SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru"

Transkript

1 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky, Studentská 84, Pardubice Abstrakt: Předložený článek je zaměřen na agilní metodiky vývoje softwaru, které se jeví jako vhodné pro projekty, kde je silný tlak na čas a kde jsou často měněny potřeby a požadavky zákazníka. Konkrétně je zde využita metodika SCRUM, která se na rozdíl od tradičních přístupů (kde je významná přípravná fáze vývoje produktu) zaměřuje na rychlý a efektivní vývoj produktu. S využitím této metody byl vytvořen software ScrumBoard. K němu je možné přistupovat přes webové rozhraní pomocí účtů s hesly. Umožňuje řídit především menší projekty a celý instalační balíček je volně stažitelný. Při tvorbě bylo využito PHP, data jsou uložena v MySQL databázi. Grafické rozhraní bylo navrženo minimalisticky pro jednoduché a intuitivní ovládání. Klíčová slova: Projekt, SCRUM, SCRUMBoard, agilní metodiky, PHP, MySQL Abstract: The presented article deals with agile methods and their use in software development. These methods show a very good application for projects that need to be created quickly, and where customers frequently change requirements. Specifically, the Scrum method was used here. Unlike traditional methods where there is strong emphasis on the initial phase of software development this method focuses on rapid and efficient product development. Using the chosen method was developed application software called ScrumBoard. It allows users to manage projects using Scrum method, which are mid-range. The application is accessible through a web interface and allows secure access via password-protected accounts. The graphical interface was designed minimalist and simple to make it user to quickly orient and intuitively handled various features. The data are stored in MySQL database. Keywords: Project, SCRUM, SCRUMBoard, agile methods, PHP, MySQL 1. Úvod Řízení projektů informačních systémů je v současné době velmi dynamickou oblastí jak z pohledu praxe tak teorie. K dispozici máme mnoho více či méně komplexních metodik řízení projektů (PRINCE2, EPMS, PMBOK a další), na trhu najdeme podpůrné softwarové prostředky pokrývající všechny fáze projektu, pro řízení podnikové informatiky existují také mnohé metodiky jako ITIL, COBIT (Gála, L., Pour, J., Toman, P., 2006). Paradoxně však stále platí, že značné procento realizovaných projektů informačních systémů (IS) končí překročením rozpočtu, zpožděním či úplným neúspěchem a ukončením projektu (Říhová, Z. 2009; Bloch, M., a kol. 2012). Proto je důležité hledat stále nové postupy a nástroje pro řízení a realizaci projektů IS. V předloženém textu se zaměříme na skupinu takzvaných agilních metodik (Goodpasture, J. C. 2010). Jedná se moderní přístupy k tvorbě informačního systému, mezi něž řadíme i tzv. SCRUM (Schwaber, K. 2004). Metoda SCRUM a její využití pro tvorbu aplikace SCRUMBoard je pak hlavní náplní příspěvku. Mimo to jsou zde rozlišeny i tradiční a agilní přístupy a představena vytvořená aplikace SCRUMBoard. 20

2 Cílem příspěvku je také ukázat výhody zvolené metody na reálném případu tvorby aplikačního software a pootevřít tak metodě SCRUM dveře k širšímu využití v IT odvětví respektive v řízení projektů IS v České republice (ČR). 1.1 Formulace problematiky Agilní metodiky jsou alternativním přístupem k projektům tvorby IS, jež je hojně využíván především u zahraničních IT společností, začíná si však již získávat své příznivce i v ČR (Buchalcevová, A. 2007; Buchalcevová, A. 2009b). Jednotlivé agilní metody mají specifické znaky, přesto jsou často navzájem kombinovány a je tak využíváno synergie jejich výhod. 1.2 Agilní metodiky Hlavním cílem celé skupiny těchto metod je co nejlevněji a co nejdříve dodat zákazníkovi produkt, který splňuje všechny požadavky, je kvalitní a umožňuje provádět i následnou údržbu a podporu. Vytvářet rychleji a efektivněji je hlavním požadavkem dnešní doby. Především u projektů IS či internetových projektů je největším problémem rychlost vývoje. Proto začaly být po roce 2000 prosazovány metody s co nejrychlejším vývojem softwaru (SW). Pojem agilní metoda je skupina metod, kde je hlavním měřítkem čas a kde prověření správnosti navrženého systému probíhá tak, že parciální produkt je předložen zákazníkovi a posléze je upravován na základě dodaných připomínek zákazníka. Jak již bylo zmíněno, v ČR se agilní metody začínají dostávat do podvědomí firem a odborníků na informační a komunikační technologie. Mezi agilní metody patří (Bruckner, T., Voříšek, J. a kol. 2012; Kadlec, V. 2004): SCRUM, Crystal metody, Agilní modelování (Agile Modeling), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Feature Driven Development (FDD), Extrémní programování (Extreme Programming, XP), Lean Development. Tradiční metody vycházejí z definování požadavků na systém (funkcionalitu). Tyto požadavky byly definovány na počátku vývoje a jsou fixní (tedy neměnné), proměnné veličiny jsou zde čas a zdroje. Lze říci, co bude přesně systém umět, avšak náklady a čas nejsou předem přesně určeny (Jirava, P., 2004). Agilní metody využívají jako proměnnou veličinu požadavky, kdežto čas a náklady jsou pevně stanoveny. Mezi základní principy pro dodržování dané posloupnosti agilních metod patří plán sestavený tak, aby nové funkce mohly být do vývoje dodávány často, mnohdy i denně. Dalším důležitým principem je správná a přímá komunikace v týmu pracovníků. Jedná se o časté schůzky, které dříve odhalí existující problémy. Nepřetržitá komunikace se zákazníkem je podmínkou správného fungování agilních metod. Poslední důležitou podmínkou je aktivní komunikace ze strany budoucího uživatele s vývojovým týmem, uživatel se musí podílet jak na návrhu, tak na testování. To musí probíhat opakovaně 21

3 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková a průběžně, vždy před implementací testovaných částí (Agile Alliance, 2010; Buchalcevová, A. 2009a; Cockburn, A. 2005). 2. SCRUM Jde o nejznámější metodu agilního programování. Vznikla na počátku devadesátých let dvacátého století a postupně se rozšířila do celého světa. Název vznikl z anglického slova scrum, které je využíváno v ragby. Toto slovo znamená skrumáž, nebo mlýn a je vysvětleno jako soustředění několika hráčů na jednom místě tak, aby dotlačili míč společně na požadovanou pozici. Vývojový tým si také klade za cíl dotlačit míč na požadovanou pozici, a sice dokončit produkt tak, jak vyžaduje zákazník (Rubin, K. S. 2012). Místo poskytnutí kompletního a detailního popisu jak projekt vytvořit je vše ponecháno na vývojovém týmu, který dělá to nejlepší, aby byl celý projekt správně vytvořen. Postupuje se pomocí iterací, které jsou nazývány sprint. Tyto iterace trvají dva až čtyři týdny. SCRUM se hodí především pro projekty vývoje SW, pro projekty, kde jsou naléhavé a často se měnící požadavky od zákazníka na činnosti výsledného systému. Všechny pojmy, které jsou využívány v metodě SCRUM, se nepřekládají do českého jazyka, používají se pojmy jako Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Review, ad. (Cockburn, A. 2005; Knesl, J. 2009; Kučera, F., 2009). 2.1 Role Role účastníků ve SCRUMu se rozděluje na dvě skupiny: Pigs a Chickens. Ve SCRUMu je rozdělení do skupin Pigs a Chickens takové, že skupina Pigs zastupuje osoby, které přímo souvisí s vývojem a do skupiny Chickens patří osoby, které se přímo vývoje neúčastní, což jsou manažeři a uživatelé produktu. Podrobněji jsou role vysvětleny níže. (Schwaber, K. 2004). Dělení dle (Schwaber, K. 2004) je následující. Do skupiny Pigs tedy patří dle terminologie metody SCRUM: Product Owner, ScrumMaster,Team. A do skupiny Chickens jsou zařazeni: Managers, Stakeholders. Product Owner zastupuje zájmy všech zúčastněných, zodpovídá za priority, určuje, co bude implementováno v příštím sprintu a také určuje detaily implementace. Sleduje požadavky zákazníka, návratnost investic a spuštění plánů. List požadavků je nazýván Product Backlog a Product Owner hlídá jeho dodržování, především to, aby byla hlavní funkcionalita vyvinuta včas. Hlavní funkcí ScrumMastera je odstínit tým programátorů od okolního světa. Řeší spory, řídí vývojáře, ale také zajišťuje, aby týmu fungovalo HW vybavení, aby měli správný SW. Nejvhodnější pro tuto roli se jeví Project Manager. Nesmí však být zároveň programátorem, neboť by nemohl ostatní programátory odfiltrovávat od rušivých vlivů, protože by byl sám zranitelný. Proto autor této metody zvolil název ScrumMaster, aby nebyla tato funkce přímo spojována s tradičním Projektovým manažerem. ScrumMaster je pouze zprostředkovatel, který nedostává žádná ocenění za splněné projekty, avšak je velice důležitým mezičlánkem mezi uživatelem Product Owner a týmem (Knesl, J. 2009). Team pracuje na rozvoji požadovaných funkcí. Členové týmu jsou kolektivně zodpovědní za úspěch každé části projektu a také za úspěch projektu jako celku. Jedná se o skupinu asi 3 6 (někdy je uváděno do 7) osob (Sutherland, J. 2003). Členové jsou programátoři, osoby zodpovědné za řízení kvality, dokumentátoři. Pokud 22

4 je vývojářů více, vzniká ve SCRUMu více týmů, přičemž dělení může být takové, že jeden tým je zodpovědný za jednu skupinu funkcí a druhý za druhou skupinu, nebo může být systém rozdělen na vrstvy a každému týmu může být přidělena jedna vrstva. Managers pomáhají nastavit prostředí v okolí vývoje. Nejedná se ani o vývojáře, ani Product Owner či ScrumMastery. Pokud se hovoří o Stakeholders, jedná se o tým od zákazníka, který testuje funkce a vznáší připomínky zvenčí, během vývoje produktu. Přítomnost zákazníka je velice důležitá, může se účastnit diskuzí, zodpovídá otázky a tím se podílí na vývoji skutečně užitečného produktu (Knesl, J. 2009). 2.2 Hlavní činnosti Základním prvkem v projektování pomocí SCRUM je vyvíjený produkt. Od týmu se očekává, že na konci každého sprintu předvede část produktu nebo stav systému právě k určenému dni. Dalším důležitým nástrojem zde je Product Backlog (nevyřízený), což je seznam funkcí, které mají být přidány do vyvíjeného systému. Správcem tohoto seznamu je Product Owner, který sleduje, zda tým pracuje na funkci s nejvyšší prioritou. Nejoblíbenější a také nejcennější z pohledu funkčnosti je vytvoření Product Backlogu přímo dle krátkého popisu funkcí od uživatele či zákazníka. Na obrázku 1 je zobrazen celý průběh metody SCRUM. Na sprint navazuje vznik nové funkcionality (přírůstek), která je dále implementována v rámci sprintu (Kučera, F. 2009; Schwaber, K. 2004). Hlavní činností v této metodě je sprint. SCRUM patří mezi iterativní procesy, projekt je tak rozdělen na několik po sobě jdoucích sprintů. Všechny sprinty jsou časově omezeny, většinou trvají od dvou týdnů do jednoho měsíce. Každý sprint se skládá ze Sprint Planning Meeting, kde je vytvořen Sprint Backlog. Jedná se o seznam úkolů, které musejí být provedeny během sprintu. Během těchto setkání probíhá komunikace týmu a Product Ownera. Je rozebrán Product Backlog a jsou vybrány prvky s nejvyšší prioritou, se kterými se bude pracovat v následujícím sprintu. Product Backlog Sprint Backlog Sprint Max. 30 dní Denní setkání Pracovní přírůstek na SW Obr. 1: SCRUM schéma (Zdroj: Project Management Research Institute. 2010) Každý člen týmu se rozhodne, kolik položek je schopen zvládnout a k tomuto číslu se zavazuje. Následně je vytvořen již zmíněný Sprint Backlog. Každý den probíhají setkání členů týmů, kterým se říká Daily Scrum Meeting. Těchto setkání se účastní Product Owner i ScrumMaster. Délka trvání těchto setkání nepřevyšuje patnáct minut. Členové týmu zde diskutují, co vytvořili předchozí den, co bude vytvořeno dnes a jsou tak identifikovány možné překážky dalšího vývoje. Každý programátor tak může sdělit 23

5 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková ostatním z týmu, že se například setkal s chybou, a proto se jeho úkol zdržel, nebo naopak vývoj šel rychleji, než očekával, proto může pracovat na dalších svých úkolech. Tato setkání pomáhají týmu při synchronizaci a vzájemné komunikaci (Kučera, F. 2009). Na konci každého sprintu probíhá Sprint Review. Tým představuje vlastnosti, které byly přidány systému během sprintu, který právě proběhl. Cílem těchto setkání je zpětná vazba od Product Ownera nebo uživatelům či zákazníkům, kteří byli pozváni k Sprint Review. Z tohoto setkání mohou vzejít změny na základě nově objevených skutečností. Ovšem také to může vést k nalezení chyb a k přezkoumání a lze také dopisovat další funkce do Product Backlogu. Na konci každého sprintu také probíhá činnost, která je nazývána Sprint Retrospective. Kromě týmu se účastní také ScrumMaster a Product Owner. Jedná se o setkání, kde probíhá zhodnocení celého minulého sprintu a diskutuje se nad otázkami, co by šlo a bylo dobré zlepšit v následujícím sprintu (Schwaber, K. 2004). 3. Vývoj aplikace SCRUMBoard Součástí této práce je vytvoření aplikace SCRUMBoard, která demonstruje použití metody SCRUM. Jedná se o nástroj, který zobrazuje využití metody na reálném projektu, a to vytvoření elektronické formy tabule SCRUMBoard. Vývoj probíhal v souladu s metodou SCRUM. Pro vývoj dané aplikace byl vybrán skriptovací jazyk PHP a databázové prostředí MySQL. Konkrétně byl zvolen SW balík EasyPHP, phpmyadmin a vývojové prostředí NetBeans IDE. 3.1 Uživatelé Pro samotnou aplikaci jsou brány v úvahu čtyři druhy uživatelů. Do skupiny User patří programátoři, databázový specialisté, analytici, testeři ad., kteří se přímo podílejí na tvorbě aplikace. Tito uživatelé si mohou zobrazit své projekty, své sprinty a vybrat úkol, na kterém budou pracovat, tento úkol pak označit jako rozpracovaný nebo hotový. Jejich úkolem je správa reportů, které jsou vázány na daný úkol. Dalším uživatelem je ScrumMaster. Jeho úlohou je kontrolovat, spravovat a starat se o Team (Usery). Definuje sprinty a úkoly, které vytváří, čte, aktualizuje i maže. Avšak nesmí zasahovat do zobrazování hotových/rozpracovaných úkolů a také nesmí na úkolech pracovat. ScrumMaster nezasahuje do správy projektů, může je zobrazit, avšak nijak je neupravuje, nevytváří, ani nemaže, pouze může do projektu přidat či odebrat uživatele s rolí User. Další uživatel je Product Owner, ten vybírá Stories a poté definuje strukturu projektu. Definuje uživatele do týmu a jako jediný může vytvářet, editovat a mazat projekty. Také může spravovat sprinty a úkoly. Reporty lze u uživatele Product Owner pouze zobrazit. Také nesmí pracovat na žádném úkolu a nesmí ho označovat jako hotový/rozpracovaný. Posledním nutným uživatelem je Admin, který je správcem celé aplikace. Účty všech uživatelů jsou spravovány právě Adminem. Každý uživatel si může změnit osobní údaje, kromě práv, které může měnit právě Admin. Práva všech uživatelů má i Admin a to především z důvodu aktualizací, úprav a správy celé aplikace. Pro jednotlivé případy užití byly sestaveny pochopitelně i příslušné scénáře. Pro vyvíjenou aplikaci byly vytvořeny i další modely jako konceptuální, logický či fyzický model. 24

6 3.2 Databáze Databáze vytvořená na platformě MySQL byla nazvána scrumboard, jméno i heslo databáze byly nadefinovány a připojení bylo nastaveno následovně: function db_connect() { //Informace - přihlášení k databázi define("sql_host", " "); define("sql_dbname", "scrumboard"); define("sql_username", "scrum"); define("sql_password", "board"); //Přihlášení k databázi $link = mysql_connect(sql_host, SQL_USERNAME, SQL_PASSWORD) or die("nelze se připojit k databázi.". mysql_error()); } mysql_select_db(sql_dbname) or die("nelze vybrat databázi.". mysql_error()); mysql_query("set NAMES UTF8"); Dále byly vytvořeny další databázové tabulky, jejichž počet (sedm tabulek) vychází z databázového modelu. Všechny tabulky mají primární klíč identifikátor id. Jedná se o tabulky permission, project, report, sprint, task, user, user_project. 3.3 Grafické rozhraní a funkce Vzhled výsledného grafického rozhraní je velice důležitý při vývoji každého IS nebo internetové aplikace. Vlastní grafické rozhraní bylo navrženo minimalisticky a jednoduše se v něm uživatel rychle orientoval a intuitivně ovládal jednotlivé funkce aplikace. K definici barev byl využit designer barevných schémat (Stanicek, P., 2010). Barvy byly zvoleny v odstínech modré a jako kontrastní barva byla zvolena oranžová. Oranžově jsou rozlišeny nadpisy, které udávají, kde se uživatel v danou chvíli nachází. Domovská stránka je zobrazena na obrázku 2, vidíme zde dva vytvořené ukázkové projekty ScrumBoard a Testovací projekt 01. Obr. 2 : Grafické rozhraní aplikace (Zdroj: Scrumboard, 2012) Vzhled celé aplikace byl vytvořen pomocí kaskádových stylů. Za pomocí tohoto nástroje je u vzhledu tabulek, nadpisů, odkazů a bloku textů zachována jednotnost a přehlednost. Obrazovka je rozlišena na hlavičku, tělo a patičku. V záhlaví je uvedeno jméno uživatele, který je přihlášen a poté dle práv uživatele nástroje pro zobrazování, 25

7 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková upravování a celkové využívání tabule. V těle se nachází popis samotné práce projekty, sprinty, úkoly, reporty, ale i změna přihlašovacích údajů. 3.4 Uživatelé a bezpečnost Uživatelé jsou z hlediska práv rozděleni do čtyř skupin uvedených v kapitole 3.1 Uživatelé. Jejich oprávnění (user stories) jsou přesně definována a odpovídají dikci diagramů a modelů vytvořených ve fázi návrhu SW. Na obrázku 3 je zobrazen seznam uživatelů vytvořených ve vytvořené aplikaci pro modelový projekt nazvaný ScrumBoard. Vidíme zde všechny čtyři skupiny uživatelů (dle oprávnění) a také možnosti editací, mazání a přidávání nových uživatelů. Důležitými kritérii pro bezpečnost celé aplikace jsou funkce, které zabrání dostat se do aplikace nepovolaným uživatelům. Proto je nezbytné disponovat přihlašovacím jménem a heslem, aby bylo možné pracovat v aplikaci. Tyto jména a hesla zpočátku generuje administrátor, každý uživatel si po přidělení může přihlašovací jméno i heslo změnit. Další neméně důležitou vlastností celé aplikace je, že uživatel nemůže v adrese přepsat název stránky a dostat se na ni, pokud nemá práva k těmto funkcím. Například uživatele a jejich práva může definovat pouze Admin. Když uživatel s právy User v adrese přepíše page=administration a chce se dostat na správcovství uživatelů, rovnou je přesměrován na page=no_permission a je mu zobrazeno hlášení, že pro zobrazení požadované stránky nemá oprávnění. 4. Diskuse a závěr Obr. 3: Uživatelé aplikace (Zdroj: Scrumboard, 2012) Vytvořený aplikační SW je nejen příkladem použití metody SCRUM (byl podle ní tvořen), ale svým obsahem a funkcemi umožňuje řídit malé a střední projekty pomocí této metody s využitím elektronické tabule SCRUMBoard. Nabízí tak nový agilní nástroj pro tvorbu IS a SW. Pro jeho funkčnost není nutné žádné zvláštní SW či HW zařízení, v podstatě postačí standardně vybavené kancelářské PC. Autoři jsou si 26

8 vědomi, že v současné době existují i jiné SW nástroje využívající SCRUM, které jsou robustnější a mají za sebou delší vývoj (například icescrum, ScrumDesk). Výhodou našeho řešení je podle názoru autorů právě jeho jednoduchost a nenáročnost. Nyní je tento SW využíván při výuce projektového managementu na Univerzitě Pardubice Fakultě ekonomicko-správní jak pro denní tak dálkové studenty. Jsou jim tak demonstrovány principy agilních metod a mohou je porovnat s jinými přístupy. V komerční sféře produkt dosud nasazen nebyl, je však volně přístupný (Scrumboard aplikace, 2012) a věříme, že v budoucnosti vznikne zájem o jeho využití či rozšíření. Otázkou zůstává, jak se bude tato oblast vyvíjet. Vedle metodiky SCRUM existuje dlouhá řada další agilních nástrojů i tradičních přístupů a asi nelze předpokládat, že by jeden z nich vytlačil ostatní. Je to dáno jednak tím, že každý má nějaké specifické výhody a hodí se tak pro různé typy projektů (analogicky je to i s nevýhodami), dále mají vliv nové technologie a jejich rychlý rozvoj přinášejí další možnosti a techniky využitelné při vývoji. V neposlední řadě hraje roli modernost jednotlivých metod obvykle je po jistou dobu některá z nich oblíbená a roste její podíl na trhu, aby byla následně vystřídána jinou. Jako rozumné se jeví využívat vícero metod a v případě potřeby je kombinovat. V současné době hraje čas při tvorbě IS a SW velmi důležitou roli. V mnoha oblastech je zásadní rychlé a kvalitní řešení doplněné značnou flexibilitou. Z tohoto hlediska je metoda SCRUM i v porovnání s tradičními metodami velmi vhodná, především pak pro menší vývojové týmy. Poděkování Tento článek byl zpracován s podporou projektu: SGFES02/2011, Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Systémové inženýrství a informatika". Software SCRUMBoard (všechny soubory) je volně stažitelný z následujícího odkazu: Použité zdroje Agile Alliance, [online] [cit ]. Dostupné na: <http://www. agilealliance.org> Bartůňková, K., Využití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení. Diplomová práce. Univerzita Pardubice Bloch, M., Blumberg, S. And Laartz, J., Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. [online] [cit ]. Dostupné na: technology/delivering_largescale_it_projects_ on_time_on_budget_and_on_value Bruckner, T.; Voříšek, J.; Buchalcevová, A. a kolektiv, Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing. ISBN: Buchalcevová, A., 2009a. Metodiky budování informačních systémů. Vydání první. Praha: Oeconomica. ISBN Buchalcevová, A., Stav používání agilních metodik v ČR. Systémová integrace 13(4), s ISSN Buchalcevová, A., 2009b. Research of the Use of Agile Methodologies in the Czech Republic. In: Barry, C., Lang, M., Wojtkowski, W., Wojtkowski, G., Wrycza, S., & 27

9 Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková Zupancic, J. (eds) The Inter-Networked World: ISD Theory, Practice, and Education. New York: Springer-Verlag. ISBN Cockburn, A., Use Cases : Jak efektivně modelovat aplikace. Praha: Computer Press. ISBN Gála, L., Pour, J., Toman, P., Podniková informatika. Praha: Grada, ISBN Goodpasture, J.C., Project Management the Agile Way: Making It Work in the Enterprise. Laureldale: J. Ross Publishing. ISBN: Jirava, P., System development life cycle. Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. D, 9(1), s ISSN: X Kadlec, V., Agilní programování : Metodiky efektivního vývoje softwaru. Brno: Computer Press. ISBN Kadlec, V., ŽIVĚ: Extrémní programování pod drobnohledem [online] [cit ]. Dostupné na: <http://www.zive.cz/clanky/extremni-programovani-poddrobnohledem/sc-3-a /default.aspx> Knesl, J., Zdroják.cz [online] [cit ]. Dostupné na: <http://zdrojak.root.cz/clanky/agilni-vyvoj-scrum/> Kučera, F., Zdroják.cz [online]. [cit ]. Dostupné na: <http://zdrojak.root.cz/clanky/java-na-webovem-serveru-porovnani-javy-a-php/>. Project Management Research Institute [online] [cit ]. Dostupné na: <http:// > Rubin, K. S., Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Boston: Pearson Education - Addison-Wesley Professional. ISBN: Říhová, Z., Systémová integrace jako manažerský problém při řízení projektu. Systémová integrace, 16(3), s ISSN Schwaber, K., Agile Project Management With Scrum. United States: Microsoft Press. ISBN Scrumboard aplikace, Bartůňková, K., Jirava, P. [cit ]. Dostupné z WWW:<http://projekty-usii.upce.cz/index.php/vedecke-tymy/computationalintelligence/vytvoreny-software > Stanicek, P., Color Scheme Designer 3 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://colorschemedesigner.com/> Sutherland, J., SCRUM: Keep Team Size Under 7! [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://scrum.jeffsutherland.com/2003/02/scrum-keep-team-sizeunder-7.html> JEL Classification: M15, C88 28

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09

Animace ve WPF. Filip Gažák. Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Animace ve WPF Filip Gažák Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Hlavním tématem práce bude nový prvek pro tvorbu uživatelského prostředí ve WPF animace. V teoretické části se nejprve seznámíme

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS F. Vaněk 1.LF UK Praha, gyn.por.klinika Abstrakt Systém screens je softwarový nástroj na zvýšení kvality výuky, která je vázána na práci s PC. V základní podobě umožňuje vyučujícímu

Více

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Alena Buchalcevová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra informačních technologií

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační systém realitní kanceláře Jan Šimůnek Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Abstrakt Tato práce se zabývá novým grafickým uživatelským rozhraním, který se objevil s nástupem Microsoft

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Stav používání agilních metodik v ČR

Stav používání agilních metodik v ČR Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze buchalc@vse.cz Abstrakt: Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Databázové systémy a ská rozhraní Zdeněk. Havlíček katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Technické parametry počítačů se neustále zdokonalují, zvyšuje se tak

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 3D model města pro internetové aplikace Jakub Dolejší Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Aktuálně je pro řadu měst vytvářen prostorový model budov. Aby nezůstalo pouze u mrtvého

Více

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu Životní cykly Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu Vývoje produktu Implementace produktu 1. Identifikace problému potřeba nového systému/služby

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Databáze rizik ve stavebním projektu

Databáze rizik ve stavebním projektu Databáze rizik ve stavebním projektu Úvod Databáze rizik byla vytvořena jako podklad a podpora pro řešení problematiky řízení rizik v rámci aplikace platformy Building Information Modeling. Jedná se o

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Autor: Jaroslav Daníček Vedoucí práce: Prof. Iva Stuchlíková Odborný konzultant: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok 2009 2010

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, Diagram nebo text? Jaká je role analytika při vývoji SW? Most mezi zákazníkem a vývojáři Jaké má analytik prostředky? Diagramy, vizuální modelování Jaká je zkušenost

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka Anotace V rámci projektu FRVŠ jsme připravili webovou e-learningovou aplikaci, která je implementována v jazyce Java v rozšířené

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více