METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠEVČENKOVA 11, BRATISLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠEVČENKOVA 11, BRATISLAVA"

Transkript

1

2 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠEVČENKOVA 11, BRATISLAVA PONUKOVÝ KATALÓG NOVÝCH PROGRAMOV KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

3

4 Milé kolegyne, vážení kolegovia! Dostávate do rúk tretí katalóg Metodicko-pedagogického centra (MPC) obsahujúci ponuku dosiaľ akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Programy sú orientované na rozvoj vašich profesijných kompetencií, na podporu tvorby programov výchovy a vzdelávania. Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov predstavuje široké spektrum vzdelávacích aktivít od sebavzdelávania cez neformálne aktivity až po ponuku rôznych druhov programov kontinuálneho vzdelávania (formálne vzdelávanie). Práve kontinuálne vzdelávanie tvorí významnú súčasť vášho profesijného rozvoja, za ktoré môžete získať kredity a následne ich zhodnotiť v nárokovateľnom kreditovom príplatku. Formy realizácie programov kontinuálneho vzdelávania sú rozmanité (prezenčné, dištančné) a umožňujú overiť aj profesijné kompetencie uchádzačov bez účasti na vzdelávaní absolvovaním jeho dištančnej časti. MPC ako štátna rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje kontinuálne vzdelávanie do roku 2013 v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý je určený pedagogickým a odborným zamestnancom, s možnosťou úhrady vzdelávacích aktivít zo zdrojov ESF. Veríme, že naša tretia ponuka vzdelávacích programov sa stretne s pozitívnym ohlasom, stane sa súčasťou plánov kontinuálneho vzdelávania a prispeje k zlepšovaniu zodpovednej práce v školách a školských zariadeniach. Budeme vďační za všetky vaše námety a pripomienky k našej ponuke, aby sme ich mohli využiť pri tvorbe ďalších vzdelávacích programov a katalógov ponuky vášho MPC. Ivan Pavlov generálny riaditeľ MPC

5 ODBORNÉ PREDMETY OBSAH I. Odborné predmety 1. Praktická ekonomika Ústavné právo Teória práva Pracovné právo Občianske právo...14 II. Primárne vzdelávanie 1. Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových pedagogických dokumentov Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II III. Kariérová pozícia, Kariérový stupeň 1. Profesionalita v práci triedneho učiteľa Príprava žiakov na trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach Tréning účinných metód a techník pre zefektívnenie procesov učenia sa Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu Prípravné atestačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov v kategórii: psychológ, školský psychológ Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov...52 IV. Prierezové témy, školské zariadenia a mimovyučovacia činnosť 1. Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania Kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy na získanie pedagogickej spôsobilosti Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení...68 Vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania akreditované v máji až v auguste

6 ODBORNÉ PREDMETY ODBORNÉ PREDMETY 5

7 ODBORNÉ PREDMETY Názov vzdelávacieho programu: Praktická ekonomika Číslo akreditácie: 328/2010-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti vyučovania ekonomických tém v prepojení na medzipredmetové vzťahy. Kritické vyhodnocovanie a efektívne využívanie ekonomických informácií v občianskom živote. Špecifické ciele: - vedieť vysvetliť základné ekonomické pojmy, - kriticky hodnotiť reálne podmienky ekonomiky z hľadiska občana a spoločnosti, poznať súčasné ekonomické trendy a prognózy, - interpretovať úlohu financií v živote človeka, rodiny, firmy a spoločnosti a preukázať aplikáciu vedomostí pri reálnych ekonomických situáciách, - osvojiť si základy práce s ekonomickou informáciou a aplikovať ich v pedagogickej praxi, - využívať vo vyučovaní praktické úlohy z oblasti rodinných a osobných financií na rozvoj finančnej gramotnosti, - poznať a vedieť aplikovať moderné vyučovacie metódy zamerané na zážitkové a interaktívne vyučovanie, - vedieť vybrať a využívať primerané multimediálne pomôcky, digitálne zdroje a učebné materiály, pre učenie sa žiakov, - naučiť sa vytvárať s podporou IKT vlastné pomôcky, didaktické prostriedky, vzdelávacie a metodické materiály, - preukázať schopnosť pripraviť vyučovaciu hodinu s využitím aktivizačných metód a prepojením na reálne situácie. Obsah vzdelávacieho programu - Základné ekonomické pojmy, zákony a princípy - Občan v reálnej ekonomike - Úloha financií v spoločenskom, rodinnom a osobnom živote - Pedagogické aspekty vyučovania ekonomických tém - Využitie informačných technológií a moderných vyučovacích metód v praktickej ekonomike Časovo-tematický plán vzdelávacieho programu Modul 1: Základné ekonomické pojmy, zákony a princípy - 14 hodín Téma Forma Časový rozsah Objasnenie základných ekonomických pojmov 4 hodiny Ekonomické zákony a princípy 2 hodiny Ekonómia ako interdisciplinárna veda 2 hodiny Princípy porozumenia odborným a publicistickým článkom na ekonomické témy Modul 2: Občan v reálnej ekonomike - 22 hodín Téma dištančne Forma 2 hodiny 4 hodiny Časový rozsah Vplyv ekonomického myslenia na život v rozvinutej ekonomike 2 hodiny Získavanie, kritické vyhodnocovanie, porozumenie a triedenie ekonomických informácií Potreby a uspokojovanie osobných, rodinných a spoločenských potrieb. Trhová ekonomika 2 hodiny dištančne 4 hodiny 4 hodiny Využitie zdrojov v trhovej ekonomike Efektívne hospodárenie 2 hodiny Úloha štátu v podmienkach rozvinutej ekonomiky. Význam daní. Verejné financie Možnosti uplatnenia na medzinárodnom trhu Vplyv globalizácie na život človeka dištančne 4 hodiny 4 hodiny Modul 3: Úloha financií v spoločenskom, rodinnom a osobnom živote - 24 hodín Téma Človek vo sfére peňazí. Postavenie človeka a rodiny v reálnej ekonomickej situácii. Stanovenie priorít vo vzťahu k hodnotovému rebríčku Forma Časový rozsah 2 hodiny 4 hodiny 6

8 ODBORNÉ PREDMETY Téma Získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a situácii v rodinných a osobných financiách. Prijímanie finančných rozhodnutí Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Rovnováha príjmov a výdavkov Rozhodovanie o využívaní bankových a poistných služieb. Dlžníci a veritelia Forma dištančne Časový rozsah 2 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 2 hodiny 4 hodiny 2 hodiny Modul 4: Pedagogické aspekty vyučovania ekonomických tém - 26 hodín Téma Metodika tvorby vyučovacích hodín a podporných materiálov s reálnymi ekonomickými údajmi Forma Časový rozsah 6 hodín Prepojenie vyučovacích hodín s reálnou praxou s podporou aktivizačných metód 6 hodín 4 hodiny Príprava a analýza vyučovacej hodiny 6 hodín Modul 5: Využitie informačných technológií a moderných vyučovacích metód v praktickej ekonomike - 24 hodín Téma Metodika využívania rôznych aktivizačných metód (diskusia, situačné metódy, prípadové štúdie, zážitkové učenie, interaktívne vyučovanie a i.) pri riešení ekonomických problémov Forma Časový rozsah 4 hodiny 4 hodiny Výber a tvorba multimediálnych pomôcok a digitálnych zdrojov a učebných materiálov. Využívanie dostupných metodických pomôcok Aktívne využívanie elektronických zdrojov údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii. Tvorba projektov a medzipredmetových aktivít dištančne 4 hodiny 8 hodín 4 hodiny Rozsah vzdelávacieho programu: 110 hodín (70 h prezenčne, 40 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ - majster odbornej výchovy podkategórie: - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy) - učiteľ kontinuálneho vzdelávania kariérový stupeň: - samostatní pedagogickí zamestnanci, bez rozdielu kariérového stupňa. vyučovací predmet: ekonomika a príbuzné predmety ekonomického zamerania, občianska náuka Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávanie Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie a súhlas riaditeľa. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. iné relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, - úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania spracovanie prípravy na 4 vyučovacie hodiny spojené s reálnou praxou, s využitím moderných aktivizačných vyučovacích metód, - úspešná záverečná prezentácia spracovanie metodických materiálov k 4 vyučovacím hodinám, - úspešný pohovor zameraný na aplikáciu situačných a aktivizačných metód zameraných na využitie ekonomických tém v medzipredmetových vzťahoch. 7

9 ODBORNÉ PREDMETY Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu okrem účasti na vzdelávaní. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania. Trojčlenná skúšobná komisia bude zostavená zo zástupcov pedagogických zamestnancov MPC (učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou a príslušnou kvalifikáciou) a lektorov vzdelávania. Personálne zabezpečenie Garant: Ing. Miroslava Jakubeková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie s kvalifikačnými predpokladmi na vyučovanie ekonomických predmetov. Externí spolupracovníci: - učitelia ekonomiky a príbuzných predmetov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie, multiplikátori a lektori finančnej gramotnosti - vysokoškolskí učitelia alebo vedeckí pracovníci z praxe, ktorí pôsobia v danom alebo príbuznom odbore súvisiacom s obsahom vzdelávacieho programu Návrh počtu kreditov Rozsah (90 hodín): kreditov Spôsob ukončenia:... 3 kredity Spolu: kreditov Názov vzdelávacieho programu: Ústavné právo Číslo akreditácie: 340/2010-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: prehlbovať a rozvíjať vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti ústavného práva. Špecifické ciele: - doplniť a rozšíriť poznatky z oblasti ústavného práva, - rozšíriť schopnosť porovnávať právne normy z hľadiska právnej sily, - rozvíjať poznatky z oblasti štátnej a verejnej správy, - prehlbovať potrebu zúčastňovať sa nariadení vecí verejných, na riadení štátu, - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií, - vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov, - modifikovať cvičenia zážitkového učenia, - orientovať sa v právnych normách, - vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí. Obsah vzdelávacieho programu Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku. Tematický celok: Ústavné právo Téma Ústava charakteristika ústavy, postavenie ústavy v spoločnosti, klasifikácia ústav. Ústava SR - ústavný vývoj, štruktúra ústavy Forma prezenčne Počet hodín 2 hodiny Štátna moc charakteristika, význam, sústava štátnych orgánov, zákonodarná, výkonná, súdna moc; volebné systémy, voľby demokratické prezenčne volebné právo a jeho zásady, skrutínium a jeho fungovanie (priebeh) 6 hodín 8

10 ODBORNÉ PREDMETY Téma Správne právo charakteristika, štátna a verejná správa, správne konanie, správny delikt Forma prezenčne Počet hodín 6 hodín Aktivity pre žiakov prezenčne 4 hodiny Návrh aktivity pre žiakov dištančne 2 hodiny Spolu prezenčne dištančne 18 hodín 2 hodiny Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategória: - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzde-lávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie kariérový stupeň: bez obmedzenia kariérová pozícia: bez obmedzenia Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Vyžaduje sa písomná prihláška, v ktorej riaditeľ školy alebo školského zariadenia potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončovanie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, - záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalent-nej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. Výstup z dištančnej formy vzdelávania: - vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Požiadavky na ukončenie pre pedagogických zamestnancov podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním): - záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT, - výstup z dištančnej formy vzdelávania vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 poskytovaných aktualizačným vzdelávaním sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou. Učebné zdroje (odporúčaná literatúra): 1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR). 6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 9

11 ODBORNÉ PREDMETY Personálne zabezpečenie Garant: Mgr. Gabriela Vincencová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou Lektori: odborníci z oblasti práva Návrh počtu kreditov Rozsah (20 hodín):... 4 kredity Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu:... 6 kreditov Názov vzdelávacieho programu: Teória práva Číslo akreditácie: 341/2010-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti teórie práva. Špecifické ciele: - prehlbovať poznatky z oblasti teórie práva, - rozšíriť poznatky z oblasti právneho jazyka, - prehlbovať poznatky o právnych normách, - orientovať sa v právnych normách, - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií, - vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov, - modifikovať cvičenia zážitkového učenia, - vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí. Obsah vzdelávacieho programu Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku. Tematický celok: Teória práva Téma Právo pojem (prirodzené, pozitívne), právo a morálka, právo a spravodlivosť, právna politika, funkcie, pramene (materiálne, formálne), zákonnosť, právne vedomie, právne systémy Normatívny právny akt, spoločenská a právna norma, znaky právnej normy, štruktúra právnej normy, druhy právnych noriem, platnosť a účinnosť právnej normy, pôsobnosť právnej normy, platné právo, systém slovenského práva Právny štát charakteristika, znaky, politické podmienky fungovania právneho štátu, modely právneho štátu a ich charakteristika Forma prezenčne prezenčne prezenčne Počet hodín 3 hodiny 7 hodín 4 hodiny Téma Forma Počet hodín Aktivity pre žiakov prezenčne 4 hodiny Návrh aktivity pre žiakov dištančne 2 hodiny Spolu prezenčne dištančne 18 hodín 2 hodiny 10

12 ODBORNÉ PREDMETY Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: maximálne 10 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategória: - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie kariérový stupeň: bez obmedzenia kariérová pozícia: bez obmedzenia Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzde-lávania alebo na overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzde-lávania, - záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metó-da, brainstorming, Phillips 66 a pod.: Požiadavky na ukončenie pre pedagogických zamestnancov podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním): - záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania: - vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 poskytovaných aktualizačným vzdelávaním sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou. Učebné zdroje (odporúčaná literatúra): 1. PALKO, M., KOCÚRKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava : MPC, PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, Personálne zabezpečenie Garant: Mgr. Gabriela Vincencová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou Lektori: odborníci z oblasti práva Návrh počtu kreditov Rozsah (20 hodín):... 4 kredity Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu:... 6 kreditov 11

13 ODBORNÉ PREDMETY Názov vzdelávacieho programu: Pracovné právo Číslo akreditácie: 448/2011-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti pracovného práva. Špecifické ciele: - inovovať a doplniť poznatky z oblasti pracovného práva, - orientovať sa v právnych normách, - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií pri riešení pracovno-právnych vzťahov, - vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov, - modifikovať cvičenia zážitkového učenia, - vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí. Obsah vzdelávacieho programu Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku. Tematický celok: Pracovné právo Téma Predmet, pramene, účastníci pracovnoprávnych vzťahov, Zákonník práce, odbory, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Forma prezenčne Počet hodín 2 hodiny Pracovný pomer vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva, zmeny pracovného pomeru, práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch prezenčne 5 hodín Skončenie a zánik pracovného pomeru prezenčne 5 hodín Pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, odmeňovanie zamestnancov prezenčne 2 hodiny Aktivity pre žiakov prezenčne 4 hodiny Téma Forma Počet hodín Návrh aktivity pre žiakov dištančne 2 hodiny Spolu prezenčne dištančne 18 hodín 2 hodiny 12

14 ODBORNÉ PREDMETY Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategória: - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie kariérový stupeň: - samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, pedagogický zamestnanec s II. atestáciou vyučovací predmet: občianska náuka, právna náuka, úvod do sveta práce, ekonomické predmety podniková ekonomika, personalistika Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kategórie alebo podkategórie; kariérového stupňa, keriérovej pozície, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, - záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Požiadavky na ukončovanie pre pedagogických zamestnancov alebo odbor-ných zamestnancov podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním): - záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania - vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Učebné zdroje (odporúčaná literatúra): 1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR) 5. Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 6. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosť 7. Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní Personálne zabezpečenie a (súhlas garanta): Garant: Mgr. Gabriela Vincencová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou Lektor: odborníci z oblasti práva Návrh počtu kreditov Rozsah (20 hodín):... 4 kredity Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu:... 6 kreditov 13

15 ODBORNÉ PREDMETY Názov vzdelávacieho programu: Občianske právo Číslo akreditácie: 455/2011-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: prehĺbiť a rozvinúť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti občianskeho práva. Špecifické ciele: - inovovať a doplniť poznatky z oblasti občianskeho práva, - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií, - vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov, - modifikovať cvičenia zážitkového učenia, - orientovať sa v právnych normách, - vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí. Obsah vzdelávacieho programu Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku. Tematický celok: Občianske právo Téma Predmet, pramene občianskeho práva, účastníci občianskoprávnych vzťahov, zastúpenie, právne úkony Forma prezenčne Počet hodín 3 hodiny Zmluvy podľa občianskeho zákonníka prezenčne 4 hodiny Vlastnícke právo, práva k cudzím veciam prezenčne 3 hodiny Záväzkové právo, zabezpečenie záväzkov, zánik záväzkov prezenčne 5 hodín Dedenie zo závetu, zo zákona, z oboch dôvodov prezenčne 5 hodín Zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, exekučné konanie prezenčne 2 hodiny Aktivity pre žiakov prezenčne 4 hodiny Téma Forma Počet hodín Návrh aktivity pre žiakov dištančne 4 hodiny Spolu prezenčne dištančne 26 hodín 4 hodiny Rozsah vzdelávacieho programu: 30 hodín (26 h prezenčne, 4 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategória: - učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, 14

16 ODBORNÉ PREDMETY kariérový stupeň: - samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, pedagogický zamestnanec s II. atestáciou. vyučovací predmet: občianska náuka, právna náuka Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, keriérovej pozície, kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí za-radenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzde-lávania, - záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Požiadavky na ukončovanie pre pedagogických zamestnancov podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním): - záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT. - výstup z dištančnej formy vzdelávania vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Učebné zdroje (odporúčaná literatúra): 1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR) 6. Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 7. Zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) 8. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Personálne zabezpečenie Garant: Mgr. Gabriela Vincencová učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou. Lektori: odborníci z oblasti práva Návrh počtu kreditov Rozsah (50 hodín):... 6 kreditov Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu:... 8 kreditov 15

17 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 16

18 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Názov vzdelávacieho programu: Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania Číslo akreditácie: 482/2011-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: zdokonaľovanie profesijných kompetencií v integrovaní prierezových tém do obsahu primárneho vzdelávania. Špecifické ciele: - na základe ŠVP navrhnúť možnosti na obsahovú integráciu, - pripraviť plán vyučovania navrhnutej integrovanej témy, - pripraviť plán rozvoja personálnych a sociálnych zručností v triede, - navrhnúť praktické využitie vybraných vyučovacích koncepcií vo vyučovaní. Obsah vzdelávacieho programu Modul 1 Ciele ŠVP pre primárne vzdelávanie Téma Charakteristika obsahu edukácie a ŠVP pre primárne vzdelávanie ISCED 1 Forma vzdelávania Časový rozsah 1,5 hodiny Kľúčové kompetencie (absolventa) žiaka primárneho vzdelávania 1,5 hodiny Obsahová integrácia prierezové témy pre primárne vzdelávanie 2 hodiny Rozdiely v medzipredmetových vzťahoch a obsahovou integráciou predmetov SPOLU 3 hodiny 8 hodín Modul 2 Plánovanie vyučovania integrovaného obsahu Téma Forma vzdelávania Časový rozsah Efektívne riadenie procesov učenia 1 hodina Kritériá výberu a tvorba základného (kľúčového) a rozvíjajúceho učiva 2 hodiny Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov 1 hodina Učebné štýly podľa Gardnerovej teórie inteligencií Tvorba aplikačných úloh SPOLU 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 8/4 hod. 17

19 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Modul 3 Budovanie podporujúceho prostredia Téma Forma vzdelávania Časový rozsah Emocionálne bezpečie triedy 1 hodina Základné sociálne a personálne zručnosti 4,5 hodiny Metodológia zavádzania a upevňovania sociálnych zručností v živote triedy Hodnoty, postoje a pravidlá v živote triedy SPOLU 1 hodina 1,5 hodiny 2 hodiny 8/2 hod. Modul 4 Možnosti uplatňovania niektorých moderných koncepcií v primárnom vzdelávaní Téma Forma vzdelávania Časový rozsah Projektové vyučovanie 4 hodiny Blokové vyučovanie 4 hodiny 2 hodiny Kooperatívne vyučovanie 8 hodín Integrované tematické vyučovanie SPOLU 8 hodín 4 hodiny 24/6 hod. Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (48 h prezenčne, 12 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategórie: - učiteľ pre primárne vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie kariérový stupeň: - samostatný pedagogický zamestnanec, - pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, - pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa primárneho vzdelávania a učiteľa kontinuálneho vzdelávania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Požaduje sa čitateľne a úplne vyplnená písomná prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo vedúci pedagogický zamestnanec nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. inými relevantnými dokumentmi. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ vzdelávania. 18

20 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Účastník vzdelávania je povinný: - absolvovať najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, - vypracovať úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania, - úspešne prezentovať návrh vyučovania integrovanej prierezovej témy a absolvovať pohovor pred skúšobnou komisiou, - odovzdať návrhy, projekty v písomnej a elektronickej podobe (MS Word) v rozsahu min. 4 strán A4. V prípade, že pedagogický zamestnanec zvolí formu overenia profesijných kompetencií nadobudnutých výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.) a bude chcieť vzdelávanie ukončiť, stanovujú sa mu tieto požiadavky na ukončenie vzdelávania: - absolvovať 1x konzultácie (max. 1 hod./1 účastník), - odovzdať písomne vypracované úlohy z dištančnej formy vzdelávania, - odovzdať návrh vyučovania, projekt v písomnej a elektronickej podobe (MS Word) v rozsahu min. 4 strán A4. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Personálne zabezpečenie Garant: Mgr. Klára Lužinská, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolskí učitelia a učitelia primárneho vzdelávania s 1. atestáciou Návrh počtu kreditov Rozsah (60 hodín): kreditov Spôsob ukončenia:... 3 kredity Spolu: kreditov Názov vzdelávacieho programu: Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania Číslo akreditácie: 454/2011-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: udržať profesijné kompetencie potrebné na výchovnú činnosť mimo vyučovania primárneho vzdelávania pre zdravý životný štýl založený na vzájomnosti, porozumení a pomoci. zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov žiakov Špecifické ciele: - poznať teoretické východiská etickej výchovy (vízia, obsah, výchovný štýl, metódy), - aplikovať obsah etickej výchovy do výchovnej činnosti mimo vyučovania, - spoznať a vedieť uplatniť špecifické metódy etickej výchovy so zamera-ním na hru a inscenačné metódy v rámci voľnočasových aktivít, - poznať špecifiká vedenia skupiny vychovávateľom, - aplikovať špecifiká vedenia skupiny vychovávateľom vo voľnočasových aktivitách, - vedieť efektívne komunikovať s deťmi, - vytvárať pozitívnu klímu pri výchovnej práci s deťmi, - vytvárať prostredie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka, - implementovať aplikačné témy Rodina, v ktorej žijem, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ochrana prírody a životného prostredia do výchovy mimo vyučovania. 19

21 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Obsah vzdelávacieho programu Téma 1. Teoretické východiská výchovy k prosociálnosti 2. Prosociálne správanie ako cieľ etickej výchovy (ETV) 3. Etická výchova (vízia, obsah, výchovný štýl) 4. Aplikácia obsahu etickej výchovy podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 do výchovných programov ŠZ 5. Zásady práce v skupine, jej znaky a štruktúra. Zásady výchovného štýlu pri výchove k prosociálnemu správaniu. Praktická ukážka vedenia skupiny 6. Špecifické metódy etickej výchovy. Hra ako špecifická metóda etickej výchovy 7. Znaky a funkcie hry, systematika delenie hier, zásady pri organizácii hry Hra a jej využitie pri rozvíjaní osobnosti žiaka vo výchove mimo vyučovania so zameraním na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností a prosociálneho správania Forma Počet hodín 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 8. Praktické ukážky hier k témam obsahu ETV so zameraním na výchovu mimo vyučovania. Otvorená komunikácia (neverbálna a verbálna komunikácia) Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Pozitívne hodnotenie iných. Tvorivosť a iniciatíva. Komunikácia a vyjadrovanie citov. Empatia, Asertivita. Schopnosť výberu reálnych a zobrazených vzorov. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa. Komplexná prosociálnosť 8 hodín 9. Praktické ukážky hier zameraných na aplikačné témy etickej výchovy Rodina, v ktorej žijem. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ochrana prírody a životného prostredia vo výchove mimo vyučovania 10. Inscenačné metódy (scénka, hranie roly) ako špecifické metódy etickej výchovy so zameraním na výchovu mimo vyučovania. Využitie inscenačných metód (scénka, hranie roly) pri rozvíjaní osobnosti žiaka vo výchove mimo vyučovania so zameraním na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností a prosociálneho správania 3 hodiny 2 hodiny 11. Praktické ukážky inscenačných metód k témam obsahu etickej výchovy Otvorená komunikácia (neverbálna a verbálna komunikácia). Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Pozitívne hodnotenie iných. Tvorivosť a iniciatíva. Komunikácia a vyjadrovanie citov. Empatia, asertivita, schopnosť výberu reálnych a zobrazených vzorov. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa. Komplexná prosociálnosť so zameraním na výchovu mimo vyučovania 10 hodín Téma 12. Praktické ukážky inscenačných metód zameraných na aplikačné témy Rodina, v ktorej žijem. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ochrana prírody a životného prostredia vo výchove mimo vyučovania 13. Príprava prezentácie ukážky voľnočasovej aktivity zameranej na obsah etickej výchovy alebo aplikačnú tému. Výstup: ukážka voľnočasovej aktivity, aplikačnej hry spracovaná elektronicky na CD. SPOLU Forma Počet hodín 3 hodiny 5 hodín 35 hodín 5 hodín 20

22 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Metodika vyučovania etickej výchovy bude začlenená do jednotlivých tém vzdelávacieho programu. Rozsah vzdelávacieho programu: 40 hodín (35 h prezenčne, 5 h dištančne) Trvanie vzdelávacieho programu: 8 mesiacov Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - vychovávateľ, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie podkategória: kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Vedúci pedagogický zamestnanec svojím pod-pisom a pečiatkou potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prihláške. Riaditeľ školy na prihláške potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdí prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu Požiadavky na absolventa: - najmenej 80 %-ná účasť z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania ( 4 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.) prezenčnou formou, - úspešná záverečná prezentácia. Záverečná prezentácia pozostáva z ukážky voľnočasovej aktivity alebo aplikačnej hry zameranej na obsah etickej výchovy. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z.z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej a odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu, okrem účasti. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom. Prezentácia pozostáva z ukážky voľnočasovej aktivity zameranej na obsah etickej výchovy alebo aplikačnú tému. O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný lektorom. Ak aktualizačné vzdelávanie skončilo neúspešne, môže pedagogický alebo odborný zamestnanec vykonať opravný pohovor. Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín prezentácie. Personálne zabezpečenie Garant: Mgr. Eva Líšková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou. Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra, vysokoškolskí učitelia a odborníci pracujúci v tejto oblasti alebo učitelia a vychovávatelia, ktorí ukončili špecializačné kvalifikačného štúdium etickej výchovy, vychovávatelia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, učiteľa ktorí majú aprobáciu pre primárne vzdelávanie alebo učiteľa pre 1. stupňa ZŠ a spĺňajú lektorské predpoklady. Návrh počtu kreditov Rozsah (40 hodín):... 8 kreditov Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu: kreditov Odporúčaná literatúra - LENCZ, L., KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, ISBN IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ.: Etická výchova v 1. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava: Metodicko-pedago-gické centrum, ISBN IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E.: Etická výchova v 2. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava: Me-todickopedagogické centrum, ISBN IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ.: Etická výchova v 3. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava, Metodicko-pedago-gické centrum v Bratislave ISBN IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E.: Etická výchova pre 1. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské peda-gogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o ISBN IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 2. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o ISBN

23 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE - IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 3. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o ISBN KOPINOVÁ, Ľ., KRÍŽOVÁ, O., LÍŠKOVÁ, E.: Učebné osnovy. Etická vý-chova pre základné školy I. stupeň. Bratislava. Schválilo MŠ SR dňa NELEŠOVSKÁ, A.: Jak se děti učí horu. 1. vyd. Praha: Grada ISBN Názov vzdelávacieho programu: Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových pedagogických dokumentov Číslo akreditácie: 498/2011-KV Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ: získanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca učiteľa v primárnom vzdelávaní pre predmet informatická výchova. Špecifické ciele: - získať zručnosti na spracovanie a aplikovanie obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, - vedieť aplikovať získané vedomosti do vyučovacieho procesu v informatickej výchove, - navrhnúť a využívať také metódy a formy práce, pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný výkonový štandard žiaka primárneho vzdelávania. Obsah vzdelávacieho programu Téma Forma Časový rozsah 1. Informatická výchova charakteristika a ciele predmetu 1 hodina 2. Základné pedagogické dokumenty pre predmet informatická výchova: a) Štátny a školský vzdelávací program vzdelávací obsah informatickej výchovy obsahový a výkonový štandard informatickej výchovy b) Školské pedagogické dokumenty učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu 3. Tvorba vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov informatickej výchovy 4. Metódy a formy vyučovania informatickej výchovy 5. Metódy a formy vyučovania s využitím medzipredmetových vzťahov 6. Tvorba metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy 4 hodiny 12 hodín 5 hodín 8 hodín Spolu 10 hod. 20 hod. 30 hodín 22

24 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Rozsah vzdelávacieho programu: 30 hodín (10 h prezenčne, 20 h dištančne) Cieľová skupina vzdelávacieho programu kategória PZ: - učiteľ podkategórie: - učiteľ pre primárne vzdelávanie, - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie kariérový stupeň: samostatný PZ, PZ s I. atestáciou, PZ s II. atestáciou Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa pre primárne vzdelávanie alebo učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do kontinuálneho vzdelávania alebo na overenie profesijných kompetencií podľa 35 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. sa účastníci prihlasujú na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy potvrdil správnosť údajov. Riaditeľ školy v prihláške potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdí prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu - 80 %-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia, - vypracovanie vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, - vypracovanie metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy. Požiadavky na pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú uchádzať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa 35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z. z.): - vypracovanie vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, - vypracovanie metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy, - záverečná prezentácia vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom aktualizačného vzdelávania. Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania. Personálne zabezpečenie Garant: Ing. Zuzana Krištofová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou a zameraním na informatiku Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí spolupracovníci skúsení učitelia s I. atestáciou a lektorskými skúsenosťami a vysokoškolskí učitelia Návrh počtu kreditov Rozsah (30 hodín):... 6 kreditov Spôsob ukončenia:... 2 kredity Spolu:... 8 kreditov 23

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Práca s počítačmi a správa súborov

Práca s počítačmi a správa súborov Práca s počítačmi a správa súborov... Ing. Slavomír Kožár Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove 1 Názov vzdelávacieho programu: Práca s počítačmi a správa súborov Zdôvodnenie vzdelávacieho

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 61403000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Program kontinualneho vzdelávania

Program kontinualneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Tvorba didaktických testov z fyziky

Tvorba didaktických testov z fyziky Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os:/ Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 603000, 603000 Aktivita: Prioritná os

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 2140230002, 2120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Príprava vybraných školských projektov

Príprava vybraných školských projektov Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 603000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca

Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu.

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu. Bezpečnosť pri práci a ochrana pred zásahom elektického prúdu. odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Bezpečnosť pri práci a ochrana

Více

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia PhDr. Romana Kanovská štatutárny zástupca Názov vzdelávacieho programu: Externé testovanie v oblasti vzdelávania,

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Priemyselná údržba v školskej praxi

Priemyselná údržba v školskej praxi Priemyselná údržba v školskej praxi odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Priemyselná údržba v školskej praxi Zdôvodnenie vzdelávacieho

Více

Tvorba testových úloh na čítanie s porozumením v primárnom vzdelávaní

Tvorba testových úloh na čítanie s porozumením v primárnom vzdelávaní ITMS kód Projektu: 61403000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 2640230002, 262030002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 2120130002 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 2140230002,

Více

Podpora využívania IKT v predmete fyzika

Podpora využívania IKT v predmete fyzika ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 6103000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 61403000, 61013000 Aktivita: Prioritná

Více

Názov vzdelávacieho programu: Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na základnej a strednej škole Zdôvodnenie vzdelávacieho progr

Názov vzdelávacieho programu: Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na základnej a strednej škole Zdôvodnenie vzdelávacieho progr Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26120130002, 26140230002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít

Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít Prijímateľ: Metodicko-pedagogické

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole

Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 61403000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Dynamický softvér a jeho využitie vo vyučovaní geometrie

Dynamický softvér a jeho využitie vo vyučovaní geometrie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 2640230002, 262030002 Aktivita: Prioritná

Více

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Názov vzdelávacieho programu Druh kontinuálneho vzdelávania Fakulta Číslo akreditácie Garantujúce pracovisko Odborný garant

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základ

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základ ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Programovací jazyk C / C++

Programovací jazyk C / C++ Programovací jazyk C / C++... Ing. Slavomír Kožár Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove 1 Názov vzdelávacieho programu: Programovací jazyk C / C++ Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 1.

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. 2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. 2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 610000 ITMS kód Projektu: 6101000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Didaktická analýza vyučovacej jednotky ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Tvorba učebných pomôcok pomocou grafického softvéru

Tvorba učebných pomôcok pomocou grafického softvéru Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Formovanie právneho vedomia vychovávateľov

Formovanie právneho vedomia vychovávateľov ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 403000 ITMS kód Projektu: 03000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

3D CAD SOLIDWORKS. Ing. Radoslav Zavřel Schier Technik Slovakia s.r.o. Hurbanova 42, Trenčín

3D CAD SOLIDWORKS. Ing. Radoslav Zavřel Schier Technik Slovakia s.r.o. Hurbanova 42, Trenčín 3D CAD SOLIDWORKS Ing. Radoslav Zavřel Schier Technik Slovakia s.r.o. Hurbanova 4, 9 0 Trenčín Názov vzdelávacieho programu: 3D CAD SOLIDWORKS Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Vzdelávací program reaguje

Více

Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami.

Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami. Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť BSK Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti

Více

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita

Více

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania ITMS kód Projektu: 640000 ITMS kód Projektu: 60000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 61403000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie Zakon c. 317/2009 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch a o zmene a doplneni

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách Zdôvodnenie vzdeláv

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách Zdôvodnenie vzdeláv ITMS kód Projektu: 610000 ITMS kód Projektu: 6101000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Práca s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi Zdôvodn

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Práca s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi Zdôvodn ITMS kód Projektu: 2140230002 ITMS kód Projektu: 2120130002 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu:

Více

Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni základnej školy

Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni základnej školy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Program kontinuálneho vzdelávania. Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa

Program kontinuálneho vzdelávania. Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja

Více

Názov vzdelávacieho programu: Umenie a kultúra intermediálne a popkultúrne súvislosti Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Obsah aktualizačného vzdeláv

Názov vzdelávacieho programu: Umenie a kultúra intermediálne a popkultúrne súvislosti Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Obsah aktualizačného vzdeláv Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Tvorba videa a jeho využitie v edukačnom procese

Tvorba videa a jeho využitie v edukačnom procese Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 6403000, 603000 Aktivita: Prioritná os

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Kód ITMS projektu: ,

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Kód ITMS projektu: , ITMS kód Projektu: 61403000 ITMS kód Projektu: 61013000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód

Více

V n ú t o r n á s m e r n i c a

V n ú t o r n á s m e r n i c a Základná škola, Ul. Komenského 6 053 61 Spišské Vlachy V n ú t o r n á s m e r n i c a o uvádzaní začínajúceho pedagogického zamestnanca číslo 3/2012 23. 08. 2012 O b s a h Úvod Charakteristika adaptačného

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 6103000, 61013000 Aktivita: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Tvorba myšlienkových máp s podporou IKT

Tvorba myšlienkových máp s podporou IKT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Využitie programu ACD/ChemSketch v práci učiteľa chémie Zdôvodnenie

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Názov vzdelávacieho programu: Využitie programu ACD/ChemSketch v práci učiteľa chémie Zdôvodnenie ITMS kód Projektu: 610000 ITMS kód Projektu: 6101000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografie

Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: edukácii Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná Nové trendy v hudobnej Cieľová skupina: učiteľ základnej

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Základná škola s materskou školou, Letná 90, 076 02 Novosad PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA v školskom roku 2010/2011 RNDr. Daniel Kenderka riaditeľ školy 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov školy : Základná

Více