwaru, které se jeví jako vhodné pro projekty, kde je silný tlak na čas a kde jsou často měněny potřeby a požadavky zákazníka. Konkrétně je zde využita metodika SCRUM, která se na rozdíl od tradičních přístupů (kde je významná přípravná fáze vývoje produktu) zaměřuje na rychlý a efektivní vývoj produktu. S využitím této metody byl vytvořen software ScrumBoard. K němu je možné přistupovat přes webové rozhraní pomocí účtů s hesly. Umožňuje řídit především menší projekty a celý instalační balíček je volně stažitelný. Při tvorbě bylo využito PHP, data jsou uložena v MySQL databázi. Grafické rozhraní bylo navrženo minimalisticky pro jednoduché a intuitivní ovládání. Klíčová slova: Projekt, SCRUM, SCRUMBoard, agilní metodiky, PHP, MySQL Abstract: The presented article deals with agile methods and their use in software development. These methods show a very good application for projects that need to be created quickly, and where customers frequently change requirements. Specifically, the Scrum method was used here. Unlike traditional methods where there is strong emphasis on the initial phase of software development this method focuses on rapid and efficient product development. Using the chosen method was developed application software called ScrumBoard. It allows users to manage projects using Scrum method, which are mid-range. The application is accessible through a web interface and allows secure access via password-protected accounts. The graphical interface was designed minimalist and simple to make it user to quickly orient and intuitively handled various features. The data are stored in MySQL database. Keywords: Project, SCRUM, SCRUMBoard, agile methods, PHP, MySQL 1. Úvod Řízení projektů informačních systémů je v současné době velmi dynamickou oblastí jak z pohledu praxe tak teorie. K dispozici máme mnoho více či méně komplexních metodik řízení projektů (PRINCE2, EPMS, PMBOK a další), na trhu najdeme podpůrné softwarové prostředky pokrývající všechny fáze projektu, pro řízení podnikové informatiky existují také mnohé metodiky jako ITIL, COBIT (Gála, L., Pour, J., Toman, P., 2006). Paradoxně však stále platí, že značné procento realizovaných projektů informačních systémů (IS) končí překročením rozpočtu, zpožděním či úplným neúspěchem a ukončením projektu (Říhová, Z. 2009; Bloch, M., a kol. 2012). Proto je důležité hledat stále nové postupy a nástroje pro řízení a realizaci projektů IS. V předloženém textu se zaměříme na skupinu takzvaných agilních metodik (Goodpasture, J. C. 2010). Jedná se moderní přístupy k tvorbě informačního systému, mezi něž řadíme i tzv. SCRUM (Schwaber, K. 2004). Metoda SCRUM a její využití pro tvorbu aplikace SCRUMBoard je pak hlavní náplní příspěvku. Mimo to jsou zde rozlišeny i tradiční a agilní přístupy a představena vytvořená aplikace SCRUMBoard. 20

2 Cílem příspěvku je také ukázat výhody zvolené metody na reálném případu tvorby aplikačního software a pootevřít tak metodě SCRUM dveře k širšímu využití v IT odvětví respektive v řízení projektů IS v České republice (ČR). 1.1 Formulace problematiky Agilní metodiky jsou alternativním přístupem k projektům tvorby IS, jež je hojně využíván především u zahraničních IT společností, začíná si však již získávat své příznivce i v ČR (Buchalcevová, A. 2007; Buchalcevová, A. 2009b). Jednotlivé agilní metody mají specifické znaky, přesto jsou často navzájem kombinovány a je tak využíváno synergie jejich výhod. 1.2 Agilní metodiky Hlavním cílem celé skupiny těchto metod je co nejlevněji a co nejdříve dodat zákazníkovi produkt, který splňuje všechny požadavky, je kvalitní a umožňuje provádět i následnou údržbu a podporu. Vytvářet rychleji a efektivněji je hlavním požadavkem dnešní doby. Především u projektů IS či internetových projektů je největším problémem rychlost vývoje. Proto začaly být po roce 2000 prosazovány metody s co nejrychlejším vývojem softwaru (SW). Pojem agilní metoda je skupina metod, kde je hlavním měřítkem čas a kde prověření správnosti navrženého systému probíhá tak, že parciální produkt je předložen zákazníkovi a posléze je upravován na základě dodaných připomínek zákazníka. Jak již bylo zmíněno, v ČR se agilní metody začínají dostávat do podvědomí firem a odborníků na informační a komunikační technologie. Mezi agilní metody patří (Bruckner, T., Voříšek, J. a kol. 2012; Kadlec, V. 2004): SCRUM, Crystal metody, Agilní modelování (Agile Modeling), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Feature Driven Development (FDD), Extrémní programování (Extreme Programming, XP), Lean Development. Tradiční metody vycházejí z definování požadavků na systém (funkcionalitu). Tyto požadavky byly definovány na počátku vývoje a jsou fixní (tedy neměnné), proměnné veličiny jsou zde čas a zdroje. Lze říci, co bude přesně systém umět, avšak náklady a čas nejsou předem přesně určeny (Jirava, P., 2004). Agilní metody využívají jako proměnnou veličinu požadavky, kdežto čas a náklady jsou pevně stanoveny. Mezi základní principy pro dodržování dané posloupnosti agilních metod patří plán sestavený tak, aby nové funkce mohly být do vývoje dodávány často, mnohdy i denně. Dalším důležitým principem je správná a přímá komunikace v týmu pracovníků. Jedná se o časté schůzky, které dříve odhalí existující problémy. Nepřetržitá komunikace se zákazníkem je podmínkou správného fungování agilních metod. Poslední důležitou podmínkou je aktivní komunikace ze strany budoucího uživatele s vývojovým týmem, uživatel se musí podílet jak na návrhu, tak na testování. To musí probíhat opakovaně 21

3 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková a průběžně, vždy před implementací testovaných částí (Agile Alliance, 2010; Buchalcevová, A. 2009a; Cockburn, A. 2005). 2. SCRUM Jde o nejznámější metodu agilního programování. Vznikla na počátku devadesátých let dvacátého století a postupně se rozšířila do celého světa. Název vznikl z anglického slova scrum, které je využíváno v ragby. Toto slovo znamená skrumáž, nebo mlýn a je vysvětleno jako soustředění několika hráčů na jednom místě tak, aby dotlačili míč společně na požadovanou pozici. Vývojový tým si také klade za cíl dotlačit míč na požadovanou pozici, a sice dokončit produkt tak, jak vyžaduje zákazník (Rubin, K. S. 2012). Místo poskytnutí kompletního a detailního popisu jak projekt vytvořit je vše ponecháno na vývojovém týmu, který dělá to nejlepší, aby byl celý projekt správně vytvořen. Postupuje se pomocí iterací, které jsou nazývány sprint. Tyto iterace trvají dva až čtyři týdny. SCRUM se hodí především pro projekty vývoje SW, pro projekty, kde jsou naléhavé a často se měnící požadavky od zákazníka na činnosti výsledného systému. Všechny pojmy, které jsou využívány v metodě SCRUM, se nepřekládají do českého jazyka, používají se pojmy jako Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Review, ad. (Cockburn, A. 2005; Knesl, J. 2009; Kučera, F., 2009). 2.1 Role Role účastníků ve SCRUMu se rozděluje na dvě skupiny: Pigs a Chickens. Ve SCRUMu je rozdělení do skupin Pigs a Chickens takové, že skupina Pigs zastupuje osoby, které přímo souvisí s vývojem a do skupiny Chickens patří osoby, které se přímo vývoje neúčastní, což jsou manažeři a uživatelé produktu. Podrobněji jsou role vysvětleny níže. (Schwaber, K. 2004). Dělení dle (Schwaber, K. 2004) je následující. Do skupiny Pigs tedy patří dle terminologie metody SCRUM: Product Owner, ScrumMaster,Team. A do skupiny Chickens jsou zařazeni: Managers, Stakeholders. Product Owner zastupuje zájmy všech zúčastněných, zodpovídá za priority, určuje, co bude implementováno v příštím sprintu a také určuje detaily implementace. Sleduje požadavky zákazníka, návratnost investic a spuštění plánů. List požadavků je nazýván Product Backlog a Product Owner hlídá jeho dodržování, především to, aby byla hlavní funkcionalita vyvinuta včas. Hlavní funkcí ScrumMastera je odstínit tým programátorů od okolního světa. Řeší spory, řídí vývojáře, ale také zajišťuje, aby týmu fungovalo HW vybavení, aby měli správný SW. Nejvhodnější pro tuto roli se jeví Project Manager. Nesmí však být zároveň programátorem, neboť by nemohl ostatní programátory odfiltrovávat od rušivých vlivů, protože by byl sám zranitelný. Proto autor této metody zvolil název ScrumMaster, aby nebyla tato funkce přímo spojována s tradičním Projektovým manažerem. ScrumMaster je pouze zprostředkovatel, který nedostává žádná ocenění za splněné projekty, avšak je velice důležitým mezičlánkem mezi uživatelem Product Owner a týmem (Knesl, J. 2009). Team pracuje na rozvoji požadovaných funkcí. Členové týmu jsou kolektivně zodpovědní za úspěch každé části projektu a také za úspěch projektu jako celku. Jedná se o skupinu asi 3 6 (někdy je uváděno do 7) osob (Sutherland, J. 2003). Členové jsou programátoři, osoby zodpovědné za řízení kvality, dokumentátoři. Pokud 22

4 je vývojářů více, vzniká ve SCRUMu více týmů, přičemž dělení může být takové, že jeden tým je zodpovědný za jednu skupinu funkcí a druhý za druhou skupinu, nebo může být systém rozdělen na vrstvy a každému týmu může být přidělena jedna vrstva. Managers pomáhají nastavit prostředí v okolí vývoje. Nejedná se ani o vývojáře, ani Product Owner či ScrumMastery. Pokud se hovoří o Stakeholders, jedná se o tým od zákazníka, který testuje funkce a vznáší připomínky zvenčí, během vývoje produktu. Přítomnost zákazníka je velice důležitá, může se účastnit diskuzí, zodpovídá otázky a tím se podílí na vývoji skutečně užitečného produktu (Knesl, J. 2009). 2.2 Hlavní činnosti Základním prvkem v projektování pomocí SCRUM je vyvíjený produkt. Od týmu se očekává, že na konci každého sprintu předvede část produktu nebo stav systému právě k určenému dni. Dalším důležitým nástrojem zde je Product Backlog (nevyřízený), což je seznam funkcí, které mají být přidány do vyvíjeného systému. Správcem tohoto seznamu je Product Owner, který sleduje, zda tým pracuje na funkci s nejvyšší prioritou. Nejoblíbenější a také nejcennější z pohledu funkčnosti je vytvoření Product Backlogu přímo dle krátkého popisu funkcí od uživatele či zákazníka. Na obrázku 1 je zobrazen celý průběh metody SCRUM. Na sprint navazuje vznik nové funkcionality (přírůstek), která je dále implementována v rámci sprintu (Kučera, F. 2009; Schwaber, K. 2004). Hlavní činností v této metodě je sprint. SCRUM patří mezi iterativní procesy, projekt je tak rozdělen na několik po sobě jdoucích sprintů. Všechny sprinty jsou časově omezeny, většinou trvají od dvou týdnů do jednoho měsíce. Každý sprint se skládá ze Sprint Planning Meeting, kde je vytvořen Sprint Backlog. Jedná se o seznam úkolů, které musejí být provedeny během sprintu. Během těchto setkání probíhá komunikace týmu a Product Ownera. Je rozebrán Product Backlog a jsou vybrány prvky s nejvyšší prioritou, se kterými se bude pracovat v následujícím sprintu. Product Backlog Sprint Backlog Sprint Max. 30 dní Denní setkání Pracovní přírůstek na SW Obr. 1: SCRUM schéma (Zdroj: Project Management Research Institute. 2010) Každý člen týmu se rozhodne, kolik položek je schopen zvládnout a k tomuto číslu se zavazuje. Následně je vytvořen již zmíněný Sprint Backlog. Každý den probíhají setkání členů týmů, kterým se říká Daily Scrum Meeting. Těchto setkání se účastní Product Owner i ScrumMaster. Délka trvání těchto setkání nepřevyšuje patnáct minut. Členové týmu zde diskutují, co vytvořili předchozí den, co bude vytvořeno dnes a jsou tak identifikovány možné překážky dalšího vývoje. Každý programátor tak může sdělit 23

5 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková ostatním z týmu, že se například setkal s chybou, a proto se jeho úkol zdržel, nebo naopak vývoj šel rychleji, než očekával, proto může pracovat na dalších svých úkolech. Tato setkání pomáhají týmu při synchronizaci a vzájemné komunikaci (Kučera, F. 2009). Na konci každého sprintu probíhá Sprint Review. Tým představuje vlastnosti, které byly přidány systému během sprintu, který právě proběhl. Cílem těchto setkání je zpětná vazba od Product Ownera nebo uživatelům či zákazníkům, kteří byli pozváni k Sprint Review. Z tohoto setkání mohou vzejít změny na základě nově objevených skutečností. Ovšem také to může vést k nalezení chyb a k přezkoumání a lze také dopisovat další funkce do Product Backlogu. Na konci každého sprintu také probíhá činnost, která je nazývána Sprint Retrospective. Kromě týmu se účastní také ScrumMaster a Product Owner. Jedná se o setkání, kde probíhá zhodnocení celého minulého sprintu a diskutuje se nad otázkami, co by šlo a bylo dobré zlepšit v následujícím sprintu (Schwaber, K. 2004). 3. Vývoj aplikace SCRUMBoard Součástí této práce je vytvoření aplikace SCRUMBoard, která demonstruje použití metody SCRUM. Jedná se o nástroj, který zobrazuje využití metody na reálném projektu, a to vytvoření elektronické formy tabule SCRUMBoard. Vývoj probíhal v souladu s metodou SCRUM. Pro vývoj dané aplikace byl vybrán skriptovací jazyk PHP a databázové prostředí MySQL. Konkrétně byl zvolen SW balík EasyPHP, phpmyadmin a vývojové prostředí NetBeans IDE. 3.1 Uživatelé Pro samotnou aplikaci jsou brány v úvahu čtyři druhy uživatelů. Do skupiny User patří programátoři, databázový specialisté, analytici, testeři ad., kteří se přímo podílejí na tvorbě aplikace. Tito uživatelé si mohou zobrazit své projekty, své sprinty a vybrat úkol, na kterém budou pracovat, tento úkol pak označit jako rozpracovaný nebo hotový. Jejich úkolem je správa reportů, které jsou vázány na daný úkol. Dalším uživatelem je ScrumMaster. Jeho úlohou je kontrolovat, spravovat a starat se o Team (Usery). Definuje sprinty a úkoly, které vytváří, čte, aktualizuje i maže. Avšak nesmí zasahovat do zobrazování hotových/rozpracovaných úkolů a také nesmí na úkolech pracovat. ScrumMaster nezasahuje do správy projektů, může je zobrazit, avšak nijak je neupravuje, nevytváří, ani nemaže, pouze může do projektu přidat či odebrat uživatele s rolí User. Další uživatel je Product Owner, ten vybírá Stories a poté definuje strukturu projektu. Definuje uživatele do týmu a jako jediný může vytvářet, editovat a mazat projekty. Také může spravovat sprinty a úkoly. Reporty lze u uživatele Product Owner pouze zobrazit. Také nesmí pracovat na žádném úkolu a nesmí ho označovat jako hotový/rozpracovaný. Posledním nutným uživatelem je Admin, který je správcem celé aplikace. Účty všech uživatelů jsou spravovány právě Adminem. Každý uživatel si může změnit osobní údaje, kromě práv, které může měnit právě Admin. Práva všech uživatelů má i Admin a to především z důvodu aktualizací, úprav a správy celé aplikace. Pro jednotlivé případy užití byly sestaveny pochopitelně i příslušné scénáře. Pro vyvíjenou aplikaci byly vytvořeny i další modely jako konceptuální, logický či fyzický model. 24

6 3.2 Databáze Databáze vytvořená na platformě MySQL byla nazvána scrumboard, jméno i heslo databáze byly nadefinovány a připojení bylo nastaveno následovně: function db_connect() { //Informace - přihlášení k databázi define("sql_host", " "); define("sql_dbname", "scrumboard"); define("sql_username", "scrum"); define("sql_password", "board"); //Přihlášení k databázi $link = mysql_connect(sql_host, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD) or die("nelze se připojit k databázi.". mysql_error()); } mysql_select_db(sql_dbname) or die("nelze vybrat databázi.". mysql_error()); mysql_query("set NAMES UTF8"); Dále byly vytvořeny další databázové tabulky, jejichž počet (sedm tabulek) vychází z databázového modelu. Všechny tabulky mají primární klíč identifikátor id. Jedná se o tabulky permission, project, report, sprint, task, user, user_project. 3.3 Grafické rozhraní a funkce Vzhled výsledného grafického rozhraní je velice důležitý při vývoji každého IS nebo internetové aplikace. Vlastní grafické rozhraní bylo navrženo minimalisticky a jednoduše se v něm uživatel rychle orientoval a intuitivně ovládal jednotlivé funkce aplikace. K definici barev byl využit designer barevných schémat (Stanicek, P., 2010). Barvy byly zvoleny v odstínech modré a jako kontrastní barva byla zvolena oranžová. Oranžově jsou rozlišeny nadpisy, které udávají, kde se uživatel v danou chvíli nachází. Domovská stránka je zobrazena na obrázku 2, vidíme zde dva vytvořené ukázkové projekty ScrumBoard a Testovací projekt 01. Obr. 2 : Grafické rozhraní aplikace (Zdroj: Scrumboard, 2012) Vzhled celé aplikace byl vytvořen pomocí kaskádových stylů. Za pomocí tohoto nástroje je u vzhledu tabulek, nadpisů, odkazů a bloku textů zachována jednotnost a přehlednost. Obrazovka je rozlišena na hlavičku, tělo a patičku. V záhlaví je uvedeno jméno uživatele, který je přihlášen a poté dle práv uživatele nástroje pro zobrazování, 25

7 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková upravování a celkové využívání tabule. V těle se nachází popis samotné práce projekty, sprinty, úkoly, reporty, ale i změna přihlašovacích údajů. 3.4 Uživatelé a bezpečnost Uživatelé jsou z hlediska práv rozděleni do čtyř skupin uvedených v kapitole 3.1 Uživatelé. Jejich oprávnění (user stories) jsou přesně definována a odpovídají dikci diagramů a modelů vytvořených ve fázi návrhu SW. Na obrázku 3 je zobrazen seznam uživatelů vytvořených ve vytvořené aplikaci pro modelový projekt nazvaný ScrumBoard. Vidíme zde všechny čtyři skupiny uživatelů (dle oprávnění) a také možnosti editací, mazání a přidávání nových uživatelů. Důležitými kritérii pro bezpečnost celé aplikace jsou funkce, které zabrání dostat se do aplikace nepovolaným uživatelům. Proto je nezbytné disponovat přihlašovacím jménem a heslem, aby bylo možné pracovat v aplikaci. Tyto jména a hesla zpočátku generuje administrátor, každý uživatel si po přidělení může přihlašovací jméno i heslo změnit. Další neméně důležitou vlastností celé aplikace je, že uživatel nemůže v adrese přepsat název stránky a dostat se na ni, pokud nemá práva k těmto funkcím. Například uživatele a jejich práva může definovat pouze Admin. Když uživatel s právy User v adrese přepíše page=administration a chce se dostat na správcovství uživatelů, rovnou je přesměrován na page=no_permission a je mu zobrazeno hlášení, že pro zobrazení požadované stránky nemá oprávnění. 4. Diskuse a závěr Obr. 3: Uživatelé aplikace (Zdroj: Scrumboard, 2012) Vytvořený aplikační SW je nejen příkladem použití metody SCRUM (byl podle ní tvořen), ale svým obsahem a funkcemi umožňuje řídit malé a střední projekty pomocí této metody s využitím elektronické tabule SCRUMBoard. Nabízí tak nový agilní nástroj pro tvorbu IS a SW. Pro jeho funkčnost není nutné žádné zvláštní SW či HW zařízení, v podstatě postačí standardně vybavené kancelářské PC. Autoři jsou si 26

8 vědomi, že v současné době existují i jiné SW nástroje využívající SCRUM, které jsou robustnější a mají za sebou delší vývoj (například icescrum, ScrumDesk). Výhodou našeho řešení je podle názoru autorů právě jeho jednoduchost a nenáročnost. Nyní je tento SW využíván při výuce projektového managementu na Univerzitě Pardubice Fakultě ekonomicko-správní jak pro denní tak dálkové studenty. Jsou jim tak demonstrovány principy agilních metod a mohou je porovnat s jinými přístupy. V komerční sféře produkt dosud nasazen nebyl, je však volně přístupný (Scrumboard aplikace, 2012) a věříme, že v budoucnosti vznikne zájem o jeho využití či rozšíření. Otázkou zůstává, jak se bude tato oblast vyvíjet. Vedle metodiky SCRUM existuje dlouhá řada další agilních nástrojů i tradičních přístupů a asi nelze předpokládat, že by jeden z nich vytlačil ostatní. Je to dáno jednak tím, že každý má nějaké specifické výhody a hodí se tak pro různé typy projektů (analogicky je to i s nevýhodami), dále mají vliv nové technologie a jejich rychlý rozvoj přinášejí další možnosti a techniky využitelné při vývoji. V neposlední řadě hraje roli modernost jednotlivých metod obvykle je po jistou dobu některá z nich oblíbená a roste její podíl na trhu, aby byla následně vystřídána jinou. Jako rozumné se jeví využívat vícero metod a v případě potřeby je kombinovat. V současné době hraje čas při tvorbě IS a SW velmi důležitou roli. V mnoha oblastech je zásadní rychlé a kvalitní řešení doplněné značnou flexibilitou. Z tohoto hlediska je metoda SCRUM i v porovnání s tradičními metodami velmi vhodná, především pak pro menší vývojové týmy. Poděkování Tento článek byl zpracován s podporou projektu: SGFES02/2011, Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Systémové inženýrství a informatika". Software SCRUMBoard (všechny soubory) je volně stažitelný z následujícího odkazu: Použité zdroje Agile Alliance, [online] [cit ]. Dostupné na: < agilealliance.org> Bartůňková, K., Využití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení. Diplomová práce. Univerzita Pardubice Bloch, M., Blumberg, S. And Laartz, J., Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. [online] [cit ]. Dostupné na: technology/delivering_largescale_it_projects_ on_time_on_budget_and_on_value Bruckner, T.; Voříšek, J.; Buchalcevová, A. a kolektiv, Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing. ISBN: Buchalcevová, A., 2009a. Metodiky budování informačních systémů. Vydání první. Praha: Oeconomica. ISBN Buchalcevová, A., Stav používání agilních metodik v ČR. Systémová integrace 13(4), s ISSN Buchalcevová, A., 2009b. Research of the Use of Agile Methodologies in the Czech Republic. In: Barry, C., Lang, M., Wojtkowski, W., Wojtkowski, G., Wrycza, S., & 27

9 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Zupancic, J. (eds) The Inter-Networked World: ISD Theory, Practice, and Education. New York: Springer-Verlag. ISBN Cockburn, A., Use Cases : Jak efektivně modelovat aplikace. Praha: Computer Press. ISBN Gála, L., Pour, J., Toman, P., Podniková informatika. Praha: Grada, ISBN Goodpasture, J.C., Project Management the Agile Way: Making It Work in the Enterprise. Laureldale: J. Ross Publishing. ISBN: Jirava, P., System development life cycle. Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. D, 9(1), s ISSN: X Kadlec, V., Agilní programování : Metodiky efektivního vývoje softwaru. Brno: Computer Press. ISBN Kadlec, V., ŽIVĚ: Extrémní programování pod drobnohledem [online] [cit ]. Dostupné na: < Knesl, J., Zdroják.cz [online] [cit ]. Dostupné na: < Kučera, F., Zdroják.cz [online]. [cit ]. Dostupné na: < Project Management Research Institute [online] [cit ]. Dostupné na: < > Rubin, K. S., Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Boston: Pearson Education - Addison-Wesley Professional. ISBN: Říhová, Z., Systémová integrace jako manažerský problém při řízení projektu. Systémová integrace, 16(3), s ISSN Schwaber, K., Agile Project Management With Scrum. United States: Microsoft Press. ISBN Scrumboard aplikace, Bartůňková, K., Jirava, P. [cit ]. Dostupné z WWW:< > Stanicek, P., Color Scheme Designer 3 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Sutherland, J., SCRUM: Keep Team Size Under 7! [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < JEL Classification: M15, C88 28

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL

Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL Abstrakt Během studentské stáže v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky (CZ.1.07/2.4.00/31.0080) byla vytvořena funkční webová

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Přehled a porovnání nástrojů na podporu metodiky Scrum a XP

Přehled a porovnání nástrojů na podporu metodiky Scrum a XP VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Seminární práce Přehled a porovnání nástrojů na podporu metodiky Scrum a XP 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Zimní semestr 2011/2012

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ

Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ Přibyl Vladimír Vedoucí práce PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Školní rok: 2008-2011 Abstrakt Diplomová práce se zabývá přípravou, tvorbou a vyhodnocením

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

LSD v informatice. Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov. SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2

LSD v informatice. Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov. SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LSD v informatice Michal Gruber, Ondřej Linger, Amin Shakery, Denis Sianov SPŠE Ječná Ječná 30, Praha 2 Osnova: Úvod

Více

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex

Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex JIHOČESKÁ UNIVERZITA V Č. BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe Flex Karel Peka Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Rok zadání:

Více

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací

erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta Správa zdrojů a jejich rezervací erzeta : Správa zdrojů a rezervací Aplikace erzeta slouží ke správě sdílených zdrojů (např. služební auta, zasedací místnosti) a jejich rezervací pro autorizované

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Miroslav Hesoun Vedoucí práce: Ing. Ladislav Beránek, Csc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Cílem práce je popsat problematiku nevyžádané elektronické

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více