Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ"

Transkript

1 Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin 4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže 4.5. Produkce masa 4.6. Lesy 4.7. Zaměstnanost lesnictví a těžba dřeva 4.8. Produkce dřeva celkem (kulatina, bez kůry) 4.9. Produkce palivového dřeva (včetně dřeva pro dřevěné uhlí) Dovoz dřeva Vývoz dřeva CENY Indexy cen zemědělských výrobců (2005 = 100) Harmonizované indexy spotřebitelských cen (2005 = 100) Meziroční míra inflace potraviny a nealkoholické nápoje SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ Zemědělství, lesnictví Podíl celkové využívané zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství Produkce kravského mléka (EU 28 = 100), 2012 Makroekonomika Devizový kurz národní měna / EUR procentní změna 2012/2000 Devizový kurz národní měna / USD procentní změna 2012/2000 Všechny informace viz zde:

2 Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů s vybranými ukazateli. Hlavní z použitých skupin zemí jsou přesně vymezeny níže. Výběr dat se řídil v první řadě zájmem ze strany veřejnosti, a také existencí a dostupností údajů v mezinárodních zdrojích. I tentokrát v publikaci najdete 11 tématických okruhů pokrývajících ekonomické, sociální i environmentální oblasti života. Kromě standardních informací o obyvatelstvu, trhu práce, životním prostředí, jednotlivých sektorech ekonomiky a makroekonomických údajích, zejména pak HDP, byly také zahrnuty ukazatele informační společnosti, vybrané regionální indikátory a další. Široký výběr dat a tabulek mezinárodního srovnání můžete rovněž najít na nebo v dalších publikacích vydávaných Českým statistickým úřadem. Rozdíly v datech Tato publikace využívá zejména dat publikovaných Eurostatem. Ta se mohou odlišovat od údajů zveřejňovaných ČSÚ. Příčinou jsou například metodické rozdíly, používání jiných modelů při sezónním očišťování, rozdílné ukazatele, odlišné definice obecných ukazatelů, rozdílné pokrytí (např. rozdílné velikostní skupiny), zaokrouhlování, harmonizace (srovnatelnost mezi státy) a podobně. Více najdete na stránkách Českého statistického úřadu: urostatem Rozdíly v datech mezi jednotlivými ročníky této publikace mohou být způsobeny změnami metodiky, které provádějí statistické úřady všech členských zemí v různých letech. Například se přechází na nové klasifikace (NACE, CPA ). V některých případech se údaje zpětně dopočítávají, mění se agregáty. V důsledku změn v ekonomice se údaje v některých zemích stávají důvěrnými a nemohou být publikovány. Rozdíly vznikají i použitím nových zdrojů dat. Pokud používaný zdroj v daném roce neprovedl aktualizaci dat a je jisté, že již aktualizaci provádět nebude, snažili jsme se jej nahradit jiným zdrojem a uvedli jsme novou definici ukazatele. Některé tabulky zanikly zcela, nové, pro uživatele snad zajímavé, jsme doplnili. U všech tabulek je uveden zdroj dat a datum, ke kterému jsou údaje platné. Český statistický úřad není zodpovědný za data z jiných zdrojů. Vysvětlivky: EU 15 je Evropská unie 15 zemí (do : Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko). EU 25 je Evropská unie 25 zemí vstoupilo do Evropské unie 10 nových zemí (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko), čímž došlo ke změně z EU 15 na EU 25. EU 27 je Evropská unie po rozšíření o Bulharsko a Rumunsko. Eurozóna je území těch členských států Evropské unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství. Zvláštní vrcholné zasedání Evropské unie v květnu roku 1998 konstatovalo, že pro zavedení jednotné měny euro se kvalifikovalo 11 zemí Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko). Kurzy měn těchto zemí k euru byly ke konci roku 1998 trvale fixovány ve formě přepočítacích koeficientů. V lednu 2001 k těmto zemím přistoupilo Řecko a odtud Eurozóna (12 zemí) rozšířilo počet zemí, které úspěšně přijaly euro ve formě bankovek a mincí, Slovinsko Eurozóna (13 zemí), přistoupily Kypr a Malta Eurozóna (15 zemí), Slovensko Eurozóna (16 zemí) a Estonsko Eurozóna (17 zemí). EFTA (Evropská zóna volného obchodu) tuto skupinu tvoří Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Standard kupní síly (PPS) je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem. Tato jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání ekonomických ukazatelů mezi zeměmi. Úhrnné veličiny vyjádřeny standardem kupní síly jsou získány vydělením souhrnných hodnot v běžných cenách a národní měně příslušnou paritou kupní síly.

3 Parity kupní síly (PPP) jsou směnné kurzy, které vyrovnávají kupní sílu jednotlivých měn. To znamená, že za daný obnos peněz, konvertovaný do různých měn kurzem PPP, je možné koupit ve všech zemích ten samý spotřební koš zboží a služeb. Kurzy PPP tak odstraňují rozdíly v cenových úrovních mezi zeměmi. Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15letých a starších. Osoby nezahrnuté v pracovních silách (osoby ekonomicky neaktivní) jsou např. lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené a ženy pečující o děti v domácnosti, osoby v domácnosti, nemocní lidé, studenti, lidé, kteří se vzdali hledání další práce atd. Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých a starších. Kapitola 5 Průmysl, energetika, stavebnictví vychází z údajů Eurostatu, které jsou klasifikovány podle NACE Rev. 2. Kapitoly 11 Regiony a 12 Územní uspořádání zemí EU se věnují regionům Evropské unie. Oproti minulým letům byla publikace doplněna o mapy a kartogramy sloužící k rychlému porovnání úrovně některých ekonomických a sociálních charakteristik jednotlivých regionů. Regiony jsou členěny podle klasifikace NUTS (La nomenclature des unités territoriales statistiques), což je správní klasifikace členící území Evropské unie (EU) do regionů na třech úrovních (NUTS 1, 2 a 3). Aktuální verze NUTS rozděluje území Evropské unie a jejích 27 členských států do 97 regionů NUTS 1, 271 regionů NUTS 2 a 1303 regionů NUTS 3. V této publikaci uvádíme u některých zemí údaje za NUTS 3, u jiných pouze za NUTS 2. Vzhledem k omezenému rozsahu publikace totiž nebylo možné uvést data za všech 1303 regionů (NUTS 3), ani zobrazit v mapách velkých zemí (Francie, Velká Británie) tak podrobné členění. Vzhledem k tomu, že několik regionů v rámci EU má totožné jméno, jejich rozlišení je v NUTS provedeno přidáním zkratky státu. Některé NUTS regiony se objevují na více úrovních (např. Lucembursko je státem a současně regionem na úrovni 1, 2 a 3). V těchto případech kódy končí na nulu pro region s identickým územím na následující nižší úrovni. Označení nesmí být identické pro různé úrovně NUTS, a to ani v případě, že je územní rozsah těchto regionů totožný. Mapy by měly umožnit uživateli lokalizovat jednotlivé regiony, jejich hranice jsou ale jen indikativní. Použité měřítko map se pro jednotlivé státy liší. U mapy každého státu je uvedeno jméno státu v českém, anglickém a národním jazyce. Českým překladem jsou opatřeny i názvy některých regionů, které jsou jinak uváděny pouze v národních jazycích. Zámořská území jsou umístěna v malých okénkách po straně mapy. Pro lepší orientaci jsou zakreslena významnější sídla, velikost kruhu odpovídá přibližnému počtu obyvatel v administrativních či geografických hranicích. Cílem této publikace je posloužit širokému okruhu zájemců o informace týkající se postavení ČR při srovnávání s ostatními zeměmi. Pracovníci ČSÚ uvítají případné další náměty a připomínky ze strany uživatelů, které využijí v budoucnu k dalšímu zkvalitnění své práce.

4 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 Land use by agriculture, 2011 Pramen / Source: FAO, FAOSTAT, 24/10/2013 Plocha celkem Orná půda Trvalé kultury Orná půda včetně trvalých kultur Cultivated area (arable Permanent Země Country area Arable land land + permanent crops Country crops) ha % z celkové rozlohy % of total area EU ,82 2,74 27,56 EU 27 EU 28, v tom: EU 28, incl.: Belgie ,06 0,72 27,78 Belgium Bulharsko ,28 1,44 30,72 Bulgaria Česká republika ,12 0,96 41,08 Czech Republic Dánsko ,99 0,09 58,09 Denmark Estonsko ,97 0,13 14,11 Estonia Finsko ,65 0,01 6,66 Finland Francie ) 33,45 3) 1,86 3) 35,31 France Chorvatsko ,85 1,47 17,31 Croatia Irsko ,11 0,01 15,13 Ireland Itálie ) 22,57 8,36 3) 30,93 Italy Kypr 925 3) 9,06 3) 3,54 3) 12,59 Cyprus Litva ,47 0,47 33,94 Lithuania Lotyšsko ,96 0,11 18,07 Latvia Lucembursko 259 3) 23,90 3) 0,58 3) 24,48 Luxembourg Maďarsko ,24 1,97 49,21 Hungary Malta 32 28,13 4,06 32,19 Malta Německo 3) ,25 0,56 33,81 Germany 3) Nizozemsko 3) ,09 0,88 25,97 Netherlands 3) Polsko ,49 1,25 36,74 Poland Portugalsko 3) ) 11,88 7,71 3) 19,59 Portugal 3) Rakousko ,25 0,77 17,02 Austria Rumunsko ,73 1,86 39,59 Romania Řecko ) 18,95 3) 8,73 3) 27,68 Greece Slovensko ,37 0,41 28,78 Slovakia Slovinsko ,31 1,33 9,64 Slovenia Spojené království ,88 0,18 25,07 United Kingdom Španělsko ) 24,75 3) 9,29 3) 34,04 Spain Švédsko ) 5,80 3) 0,02 5,82 Sweden Brazílie ) 8,45 3) 0,83 3) 9,28 Brazil Norsko ,52 0,01 2,54 Norway Spojené státy ) 16,29 3) 0,26 3) 16,56 United States Švýcarsko ,80 0,57 10,37 Switzerland Turecko ,21 3,94 30,16 Turkey Bez Francouzské Guyany, Guadeloupu, Martiniku a Réunionu Orná půda nezahrnuje nekultivovanou ornou půdu Údaje pouze za území kontrolované vládou, údaj "plocha celkem" však zahrnuje celý Kypr 3) Odhad Arable land figures exclude non-cultivated arable land 3) Excluding French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion Data refer to the government controlled area only, except for "country area" where data refer to all Cyprus Estimated

5 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) Total agricultural labour force input, index (2005 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 29/10/2013 % Země Country EU ,8 87,9 81,9 80,0 79,6 EU 28 EU ,2 90,8 87,8 81,8 79,8 79,4 EU 27 z toho: Belgie 138,0 120,0 106,9 92,7 90,0 88,4 82,3 3) 83,0 Belgium Bulharsko.. 123,1 74,2 69,6 64,9 64,9 64,9 Bulgaria Česká republika.. 119,5 86,7 82,3 78,1 76,3 76,0 Czech Republic Dánsko 166,6 142,3 120,1 92,4 87,6 86,0 82,8 83,4 Denmark Estonsko. 186,2 170,8 82,5 77,4 67,1 65,8 65,2 Estonia Finsko 173,6 146,3 115,5 92,2 90,3 85,3 84,4 82,6 Finland Francie 154,6 125,4 113,3 93,4 91,2 89,1 87,3 85,5 France Irsko 197,5 155,9 102,6 99,5 98,6 111,4 111,4 111,4 Ireland Itálie 147,3 127,1 111,4 95,2 92,5 93,5 90,5 87,3 Italy Kypr.. 107,0 90,3 90,2 88,6 88,6 3) 88,2 Cyprus Litva.. 107,5 86,9 84,7 82,6 82,3 83,8 Lithuania Lotyšsko.. 107,5 71,7 67,2 62,1 59,2 58,0 Latvia Lucembursko 149,4 123,7 107,7 92,8 90,6 93,5 92,0 94,9 Luxembourg Maďarsko. 149,3 129,4 82,4 84,7 84,2 82,7 81,6 Hungary Malta 126,6 112,6 116,8 103,4 103,4 120,7 120,7 120,7 Malta Německo. 135,9 117,5 93,2 91,3 89,5 88,8 88,2 Germany Nizozemsko 115,5 113,6 113,1 93,6 92,6 91,0 90,0 87,9 Netherlands Polsko.. 108,9 100,3 96,6 91,7 91,7 91,7 Poland Portugalsko 148,7 116,4 113,6 93,7 92,3 84,9 81,6 81,4 Portugal Rakousko 155,1 128,2 113,8 90,4 89,5 88,0 86,2 84,9 Austria Rumunsko.. 140,4 82,9 82,9 63,1 59,0 60,6 Romania Řecko 123,0 106,3 96,6 82,3 71,5 69,4 67,3 3) 65,2 Greece Slovensko. 205,6 144,7 91,4 87,0 56,8 58,1 57,8 Slovakia Slovinsko. 122,8 115,3 92,4 89,1 85,5 86,6 85,2 Slovenia Spojené království 141,5 128,8 112,9 94,6 93,3 93,1 94,7 95,3 United Kingdom Španělsko 126,5 108,3 108,3 99,5 90,6 90,9 87,9 87,2 Spain Švédsko 137,9 125,3 106,0 87,1 83,6 78,8 75,0 71,6 Sweden Bývalá jugoslávská Former Yugoslav.. 111,1 105,7 95,9 95,1 106,5. republika Makedonie Republic of Macedonia Norsko 149,5 122,9 109,3 90,0 81,8 77,9 74,8 71,8 Norway Švýcarsko 140,8 126,7 113,7 96,0 91,4 90,7 89,6 88,6 Switzerland incl.: Podle NACE Rev. 2, sekce A01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti Provizorní údaje 3) Odhad According to NACE Rev. 2 section A01 Crop and animal production, hunting and related service activities Provisional 3) Estimated

6 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin Yields of selected crops per ha Pramen / Source: Eurostat, 24/10/ kg/ha 100 kg/ha Pšenice Ječmen Oves Brambory Cukrovka Řepka Země Wheat Barley Oats Potatoes Sugar beet Rape Country EU 28, v tom: EU 28, incl.: Belgie 84,1 89,8 84,5 75,4 91,5 80,6. 50,6 60, , ,3 42,9 40,3. Belgium Bulharsko 32,1 36,0 37,6 24,9 34,0 34,6 16,4 17,3 18,6. 182,0 101,5 190,0.. 19,8 25,7 20,2 Bulgaria Česká republika 50,5 49,9 43,2 42,1 40,7 42,3 29,2 26,4 33,9 280,6 245,6 279,8 532,9 543,6 632,6 28,8 28,3 27,6 Czech Republic Dánsko 72,3 66,3 73,7 53,9 51,8 56,1 45,5 48,1 53,6 394,1 353,6 421,3 587,8 601,1 649,2 30,6 34,9 37,7 Denmark Estonsko 30,8 27,4 39,0 25,4 24,3 31,3 25,0 20,4 24,7 149,9 180,7 185, ,8 13,3 25,5 Estonia Finsko 37,3 34,2 39,0 35,4 32,1 35,0 31,0 29,1 34,2 257,0 261,6 236,5 377,4 371,3 346,7 14,6.. Finland Francie 69,9 70,4 66,1 64,4 63,8 67,4 45,5 45,3 48,4 422,3 419,7 408,7 823,0 831,1 865,6 36,8 32,9 34,1 France Chorvatsko 41,1 36,6 53,5 32,3 32,8 41,4 23,4 25,0 33,2 144,6 163,1 147,9 455,5 524,2 391,1 20,5 20,3 26,7 Croatia Irsko 84,2 86,0 72,2 62,4 70,0 65,4 67,1 75,1 66,1 346,8 344,0 258,0 445,2.. 38,4.. Ireland Itálie 36,4 37,0 41,3 38,0 34,7 37,7 24,6 22,2 24,7 250,9 249,7 254,3 559,5 566,5 549,2 17,4 24,7 24,0 Italy Kypr 17,6 25,0 26,8 11,5 17,7 23,2 1,5 15,3 18,9 246,4 192,7 209, Cyprus Litva 37,3 33,0 47,8 27,1 23,7 34,1 19,1 12,1 23,1 121,0 130,1 171,1 380,2 461,9 522,4 18,4 16,5 34,0 Lithuania Lotyšsko 36,1 32,8 43,7 24,6 22,8 28,8 21,0 17,7 22,9 145,9 160,3 195,7 385,1.. 20,4 25,9 32,4 Latvia Lucembursko 60,3 59,6 58,6 53,4 52,1 53,1 45,3 42,2 51,7 321,7 317,6 322, ,9 33,7 33,4 Luxembourg Maďarsko 45,0 37,2 37,5 37,6 33,6 36,2 25,2 23,2 25,9 258,5 234,9 218,4 570,8 590,9 470,9 23,1 21,6 25,2 Hungary Malta ,0 133,8 181, Malta Německo 74,7 72,3 73,3 59,7 62,9 61,9 45,9 42,3 52,0 419,8 398,8 447,6 601,9 643,5 688,6 37,6.. Germany Nizozemsko 86,6 94,1 85,7 61,4 61,5 68,7 55,9 46,6 50,0 435,0 436,0 451,1 649,6 748,4 785,6 36,7 43,8 35,0 Netherlands Polsko 39,5 39,4 41,4 32,2 34,9 36,0 24,6 26,3 28,6 176,3 210,9 243,6 416,2 483,2 582,5 26,4 27,0 26,6 Poland Portugalsko 6,6 14,3 10,8 7,7 15,1 12,6 4,7 10,7 7,4 147,3 150,3 177,9 701,5 257,0 509,3... Portugal Rakousko 50,3 50,1 41,4 45,9 46,1 44,0 42,5 36,8 37,7 343,8 305,7 305,5 708,7 698,4 632,2 29,6 31,7 26,7 Austria Rumunsko 29,7 28,0 26,6 22,3 25,7 23,3 17,6 16,8 17,5 131,2 133,0 107,6 289,6 387,4 265,9 16,8 17,9 16,4 Romania Řecko 20,8 32,6 27,9 24,0 28,4 28,5 20,0 21,0 17,4 239,4 252,5 239,6 658,8 576,9 540,2. 26,0 26,4 Greece Slovensko 42,8 35,1 32,9 35,9 27,2 31,8 18,9 16,7 21,4 155,3 114,6 185,5 523,4 545,3 453,1 21,9 20,3 20,2 Slovakia Slovinsko 46,9 47,6 54,4. 42,8 47,2. 29,2 31,8. 245,4 234, ,5 27,4 32,5 Slovenia Spojené království 79,7 76,7 66,6 59,0 57,0 55,1. 55,2 51,4 436,4 438,1 350,0 585,8 553,1 700,0 32,9 35,9 34,3 United Kingdom Španělsko 17,7 30,5 23,7 14,2 28,3 22,1 11,8 20,0 15,6 258,9 296,8 304,4 713,3 814,7 888,3 11,3 18,1 17,3 Spain Švédsko 63,5 54,0 62,5 42,9 39,7 46,1 38,7 35,3 38,2 310,6 300,1 326,0 484,0 520,7 593,4 25,3 25,7 37,0 Sweden

7 4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže Harvested production of cereals including rice Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2013 V tis. tun Thousands of tonnes EU 28, z toho: EU 28, incl.: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Chorvatsko Croatia Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko Luxembourg Maďarsko Hungary Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Země Country Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina Bývalá jugoslávská republika Makedonie Former Yugoslav Republic of Macedonia Island Iceland Norsko Norway Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey

8 4.5. Produkce masa Meat production Pramen / Source: Eurostat, 29/10/2013 V tun Thousands of tonnes Hovězí maso Vepřové maso Skopové maso (z ovcí a koz) Drůbeží maso Země Meat of bovine animals Meat of swine Meat of sheep and goats Poultry meat Country EU 28, v tom: EU 28, incl.: Belgie 267,2 263,1 262, , , ,6 3,3 2,7 2,2. 404,3 410,2 Belgium Bulharsko 29,8. 5,3 74,5 37,3 48,8 24,4.. 98,5 96,0 99,1 Bulgaria Česká republika 81,0 74,3 65,7 380,3 275,9 239,8 1,5 0,1 0,2 241,3 188,2 152,6 Czech Republic Dánsko 136,0 131,2 125, , , ,7 1,7 1,7 1,7 186,1 159,6 148,8 Denmark Estonsko 13,2 9,0 7,2 38,1 31,9. 0,4 0,1 0,1 13,7.. Estonia Finsko 86,7 82,1 80,4 203,6 203,1 192,8 0,6 0,7 0,9 87,0 96,3 107,4 Finland Francie 1 554, , , , , ,4 129,1 90,1 89, , , ,0 France Chorvatsko 53,8 55,4 46,8 135,4 88,5 85,6 7,5 0,8. 99,5 60,2 61,3 Croatia Irsko 545,9 559,0 495,4 205,2 214,1 241,5 73,3 47,8 53,7 142,3.. Ireland Itálie 1 114, ,4 981, , , ,7 61,6 37,3 32, , , ,6 Italy Kypr 4,2 4,5 5,3 54,7 57,1 51,7 6,8 4,8 5,7 33,2 27,7 25,3 Cyprus Litva 52,9 42,6 39,9 105,6 54,8 58,9 0,7 0,1 0,1 56,5 71,9 81,8 Lithuania Lotyšsko 20,4 17,6 16,4 38,5 23,3 24,0 0,4 0,2 0,3 17,2 23,4 24,5 Latvia Lucembursko 9,9 9,6 8,5 10,8 9,5 10,3 0,1 0,0 0,0 0,1.. Luxembourg Maďarsko 32,4 27,1 24,7 453,9 416,1 345,9 1,1 0,2 0,2 374,6 360,0 412,2 Hungary Malta 1,4 1,4 1,1 8,9 7,5 5,7 0,0 0,1 0,1 4,5 4,4 4,3 Malta Německo 1 166, , , , , ,0 49,6 20,2 22,0 993, , ,0 Germany Nizozemsko 396,0 388,6 373, , , ,7 13,8 14,5 14,6 671,1.. Netherlands Polsko 306,2 386,0 371, , , ,2 1,7 1,1 0, , , ,8 Poland Portugalsko 118,0 93,7 93,0 327,1 384,2 362,3 11,8 11,2 10,6 251,5 296,3 292,2 Portugal Rakousko 203,8 224,8 221,1 509,4 542,1 529,8 7,1 8,0 8,4 107,2.. Austria Rumunsko 207,1 28,3 28,8 466,0 234,2 282,1 61, ,0 287,5 312,7 Romania Řecko 58,2 58,0 56,2 130,4 113,7 114,6 118,2 107,1 99,4 162,9 178,0 181,6 Greece Slovensko 26,4 13,6 9,8 139,9 68,6 54,2 1,6 0,7 0,6 92,2.. Slovakia Slovinsko 37,4 35,8 33,1 31,7 24,9 21,0 0,1 0,1 0,1 53,4 61,4 58,7 Slovenia Spojené království 761,8 924,5 882,6 705,6 772,3 824,6 331,6 283,1 276, , , ,9 United Kingdom Španělsko 715,3 606,6 591, , , ,3 237,7 141,8 131, , , ,2 Spain Švédsko 135,9 148,3 135,3 275,1 263,5 233,0 4,1 5,0 5,0 103,7 120,0 116,3 Sweden Včetně odhadu rozsahu domácích porážek Provizorní údaje Including estimates of the extent of domestic slaughterings Provisional

9 4.6. Lesy Forests Pramen / Source: FAO, FAOSTAT, 30/10/ Svět ,0 30,4 30,2 30,0 30,0 30,0 29,9 World EU ,0 35,0 35,7 36,0 36,1 36,2 36,3 EU 27 EU 28, v tom: EU 28, incl. Belgie 678,8 21,9 22,0 22,1 22,2 22,2 22,2 Belgium Bulharsko 3 982,2 30,4 32,9 34,4 34,9 35,4 35,9 Bulgaria Česká republika 2 659,0 33,4 33,6 33,6 33,7 33,7 33,7 Czech Republic Dánsko 546,0 11,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 Denmark Estonsko 2 210,0 49,6 49,8 49,3 49,2 49,0 48,9 Estonia Finsko ,0 66,4 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 Finland Francie ,0 28,0 28,6 28,9 29,0 29,1 29,1 France Chorvatsko 1 923,4 33,3 33,6 33,8 33,9 33,9 34,0 Croatia Irsko 747,8 9,0 9,9 10,3 10,4 10,5 10,6 Ireland Itálie 9 227,0 27,8 29,1 29,8 30,1 30,4 30,6 Italy Kypr 173,3 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 Cyprus Litva 2 167,8 30,9 32,5 32,8 33,0 33,1 33,2 Lithuania Lotyšsko 3 365,4 50,2 51,1 51,6 51,8 52,0 52,2 Latvia Lucembursko 86,8 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 Luxembourg Maďarsko 2 038,2 20,5 21,3 21,6 21,7 21,8 21,9 Hungary Malta 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Malta Německo ,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Germany Nizozemsko 365,0 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 Netherlands Polsko 9 364,4 29,0 29,4 29,7 29,8 29,9 29,9 Poland Portugalsko 3 459,8 37,1 37,3 37,4 37,5 37,5 37,6 Portugal Rakousko 3 892,0 45,8 46,0 46,2 46,3 46,3 46,4 Austria Rumunsko 6 609,4 26,7 26,8 27,3 27,4 27,6 27,7 Romania Řecko 3 933,2 27,3 28,4 29,1 29,3 29,6 29,8 Greece Slovensko 1 933,2 39,2 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 Slovakia Slovinsko 1 255,0 60,8 61,3 61,6 61,7 61,8 61,9 Slovenia Spojené království 2 888,2 11,5 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9 United Kingdom Španělsko ,3 33,6 34,2 35,3 35,6 35,9 36,3 Spain Švédsko ,0 60,8 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 Sweden Austrálie ,0 20,0 19,9 19,5 19,4 19,3 19,2 Australia Brazílie ,6 64,1 62,3 61,5 61,3 61,0 60,8 Brazil Čína ,9 18,4 20,1 21,0 21,3 21,5 21,8 China Indie ,0 19,9 20,6 20,7 20,8 20,8 20,9 India Indonésie ,0 52,2 51,4 50,3 49,9 49,6 49,2 Indonesia Kanada ,0 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 Canada Norsko ,4 28,7 29,9 30,6 30,8 31,1 31,3 Norway Ruská federace ,0 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 Russian Federation Spojené státy ,8 31,2 31,4 30,8 30,9 30,9 31,0 United States Švýcarsko 1 244,6 28,9 29,5 29,8 29,9 30,0 30,2 Switzerland Turecko ,8 12,9 13,7 14,2 14,3 14,5 14,6 Turkey Hlavním zdrojem dat je Global Forest Resource Assessment Údaje byly dodány jednotlivými zeměmi v letech 1990, 2000, 2005 a Ostatní roky byly odhadnuty pomocí lienární interpolace a tabelace. Global Forest Resource Assessment 2010 is the main source of data. Data were provided by countries for years 1990, 2000, 2005 and Data for intermediate years were estimated using linear interpolation and tabulation. Celková plocha včetně Azovského moře a Bílého moře Země ha Data on "Country area" include the White Sea and the Azov Sea Podíl rozlohy lesů na celkové ploše země (v %) Proportion of forest area to the total country area (in %) Country

10 4.7. Zaměstnanost - lesnictví a těžba dřeva Employment - forestry and logging Pramen / Source: Eurostat, 10/12/2013 V tis. osob Země Thousands of persons Country EU ,3 504,6 497,0 493,9 523,6 EU 28 EU ,9 494,3 487,6 480,7 509,2 EU 27 Eurozóna ,8 244,1 230,6 229,1 222,1 Euroarea 17 z toho: incl.: Belgie 3,1 2,3 4,8 2,7 3,5 Belgium Bulharsko 25,0 22,8 19,7 17,7 19,3 Bulgaria Česká republika 30,9 31,8 32,6 28,8 32,0 Czech Republic Dánsko 2,7. 2,3. 2,4 Denmark Estonsko 7,1 5,3 5,9 6,1 7,4 Estonia Finsko 22,7 21,8 21,0 21,5 21,2 Finland Francie 48,0 36,2 29,3 27,1 30,8 France Chorvatsko 13,3 10,3 9,4 13,1 14,4 Croatia Irsko 2,0 2,1 3,0 2,5 2,6 Ireland Itálie 42,2 43,0 43,9 46,3 39,7 Italy Kypr 0,9 0,9 0,7 1,2 1,1 Cyprus Litva 14,7 10,9 7,9 8,4 12,7 Lithuania Lotyšsko 16,6 14,0 20,5 16,8 19,8 Latvia Maďarsko 12,8 15,2 15,3 18,2 20,6 Hungary Německo 44,2 40,8 38,6 39,8 39,3 Germany Nizozemsko 2,2 2,7 1,9.. Netherlands Polsko 60,5 56,6 65,5 68,5 73,6 Poland Portugalsko 16,7 14,4 12,4 13,1 12,1 Portugal Rakousko 12,1 14,1 11,4 9,6 10,6 Austria Rumunsko 49,1 53,3 50,8 48,7 61,3 Romania Řecko 7,1 6,4 5,4 3,9 4,3 Greece Slovensko 25,4 19,6 18,2 19,9 20,3 Slovakia Slovinsko 4,5 3,8 3,0 3,4 3,4 Slovenia Spojené království 21,0 20,3 18,7 19,9 22,9 United Kingdom Španělsko 31,6 30,6 31,0 30,6 24,1 Spain Švédsko 24,9 23,9 23,8 23,0 22,7 Sweden Bývalá jugoslávská Former Yugoslav Republic... 3,7 4,6 republika Makedonie of Macedonia Norsko 4,3 3,2 3,2 3,0 3,7 Norway Švýcarsko 7,2 6,3 8,5 9,4 8,1 Switzerland Turecko. 35,5 39,4 58,8 55,5 Turkey Nízká spolehlivost Přerušení časové řady Low reliability Break in time series

11 4.8. Produkce dřeva celkem (kulatina, bez kůry) Production of roundwood, total (under bark) Pramen / Source: Eurostat, 29/10/2013 V tis. m 3 Thousands m 3 Země Country EU ) ) EU 28 EU ) ) EU 27 v tom: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie ) ) France Chorvatsko Croatia Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden incl.: Brazílie Brazil Čínská lidová China, Peoples republika Rep. of Indie India Indonésie Indonesia Kanada Canada Norsko Norway Ruská federace Russian Federation Spojené státy United States Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey Včetně Hongkongu Odhad 3) Provizorní údaje 3) Including Hong Kong Estimated Provisional

12 4.9. Produkce palivového dřeva (včetně dřeva pro dřevěné uhlí) Production of fuelwood (including wood for charcoal) Pramen / Source: Eurostat, 10/12/2013 V tis. m 3 Thousands of m 3 Země Country EU 28 EU 27 EU EU EU EU 25 v tom: incl.: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Chorvatsko Croatia Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Brazílie Brazil Indie India Indonésie Indonesia Kanada Canada Norsko Norway Ruská federace Russian Federation Spojené státy United States Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey Odhad Provizorní údaje Estimated Provisional

13 4.10. Dovoz dřeva Imports of roundwood Pramen / Source: Eurostat, 10/12/2013 V tis. m 3 Thousands m 3 Celkem Ze zemí mimo EU Země Total From third coutries Country EU , , ,1 EU 27 EU , , ,4 EU 25 EU 28, v tom: EU 28, incl.: Belgie 4 254, , ,6 40,0 48,6 31,5 Belgium Bulharsko 39,8 60,1 60,2 0,9 0,1 2,1 Bulgaria Česká republika 1 049, , ,6 312,0 216,8 281,9 Czech Republic Dánsko 1 140,3 828,7 604,0 17,2 40,6 39,0 Denmark Estonsko 336,4 346,6 323,2 43,3 12,4 9,4 Estonia Finsko 6 408, , , , , ,6 Finland Francie 1 733, , ,8 432,3 411,8 303,0 France Chorvatsko 13,0 15,0 12,0... Croatia Irsko 121,3 113,5 220,4 117,7 2,5 1,6 Ireland Itálie 4 150, , , , , ,8 Italy Kypr 0,6 0,6 2,3 0,6 0,3 1,1 Cyprus Litva 332,1 272,1 310,7 184,7 188,2 178,4 Lithuania Lotyšsko 438,2 448,6 738,9 245,9 179,7 254,5 Latvia Lucembursko 790, ,3 899,5 1,0 4,6 10,1 Luxembourg Maďarsko 509,5 328,2 276,4 444,6 281,2 254,0 Hungary Malta 0,3 0,3 0,6 0,0 0,1 0,0 Malta Německo 8 071, , ,9 552,9 814,7 812,0 Germany Nizozemsko 236,3 353,8 273,3 236,3 13,4 18,9 Netherlands Polsko 2 323, , , , , ,1 Poland Portugalsko 856, , ,5 241,2 41,2 26,8 Portugal Rakousko 8 651, , ,7 549,8 718,7 618,5 Austria Rumunsko 611,1 686,5 943,2 467,3 614,7 929,6 Romania Řecko 1 478, ,0. 21,6 146,9 152,9 Greece Slovensko 650, ,7 994,2 383,0 377,4 328,3 Slovakia Slovinsko 306,9 448,2 460,4 240,1 344,7 336,6 Slovenia Spojené království 344,7 308,7 289,6 13,9 27,6 24,8 United Kingdom Španělsko 2 026, , ,4 105,2 61,8 29,7 Spain Švédsko 6 791, , , , , ,9 Sweden Bývalá jugoslávská republika Makedonie 11,4 11,4.... Island 0,1 0,1 22,3 0,1 0,1. Iceland Norsko 1 478, , ,0 39,6 66,4 22,9 Norway Švýcarsko 299,0 261,0 170,6... Switzerland Turecko 1 416, ,0.... Turkey Former Yugoslav Republic of Macedonia Odhad Provizorní údaje Estimated Provisional

14 4.11. Vývoz dřeva Exports of roundwood Pramen / Source: Eurostat, 10/12/2013 V tis. m 3 Thousands m 3 Celkem Do zemí mimo EU Země Total In third coutries Country EU , , ,8 EU 27 EU , , ,8 EU 25 EU28, v tom: EU28, incl.: Belgie 872, , ,2 391,6 395,9 402,9 Belgium Bulharsko 679,4 919, ,2 420,7 562,2 608,3 Bulgaria Česká republika 1 839, , ,1 9,4 18,0 13,0 Czech Republic Dánsko 851,9 792,6 672,4 199,6 121,0 126,6 Denmark Estonsko 2 453, , ,4 217,8 209,1 114,6 Estonia Finsko 501,9 730,7 696,9 100,2 108,0 102,1 Finland Francie 7 478, , ,7 502,7 739, ,9 France Chorvatsko 825, ,0 972,0... Croatia Irsko 350,0 311,1 201,9 261,2 4,7 0,2 Ireland Itálie 47,5 105,9 177,1 6,6 7,8 7,5 Italy Kypr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cyprus Litva 1 442, , ,3 22,3 232,7 117,5 Lithuania Lotyšsko 5 486, , ,2 85,6 159,6 111,2 Latvia Lucembursko 102,2 172,6 104,2 0,0 0,7 3,9 Luxembourg Maďarsko 1 119, , ,8 16,0 56,9 4,4 Hungary Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Malta Německo 3 858, , ,9 689,0 759,8 653,8 Germany Nizozemsko 509,1 430,5 471,1 509,1 9,0 11,1 Netherlands Polsko 1 733, , ,9 15,3 19,3 20,7 Poland Portugalsko 1 003, , ,2 281,8 161,3 96,5 Portugal Rakousko 1 030, ,8 884,3 37,0 15,0 9,1 Austria Rumunsko 429,3 831,9 623,4 261,7 589,9 363,8 Romania Řecko 207,9 311,7 179,4 0,1 2,0 104,4 Greece Slovensko 2 563, , ,6 3,0 1,0 0,7 Slovakia Slovinsko 844, , ,5 8,4 13,8 12,6 Slovenia Spojené království 621,8 724, ,3 63,8 81,3 23,4 United Kingdom Španělsko 1 391, ,1 191,3. 121,5 Spain Švédsko 1 256,0 892,2 735,4 981,0 774,1 534,3 Sweden Bývalá jugoslávská republika Makedonie 2,7 2,7.... Island 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0. Iceland Norsko 883,9 962, ,0 2,3 0,1 0,1 Norway Švýcarsko 820,3 943,8 815,8... Switzerland Turecko 7,4 7,4.... Turkey Former Yugoslav Republic of Macedonia Odhad Provizorní údaje Estimated Provisional

15 CENY PRICES Indexy cen zemědělských výrobců (2005 = 100) Producer price indices - agricultural goods output (2005 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 05/12/2013 % Země Country EU ,2 116,0 122,1 108,1 117,1 128,3 135,9 EU 27 EU ,2 115,5 121,2 107,2 116,0 126,9 134,3 EU 25 EU 28, v tom: EU 28, incl.: Belgie 103,3 113,7 113,8 112,8 100,1 108,6 111,4 124,1 Belgium Bulharsko 101,1 108,2 135,8 151,8 120,4 134,0 153,2 168,4 Bulgaria Česká republika 102,4 100,7 114,3 123,7 94,4 100,9 117,6 123,6 Czech Republic Dánsko 107,9 103,9 107,9 120,2 101,6 111,3 126,7 136,5 Denmark Estonsko. 102,5 119,6 125,0 97,0 117,3 138,8 140,7 Estonia Finsko 100,9 105,0 110,7 120,9 108,5 115,2 130,8 3) 138,2 Finland Francie. 105,5 117,3 124,3 108,4 116,3 128,9 137,2 France Chorvatsko. 100,4 111,6 111,7 103,4 106,7 114,5 125,9 Croatia Irsko. 103,8 112,5 121,4 101,2 111,6 127,8 132,7 Ireland Itálie 96,1 105,1 113,4 120,9 110,2 111,9 121,1 128,5 Italy Kypr. 105,7 115,2 130,5 113,8 116,2 116,1 120,7 Cyprus Litva 98,3 106,3 124,6 137,0 106,7 124,2 147,0 145,0 Lithuania Lotyšsko 76,4 112,9 137,7 140,6 110,8 131,8 155,6 156,4 Latvia Lucembursko 98,9 102,9 114,2 117,7 97,4 106,5 116,6 123,3 Luxembourg Maďarsko 99,4 113,2 150,4 135,2 122,2 143,6 169,8 198,3 Hungary Malta 108,9 100,3 107,7 111,8 117,8 114,2 116,4 127,5 Malta Německo. 107,3 119,9 124,4 100,7 114,9 129,7 135,9 Germany Nizozemsko 101,4 109,4 114,1 113,7 101,5 112,5 118,1 121,8 Netherlands Polsko. 106,0 122,2 120,5 113,0 124,3 146,2 152,6 Poland Portugalsko 97,6 104,8 108,8 111,7 105,0 110,7 109,6 113,1 Portugal Rakousko. 106,9 115,7 119,6 3) 105,4 118,4 126,5 3) 132,3 Austria Rumunsko 43,9 106,0 128,6 147,7 137,6 152,3 174,3 188,0 Romania Řecko 82,8 107,5 118,9 114,9 112,4 127,5 126,4 120,2 Greece Slovensko 98,7 100,0 109,7 115,7 86,4 98,7 115,2 123,1 Slovakia Slovinsko 89,4 105,8 114,6 131,2 112,1 114,4 124,7 129,8 Slovenia Spojené království. 104,5 118,8 143,3 135,6 142,9 163,7 174,1 United Kingdom Španělsko 90,7 98,3 103,9 107,1 95,0 101,1 101,7 112,0 Spain Švédsko 103,1 105,3 119,7 129,8 115,5 128,8 133,9 133,0 Sweden Nominální hodnota, včetně ovoce a zeleniny Odhad Eurostatu 3) Provizorní údaje 3) Nominal value, including fruits and vegetables Eurostat estimate Provisional

16 CENY PRICES Harmonizované indexy spotřebitelských cen (2005 = 100) Harmonized indices of consumer prices (2005 = 100) Pramen / Source : Eurostat, 05/12/2013 % EU 28 88,5 97,8 102,3 104,7 108,6 109,6 111,9 115,4 118,4 EU 28 EU 27 88,5 97,8 102,3 104,7 108,6 109,6 111,9 115,4 118,4 EU 27 Eurozóna 17 89,5 97,9 102,2 104,4 107,8 108,2 109,9 112,9 115,7 Euroarea 17 v tom: Belgie 90,7 97,5 102,3 104,2 108,9 108,9 111,4 115,1 118,2 Belgium Bulharsko 76,4 94,3 107,4 115,6 129,4 132,6 136,6 141,2 144,6 Bulgaria Česká republika 90,6 98,4 102,1 105,1 111,7 112,4 113,7 116,2 120,3 Czech Republic Dánsko 91,2 98,3 101,8 103,5 107,3 108,4 110,8 113,8 116,5 Denmark Estonsko 84,0 96,1 104,5 111,5 123,3 123,6 127,0 133,4 139,0 Estonia Finsko 93,4 99,2 101,3 102,9 106,9 108,7 110,5 114,2 117,8 Finland Francie 90,5 98,1 101,9 103,6 106,8 106,9 108,8 111,3 113,8 France Chorvatsko 86,8 97,1 103,3 106,0 112,2 114,7 115,9 118,5 122,5 Croatia Irsko 84,5 97,9 102,7 105,6 108,9 107,1 105,4 106,6 108,7 Ireland Itálie 88,6 97,8 102,2 104,3 108,0 108,8 110,6 113,8 117,5 Italy Kypr 88,3 98,0 102,3 104,5 109,0 109,2 112,0 115,9 119,5 Cyprus Litva 95,5 97,4 103,8 109,8 122,0 127,1 128,6 133,9 138,1 Lithuania Lotyšsko 81,9 93,6 106,6 117,3 135,2 139,6 137,9 143,7 147,0 Latvia Lucembursko 87,1 96,4 103,0 105,7 110,0 110,0 113,1 117,3 120,7 Luxembourg Maďarsko incl.: 75,3 96,6 104,0 112,3 119,1 123,9 129,7 134,8 142,4 Hungary Malta 88,6 97,5 102,6 103,3 108,1 110,1 112,4 115,2 118,9 Malta Německo 92,4 98,1 101,8 104,1 107,0 107,2 108,4 111,1 113,5 Germany Nizozemsko 87,1 98,5 101,7 103,3 105,5 106,6 107,6 110,2 113,3 Netherlands Polsko 87,4 97,9 101,3 103,9 108,3 112,6 115,6 120,1 124,5 Poland Portugalsko 85,5 97,9 103,0 105,5 108,3 107,4 108,9 112,7 115,9 Portugal Rakousko 91,2 97,9 101,7 103,9 107,3 107,7 109,5 113,4 116,3 Austria Rumunsko 43,2 91,7 106,6 111,8 120,7 127,4 135,2 143,0 147,9 Romania Řecko 84,2 96,6 103,3 106,4 110,9 112,4 117,7 121,4 122,6 Greece Slovensko 75,3 97,3 104,3 106,2 110,4 111,4 112,2 116,8 121,2 Slovakia Slovinsko 76,4 97,6 102,5 106,4 112,3 113,3 115,6 118,0 121,4 Slovenia Spojené království 93,1 98,0 102,3 104,7 108,5 110,8 114,5 119,6 123,0 United Kingdom Španělsko 85,5 96,7 103,6 106,5 110,9 110,6 112,9 116,4 119,2 Spain Švédsko 91,7 99,2 101,5 103,2 106,7 108,7 110,8 112,3 113,4 Sweden Země Country Island 84,7 98,6 104,7 108,5 122,3 142,2 152,8 159,2 168,8 Iceland Norsko 92,8 98,5 102,5 103,2 106,7 109,2 111,8 113,1 113,6 Norway Spojené státy 88,9 96,4 103,2 105,9 110,5 109,6 112,3 116,6 119,0 United States Švýcarsko.. 101,0 101,8 104,2 103,4 104,1 104,2 103,4 Switzerland Turecko 29,1 92,5 109,3 118,9 131,3 139,5 151,4 161,2 175,7 Turkey Odlišná definice Definition differs

17 CENY PRICES Meziroční míra inflace - potraviny a nealkoholické nápoje Annual inflation rate - food and non-alcoholic beverages Pramen / Source : Eurostat, 05/12/2013 % Země Country EU 28 3,9 1,1 2,4 3,5 6,4 1,0 1,0 3,4 3,0 EU 28 EU 27 3,9 1,1 2,4 3,5 6,4 1,0 1,1 3,4 3,0 EU 27 Eurozóna 17 1,3 0,7 2,3 2,7 5,5 0,0 0,4 2,5 2,8 Euroarea 17 v tom: Belgie 0,7 1,7 2,7 3,9 6,1 0,8 2,1 2,4 3,3 Belgium Bulharsko incl.: 10,3 4,1 5,8 13,5 16,2-0,9-0,5 6,5 3,2 Bulgaria Česká republika 1,1-0,1 0,5 4,4 7,9-3,3 1,4 5,2 7,4 Czech Republic Dánsko 1,6 0,6 2,7 4,5 7,6-0,1 0,4 4,0 4,3 Denmark Estonsko 2,4 3,6 4,8 9,4 14,0-3,7 2,9 9,4 3,4 Estonia Finsko 1,0 0,3 1,5 2,1 8,6 2,0-3,6 5,9 5,6 Finland Francie 2,2 0,1 1,7 1,4 5,1 0,1 0,8 2,0 2,9 France Chorvatsko 0,5 3,5 3,5 2,9 9,6 1,7-1,6 3,5 3,6 Croatia Irsko 3,1-0,7 1,4 2,8 6,5-3,5-4,6 1,2 0,6 Ireland Itálie 1,6-0,1 1,7 2,9 5,4 1,6 0,2 2,6 2,6 Italy Kypr 5,3 2,4 5,6 4,8 6,0 3,9 0,8 4,5 2,9 Cyprus Litva -2,4 4,0 6,1 11,1 15,8 1,7-0,4 8,2 3,1 Lithuania Lotyšsko 0,7 9,2 8,2 13,5 18,2-0,1-0,3 8,4 2,3 Latvia Lucembursko 2,0 1,7 2,4 3,3 5,3 1,5 0,9 2,7 2,6 Luxembourg Maďarsko 8,9 1,6 8,2 12,0 10,4 3,8 2,8 7,3 6,1 Hungary Malta 1,0 1,8 2,2 3,9 8,0 6,4 1,1 4,9 5,7 Malta Německo -0,4 0,4 1,9 2,9 5,3-1,3 1,4 2,9 3,3 Germany Nizozemsko 0,8-1,2 1,7 1,6 5,7 1,1-0,1 2,2 2,0 Netherlands Polsko 9,9 2,1 0,6 4,7 5,9 4,5 2,6 5,1 4,2 Poland Portugalsko 2,1-0,6 2,7 2,4 3,7-3,4-0,2 2,1 3,2 Portugal Rakousko 1,6 1,1 1,5 4,2 6,4 0,3 0,4 4,4 3,3 Austria Rumunsko 44,0 6,1 3,8 3,9 9,5 3,3 2,3 6,1 2,2 Romania Řecko 2,1 0,8 3,5 2,2 5,3 1,8 0,1 3,1 1,5 Greece Slovensko 5,3-0,7 2,0 4,0 7,0-3,8 1,7 5,9 4,3 Slovakia Slovinsko 5,6-1,0 2,3 7,2 9,6 0,5 0,9 4,4 4,0 Slovenia Spojené království -0,5 1,5 2,5 4,5 9,1 5,4 3,4 5,5 3,2 United Kingdom Španělsko 2,3 3,2 4,2 3,7 5,9-1,1-0,4 1,7 2,1 Spain Švédsko 0,4-0,7 0,8 2,0 6,9 3,0 1,3 1,3 1,5 Sweden Island 4,1-2,5 8,0-1,1 15,9 17,4 4,2 3,8 6,1 Iceland Norsko 2,0 1,6 1,4 2,5 4,2 4,3 0,2-0,3 1,2 Norway Spojené státy 2,2 1,9 1,8 4,2 6,4 0,5 0,3 4,8 2,5 United States Švýcarsko.. -0,1 0,5 3,1-0,2-1,2-3,5-0,9 Switzerland Turecko 46,2 3,9 7,8 12,4 12,8 8,0 10,6 6,2 8,7 Turkey Harmonizované indexy spotřebitelských cen - průměrné roční tempo růstu Odlišná definice Harmonised indices of consumer prices - annual average rate of change Definition differs

18 Podíl celkové využívané zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství Share of total utilized agricultural area occupied by organic farming EU 27 Belgie / Belgium Bulharsko / Bulgaria Česká republika / Czech Republic Dánsko / Denmark Estonsko / Estonia Finsko / Finland Francie / France Irsko / Ireland Itálie / Italy Kypr / Cyprus Litva / Lithuania Lotyšsko / Latvia Lucembursko / Luxembourg Maďarsko / Hungary Malta Německo / Germany Nizozemsko / Netherlands Polsko / Poland Portugalsko / Portugal Rakousko / Austria Rumunsko / Romania Řecko / Greece Slovensko / Slovakia Slovinsko / Slovenia Spojené království / United Kingdom Španělsko / Spain Švédsko / Sweden 0% 5% 10% 15% 20% 25% Odhad / Estimated Zdroj / Source: Eurostat, 10/12/2013

19 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Produkce kravského mléka (EU 28 = 100), 2012 Production of cow's milk (EU 28 = 100), 2012 EU 27 / Other EU 27 countries 7,7% Nizozemsko / Netherlands Itálie / Italy 7,8% 7,5% Španělsko / Spain 3) Polsko / Poland 8,3% 4,3% 3,5% Irsko / Ireland Dánsko / Denmark 3,3% Spojené království / United Kingdom Rumunsko / Romania 2,6% 9,1%, 18,9% Rakousko / Austria 2,2% Belgie / Belgium 2,0% Švédsko / Sweden 1,9% Francie / France 16,2% Česká republika / Czech Republic Finsko / Finland 1,9% 1,5% 20,2% Bez Malty Excluding Malta Země EU 27 vyrábějící méně než 1,3 % celkové produkce EU 27 EU 27 countries producing less than 1,3 % of total EU 27 production 3) Provizorní údaje Německo / Germany 3) Provisional Zdroj / Source: Eurostat, 11/12/2013

20 MAKROEKONOMIKA MACROECONOMICS Devizový kurz - národní měna / EUR - procentní změna 2012/2000 Exchange rate - NCU per EUR - percentage change 2012/2000 Oslabení národní měny vůči EUR Depreciation of NCU vs. EUR Posílení národní měny vůči EUR Appreciation of NCU vs. EUR Česká republika / Czech Republic Švýcarsko / Switzerland Norsko / Norway Litva / Lithuania Kanada / Canada Chorvatsko / Croatia Dánsko / Denmark Bulharsko / Bulgaria Švédsko / Sweden Polsko / Poland Albánie / Albania Maďarsko / Hungary Lotyšsko / Latvia Izrael / Israel Spojené království / United Kingdom Spojené státy / United States Ruská federace / Russian Federation Ukrajina / Ukraine Island / Iceland Rumunsko / Romania -130% -120% -110% -100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Zdroj / Source: UNECE Statistical Division Database, 07/01/2014

21 MAKROEKONOMIKA MACROECONOMICS Devizový kurz - národní měna / USD - procentní změna 2012/2000 Exchange rate - NCU per USD - percentage change 2012/2000 Oslabení národní měny vůči USD Depreciation of NCU vs. USD Posílení národní měny vůči USD Appreciation of NCU vs. USD Česká republika / Czech Republic Švýcarsko / Switzerland Norsko / Norway Litva / Lithuania Kanada / Canada Chorvatsko / Croatia Dánsko / Denmark Eurozóna 17 / Euroarea 17 Bulharsko / Bulgaria Švédsko / Sweden Polsko / Poland Albánie / Albania Maďarsko / Hungary Lotyšsko / Latvia Izrael / Israel Spojené království / United Kingdom Ruská federace / Russian Federation Ukrajina / Ukraine Island / Iceland Rumunsko / Romania -65% -55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Zdroj / Source : UNECE Statistical Division Database, 07/01/2014

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2013 OECD zveřejeňuje 25. 6. 2013 v 11:00 publikaci Education at a Glance.,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy

Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy Ve dnech 6. a 7. října 2011 se konal ve Varšavě expertní seminář na téma Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy, který pořádali společně

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmět 5HP 502 Národohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. března 2015 ... a opět se setkáváme

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Den daňové svobody 2010. Jiří Schwarz

Den daňové svobody 2010. Jiří Schwarz Den daňové svobody 2010 Jiří Schwarz DDS v ČR DDS 2010 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 18.6. 15.6. 14.6. 14.6. 13.6. 12.6. 11.6. 11.6. 7.6. 7.6. 6.6. 168 166 164 164 161 162 163 161 157 157

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

NEWSLETTER duben 2013

NEWSLETTER duben 2013 NEWSLETTER duben 2013 Vážení, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Doufáme, že Vám tyto informace napomůžou včas identifikovat

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Pohyb do škol. Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Termín realizace: říjen 2014 červen 2015

Pohyb do škol. Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji. Termín realizace: říjen 2014 červen 2015 Czech Republic Pohyb do škol Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Termín realizace: říjen 2014 červen 2015 Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více