Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky"

Transkript

1 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIII 28. november 2001 Čiastka 18 O b s a h: 70. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. októbra 2001 č. 2366/ , ktorým sa vykonáva 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách SMERNICE A POKYNY 70 V ýnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. októbra 2001 č. 2366/ , ktorým sa vykonáva 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách (ďalej len zákon ) ustanovuje: Tento výnos upravuje 1 Predmet úpravy a) druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých osivo sa uvádza do obehu, najmä morené, b) podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie osiva, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií jednotlivých druhov, c) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie, d) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie, e) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie osiva, 1

2 f) oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach, g) podmienky výkonu kontroly dovezeného osiva, h) podrobnosti o príprave na skúšku a o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v 13 zákona a o vydaní osvedčenia, i) spôsob skúšania a označovania uznaného osiva druhov poľnohospodárskych plodín vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého osiva, j) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva poľnohospodárskych plodín uvádzaných do obehu. 2 Uvádzanie moreného a nemoreného osiva do obehu (1) Druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých základné osivo možno uvádzať do obehu len morené, sú jačmeň, pšenica, raž, triticale, kukurica, ľan, repa cukrová a mechanicky upravené osivo repy kŕmnej. (2) Certifikované osivo podľa 2 ods. 18 zákona druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v odseku 1 možno uvádzať do obehu nemorené, len ak najvyšší prípustný výskyt semien napadnutých škodlivými činiteľmi nepresiahne hodnoty uvedené v prílohe č.1. (3) Certifikované nemorené osivo druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v odseku 1 možno uvádzať do obehu, ak a) pochádza z uznaného množiteľského porastu, ktorého zdravotný stav je hodnotený deviatimi bodmi alebo siedmimi bodmi, b) bolo podrobené laboratórnym skúškam zdravotného stavu, ktoré vykonal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ) a vydal osvedčenie, že osivo nemusí byť morené. (4) Ak ide o osivo jačmeňa ozimného, pšenice ozimnej, raže a tritikale, možno laboratórne skúšky vykonať podľa odseku 3 písm. b) aj zo semien, ktoré ešte neboli upravené podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2. (5) Osivo podľa odseku 3 musí mať na obale dobre viditeľné a nezmazateľné označenie chemicky nemorené. 3 Hodnotenie a uznávanie množiteľských porastov (1) Množiteľský porast je porast určený na výrobu osiva, prihlásený na uznávanie alebo evidovaný na výrobu štandardného osiva alebo obchodného osiva. (2) Druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré sú ustanovené podmienky hodnotenia a uznávania množiteľských porastov, sú uvedené v prílohách č. 2 až 17, časť 1. Ostatné druhy poľnohospodárskych plodín sa hodnotia podľa kritérií ustanovených pre najbližší druh plodín z hľadiska skupiny taxonomického zaradenia. (3) Hodnotenie a uznávanie množiteľských porastov sa vykonáva v čase, keď je vývoj rastlín na posúdenie najvhodnejší z hľadiska ich sledovaných vlastností. Čas a počet prehliadok množiteľských porastov podľa druhov poľnohospodárskych plodín je uvedený v prílohách č. 2 až 17, časť 2. (4) V množiteľskom poraste sa hodnotí a) celkový stav porastu, ako je jednotnosť, vyrovnanosť, zapojenie, kondícia, poľahnutie a predpokladaná úroda, b) čistota druhu, c) pravosť a čistota odrody, d) zaburinenie porastu, e) zdravotný stav porastu, f) izolácia porastu pred 1. nežiaducim opelením príbuznými druhmi alebo inými odrodami, 2. prenosom škodlivých činiteľov, 3. mechanickým primiešaním iných druhov alebo odrôd, ktoré sa z osiva alebo sadiva vyrobeného z porastu ťažko odstraňujú. (5) Spôsob bodového hodnotenia množiteľských porastov a spôsob overovania kvality preskladneného osiva sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy 1). (6) Množiteľský porast, ktorý nevyhovuje požiadavkám na generáciu, na ktorú bol prihlásený, kontrolný ústav uzná len na generáciu, ktorej pri jeho hodnotení zodpovedá. (7) Kontrolný ústav množiteľský porast neuzná, ak a) nezodpovedá predpísaným požiadavkám, b) v ňom zistí výskyt karanténneho škodlivého organizmu 2). 4 Uznávanie osiva (1) Uznávaniu osiva kontrolným ústavom podliehajú: a) základné osivo Z 1. Superelita SE1, SE2 a SE3, 2. Elita E, 3. Komponenty hybridov Sc a línie L, b) certifikované osivo C 1. generácia C1 alebo hybrid H, 2. generácia C2. (2) Uznávanie osiva vykonáva kontrolný ústav z úradne odobratej vzorky osiva. Požiadavky na kvalitu osiva sú uvedené v prílohách č. 2 až 17. (3) Pri vážnom ohrození zásobovania trhu osivom z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok môže podľa 40 zákona ministerstvo na návrh kontrolného ústavu určiť odlišné kvalitatívne podmienky uznávania osiva na dobu jedného roka. 1) STN Uznávanie osiva a sadiva. 2) 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/ 1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti. 2

3 (4) Postup pri úradnom odbere vzoriek osiva, príprava osiva na odber vzoriek, najmenšia hmotnosť priemerných vzoriek, označovanie a odosielanie vzoriek, ich prevzatie a uloženie sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy 3). (5) Z osiva v obaloch označených úradnými náveskami a uzávermi podľa 7 vykoná osoba, poverená kontrolným ústavom, úradný odber vzorky. Pred úradným odberom vzorky predloží výrobca kontrolnému ústavu osvedčenie o uznaní porastu. (6) Úradný odber vzorky možno vykonať aj pred plnením osiva do obalov, v ktorých sa uvádza do obehu, ak výrobca zaručí identitu osiva až do uzavretia obalu a jeho zaplombovania. Kontrolu plnenia týchto podmienok vykonáva kontrolný ústav. (7) Ak je nedostatok osiva, v odôvodnených prípadoch možno na žiadosť výrobcu uznať základné osivo s čistotou o 1 % nižšou, ako je uvedené v prílohách č. 2 až 17, časti 6, ak jeho klíčivosť zodpovedá predpísaným hodnotám a ak výrobca toto osivo použije na založenie vlastného množiteľského porastu. (8) Ak ide o uznávanie osiva línií a komponentov na výrobu hybridov a základného osiva zelenín a kvetín, môže kontrolný ústav uznať toto osivo len na základe uznania množiteľských porastov a len ak výrobca osivo použije na založenie vlastného množiteľského porastu. (9) Ak je nedostatok osiva, v odôvodnených prípadoch, napríklad za nepriaznivých klimatických podmienok, možno na žiadosť výrobcu uznať základné osivo s klíčivosťou až o 10 % nižšou, ako je uvedené v prílohách č. 2 až 17, časti 6, ak toto osivo použije na založenie vlastného množiteľského porastu. (10) Ak výrobca vykoná po uznaní osiva akúkoľvek manipuláciu s ním, ktorá môže ovplyvniť jeho kvalitu, musí podať žiadosť o nový úradný odber vzorky a nové overenie kvality osiva. (11) Ak osivo svojou kvalitou nezodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohách č. 2 až 17, ale ide o nedostatok odstrániteľný, môže výrobca požiadať o úradný odber ďalšej vzorky, ak vierohodne preukáže, že nedostatok odstránil. (12) Základné osivo a certifikované osivo kontrolný ústav neuzná, ak a) nemá kvalitu, uvedenú v prílohách č. 2 až 17, b) svojím vzhľadom nezodpovedá vyčistenému osivu, najmä ak obsahuje prímesi alebo má vlastnosti, ktoré nie sú v osive obvyklé, c) ak sú v ňom živí skladiskoví škodcovia, okrem roztočov; posúdenie výskytu a škodlivosti roztočov sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy 8), d) obsahuje karanténne škodlivé organizmy 2). (13) Ak výrobca s výsledkom uznania nesúhlasí, môže požiadať o nový úradný odber vzorky. 3) STN Odber vzoriek osiva a sadiva. 5 Štandardné osivo (1) Štandardné osivo sa označuje symbolom S. Možno ho vyrábať z týchto druhov poľnohospodárskych plodín: a) z poľných plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname rastlinných druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe, ale sa registrujú len na žiadosť prihlasovateľa, b) zo zelenín, a to: 1. druhov, uvedených v zozname druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe, 2. odrôd registrovaných len na žiadosť prihlasovateľa, c) z kvetín a liečivých rastlín, a to z odrôd registrovaných len na žiadosť prihlasovateľa, d) z ovocných výpestkov a podpníkov. (2) Prehliadky množiteľských porastov na výrobu štandardného osiva, analýzy tohto osiva, vydávanie osvedčení o pôvode a kvalite tohoto osiva a jeho uvádzanie do obehu môže vykonávať len výrobca, ktorý má na túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa 13 zákona. (3) Prehliadka množiteľského porastu je hodnotenie tohto porastu podľa kritérií uvedených v prílohách. (4) Požiadavky na množiteľské porasty štandardného osiva a na kvalitu vyrobeného štandardného osiva sú uvedené v prílohách č. 2 až 17, časti 2 až 6 a sú rovnaké ako požiadavky na výrobu certifikovaného osiva. (5) Náležitosti osvedčenia o prehliadke množiteľských porastov, osvedčenia o pôvode a kvalite štandardného osiva a náležitosti predpísanej evidencie sú uvedené v prílohách č. 24 až 33. (6) Výrobca štandardného osiva zasiela kontrolnému ústavu a) zoznamy prihlášok v termínoch určených kontrolným ústavom, b) osvedčenia o prehliadkach množiteľských porastov do 15. októbra, c) osvedčenia o prehliadkach množiteľských porastov sadzačiek do 31. marca, d) osvedčenia o pôvode a kvalite štandardného osiva do 30. januára, e) predpísanú evidenciu o výrobe štandardného osiva v predchádzajúcom roku do 30. júna. 6 Obchodné osivo (1) Obchodné osivo sa označuje symbolom O. Možno ho vyrábať a uvádzať do obehu z druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii a nie sú registrované ani na žiadosť prihlasovateľa. (2) Ak výrobca osiva podľa 17 ods. 2 písm. b) 3

4 zákona uvádza na obale obchodného osiva názov odrody, je povinný predložiť morfologický opis odrody kontrolnému ústavu. Tento opis kontrolný ústav využíva pri posudzovaní druhovej a odrodovej pravosti, vyrovnanosti a stálosti odrody počas kontroly porastov určených na výrobu obchodného osiva. (3) Požiadavky na množiteľské porasty na výrobu obchodného osiva a na kvalitu vyrobeného obchodného osiva sú rovnaké ako požiadavky na výrobu poslednej generácie certifikovaného osiva. (4) Náležitosti osvedčenia o prehliadke množiteľských porastov, osvedčenia o kvalite obchodného osiva a predpísanej evidencie sú uvedené v prílohách č. 34 až 39. (5) Výrobca obchodného osiva zasiela kontrolnému ústavu a) zoznamy prihlášok v termínoch určených kontrolným ústavom, b) osvedčenia o prehliadkach množiteľských porastov do 15. októbra, c) osvedčenia o prehliadkach množiteľských porastov sadzačiek do 31. marca. d) osvedčenia o kvalite obchodného osiva do 30. januára, e) predpísanú evidenciu o výrobe obchodného osiva v predchádzajúcom roku do 30. júna. 7 Obaly,, ich označ značovanie anie a uzatvár áranie (1) Osivo uvádzané do obehu, musí byť okrem balíčkovaných chmeľových sadeníc, vrúbľov, škôlkárskych výpestkov a podpníkov, zabalené v čistých a nepoškodených obaloch, a to vo vreciach, kontajneroch, veľkoobjemových vakoch, škatuliach alebo plechovkách. (2) Každý naplnený obal musí byť zabezpečený predpísaným uzáverom proti jeho zámene, proti manipulácii s jeho obsahom a proti znehodnoteniu jeho obsahu a) špagátom s náveskou, zaplombovaným plombou, alebo b) prišitou náveskou ak ide o strojovo zašívané obaly, alebo c) ventilovým uzáverom obalu, uzatváraným tlakom osiva, ak obal nemá iný otvor; uzáver musí mať dĺžku najmenej 22 % šírky obalu, ak ide o osivo, ktorého semená nie sú menšie ako semená pšenice, alebo d) nálepkou alebo samolepiacou páskou, ktorú nemožno odstrániť bez jej porušenia, alebo e) samolepiacim uzáverom, ak ide o papierové obaly alebo zváraným uzáverom, ak ide o plastové obaly, ktoré nemožno otvoriť bez porušenia obalu. (3) Na každom obale musia byť uvedené na náveske údaje podľa 20 zákona. Ak ide o papierové obaly, na ktoré nemožno pripevniť návesky, predpísané údaje musia byť uvedené na každom obale najmenej na ploche veľkosti návesky dobre čitateľným a nezmazateľným písmom. V takomto prípade musí byť označenie obalu doplnené farebnou samolepkou podľa kategórie osiva alebo farebným odlíšením papierového obalu. (4) Vzory návesiek a ich farebné odlíšenie podľa kategórií osiva sú uvedené v prílohe č. 19 a sú záväzné pre všetkých výrobcov. (5) Obaly na základné osivo a na certifikované osivo, okrem originálnych malospotrebiteľských obalov, musia byť označené úradnou náveskou a uzavreté úradným uzáverom. (6) Za úradnú návesku na obaloch uznaného osiva sa považuje náveska vyrobená z dostatočne pevného materiálu, aby sa zabránilo jej poškodeniu pri obvyklej manipulácii. Úradná náveska musí mať podtlač s logom kontrolného ústavu. Veľkosť úradnej návesky je najmenej 110 mm x 67 mm a ak ide o zväzky rastlín, najmenej 120 mm x 20 mm. Ako úradnú návesku možno použiť aj nalepovaciu etiketu najmenej o rozmeroch 110 mm x 67 mm. V prípade, ak predpísané údaje o osive sú uvedené potlačou na obale na ploche najmenej 110 mm x 67 mm alebo ak ide o označenie preskladneného osiva za účelom aktualizácie predpísaných údajov na pôvodnej náveske alebo nalepovacej etikete, je najmenší rozmer 110 mm x 25 mm. (7) Výrobcovia štandardného osiva alebo obchodného osiva označujú údaje na obaloch len firemnou náveskou. Materiál, z ktorého je náveska vyhotovená, rozmery a údaje na nej vytlačené musia spĺňať rovnaké požiadavky ako sú ustanovené pre návesky úradné. Firemná náveska nesmie byť svojím vzhľadom zameniteľná s úradnou náveskou. (8) Požiadavky na malospotrebiteľské balenie osiva, na najvyššiu prípustnú hmotnosť alebo najväčší prípustný počet semien v malospotrebiteľskom obale a na označovanie malospotrebiteľských obalov sú uvedené v prílohe č. 20. (9) Označenie na malospotrebiteľskom obale musí obsahovať a) obchodný názov alebo meno a priezvisko, adresu alebo sídlo výrobcu, baliarne alebo distribútora, b) názov druhu 1. poľných plodín a zelenín v štátnom jazyku; možno ho doplniť aj latinským názvom, 2. kvetín a liečivých rastlín; ak nemajú slovenský názov, uvedie sa latinský názov, c) názov odrody; ak ide o hybridné osivo aj symbol F1 alebo H alebo slovné označenie hybridné osivo, d) kategóriu osiva, e) generáciu osiva, f) ak ide o zmesi, obchodný názov, označenie a percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov a odrôd, g) identifikačné číslo alebo číslo dávky, h) dátum zabalenia, i) dobu použiteľnosti (expiračnú dobu), j) hmotnosť v kg alebo v g, alebo počet kusov semien v obale, k) ak ide o morené osivo, názov použitého moridla a jeho účinnú látku. (10) Malospotrebiteľský obal nemožno v obchodnej sieti porušovať ani za účelom rozvažovania alebo počítania semien. 4

5 8 Pravidlá pestovania zemiakov (1) Základné zemiakové sadivo možno množiť len v sadivových oblastiach. Sadivové oblasti zahŕňajú katastre obcí v nadmorskej výške nad 400 m. (2) Zoznam sadivových oblastí podľa krajov a okresov podľa odseku 1, je uvedený v prílohe č. 21. (3) Každý pestovateľ zemiakov v sadivových oblastiach uvedených v prílohe č. 21, v ktorých sú umiestnené množiteľské porasty zemiakov v kategórii Z, môže založiť porast zemiakov o výmere vyššej ako 0,25 ha len zo sadiva, ktorého zdravotný stav nepresahuje 10% ťažkých vírusových chorôb. (4) Výrobca zemiakového sadiva včas oznámi majiteľom a nájomcom okolitých pozemkov v danej sadivovej oblasti úmysel založiť množiteľský porast zemiakov. Po obdržaní oznámenia musí vlastník alebo nájomca pozemkov v okolí množiteľských porastov plniť povinnosti ustanovené v 21 zákona. (5) Pestovať a množiť odrody zemiakov s poľnou náchylnosťou na rakovinu zemiakov patotyp D1 v kategórii Z možno v oblastiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe č Kontrola dovážaného a vyvážaného osiva (1) Dovážať a následne uvádzať do obehu možno len osivo, ktoré je v krajine pôvodu alebo vývozcu certifikované. Dovezené osivo musí spĺňať tieto ďalšie požiadavky: a) vyhovovať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným pre jednotlivé druhy v prílohách č. 2 až 17, b) ak ide o druhy, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii, dovážaná odroda musí byť zapísaná v listine registrovaných odrôd, c) osivo odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd môže dovážať výrobca podľa 13 zákona ak ide o odrody právne nechránené, len so súhlasom majiteľa alebo prihlasovateľa odrody podľa 3 ods. 2 zákona ; ak ide o odrody právne chránené, len po splnení podmienok podľa osobitného predpisu 4), d) osivo neregistrovaných odrôd druhov, ktorých registrácia je povinná, možno dovážať, len ak je podľa zmluvy o dovoze v Slovenskej republike upravované alebo premnožované výhradne na vývoz, e) ak ide o druhy, ktorých odrody nepodliehajú registrácii, možno osivo dovážať bez obmedzenia, len ak je v krajine pôvodu alebo vývozcu táto kategória osiva certifikovaná. (2) Základné osivo alebo certifikované osivo možno dovážať, ak je v krajine pôvodu alebo vývozcu úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo, a ak je v dovoznej dokumentácii pripojený o tom certifikát, a to: 4) 8 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z.z. a) na osivo poľných druhov, ako sú obilniny, strukoviny, olejniny a priadne rastliny, trávy, ďatelinoviny, repa cukrová a repa kŕmna, ISTA 5) certifikát na potvrdenie semenárskej kvality osiva a OECD 6) certifikát na potvrdenie odrodovej pravosti osiva, b) na sadivo zemiakov certifikát nezávislej úradnej inštitúcie na potvrdenie generácie, zdravotného stavu a odrodovej pravosti sadiva, c) na osivo zelenín, určené na množenie, ISTA certifikát a na osivo zelenín určené na bežné pestovanie semenársky certifikát, ktorý môže vydať aj odborne spôsobilé laboratórium krajiny pôvodu, d) na množiteľský materiál viniča, jahôd a ovocných drevín certifikát nezávislej úradnej inštitúcie na potvrdenie generácie, zdravotného stavu a odrodovej pravosti množiteľského materiálu. (3) Ak ide o dvojstranné dohody medzi kontrolnými ústavmi, môžu byť medzinárodné certifikáty ISTA a OECD nahradené certifikátom príslušnej nezávislej úradnej inštitúcie. (4) Druhy poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname poľnohospodárskych plodín na povinnú registráciu odrôd, možno dovážať v príslušných kategóriách, len ak je v dovoznej dokumentácii pripojený certifikát nezávislej úradnej inštitúcie alebo doklad o kvalite vydaný odborne spôsobilým laboratóriom krajiny pôvodu. (5) Dovozca osiva písomne oznámi kontrolnému ústavu dovoz osiva s uvedením týchto údajov: a) obchodný názov alebo meno a priezvisko, adresa alebo sídlo dovozcu, b) názov druhu a odrody, c) krajina pôvodu osiva, d) kategória a hmotnosť (množstvo) dovezeného osiva, e) obchodný názov alebo meno a priezvisko, adresa alebo sídlo odberateľa dovezeného osiva, ktorý má právo dovezené osivo v Slovenskej republike uvádzať do obehu, f) účel použitia dovezeného osiva na 1. množenie, 2. bežné pestovanie, 3. množenie a úpravu na exportné účely. (6) Dovozca osiva požiada do troch dní po uskutočnení dovozu osiva kontrolný ústav o odber úradných vzoriek za účelom kontroly a posúdenia zhody v kvalitatívnych požiadavkách. Pred odberom úradných vzoriek nesmie dovozca uviesť osivo do obehu. (7) Kontrolu dovozu osiva v malospotrebiteľskom balení podľa prílohy č. 20 vykonáva kontrolný ústav náhodným úradným odberom vzoriek. 5) ISTA International Seed Testing Association je medzinárodné združenie pre semenársku kontrolu, ktorého pravidlami sa kontrolný ústav spravuje pri laboratórnom skúšaní kvality osiva. 6) OECD Organisation for Economic Cooperation and Development je medzinárodná organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, podľa pravidiel ktorej sa kontrolný ústav spravuje pri odrodovej certifikácii osiva v medzinárodnom obchode. 5

6 (8) Na označovanie a uzatváranie obalov dovezeného osiva sa vzťahujú ustanovenia 7. (9) Vyvážať osivo možno iba so súhlasom majiteľa šľachtiteľského osvedčenia 7). (10) Po uzavretí zmluvy o vývoze uznaného osiva je vývozca povinný požiadať kontrolný ústav o vykonanie kontroly vyvážaného osiva. Vývoz štandardného osiva alebo obchodného osiva je vývozca povinný oznámiť kontrolnému ústavu. 10 Skúška z odbornej spôsobilosti (1) Obsahom prípravy na skúšku z odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa 13 zákona je absolvovanie kurzu zameraného na získanie poznatkov z odbornej semenárskej problematiky, právnych predpisov, ako aj smerníc a pokynov vydávaných kontrolným ústavom, týkajúcich sa výroby, spracúvania, dovozu, vývozu a uvádzania do obehu osiva poľných plodín, zelenín, kvetín, liečivých rastlín, jahôd, tabaku, chmeľu, ovocných a viničových výpestkov. (2) Žiadosť o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti podáva žiadateľ kontrolnému ústavu najneskoršie do 15. septembra bežného roka. K žiadosti pripojí a) doklad o absolvovaní strednej školy alebo vysokej školy poľnohospodárskeho alebo prírodovedného zamerania, poskytujúcej vzdelanie v odbore rastlinnej výroby, b) doklad o doterajšej praxi. (3) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou zloženou zo zamestnancov kontrolného ústavu, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ako aj zástupcov samosprávnych organizácií z oblasti šľachtenia a semenárstva. Komisia má najmenej päť členov. Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ kontrolného ústavu. Jej predsedom je zamestnanec kontrolného ústavu. (4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. O vykonaní skúšky sa napíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia komisie a ktorá je podkladom na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. (5) Podmienkou vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je okrem úspešne vykonanej skúšky aj preukázanie žiadateľa, že má na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva do obehu a) pôdny fond vlastný alebo prenajatý, b) technické vybavenie, ako je pozberové a čistiace zariadenie, moričky, baličky a skladové kapacity, c) laboratórium vybavené potrebnými prístrojmi a zariadením na vykonávanie laboratórnych analýz osiva; ak nemá vlastné laboratórium, musí predložiť doklad o zmluvnom zabezpečení vykonávania laboratórnych analýz, d) technické pomôcky na úradný odber vzoriek osiva v skladoch podľa predpisov o odbere vzoriek. (6) Po úspešnom vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti a po preukázaní materiálno-technických podmienok podľa odseku 5 vydá kontrolný ústav žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré podpisuje riaditeľ kontrolného ústavu. 11 Skúšanie a označovanie vegetatívne množených druhov (1) Uznané osivo druhov poľnohospodárskych plodín, vyrobené z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého osiva, sa skúša na výskyt vírusových chorôb a vírusom obdobných organizmov prirodzene sa vyskytujúcich v druhoch vegetatívne množených rastlín metódou testovania na indikátorových rastlinách, serologickými testami alebo inými objektívnymi metódami. Druhy vegetatívne množených rastlín a zoznam chorôb na ktoré sa skúšajú, sú uvedené v prílohách č. 22 a 23. (2) Poľnohospodárske plodiny vyrobené z meristémových kultúr alebo iným vhodným spôsobom na výrobu zdravého osiva, ako sú broskyne, čerešne, dule, hrušky, jablone, marhule, orech vlašský, slivky, višne, egreše, jahody, maliny a ríbezle, ako aj chmeľ a vinič, sa označujú skratkou VF, ak ide o bezvírusový materiál, ktorý bol na základe medzinárodne uznaných metód skúšania deklarovaný ako bez výskytu známych vírusových chorôb a bez vírusom obdobných organizmov prirodzene sa vyskytujúcich v druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 22. (3) Materiál, ktorý je na základe medzinárodne uznaných metód skúšania deklarovaný ako bez výskytu hospodársky dôležitých vírusových chorôb a vírusom obdobných organizmov uvedených v prílohe č. 23 sa označuje skratkou VT. 12 Kontrola kvality osiva (1) Prihlasovanie, uznávanie množiteľských porastov, odber vzoriek osiva a kontrola kvality osiva poľnohospodárskych plodín uvádzaného do obehu sa vykonáva podľa slovenských technických noriem 8), metodiky skúšania osiva a sadiva, metodických pokynov a smerníc, vydávaných kontrolným ústavom a medzinárodných predpisov 9). (2) Ak má byť osivo uznané kontrolným ústavom, výrobca požiada kontrolný ústav o úradný odber vzoriek osiva, o kontrolu jeho kvalitatívnych vlastností a o vydanie dokladu o osive. 7) 8 ods. 5 písm. e) zákona č. 132/1989 Zb. 8) STN , STN , STN ) Medzinárodné predpisy ISTA pre skúšanie kvality osiva. 6

7 (3) Druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrodová pravosť sa kontroluje vegetačnou skúškou, určuje kontrolný ústav. (4) Náhodnú kontrolu štandardného osiva a obchodného osiva vykonáva kontrolný ústav najmä overovaním a) pôvodu osiva určeného na množenie, b) správnosti hodnotenia množiteľského porastu, c) kvality osiva analýzou vzoriek na posúdenie zhody s údajmi o jeho kvalite, deklarovanými výrobcom, d) dodržiavania predpisov na odber vzoriek osiva, e) odrodovej pravosti vegetačnou skúškou, f) správnosti dokladov, vydaných výrobcom o kvalite štandardného osiva a obchodného osiva. (5) Kontrolu dovezeného osiva vykonáva kontrolný ústav na základe oznámenia dovozcu o dovoze osiva najmä a) kontrolou sprievodnej dokumentácie o pravosti odrody a kvalite osiva, b) analýzou úradne odobratých vzoriek dovezeného osiva na posúdenie zhody kvality osiva s údajmi o jeho kvalite deklarovanými vývozcom, c) kontrolou odrodovej pravosti vegetačnou skúškou. (6) O výsledku kontroly vydá kontrolný ústav doklad. (7) Ak dovozca osiva mieni dovezené osivo zušľachtiť obrusovaním, obaľovaním, inkrustovaním alebo iným spôsobom a zušľachtené osivo vyviezť späť do zahraničia, oznámi to písomne kontrolnému ústavu. (8) Kontrolu osiva v obchodnej sieti vykonáva kontrolný ústav náhodnou kontrolou, ktorej účelom je zistiť dodržiavanie predpísaného označovania obalov, predpísanej kvality predávaného osiva a sprievodnej dokumentácie. 13 Prechodné ustanovenie Osvedčenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa posudzujú ako osvedčenia vydané podľa tohto výnosu. 14 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 2. februára 1998 č. 3053/1/ , ktorým sa vykonáva 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 61/1998 Z.z.) 15 Účinnosť Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Minister Pavel Koncoš, v.r.r. 7

8 Príloha č. 1 k výnosu č. 2366/ Najvyšší prípustný výskyt škodlivých činiteľov, pri ktorom možno uvádzať do obehu nemorené certifikované osivo podľa 2 ods. 2. Poľnohospodárska plodina Jačmeň Škodlivý činiteľ Pruhovitosť a škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora graminea, Pyrenophora teres a Helminthosporium spp.) Najvyšší prípustný výskyt semien napadnutých škodlivými činiteľmi v % 2 Pšenica Septoria nodorum, Fuzariózy (Fusarium spp.) Raž Fuzariózy ( Fusarium spp.) 3 Tritikale Fuzariózy (Fusarium spp.) Kukurica Ľan Repa Hubové choroby (Fusarium spp.,diplodia spp., Helminthosporium spp., Ustilago maydis) Colletotrichum linicolum, Polyspora lini, Mycosphaerella linorum, Phoma spp.,fusarium spp. Spála cukrovej repy (Pythium spp., Phoma betae)

9 Príloha č. 2 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty obilnín a na ich osivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Jačmeň siaty ozimný a jarný Hordeum vulgare L. Ovos nahý Avena nuda Ovos siaty Avena sativa L. Pohánka strelovitá Fagopyrum esculentum Moench. Proso siate Panicum miliaceum L. Pšenica letná ozimná a jarná Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol Pšenica tvrdá - ozimná a jarná Triticum durum Desf. Raž siata Secale cereale L. Tritikale Triticosecale Wittm. Časť 2. Kategórie osiva a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počet generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Obilniny okrem prosa siateho Základné osivo Z 4 generácie SE1, SE2, SE3, E, L od vyklasenia do kvitnutia dozrievania Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 od vyklasenia do zrelosti - Hybridizačné porasty H od vyklasenia do kvitnutia dozrievania Štandardné osivo S len u pohánky od vyklasenia do zrelosti - Proso siate Základné osivo Z 2 generácie SE1, E od vymetania do kvitnutia dozrievania Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 od vymetania do zrelosti - Štandardné osivo S od vymetania do zrelosti - Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty obilnín sa nesmú zakladať po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné účely ako na produkciu zrna. Množiteľské porasty základného osiva možno pestovať po obilninách toho istého druhu najskôr po dvoch rokoch pestovania iných plodín. 9

10 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druh Kategória Izolácia na zamedzenie mechanickej prímesi v m obilniny navzájom Najmenšia priestorová izolácia v m od rovnakého od iných druhov druhu druh vzdialenosť Jačmeň Z C 1,0 1, * * jačmeňa * * Ovos Z C 1,0 1, Pohánka Z C, S 1,0 1, pohánky Proso Z C, S 1,0 1, Pšenica letná a tvrdá Z C 1,0 1, Raž Z C 1,0 1, tritikale Tritikale Z C 1,0 1, raže Vysvetlivka: * - od porastov jačmeňa napadnutého sneťou prašnou jačmennou v rozsahu väčšom ako 50 rastlín na 100 m 2 a izolácia medzi jačmeňmi s rozdielnym počtom radov v klase 10

11 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Najvyšší prípustný počet rastlín na 100 m 2 porastu Druh Kategória Iných druhov obilnín Iných odrôd a zreteľne odchylných typov ovsa hluchého a ostatných burinných ovsov, ich hybridov a fatuoidov pohánky tatarskej Jačmeň Z C 2 4 * *2 3 5 *1 - - Ovos Z C 2 4 * *2 0 1 *1 - - Pohánka Z C, S 2 4 * Proso Z C, S 2 4 * Pšenica letná a tvrdá Z C 2 4 * *2 3 5 *1 - - Raž Z C 2 4 * *2 3 5 *1 - - Tritikale Z C 2 4 * *2 3 5 *1 - - Vysvetlivky : *1 - v generácii SE1-0 *2 - v generácii SE1-2 Hodnotenie komponentov a hybridizačných porastov vrátane izolácie pri hybridnej raži sa vykonáva podľa metodiky šľachtiteľa uvedenej v popise odrody. 11

12 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druh Kategória Fuzariózy v klasoch *1 (Fusarium spp.) Sneť prašná pšenicová *2 (Ustilago tritici) Najvyšší dovolený počet rastlín napadnutých chorobami na 100 m 2 porastu (príp.%) Sneť prašná Sneti ovsenné*4 Sneť prosová Sneti rodu Mazľavka jačmeňová *4 Tilletia spp. trpasličia *3 (Ustilago Sphacelotheca s výnimkou (Tilletia (Ustilago avenae Ustilago panicimiliaceli T.controversa controversa) nuda) Levis) Sneť tvrdá jačmeňová (Ustilago hordei) Pruhovitosť jačmeňa Drechslera graminea (Pyrenophora graminea) Jačmeň Z 3% % C 5% % Ovos Z C Proso Z C,S Pšenica letná a Z 3% tvrdá C 5% Raž Z 3% C 5% Tritikale Z 3% C 5% Vysvetlivky: *1 - v generácii SE1 2% *2 - v generácii SE1 2 rastliny *3 - v generácii SE1 5 rastlín *4 - v generácii SE1 nesmie sa vyskytovať - výskyt námeľu v raži - Z 2 ks, C-10 ks 12

13 Časť 6. Kvalita osiva Čistota a klíčivosť Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C Z C Jačmeň siaty Ovos nahý Ovos siaty Pohánka strelovitá Proso siate Pšenica letná Pšenica tvrdá Raž siata Tritikale Prímesi v osive Najvyšší prípustný počet iných druhov v 1000 g osiva z toho Najvyšší prípustný počet z ostatných rastlinných druhov Druhy Kategória Iných rastlinných druhov Iné druhy obilnín Ostatné rastlinné druhy Lipkavec obyč ajný Reďkkev ohnica Ovos hluchý (Avena fatua L.) a ostatné burinné ovse a ich hybridy a fatuoidy Pýr plazivý Jačmeň siaty Ovos *1 Z C Z C Pohánka strelovitá Proso siate *2 Z C, S Z

14 C, S Pšenica letná Pšenica Z C Z tvrdá C Raž siata Tritikale Z C Z C Vysvetlivky : *1 - počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii Z 10 ks/1000 g a v kategórii C 30 ks/1000 g *2 - počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii Z 10 ks/1000 g a v kategórii C 50 ks/1000 g. V uznanom osive ovsa nahého môže byť najviac 5 % obiliek v plevách. V 1000 g pšenice môže byť najviac 200 zŕn v plevách a v osive jačmeňa môže byť najviac 1 % zŕn s osinou dlhšou, ako je dĺžka zrna. Vlhkosť Základná vlhkosť osiva všetkých druhov obilnín môže byť najviac 15 %. Osivo ozimných obilnín určené na výsev v roku zberu možno uznať s najväčšou vlhkosťou 17 % a osivo jarných obilnín určené na výsev v nasledujúcom roku po roku zberu možno uznať s najväčšou vlhkosťou 16 %. Zadina V uznanom osive pšenice, raže, jačmeňa, tritikale a ovsa siateho môže byť najviac 3 % zadiny, v uznanom osive ovsa nahého najviac 5 % zadiny. Obsah zadiny sa zisťuje na sitách s otvormi o šírke: - 2,2 mm pri pšenici ozimnej a jačmeni jarnom, - 2,0 mm pri pšenici jarnej, jačmeni ozimnom a tritikale, - 1,8 mm pri raži a ovse siatom, - 1,5 mm pri ovse nahom. 14

15 Časť 7. Zdravotný stav osiva Choroby a škodcovia Základné osivo Kusov v 1000 g osiva Certifikované osivo Námeľ (sklerocia) 2 4 Snetivé zrná rodu Tilletia spp. a ich časti Hálky háďatka Anguina tritici nesmú sa vyskytovať nesmú sa vyskytovať nesmú sa vyskytovať nesmú sa vyskytovať Osivo obilnín nesmie obsahovať živých škodcov, okrem roztočov posudzovaných podľa STN

16 Príloha č. 3 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty kukurice a na jej osivo Časť 1. Druh Slovenský názov Latinský názov Kukurica siata Zea mays L. Časť 2. Kategórie osiva, typy komponentov a hybridov, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie Názov Prehliadky v čase Základné osivo Z L, Sc Certifikované osivo C 1 generácia H línie a komponenty na výrobu hybridov jednoduchý finálny hybrid Sc trojlíniový finálny hybrid Tc štvorlíniový finálny hybrid Dc na začiatku kvitnutia *1 *3 v plnom kvete *3 na konci kvitnutia *2 *3 odstránenie otcovského komponenta *4 po selekcii šúľkov Vysvetlivky : *1 - keď sa objavia prvé blizny na 5 % materského komponentu, schopné prijať peľ *2 - keď sú ešte blizny na materskom komponente schopné prijať peľ *3 - za prašiacu rastlinu sa považuje rastlina, pri ktorej najmenej 50 mm dlhá vetvička metliny ktoréhokoľvek stebla práši, alebo prášila *4 - otcovský komponent musí byť z množiteľského porastu odstránený po odkvitnutí, najneskôr do 1. septembra daného roku Časť 3. Predplodiny Množiť základné a certifikované osivo kukurice možno po jednom roku od posledného pestovania kukurice. 16

17 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť od cudzieho prášiaceho zdroja kukurice v m Základné osivo Z 500 Certifikované osivo C 300 Kukurice so zvýšeným obsahom lyzínu Základné osivo Z 1000 Certifikované osivo C 800 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných odrôd Najvyšší prípustný počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov v % Najvyšší prípustný výskyt prášiacich rastlín vo fertilnej forme v % v každej z 1. až 3. prehliadke spolu najviac z 1. až 3. prehliadky Najvyšší prípustný počet prášiacich rastlín v sterilnej forme pri každej prehliadke v % Základné osivo Z Certifikované osivo C Vysvetlivky : 0,1 * 0,2 0,5 1,0 0 1,0 2,0 2,0 * - v čase kvitnutia sa takéto rastliny nesmú vyskytovať B) Najvyšší prípustný počet odlišných typov Kategórie odlišné typy šúľkov v % počet xénijných zŕn na 100 ks šúľkov Základné osivo Z 0,0 3 Certifikované osivo C 2,

18 C) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Škodlivý činiteľ Napadnutie v % Helminthosporium maydis a Helminthosporium rostratum Erwinia stewartii (Bacterium stewartii) nesmie sa vyskytovať nesmie sa vyskytovať Prašná sneť kukuričná (Sorosporium holci - sorghi) 5,0 *1 Lámavosť stebiel následkom fuzariózy 15,0 Napadnutie šúľkov hubami rodu Gibberella spp.(fusarium spp.), Penicillium spp., Aspergillus spp.,cephalosporium spp., Nigrospora spp., Diplodia spp. 5,0 *2 Napadnutie šúľkov sneťou kukuričnou (Ustilago maydis) 5,0 *2 Vysvetlivky: *1 - posudzuje sa v otcovských líniách a komponentoch *2 - za napadnutý sa považuje taký šúľok, na ktorom súčet chorých plôch pokrýva viac ako 10 % povrchu šúľka pre finálny hybrid a viac ako 15 % povrchu šúľka pre línie a komponenty Množiteľské porasty kukurice nesmú byť uznané pri silnom napadnutí škodlivými činiteľmi. Silne zaburinené množiteľské porasty nesmú byť uznané. Časť 6. Kvalita osiva Najvyšší prípustný obsah prímesí v 1000 g Kategórie Čistota najmenej v % Klíčivosť najmenej v % počet zŕn inej odrody počet xenijných zŕn počet semien iných kultúrnych druhov a burín Vlhkosť najviac v % Z C V uznanom osive kukurice môžu byť najviac 2 % hmotnosti zŕn, ktoré prepadnú sitom s kruhovými otvormi o priemere 6 mm. Kalibračné rozpätie v rámci frakcie na šírku alebo hrúbku zrna môže byť najviac 2,5 mm. V kalibrovanom uznanom osive môže byť najviac 6 % hmotnosti zŕn mimo kalibračné rozpätie. Vhodnosť osiva na skorý výsev a presný výsev je daná najmenej 90 % hodnotou chladového testu. Osivo kukurice nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, posudzovaných podľa STN

19 Príloha č. 4 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty strukovín a na ich osivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Bôb obyčajný Vicia faba L. Cícer baraní Cicer arietinum L. Fazuľa obyčajná Phaseolus vulgaris L. Hrach siaty Pisum sativum L. Hrachor siaty Lathyrus sativus L. Lupina biela Lupinus albus L. Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius L. Lupina žltá Lupinus luteus L. Peluška hrach siaty kŕmny Šošovica jedlá Vika huňatá Vika panónska Pisum sativum L. ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Lens culinaris Moench. Vicia villosa Roth Vicia pannonica Crantz Vika siata Vicia sativa L. Časť 2. Kategórie a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počty generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Základné osivo Z 4 generácie SE1, SE2, SE3, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S len pre označené druhy * Vysvetlivky: kvitnutia kvitnutia kvitnutia dozrievania dozrievania dozrievania * - označenie druhov, z ktorých možno vyrábať štandardné osivo. 19

20 Časť 3. Predplodiny Druh Kategória Porasty nemožno zakladať Počet rokov Predplodiny Bôb obyčajný Z 4 rovnakého druhu C 4 rovnakého druhu Vika huňatá Vika panónska Z 3 Vika siata C 3 Šošovica jedlá Fazuľa obyčajná Hrach siaty Cícer baraní Peluška - hrach siaty kŕmny Z 2 Hrachor siaty * C 2 Lupina biela * S 2 Lupina úzkolistá * Lupina žltá * rovnakého druhu, alebo iného druhu toho istého rodu rovnakého druhu alebo iného druhu toho istého rodu Vysvetlivky: * - označenie druhov, z ktorých možno vyrábať štandardné osivo. 20

21 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druh Kategória Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukovín navzájom v m Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m Bôb obyčajný Cícer baraní Fazuľa obyčajná Hrach siaty Hrachor siaty Z C Z C Z C Z C Z C S od porastu napadnutého antraknózou a od inej odrody od inej odrody cíceru od porastu fazule napadnutého virózami viac ako 15 % od porastu pelušky od iného druhu a od inej odrody hrachoru Lupina biela Z Lupina žltá Lupina úzkolistá C S Peluška Z Hrach siaty kŕmny C od iného druhu a od inej odrody lupiny od porastu hrachu Šošovica jedlá Vika huňatá Vika panónska Vika siata Z 1 25 C 1 25 Z C Z C Z C od porastu viky od inej odrody viky huňatej od inej odrody viky panónskej od inej odrody viky siatej 21

22 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Najvyšší prípustný počet iných rastlín na 100 m 2 porastu Druh Kategória Iných druhov strukovín Iných odrôd a zreteľne odchylných typov hrachor Lathyrus L. vík kultúrnych a burinných z toho vika ploskosemenná Bôb Z 1 *1 2 *1 obyčajný C Fazuľa Z 1 *1 2 *1 obyčajná C 5 10 Hrach Z 1 *1 2 *1 siaty C 5 10 Šošovica Z 1 *1 2 *1 2 *1 1 *1 jedlá C Vika -siata -panónska -huňatá Z 1 *1 2 *1 1 *2 3 *1 C,S Ostatné Z 1 *1 2 *1 strukoviny C,S 5 10 Vysvetlivky: *1 - v generácii SE1 = 0 *2 - v generácii SE1 a SE2 = 0 22

23 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druh Škodlivé činitele Kategória Počet chorých rastlín v % Vírusové choroby Z C 5 15 Fazuľa obyčajná Bakteriálna škvrnitosť fazule (Pseudomonas siringae ssp. phaseolica a Xantomonas campestris ssp. phaseoli) na strukoch Z C Vírus skorého hnednutia hrachu (Pea early browning virus) Z C nesmie sa vyskytovať Hrach siaty Bakteriálna spála hrachu (Pseudomonas syringae ssp. pisi) na strukoch Z C 5 5 Antraknóza hrachu (Ascochyta pisi), Phoma medicaginis var. pinodella a Mycospharaella pinodes na strukoch Z C Časť 6. Kvalita osiva Čistota a klíčivosť Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C Z C Bôb obyčajný Cícer baraní Fazuľa obyčajná Hrach siaty Hrachor siaty Lupina Peluška Šošovica jedlá Vika Tvrdé semená osiva viky ozimnej sa pripočítavajú ku klíčivým semenám najviac v množstve 20 %. 23

24 Prímesi Druh Počet kusov alebo % v 1000 g Z C Iné kultúrne druhy strukovín vo fazuli, hrachu, šošovici v ostatných strukovinách z toho v hrachu prímes pelušky hrachu siateho kŕmneho 2 4 *1 * *2 8 Vika huňatá vo vike panónskej a naopak Iné odrody a odlišné typy vo fazuli, hrachu, šošovici v ostatných strukovinách Obilné zrná vo vike v ostatných surovinách ,0 % 4 * ,0 % 10 Semená burín a semená ostatných kultúrnych druhov spolu 2 *1 10 z toho ovos hluchý (Avena fatua) 0 0 lipkavec obyčajný (Galium aparine) 0 3 v šošovici vika ploskosemenná 0 5 Vysvetlivky : *1 - v generácii SE1 = 0 *2 - v generácii SE1 a SE2 = 0 Vlhkosť Vlhkosť osiva strukovín môže byť najviac 17 %. Časť 7. Zdravotný stav osiva Druh Bôb, fazuľa, hrach, peluška hrach siaty kŕmny Počet škvrnitých semien v % Z C 5 8 Za škvrnité semená sa považujú semená, ktorých škvrny sú spôsobené patogénmi a súčet škvŕn presahuje 1/6 povrchu semena. Osivo strukovín nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, posudzovaných podľa STN

25 Príloha č. 5 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín a na ich osivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Horčica biela Kapusta sitinová Konopa siata Ľan siaty olejný a priadny Ľaničník siaty Mak siaty Požlt farbiarsky Repica olejnatá Repka olejka Reďkev siata Slnečnica ročná Sója fazuľová Latinský názov Sinapis alba L., Brassica juncea L.,Czern.et Coos. Cannabis sativa L., Linum usitatissimum L., Camelina sativa L., Papaver somniferum L., Carthamus tinctorius L., Brassica rapa L.var.silvestris(Lamk.)Briggs Brassica napus L.var. arvensis(lamk.)thell. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. Helianthus annuus L., Glycine max L.,Merr. 25

26 Časť 2. Kategórie a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počty generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Horčica biela, Kapusta sitinová*, Reďkev siata*, Repica olejnatá*, Repka olejka Základné osivo Z 2 generácie SE1, E kvitnutia dozrievania Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S len u druhov označených * kvitnutia - kvitnutia - Konopa siata* Základné osivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 kvitnutia - kvitnutia - Štandardné osivo S kvitnutia - Ľan siaty, Ľaničník siaty* Základné osivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S len u ľaničníka siateho Mak siaty, Sója fazuľová Základné osivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Slnečnica ročná, Požlt farbiarsky* Základné osivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S len u požltu farbiarskeho Vysvetlivka: kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia dozrievania dozrievania dozrievania dozrievania dozrievania dozrievania dozrievania dozrievania * - druhy, z ktorých možno vyrábať štandardné osivo. 26

27 Časť 3. Predplodiny Druh Horčica biela Kapusta sitinová* Reďkev siata* Repica olejnatá* Repka olejka Konopa siata Ľan siaty Ľaničník siaty* Mak siaty Sója fazuľová Kategória Z C S Z C S Z C S Z C Porasty nemožno zakladať Počet rokov 5 Predplodiny rovnakého druhu a iného druhu rodu Brassica, Camelina, Raphanus a Sinapis 4 rovnakého druhu 5 rovnakého druhu 4 rovnakého druhu Slnečnica ročná Požlt farbiarsky* Z C S rovnakého druhu Vysvetlivka: * - druhy, z ktorých možno vyrábať štandardné osivo. 27

28 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť Druhy Kategórie Izolácia na zamedzenie mechanickej prímesi v m od inej odrody toho istého druhu, hybrida, komponenta v m od iných druhov vzdialenosť v m Hočica biela Kapusta sitinová Konopa siata Ľan siaty Ľaničník siaty Mak siaty Požlt farbiarsky Reďkev siata Repica olejnatá Repka olejka Z od rodu Brassica, 300 Camelina a C Raphanus 200 Z od rodu Brassica, 300 Camelina a C, S Raphanus 200 Z C, S Z C Z C, S Z C Z C, S Z od rodu Brassica, 300 Camelina a C, S Raphanus 200 Z od rodu Brassica, 300 Camelina a C, S Raphanus 200 Z od rodu Brassica, 300 Camelina a C, S Raphanus 200 Z Slnečnica ročná C Komponenty Hybridy Sója fazuľová Z C

29 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Druhy Kategórie Najvyšší prípustný počet iných rastlín na 100 m 2 porastu alebo % Iných kultúrnych druhov Iných odrôd a zreteľne odchylných typov Horčica biela Kapusta sitinová Konopa siata Ľan siaty Ľaničník siaty Mak siaty Požlt farbiarsky Reďkev siata Repka olejka Repica olejnatá Z 2 *1 4 *2 C 4 10 Z 2 *1 4 *2 C, S 4 10 Z 2 *1 2 C, S 4 6 Z 2 *1 10 *3 C 4 40 Z 2 *1 2 C, S 4 6 Z 2 *1 2 *2 C 4 6 Z 2 *1 4 *2 C, S 4 10 Z 2 *1 4 *2 C, S 4 10 Z 2 *1 4 *2 C 4 10 Z 2 *1 4 *2 C, S 4 10 Z 2 *1 0,2 % Slnečnica ročná C 4 0,5 % Komponenty 0 0,2 % Hybridy 4 0,5 % Sója fazuľová Z 2 *1 4 *2 C 4 10 Vysvetlivky : *1 - v generácii SE1-0 *2 - v generácii SE1 2 ks *3 - v generácii SE1 1 ks 29

30 Najvyšší prípustný počet burín na 100 m 2 porastu Druh Kategória lipkavca obyčajného horčice roľnej mätonohu oddialeného a mámivého ľaničníka drobnoplodého reďkvi ohnice blenu čierneho Horčica biela Kapusta sitinová Ľan siaty Ľaničník siaty Mak siaty Reďkev siata Repka olejka Repica olejnatá Z C Z C, S Z 2 C 8 Z 0 C, S 4 Z 0 C 0 Z 0 0 C, S 4 0 Z C Z C, S Najvyšší prípustný počet burín na 100 m 2 porastu Druh Kategória lipkavca obyčajného horčice roľnej mätonohu oddialeného a mámivého voškovníka durkomana reďkvi ohnice blenu čierneho Sója fazuľová Z 0 C 1 V semenných porastoch olejnín a priadnych rastlín sa nesmie vyskytovať kukučina a záraza. 30

31 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druhy Počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi na 100 m 2 porastu v % V druhoch rodu Brassica, Sinapis, Raphanus a Camelina fómové černanie stoniek (Phoma lingam (Tode) Desm.), 2,0 % hľúznatka obyčajná (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) 0,2 % V ľane antraknóza ľanu (Colletotrichum linicolum Pethybr, et Laff.), fuzarióza ľanu (Fusarium oxysporum f.lini (Bolley) Snider et Hansen), usychanie ľanu (Phoma sp.) spolu hnednutie a lámavosť stoniek (Polyspora lini Laff.) septorióza ľanu (Mycosphaerella linorum(wr.), Garcia-Rada...) V maku helmintosporióza maku (Helminthosporium papaveris Saw.) na tobolkách V slnečnici hľúznatka obyčajná (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) v úboroch lámavosť stebiel spôsobená Phomopsis sp. Diaporthe sp., pleseň slnečnicová (Plasmopara halstedii, (Farlow.) Berl.et de Toni) - systémovo napadnuté rastliny 10,0 % nesmie sa vyskytovať nesmie sa vyskytovať 2,0 % 3,0 % nesmie sa vyskytovať V sóji vírusová mozaika sóje (Sója virus 1 (Gardner et Kendrik) Smith) 15,0 % spála sóje (Pseudomonas syringae glycinea) 0,2 % bakteriálne vädnutie (Curtobacterium flaccumfaciens) nesmie sa vyskytovať Diaporthe phaseolorum var.caulivora a var.sojae 0,2 % 31

32 Časť 6. Kvalita osiva Čistota a klíčivosť Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C Z C Horčica biela Kapusta sitinová Konopa siata Ľan siaty Ľaničník siaty Mak siaty Požlt farbiarsky Repka olejka Repica olejnatá Reďkev siata Slnečnica ročná Sója fazuľová

33 Prímesi Druh Kategória Najvyšší prípustný počet semien burín a počet semien kultúrnych druhov iných plodín v 1000 g Prímesí celkom v % Iné odrody v % Horčica biela *1 Kapusta sitinová Konopa siata Ľan siaty *3 Ľaničník siaty *3 Mak siaty *2 Požlt farbiarsky Repka olejka Repica olejnatá Reďkev siata Slnečnica ročná *4 Sója fazuľová Z 0,3 C 0,5 Z 0,1 C, S 0,3 Z 0,1 C, S 0,3 Z 0,1 C 0,3 Z 0,2 C, S 0,3 Z 0,1 C 0,3 Z 0,1 C, S 0,3 Z 0,1 C 0,3 Z 0,1 C, S 0,3 Z 0,1 C, S 0,3 Z 0,1 0,1 C 0,3 0,2 Z 0,2 0,2 C 0,5 0,5 33

34 Najvyšší prípustný počet semien burín a počet semien kultúrnych druhov iných plodín v 1000 g Druh Kategória horčica roľná pýr plazivý mätonoh oddialený a mámivý ľaničník drobnoplodý horčiak štiavolistý voškovník durkoman lipkavec obyčajný Horčica biela *1 Z C Kapusta Z sitinová C, S Ľan siaty *3 Z C Ľaničník siaty *3 Z C, S Požlt Z 10 farbiar. C, S 30 Repka Z olejka C Repica Z olejnatá C, S Reďkev Z siata C, S Sója Z 0 fazuľová C 2 Vysvetlivky: *1 - prímes hnedých semien horčice v horčici bielej môže byť najviac v Z 0,3 % a v C 1,0 % *2 - osivo maku nemožno uznať, ak obsahuje blen *3 - osivo ľanu siateho a ľaničníka siateho nemožno uznať, ak obsahuje kukučinu (Cuscuta sp.) *4 - počet olúpaných semien v slnečnici môže byť najviac v Z 0,1 % a v C 2,0 % Vlhkosť Vlhkosť osiva olejnín môže byť najviac 12 %, okrem sóje fazuľovej, ktorá môže mať vlhkosť najviac 13 %. Obsah kyseliny erukovej Najvyšší prípustný obsah kyseliny erukovej v osive repky môže byť v základnom osive 0,5 % a v certifikovanom osive 1,0 %. 34

35 Časť 7. Zdravotný stav osiva Osivo ľanu z porastu, v ktorom sa zistil výskyt Botrytis spp., Ascochyta linicola, Colletotrichum linii, Fusarium linii a Alternaria spp. nemožno uznať, ak je vo vzorke vyššie percento škodlivých činiteľov, ako 5 % Botrytis spp., 5 % Alternaria linicola, Colletotrichum linii, Fusarium linii spôsobujúce chorobu klíčiacich rastlín, 1 % Ascochyta linicola. Osivo slnečnice nemožno uznať, ak sa zistí Sclerotinia sclerotiorum v základnom osive viac ako 4 ks / 1000 g a v certifikovanom osive viac ako 10 ks / 1000 g. Osivo repky a repice nemožno uznať, ak sa zistí Sclerotinia sclerotiorum v základnom osive viac ako 10 ks / 1000 g a v certifikovanom osive viac ako 20 ks / 1000 g. Osivo olejnín a priadnych rastlín nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN

36 Požiadavky na množiteľské porasty ďatelinovín, tráv, jednoročných krmovín, cirokov a na ich osivo Príloha č. 6 k výnosu č. 2366/ Časť 1. Druhy Ďatelinoviny Slovenský názov Latinský názov Ďatelinoviny * Bôľhoj lekársky Anthyllis vulneraria L. * Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L. * Ďatelina hybridná Trifolium hybridum L. * Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L. Ďatelina plazivá Trifolium repens L. Ďatelina lúčna Trifolium pratense L. * Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum L. * Komonica biela Melitotus albus Med. Ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L. * Lucerna chmeľovitá Medicago lupulina L. Lucerna siata Medicago sativa L. * Ranostaj pestrý Coronilla varia L. * Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop. Trávy * Hrebienka obyčajná Cynosurus cristatus L. * Chrastica trsťovitá Phalaris arundinacea L. Kostrava červená Festuca rubra L. Kostrava lúčna Festuca pratensis Hudson Kostrava ovčia Festuca ovina L. Kostrava trsteníkovitá Festuca arundinacea Schreber * Lesknica kanárska Phalaris canariensis L. * Lipnica hájna Poa nemoralis L. * Lipnica močiarna Poa palustris L. Lipnica lúčna Poa pratensis L. * Lipnica pospolitá Poa trivialis L. 36

37 Slovenský názov Latinský názov * Lipnica stlačená Poa compressa L. Mätonoh mnohokvetý (jednoročný) Lolium multiflorum Lam. var.westerwoldicum Wittm. Mätonoh mnohokvetý (taliansky) Lolium multiflorum Lam. subsp.italicum (A.BR.) Volkart Mätonoh trváci Lolium perene L. * Metlica trstnatá Deschampsia cespitosa /L./ P.Beauv. Ovsík obyčajný Arrhenatherum elatius /L./ P.Beauv. ex J.S.et K.B.Presl * Psiarka lúčna Alopecurus pratensis L. * Psinček tenučký Agrostis capillaris L. * Psinček poplazový Agrostis stolonifera L. * Pýr hrebenitý Agropyron cristatum /L./ Gaerton * Reznačka Ascherenova Dactylis Aschersoniana Graebn Reznačka laločnatá Dactylis glomerata L. * Stoklas bezosťový Bromus inermis Leysser Timotejka lúčna Phleum pratense L. * Timotejka uzlatá Phleum nodosum L. * Trojštet žltkastý Trisetum flavescens /L./ P.Beauv. Mätonoh mnohokvetý x Kostrava trsteníkovitá Mätonoh mnohokvetý x Kostrava lúčna Jednoročné krmoviny a ciroky Lolium multiflorum x Festuca arundinacea Lolium multiflorum x Festuca pratensis * Cirok cukrový Sorghum saccharatum /L./ Moench. * Cirok dvojfarebný Sorghum bicolor /L./ Moench. * Cirok technický Sorghum dochna /Forks./Snowden var. technicum /Koern./ Snowden * Cirok sudánsky Sorghum sudanense /Piper/ Stapf * Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth. * Mohár taliansky Setaria italica /L./P.Beauv. * Slez praslenatý Malva verticillata L. * Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Vysvetlivka: * - u druhov takto označených možno vyrábať štandardné osivo. 37

38 Časť 2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počty generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Ďatelinoviny Základné osivo Z 4 generácie SE1, SE2, SE3, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S len ak ide o druhy označené * Trávy Základné osivo Z 3 generácie SE1, SE2, E od kvitnutia do plnej zrelosti v plnej zrelosti Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 od kvitnutia do plnej zrelosti - Štandardné osivo S len ak ide o druhy označené * Facélia vratičolistá Základné osivo Z 3 generácie SE1, SE2, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 kvitnutia --- Štandardné osivo S Mohár taliansky, slez praslenatý Základné osivo Z 3 generácie SE1, SE2, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 plnej zrelosti --- Štandardné osivo S Ciroky Základné osivo Z 3 generácie SE1, SE2, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S kvitnutia plnej zrelosti 38

39 Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty ďatelinovín sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich štyroch rokoch pred ich výsevom pestované ďatelinoviny alebo ďatelinotrávy. Množiteľské porasty tráv sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokoch pred ich výsevom pestované trávy alebo ďatelinotrávy. Množiteľské porasty jednoročných krmovín a cirokov sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokoch pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Ďatelinoviny Najmenšia priestorová izolácia v m Druh * Kategória od inej odrody toho istého druhu medzi polyploidnými odrodami a diploidnými odrodami Ďatelinoviny okrem Z ďateliny lúčnej C, S Ďatelina lúčna Z C Vysvetlivka: * - na zamedzenie mechanických prímesí pri kultivácii a zbere musí byť množiteľský porast ďatelinovín po celú dobu vegetácie vzdialený najmenej 1m od susedného porastu ďatelinovín a tráv 39

40 Trávy Druh * Kategória Mätonohy od inej odrody toho istého druhu Najmenšia priestorová izolácia v m medzi mätonohmi a krížencami s mätonohmi loloidného typu medzi kostravami a krížencami s mätonohmi festukoidného typu Z C, S Kostravy Lipnica lúčna Lipnica pospolitá Ovsík obyčajný Psinčeky Reznačky Timotejky Trojštet žltkastý Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Mätonoh mnohokvetý x Z Kostrava lúčna loloidného typu C, S Mätonoh mnohokvetý x Z Kostrava lúčna festukoidného typu C, S Mätonoh mnohokvetý x Z Kostrava trsteníkovitá loloidného typu C, S Mätonoh mnohokvetý x Kostrava trsteníkovitá festukoidného typu Z C, S Vysvetlivka: * - množiteľský porast tráv musí byť po celú dobu vegetácie vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ďatelinotráv a najmenej 2 m od fertilných voľne rastúcich spoločenstiev tráv a ďatelinovín (na medziach, priekopách a pod.) 40

41 Jednoročné krmoviny a ciroky Druh Kategória Najmenšia priestorová izolácia v m od inej odrody toho istého druhu od iných druhov toho istého rodu Ciroky a medzirodoví kríženci rodu Sorghum Mohár taliansky Facélia vratičolistá Slez praslenatý Z C, S Z C, S Z C, S Z C, S Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Ďatelinoviny Druhy Ďatelina hybridná Ďatelina lúčna Ďatelina plazivá Ľadenec rožkatý Lucerna siata Iné druhy ďatelinovín timotejky, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina egyptská, lucerny a ľadence ďatelina plazivá, ďatelina hybridná, ďatelina egyptská, komonica biela, ľadence a lucerny timotejky, ďatelina lúčna, ďatelina hybridná, ďatelina egyptská, lucerny a ľadence timotejka, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina egyptská, lucerny a iné druhy ľadencov ďatelina plazivá, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina egyptská, komonica biela, ľadence a lucerna chmeľovitá Počet rastlín na 100 m 2 Z C Ostatné druhy ďatelinovín iné druhy ďatelinovín

42 Trávy Druhy Iné druhy rastlín Z Počet rastlín na 100 m 2 C Hrebienka obyčajná Chrastica trsťovitá * Kostrava červená * metlička, lipnice, medúnok vlnatý, metlica trsťovitá mätonohy, kostravy, ovsík obyčajný, reznačky, stoklasy, pýr plazivý a ovos hluchý z toho: pýr plazivý a ovos hluchý spolu 3 10 kostrava lúčna, kostrava ovčia, mätonohy, reznačky, ovsík obyčajný, pýr plazivý z toho kostrava ovčia 3 10 pýr plazivý 3 5 Kostrava lúčna * kostrava červená, medúnok vlnatý, pýr plazivý, reznačky, stoklasy, ovos hluchý, ovsík obyčajný, mätonohy a kríženci s kostravami z toho pýr plazivý 3 5 stoklas mäkký 5 10 Kostrava ovčia * kostrava lúčna, kostrava červená, mätonohy, reznačky, ovsík obyčajný, pýr plazivý z toho kostrava červená 3 10 pýr plazivý 3 5 Kostrava trsteníkovitá * Kríženci mätonohov a kostráv Lesknica kanárska * Lipnice mätonohy, kostravy, ovsík obyčajný, reznačky, stoklasy, pýr plazivý, ovos hluchý z toho: pýr plazivý a ovos hluchý spolu 3 10 mätonohy a iní ich kríženci, kostravy, rezačky, pýr plazivý z toho : pýr plazivý mätonohy a kostravy spolu mätonohy,kostravy, ovsík obyčajný, reznačky, stoklasy, pýr plazivý a ovos hluchý z toho : pýr plazivý a ovos hluchý spolu 3 10 timotejky, metlička, metlica trsnatá, medúnok, psinčeky a iné druhy lipníc navzájom z toho: iné druhy lipníc

43 Druhy Iné druhy rastlín Z Počet rastlín na 100 m 2 C Mätonohy * kostrava červená, medúnok vlnatý, pýr plazivý, reznačky, stoklasy, ovos hluchý, ovsík obyčajný a tiež iné druhy mätonohov a krížencov s mätonohmi, kostrava lúčna z toho pýr plazivý 3 5 stoklas mäkký 5 10 iné druhy mätonohov a krížencov 3 10 Metlica trstnatá Ovsík obyčajný * timotejky, metlička, lipnice, medúnok vlnatý, psinčeky z toho: lipnice 3 10 metlička, mätonohy, kostrava lúčna, lipnice, ovos hluchý, psiarky, pýr plazivý, reznačky, stoklas mäkký z toho pýr plazivý 3 10 stoklas mäkký 5 10 Psiarka lúčna Psinčeky Pýr hrebenitý * Reznačky * Stoklas bezosťový * metlička, lipnica, medúnok vlnatý, psiarka kolienkatá, ovsík obyčajný, reznačky z toho : psiarka kolienkatá 3 10 timotejky, metlička, lipnice, medúnok vlnatý, metlica trsnatá a iné druhy psinčekov z toho: iné druhy psinčekov 3 10 mätonohy, kostravy, ovsík obyčajný, reznačky, stoklasy, pýr plazivý a ovos hluchý z toho: pýr plazivý a ovos hluchý spolu 3 10 mätonohy, kostravy, ovos hluchý, ovsík obyčajný, pýr plazivý, stoklasy, iné druhy reznačiek navzájom z toho: pýr plazivý 3 10 mätonohy, kostravy, ovsík obyčajný, reznačky, pýr plazivý, ovos hluchý a iné druhy stoklasov z toho: pýr plazivý a ovos hluchý spolu

44 Druhy Iné druhy rastlín Z Počet rastlín na 100 m 2 C timotejka uzlatá 3 5 Timotejka lúčna metlička obyčajná 5 lipnica, medúnok vlnatý a psinčeky ďatelina plazivá a ďatelina hybridná 5 10 timotejka lúčna 3 5 Timotejka uzlatá metlička obyčajná 5 lipnica, medúnok vlnatý a psinčeky ďatelina plazivá a ďatelina hybridná 5 10 Trojštet žltkastý metlička, lipnice, medúnok vlnatý, reznačky Jednoročné krmoviny a ciroky Druh Ciroky a medzirodoví kríženci rodu Sorghum Iné príbuzné druhy na 100 m 2 Základné osivo Certifikovné osivo 5 10 Ostatné jednoročné krmoviny 5 10 Vysvetlivka: * - za jednu rastlinu pýru plazivého sa považuje trs s najviac piatimi klasmi Najvyšší dovolený počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov vo všetkých druhoch ďatelinovín, tráv a jednoročných krmovín v základnom osive 3 ks a v certifikovanom osive 10 ks, v SE1 0 ks. 44

45 Najvyšší prípustný počet burín na 100 m 2 Druhy *1 *2 Kategórie štiavec kučeravý a štiavec tupolistý spolu knôtovka a silenka spolu durman blen čierny penia žttek roľný mrlíky a láskavec ohnutý spolu hlaváčik letný a krvavec men ší spolu Ďatelinoviny Z okrem vičenca C, S Vičenec vlkolistý Z C, S Trávy Z všetky druhy C, S Facélia Z vratičolistá C, S Vysvetlivky : *1 - množiteľské porasty ďatelinovín, tráv, jednoročných krmovín a cirokov nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín *2 - množiteľské porasty ďatelinovín, tráv, jednoročných krmovín a cirokov nemožno uznať pri výskyte kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Orobanche L.) a psiarky roľnej (Alopecurus myosuroides Huds.) B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druhy * Škodlivé činitele Najvyšší prípustný počet alebo % napadnutých rastlín škodlivými činiteľmi na 100 m 2 Z C Ďatelinoviny vírusové choroby 10 % 10 % Trávy - všetky druhy Ovsík obyčajný Ostatné trávy dusivec trávový Epichloe typhina 5 5 sneti-tuburcinia Ustilago Ciroky, Mohár sneti - Ustilaginales Vysvetlivka: * - množiteľské porasty ďatelinovín, tráv, jednoročných krmovín a cirokov nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov 45

46 Časť 6. Kvalita osiva A) Čistota a klíčivosť Čistota v % Klíčivosť v % Druh kategória kategória Z C, S Z C, S Ďatelinoviny Bôľhoj lekársky Ďatelina egyptská Ďatelina hybridná Ďatelina lúčna Ďatelina obrátená Ďatelina plazivá Ďatelina purpurová Komonica biela Ľadenec rožkatý Lucerna chmeľovitá Lucerna siata Ranostaj pestrý Vičenec vikolistý Trávy Hrebienka obyčajná Kostrava červená Kostrava lúčna Kostrava ovčia Kostrava trstenikovitá Chrastica trsťovitá Lesknica kanárska Lipnice Mätonohy Mätonoh x kostrava Metlica trstnatá Ovsík obyčajný

47 Čistota v % Klíčivosť v % Druh kategória kategória Z C, S Z C, S Trávy Psiarka lúčna Psinčeky Pýr hrebenitý Reznačky Stoklas bezosťový Timotejky Trojštet žltkastý Jednoročné krmoviny a ciroky Ciroky Facélia vratičolistá Mohár taliansky Slez praslenatý Medzidruhové hybridy rodu Sorghum B) Prímesi Najvyšší prípustný počet semien prímesí v 1000 g osiva Druhy Kategórie semená iných kultúrnych druhov a burín spolu v kusoch alebo v % v tetraploidných druhoch diploidných semien semená iných kultúrnych a nekultúrnych druhov ďatelinovín spolu Ďatelinoviny Z 0,2 % 3,0 % 0,2 % okrem vičenca C, S 1,5 % 5,0 % 1,5 % Vičenec vikolistý Z 0,2 % - 0,2 % C, S 1,5 % - 1,5 % Hrebienka Z 0,6 % * - - obyčajná C, S 2,5 % - - Metlica trstnatá Z 0,6 % * - - C, S 2,5 %

48 Lipnice Psinčeky Trojštet žltkastý Z 0,6 % * - - C, S 2,5 % - - Z 0,6 % * - - C, S 2,5 % - - Z 0,6 % * - - C, S 2,5 % - - Ostatné druhy Z 0,4 % * 3,0 % - tráv C, S 1,5 % 5,0 % - Jednor. krmoviny Z 0,2 % okrem facélie C, S 1,5 % - - Facélia Z 0,1 % - - vratičolistá C, S 1,5 % - - Vysvetlivka: * - v SE1 najviac 0,2 % iných kultúrnych druhov tráv a burín Poznámka : Pri tetraploidných druhoch ďatelinovín okrem vičenca a v skupine ostatných druhov tráv sa pre uznanie osiva v generácii C2 a S diploidné semená neurčujú. 48

49 Najvyšší prípustný počet semien burín v 1000 g osiva v kusoch alebo v % Druh Kategórie štiavec kučeravý a štiacec tupolistý spolu knôtovka a silenka spolu kukučina (Cuscuta L.) a záraza (Orobanche) hlaváčik letný krvavec menší pýr plazivý psiarka roľná Ďatelinoviny Z 10 * 10 * okrem vičenca C, S Vičenec vikolistý Z 10 * 10 * nesmie sa 10 * 10 * - - C, S vyskytovať Z 0 0,1 % Trávy všetky druhy C, S 50 0,4 % Vysvetlivka: * - v SE1-0 ks nesmie sa vyskytovať C) Vlhkosť Vlhkosť osiva ďatelinovín môže byť najviac l3,0 % a osiva tráv, jednoročných krmovín a cirokov najviac 15,0 %. Časť 7. Zdravotný stav osiva Druhy * Škodlivé činitele Z Najvyšší rozsah napadnutia v % hmotnosti Kategórie C, S Ďatelinoviny Trávy Psinčeky Trojštet žltkastý sklerócia hľúznatky ďatelinovej (Sklerotinia trifolium) a palušky ďatelinovej(typhula trifolii) námeľ a sklerócia iných húb háďatko ovsíkové (Anguina agrostis) háďatko ovsíkové (Anguina agrostis) 0,1 % 0,3 % 0,5 % 1,5 % 0,2 % 1,0 % 0,2 % 1,0 % Vysvetlivka: * - osivo ďatelinovín, tráv, jednoročných krmovín a cirokov nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN

50 Príloha č. 7 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty semenných okopanín a na ich osivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Čakanka siata Cichorium intybus L. Kaleráb kŕmny Brassica oleracea L.,conv.gongyloides Kel kučeravý Brassica oleracea L.,var. acephala Mrkva kŕmna Daucus carota L. Repa cukrová Beta vulgaris L.,ssp.vulgaris var. altissima Doel Repa kŕmna Beta vulgaris L.,conv. crassa (Alef) Časť 2. Kategórie osiva a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počet generácií Repa cukrová, repa kŕmna prvá prehliadka Čas prehliadky sadzačiek druhá prehliadka z predpestovanej sadzačky Čas prehliadky semenačky Základné osivo Z 1 generácia E, L v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia Certifikované osivo C 1 generácia C1, H v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia Kel kučeravý, kaleráb kŕmny Základné osivo Z 1 generácia E, L v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S* v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia 50

51 Kategórie a počet generácií Mrkva kŕmna, čakanka prvá prehliadka Čas prehliadky sadzačiek druhá prehliadka z predpestovaného sadačky Čas prehliadky semenačiek Základné osivo Z 1 generácia E v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia Certifikované osivo C 2. generácie C1, C2 Štandardné osivo S* v technologickej zrelosti pred vysadením - počas kvitnutia Semenné okopaniny - množené priamou metódou Certifikované osivo C 1 generácie C1 Štandardné osivo S po prezimovaní - - počas kvitnutia Množiteľské porasty semenných okopanín sa môžu zakladať aj z letných výsevov tzv. priamou metódou - ponechaním sadzačiek na stanovišti bez presádzania. Množiteľské porasty semenných okopanín možno zakladať len zo základného osiva. Pri prehliadke porastov sadzačiek semenných okopanín založených priamou metódou sa pravosť a čistota odrody neposudzuje. Pre posúdenie odrodovej čistoty a pravosti sa zakladá vegetačná skúška alebo sa vykoná iná skúška. Osivo z takto založených porastov je určené len na plochy bežného pestovania. Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty repy cukrovej a repy kŕmnej možno zakladať najskôr po piatich rokoch od pestovania repy cukrovej, repy kŕmnej a repy šalátovej na tom istom pozemku. Množiteľské porasty kalerábu kŕmneho a kelu kučeravého možno zakladať najskôr po štyroch rokoch od posledného pestovania druhov z čeľade Brassicaceae na tom istom pozemku. Množiteľské porasty mrkvy kŕmnej možno zakladať najskôr po troch rokoch od posledného pestovania toho istého druhu na tom istom pozemku. Množiteľské porasty čakanky možno zakladať najskôr po troch rokoch od posledného pestovania čakanky na tom istom pozemku. 51

52 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druhy Kategórie Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí v m Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť semenných porastov v m Repa cukrová, Repa kŕmna Kel kučeravý Kaleráb kŕmny Z C Z C, S 1000 m od semenných porastov rodu Beta 500 m od kvitnúceho porastu inej variety alebo odrody druhu Brassica olleifera, * 250 m od ich ojedinelého výskytu Mrkva kŕmna Z m od kvitnúceho porastu inej odrody mrkvy, 250 m od kvitnúceho porastu mrkvy obyčajnej lesnej (mrkvús) Čakanka siata C, S Z C, S * 250 m od ich ojedinelého výskytu 1000 m od kvitnúceho porastu inej odrody, variety a druhu čakanky, * 500 m od ich ojedinelého výskytu 200 m od kvitnúcej burinnej čakanky Vysvetlivka: * - nevzťahuje sa na kategóriu základné osivo 52

53 Časť 5. Požiadavky na množiteľské porasty Druh Kategória Najvyšší prípustný počet iných rastlín v poraste v % Rastliny iného príbuzného druhu Rastliny inej odrody a odchylného typu v sadzačkách * v semenných porastoch v sadzačkách * v semenných porastoch Repa Z 0,0 0,1 cukrová C 0,0 0,5 Repa kŕmna Z 0,0 0,1 C 0,0 0,5 Čakanka Z 0,0 0,2 siata C, S 0,5 nesmie sa 0,5 Kaleráb Z 0,0 vyskytovať 0,5 kŕmny C, S 0,5 2,0 nesmie sa vyskytovať Kel Z 0,0 0,5 kučeravý C, S 0,5 2,0 Mrkva Z 0,0 0,5 kŕmna C, S 0,5 2,0 Vysvetlivka: * - podmienkou uznania je odstránenie týchto rastlín do druhej prehliadky Porasty sadzačiek a semenačiek repy cukrovej a repy kŕmnej nemožno uznať, ak sa zistí výskyt rastlín burinných druhov rodu Beta väčší ako 0,05 %. v nich Rastliny burinných druhov rodu Beta sa musia z porastu ihneď odstrániť. Semenné porasty mrkvy kŕmnej nemožno uznať, ak sa v nich zistí výskyt mrkvy obyčajnej lesnej (Daucus carota L.ssp.silvestris Mill.DOM.). Semenné porasty čakanky nemožno uznať, ak sa v nich zistí výskyt burinnej čakanky (Cichorium intybus L.var.intybus.) Porasty sadzačiek i semenné porasty repy cukrovej a repy kŕmnej nemožno uznať, ak sa v nich zistí výskyt rastlín napadnutých vírusovou kučeravosťou (Sugar beet leaf cure virus) a napadnutých rizomániou (Beet necrotic yelow ulin virus). 53

54 Časť 6. Kvalita osiva Čistota a klíčivosť Druhy Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Najnižšia jednoklíčkovosť v % Z C Z C Z, C Čakanka Kaleráb kŕmny Kel kučeravý Mrkva kŕmna Repa cukrová geneticky jednoklíčková mechanicky upravovaná obaľovaná * viacklíčková mechanicky upravovaná obaľovaná * Repa kŕmna geneticky jednoklíčková mechanicky upravovaná obaľovaná * viacklíčková mechanicky neupravovaná nestanovuje sa mechanicky upravovaná obaľovaná * Vysvetlivka: * - ak ide o obaľované osivo, čistota sa posudzuje len na požiadanie a posudzuje sa podľa hodnôt pre upravované osivo

55 Prímesi Druhy Čakanka Kategórie Iné kultúrne druhy a buriny v % Najvyšší prípustný počet semien v 1000 g Iné druhy riep v % Lipkavec v ks Hočica roľná v ks Počet stoniek v ks Z 0, C, S 1, Kel kučeravý Z 0, Kaleráb kŕmny C, S 1, Mrkva kŕmna Z 0, C, S 1, Repa cukrová * geneticky jednoklíčková mechanicky upravovaná obaľovaná viacklíčková Z 0, C 0, Z C mechanicky upravovaná Z 0, C 0, obaľovaná Repa kŕmna * geneticky jednoklíčková Z C mechanicky upravovaná obaľovaná viacklíčková mechanicky neupravovaná Z 0, C 0,2 0, Z C Z 0, C 0,2 0, mechanicky upravovaná Z 0, C 0,2 0, obaľovaná Z C Vysvetlivka: * - výskyt repy burinnej sa určuje vegetačnou skúškou a nesmie byť vyšší ako 0,05 % 55

56 Osivo repy cukrovej a repy kŕmnej možno uznať s kalibračným rozpätím najviac 1,25 mm. Mechanicky upravované a obaľované osivo repy cukrovej a repy kŕmnej možno uznať najviac 2 % pod spodnú a 6 % nad vrchnú hranicu deklarovanej kalibrácie. U osiva určeného k obaľovaniu sa mimokalibračný podiel neposudzuje. Osivá odrôd získaných medzidruhovou hybridizáciou rodu Brassica, alebo iné druhy tohoto rodu v tabuľke neuvedené sa posudzujú podľa požiadaviek pre rod Brassica. Vlhkosť Osivo čakanky, kalerábu kŕmneho, kelu kučeravého a mrkvy kŕmnej možno uznať s vlhkosťou najviac 12 %. Mechanicky upravované a neupravované osivo repy cukrovej a repy kŕmnej možno uznať s vlhkosťou najviac 15 %. Časť 7. Zdravotný stav Osivo semenných okopanín nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN a nesmie byť napadnuté škodlivými činiteľmi, ktoré ohrozujú jeho kvalitu. 56

57 Príloha č. 8 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty zemiakov a na ich sadivo Časť 1. Druh Slovenský názov Latinský názov Zemiak (Ľuľok zemiakový) Solanum tuberosum L. Časť 2. Kategórie sadiva a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie sadiva zemiakov Kategórie a počet generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Tretia prehliadka v čase Základné osivo Z 3 generácie SE1, SE2, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 keď priemerná výška trsov dosiahla 20 cm plnej vegetácie najskôr 10 dní po prvej prehliadke po predčasnom ukončení vegetácie množiteľských porastov Množiteľské porasty generácie SE1 základného sadiva možno rozmnožovať len zo šľachtiteľského sadiva, ktoré vyhovuje týmto podmienkam : 1) pôvod z meristemového množenia bez výskytu vírusových, bakteriálnych a hubových chorôb. 2) pôvod z klonového udržovacieho šľachtenia s najvyšším výskytom vírusových chorôb 0,5 %, hubových chorôb 1 % a bez výskytu bakteriálnych chorôb. Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty zemiakov možno zakladať najskôr po troch rokoch od posledného pestovania zemiakov na tom istom pozemku. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Izolácie porastov 1) riadková - množiteľské porasty zemiakov musia byť od susedného porastu zemiakov oddelené najmenej jedným, zemiakmi nevysadeným riadkom. Úvrate nesmú byť vysadené zemiakmi. 2) priestorová - na zamedzenie prenosu vírusových chorôb sú stanovené najmenšie izolačné vzdialenosti od iných porastov zemiakov s výskytom ťažkých vírusových chorôb nad 5 %. 57

58 Z SE1 SE2, E C1 C2 500 m 300 m 200 m 100 m Ak sú vyselektované rastliny, hľuzy sadivovej veľkosti v nasledujúci deň po selekcii vo vzdialenosti od množiteľského porastu menšej ako je uvedené, považuje sa to za nedodržanie izolačnej vzdialenosti. C Časť 5. Množiteľské porasty Množiteľské porasty zemiakov generácií základného sadiva možno prihlasovať len v sadivovej oblasti (SO). Pozemky určené na množiteľské porasty zemiakov musia byť bez výskytu karanténnych škodlivých činiteľov - rakoviny zemiakov a háďatka zemiakového. Túto skutočnosť musí potvrdiť kontrolný ústav už pri prihlasovaní množiteľských porastov zemiakov do uznávacieho konania. Množiteľské porasty zemiakov nemožno zakladať krájaným sadivom. Porasty zemiakov nemožno uznať v prihlásenej generácii, ak je hustota porastov na 1 ha: v SE1 a SE2 menšia ako rastlín, v E menšia ako rastlín, v Cl a C2 menšia ako rastlín. Množiteľ je povinný robiť počas celej vegetácie negatívne výbery. Negatívny výber sa vykonáva : a) vynášaním nežiaducich rastlín a hľúz z množiteľského porastu, b) ponechávaním vyselektovaných rastlín v poraste, matečné hľuzy a hľuzy sadivovej veľkosti musia byť z porastu odstránené, Porast musí byť nepretržite ošetrovaný insekticídmi bez výskytu živých neokrídlených vošiek. c) chemickým ničením nežiaducich rastlín chemickými prípravkami. Porast sa musí ošetrovať insekticídnymi prípravkami, a musí byť bez výskytu živých neokrídlených vošiek. Tento spôsob ničenia nežiaducich rastlín možno používať len do času, keď hľuzy ešte nedosiahli veľkosť 25 mm. Ak sa pri negatívnom výbere spôsobmi b) a c) zistia živé neokrídlené vošky, musí sa negatívny výber vykonať spôsobom podľa písmena a). 58

59 A/ Najvyšší prípustný počet rastlín iných odrôd a odchylných typov v množiteľských porastoch: Prímes Z SE1, SE2 E C1 C2 C Iné odrody a odchylné typy 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % B/ Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých chorobami Rastliny napadnuté škodlivými činiteľmi v % Škodlivý činiteľ Z C SE1 SE2 E C1 C2 Vírusové choroby spolu 0,5 0,6 1,0 3,0 6,0 z toho ťažké 0,1 0,2 0,4 1,0 3,0 Bakteriálne černanie stoniek 0,0 0,6 1,0 1,5 2,0 Karanténne škodlivé organizmy n e s m ú s a v y s k y t o v a ť Negatívnym výberom neodstránené matečné hľuzy a neodstránené nové hľuzy stanovenej veľkosti sa hodnotia ako rastliny napadnuté ťažkou vírusovou chorobou. Skrátenie vegetácie všetkých generácií základného a certifikovaného sadiva je povinné. Najneskorší termín každoročne určí kontrolný ústav. Pri nedodržaní určeného termínu skrátenia vegetácie sa porast neuzná. Najvyšší prípustný počet obrastov zo 100 rastlín v % Z C SE1, SE2 E C1 C Za obrast sa považuje každý nový výhonok nadzemnej časti rastliny dlhší ako 5cm. Časť 6. Kvalita sadiva A/ Triedenie Uznané sadivo musí spĺňať tieto požiadavky na veľkostné triedenie: a) odrody sadiva zemiakov tvaru guľovitého až oválneho možno triediť na štvorcových sitách o rozmeroch 28 mm až 55 mm, 59

60 b) odrody sadiva zemiakov tvaru hľúz oválneho až dlhooválneho, dlhooválneho až oválneho, dlhooválneho a dlhého možno triediť na štvorcových sitách o rozmeroch 25 mm až 50 mm. Jednotlivé odrody sadiva zemiakov musia byť z dôvodu žiaducej homogenity dodávky vytriedené tak, aby rozdiel medzi hornou hranicou a dolnou hranicou triedenia bol najviac 20 mm. Táto skutočnosť sa musí uvádzať v sprievodnej dokumentácii, na náveskách v riadku Iné údaje, na dodacích listoch a podobne. U odrôd so špecifickým tvarom hľúz môže kontrolný ústav stanoviť iné požiadavky na triedenie. Zaradenie odrôd sadiva zemiakov do skupín podľa tvaru hľúz určuje kontrolný ústav pri ich registrácii. Ak ide o predstihové množenie, navrhuje zaradenie odrôd sadiva zemiakov prihlasovateľ do štátnych odrodových skúšok. B/ Rozsah prípustných nedostatkov v sadive Druhy nedostatkov Najvyššie prípustné hmotnostné % v sadive 1. Hľuzy iných odrôd sadiva zemiakov podľa generácií : SE1 a SE2, 0,00 E, 0,10 C1 a C2 0,20 2. Hľuzy napadnuté alebo poškodené : a) mrazom alebo zaparením, 0,25 b) mokrou hnilobou, 0,25 c) suchou hnilobou, 1,00 d) plesňou zemiakovou (Phytophtora infestans), 1,00 e) mechanicky, škodcami a silno zdeformované, 3,00 f) chrastavitosťou viac ako 1/5 povrchu hľúz, 10,00 g) vločkovitosťou viac ako 1/10 povrchu hľúz, 5,00 h) silným šednutím dužiny až černaním dužiny viac ako 1/3 rezu, 10,00 i) silnou hrdzavitosťou dužiny viac ako 1/10 rezu, 10,00 j) prímes zeminy a iných nečistôt 1,00 3. Hľuzy : a) menšie ako dolná hranica deklarovaného triedenia, 3,00 b) väčšie ako horná hranica deklarovaného triedenia 4,00 Súčet nedostatkov uvedených pod č. 2 písm. a) až d) nesmie presahovať 2 % hmotnosti hľúz a súčet nedostatkov uvedených pod č. 2 až 3 nesmie presahovať 20 % hmotnosti hľúz. 60

61 Za mechanicky poškodené hľuzy sa považujú hľuzy, ktoré sú poškodené do hĺbky väčšej ako 5 mm vrátane poškodenia škodcami. Za poškodenie drôtovcami sa považuje hľuza najmenej s tromi otvormi do hĺbky väčšej ako 5 mm. Za mokrú hnilobu sa považuje hniloba hľúz, spôsobená baktériami Erwinia carotovora, hubou Pythium ultimum a ďalšími pôvodcami spôsobujúcimi mokrú hnilobu. Za suchú hnilobu sa považuje hniloba hľúz, spôsobená hubami Fusarium sp.,phoma sp. a ďalšími pôvodcami spôsobujúcimi suchú hnilobu. Za vločkovitosť sa považuje choroba hľúz, spôsobená hubou Rhizoctonia solani. Sadivo, v ktorom sa vyskytujú karanténne škodlivé činitele, nesmie byť použité na sadivové účely. Časť 7. Zdravotný stav sadiva Uznanie sadiva zemiakov všetkých generácií základného sadiva a certifikovaného sadiva je podmienené výsledkom pozberových skúšok, ktoré sú súčasťou uznávacieho konania. Rozsah skúšania určuje kontrolný ústav. Najvyšší prípustný výskyt vírusových chorôb zistený pozberovými skúškami: Najvyššie prípustné % napadnutia hľúz vírusovými chorobami Z C SE1 SE2 E C1 C V pozberových skúškach sa rastliny, hľuzy napadnuté vírusovými chorobami spôsobenými ťažkými mozaikami (PVY, PVA) a zvinutkou (PLRV) započítavajú bez prepočtu koeficientom 1,0. Napadnutia ľahkými vírusovými chorobami spôsobenými PVM a PVX sa prepočítavajú koeficientom 0,3. Posudzovanie a započítavanie ďalších škodlivých činiteľov určuje kontrolný ústav. 61

62 Príloha č. 9 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty topinamburu a na jeho sadivo Časť 1. Druh Slovenský názov Latinský názov Topinambur Helianthus tuberosus L. Časť 2. Kategórie sadiva a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie sadiva a počet generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Základné osivo Z 1 generácia E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S * 1 generácia kvitnutia alebo plnej vyspelosti stonky po ukončení vegetácie množiteľských porastov Vysvetlivka: * - sadivo topinamburu možno vyrábať ako štandardné sadivo pri dodržaní podmienok vzťahujúcich sa na výrobu certifikovaného sadiva Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty topinamburu možno zakladať najskôr po šiestich rokoch od posledného pestovania topinamburu na tom istom pozemku. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Na zamedzenie mechanických prímesí v topinambure sa musí dodržať priestorová izolačná vzdialenosť od iných porastov najmenej 1 m. 62

63 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín v %, alebo ks na 100 m 2 Prímes Z C, S Iné odrody a odchylné typy topinamburu 0,1 % 0,5 % rastliny zemiakov 2 ks 5 ks B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých chorobami Choroby Z C, S Vírusové choroby 0,5 % 3,0 % Rakovina stoniek (Sclerotinia libertiana Fuck.) 0 0 Prímesi a rastliny napadnuté vírusovými chorobami a rakovinou stonky sa musia priebežne odstraňovať aj s hľuzami z množiteľského porastu topinamburu. Časť 6. Kvalita sadiva Rozsah prípustných nedostatkov v sadive Druh nedostatkov Hľuzy menšie než 30 mm (merané v najkratšom priemere) Najvyššie prípustné množstvo v sadive v % Z C, S 2 5 Hľuzy poškodené hnilobami 3 6 Hľuzy silno poškodené mechanicky, alebo škodcami, ak chýba viac ako 1/4 hľuzy Hľuzy alebo cibule iných rastlinných druhov Mechanická prímes (hlina, kamene a pod.)

64 Príloha č. 10 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty zelenín, koreninových rastlín a na ich osivo a sadivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Aníz Pimpinella anisum L. Baklažán Solanum melongena L. Bôb Vicia faba L. Brokolica Brassica oleracea L. conv. italica (PLENC MARKGR) Čakanka šalátová Cichorium intybus L. var.foliosum HEGL. Čakanka štrbáková Cichorium endivia L. Cesnak kuchynský Allium sativum L. Cibuľa Allium cepa L. Cvikla Dyňa červená Fazuľa záhradná pravá Fenikel obyčajný Beta vulgaris L.subsp. vulgaris,provar. conditiva (ALEF.) HELM Citrullus lanatus (THUNB.) Mansf. Phaseolus vulgaris L. subsp. vulgaris Foeniculum vulgare Mill. Hadomor španielsky Scorzonera hispanica L. Hrach siaty pravý Kaleráb Kapusta obyčajná hlávková Kapusta pekinská Karfiol Kel hlávkový Pisum sativum L. subsp.hortense (Neilr. Aschers. et Graebn.) Brassica oleracea L.conar.gongylodes (L.) MARKGR. Brassica oleracea L. convar.capitata (L.) ALEF Brassica pekinensis (LOUR) Rupr. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) MARKGR. Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.) O.E.Schulz Kel kučeravý Kel ružičkový Brassica oleracea L.convar. viridis (L.) MARKGR. Brasssica oleracea L. convar. gemmifera (DC.) MARKGR. Kôpor voňavý Anethum graveolens L. Koriander siaty Coriandrum sativum L. Kukurica siata cukrová Zea mays L. convar. saccharata KOERN. 64

65 Slovenský názov Kukurica siata pukancová Kvaka Majorán záhradný Mangold Latinský názov Zea mays L. convar. microsperma KOERN. Brassica napus L. convar. napobrassica (L.) RCHB. Majorana hortensis MOENCH. Beta vulgaris L.subsp. vulgaris, convar.vulgaris Melón cukrový Cucumis melo L. Mrkva obyčajná Daucus carota L. Okrúhlica Brassica rapa var. rapa L. THELL Paprika ročná Capsicum annuum L. Paštrnák siaty Pastinaca sativa L. Pažítka Allium schoenoprasum L. Petržlen záhradný Petroselinum crispum (Mill.) A.W. HILL Pór Allium porrum L. Rajčiak jedlý Lycopersicon lycopersicum L. Karst. Rasca lúčna Carum carvi L. Rebarbora vlnitá Rheum rhabarbarum L. Reďkev siata Raphanus sativus L. Reďkev siata pravá (reďkovka) Raphanus sativus L. var. radicula Pers. Šalát siaty Lactuca sativa L. Špargľa Asparagus officinalis L. - Špenát siaty Spinacia oleracea L. Štvorbôčik rozložitý Tetragonia tetragonoides (PALL.) O. KUNTZE Tekvica figolistá Tekvica obrovská Cucurbita ficifolia Bouché Cucurbita maxima DUCH. Tekvica obyčajná Cucurbita pepo L. Uhorka siata Cucumis sativus L. Valeriánka poľná Zeler voňavý Apium graveolens L. Žerucha siata Lepidium sativum L. Valerianella locusta (L.) LATERRADE, emend. BETCKE 65

66 Časť 2. Kategórie osív a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počet generácií Druhy Kategórie a počet generácií Všetky druhy zelenín Z 1 generácia E, L, Sc (komponent na výrobu hybridov) okrem : fazule, hrachu, C 2 generácie C1, C2, H cesnaku a koreninových rastlín S 1 generácia Fazuľa, hrach Cesnak a koreninové rastliny Z C S Z C S 3 generácie SE1, SE2, E 2 generácie C1, C2 1 generácia 2 generácie SE1, E 2 generácie C1, C2 1 generácia Počet a čas prehliadok Druhy Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Sadzačky dvojročných druhov technologickej zrelosti po vytriedení (selekcii) Semenačky dvojročných druhov kvitnutia - Sadzačky dvojročných druhov množené priamou metódou na jeseň po prezimovaní Semenačky dvojročných druhov množené priamou metódou kvitnutia - Cesnak, špargľa, baklažán, rajčiak technologickej zrelosti - Koreninové rastliny, valeriánka poľná, žerucha siata a rebarbora kvitnutia - Hrach, bôb, fazuľa, melón, paprika, uhorky a tekvica (všetky druhy) kvitnutia technologickej zrelosti Kukurica pred kvitnutím kvitnutia * Ostatné jednoročné druhy technologickej zrelosti kvitnutia Vysvetlivka: * - tretia prehliadka po zbere a vytriedení šúľkov 66

67 Časť 3. Predplodiny Skupiny zelenín, rody, druhy Porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch pestované počet rokov predplodiny Rod Brassica 4 rod Brassica Rajčiak 3 rajčiak Aníz, rasca, kôpor, koriander, mrkva a petržlen 3 čeľaď mrkvovité Hrach, fazuľa, bôb 2 rod bôbovité Cvikla, mangold 5 rod Beta Šalát 2 šalát Reďkovka, reďkev 3 rod Raphanus Špenát 2 špenát Cesnak 5 cesnak Ostatné druhy zelenín 1 toho istého alebo príbuzného druhu V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vylučuje. 67

68 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Najmenšie izolačné vzdialenosti množiteľských porastov Druh Z C, S 500 m 300 m Aníz, fenikel, rasca, koriander Brokolica, kaleráb, kel kučeravý, kel ružičkový, karfiol, kapusta Zeler, petržlen Cibuľa, pažítka, pór (semenačka) Čakanka šalátová, čakanka štrbáková Čierny koreň Pekinská kapusta Hrach siaty pravý Kukurica cukrová a pukancová Mrkva od porastu inej odrody toho istého druhu 100 m 50 m od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu * m m * od inej odrody druhu Brassica oleracea 500 m 300 m * od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu m m * od inej odrody toho istého druhu * m m od iného druhu, variety alebo odrody rodu Cichorium 200 m 100 m od divej čakanky 50 m 50 m od inej odrody toho istého druhu m 600 m od inej odrody pekinskej kapusty, od kvaky, okrúhlice, repky a repice * 100 m 100 m od kvitnúceho porastu pelušky m 800 m od iného prášiaceho zdroja kukurice 500 m 500 m od inej odrody mrkvy 250 m 250 m od kvitnúcej mrkvy obyčajnej lesnej * (Daucus carota ssp. silvestris) Uhorky, dyňa červená, melón m m cukrový, tekvica (všetky variety) od porastu inej variety, alebo odrody toho istého druhu * 68

69 Druh Z C, S 600 m 300 m Paštrnák Paprika Reďkev siata, reďkev siata pravá Cvikla a mangold Šalát Špenát Kvaka Okrúhlica od inej odrody toho istého druhu 250 m 250 m od kvitnúceho nekultúrneho paštrnáku * 600 m 600 m medzi odrodami pálivými a nepálivými a medzi zeleninovými a koreninovými 200 m 200 m od inej odrody m m od inej odrody toho istého druhu 200 m 200 m od kvitnúcej ohnice poľnej * m m od inej variety alebo inej odrody druhu Beta vulgaris * 50 m 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m 50 m od Lactuca serriola (L.) * m m od inej odrody toho istého druhu m m od inej odrody kvaky a repky * m 600 m od inej odrody a od repice * Vysvetlivka: * - prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od polovičnej stanovenej minimálnej izolačnej vzdialenosti. Množiteľské porasty zelenín musia byť počas celého vegetačného obdobia vzdialené od susedných porastov medzerou najmenej 1m. 69

70 Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Druhy Najvyšší prípustný počet iných rastlín v % Z C, S Sadzačky dvojročných druhov zelenín, *3, *5 Brokolica, pekinská kapusta, karfiol, šalát, kukurica cukrová a kukurica pukancová (prvá prehliadka) - rastlín iných príbuzných druhov 0,0 0,0 - rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov - v odrodách a líniách 0,5 3,0 - v hybridných porastoch *2 0,2 1,0 Sadzačka mrkvy pri priamej metóde *1, *4 bielych koreňov - 0,2 žltých koreňov - 0,5 pri nepriamej metóde bielych koreňov 0,2 1,0 žltých koreňov 0,5 3,0 pri hybridných porastoch *2 bielych koreňov 1,0 0,5 žltých koreňov 0,2 1,0 Sadzačka cvikly *4 - buľvy s bielymi kruhmi 0,0 0,0 - buľvy s výraznými svetlými kruhmi 2,0 10,0 Sadzačka reďkvi a reďkovky *3 - rastlín iných príbuzných druhov 0,0 0,0 - rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov 2,0 3,0 Vysvetlivky: *1 - priama metóda množenia osiva (nová technológia) je výroba certifikovaného osiva zo sadzačiek ponechaných na stanovišti bez presádzania *2 - línie slúžiace pri hybridizačnom procese ako opeľovač sa po opelení z porastu odstránia *3 - porasty sadzačiek dvojročných druhov zelenín, brokolice, pekinskej kapusty, karfiolu, šalátu, reďkvi a reďkovky je možné uznať za predpokladu, že výskyt iných odrôd a zreteľne odchylných typov nie je vyšší ako najvyšší prípustný počet iných rastlín, za podmienky ich odstránenia *4 - na žlté korene v sadzačkách mrkvy množenej priamou metódou a na buľvy s bielymi a výraznými svetlými kruhmi v sadzačkách cvikly v kategóriách C a S sa nevzťahuje povinnosť ich odstrániť *5 - pri sadzačkách dvojročných druhov zelenín v kategórii C množených priamou metódou, kde nie je spoľahlivosť posúdenia čistoty a pravosti odrody, sa uznanie podmieňuje vegetačnou skúškou 70

71 Druhy Najvyšší prípustný počet iných rastlín v % alebo v ks Z C, S Semenačky dvojročných druhov zelenín, jednoročných druhov zelenín alebo generácií zelenín neuvedených vyššie, koreninových rastlín, rastlín iných príbuzných druhov, rastlín iných odrôd a výrazne odchylných typov 0 0 Iných odrôd a zreteľne odchylných typov - v hrachu a fazuli v generácií SEl, SE2 2 ks - - v ďalších generáciách 5 ks 10 ks - v odrodách ostatných druhov 0,5% 3% - v komponentoch a v hybridných porastoch papriky, rajčiakov a uhoriek skleníkových 0,0 *% 0,0% - v komponentoch a v hybridných porastoch ostatných druhov zelenín 0,0 *% 1% Kukurica cukrová a kukurica pukancová prášiacich rastlín v materskom komponente 0,2 1,0 Semenačka hybridnej cibule, peľove fertilných rastlín v sterilnom materskom komponente 0,2 3,0 Hybridné porasty dyne červenej a melónu cukrového * 1. Jednodomé materské komponenty a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 0,5 5,0 b) rastlín nekastrovaných 0,2 1,0 2. Materské komponenty samičieho charakteru a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 1,0 10,0 b) rastlín neúplne samičích 0,5 5,0 c) rastlín jednodomých 0,0 1,0 Hybridné porasty uhoriek nakladačiek * 1. materské línie dvojlíniových hybridov a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 2,0 neposudzuje sa b) rastlín neúplne samičích 0,4 5,0 c) rastlín jednodomých 0,0 1,0 2. Materské komponenty trojlíniových hybridov a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 0,5 5,0 b) rastlín neúplne samičích 0,0 1,0 c) rastlín jednodomých 0,0 0,0 d) rastlín s hermafroditnými kvetmi nesmie sa vyskytovať 0,0 71

72 Druhy Najvyšší prípustný počet iných rastlín v % alebo v ks Z C, S Hybridné porasty uhoriek poľných šalátových * materské línie a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 3,0 neposudzuje sa b) rastlín neúplne samičích 1,0 8,0 c) rastlín jednodomých 0,0 1,0 Hybridné porasty uhoriek skleníkových * materské línie a otcovské línie samičieho charakteru a) rastlín s ojedinelým výskytom samčích kvetov 0,5 5,0 b) rastlín neúplne samičích 0,0 1,0 c) rastlín jednodomých 0,0 0,0 Vysvetlivka: * - otcovská línia alebo komponent pri hybridizácii má funkciu opeľovača, po opelení sa z porastu odstraňuje Za iný príbuzný druh sa okrem iných botanických druhov považujú tieto prímesi : - zeler buľvový, zeler listový a zeler stopkový, - kel hlávkový, kel ružičkový a kel kŕmny, - kukurica cukrová, kukurica pukancová a kukurica siata, - fazuľa záhradná a fazuľa poľná - hrach záhradný, hrach poľný a peluška, - paprika koreninová a paprika zeleninová, - petržlen koreňový a vňaťový, - uhorky nakladačky, uhorky poľné šalátové, uhorky skleníkové a uhorky s hermafroditnými kvetmi. V hybridizačných porastoch sa výskyt iných príbuzných druhov, iných príbuzných odrôd a zreteľne odchylných typov posudzuje pri obidvoch komponentoch samostatne. Pre uznanie porastu je rozhodujúci celkový výskyt týchto rastlín v obidvoch komponentoch. Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich vyskytujú buriny, od ktorých tento predpis určuje najmenšiu priestorovú izolačnú vzdialenosť pre zamedzenie nežiaduceho opelenia. 72

73 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druhy Škodlivý činiteľ Najvyššie prípustné % napadnutých rastlín na 100 m 2 Cesnak Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci) 1 Fazuľa Antraknóza (Colletotrichum lindemuthianum) posudzuje sa na strukoch Bakterióza (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola a Xanthomonas campestris pv. phaseoli) posudzuje sa na strukoch Vírusové choroby Hrach skoré hnednutie hrachu (Pea early browning virus) Antraknóza hrachu (Ascochyta pisi), Phoma medicaginis var. pinodella a Mycosphaerella pinodes na strukoch Baktériova spála hrachu (Pseudomonas syringae pv. pisi) Helminthosporium maydis Helminthosporium rostratum nesmie sa vyskytovať 10 5 nesmie sa vyskytovať nesmie sa vyskytovať Kukurica Sneť prašná kukuričná (Sorosporium holci - sorghi) Sneť kukuričná (Ustilago maydis) 5 5 Rajčiak Choroby stebla spôsobené hubami rodu Giberella (Fusarium), Penicillium, Cephalosporium, Nigrospora a Aspergillus Bronzovitosť rajčiaka (Tomato spotted wilt tospovirus) Bakteriálne vädnutie rajčiakov (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) 5 5 nesmie sa vyskytovať Bakteriálna škvrnitosť rajčiakov (Xantomonas vesicatoria) Šalát Vírusové choroby 5 Vysvetlivka: * - % napadnutých plodov 5 * 73

74 Časť 6. Kvalita osiva a sadiva A) Čistota a klíčivosť Druhy Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C, S Z C, S Aníz Baklažán Bôb Brokolica Čakanka šalátová Čakanka štrbáková Cibuľa Cvikla *1 70 *1 Dyňa červená Fazuľa Fenikel Hadomor španielsky Hrach Kaleráb Kapusta hlávková Kapusta pekinská Karfiol Kel hlávkový Kel kučeravý Kel ružičkový Koriander Kôpor Kukurica cukrová (75 *2) 85 (75 *2) Kukurica pukancová Kvaka Majorán Mangold Melón Mrkva

75 Druhy Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C, S Z C, S Okrúhlica Paprika Paštrnák Pažítka Petržlen Pór Rajčiak Rasca Rebarbora Reďkev siata Reďkev siata pravá - reďkovka Šalát Špargľa Špenát Štvorbôčik *3 80 *3 Tekvica Uhorka Valeriánka Zeler Žerucha

76 B) Prímesi a vlhkosť Najvyšší prípustný počet semien prímesí v 1000 g alebo % Druhy semená iných kultúrnych druhov a semená burín spolu semená iných odrôd, iných typov a semien xénijných Z C, S Z C, S Aníz 0,5 1,0 - - Baklažán 0,3 0,5 - - Bôb 2 ks 8 ks 2 ks 30 ks Brokolica 0,5 1,0 - - Čakanka šalátová 0,5 1,0 - - Čakanka štrbáková 0,5 1,0 - - Cibuľa 0,3 0,5 - - Cvikla 0,3 0,5 - - Dyňa červená 0,1 0,3 - - Fazuľa 2 ks 8 ks 2 ks 30 ks Fenikel 0,5 1,0 - - Hadomor španielsky 0,5 1,0 - - Hrach 2 ks *4 8 ks *4 2 ks 30 ks Kaleráb 0,5 1,0 - - Kapusta hlávková 0,5 1,0 - - Kapusta pekingská 0,5 1,0 - - Karfiol 0,5 1,0 - - Kel hlávkový 0,5 1,0 - - Kel kučeravý 0,5 1,0 - - Kel ružičkový 0,5 1,0 - - Koriander 0,5 1,0 - - Kôpor 0,5 1,0 - - Kukurica cukrová 4 ks 10 ks 4 ks 60 ks Kukurica pukancová 4 ks 10 ks 4 ks 60 ks Kvaka 0,5 1,0 - - Majorán 0,5 1,0 - - Mangold 0,5 1,0 - - Melón 0,1 0,3 - - Mrkva 0,5 *5 1,0 *

77 Najvyšší prípustný počet semien prímesí v 1000 g alebo % Druhy semená iných kultúrnych druhov a smená burín spolu semená iných odrôd, iných typov a semien xénijných Z C, S Z C, S Okrúhlica 0,5 1,0 - - Paprika 0,3 0,5 - - Paštrnák 0,5 1,0 - - Pažítka 0,5 1,0 - - Petržlen 0,5 *6 1,0 *6 - - Pór 0,3 0,5 - - Rajčiak 0,3 0,5 - - Rasca 0,5 1,0 - - Rebarbora 0,5 1,0 - - Reďkev siata 0,5 1,0 - - Reďkev siata pravá (reďkovka) 0,5 1,0 - - Šalát 0,3 0,5 0,1 0,3 Špargľa 0,3 0,5 - - Špenát 0,5 1,0 - - Štvorbôčik 0,5 1,0 - - Tekvica 0,1 0,3 - - Uhorka 0,1 0,3 - - Valeriánka 0,5 1,0 - - Zeler 0,5 1,0 - - Žerucha 0,5 1,0 - - Vysvetlivky: *1 - jednoklíčkovosť geneticky jednoklíčkových odrôd cvikly musí byť najmenej 90 %, podiel trojklíčkových a viacklíčkových plodov môže byť najviac 3 % *2 - osivo kukurice cukrovej typu super sweet možno uznať s klíčivosťou najmenej 75 % *3 - priemerný počet klíčencov na 100 plodov *4 - osivo kategórie Z najviac 0 ks pelušky, osivo kategórie C, S z celkového počtu najviac 2 ks pelušky *5 - osivo kategórie Z najviac 0 % semien petržlenu, osivo kategórie C, S najviac 0,2 % semien petržlenu *6 - osivo kategórie Z najviac 0 % semien mrkvy, osivo kategórie C, S najviac 0,2 % semien mrkvy * 7 počet škvrnitých semien v % pri bôbe, fazuli a hrachu najviac 5% pre Z a 8% pre C 77

78 Vlhkosť a pu- Vlhkosť osiva fazule a bôbu môže byť najviac 17 %, hrachu 15 %, špenátu, cvikly, kukurice cukrovej kancovej 14 %, ostatných druhov zelenín a koreninových rastlín 13 %. Vlhkosť osiva zelenín a koreninových rastlín sa skúša náhodne. Vlhkosť osiva na balenie do plynotesných obalov na dlhodobé skladovanie musí byť v rozmedzí 5 % až 10 % podľa druhu zeleniny. C) Najnižšia prípustná hybridnosť Druhy Najnižšia prípustná hybridnosť v % Cibuľa, kapusta, kaleráb, karfiol, kel 95 Kukurica cukrová a kukurica pukancová a) hybridné komponenty 98 b) finálne hybridy 95 Dyňa červená a melón cukrový a) na báze jednodomého materského komponenta 85 b) na báze materského komponenta samičieho charakteru 95 Uhorky skleníkové 97 Uhorky nakladačky 95 Uhorky šalátové poľné 90 Paprika a rajčiak 95 D) Kvalita sadzačky cibule Druhy poškodenia Cibuľa naklíčená, poškodená a neškodné prímesi spolu z toho : cibuľa napadnutá suchou alebo mokrou hnilobou Najvyššia prípustná hmotnosť v % 10 5 Sadzačka cibule musí byť suchá, vyzretá a v krčku zatiahnutá, zbavená nadbytočných šupiek a s dĺžkou vňate najviac 50 mm. Prímes iných odrôd a viditeľne odchylných typov v sadzačke cibule určenej na výrobu základného osiva sa nesmie vyskytovať, v sadzačke cibule na výrobu certifikovaného osiva a štandardného osiva môže byť najviac 1 %. 78

79 Triedenie sadzačky cibule Triedenie podľa veľkosti malé triedenie 7 mm až 15 mm veľké triedenie 15 mm až 20 mm jednotné triedenie 7 mm až 20 mm Triedenie na sitách s pozdĺžnymi otvormi (najvyšší prípustný podiel cibulí mimo stanoveného rozpätia v % hmotnosti) 7 mm až 15 mm najviac 20 % cibúľ s veľkosťou od 15 mm do 20 mm a pod 7 mm 15 mm až 20 mm najviac 20 % cibúľ s veľkosťou od 7 mm do15 mm a od 20 mm do 25 mm 7 mm až 20 mm najviac 20 % cibúľ s veľkosťou od 20 mm do25 mm a pod 7 mm s podmienkou, že podiel cibúľ o veľkosti 7 mm až 15 mm bude najmenej 30 % hmotnosti E) Kvalita sadiva cesnaku Druhy poškodenia Najvyšší prípustný výskyt v % Nevyhovujúce sadivo celkom 10 z toho : z toho : cibule mechanicky poškodené, 8 cibule poškodené suchou alebo mokrou hnilobou 6 cibule napadnuté háďatkom (Ditylenchus dipsaci) 2 V sadive cesnaku môže byť najviac 3 % cibúľ podsadbových. Podsadbové cibule sú také cibule, ktoré majú priečny priemer menší ako 35 mm ak ide o paličák a menší ako 30 mm ak ide o nepaličák. V sadive cesnaku v generácii SE1 a E sa nesmú vyskytovať cibule iných odrôd a zreteľne odchylných typov, v generácii C1 a C2 ich smie byť najviac 2 %. Sadivo cesnaku nesmie obsahovať viac ako 5 % cibúľ rozpadnutých a naklíčených. Vňať nemôže byť dlhšia ako 70 mm a korienky nie dlhšie ako 30 mm. Osivo nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN

80 Príloha č. 11 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty liečivých rastlín a na ich osivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov * Generatívne množené Archangelika lekárska Angelica archangelica L., c Bazalka pravá Ocimum basilicum L., c Benedikt lekársky Cnicus benedictus L., c Borák lekársky Borago officinalis L., c,s Černuška siata Nigella sativa L., c Divozel veľkokvetý Verbascum densiflorum Bertol. c Horec žltý Gentiana lutea L., c Ibiš lekársky Alcea officinalis L., c,s Ibiš ružový Alcea rosea L., c,s Ihlica roľná Ononis arvensis L., c Jablčník obyčajný Marrubium vulgare L., c,s Jastrabina lekárska Galega officinalis L., c Komonica lekárska Melilotus officinalis L., Pallas, c Konopica žltkastobiela Leuzea šuštivá Galeopsis ochroleuca Lam., /Dalanum segetum (Necker,Dostál) Leuzea rhapontica /L./ Holub, /Rhaponticum carrthamoides Viid.Iljin/ c c Levanduľa lekárska Levandula angustifolia Miller c Ligurček lekársky Levisticum officinale Koch. c Lopúch väčší Arctium lappa L., c Ľubovník bodkovaný Hypericum perforatum L., c Ľuľkovec zlomocný Atropa bella-donna L., c Marena farbiarska Rubia tinctorum L., c Marinka voňavá Galium odoratum L.Scop. c Materina dúška Thymus vulgaris L., c Medovka lekárska Melissa officinalis L., c 80

81 Slovenský názov Latinský názov * Náprstník vlnatý Digitalis lanata Ehrh., c Nechtík lekársky Calendula officinalis L., s,c Oman pravý Inula helenium L., c Pamajorán obyčajný Origanum vulgare L., c Pupalka dvojročná Oenothera biennis L., c Rebarbora dlaňová Rheum palmatum L,. c Rebríček obyčajný Achillea millefolium L., c Repík lekársky Agrimonia eupatoria L., c Rumanček kamilkový Matricaria recutita L., c Ruta voňavá Ruta graveolens L., c Saturejka vytrvalá Saturea montana L., c Saturejka záhradná Saturea hortensis L., c Senovka grécka Trigonella foenum - graecum L., c Silybum mariánske Silybum marianum (L.) Gaertn, c Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L., c Slez lesný maurský Malva silvestris L. ssp. mauritiana (L.) Asch.-Graeb., c,s Srdcovník obyčajný Leonarus cardiaca L., c Šalvia lekárska Salvia officinalis L., c Yzop lekársky Hyssopus officinalis L., c Valeriána lekárska Valeriana officinalis L., c,s Zemežlč menšia Centaurium erythracea Rafn. c 81

82 Vegetatívne množené Slovenský názov Ibiš lekársky Medvedica lekárska Mäta klasnatá Mäta pieporná Oman pravý Palina dračia Puškvorec obyčajný Rešetliak prečisťujúci Ruman spanilý - rímsky Ruža šípová Sladkovka hladkoplodá (Sladké drievko hladkoplodé) Vysvetlivka: * s - samoopelivé druhy c - cudzoopelivé druhy Latinský názov Althaea officinalis L., Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr. Mentha spicata L., Mentha x piperita L., Inula helenium (L.) Gaertn. Artemisia dracunculus L., Acorus calamus L., Rhamnus purshianus DC. Onamaemelum nobile (L.) All (Anthemis nobilis L.) Rosa canina L., Glycyrrhiza glabra L., 82

83 Časť 2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie osiva a počty generácií Prehliadka v čase Liečivé rastliny generatívne množené Sadzačky v roku založenia Základné osivo Z 1 generácia E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 jesene Štandardné osivo S Semenné porasty (semenačky) : Základné osivo Z 1 generácia E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 kvitnutia Štandardné osivo S Liečivé rastliny vegetatívne množené: Základné osivo Z 1 generácia E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 plnej vegetácie Štandardné osivo S Trvalé druhy a viacročné druhy možno pestovať na tom istom pozemku najviac 3 roky. Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanček kamilkový možno množiť na tom istom pozemku až po piatich rokoch od posledného roku pestovania rumančeka kamilkového. 83

84 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druhy Kategórie Najmenšia izolačná vzdialenosť na zamedzenie mechanickej prímesi v m Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m * Generatívne množené Vegetatívne množené Z C, S Z C, S Vysvetlivka: *- najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť sa vzťahuje len na cudzoopelivé druhy Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Najvyšší prípustný počet rastlín Druhy Kategórie Iného príbuzného druhu v % Iných odrôd a odchylných typov v % Generatívne množené Z C, S Vegetatívne množené Z C, S Množiteľské porasty liečivých rastlín nemožno uznať, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva čistením ťažko odstraňujú. B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich zistí výskyt karanténnych škodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môže byť aj silný výskyt ostatných chorôb a škodcov. 84

85 Časť 6. Kvalita osiva a sadiva Osivo liečivých rastlín Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C, S Z C, S Archangelika lekárska Bazalka pravá Benedikt lekársky Borák lekársky Černuška siata Divozel veľkokvetý Horec žltý Ibiš lekársky Ibiš ružový Ihlica roľná Jablčník obyčajný Jastrabina lekárska Komonica lekárska Konopica žltkastobiela Leuzea šuštivá Levanduľa lekárska Ligurček lekársky Lopúch väčší Ľubovník bodkovaný Ľuľkovec zlomocný Marena farbiarska Marinka voňavá Materina dúška Medovka lekárska Náprstník vlnatý Nechtík lekársky Oman pravý Pamajorán obyčajný Pupalka dvojročná Rebarbora dlaňová

86 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C, S Z C, S Rebríček obyčajný Repík lekársky 95 * 95 * Rumanček kamilkový 90 * 90 * Ruta voňavá Saturejka vytrvalá Saturejka záhradná Senovka grécka Silybum mariánske Skorocel kopijovitý Slez lesný-maurský Srdcovník obyčajný Šalvia lekárska Yzop lekársky Valeriána lekárska Zemežlč menšia Vysvetlivka: * - Čistota môže byť nižšia o 5 %, ak sú príčinou zníženej čistoty neškodné nečistoty z časti semien alebo kvetenstva. Najvyšší prípustný podiel semien iných druhov Kategória % Z C, S 0,2 1,0 Požiadavky na kvalitu štandardného osiva a obchodného osiva musia byť zhodné s požiadavkami na kvalitu certifikovaného osiva. 86

87 Sadivo liečivých rastlín Druh Koreňové odrezky, šľahúne, stolony a výhony Dĺžka a priemer najmenej v mm Najmenší počet nadzemných výhonkov na rastline v ks Pupene, očká počet v ks Puky najmenej v mm Počet korienkov najmenej v ks Ibiš lekársky 30 *1 Medvedica lekárska 3 Mäta klasnatá Mäta pieporná 100 *1 3 Oman pravý 20 *2 Palina dračia 150 *1 Puškvorec obyčajný 150 *1 3 Rešetliak prečisťujúci 4 Ruman spanilý-rímsky 20 *1 5 Ruža šípová 3 3 Sladkovka hladkoplodá Vysvetlivky: *1 - dĺžka *2 - priemer 200 *1 10 *2 Sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené. 3 Časť 7. Zdravotný stav osiva Osivo a sadivo nesmie byť silne napadnuté chorobami. Osivo a sadivo nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN

88 Príloha č.12 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty kvetín a na ich osivo Časť 1. Druhy Latinský názov Slovenský názov * Letničky Ageratum houstonianum Miller Agerát mexický c Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter Psinček jemný c Amaranthus caudatus L. Láskavec chvostnatý c Amberboa moschata (L.)DC. Amberboa mošusová c Ammobium alatum R.Br Piesočník krídlatý c Antirrhinum majus L. Papuľka väčšia c Brachycome iberidifolia Benth. Krátkochĺpok iberkolistý c Briza maxima L. Traslica najväčšia Bromus lanceolatus Roth Stoklas veľkoklasý s Calendula officinalis L. Callistephus chinensis (L.)Nees Nechtík lekársky Astrovka čínska Celosia argentea L. Plamenník striebristý c Centaurea americana Nutt. Nevädzovka americká c Centaurea cyanus L. Nevädza poľná c Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., non hort. Nevädza cisárska c Chrysanthemum carinatum Schousboe - c Chrysanthemum multicaule Desf. - c Chrysanthemum segetum L. Chryzantémovka siatinová c Clarkia unguiculata Lindley Klarkia pôvabná c Cleome hassleriana Chodat Kleoma tŕnitá c Consolida ambiqua (L.)P.Ball et Heyw. - c Consolida regalis S.F. Gray Ostrôžka poľná pravá c Convolvulus tricolor L. Pupenec trojfarebný c Coreopsis basalis (Otto et A.Dietr.)S.F.Blake - c Coreopsis grandiflora T.Hogg ex Sweet Kráska veľkoúborová c 88

89 Latinský názov Slovenský názov * Coreopsis tinctoria Nutt. Kráska farbiarska c Cosmos bipinnatus Cav. Krasuľka perovitá c Cosmos sulphureus Cav. - c Cynoglossum amabile Stapf et J.R.Drumm. Psojazyk čínsky c Dahlia pinnata Cav. Georgína premenlivá c Dianthus caryophyllus L. Klinček záhradný c Dianthus chinensis L. Klinček čínsky c Diascia barberae Hook. - Dimorphotheca sinuata DC. Dvojtvárnik vykrojený c Dolichos lablab L. Lablab obyčajný Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.)N.E.Br. Poludňovkovec sedmokráskovitý c Eschschotlzia californica Cham. Slncovka kalifornská c Euphorbia marginata Pursh Gaillardia pulchella Foug. Mliečnikovka obrúbená Kokarda rozkošná Gazania rigens (L.) Gaertn. Gazánia lesklá c Godetia grandiflora Lindl. Godécia veľkokvetá c Gomphrena haageana Klotzsch Gomfréna haagska c Gypsophila elegans M.Bieb. Gypsomilka úhľadná c Helenium amarum (Raf.)Rock - Helianthus annuus L. Slnečnica ročná c Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. Slamiha slamienková c Helipterum humboldtianum (Gaudich.)DC. - Helipterum roseum Benth Slamihovka ružová Iberis amara L. Iberka horká c Iberis umbellata L. Iberka okolíkatá c Impatiens balsamina L. Netýkavka balzamínová s Impatiens waleriana Hook.fil. Netýkavka sultánska s Kochia scoparia (L.)Schrader Kochia metlovitá c Lagurus ovatus L. Zajačka vajcovitá c Lathyrus odoratus L. Hrachor voňavý s Lavatera trimestris L. Slezovec trojmesačný s Leucanthemum paludosum (Poiret)Bonnet et Barratte - c Limonium bonduellei (Lestib.f.) Kuntze - c 89

90 Latinský názov Slovenský názov * Limonium sinensis Kuntze - c Limonium sinuatum (L.)Miller Limonka zohnutá c Limonium sinuatum (L.)Miller x Limonum bonduellei (Lestib. f.)kuntze - c Linum grandiflorum Desf. - s Lobelia erinus L. Lobelka drobná c Lobularia maritima (L.)Desv. Lobulária prímorská c Lonas annua (L.)Vines et Druce - Malope trifida Cav. Slezovka trojzárezová c Matricaria maritima L. - c Matthiola incana (L.)R.Br Fiala sivá s Mimulus luteus L. Čarodejka žltá c Mirabilis jalapa L. Nocovka jalapovitá c Nemesia strumosa Benth. Nemezia žľaznatá c Nemesia versicolor E.Meyer ex Benth. - c Nicotiana alata Link et Otto Tabak krídlatý c Nicotiana x sanderae hort. Sander ex Will.Watson Tabak záhradný c Nigella damascena L. Černuška damascénska c Ocimum basilicum L. Bazalka pravá c Panicum capillare L. Proso vláskovité c Papaver somniferum L. Mak siaty c Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen. Perovec huňatý c Penstemon hartwegii Benth - Phacelia campanularia A.Gray - Pharbitis purpurea L.Voigt Povojník purpurový c Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová s Phlox drummondii Hook. Flox Drummondov c Portulaca grandiflora Hook. Portulaka veľkokvetá c Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk. - c Reseda odorata L. Rezeda voňavá c Ricinus communis L. Ricín obyčajný Rudbeckia hirta L. Rudbekia srstnatá c Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav. Jazylka zohnutá c 90

91 Latinský názov Slovenský názov * Salvia farinacea Benth. - c Salvia patens Cav. - c Salvia splendens Sello ex Nees Šalvia ohnivá c Salvia viridis L. Šalvia zelená c Sanvitalia procumbens Lamk. Sanvitalia poliehavá Scabiosa atropurpurea L. Hlaváč tmavopurpurový c Scabiosa stellata L. - c Schizanthus x wisetonensis Low. Schizant hybridný c Silene coeli-rosa (L.)Godron - c Silene pendula L. Silenka previsnutá c Tagetes erecta L. Aksamietnica vzpriamená c Tagetes patula L. Aksamietnica rozložitá c Tagetes patula L. x Tagetes erecta L. - c Tagetes tenuifolia Cav. - c Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. Rimbaba obyčajná Tithonia rotundifolia (Miller) S.F.Blake - Tropaeolum majus L. Kapucínka väčšia c Ursinia anethoides (DC.)N.E.Br. Urzínia kôprovitá c Venidium fastuosum (Jacq.)Stapf Venídium c Verbena bonariensis L. Železník argentínsky Verbena canadensis (L.)Britton - Verbena x hybrida Voss Železník hybridný c Verbena rigida Sprengel Železník tuhý Xanthisma texanum DC. - Xeranthemum annuum L. Suchokvet ročný c Zinnia elegans Jacq. Cínia pôvabná Zinnia haageana Regel - c Dvojročné kvetiny Alcea rosea L.Car. Topoľovka ružová c Bellis perennis L. Sedmokráska obyčajná c Campanula medium L. Zvonček prostredný c Cheiranthus cheiri L. Cheirant voňavý s Dianthus barbatus L. Klinček bradatý c 91

92 Latinský názov Slovenský názov * Dianthus caryophyllus L. Klinček záhradný c Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. Nezábudka lesná c Senecio bicolor (Willd.)Tod. Starček dvojfarebný c Viola x wittrockiana Gam. Fialka sirôtková Trvalky Achillea filipendulina Lam. Rebríček Alyssum montanum L. Tarica horská c Alyssum saxatile L. Taričník skalný c Anemone coronaria L. Veternica vencová c Aquilegia x cultorum Bergmans Orlíček c Aster alpinus L. Aster amellus L. Campanula carpatica Jacq. Campanula glomerata L. Campanula persicifolia L. Delphinium x cultorum Voss Digitalis purpurea L. Doronicum orientale Hoffm. Astra alpínska Astra kopcová Zvonček karpatský Zvonček klbkatý Zvonček broskyňolistý Stračonôžka pestovaná Náprstník červený Kamzičník východný Echinacea purpurea (L.)Moench Echinacea purpurová c Gaillardia aristata Pursh - Gentiana acaulis L. Moench. Horcokvet bezbyľový Gentiana septemfida Pallas - Geum chiloense Balbis Kuklík čílsky Goniolimon tataricum (L.)Boiss. Gypsophila paniculata L. Goniolimon tatársky Gypsomilka metlinatá Heliopsis helianthoides (L.)Sweet Slnečníčka drsná Heuchera sanquinea Engelm. Heuchera krvavá Incarvillea delavayi Bureau et Franchet - Incarvillea grandiflora Bureau et Franchet - Lathyrus latifolius L. Hrachor širokolistý s Leontopodium alpinum Cass. Leucanthemum maximum (Ram.)DC. Lewisia cotyledon (S.Wats.)Robins Plesnivec alpínsky Margaréta veľkoúborová Levízia kalifornská 92

93 Latinský názov Slovenský názov * Liatris spicata (L.)Willd. Linum flavum L. Linum perenne L. Lupinus polyphyllus Lindley Liatra klasnatá Ľan žltý Ľan trváci Lupína mnoholistá Lychnis chalcedonica L. Kukučka hustokvetá Molucela lewis - Oenothera missouriensis Sims Pupalka missourská Papaver alpinum L. Papaver nudicaule L. Papaver orientale L. Penstemon barbatus (Cav.)Nutt. Penstemon x hybridus Groenl. et Rümpl Mak tatranský Mak holý Mak východný Penstemon briadkatý Penstemon hybridný Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. Balónovník veľkokvetý Primula denticulata J.E. Smith Prvosienka zúbkatá c Primula elatior (L.)Hill Prvosienka vyššia c Primula x pubescens Jacq. Prvosienka páperistá c Primula vulgaris Hudson Prvosienka bezbyľová c Rudbeckia hirta L. Rudbekia srstnatá Silene schafta S.G.Gmel - c Tanacetum coccineum (Willd.) - Trollius x cultorum Bergm. Žltohlav pestovaný Verbascum olympicum Boiss. - Viola cornuta L. Fialka ostrohatá c Cibuľoviny a hľúznaté rastliny Allium L. Begonia x tuberhybrida Voss Canna indica L. Convallaria majalis L. Crocus L. Dahlia pinnata Cav. Freesia Eckl. ex Klatt Gladiolus L. Hippeastrum x hortorum Maatsch Cesnak Begónia hľuznatá Kana indická Konvalinka voňavá Šafran Georgína premenlivá Frízia Mečík Zornica hybridná 93

94 Latinský názov Slovenský názov * Hyacinthus orientalis L. Lilium L. Narcissus L. Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern Tulipa L. Hyacint východný Ľalia Narcis Siningia okrasná Tulipán Skleníkové generatívne množené rastliny Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop Asparágus Sprengerov c Asparagus setaceus (Kunth) Jessop Asparágus perovitý c Begonia semperflorens Link et Otto Begónia vždykvitnúca c Begonia x tuberhybrida Voss Begónia hľuznatá c Calceolaria x herbeohybrida Voss Papučka hybridná c Capsicum annuum L. Paprika ročná c Clivia miniata Regel Klívia červená c Coleus blumei Benth. Koleus Blumeho c Cyclamen persicum Miller Cyklámen perzský c Freesia Eckl. ex Klatt Frízia c Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook. Gerbera Jamesonova c Hippeastrum x hortorum Maatsch Zornica hybridná c Pelargonium zonale (L.)Ĺ Hérl Muškát krúžkovaný c Petunia x hybrida Vilm. Petúnka hybridná c Primula malacoides Franchet Prvosienka slezovitá c Primula obconica Hance Prvosienka kalíškatá c Primula praenitens Ker-Gawl. Prvosienka čínska c Primula vulgaris Hudson Prvosienka bezbyľová c Senecio cruentus (Masson ex L Hér.)DC. Starček cineráriový c Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern Siningia okrasná c Vysvetlivka: *c - cudzoopelivé s - samoopelivé 94

95 Časť 2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Druh Kategórie Prehliadka v čase Všetky druhy Časť 3. Predplodiny Základné osivo Z 1 generácia E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Štandardné osivo S 1 generácia Obchodné osivo O kvitnutia kvitnutia kvitnutia kvitnutia Množiteľské porasty kvetín nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku pestovaný ten istý druh kvetín alebo druh, ktorého osivo je ťažko odlíšiteľné alebo vyčistiteľné. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druh Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m * Letničky Ageratum Amaranthus Amberboa Antirrhinum Calendula Callistephus Celosia Centaurea Clarkia Cleome Consolida 100 m od inej odrody toho istého druhu V poraste sa nesmie vyskytovať iný druh rodu Amaranthus 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 10 m pri porastoch na výrobu základného osiva medzi plnokvetými odrodami 100 m medzi odrodami jednoduchými 100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými 50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a nízkymi 100 m od iného druhu a inej odrody Celosia 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50m od inej odrody toho istého druhu 50 m od iného druhu a odrody Consolida 95

96 Druh Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m * Convolvulus Coreopsis Cosmos Dianthus, caryophylus, chinensis Dimorphoteca Dorotheanthus Eschscholzia Gaillardia Gazania Godetia Gypsophila Helianthus Helichrysum Helipterum Iberis Impatiens Limonium bonduellei sinuatum Lobelia Lobularia Malope Matricaria Mimulus Nemesia Nicotiana Nigella Papaver Pharbitis Phlox Portulaca Reseda Rudbeckia 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od iného druhu a odrody Godetia 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila 500 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 100 m Limonium sinuatum od Limonium bonduellei 200 m od inej odrody toho istého druhu 200 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu a od burinovitých typov 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od iného druhu a odrody Nemesia 100 m od iného druhu a odrody Nicotiana 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od divej formy rezedy 100 m od inej odrody toho istého druhu 96

97 Druh Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m * Salvia Scabiosa Silene Tagetes Tanacetum Tropaeolum Venidium Verbena x hybrida Xeranthemum Zinnia 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m medzi odrodami toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu Dvojročky Alcea Bellis Campanula medium Dianthus Myosotis Senecio bicolor Viola x witrockiana Aquilegia Delphinium Gaillardia Gypsophila Lupinus Papaver Primula Rudbeckia Silene Tanacetum Viola 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky 100 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 100 m od iného druhu Senecio a inej odrody Senecio bicolor 100 m od inej odrody toho istého druhu Trvalky 100 m od iného druhu a odrody Aquilegia 50 m od inej odrody Delphinium 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila 50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého bôbu 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho 100 m od Primula vulgaris a Primula elatior a medzi odrodami toho istého druhu 100 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa nesmie vyskytovať Viola x wittrock. a divé druhy Viola 97

98 Druh Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m * Skleníkové rastliny Begonia Pelargonium Petunia technická izolácia medzi líniami, technická izolácia otcovského komponenta od všetkých materských línií, s ktorými nevytvára rodičovský pár komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu porasty E a komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu Primula Senecio Vysvetlivka : * - hodnoty sa vzťahujú aj na obchodné osivo technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu Každý množiteľský porast kvetín musí byť počas celého vegetačného obdobia vzdialený od susedných porastov medzerou najmenej 0,60 m. Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Kategórie Najvyšší prípustný výskyt rastlín v % iných druhov kvetín iných odrôd a typov kvetín Z 0 0 C,S

99 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Druh Škodlivý činiteľ * Najvyšší prípustný výskyt rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi v % Canna Dahlia Gladiolus Vírusové choroby prejavujúce sa silnou mozaikou listov Vírusové choroby prejavujúce sa vzrastovou depresiou Škvrnitosť kvetov spôsobená vírusom mozaiky uhorkovej Z C,S 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 Hyacinthus Hniloby - Xanthomonas campestris p. hyacinti nesmú sa vyskytovať Lilium Narcissus Pelargonium Tulipa Vírusové choroby prejavujúce sa ťažkou mozaikou listov alebo pestrokvetosťou Vírusové choroby prejavujúce sa pruhovitosťou listov Hniloby - Xanthomonas campestris pv. pelargonii Vírusové choroby prejavujúce sa pestrokvetosťou, pruhovitosťou a krúžkovitosťou listov 0,5 2,0 0,5 2,0 nesmú sa vyskytovať 0,5 2,0 Vysvetlivka: * - napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneď odstrániť a zničiť Časť 6. Kvalita osiva A) Čistota a klíčivosť Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Ageratum Agrostis Achilea Alcea Alyssum Amaranthus Amberboa

100 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Ammobium Anemone Antirrhinum Aquilegia Asparagus Aster Begonia x semperflorens Begonia x tuberhybrida Bellis Brachycome Briza Bromus Calceolaria Calendula Callistephus Campanula medium trvalé druhy Capsicum Celosia Centaurea americana ostatné druhy Cheiranthus Chrysanthemum Clarkia Cleome Clivia Coleus Consolida Convolvulus Coreopsis Cosmos Cyclamen

101 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Cynoglossum Dahlia Delphinium Dianthus Diascia Digitalis Dimorphoteca Dolichos Dorotheanthus Echinacea Eschscholzia Euphorbia Freesia Gaillardia Gazania Gentiana Geum Godetia Gomphrena Goniolimon Gypsophila Helenium Helianthus Helichrysum Heliopsis Helipterum Heuchera Hippeastrum Iberis Impatiens balsamina Impatiens waleriana Incarvillea

102 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Kochia Lagurus Lathyrus odoratus latifolius Lavatera Leontopodium Leucanthemum Liatris Limonium bonduellei - počet klíčkov v 20 g vylúskané Limonium sinnuatum - počet klíčkov v 20 g vylúskané Limonium sinensis Linum Lobelia Lobularia Lonas Lupinus Lychnis Malope Matricaria Matthiola Mimulus Mirabilis Molucela Myosotis Nemesia Nicotiana Nigella Oenothera

103 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Ocimum Panicum Papaver Pennisetum Pelargonium Penstemon Petunia Phacelia Pharbitis Phaseolus Phlox Platycodon Portulaca Primula malacoides obconica praenitens ostatné trvalé druhy Psylliostachys Reseda Ricinus Rudbeckia Salpiglossis Salvia Sanvitalia Scabiosa Schizanthus Senecio Silene Sinningia Tagetes Tanacetum Trollius

104 Druh Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z, C,S Tithonia Tropaeolum Ursinia Venidium Verbascum Verbena x hybrida rigida ostatné druhy Viola Xanthisma Xeranthemum Zinnia Výskyt semien iných kultúrnych druhov a semien burín v kategórii základné osivo môže byť najviac kategórii certifikované a štandardné osivo najviac 1,0 %. 0,2 %, v Vlhkosť osiva určeného do plynotesných obalov, alebo pre dlhodobé skladovanie môže byť najviac 8 %. 104

105 B) Kvalita sadiva Druh Meraný rozmer Veľkosť v mm najmenej Begonia tuberhybrida priemer 30 Crocus obvod 30 Dahlia - hľuzy s neporušeným krčkom dlhým najviac 50mm, najmenej s 2 hľuzkami úplne vyvinutými veľkosťou zodpovedajúcou príslušnej skupine odrôd Gladiolus odrody drobnokveté obvod 60 odrody veľkokveté obvod 80 Hyacinthus obvod 140 Lilium pumilum obvod 40 L. ázijské hybridy a L. willmottiae obvod 80 ostatné skupiny L. obvod 120 Narcissus odrody trubkovité a odrody veľkokorunné obvod 120 ostatné skupiny obvod 100 Tulipa tarda T. turkestanica T. urumiensis obvod 30 T. fosteriana T. kaufmanniana T. praestans obvod 70 záhradné odrody a ostatné botanické druhy obvod 90 Cibule a hľuzy jednotlivých druhov sa zaraďujú do veľkostných skupín, pričom veľkostná skupina najmenšou veľkosťou cibúľ alebo hľúz, musí obsahovať najmenej 95 % kvetuschopných cibúľ alebo hľúz. s Cibule a hľuzy väčších veľkostných skupín musia byť všetky kvetuschopné. Požiadavky na najmenšiu veľkosť triedenia sa nevzťahujú na materiál určený na ďalšie množenie. 105

106 Časť 7. Zdravotný stav Druh Škodlivý činiteľ Najvyšší prípustný počet cibúľ alebo hľúz napadnutých škodlivými činiteľmi v % Begonia x tuberhybrida Crocus Dahlia Hniloby - Fusarium sp., Penicillium sp. a iné 4 Hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp, Penicillium sp. a iné Háďatká - Ditylenchus dipsaci Kuhn nesmie sa vyskytovať - Ditylenchus destructor nesmie sa vyskytovať Bakteriálna nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens) Bakterióza - Corynebacterium fascians Hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Sclerotinia sp. a iné Bronzovitost rajčiakov (Tomato spotted wilt tospovirus) 8 nesmie sa vyskytovať nesmie sa vyskytovať 8 nesmie sa vyskytovať Bakterióza - Corynebacterium fascians nesmie sa vyskytovať - Pseudomonas gladiolii pv. gladiolii 12 Gladiolus Hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Stromatinia sp. Živé strapky - Taenithrips simplex 8 nesmú sa vyskytovať Háďatko - Ditylenchus dipsaci Kuhn nesmie sa vyskytovať 106

107 Druh Škodlivý činiteľ Najvyšší prípustný počet cibúľ alebo hľúz napadnutých škodlivými činiteľmi v % Hyacinthus Lilium Narcissus Tulipa Bakteriálna hniloba - Xanthomonas campestris pv. hyacinthi Hniloby - Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Erwinia nesmie sa vyskytovať Rhizoglyphus sp. 8 Háďatka - Ditylenchus dipsaci Kuhn - Ditylenchus destructor Bakterióza 4 nesmú sa vyskytovať - Corynebacterium flaconfascians nesmie sa vyskytovať Hniloby - Botrytis sp., - Rhizoglyphus sp 8 Hniloby - Botrytis sp., - Rhizoglyphus sp. 8 Cibuľovka narcisová (Lampetia eqeustris) nesmie sa vyskytovať Cibuľovka škodlivá (Eumerus strigatus) Háďatká nesmie sa vyskytovať - Ditylenchus dipsaci Kuhn nesmie sa vyskytovať - Ditylenchus destructor nesmie sa vyskytovať Hniloba - Sclerotinia tuliparum nesmie sa vyskytovať Nevyhovujúcich cibúľ spolu: 16 z toho najviac: Fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum) 4 Škvrny a sklerócie Botrytis tulipea 8 Vápenatenie cibúľ - Penicillium sp., Rhizoglyphus sp. 4 Silné poškodenie cibúľ gumózou 4 Háďatká - Ditylenchus dipsaci Kuhn nesmie sa vyskytovať - Ditylenchus destructor nesmie sa vyskytovať Osivo nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, ktorých výskyt sa posudzuje podľa STN

108 Príloha č. 13 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty tabaku a na jeho osivo Časť 1. Druh Slovenský názov Latinský názov Tabak virgínsky Nicotiana tabacum L. Časť 2. Kategórie osiva a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počet generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Základné osivo Z začiatku pred dozretím 1 generácia E,L kvitnutia plodov *4 Certifikované osivo C začiatku *1 pred dozretím *4 2 generácie C1, C2, H kvitnutia *2,*3 plodov *5 Štandardné osivo S začiatku *1 pred dozretím *4 1 generácia kvitnutia *2,*3 plodov *5 Vysvetlivky: *1 - ak ide o výrobu hybridného osiva prehliadka sa vykoná na začiatku kríženia *2 - ak ide o výrobu hybridného osiva, výrobca je povinný prihlásiť osobitne otcovský komponent a materský komponent *3 - pri prvej prehliadke technicky opeľované rastliny určené na výrobu hybridného osiva môžu mať najviac 120 kvetov s tyčinkami *4 - porast na výrobu hybridného osiva tabaku môže mať najviac 60 označených toboliek s hybridným semenom na jednej rastline, uvedený počet sa vzťahuje aj na generáciu E *5 - generácia C1, C2 a S môže mať na jednej rastline najviac 80 toboliek. Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty tabaku sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli pestované v po-sledných štyroch rokoch tabak, zemiaky, rajčiny, uhorky, bôb, fazuľa, lucerna siata na semeno, konopa siata, slnečnica, astry, petúnia a cínia. 108

109 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druh Kategória Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť medzi odrodami a líniami v m Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť od porastov zemiakov, papriky, bôbu, rajčiakov, uhoriek, lucerny siatej na semeno, cínií, astier, fazule, slnečnice, konope a petúnií v m Tabak virgínsky Z C,S Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Druh Kategória Najvyšší prípustý počet rastlín na 100 m 2 porastu iných druhov iných odrôd Tabak virgínsky Z C,S nesmú sa vyskytovať nesmú sa vyskytovať Množiteľské porasty a hybridizačné porasty tabaku nemožno uznať, ak sa v nich vyskytujú zárazy (Orobanche L.ssp.), kukučiny (Cuscuta L. ssp.) a ak je v nich silný výskyt ostatných burín. B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Škodlivý činiteľ napadnuté rastliny v % Z C,S Hnednutie žiliek tabaku (Potato virus Y) 0 1 Iné vírusové choroby : mozaika tabaku (Tobaco Mosaicus Virus) Bronzovitosť tabaku (Tomato spootted wilt virus) mozaika uhorky (Cucumber Mosaicus Virus) biela škvrnitosť tabaku (Tobaco White Spot) 2 10 Množiteľské porasty tabaku nemožno uznať, ak sa v nich zistí výskyt karanténnych škodlivých činiteľov. Množiteľské porasty tabaku nemožno uznať pri silnom napadnutí chorobami a škodcami. 109

110 Časť 6. Kvalita osiva Čistota a klíčivosť Druh Tabak virgínsky Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Z C,S Z C,S Prímesi Osivo tabaku nesmie obsahovať semená zárazy (Orobanche ssp.) a kukučiny (Cuscuta ssp.). Prímes ostatných burín môže byť najviac 0,1 %. Hmotnosť tisíc semien (HTS) Typ tabaku Najnižšia hmotnosť 1000 semien v g Virgínsky 0,068 Polovirgínsky 0,068 Burley 0,055 Cigarový 0,071 Časť 7. Zdravotný stav Osivo tabaku nesmie obsahovať živých škodcov okrem roztočov, posudzovaných podľa STN

111 Príloha č. 14 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty jahôd a ich osivo a sadivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Jahoda mesačná Jahoda záhradná veľkoplodá Latinský názov Fragaria vesca L. var. semperflorens (Duch.) Sér Fragaria ananassa Duch. (syn. Fragaria grandiflora Ehrh.) Množiteľský materiál (fri- Druh Množiteľský porast Matečná rastlina Osivo jahôd Sadivo jahôd Chladené sadivo gosadba) Meristémové sadivo Poznámka ucelená výsadba matečných rastlín rovnakej odrody, kategórie, generácie, zdravotnej triedy a rovnakého ročníka založenia rastlina použitá na založenie alebo doplnenie množiteľského porastu, určená na výrobu sadiva nie viac ako na dve vegetačné obdobia nažky z vybraných súplodí jahody mesačnej najviac jednoročné rastliny vyrastené na odnožiach matečných rastlín jahody záhradnej veľkoplodej sadivo jahôd, ktoré je po pozberovej úprave dlhodobo skladované pri nízkej teplote prvá generácia vzhľadovo normálnych rastlín rozmnožených po ozdravovacom procese in vitro z vybraných matečných rastlín Sadivo jahody záhradnej veľkoplodej meristémového pôvodu sadivo, ktoré na začiatku každého cyklu množenia (generácie SE1, E a C1) pochádza z meristémového sadiva 111

112 Časť 2. Kategórie a počet generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Kategórie a počet generácií Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Jahoda záhradná veľkoplodá Základné sadivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované sadivo C 2 generácie C1, C2 Zdravotné triedy bezvírusový materiál (VF) testovaný materiál (VT) netestovaný materiál (neoznačený) Jahoda mesačná Základné osivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované osivo C 2 generácie C1, C2 Zdravotné triedy bezvírusový materiál (VF) testovaný materiál (VT) netestovaný materiál (neoznačený) dozrievania plodov kvitnutia (najneskôr ) do zakoreňovania dcérskych sadeníc (najneskôr do ) * Vysvetlivka: * - pri druhej prehliadke sa na sadivo jahôd vystaví osvedčenie o uznaní, po odhade zberu dcérskych sadeníc Sadivo jahody záhradnej veľkoplodej pochádzajúcej bezprostredne z meristémového sadiva pestované za podmienok ustanovených v Metodike udržovacieho šľachtenia jahôd s využitím meristémových kultúr prihlasuje výrobca do uznávacieho konania v generácii SE1. Sadivo jahôd meristémového pôvodu generácií SE1, E a C1 možno prihlasovať do uznávacieho konania len raz. Sadivo jahôd z udržiavacieho šľachtenia bez ozdravovacieho procesu prihlasuje výrobca do uznávacieho konania v generácii C Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty výsadbového materiálu určeného na ďalšie množenie možno zakladať najskôr tri roky po ukončení pestovania jahôd. 112

113 Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druhy Kategória Najmenšia izolačná vzdialenosť na zamedzenie mechanických prímesí v m * Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m Jahoda záhradná veľkoplodá Z 2 od porastu jahôd kategórie Z 300 od iných porastov jahôd aj divorastúcich C 2 od porastu jahôd - Jahoda mesačná Z, C 0,6 od jahody mesačnej Vysvetlivka : *- izolačná vzdialenosť sa musí udržovať po celú dobu vegetácie 100 od inej odrody jahody alebo od divorastúcich jahôd Časť 5. Množiteľské porasty Kategórie Najvyšší prípustný výskyt iných odrôd a odchylných typov v % prvá prehliadka druhá prehliadka Jahoda záhradná veľkoplodá Z 0,0 nesmie sa vyskytovať C1 0,1 0,0 C2 0,2 0,0 V množiteľských porastoch jahody záhradnej veľkoplodej sa ponechá na každej matečnej rastline jeden stvol s kvetmi a plodmi až do ukončenia 2. prehliadky. Porasty, v ktorých sa vyskytuje nevyťažené sadivo z minulého roku v množstve do troch rastlín v priemere na bežný meter riadku možno uznať len v nižšej generácii. Porasty s vyšším výskytom nemožno uznať. Porasty, v ktorých sú chýbajúce matečné rastliny nahradené sadivom nižšej generácie, možno uznať len v nižšej generácii. Porasty, v ktorých sú chýbajúce matečné rastliny nahradené sadivom neovereného pôvodu nemožno uznať. Škodlivé činitele Najvyšší prípustný počet chorých a napadnutých rastlín v % generácia prvá prehliadka druhá prehliadka Vírusové, mykoplazmózové a riketsiové ochorenia SE1, E C1 0,0 0,1 0,0 0,1 113

114 C2 0,5 0,3 Choroby spôsobujúce odumieranie rastlín (Verticillium spp., Phytophthora spp.) Listové háďatko na jahodových sadeniciach (Aphelenchoides fragariae) a roztočík jahodový (Steneotarsonemus pallidus) SE1, E C1 C2 SE1, E C1 C2 0,1 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 Rastliny napadnuté vírusovými chorobami sa musia z porastu ihneď odstrániť. Kontrolný ústav vykonáva náhodné laboratórne kontroly zdravotného stavu základného sadiva jahody záhradnej veľkoplodej. Časť 6. Kvalita sadiva Sadivo jahody záhradnej veľkoplodej Znaky Vonkajší vzhľad Priemer v koreňovom krčku Dĺžka jednotlivých koreňov Zdravotný stav Vlastnosti rastliny s dobre vyvinutým a nepoškodeným terminálnym púčikom, so zdravými sviežimi koreňmi, nezavädlé, s listami alebo bez listov najmenej 5 mm najmenej 50 mm rastliny bez viditeľného napadnutia závažnými škodlivými činiteľmi uvedenými v časti 5. Koreňový obal expedovaného sadiva musí byť bez výskytu vývojových štádií nosánikov (Otiorrhynchus ssp.) a odnoží vytrvalých burín. Sadenice možno dopestovať priamo na množiteľskom poraste, alebo ich možno dopestovať mimo porastu, pričom jednotlivé odrody a generácie sadiva sa musia pestovať oddelene. 114

115 Osivo jahody mesačnej Najnižšia čistota v % Najnižšia klíčivosť v % Iné kultúrne druhy a buriny najviac v % Hmotnosť dávky najviac v kg Hmotnosť laboratórnej vzorky najmenej v g , Časť 7. Balenie a označovanie a) na expedíciu treba sadenice viazať do zväzkov najviac po 25 kusoch, alebo ich baliť a dodávať v dopravných obaloch. Každý zväzok alebo obal sa označuje jednou náveskou, b) v jednom zväzku sadeníc môže byť len jedna odroda rovnakej kategórie, generácie a zdravotnej triedy, c) pri predaji sadeníc nie je potrebná základka, ak sú špeciálne balené a zabezpečené proti poškodeniu, d) v prípade, že sadenice sú predávané po jednotlivých kusoch, musí byť každá sadenica označená jednou náveskou. 115

116 Príloha č. 15 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty ovocných drevín a ich osivo a sadivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Baza čierna Sambucus nigra L. Broskyňa obyčajná Broskyňomandľa Čerešňa vtáčia Chrupky Srdcovky Černica (ostružina černicová) Prunus persica(l.)batsch Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica(l.)batsch Prunus avium(l.)l. subsp.duracina(l.)janchen subsp.juliana(l.)janchen Rubus fruticosus L. Drieň obyčajný Cornus mas L. Dula podlhovastá Cydonia oblonga Mill. Egreš obyčajný Ribes uva crispa L. Gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Hruška obyčajná Pyrus communis L. Jabloň domáca Jarabina čierna Jarabina vtáčia moravská Jarabina vtáčia x Hloh sibírsky Malus Mill. Sorbus melanocarpa Wild. Sorbus aucuparia subsp.moravica (Zengerl.)A.Löve et D.Löve Sorbus aucuparia L.x Crataegus sanquinea Lieska obyčajná Corylus avellana L. Malina (ostružina malinová) Rubus idaeus L. Mandľa obyčajná Prunus amygdalus Bartock Marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L. Mišpuľa obyčajná Mespilus germanica L. Orech kráľovský Juglans regia L. Rakytník rešetliakovitý Hippophae rhamnoides L. 116

117 Slovenský názov Latinský názov Ríbezľa Ribes L. červená biela sylvestre(lam.)mert et W.Koch) niveum Lindl. čierna nigrum L. Ruža jabĺčková Rosa villosa L. Slivka čerešňoplodá (myrobalán) Prunus cerasifera Ehrh. Slivka domáca Prunus domestica L. Višňa (čerešňa višňová) Prunus cerasus L. Množiteľský materiál ovocných drevín Množiteľský materiál Škôlkárske výpestky Generatívne podpníky Vegetatívne podpníky Poznámka osivo generatívne, vegetatívne a generatívne podpníky, odrezky, vrúble, očká, odkopky a sadenice z uznaných jedincov alebo porastov určené na výrobu škôlkárskych výpestkov sadenice, kríky, jednoročné a dvojročné stromky ovocných drevín určené k výsadbe na trvalé stanovište podpníky vypestované z uznaného osiva ovocných drevín podpníky rozmnožené vegetatívnym spôsobom (oddelky, odrezky a pod.) z uznaných jedincov alebo porastov Matečné stromy a kríky stromčeky a kríky produkujúce množiteľský materiál a osivo ovocných drevín Matečnica (množiareň) Okulát Kopulát porast matečných stromčekov a kríkov zaočkovaný uznaný generatívny alebo vegetatívny podpník s ujatým očkom uznaný generatívny alebo vegetatívny podpník s naštepeným vegetatívnym vrúbľom Množiteľský porast ucelená výsadba rastlín rovnakého druhu, odrody, kategórie, generácie, zdravotnej triedy, ročníka (okrem matečných stromov a kríkov) a pri škôlkárskych výpestkoch tiež podpníka Škôlkárske výpestky a/ jednoročné bez obrastu alebo s obrastom výpestky s korunkou b/ dvojročné stromky s korunkou s obrastom alebo bez obrastu c/ kríky bezkmenné, najviac dvojročné 117

118 d/ sadenice jednoročné Časť 2. Kategórie a počet generácií, zdravotné triedy, počet a čas prehliadok Kategórie a počet generácií Základné sadivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované sadivo C 2 generácie C1, C2 Zdravotné triedy : bezvírusový materiál (VF) testovaný materiál (VT) netestovaný materiál (neoznačený) Matečné semenné stromy Matečné vrúbľové stromy, množiarne vrúbľov a kríky drobného ovocia Prvá prehliadka v čase pred zberom úrody pred zberom letných vrúbľov Druhá prehliadka v čase pred dozrievaním plodov Podpníkové škôlky až až Zaškôlkované podpníky až Výpestky s korunkou i bez korunky až až Výpestky v kontajneroch pred expedíciou Na základné sadivo a certifikované sadivo okrem osiva ovocných druhov kontrolný ústav vystavuje osvedčenie o uznaní množstva odhadnutého pri konečnej prehliadke množiteľského porastu. Podpníky možno prehliadať a uznávať vo vzorke po ich vytriedení najneskoršie do bežného roku. Matečné vrúbľové stromy a kríky, možno prihlasovať v prvom roku po výsadbe len ako informatívne porasty. Uznať ich môže kontrolný ústav ako množiteľské porasty až vo veku, keď je možné zistiť pravosť odrody. Na tento účel sa ponechajú na každom jedincovi jeden alebo dva konáre s plodmi. Odberať zelené vrúble možno až po prehliadke a uznaní porastov kontrolným ústavom. Škôlkárske výpestky a podpníky určené na expedíciu, možno odlisťovať najskôr v týchto termínoch: egreš, ríbezľa mandle, broskyne, orechy ostatné druhy po po po , avšak zásadne až po ukončení uznávacieho konania. Zberať možno len výpestky a podpníky odlistené. Odlistenie sa netýka výpestkov dodávaných v kontajneroch. 118

119 V priebehu výroby sa musí priebežne viesť príslušná dokumentácia najmä škôlkárska kniha, dodacie listy a agrotechnické záznamy. Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty výsadbového materiálu určeného na ďalšie množenie možno zakladať najskôr dva roky po ukončení pestovania toho istého druhu. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Druh Najmenšia izolačná vzdialenosť v m Množiteľský materiál Škôlkárske výpestky Slivka, marhuľa, broskyňa od hostiteľských druhov šárky sliviek (plum pox virus) od výskytu šárky sliviek SE1 E C1 C2 SE1 E C1 C Egreš, ríbezľa Malina, ostružina Čerešňa, višňa Ostatné druhy Semenné stromy všetkých druhov od rovnakého druhu od rovnakého druhu od rovnakého druhu od rovnakého druhu od rovnakého druhu Jabloň, hruška, dula, jarabina od výskytu bakteriálnej spály ružovitých (Erwinia a- mylovora) Priestorovú izoláciu možno nahradiť izoláciou technickou. Uvedené izolačné vzdialenosti sú ustanovené na zakladanie ovocných škôlok, priestorových izolátov a výsadieb množiteľského materiálu. Ak kontrolný ústav zistí v určenej izolačnej vzdialenosti ojedinelé výskyty rastlín, ktoré sú napadnuté vírusovými alebo baktériovými chorobami, nebude toto zistenie považovať za dôvod na neuznanie množiteľského porastu, ale za dôvod na okamžité zničenie zistených chorých rastlín. Skupina plodín Generatívne podpníky Najmenšia izolačná vzdialenosť na zamedzenie mechanickej prímesi v m od susedného porastu oddelené jedným neosiatym riadkom, 119

120 najmenej však 50 cm Malina a ostružina 3 m (aj navzájom) Všetky množiteľské porasty musia byť označené a zreteľne oddelené na zabezpečenie identifikácie odrody, klonu, kategórie, generácie, zdravotnej triedy a ročníka. Časť 5. Množiteľské porasty Najvyšší prípustný počet iných odrôd a odchylných typov v % * SE1 0,0 E 0,1 C1 0,2 C2 0,4 Vysvetlivka: * - iné odrody vo vrúbľových a semenných matečniciach a v porastoch škôlkárskych výpestkov musia byť zreteľne označené Najvyššie prípustné % chorých rastlín Škodlivé činitele Množiteľský materiál škôlkárske výpestky Množiteľský materiál Škôlkársky výpestky SE 1 E C 1 C 2 C 2 Vírusové,mykoplazmové a riketsiové choroby celkom z toho : šárka sliviek (Plum pox virus) Proliferácia jablone (Apple proliferation) Zvrat čiernej ríbezle (Black currant reversion) Spála ružovitých (Erwinia amylovora) Štítnička nebezpečná (Quadraspidiotus perniciosus) 0,0 0,5 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 nesmie sa vyskytnúť nesmie sa vyskytnúť Všetky rastliny napadnuté vírusovými chorobami treba priebežne odstrániť. Ak sa zistí baktériová nádorovitosť (Agrobacterium tumefaciens L.) na podpníkoch a škôlkárskych výpestkoch, treba rastliny, ktoré majú nádor na koreňovom krčku alebo na mieste rozkonárovania hlavných koreňov zničiť. Expedovaný materiál musí byť bez príznakov ochorenia. Ak ide o základné sadivo, kontrolný ústav vykonáva náhodne laboratórne analýzy jeho zdravotného stavu. 120

121 Časť 6. Kvalita sadiva Vrúble Zimné Letné Jednoročné výhony zdrevnatené polozdrevnatené stopka listu skrátená na dĺžku v mm - 5 až 10 najmenší počet použiteľných a vyzretých očiek 8 10 priemer výhonu v mm višne a jarabina ostatných druhov 4 až 10 5 až 10 4 až 10 5 až 10 Uznané vrúble sa expedujú ako celé jednoročné výhony (prúty). Vrúble musia byť vyzreté, zdravé, rovné, svieže, s náležite vyvinutými a nepoškodenými očkami. Podpníky Veľkostné triedenie v mm podľa skupín A B C Generatívne *1 Broskyňa, broskyňomandľa, mandľa 4 až 8 7 až 10 - marhuľa, myrobalán 6 až 9 4 až 7 8 až 13 Hruška, jabloň, slivka, jarabina 7 až 10 5 až 8 9 až 15 Čerešňa vtáčia 8 až 15 6 až 9 5 až 7 Mahalebka 4 až 8 3 až 5 7 až 10 Orech 15 až až 16 7 až 12 Vegetatívne *2 Jabloň, hruška, dula, čerešňa, slivka 7 až 11 6 až 8 10 až 15 Ríbezľa zlatá, dĺžka výhonu nad až až 1200 Vysvetlivky: *1 - priemer podpníka sa meria v koreňovom krčku *2 -priemer podpníka sa meria vo výške 7 cm od spodného konca podpníka Podpníky musia byť najviac dvojročné, odlistené, rovné, vyzreté, svieže, zdravé a nepoškodené. Podpníky broskyne a broskyňomandle dodávané v bylinnom stave s dĺžkou výhonu najmenej 8 cm. Výhon ríbezle zlatej môže mať pozvoľný ohyb do 30 stupňov, musí byť hladký a bez čerstvých rán. Ostatné podpníky musia mať najmenšiu dĺžku výhonu 30 cm, z toho najmenej 10 cm v dolnej časti bez obrastu, okrem orecha, ktorého výhon musí mať najmenšiu dĺžku 12 cm. Generatívne podpníky musia mať podzemnú časť od koreňového krčku najmenej 15 cm dlhú a hlavný koreň rozkonárený najnižšie 10 cm od koreňového krčku. 121

122 Vegetatívne podpníky musia mať dobre zakorenenú bazálnu časť, zodpovedajúcu príslušnému typu. Škôlkárske výpestky Požiadavky Svieže, zdravé, nepoškodené a vyzreté Korene Kmeň alebo výhon *1 Na generatívnom podpníku najmenej 4 rozvetvené korene, ak ide o hrušku 2 rozvetvené korene hlavné korene najmenej 20 cm dlhé, s odpovedajúcimi koreňovými vláskami. Na vegetatívnom podpníku najmenej 14 cm dlhé korene, ak ide o ríbezľu zlatú 7 cm dlhé korene, zväzkovité v dostatočnom množstve. Dĺžka bazálnej časti koreňového kmeňa najmenej 12 cm, ak ide o ríbezľu zlatú najmenej 8 cm. rovný, hladký, nepoškodený, rany po odstránenom obraste s okrajovým závalom, ohyb (oblúk) najviac do 20 stupňov Korunka *2 najviac dvojročná, upravená rezom, so zdravými vyzretými a pravidelne rozloženými jednoročnými výhonkami Vysvetlivky: *1 - na broskyniach sa obrast vo výške kmeňa odstraňuje v bylinnom až polozdrevnatenom stave *2 - terminálny výhon broskýň pri zapestovaní korunky sa odstraňuje v bylinnom stave Výška štepenia musí byť najmenej 10 cm nad zemou, ak ide o vegetatívne podpníky jabloní najmenej 15 cm nad zemou. Výpestky z predchádzajúceho roka (vyškôlkované), možno uznať po opätovnom vysadení a prihlásení do uznávacieho konania. 122

123 Škôlkárske výpestky veľkého ovocia Jednoročné výpestky bez obrastu, s obrastom a s korunkou Najmenšia výška od zeme 75 cm Priemer kmeňa 10 cm nad miestom štepenia na jabloniach a hruškách, najmenej 8 mm čerešniach a slivkách. najmenej 9 mm Najmenší počet dobre rozmiestnených a horizontálne stojacich predčasných výhonov vo výške kmeňa, najmenej 40 cm od zeme Stromky s korunkou najmenšia výška kmeňa od zeme 3 výhony najmenej dlhé 20 cm 40 cm najmenší počet výhonov vrátane terminálu 4 najmenšia dĺžka terminálneho výhonu najmenšia dĺžka postranného výhonu Výpestky s kotlovitou korunkou (bez terminálu) 40 cm 30 cm najmenší počet výhonov 3 najmenšia dĺžka výhonov Odchýlka terminálu od zvislej osi 30 cm 30 o Dvojročné stromčeky s jednoročnou korunkou Výška miesta štepenia od zeme Priemer kmeňa 10 cm nad spodným miestom štepenia Výška rozvetvenia od zeme Počet rozvetvení najmenej 40 cm najmenej 10 mm nad 40 cm najmenej 3 výhony dlhé viac ako 20 cm Požiadavky na dvojročné stromky s korunkou (v prvom roku mali len terminálny výhon), sú rovnaké, ako na jednoročné výpestky s korunkou. Dĺžka a počet výhonkov na jednoročných výpestkoch vrúbľovaných vo výške korunky Druh Najmenší počet výhonov Najmenšia dĺžka výhonov Višne 1 25 cm Ostatné druhy 1 30 cm 123

124 Dĺžka jednoročných výhonov výpestkov drobného ovocia Tvar Najmenší celkový prírastok výhonov v cm Najmenšia dĺžka započítaného výhonu v cm Kmenné tvary 20 8 Kríky najmenej s 2 výhonmi Sadenice malín a černíc Hrúbka koreňového krčku Podzemný púčik 7 mm až 20 mm vyvinutý Na expedíciu môžu byť výhony sadeníc malín a černíc skrátené na dĺžku 35 cm. Osivo ovocných drevín Čistota a životnosť Čistota osiva jabloní a hrušiek musí dosahovať najmenej 75 % a ďalších druhov najmenej 95 %. Životnosť osiva ovocných drevín musí byť najmenej 70 %. kategória Osivo generácia Najvyšší prípustný počet prímesí iných odrôd v % Z C SE1 0,0 E 0,0 C1 0,1 C2 0,2 Časť 7. Označovanie a) porasty škôlkárskych výpestkov pred druhou prehliadkou sa pri každej odrode označujú náveskou na prvom výpestku v riadku. Výpestky, ktoré nespĺňajú požiadavky na uznanie (napr. nedorastené, neujaté podpníky, prímes inej odrody) sa označia a do zberu odstránia z porastu. Výrobca zabezpečí identifikáciu škôlkárskych výpestkov priloženým plánom porastov, b) každý škôlkársky výpestok pripravený na expedíciu sa označuje s náveskou. V prípade expedície škôlkárskych výpestkov do veľkovýsadieb, resp. odberateľovi, ktorý predmetný materiál nebude ďalej predávať v drobnom stačí, ak každý zväzok je označený jednou náveskou, c) v jednom zväzku môže byť len jedna odroda (klon), rovnakej kategórie, generácie, zdravotnej triedy, 124

125 d) pri vrúbľoch sa uvedie počet použiteľných očiek vo zväzku, alebo počet podpníkov a škôlkárskych výpestkov. Na náveskách pre podpníky okrem uvedeného označenia sa uvádza aj veľkostné triedenie v mm podľa skupín A,B,C e) množiteľský materiál a škôlkárske výpestky sa pri doprave, skladovaní a predaji chránia tak, aby pri manipulácii nedošlo k pomiešaniu, zámene, poškodeniu, vysýchaniu, zapareniu, namrznutiu alebo napadnutiu hubovými chorobami, f) ak sú škôlkárske výpestky špeciálne zabalené a zabezpečené proti znehodnoteniu, pri ich predaji nie je potrebná základka. 125

126 Príloha č. 16 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty viniča hroznorodého, viniča podpníkového a na ich sadivo Časť 1. Druhy Slovenský názov Latinský názov Vinič hroznorodý Vitis sp. L. Vinič podpníkový Rozmnožovací materiál a typy porastov Druh Množiteľský materiál Výsadbový materiál Viničie Podpníkový vinohrad Mliečniak Sadenica viniča hroznorodého Porast Selektovaný vinohrad Uznaný klon Množiteľský vinohrad Izolát Poznámka vrúble, očká a odrezky viniča hroznorodého a viniča podpníkového z uznaných jedincov alebo porastov, určené na výrobu viničových sadeníc konečný produkt množenia viniča,určený na výsadbu na trvalé stanovište (sadenice viniča, alebo mliečňaky a iné) vyzreté jednoročné výhony určené na získavanie očiek, vrúbľov alebo odrezkov porast podpníkového viniča určený na výrobu odrezkov stratifikovaný štep alebo odrezok viniča hroznorodého, alebo viniča podpníkového so závalom (kalusom) na rezných plochách a s vyzretým (vypučaným) očkom štepená alebo pravokorenná hotová rastlina najviac dvojročná, súca na výsadbu na trvalé stanovište ucelená výsadba rastlín rovnakej odrody, prípadne klonu, kategórie, generácie, zdravotnej triedy, ročníka ak ide o sadenice viniča hroznorodého aj rovnakého podpníka súvislý odrodovo jednotný porast viniča, na ktorom sa vykonáva výber (selekcia) podľa platnej metodiky. vegetatívne rozmnožené potomstvo vybraného kra po ukončení klonového výberu v selektovanom vinohrade viniča hroznorodého alebo viniča podpníkového po uznaní súvislý odrodovo jednotný porast jedného alebo viacerých klonov viniča hroznorodého slúžiaci na odber vrúbľov a odrezkov výsadba bezvírusových rastlín viniča hroznorodého a viniča podpníkového založená podľa platnej metodiky. 126

127 Časť 2. Kategórie a počet generácií, počet a čas prehliadok Základné sadivo Z 2 generácie SE1, E Ak ide o generáciu SE1, vrúble a odrezky pochádzajúce : a) z udržovacieho šľachtenia krov registrovaných klonov, otestovaných na vírusové choroby, b) z krov udržovacieho šľachtenia odrody registrovanej v listine registrovaných odrôd postupnou selekciou otestovaných na vírusové choroby. Zdravotné triedy: a) bezvírusový materiál (VF) b) testovaný materiál (VT) Ak ide o generáciu E, vrúble a odrezky pochádzajúce z výsadby generácie SE1. Zdravotné triedy: a) bezvírusový materiál (VF), b) testovaný materiál (VT), c) netestovaný materiál (neoznačený). Certifikované sadivo C 2 generácie C1, C2 Ak ide o generáciu C1, vrúble a odrezky pochádzajúce z krov výsadby generácie E. Ak ide o generáciu C2, vrúble a odrezky pochádzajúce z výsadby generácie C1. Zdravotné trieda: netestovaný materiál (neoznačený) Generácie výsadbového materiálu sa určujú: a) podľa generácie použitého očka; takto sa postupuje dovtedy, kým nebude dostatok podpníkových odrezkov vyšších generácií SE1 a E, b) podľa nižšej generácie použitého komponenta. Tento postup určuje kontrolný ústav. Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Tretia prehliadka v čase Škôlky a podpníkové vinohrady až až až Množiteľské vinohrady a selektované vinohrady až až náhodne v čase zberu očiek * Sadenice v kontajneroch až pred expedíciou Vysvetlivka : * - výrobca musí oznámiť kontrolnému ústavu predpokladaný začiatok rezu vinohradov, začiatok zberu vrúbľov, vytriedenie sadeníc a odrezkov 127

128 Časť 3. Predplodiny Množiteľské porasty výsadbového materiálu určeného na ďalšie množenie možno zakladať najskôr dva roky po ukončení pestovania viniča. Časť 4. Izolačné vzdialenosti Porasty Všetky množiteľské porasty Škôlky viniča hroznorodého a množiteľské porasty základného sadiva generácií SE1, E Izolácia Označené a zreteľne oddelené na zabezpečenie identifikácie odrody, klonu, kategórie, generácie, zdravotnej triedy a ročníka Oddelené od produkčných vinohradov Časť 5. Množiteľské porasty A) Najvyšší prípustný počet iných rastlín Porasty Najvyšší prípustný počet krov iných odrôd viniča alebo sadeníc v % SE1, E C1 C2 Množiteľské selektované vinohrady nesmú sa vyskytovať 0,2 0,5 v podpníkových vinohradoch v škôlkach V porastoch nižších generácií C1, C2 prímesi sa musia do času druhej prehliadky zreteľne označiť, alebo odstrániť. 128

129 B) Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi Vírusové, mykoplazmózové a riketsiové ochorenia Najvyšší prípustný počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi v % SE1 E C1 C2 V množiteľských porastoch ušľachtilého viniča : vírusové ochorenia celkom 0,0 1,0 2,0 3,0 z toho hospodársky významné 0,0 0,0 1,0 2,0 roncet viniča (Grapevine fan leaf nepovirus) a zvinutka viniča (Grapevine leafroll - associated closterovirus) V škôlkach : vírusové ochorenia celkom 0,0 2,0 3,0 5,0 z toho hospodársky významné 0,0 1,0 2,0 3,0 roncet viniča (Grapevine fan leaf nepovirus) a zvinutka viniča (Grapevine leafroll associated closterovirus) V porastoch podpníkového viniča : vírusové ochorenia celkom 0,0 0,0 1,0 2,0 V škôlkach a podpníkových vinohradoch sa napadnuté rastliny musia priebežne ničiť. V selektovaných vinohradoch sa choré rastliny musia viditeľne označiť a nesmú sa z nich odoberať vrúble (očká). Porasty množiteľského materiálu s výskytom baktériovej nádorovitosti (Agrobacterium tumefaciens) nad 3 % sa musia z ďalšieho množenia vylúčiť, ak ide o výskyt do 3 % napadnuté rastliny sa musia zničiť. Pri základnom sadive kontrolný ústav vykonáva náhodné laboratórne overovanie zdravotného stavu. Časť 6. Kvalita sadiva Viničie viniča hroznorodého Hrúbka na hornom konci (užšom priemere) spodnom konci (širšom priemere) najmenej 6 mm najviac 12 mm Viničie musí byť vyzreté, zdravé, nepoškodené, zbavené úponkov, zálistkov a s dobre vyvinutými očkami. Odrezky viniča podpníkového 129

130 Znaky Dĺžka odrezku (meraného od spodného očka Odrezky na štepenie najmenej 350 mm Odrezky na pravokorenné sadenice 320 až 380 mm Užší priemer odrezku 6 až 12 mm 6 až 14 mm Čapík pod spodným očkom najmenej 20 mm najmenej 20 mm Čapík nad horným očkom najmenej 40 mm najmenej 20 mm Počet vyvinutých očiek najmenej 2 najmenej 2 Na odrezkoch viniča podpníkového nesmú byť rany po neskorom odstránení zdrevnatelých zálistkov. Odrezky musia byť vyzreté, zdravé, nepoškodené a včas zbavené úponkov a zálistkov. Sadenice viniča hroznorodého Znak Dĺžka štepenej sadenice od základu až po vyzreté očko Dĺžka pravokorennej sadenice od základu až po vyrastené očko Dĺžka vyzretého výhonku najmenej 320 mm 320 mm 200 mm Počet dobre vyvinutých vyzretých očiek na výhonku 5 Počet koreňov 4 Dĺžka každého koreňa 150 mm Sadenice musia byť zdravé, nepoškodené, bez rosných korienkov a najviac dvojročné. Korene musia byť pravidelne rozložené po obvode koreňového základu (bázy) sadenice. Na štepených sadeniciach musí byť vrúbeľ na celom obvode reznej plochy dobre zrastený s podpníkom. Očká na podpníkoch musia byť vyrezané (vyslepené). Časť 7. Balenie a označovanie Základné sadivo a certifikované sadivo sa balí takto: a) sadenice viniča hroznorodého a viniča podpníkového sa balia do zväzkov po 50 kusov. Viničie podpníkového viniča možno dodávať so súhlasom odberateľa až v šesťnásobnej dĺžke odrezku, b) podpníkové odrezky sa balia do zväzkov po 100 a 200 kusov, viničie viniča hroznorodého sa balí do zväzkov po 1000 kusov použiteľných očiek v dĺžke najmenej piatich štepenia schopných očiek, c) vo zväzku je len jedna odroda alebo klon rovnakej kategórie, generácie a zdravotnej triedy. Vo zväzkoch sadeníc viniča hroznorodého je aj rovnaký podpník, d) každá sadenica viniča hroznorodého alebo viniča podpníkového pripravená na expedíciu sa označuje náveskou. V prípade expedície sadeníc viniča do veľkovýsadieb, resp. odberateľovi, ktorý predmetný materiál nebude predávať v drobnom stačí, ak každý zväzok je označený jednou náveskou. 130

131 Príloha č. 17 k výnosu č. 2366/ Požiadavky na množiteľské porasty chmeľu a na jeho sadivo Časť 1. Druh Slovenský názov Latinský názov Chmeľ otáčavý Humulus lupulus L. Množiteľský materiál Druh Množiteľský materiál Chmeľové sadenice Chmeľový korenáč Balíčkované sadivo Množiteľské chmeľnice Poznámka sadenice, korenáče a balíčkované sadivo upravená zdrevnatená podzemná časť lodyhy určená hlavne na výrobu chmeľových korenáčov, výnimočne na založenie chmeľnice upravená podzemná časť jednoročnej rastliny zakorenené rastliny vypestované z vegetatívnych častí chmeľu, dodávané v pestovateľských nádobách porast vysádzaný z uznaného materiálu a určený na odber sadeníc Časť 2. Kategórie sadiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov Porast Kategórie a počty generácií Základné sadivo Z 2 generácie SE1, E Certifikované sadivo C 2 generácie C1, C2 Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka v čase Množiteľská chmeľnica SE1, E - zdravotné triedy : bezvírusový materiál (VF) testovaný materiál (VT) C1, C2 od do (len pred zberom chmeľu) Korenáče chmeľu, balíčkované sadivo SE1, E - zdravotné triedy : bezvírusový materiál (VF) testovaný materiál (VT) C1, C2 od do od do

132 Na množiteľské chmeľnice, chmeľové korenáče a balíčkované sadivo možno vystaviť doklad o uznaní u generácií SE1 a E až po otestovaní na výskyt vírusových chorôb. Na jednej prihláške môže byť na uznávacie konanie prihlásený len jeden porast jednej odrody a jednej generácie. Porast v minulých rokoch neuznaný pre vyšší výskyt vírusových chorôb a prímes nemožno prihlásiť. Časť 3. Izolačné vzdialenosti Porasty Všetky množiteľské porasty Porasty korenáčov a balíčkovaného sadiva Izolácia Označené a zreteľne oddelené na zabezpečenie identifikácie odrody, klonu, kategórie, generácie a ročníka. Pod jednou konštrukciou môže byť len jedna odroda. Oddelene od iných odrôd a klonov chmeľu najmenej jedným nevysadeným riadkom. Časť 4. Množiteľské porasty Najvyšší prípustných počet nežiadúcich rastlín v množiteľskej chmeľnici na 1 ha Prímesi a choroby Generácie SE1 E C1 C2 Iné odrody vrátane nákazlivej neplodnosti Samčie rastliny Zbortenie listov Nekrotická kreslená mozaika Anglická mozaika Nettlehead Kučeravosť Pri negatívnom výbere výrobca musí posudzovať a ničiť prímes iných odrôd, samčie rastliny, rastliny s príznakmi nákazlivej neplodnosti, zbortenia listov, nekrotickej kreslenej mozaiky, anglickej mozaiky a nettleheadu. V prihláške na uznanie musí uviesť ich polohopis. Rastliny s príznakmi kučeravosti sa musia zaznamenávať do prihlášky. Z porastu sa nemusia odstrániť. Množiteľské chmeľnice, v ktorých boli chýbajúce rastliny nahradené sadivom nižšej generácie možno uznať len v nižšej generácii. Porasty, v ktorých boli chýbajúce rastliny nahradené sadivom s nepotvrdeným pôvodom sa nemožno uznať. 133

133 Časť 5. Porasty korenáčov a balíčkovaného sadiva Generácie SE1, E C1, C2 Najvyšší prípustný počet v % odchylné typy a odrody vírusové choroby 0 0,1 0,1 0,3 Rastliny odchylných typov, iných odrôd a napadnuté vírusovými chorobami sa musia po zistení z porastu ihneď odstrániť. a balíč- Chmeľové sadenice musia pochádzať len z uznaných množiteľských chmeľníc. Chmeľové korenáče kované sadivo sa môžu množiť aj mimo chmeliarskej výrobnej oblasti. Kontrolný ústav vykonáva laboratórne overenie zdravotného stavu základného množiteľského porastu. Časť 6. Kvalita sadiva Chmeľová sadenica Znak Jednotka Výber Štandard Hmotnosť 1 ks najmenej g Dĺžka mm Hrúbka v strede najmenej mm Počet kruhov očiek najmenej ks 2 2 Dĺžka čapíka nad horným očkom mm Dĺžka klíčku najviac mm Chmeľové korenáče Znak Jednotka Výber Štandard Hmotnosť 1 ks najmenej g Dĺžka koreňov mm Počet koreňov najmenej ks 5 3 Najmenší počet koreňov 4 mm hrubých vo vzdialenosti 50 mm od bazálnej časti ks 5 1 Balíčkované sadivo Prekorenenie živného substrátu vo vlhkom stave v obale musí po odstránení obalu zabezpečiť zachovanie pôvodného tvaru sadiva. Sadivo chmeľu musí byť svieže, nepoškodené, nenapadnuté chorobami a škodcami. 134

134 Časť 7. Balenie a označovanie a) sadenice chmeľu sa balia spravidla do zväzkov po 25 kusov. Každý zväzok alebo obal so sadivom určený na expedíciu sa označuje jednou náveskou, b) vo zväzku sa môže nachádzať len jedna odroda alebo klon rovnakej kategórie, generácie a zdravotnej triedy. 135

135 Príloha č. 18 k výnosu č. 2366/ Počet generácií jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín Druh Základné osivo Najväčší počet generácií Certifikované osivo Obilniny pšenica obyčajná jačmeň ovos raž tritikale pšenica tvrdá proso siate kukurica Strukoviny 4 2 Olejniny a priadne rastliny ľan ostatné druhy Ďatelinoviny 4 2 Trávy a facélia 3 2 Jednoročné krmoviny (okrem facélie) 2 2 Repa a semenné okopaniny 1 1 Zemiaky 3 2 Topinambur 1 2 Zeleniny fazuľa hrach cesnak, koreninové druhy ostatné druhy Liečivé rastliny 1 2 Kvety 1 2 Tabak 1 2 Jahody 2 2 Ovocné dreviny 2 2 Vinič 2 2 Chmeľ 2 2 Prvá generácia základného osiva musí pochádzať bezprostredne zo šľachtiteľského materiálu. Ak ide o druhy, pri ktorých je povolená výroba štandardného osiva, počet generácií nesmie prekročiť množiteľský cyklus, uvedený v tejto prílohe. Štandardné osivo možno vyrábať len v jednej generácii z uznaného osiva. 136

136 Príloha č. 19 k výnosu č. 2366/ Vzorky návesiek a ich farebné odlíšenie Farebné odlíšenie návesiek podľa kategórie osiva Kategória Generácia Farba návesky Základné osivo Certifikované osivo SE1 (Superelita 1. generácia) SE2, SE3 (Superelita 2. a 3. generácia) E (Elita) C1 (1.generácia), H (Hybrid) C2 (2.generácia) Biela s fialovým pruhom po diagonále o šírke 5 mm Biela Modrá Červená Štandardné osivo S Tmavožltá Obchodné osivo O Hnedá Zmesi (druhové a odrodové) Zelená 137

137 A. Vzory úradných návesiek 1. Vzor návesky alebo nalepovacej etikety na uznané osivo najmenší rozmer 110 mm x 67 mm. 2. Vzor návesky alebo nalepovacej etikety na uznané sadivo najmenší rozmer 110 mm x 67 mm 3. Vzor nalepovacej etikety na označovanie obalov podľa 7, ods. 3 a na označenie údajov na preskladnenom osive a sadive najmenší rozmer 110 mm x 25 mm. 138

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. apríla 2010,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. apríla 2010, Strana 1478 Zbierka zákonov č. 188/2010 Čiastka 77 188 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

xxxxx/ Plant Passport 1

xxxxx/ Plant Passport 1 SK PRÍLOHA Technická špecifikácia: Veľkosť rastlinných pasov, spôsob ohraničenia, pomery veľkosti prvkov a štýl písma použitý vo vzoroch slúžia iba ako príklad. Vlajka Únie sa môže vytlačiť farebne alebo

Více

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin

Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin ÚKZÚZ Přehled chorob a skladištních škůdců na osivu vybraných druhů plodin (Metodika zkoušení zdravotního stavu osiva) Ing. Jitka hadová 2006 OBSAH Předmluva 4 Legislativa platná při hodnocení zdravotního

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike Odborná konferencia Vnútorný trh s energiou na Slovensku po novom 29. - 30. október 2012, Horný Smokovec Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná

Více

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Predmet úpravy

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Certifikácia biopotravín

Certifikácia biopotravín Certifikácia biopotravín 541P422 Akreditácia a certifikácia v potravinárstve (POVINNÝ PREDMET) LETNÝ SEMESTER AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Ing. Peter Zajác, PhD. 1 Biopotraviny ÚKSUP Certifikácia biopotravín

Více

Změny ve Vyhláš. ášce o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Květen 2010 Lázně Bohdaneč

Změny ve Vyhláš. ášce o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Květen 2010 Lázně Bohdaneč Změny ve Vyhláš ášce o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Květen 2010 Lázně Bohdaneč nová Vyhláška č. 369/2009 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

U S M E R N E N I E č. 1/ k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

U S M E R N E N I E č. 1/ k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane Číslo vydania 1 Dátum vydania 01. 09. 2018 Počet strán 6 U S M E R N E N I E č. 1/ 2 0 1 8 k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane podľa Útvar vedúceho hygienika rezortu Oddelenie

Více

Medzinárodné poľnohospodárske normy EHK/OSN. Požiadavky na kvalitu

Medzinárodné poľnohospodárske normy EHK/OSN. Požiadavky na kvalitu Medzinárodné poľnohospodárske normy EHK/OSN Požiadavky na kvalitu Obchodné normy kvality pre čerstvé ovocie a zeleninu Medzinárodné organizácie, tvoriace normy EHK/OSN čerstvé ovocie a zelenina, suché

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) 29.9.2015 L 252/49 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1735 z 24. septembra 2015 o presnom umiestnení všeobecného varovania a informačného odkazu na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom

Více

5. oddiel Používanie knihy elektronickej registračnej pokladnice po 1. januári 2014 v nadväznosti na 18c ods. 7

5. oddiel Používanie knihy elektronickej registračnej pokladnice po 1. januári 2014 v nadväznosti na 18c ods. 7 Metodický pokyn k prechodnému ustanoveniu 18c ods. 1 až ods. 4 a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 15. júla 2009,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 15. júla 2009, Čiastka 112 Zbierka zákonov č. 314/2009 Strana 2323 314 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o

Více

NORMA EHK/OSN FFV-37 týkajúca sa kontroly obchodnej kvality DYNE ČERVENEJ

NORMA EHK/OSN FFV-37 týkajúca sa kontroly obchodnej kvality DYNE ČERVENEJ NORMA EHK/OSN FFV-37 týkajúca sa kontroly obchodnej kvality DYNE ČERVENEJ I. DEFINÍCIA PRODUKTU Táto norma sa uplatňuje na odrody dyne červenej pestované z Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum, et Nakai,

Více

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ Účel vypracovania Legislatívny rámec Predmet hodnotenia... 3

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ Účel vypracovania Legislatívny rámec Predmet hodnotenia... 3 Ročná hodnotiaca správa podľa 6 ods. 7 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

Více

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 18.02.2016 K bodu rokovania číslo: 7 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok

Více

NORMA EHK/OSN FFV- 10 týkajúca sa obchodnej kvality PRE MRKVU

NORMA EHK/OSN FFV- 10 týkajúca sa obchodnej kvality PRE MRKVU NORMA EHK/OSN FFV- 10 týkajúca sa obchodnej kvality PRE MRKVU I. DEFINÍCIA PRODUKTU Táto norma sa vzťahuje pre mrkvu odrôd (kultivarov) vypestovaných z druhu Daucus carota L., dodávanú spotrebiteľom v

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. metodické usmernenie ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P. O. BOX 45 826 45 Bratislava Bratislava, 27.10.2009 Číslo: OPPL-7577/2009-Oj Úrad verejného zdravotníctva SR podľa 5 ods. 4 písm. j)

Více

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE 5.3.2.1.3.1.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA 5.3.2.1.3.1.2.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA V OVOCINÁRSTVE Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty

Více

Z B I E R K A KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE. Čiastka 14 Prešov dňa Ročník 2017.

Z B I E R K A KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE. Čiastka 14 Prešov dňa Ročník 2017. Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 14 Prešov dňa 31.03.2017 Ročník 2017 O b s a h I. časť 14. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Více

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Dátum: 26. 09. 2016 Slovenská

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA,

II. N á v r h VYHLÁŠKA, II. N á v r h VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

S M E R N I C A č.2/2009

S M E R N I C A č.2/2009 SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ BRATISLAVA S M E R N I C A č.2/2009 Slovenského stolnotenisového zväzu o udeľovaní a aktualizácii trénerských licencií v stolnom tenise Slovenskej republiky Výkonný výbor

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského

Více

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti 1 Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá Štruktúra zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Prvá časť - Druhá časť - Tretia časť - Štvrtá časť - Druhý diel - Tretí diel - Štvrtý diel - Základné

Více

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 čiastka 23/2018 Vestník NBS opatrenie NBS č. 12/2018 341 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIII 20. január 2011 Čiastka 2 O b s a h: 3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Více

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Bratislava, 28.6.2016, VP FPU č. 07/2016 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) ako verejnoprávna inštitúcia

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity.

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. Borosan Forte Obsah živín : B 11,0 % Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. K preventívnemu aj kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku

Více

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl Základná škola s matersko školou Žaškov SMERNICA č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov Čl. 1 Úvodné ustanovenia Táto smernica

Více

PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE

PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ Národný inšpektorát práce odbor riadenia inšpekcie práce Autor: Ing. Michal Horňak michal.hornak@ip.gov.sk tel.: +421 915 417 908 September

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 14. 10. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 31. 3.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 243 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová, Ing. Vladimír Janove, CSc. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš

Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová, Ing. Vladimír Janove, CSc. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavedenie novej Vyhlášky č. 78/00 do vyučovacieho procesu (Vyhláška č. 78/00 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických

Více

Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin. Latinský název

Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin. Latinský název Příloha č. 1 k vyhlášce č. 129/2012 Sb. Část I Přehled druhů Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin Český název Latinský název Tabulka 1 Čirok Sorghum bicolor (L.) Moench Čirok súdánská tráva

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP www.uksup.sk Benovska.Katarina@uksup.sk Biologická intenzifikácia poľnohospodárstva prostredníctvom pestovania

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 23. 12. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 30.12.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 335 ZÁKON z 30. novembra 2017, ktorým sa mení a

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 15. 5. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 20. 5.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 136 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

II. Návrh. Zákon z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z.z.

II. Návrh. Zákon z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z.z. II. Návrh Zákon z...2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon

Více

platných pre oblasť aplikácie pesticídov Ing. František Lavčák, CSc. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC- 106, Rovinka

platných pre oblasť aplikácie pesticídov Ing. František Lavčák, CSc. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC- 106, Rovinka Prehľad právnych predpisov platných pre oblasť aplikácie pesticídov Ing. František Lavčák, CSc. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC- 106, Rovinka Rastlinolekársky zákon č. 193/2005 Z.z. pozná

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

NÁŠ TIP. Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus!

NÁŠ TIP. Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! Špičková ochrana listov a klasov Vysoko flexibilné a univerzálne použitie Nová registrácia proti fuzariózam klasov Účinná látka Formulácia Balenie cyproconazole 160

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. Smernica č. 1/2011,

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. Smernica č. 1/2011, Smernica č. 1/2011, ktorou riaditeľka Základnej školy upravuje aplikáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A

Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Predná strana Vzor PRÍDELOVÝ LÍSTOK KATEGÓRIE A Príloha č. 5 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. Rastlinný tuk 3 ks 3 ks 2 ks Priezvisko:... Meno:... Rodné číslo:... Trvalý pobyt: * )... VOO sídlo: č.:... A X

Více

Vyhláška č. 50/2015 Z. z.

Vyhláška č. 50/2015 Z. z. Vyhláška č. 50/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Odporúčanie v skúšobnej dobe do konca roka 2008 pre NORMU EHK/OSN FFV-15 týkajúcu sa kontroly obchodnej kvality pre UHORKY

Odporúčanie v skúšobnej dobe do konca roka 2008 pre NORMU EHK/OSN FFV-15 týkajúcu sa kontroly obchodnej kvality pre UHORKY Odporúčanie v skúšobnej dobe do konca roka 2008 pre NORMU EHK/OSN FFV-15 týkajúcu sa kontroly obchodnej kvality pre UHORKY I. DEFINÍCIA PRODUKTU Táto norma sa uplatňuje na uhorky odrôd pestovaných z Cucumis

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek

Více

Chyby na uznávacích listech. Ing. Hana Maamriová

Chyby na uznávacích listech. Ing. Hana Maamriová Chyby na uznávacích listech Ing. Hana Maamriová Kategorie, generace Druh: ječmen jarní Odrůda: Bojos Kategorie, generace Základní rozmnožovací materiál SE1 číslo partie: 9-9999-01387/02 rok sklizně 2009

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

B. Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa

B. Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa Príloha č. 1 B K vyhláške č.436/2012 Z. z. B. Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa 1.IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA Žiadateľ- fyzická osoba/fyzická osoba podnikateľ/právnická osoba ( meno, priezvisko titul/názov,

Více

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Valné zhromaždenie 22.apríla 2010 - Piešťany Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Ing. Marian Uhrík Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N

M E T O D I C K Ý P O K Y N 8 M E T O D I C K Ý P O K Y N Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vedení registra a evidencie pozemkových spoločenstiev č. 2090/2006-700 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára D ŽIDOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba (podnikateľ) Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto narodenia Názov spoločnosti IČO DIČ dresa

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

U s m e r n e n i e. Čl. I Účel usmernenia

U s m e r n e n i e. Čl. I Účel usmernenia U s m e r n e n i e Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_12/2018, zo dňa 21. 09. 2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta Úrad geodézie, kartografie

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

PRÍLOHA DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /,

PRÍLOHA DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 7. 2017 C(2017) 4565 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o

Více

V Ý N O S. a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 8. decembra 2004 č /2004-OAP,

V Ý N O S. a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 8. decembra 2004 č /2004-OAP, 10 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva

Více

N i t r i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j Štefánikova 69, NITRA

N i t r i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j Štefánikova 69, NITRA N i t r i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j Štefánikova 69, 949 01 NITRA číslo záznamu : CZ 42316/2010 tel. 037/6922991 V Nitre dňa 15.12.2010 číslo spisu : CS 8999/2010 CENOVÝ VÝMER č. 5/2010 Nitriansky

Více

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Poznámka na úvod: Evidenciu možno aj naďalej viesť podľa vzorov uvedených v legislatíve z predchádzajúceho obdobia. V tomto prípade

Více

Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol

Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více