(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version)"

Transkript

1 General Terms and Conditions for the Development of Software and Consultancy Services of MSC.Software s.r.o ( MSC ) (EMEA_Service_T&C s_cz_default_ August2012_Version) Všeobecné podmínky pro vývoj software a konzultační sluţby MSC.Software s.r.o. ( MSC ) (EMEA_Service_T&C s_cz_default_ Srpen2012_verze) These General Terms and Conditions ("Terms") apply to the development of special software and consulting services for customers ("Customers"). Tyto Všeobecné podmínky ("Podmínky") se vztahují k vývoji speciálního software a konzultačním službám pro zákazníky ( Odběratelé ). 1 DEFINITIONS. The following terms shall have the meanings set out below: Deliverables means the deliverables specified in the applicable Proposal. Services means the services specified in the Proposal; Services include the Deliverables. For the purposes of these Terms, Proposal means a mutually agreed services proposal or similar MSC-generated document referencing these Terms, and setting forth, among other things, the Services to be provided by MSC to Customer and MSC s compensation therefor. 1 VYMEZENÍ POJMŮ. Pro účely těchto Podmínek je definováno následující vymezení pojmů: Výstupy znamenají výstupy uvedené v příslušném Návrhu. Sluţby znamenají služby uvedené v Návrhu; Výstupy jsou součástí Služeb. Pro účely této Smlouvy Návrh znamená návrh vzájemně sjednaných služeb nebo obdobný dokument MSC, v němž je obsažen odkaz na tuto Smlouvu a jsou v něm uvedeny mimo jiné Služby, jež MSC Odběrateli poskytne, a odměna MSC za ně. 2 SERVICES. Subject to these Terms, MSC shall provide the Services in accordance with the applicable Proposal(s). A Proposal may provide a time schedule for completion of the Services ( Schedule ). Schedules shall not be considered firm or fixed performance dates, and are only to be regarded as estimated beginning dates for the tasks and activities to be performed hereunder; MSC agrees to use diligent efforts to meet such dates. Customer agrees to cooperate with MSC in the performance of the Services, including, without limitation, providing MSC with reasonable facilities and timely access to data, information and personnel of Customer. Any changes in the scope of the Services must be mutually agreed upon by the parties in writing. 2 SLUŢBY. Za podmínek této Smlouvy poskytne MSC Služby v souladu s příslušným(i) Návrhem (Návrhy). V Návrhu může být stanoven časový harmonogram realizace Služeb (dále jen Harmonogram ). Harmonogramy se nepovažují za závazná a pevně stanovená data plnění a pokládají se pouze za odhady termínů zahájení prací a činností, jež mají být na základě této Smlouvy provedeny; MSC souhlasí, že vyvine řádné úsilí ke splnění těchto termínů. Odběratel souhlasí, že poskytne MSC při plnění Služeb součinnost včetně m.j. toho, že poskytne MSC přiměřené vybavení a včasný přístup k podkladům, informacím a pracovníkům Odběratele. Veškeré změny rozsahu Služeb musí smluvní strany vzájemně sjednat v písemné podobě. 3 PRICES AND PAYMENT. Customer shall pay in full all fees and expenses payable under these Terms or any related Proposal thereto, including all amounts specified in the Proposal(s). Fees and expenses are exclusive of all applicable sales, use, value added, and other taxes (and all applicable tariffs, customs duties and similar charges), and Customer shall be responsible for payment of all such taxes (other than taxes based on MSC's net income), tariffs, duties and charges (and any related penalties and interest), payable in connection with the provision of Services under these Terms or any related Proposals thereto. All payments are due thirty (30) days from the date of invoice. All sums of money are stated and payable in CZK (Czech Crowns). Any amount not paid when due will bear interest accruing daily from the due date to 3 CENY A ÚHRADA. Odběratel uhradí v plném rozsahu odměnu a výdaje splatné na základě této Smlouvy včetně všech částek uvedených v Návrhu (Návrzích). Odměna a výdaje jsou bez veškerých příslušných prodejních daní, daní z obratu, přidané hodnoty a jiných daní (a všech příslušných sazeb, cel a podobných poplatků) a za úhradu těchto daní odpovídá Odběratel (kromě daní z čistého příjmu MSC), tarifů, dávek a poplatků (a veškerých souvisejících pokut a úroků) splatných v souvislosti s poskytováním Služeb na základě této Smlouvy. Veškeré platby jsou splatné ve lhůtě třicet (30) dnů od data vystavení příslušné faktury. Veškeré peněžité částky jsou uvedeny a jsou splatné v korunách českých. Jakákoli částka neuhrazená ve lhůtě splatnosti je úročena denně, a to ode dne splatnosti do skutečného dne úhrady, sazbou

2 the actual date of payment at the rate of 4% per annum above PRIBOR 3M or the maximum rate of interest allowed by the mandatory provisions of the applicable law, whichever is less. For the purposes of this Section 3, PRIBOR 3M means for any amount, the Prague Interbank Offered Rate, released on the relevant day and displayed on the appropriate page of the Reuters screen for the offering of deposits for a period of three months. In addition, MSC may, without waiving any other rights or remedies to which it may be entitled, suspend performing the Services until all outstanding invoices have been paid and/or seek collection of all amounts due, including reasonable legal fees and other costs and expenses incurred in collecting past due amounts. Customer s payment obligations under these Terms or any related agrements thereto are non-cancelable and the sums paid nonrefundable, except as expressly provided in any Proposal or the mandatory provisions of Czech law. 4 CUSTOMER'S CO-OPERATON WORK 4.1 Customer undertakes to assist MSC in the necessary rendering of the Services free of charge. Such conditions include Customer's (a) delivery of the information and assistance necessary for the completion of the Project Schedules and specifications, (b) provision of suitable premises for the employees of MSC including the requisite infrastructure (in particular electricity, telephone and Internet access); and (c) making available of sufficient test data and data collection capacities in due time in the event of programming works. 4.2 Customer shall in writing or by designate a contact person who may make and accept binding declarations on behalf of Customer. 4.3 Delays in the rendering of the Services resulting from the co-operation work not having been performed by Customer in due time or not at all shall be to the detriment of Customer. In this case, Customer is also obliged to compensate MSC according to MSC's then current price list for such expenditures and to pay for such additionally required work performance and waiting times (to the extent that waiting times could not be avoided by another assignment of MSC's employees) which result because Customer's co-operation work has been rendered late or not at all. ve výši 4 % ročně nad aktuálně platnou základní sazbou PRIBOR 3M nebo maximální úrokovou sazbou povolenou kogentním ustanovením příslušného zákona podle toho, která bude nižší. Pro účely tohoto článku 3 znamená PRIBOR 3M u jakékoli částky pražskou mezibankovní nabídkovou sazbu, ohlašovanou příslušného dne a uváděnou na odpovídající stránce informačního servisu Reuters k nabízení vkladů na dobu tří měsíců. Kromě toho může MSC, aniž by se vzdávala dalších práv či prostředků právní ochrany, na něž může mít nárok, pozastavit poskytování Služeb až do doby úhrady všech nezaplacených faktur a/nebo nebo usilovat o inkaso všech dlužných částek včetně přiměřených odměn právních zástupců a dalších nákladů a výdajů vzniklých při vymáhání částek po splatnosti. Platební závazky Odběratele na základě této Smlouvy jsou nezrušitelné a uhrazené částky nevratné s výjimkou případů, kdy tato Smlouva nebo kogentní ustanovení zákona stanoví jinak. 4 SOUČINNOST ODBĚRATELE 4.1 Odběratel se zavazuje být MSC zdarma nápomocen při provádění Služeb, čímž je myšleno (a) poskytnutí informací a nezbytnou podporu Odběratele pro dokončení projektových plánů a specifikací, (b) zajištění vhodných prostor pro zaměstnance MSC včetně potřebné infrastruktury (zejména elektřina, telefonní a internetové spojení) a (c) zpřístupnění dostatečných testovacích dat a v případě programovacích prací sběr dat v dostatečném časovém předstihu. 4.2 Odběratel je povinen písemně nebo em stanovit kontaktní osobu, která může provádět a přijímat závazná prohlášení jménem Odběratele. 4.3 Zpoždění při poskytování Služeb vyplývající ze součinnosti prací, které nebyly Odběratelem provedené včas nebo vůbec, jde k tíži Odběratele. V tomto případě je Odběratel rovněž povinen dle aktuálně platného ceníku MSC nahradit výlohy MSC a uhradit tyto dodatečně požadované pracovní výkony a čekací doby (do té míry, že čekacím dobám nebylo možné zabránit přidělením jiné úlohy zaměstnancům MSC), které vznikly z důvodu pozdního poskytnutí součinnosti ze strany Odběratele, či jejího neposkytnutí vůbec. 5 ACCEPTANCE OF SERVICES. 5.1 The Customer undertakes to examine whether the Services have been rendered in accordance with the respective Proposal, and to accept such Services in writing if they have been rendered in such a way. Nonessential defects shall not entitle the Customer to refuse acceptance but rather be subject to warranty provisions. 5 PŘEVZETÍ SLUŢEB. 5.1 Odběratel se zavazuje, že přezkoumá, zda byly Služby poskytnuty v souladu s touto Smlouvou, a písemně takové Služby převezme, pokud byly takovým způsobem poskytnuty. Nepodstatné závady neopravňují Odběratele odmítnout převzetí a vztahují se na ně záruční podmínky.

3 5.2 The acceptance can only be declined in writing and with a notice of defects stating the circumstances of the defect in a reproducible manner. 5.3 The inspection period shall be a maximum of 4 (four) weeks from the handing over of the Services or, when such handing over is not possible, from the notification of completion of the Services by MSC. If acceptance is not declared before expiration of the inspection period even though the Services essentially fulfil the agreed characteristic features, or if the Customer refuses acceptance without sufficient cause, the Services shall be deemed to have been accepted. Furthermore, acceptance shall be deemed to have been declared if the Customer uses the result for a period of more than six days in the operating business. 5.4 The Customer shall be obliged, of its own accord at regular intervals and additionally on request of MSC, to inspect intermediary results. The Customer shall notify MSC without undue delay of any defects - in particular false assumptions and conclusions - of such intermediary results. 5.2 Převzetí může být odmítnuto pouze písemně s upozorněním na vady s tím, že budou důsledně uvedeny okolnosti vady. 5.3 Kontrolní období činí maximálně 4 (čtyři) týdny po předání Služeb nebo, není-li takové předání možné, pak od oznámení o dokončení Služeb ze strany MSC. Nebude-li převzetí oznámeno do skončení kontrolního období, i když Služby v podstatě splňují sjednané charakteristické vlastnosti nebo pokud Odběratel odmítne převzetí bez dostatečného důvodu, pak se má za to, že Služby byly převzaty. Dále se pak má za to, že převzetí bylo oznámeno v případě, kdy Odběratel užívá výsledek v rámci provozování své obchodní činnosti po dobu více než šest dnů. 5.4 Odběratel je povinen sám od sebe v pravidelných intervalech a dále na žádost MSC provádět kontrolu předběžných výsledků. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat MSC o veškerých vadách těchto předběžných výsledků, zejména o nesprávných předpokladech a závěrech. 6 MSC INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 6.1 These Terms or any related Proposals thereto does not transfer from MSC to Customer any Intellectual Property Rights and all such rights in all software, technology, information, data, documentation or other materials used by MSC in the provision of Services, or which are created or prepared by MSC in the course of or as a result of providing any of the Services, shall belong to and remain with MSC. 6.2 To the extent that Customer acquires any Intellectual Property Rights in any materials referred to in Section 6.1 above, Customer shall, at its expense, immediately take all necessary steps to assign or procure the assignment of such right, title and interest in such Intellectual Property Rights to MSC absolutely with full title guarantee, together with all rights of action and remedies in relation to infringements of those rights. 6.3 Subject to payment in full for the Services, MSC grants Customer a non-exclusive, nontransferable license to use the materials referred to in Section 6.1 above, if any, solely for Customer s internal use for the purpose of receiving the Services. 6.4 Without limiting the foregoing, Customer shall not reverse engineer, decompile or disassemble the Deliverables, except to the extent explicitly permitted by applicable law. 6 PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PATŘÍCÍ MSC. 6.1 Tato smlouva nepřevádí z MSC na Odběratele žádná práva k duševnímu ani průmyslovému vlastnictví a veškerá taková práva k software, technologii, informacím, datům, dokumentaci nebo jiným materiálům dodaným MSC v rámci svých závazků k poskytování Služeb nebo které byly vytvořeny či vyhotoveny MSC v průběhu nebo v důsledku poskytování kterýchkoli služeb, náleží a jejich vlastnictví zůstává MSC. 6.2 V rozsahu v jakém Odběratel získá jakákoli práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví podle odstavce 5.1 výše, Odběratel na svoje náklady podnikne veškeré nutné kroky k absolutnímu úplnému převedení nebo provedení převedení těchto práv, společně s právy na podání žaloby a nároků na náhradu škody v souladu s porušením těchto práv. 6.3 Po úplném zaplacení za předmětné služby, MSC udělí Odběrateli nevýlučnou nepřevoditelnou licenci k užití materiálů uvedených v odstavci 5.1 výše, pokud nějakou, pouze pro Odběratelovo vnitřní použití a pro účely přijetí Služeb. 6.4 Bez ohledu na výše uvedené omezení se Odběratel dále zavazuje neprovést zpětnou analýzu, nerozloží na jednotlivé složky ani nerozebere Výstupy, kromě případů, výslovně povolených příslušnými zákony.

4 7 CONFIDENTIAL INFORMATION. 7.1 Confidential Information means any nonpublic information of a party that is disclosed in writing and is conspicuously designated as Confidential at the time of disclosure or that is disclosed orally, is identified as Confidential at the time of disclosure, and is summarised in a writing sent by the disclosing party to the receiving party within thirty (30) days of any such disclosure, but excludes any information that: (i) is or becomes generally known to the public through no fault or breach of these Terms or any related agreement thereto by the receiving party; (ii) the receiving party can demonstrate was rightfully in the receiving party s possession at the time of disclosure, without an obligation of confidentiality; (iii) the receiving party can demonstrate was independently developed by the receiving party without use of or access to the disclosing party s Confidential Information; or (iv) the receiving party rightfully obtains from a third party without any duty of confidentiality or restriction on use or disclosure. 7.2 Each receiving party will: (i) take all reasonable security measures to maintain the confidentiality of the other party s Confidential Information, but not less than the measures it uses for its own Confidential Information of similar importance; (ii) use the other party s Confidential Information only for the purpose of exercising its rights and performing its obligations under these Terms or any related Proposal thereto; and (iii) limit disclosure of the other party s Confidential Information to its employees and contractors that need to access such Confidential Information for the foregoing permitted purpose and are subject to legally binding obligations to maintain the confidentiality of the Confidential Information that are at least as stringent as the obligations under this Section. The receiving party may disclose Confidential Information of the other party to the extent required by applicable law or order of a court, government agency or other government body, but only if the receiving party provides prompt notice of that requirement to the disclosing party to enable the disclosing party to seek a protective order or otherwise prevent or restrict the disclosure. 7 DŮVĚRNÉ INFORMACE. 7.1 Důvěrné informace znamenají jakékoli neveřejné informace smluvní strany, jež se zpřístupňují písemně a jsou v době svého zpřístupnění viditelně označeny jako Důvěrné nebo které se zpřístupňují ústně a jsou v době svého zpřístupnění rozpoznány jako Důvěrné a jsou shrnuty v písemné podobě a zaslány zpřístupňující stranou straně přijímající do třiceti (30) dnů po takovémto zpřístupnění, avšak nezahrnují informace: (i) které jsou nebo se stanou obecně známými nikoli vinou nebo přijímající strany nebo jejím porušením této Smlouvy; (ii) u nichž může přijímající strana prokázat, že době jejich zpřístupnění byly oprávněně v její držení, a to bez závazku k zachování mlčenlivosti; (iii) u nichž může přijímající strana prokázat, že k nim dospěla samostatně bez využití Důvěrných informací zpřístupňující strany nebo přístupu k nim; nebo (iv) které přijímající strana oprávněně získá od třetí osoby, jež není vázána povinností mlčenlivosti ani omezením užívání či zpřístupňování. 7.2 Každá přijímající strana: (i) učiní veškerá přiměřená bezpečnostní opatření k zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé smluvní strany, avšak nejméně taková opatření, která používá v případě svých vlastních Důvěrných informací obdobné důležitosti; (ii) použije Důvěrné informace druhé strany pouze k účelu uplatnění svých práv a plnění svých závazků na základě této Smlouvy; a (iii) omezí zpřístupnění Důvěrných informací druhé strany na své zaměstnance a dodavatele, kteří potřebují přístup k těmto Důvěrným informacím k výše uvedenému přípustnému účelu a vztahují se na ně právně závazné povinnosti zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, jež jsou alespoň tak přísné jako závazky vyplývající z tohoto článku. Přijímající strana může zpřístupnit Důvěrné informace druhé strany v rozsahu požadovaném platným právem nebo na základě rozhodnutí soudu, státní institute nebo jiného státního orgánu, avšak pouze pokud o takovém požadavku přijímající strana bezodkladně informuje zpřístupňující stranu a umožní ji požadovat ochranné opatření nebo jinak zamezit takovému zpřístupnění nebo jej omezit. 8 DATA PROTECTION. In performing their obligations under these Terms, MSC and Customer will each comply with the Act No. 101/2000 Coll, on Data Protection, as amended and with any other applicable data protection legislation. Without limitation to this, Customer shall ensure that any disclosure of personal data, whether in relation to Customer's employees or otherwise, made to MSC by Customer or on its behalf is made with the data subject's consent or is otherwise lawful. In so far as any disclosure relates to Customer's own employees or subcontractors, Customer shall notify that employee or 8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Při plnění svých závazků podle této Smlouvy se MSC a Odběratel řídí požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů jakož i podzákonných právních předpisů přijatých na základě tohoto zákona a jiné platné legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Kromě toho Odběratel zajistí, aby jakékoli zpřístupnění osobních údajů, ať již ve vztahu k pracovníkům Odběratele nebo jiných údajů, jež bylo provedeno MSC ze strany Odběratele nebo v jeho zastoupení, bylo učiněno se souhlasem osoby, jejíž údaje se zpřístupňují a aby bylo

5 subcontractor that MSC and its affiliates may process that personal data: (a) in order to provide the Customer with the Services, and that MSC may disclose this data to third parties in so far as it is necessary to provide the Services; and (b) from time to time to inform the Customer about other products or services which MSC believe may be of interest to the Customer, and that if any person does not wish to receive such information from MSC, then they should contact MSC. v ostatních směrech zákonem povolené. Pokud se jakékoli zpřístupnění týká vlastních pracovníků nebo subdodavatelů Odběratele, bude Odběratel takového pracovníka nebo subdodavatele informovat, že MSC a jeho spřízněné společnosti mohou tyto osobní údaje zpracovávat: (a) za účelem poskytování Služeb Odběrateli a o tom, že MSC může tyto údaje sdělovat třetím osobám v rozsahu nezbytném k poskytování Služeb; a (b) k tomu, aby mohla informovat Odběratele o dalších produktech a službách, jež mohou být dle názoru MSC pro Odběratele zajímavé, a pokud si kterákoli osoba tyto informace nepřeje dostávat, pak by to měla MSC sdělit. 9 LIMITED WARRANTY. MSC will provide the Services to Customer in a professional manner with due care and skill. Customer must notify MSC in writing of any warranty deficiencies within ninety (90) days from completion of performance of the Services, otherwise the respective rights shall cease to exist. Except as expressly stated in this Section and to the extent not prohibited by applicable law, MSC makes no warranties of any kind, with respect to the Services. MSC and the Customer expressly agree that the aplicable statutory warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose and non-infringement do not apply. For any breach of the warranty in this Section, Customer s exclusive remedy, and MSC s entire liability, shall be to correct the warranty deficiencies, or if MSC cannot substantially correct a breach in a commercially reasonable manner, MSC will end the relevant Services and refund the fees paid to MSC for the deficient services under the applicable Proposal. 9 OMEZENÍ ZÁRUKY. MSC bude poskytovat své Služby Odběrateli odborným způsobem s řádnou péčí a odbornou způsobilostí. Odběratel musí písemně informovat MSC o veškerých záručních vadách do devadesáti (90) dnů po skončení poskytování Služeb, jinak tyto nároky z vadného plnění zaniknou. S výjimkou výslovných ustanovení tohoto článku a pokud to nezakazují příslušné právní předpisy, neposkytuje MSC na Služby žádné jiné záruky. MSC a Odběratel se výslovně dohodli, že případné zákonné záruky týkající se uspokojivé kvality služeb, jejich vhodnosti ke konkrétnímu účelu a neporušení práv duševního vlastnictví třetích osob se neuplatní. Za jakékoli porušení záruky podle tohoto článku je výlučným prostředkem nápravy Odběratele a celkovou odpovědností MSC odstranění záručních vad nebo nemůže-li MSC v podstatě odstranit porušení komerčně přiměřeným způsobem, pak MSC příslušné Služby ukončí a vrátí odměnu, jež jí byla za vadné Služby podle příslušného Návrhu uhrazena. 10 LIMITATION OF LIABILITY. Subject to the following, the parties have agreed that MSC s entire liability from any cause relating to or arising out of these Terms or any related agreements thereto, regardless of the form of action, whether in breach of contract, tort (including negligence), product liability, or otherwise will not exceed, with respcect to every individual Proposal, the aggregate of the fees actually paid by the Customer pursuant to that Proposal for the Services which are the subject matter of or directly related to the causes of action asserted. The parties consider such amount of damage the highest forseeable damage that may arise out of every such Proposal; for avoidance of any doubt, the parties consider any damage exceeding the sum stated in the previous sentence as unforseeable. The parties have further agreed that MSC, its affiliates or its contractors shall in no event be liable for Customer's losses resulting from claims against the Customer or any claim by the Customer for or involving any indirect, consequential, incidental, exemplary, punitive or special damages (including but not limited to lost data, savings, profits or revenues) in any jurisdiction worldwide arising from or related to these Terms, even if MSC has been 10 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Smluvní strany se dohodly, že celková odpovědnost MSC z jakékoli příčiny týkající se této Smlouvy či z ní vyplývající, a to bez ohledu na formu jednání, tj. z porušení smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalostních), odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku či z jiného důvodu, nepřesáhne ve vztahu k jednotlivému Návrhu souhrnnou výši odměn fakticky uhrazených Odběratelem podle takového Návrhu za Služby, jež jsou předmětem nároků z tvrzeného jednání nebo s nimi přímo souvisí. Smluvní strany považují takovou výši škody za maximální předvídatelnou škodu, která může vzniknout ve vztahu k jednotlivému Návrhu; pro vyloučení veškerých pochybností považují strany jakoukoliv škodu přesahující takovou částku za nepředvídatelnou. V žádném případě MSC, její spřízněné společnosti ani její dodavatelé neodpovídají za ztráty Odběratele vyplývající z nároků vůči Odběrateli ani z žádného nároku Odběratele na náhradu či v souvislosti s náhradou nepřímé, následné, vedlejší, exemplární, kárné či zvláštní škody (včetně m.j. ztracených údajů, úspor, ušlého zisku nebo výnosů) v žádné jurisdikci na celém světě vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související, i když byla MSC

6 advised of the possibility of such loss or claim. To the extent any applicable law limits the scope of this Section 10, these Terms shall be interpreted to conform to such law in the manner that limits MSC's liability to the fullest extent allowed by applicable law. Notwithstanding any other provisions of these Terms, neither MSC nor its contractors limits or excludes its liability for fraud or for death or personal injury arising from MSC or its contractors negligence or that of their employees, agents or subcontractors. o možnosti takové ztráty či nároku informována. Pokud platná legislativa omezuje rozsah tohoto článku 9, pak se tato Smlouva vykládá v souladu se zákonem způsobem, jímž se omezuje odpovědnost MSC v co největším rozsahu povoleném příslušným zákonem. Bez ohledu na ustanovení této Smlouvy, MSC ani její dodavatelé neomezují ani nevylučují svou odpovědnost za podvodné jednání, nebo za úmrtí či úraz způsobené nedbalostí MSC nebo jejích dodavatelů či jejich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů. 11 INDEMNITY MSC shall, at its own expense and subject to the terms of these Terms indemnify, defend and hold Customer harmless from and against any claim(s) brought against Customer by a third party alleging that the Deliverables or any portion thereof as furnished under these Terms or any related agreement thereto and used as permitted under these Terms infringes any copyrights, trademarks or patents, provided that Customer gives MSC prompt written notice of such claim, assistance and information reasonably requested by MSC, and the sole authority to defend and settle such claim. Notwithstanding the foregoing, MSC shall have no liability for any infringement arising from: (i) the integration or combination of the Deliverables together with other materials or products not supplied by MSC, if the infringement would have been avoided in the absence of such integration or combination; (ii) modifications to the Deliverables that were not authorised by MSC or were undertaken at the request of or direction of Customer, (iii) Customer s failure to use corrections or enhancements made available by MSC; or (iv) Customer s use of the Deliverables in a manner that does not comply with these Terms. If the Deliverables become, or in MSC s opinion are likely to become, the subject of a claim of infringement, MSC may, at its sole option and expense, either: (i) substitute non-infringing materials of substantially similar functionality; (ii) modify the infringing Deliverables so that it no longer infringes but remains substantially similar in functionally; (iii) obtain for Customer, at MSC's expense, the right to continue use of such Deliverables; or (iv) if none of the foregoing is commercially feasible, MSC will take back the infringing Deliverables, and grant Customer a refund for the fees actually paid to MSC for the same less any depreciation as calculated on a five-year straight-line basis commencing with delivery of the infringing Deliverable. This Section 0 states MSC's entire liability and Customer's sole and exclusive remedy for infringement claims and actions If Customer provides MSC with access to specifications, content or other Customer-provided materials ( Customer Materials ), Customer shall indemnify, defend and hold MSC harmless from and against any claim(s) brought against MSC by a third 11 ODŠKODNĚNÍ 11.1 MSC na své vlastní náklady a v souladu s podmínkami této Smlouvy odškodní, bude obhajovat a zajistí Odběratele proti jakémukoli (jakýmkoli) nároku(ům) uplatněným vůči Odběrateli ze strany třetí osoby na základě tvrzení, že se Výstupy nebo kteroukoli jejich částí poskytnutými na základě této Smlouvy a užívanými podle této Smlouvy porušují autorská práva, ochranné známky nebo patenty s tím, že Odběratel bude urychleně písemně informovat MSC o takovém nároku, pomoci a informacích, jež se důvodně požadují ze strany MSC, a udělí ji výhradní zmocnění k obhajobě a řešení nároku. Bez ohledu na výše uvedené nenese MSC odpovědnost za žádné porušení vzniklé: (i) sloučením nebo spojením Výstupů společně s jinými materiály nebo produkty nedodanými MSC, pokud by k takovému porušení bez zmíněného sloučení nebo spojení nedošlo; (ii) změnami Výstupů, jež nebyly schváleny MSC nebo byly provedeny na žádost nebo příkaz Odběratele, (iii) nevyužitím ze strany Odběratele oprav nebo vylepšení poskytnutých ze strany MSC; nebo (iv) využitím Výstupů ze strany Odběratele způsobem, který není v souladu s touto Smlouvou. Pokud se Výstup stane nebo dle názoru MSC se pravděpodobně stane předmětem nároku z porušení, může MSC dle vlastního rozhodnutí na vlastní výdaje buď: (i) provést náhradu materiály, jež nezpůsobují porušení a plní v podstatě obdobnou funkci; (ii) pozměnit porušující Výstupy tak, aby již nezpůsobovaly porušení a dále plnily v podstatě obdobnou funkci; (iii) zajistit pro Odběratele na náklady MSC právo pokračovat v užívání Výstupů; nebo (iv) pokud žádná z výše uvedených možností není komerčně proveditelná, pak MSC stáhne porušující Výstupy a vrátí Odběrateli odměnu, jež za ně MSC uhradil, sníženou o odpisy vypočtené na rovnoměrném základě při období pěti let, a to za dobu od předání porušujících Výstupů. V tomto odstavci 11.1 je uvedena úplná odpovědnost MSC a výlučné a výhradní prostředky nápravy Odběratele za nároky a jednání týkající se porušení Pokud Odběratel poskytne MSC přístup ke specifikacím, obsahu a dalším materiálům poskytnutým Odběratelem (dále jen Materiály Odběratele ), pak Odběratel odškodní, bude obhajovat a zajistí MSC proti jakémukoli (jakýmkoli)

7 party alleging that the Customer Materials or any portion thereof infringes any copyrights, trademarks, patents, or violates any trade secrets. Furthermore, Customer shall indemnify, defend and hold MSC harmless from and against any property damage or personal injury (including death) claim(s) brought against MSC by a third party to the extent that such claim(s) arise out of or are related to Customer's negligent use or misuse of the Services. nároku(ům) uplatněným vůči MSC třetí osobou na základě tvrzení, že Materiály Odběratele nebo jejich část porušují autorská práva, ochranné známky nebo patenty nebo představují porušení obchodního tajemství. Odběratel dále odškodní, bude obhajovat a zajistí MSC proti jakémukoli (jakýmkoli) nároku(ům) z poškození majetku nebo úrazu (včetně smrti) vzneseným vůči MSC ze strany třetí osoby, pokud tento (tyto) nárok(y) vyplývají z nedbalostního užívání či zneužívání Služeb nebo s nimi souvisí. 12 NON-SOLICITATION. Customer shall not, during the term of the applicable Services engagement and for one (1) year thereafter, solicit for hire as an employee, consultant or otherwise any of MSC s personnel who have had direct involvement with the Services, without MSC s express written consent, provided, however, that Customer shall not be precluded from hiring any employee of MSC who responds to any public notice or advertisement of an employment opportunity. If Customer hires MSC personnel in violation of this Section, Customer will immediately pay to MSC a contractual penalty in the amount equal to the hired employee s total compensation for six (6) months preceding the date of hiring. The obligation to pay this contractual penalty is without prejudice to the Customer s obligation to pay damages in the amount exceeding the contractual penalty. 12 ZÁKAZ NABÍZENÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ. Odběratel během doby smluvního vztahu k poskytování Služeb a po dobu jednoho (1) roku poté nebude bez výslovného písemného souhlasu MSC nabízet pracovní uplatnění žádnému zaměstnanci, poradci ani jinému pracovníku MSC, který se přímo podílel na poskytování Služeb, avšak s tím, že Odběrateli nic nebrání zaměstnat pracovníka MSC, který zareaguje na veřejné oznámení nebo inzerát týkající se pracovní příležitosti. Pokud Odběratel zaměstná pracovníky MSC v rozporu s tímto odstavcem, uhradí bezodkladně MSC jako smluvní pokutu částku odpovídající celkové odměně každého takového zaměstnaného pracovníka za dobu šesti (6) měsíců před datem jeho zaměstnání. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody ve výši kryté nebo přesahující smluvní pokutu. 13 EXPORT. Customer acknowledges that the Services are subject to U.S. export jurisdiction. Customer agrees to comply with all applicable international and national laws that apply to the Services, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. Customer further agrees not to export or re-export the Services, technical data or other materials provided under these Terms without obtaining, at Customer s sole cost and expense, any required authorization from the applicable governmental authority as may be required by applicable law. 13 VÝVOZ. Odběratel uznává, že Služby jsou předmětem zákonů USA o vývozu. Odběratel souhlasí, že bude dodržovat veškeré platné mezinárodní a národní zákony, které se vztahují na Služby včetně nařízení USA v oblasti kontroly vývozu, stejně jako omezení v případě konečného uživatele, omezení konečného užití a omezení místa určení vydaných vládami USA nebo jinými vládami. Odběratel dále souhlasí, že nebude exportovat ani reexportovat Služby, technické údaje ani jiné materiály poskytované na základě této Smlouvy, aniž by získal, výhradně na vlastní náklady a výdaje, jakékoliv požadované povolení od příslušného státního orgánu, které může být vyžadováno příslušným zákonem. 14 GENERAL. Entire Agreement; Amendment: These Terms, together with the Proposal(s), constitute the complete agreement between MSC and Customer with respect to the subject matter hereof and these Terms supersedes all prior oral and written understandings, communications or agreements between MSC and Customer with respect to the subject matter hereof. Each party acknowledges that in entering into agreements related to these Terms, it has not relied on any prior agreements or representations, written or oral, except those set out in these Terms and the documents referred to in it. If Customer issues a purchase order or other instrument 14 OBECNÁ USTANOVENÍ. Úplná dohoda a změny Smlouvy: Tato Smlouva společně s Návrhem (Návrhy) představuje úplné ujednání mezi MSC a Odběratelem ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí ústní a písemné ujednání, sdělení nebo dohody mezi MSC a Odběratelem ve vztahu k jejímu předmětu. Každá smluvní strana uznává, že při uzavírání této Smlouvy nevycházela z žádných předchozích ujednání ani prohlášení, ať již písemných nebo ústních, s výjimkou těch, jež jsou uvedena v této Smlouvě a dokumentech v ní zmíněných. Pokud Odběratel vystaví objednávku nebo jinou listinu týkající se Služeb poskytovaných na

8 covering the Services provided under these Terms, it is expressly agreed that these Terms supersede any different, conflicting or additional terms in a purchase order or other customer issued instrument. These Terms may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed by the authorised representatives of the parties. Choice-of-law and Forum: These Terms and any related agreements thereto are governed by Czech law. MSC and Customer agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Czech courts, in any dispute arising out of or relating to these Terms. The U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply to these Terms or any related agreements thereto. Third Parties: A Person who is not a party to any agreement related to these Terms may not enforce any of its terms. Severability: If any provision of these Terms is invalid, the parties agree that such invalidity will not affect the validity of the remaining portions of these Terms. The parties further agree to substitute a valid provision for the invalid provision which most closely approximates the intent and economic effect of the invalid provision. Independent Contractor: The parties are independent contractors. Neither party will have any rights, power or authority to act or create an obligation, express or implied, on behalf of another party except as specified in these Terms. Force Majeure: Neither party shall be liable to the other party for any failure to perform any of its obligations (except for Customer s payment obligations) occasioned by any cause beyond its reasonable control including but not limited to war; terrorist acts; civil disturbance; fire; flood; earthquake; acts or defaults of common carriers; governmental laws, acts, regulations, embargoes or orders; or any other cause, contingency or circumstance not subject to such party's reasonable control. The affected party will resume full performance of interrupted obligations as soon as practicable upon cessation of intervening causes. Assignment; Subcontracting: These Terms shall inure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their respective successors and permitted assigns. Customer may not assign or transfer these Terms, or any of its rights or obligations hereunder, without the prior written consent of MSC. Any attempted assignment or transfer in violation of the foregoing will be void. MSC may assign or delegate its rights and/or obligations, in whole or in part, to any affiliate, parent, subsidiary or successor of MSC. MSC may use subcontractors in the performance of its obligations, in which case MSC will remain responsible for the performance by such subcontractors. základě této Smlouvy, pak se tímto výslovně sjednává, že podmínky této Smlouvy nahrazují jakékoli odlišné, vzájemně neslučitelné nebo doplňující podmínky objednávky nebo jiné listiny vystavené Odběratelem. Tuto Smlouvu lze upravovat a práva a omezení lze měnit nebo se jich vzdávat pouze písemně s podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Volba práva a soudní pravomoc: Tato Smlouva se řídí českým právem. MSC a Odběratel souhlasí, že se v rámci jakéhokoli sporu vyplývajícího z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní podřídí výlučné pravomoci českých soudů. Na tuto Smlouvu se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Třetí osoby: Osoba, která není účastníkem této Smlouvy nesmí vymáhat žádné z jejích podmínek. Odlučitelnost jednotlivých ustanovení: Je-li kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatné, pak smluvní strany souhlasí, že takovou neplatností není dotčena platnost zbývajících částí této Smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí, že neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, jež se svým smyslem a hospodářským účelem nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Samostatný dodavatel: Smluvní strany jsou samostatnými dodavateli. Žádná ze smluvních stran nemá žádná práva, pravomoci ani zmocnění jednat nebo vytvářet závazek, ať již explicitně či implicitně, v zastoupení druhé smluvní strany s výjimkou toho, jak je uvedeno v této Smlouvě. Vyšší moc: Žádná smluvní strana neodpovídá druhé smluvní straně za nesplnění kteréhokoli ze svých závazků (kromě platebních závazků Odběratele) způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže příslušná strana dostatečně ovlivnit včetně m.j. války, teroristických aktů, občanských nepokojů, požáru, povodně, zemětřesení, jednání nebo neplnění veřejných dopravců; vládních právních předpisů, zákonů, nařízení, embarg nebo příkazů; nebo jakékoli jiné příčiny, eventuality nebo okolnosti, které nemůže taková smluvní strana dostatečně ovlivnit. Dotčená smluvní strana obnoví plnění přerušených závazků v plném rozsahu co nejdříve poté, co narušující příčiny odpadnou. Postoupení; Zajištění subdodávky: Tato Smlouva platí ve prospěch smluvních stran, jejich příslušných nástupců a přípustných postupníků. Odběratel nesmí bez předchozího písemného souhlasu MSC postoupit ani převést tuto Smlouvu ani žádná práva či závazky z ní vyplývající. Jakékoli postoupení nebo převod v rozporu s výše uvedeným je neplatný. MSC může postoupit nebo delegovat svá práva a/nebo závazky, a to zcela i částečně, na jakoukoli spřízněnou osobu, mateřskou společnost, dceřinou společnost nebo nástupce MSC. MSC může k plnění svých závazků využívat subdodavatele a v takovém případě MSC zůstává odpovědna za plnění těchto subdodavatelů. In case of contradiction between the English language version and the Czech language version the Czech language Version does prevail. V případě rozporu mezi anglickou a českou verzí platí anglická verze.

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb 1 Definitions and Interpretation 1 Vymezení a výklad pojmů 1.1 In these Conditions the following words have the following meanings:

Více

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall apply to any Purchase

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele 3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele DASSAULT SYSTEMES CUSTOMER LICENSE AND ONLINE SERVICES AGREEMENT This Customer License and Online Services Agreement is made by and between the customer

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 5

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 5 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

TERMS AND CONDITIONS OF SALE 1. APPLICABILITY. Although labeled Terms and Conditions of Sale (these Terms ), these Terms and the accompanying quotation, sales order confirmation, invoice or other documents provided by CoorsTek Advanced

Více

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements)

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements) Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Nákupní podmínky. General Terms & Conditions Purchasing. 1. Uzavření smlouvy/požadavky na formu. 1. Conclusion of Agreement / Formal Requirements

Nákupní podmínky. General Terms & Conditions Purchasing. 1. Uzavření smlouvy/požadavky na formu. 1. Conclusion of Agreement / Formal Requirements General Terms & Conditions Purchasing Nákupní podmínky 1. Conclusion of Agreement / Formal Requirements 1.1 For the purposes of these general terms and conditions purchasing ( GTCP ), KAMAX shall be the

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

General Terms and Conditions of Purchase (TCP) Obecné nákupní podmínky. (Status: 01.10.2014) 1 Obecná ustanovení. 1 General and scope

General Terms and Conditions of Purchase (TCP) Obecné nákupní podmínky. (Status: 01.10.2014) 1 Obecná ustanovení. 1 General and scope 1 General and scope 1.1 These Terms and Conditions of Purchase apply solely and exclusively to all business contracts concluded by PWO Czech Republic a.s. in accordance with 1751 of the Czech Civil Code

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Gastronomický zázrak DO&CO

Gastronomický zázrak DO&CO Gastronomický zázrak DO&CO Agenda 1. Historie a základní informace 2. Čím se DO&CO zabývá? 3. Poslední události 4. Růstový potenciál a katalyzátory 5. Porovnání s konkurencí 2 Historie a základní informace

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka

Více

Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery

Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery mezi Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery Název: Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) Sídlo: Lamačská cesta 8/A Zastoupená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Kontaktní

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová zóna pro závod Světového poháru je umístěna v centru závodu. Týmová a technická zóna je vyhrazena pro UCI a

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then:

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then: 1. INTRODUCTION The general terms and conditions ( T&Cs ) are governing the purchasing relations between Martin Kaninsky, with his registered seat at Revolucni 1418, Podebrady, 29001, Czech republic, VAT

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 1. Rozsah platnosti a změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR) ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Celkové uznatelné osobní náklady

Celkové uznatelné osobní náklady (SP Spolupráce, Kapacity) 7. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁSTUPCŮ VŠ 30. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR OBSAH Definice zaměstnance

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka

Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka Synology DiskStation DS411+ Stručná instalační příručka Synology_QIG_4BayCL_201000608 Obsah Kapitola 1: Před tím než začnete Obsah balení... 3 Bezpečnostní pokyny... 4 Kapitola 2: Hardware Setup Nástroje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Krajský rok informatiky Plzeň, 3.11.2011 Rudolf Hruška Information Infrastructure Leader IBM Systems & Technology Group rudolf_hruska@cz.ibm.com

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042590 Fax: 57042609 IČ: 00006947 V Praze dne 1.9.2011 Č.j.: 232/74583/2011/T Věc: Výzva k jednání v jednacím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

NIDays 2015. Soutěž příspěvků Ceny NI za technický přínos

NIDays 2015. Soutěž příspěvků Ceny NI za technický přínos NIDays 2015 Soutěž příspěvků Ceny NI za technický přínos OBSAH NIDAYS 2015... 3 MÍSTA A DATA... 3 KATEGORIE APLIKACÍ - 2015... 3 JAK SE PŘIHLÁSIT?... 4 POSUZOVÁNÍ A KRITÉRIA... 5 CENY... 5 CO SE STANE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy (nebo objednávky zasílatelských služeb) a závazným způsobem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows:

The terms set below if in capital letters shall be interpreted in this CONTRACT between the CLIENT and CONTRACTOR exclusively as follows: ANGLICKÝ ORIGINÁL ENGLISH ORIGINAL ORIGINALE NELLA LINGUEA INGLESE PŘEKLAD DO ČEŠTINY TRANSLATION INTO CZECH TRADUZIONE VERSO CECO 1. XX undertakes to maintain a sales- and service department with a sufficient

Více