Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení"

Transkript

1 Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz pod heslem Formuláe pihlášek (vzory). Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení Kolik pihlášek mže uchaze podat do 1. kola pijímacího ízení? Uchaze mže podat do 1. kola pijímacího ízení 3 pihlášky. Toto platí jak pro pijímací ízení na stední školy tak na víceletá gymnázia. Za pihlášky se nebude nic platit. Tiskopis pihlášky mžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem - Formuláe pihlášek (vzory). Jak se v letošním roce podávají pihlášky k pijímacímu ízení? V letošním roce je stanoven zcela nový zpsob podávání pihlášek do 1. kolo pijímacího ízení a to tak, že uchazei podávají pihlášky sami pímo editeli píslušné stední školy, o kterou mají zájem. Nepedkládají je tedy prostednictvím základní školy. Do kdy se musí pihlášky podat? Uchaze musí podat pihlášku pro 1. kolo pijímacího ízení do 15. bezna, v pípad oboru vzdlávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola potvrzuje prospch žák na pihláškách. Kdy se bude konat první kolo pijímacích zkoušek? Vyhláška navrhuje pro konání pijímacích zkoušek v prvním kole období dvou týdn (od do 7.5.). Návrh vyhlášky je v souasné dob v pipomínkovém ízení a proto je možné, že se termíny ješt zmní. Jak se uchaze dozví, zda škola v rámci pijímacího ízení poádá pijímací zkoušky a pípadn jejich termín? Jednotlivá kola pijímacího ízení vyhlašuje editel školy. Jejich poet není omezen. Pro pijímání do prvního roníku stední školy je editel povinen vyhlásit nejmén jedno kolo pijímacího ízení. V rámci pijímacího ízení mže editel rozhodnout o konání pijímacích zkoušek. Rozhodnutí o konání pijímací zkoušky a její kritéria zveejní editel pro první kolo pijímacího ízení pro obory vzdlání s talentovou zkouškou do , pro ostatní obory vzdlání do 31. ledna. Pozvánku k pijímací zkoušce pro první kolo pijímacího ízení odesílá editel školy 14 dní ped termínem zkoušky.

2 Je možné, že se budou termíny pijímacích zkoušek na nkterých školách krýt? Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro pijímací zkoušky minimáln 2 termíny jejich konání. Uchaze tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznait do pihlášky). Pokud se však budou termíny pijímacích zkoušek na nkteré školy pekrývat, uchaze bude muset zvolit, na kterou pijímací zkoušku se dostaví. Zde si bude muset zvolit, které škole dává pednost. Jak má uchaze postupovat pokud bude pijat na více škol najednou? Na školu, kterou si uchaze vybere, bude muset do 5 pracovních dn od doruení rozhodnutí o pijetí doruit tzv. zápisní lístek (obdrží jen jeden pro pijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhty zápisní lístek od uchazee neobdrží, musí poítat s tím, že si uchaze vybral jinou školu, kde také uspl. Ve škole, kde uchaze zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak editelé SŠ vypsat další kolo pijímacího ízení, a to hned po skonení prvního kola pijímacího ízení. Nemusí ekat na záí. Od koho uchaze obdrží zápisový lístek? Uchaze, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozdji do 15. bezna, nebo do 30. listopadu v pípad, že podává pihlášku do obor vzdlání s talentovou zkouškou. V ostatních pípadech vydá na žádost uchazee zápisový lístek krajský úad píslušný dle místa trvalého bydlišt uchazee. ze stránek MŠMT - Odpovdi MŠMT na asté dotazy k pijímacímu ízení do stedních škol K novému zpsobu pijímacího ízení Odpovdi na asto kladené otázky k novému zpsobu pijímacího ízení Kdy nabude úinnosti novela vyhlášky k pijímání na stední školy? Novela vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis vyšla jako vyhláška. 394/2008 Sb., kterou se mní. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis,(viz ástka 128). Její text je zveejnn na webové stránce MŠMT a ve Sbírce zákon. Jsou platné informace o termínech pijímacích zkoušek a o pijímacím ízení v Souboru pedagogicko-organizaních informací (SPOI) pro tento školní rok?

3 Ne. Tyto informace v kap SPOI budou novelizovány v návaznosti na schválenou novelu vyhlášky. 671/2004 Sb. K tomu upozorujeme, že pozbyly platnosti nabytím úinnosti zákona. 243/2008 Sb., kterým se mní zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis (jak je upozornno v úvodu SPOI). Platí nová úprava pijímacího ízení i na konzervatoe? Ano. Na základ 91 odst. 1 školského zákona se na vzdlávání v konzervatoi a konzervato se vztahují ustanovení tohoto zákona o stedním vzdlávání a stední škole, pokud není stanoveno jinak. Protože se v konzervatoích pipravují žáci v oborech vzdlání s talentovou zkouškou, je teba postupovat pi pijímacím ízení zejména podle 59 až 60b a 62 školského zákona. Platí novela školského zákona o pijímacím ízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano. Poítá se ješt v novele zákona s výstupním hodnocením? Výstupní hodnocení již ve školském zákon není povinnou souástí kritérií pijímacího ízení. Jak vyplývá z 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, mže jej ale editel stední školy pi pijímání zohlednit, pokud toto výstupní hodnocení v rámci kritérií pijímacího ízení uvede jako požadovaný podklad. V pravomoci editele stední školy je stanovit, že v rámci kritérií pijímání bude zohledovat uvedené "Výstupní hodnocení" v rámci hodnocení uchazee podle dalších skuteností, které osvdují vhodné schopnosti, vdomosti a zájmy uchazee (podle 60 odst. 13 písm. d školského zákona). Bude proto potebné si ovit, zda dotené "Výstupní hodnocení" je souástí hodnocení uchazee pi pijímacím ízení na píslušné škole a podle toho jej k pihlášce pípadn piložit (výstupní hodnocení ze ZŠ se i nadále zpracovává podle 55 odst. 1 školského zákona). Platí, že v rámci pijímacího ízení vyplývají pro základní školy pouze tyto ti povinnosti: potvrdit hodnocení žáka, vypracovat slovní hodnocení, vydat a evidovat zápisové lístky, v. duplikát? Základní škola má pi pijímání na stední školy i další povinnosti stanovené školským zákonem. Poskytuje nap. prostednictvím výchovných poradc i poradenskou innost nebo pevádí slovní hodnocení do klasifikace. Není pitom úastníkem pijímacího ízení. Podávají žáci základních škol pihlášky prostednictvím editele základní školy? Ne. Zpsob pedávání pihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven souasným znním školského zákona tak, že uchazei podávají pihlášky pímo editeli píslušné stední školy, o kterou mají zájem. Nepedkládají ji již prostednictvím základní školy. Ruší se definitivn termíny pro podání pihlášky editeli základní školy (díve do a 28.2.) s tím, že si vyplnní pihlášky, ovení kmenovou základní školou, doplnní dalších požadovaných doklad a podání na stední školu musí zorganizovat žák sám? Ano. Uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee pedkládá pihlášku ke vzdlávání pímo na stední školu podle 60b školského zákona. Pro denní formu vzdlávání oboru

4 vzdlání editeli stední školy do 15. bezna, v pípad pihlášky do oboru vzdlání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Do jiné než denní formy vzdlávání oboru vzdlání, odevzdá uchaze pihlášku editeli stední školy do 20. bezna, v pípad pihlášky do obor vzdlání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Pedpokládá se ale, že i nadále budou výchovní poradci, pedevším na základních školách žákm (uchazem o vzdlávání ve stední škole), pomáhat pi výbru jejich vzdlávací cesty uchazee (nebo informovanosti zákonného zástupce nezletilého uchazee). Do kdy je teba podat pihlášky k pijímacímu ízení? Uchaze odevzdá pihlášku pro 1.kolo pijímacího ízení do denní formy vzdlávání do 15. bezna, v pípad pihlášky do obor vzdlání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat poet pihlášek, které žák odesílá na jím vybrané stední školy. Protože však základní škola potvrzuje prospch žák na pihláškách, nemla by potvrdit více než ti pihlášky. Mže si žák pátého nebo sedmého roníku ZŠ podat pihlášku na ti víceletá gymnázia? Ano Budou se za pihlášky na stední školy platit poplatky jako na VŠ? Ne v návaznosti na podání pihlášky editeli SŠ (netýká se pípadného poštovného nebo zakoupení formuláe) co se týe tzv. veejných škol (tj. škol, jenž jsou zizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V tchto pípadech by to byl rozpor s 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími pijímací ízení, která taxativn stanoví zákonné podmínky pro pijetí ke vzdlávání ve stední škole. Také by se jednalo o rozpor s l. 33 Listiny základních práv a svobod. Budou platit stejné tiskopisy pihlášek jako díve? Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz pod heslem Formuláe pihlášek (vzory). Je základní škola povinna zdarma vydat žákm 3 pihlášky? Povinnost základní školy vydat žákm pihlášky nebyla stanovena ani v pedcházejícím roce ped novelou školského zákona /Zákon. 243/2008 Sb. který nov upravil pijímací ízení/ a školy je objednávaly pro žáky na základ dohody s rodii, což mohou init i nyní. Mže si zájemce o obory vzdlání s talentovou zkouškou podat 3 pihlášky? Ano.

5 Lze použít k vyplnní formuláe pihlášek zveejnné na webové stránce MŠMT? Je podmínkou, aby byl vyplnn formulá pihlášky s barevným rozlišením, nebo mže být použit ernobílý formulá? K vyplnní formuláe lze použít vzor zveejnný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulá pihlášek není podmínkou. Je njak stanoveno kolik pihlášek, ze školským zákonem stanovených 3 pihlášek, lze podat na školy státní a kolik na školy soukromé? V letošním školním roce v prvním kole pijímacího ízení mohou uchazei podávat na stední školy již 3 pihlášky, a to bez ohledu na to, kdo je zizovatelem stední školy. Jde o postup podle 60 odst. 7 školského zákona (ve znní zákona. 243/2008 Sb., který nabyl úinnosti 4. ervence 2008). Mže uchaze, který podal 3 pihlášky v prvním kole pijímacího ízení do obor vzdlání s talentovou zkouškou, podat do 15. bezna 2009 nov ti pihlášky na ostatní obory vzdlání? Ano. Podáním pihlášek v prvním kole pijímacího ízení do obor vzdlání s talentovou zkouškou (nap. 3) nejsou dotena práva uchazee podat 3 pihlášky podle 60 školského zákona, tedy do prvního roníku v prvním kole pijímacího ízení na jiné stední školy. Platí, že do nižšího stupn gymnaziálních obor mohou žáci podat až 3 pihlášky a do vyššího stupn jen 1? Do nižšího stupn obor vzdlání šestiletého a osmiletého gymnázia mže uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee podat až 3 pihlášky podle 60 odst. 7 školského zákona v návaznosti na 61 odst. 3 školského zákona. Do vyššího stupn oboru vzdlání šestiletého a osmiletého gymnázia žáci postupují bez pijímacího ízení na základ 61 odst. 2 školského zákona. Pitom je možné, aby uchazei podali pihlášku do vyššího stupn oboru vzdlání šestiletého a osmiletého gymnázia na základ 63 školského zákona, pokud editel školy takové pijímací ízení vyhlásí. Poet pihlášek zde není omezen. Mže podat pihlášku do dalšího kola pijímacího ízení uchaze, který podal odvolání?mže v pípad, že nepodává pihlášku do téhož oboru vzdlání na stední školu, kde probíhá jeho odvolaní proti nepijetí. Platí zde zásada, že v jedné vci nemže probíhat více správních ízení. Kolik pihlášek si bude moci žák podat v druhém kole pijímacího ízení? Dosud to byl neomezený poet. V druhém a dalších kolech pijímacího ízení není i nadále poet pihlášek omezen; obdobn jako tomu bylo i v pedcházejícím období.

6 Mže editel stední školy pevzít do nového kola pijímacího ízení doklady, které uchaze pedal škole v pedcházejícím kole pijímacího ízení? Ano. Ve spise o pijímacím ízení se uvede odkaz na pedcházející spis. Mže podat pihlášku do dalšího kola pijímacího ízení uchaze, který podal odvolání? Mže v pípad, že nepodává pihlášku do téhož oboru vzdlání na stední školu, kde probíhá jeho odvolaní proti nepijetí. Platí zde zásada, že v jedné vci nemže probíhat více správních ízení. Pokud by pesto uchaze pihlášku podal, usnesením se správní ízení zastaví ( 66 odst. 1 písm. e) v návaznosti na 48 odst. 1 správního ádu). Bude prospch žák do formulá pihlášek vyplovat i nadále ZŠ? Ano, na základ žádosti jde o výpis hodnocení uvedený na vysvdení (viz 1 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 3 vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis). Žáci také mohou výsledky vzdlávání (známky) vyplovat sami a škola potvrdí jejich správnost. Ruí škola pouze za správnost vyplnní známek, nikoli teba správnost kódu oboru apod.? Vyplnní údaj v oddíle B na zadní stran pihlášky má charakter výpisu z vysvdení a škola potvrzuje jeho správnost. Mže si žák opatit kopie vysvdení a podat je s pihláškou bez podpisu základní školy? Ano žák si mže opatit kopie vysvdení a piložit je k pihlášce bez podpisu základní školy, viz 1 odst. 3 vyhlášky. 671/2004 Sb. Musí základní škola vypracovat slovní hodnocení na každého žáka, kdy ho má vypracovat a kdy vydat žákm? Obdrží hodnocení každý žák, který s ním pak naloží podle požadavku stední školy nebo se bude vydávat podle žádostí žák? Bude zvláštní formulá na hodnocení nebo staí jako píloha k pihlášce? Pokud je pod pojmem slovní hodnocení myšleno "Výstupní hodnocení", tak jej ZŠ i nadále zpracovává a pedává žáku. Pokud tak stanoví editel stední školy, pikládá se k pihlášce pípadn jako jiné doklady podle 1 odst. 2 vyhlášky. 671/2004 Sb. Pro zpracování není vydán zvláštní formulá. Pokud jde o obsah jeho zpracování, je stanoven vyhláškou. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, ve znní pozdjších pedpis, a k jeho zpracování byla odborem pedškolního, základního a základního umleckého vzdlávání vydána informace.

7 Je 1. kolo pijímacího ízení zahájeno dnem po termínu stanoveném pro odevzdání pihlášek ke vzdlávání viz 60b? Pokud jde o první kolo pijímacího ízení, je vyhlášeno editelem školy na základ 60 odst. 1 školského zákona v termínu stanoveném v 2 vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis, tak, že: editel školy vyhlásí první kolo pijímacího ízení do obor vzdlání s talentovou zkouškou nejpozdji do 31. íjna, do ostatních obor vzdlání do 31. ledna, a to zveejnním na veejn pístupném míst ve škole a souasn zpsobem umožujícím dálkový pístup.. Vlastní pijímací ízení s uchazeem se zahajuje na základ odevzdané pihlášky s tím, že právní pedpis stanoví, za jakých podmínek probíhá ovování schopností, vdomostí, zájm a zdravotní zpsobilosti, a co pípadn je v této souvislosti v pravomoci editele školy. Budou se poádat druhá kola pijímacího ízení? Ano, školský zákon pímo stanoví, že editel školy mže po ukonení prvního kola pijímacího ízení vyhlásit další kola pijímacího ízení k naplnní pedpokládaného stavu žák. Druhá a další kola byla organizována již v pedchozím modelu pijímacího ízení, a lze oekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset pokat, jak se rozhodnou úspšnjší žáci z kola prvního, kteí se dostali na více škol než jednu. Mohou být stanoveny 2 nebo více pijímacích ízení na jedné škole do jednoho oboru vzdlání a formy vzdlávání s rozdílnými kritérii pijímání (nap. s ohledem na vzdlávání ve škole podle školních vzdlávacích program? Školský zákon editeli školy neumožuje stanovit kritéria pijímacího ízení k ovováni zpsobilosti v návaznosti na obsah vzdlávání vyjádený v ŠVP, který uruje škola. Kritéria pijímacího ízení pro všechny uchazee pijímané v každém jednotlivém kole pijímacího ízení do píslušného oboru vzdlání a formy vzdlávání pro daný školní rok jsou stanovená podle 60 odst. 3 písm. a) školského zákona editelem školy na základ 60 odst. 13 školského zákona k ovování zpsobilosti ke vzdlávání v rámci pijímacího ízení. K tomu lze uvést, že dotená formulace byla do stávajícího znní pevzata ze znní pvodního, uvedeného v dnes již zrušeném ustanovení 60 odst. 4 školského zákona. Pitom mají být stanovena pro obor vzdlání (schválený naízením vlády. 689/2004 Sb., o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání, ve znní pozdjších pedpis). Pro tyto jednotlivé obory vzdlání jsou pitom také Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy schváleny píslušné RVP. Školní vzdlávací program pro vzdlávání, pro njž je podle 3 odst. 2 školského zákona vydán rámcový vzdlávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdlávacím programem. Kdy jsou zveejnna kritéria pro pijímací ízení? Kritéria pijímacího ízení je povinen editel školy stanovit a zveejnit pro první kolo pijímacího ízení u obor vzdlání s talentovou zkouškou do 30. íjna, pro ostatní obory vzdlání do 31. ledna (podle 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola

8 pijímacího ízení zveejuje editel školy kritéria nejpozdji k datu vyhlášení píslušného kola pijímacího ízení. Lze stanovit v rámci kritérií pijímání pro uchazee, kteí jsou pijímání bez pijímací zkoušky, interval z prmrné známky nap. od 1,5 do 2,5? Ano. Je možné vyhlásit podle 60 odst. 3 a 4 více variant kritérií pijímání v prvním kole pijímacího ízení pro pípady, že se pihlásí nap. do 49, nebo od 50 do 299, nebo více než 300 uchaze? Ano. Podmínkou je, že ped shromáždním pihlášek (v termínu podle 60b školského zákona) kritéria pijímacího ízení budou zveejnna do 31. ledna (pro obory vzdlání s talentovou zkouškou do 30. íjna). Tyto termíny jsou stanoveny na základ 60 odst. 1 školského zákona v 2 vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis. Kdy se budou konat zkoušky prvního kola pijímacího ízení na stední školy? V návrhu novely vyhlášky, kterou se upesují podrobnosti o organizaci pijímacího ízení, se navrhuje období dvou týdn (od do 7.5) pro konání pijímacích zkoušek v 1. kole pijímacího ízení. editelé stedních škol si budou sami stanovovat, který den udlají pijímací zkoušky? Ano. Termíny pijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutenit) musí editelé stedních škol zveejnit spolu s kritérii pijímacího ízení a údajem o pedpokládaném potu pijímaných žák do 31. ledna (pro obory vzdlání s talentovou zkouškou do 30. íjna). Je tedy teoreticky možné, že bude uchaze dlat troje pijímací zkoušky za týden? Ano. Co když se mu budou termíny pijímacích zkoušek krýt? Pro tento úel zákon ukládá vyhlásit pro pijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí oznait do pihlášky). Pokud se však budou termíny pijímacích zkoušek na jednotlivé školy (pop. obory vzdlání) pekrývat, což se mže pi velkém potu stedních škol stát, uchaze bude muset zvolit, na kterou pijímací zkoušku se dostaví (viz 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání pijímací zkoušky nebo

9 talentové zkoušky v jiném oboru vzdlání nebo jiné škole, do kterých uchaze podal pihlášku, není dvodem pro stanovení náhradního termínu konání pijímací nebo talentové zkoušky). Mže editel stední školy pevzít výsledky pijímací zkoušky, kterou konal uchaze na jiné škole nebo na jeho škole v pedcházejícím kole pijímacího ízení? Nemže, protože pi pijímacím ízení, pokud jde o možnost uznání výsledk pijímací zkoušky z jiného pijímacího ízení, by šlo o problém zajištní stejných podmínek uchazem a srovnatelnost pijímací zkoušky, tak jak ukládá školský zákon. K tomu upozorujeme, že editel stední školy má podle 2 odst. 1 písm. a) školského zákona odpovdnost za zajištní rovných podmínek pi pijímacím ízení. Kdy se bude konat pijímací zkouška v oborech vzdlání s talentovou zkouškou? Do oboru vzdlání s talentovou zkouškou v prvním kole pijímacího ízení se koná talentová zkouška v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna a na ni navazuje pijímací zkouška. V konzervatoi se koná talentová zkouška v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna. Dny konání zkoušky pitom stanoví editel školy. Kdy se koná v prvním kole pijímacího ízení pijímací zkouška v oboru vzdlání Gymnázium se sportovní pípravou, když na škole bude od probíhat vzdlávání na základ RVP GSP? Souástí pijímacího ízení ke vzdlávání na gymnáziu se sportovní pípravou je talentová zkouška (viz str. 7 RVP GSP, vydaném v roce 2007). Proto se na pijímací ízení do tohoto oboru vzdlání vztahuje 62 školského zákona. Pijímací zkouška, pokud o jejím konání editel školy rozhodne, navazuje zpravidla na talentovou zkoušku, která se koná v termínu od 2.1. do Jak postupovat, jestliže z objektivních dvod (nap. hospitalizace uchazee po velkém úrazu) nelze splnit termín 1 msíce stanovený pro pijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu v 60 odst. 11 školského zákona? Podle školského zákona (díve provádcího pedpisu) je stanovená lhta pro pijímací nebo talentovou zkoušku v náhradním termínu pevn urená a není z ní stanovena výjimka. Uchaze se bude muset pihlásit v dalším kole pijímacího ízení. Je správný výklad, že rozhodnutí podle 60, odst. 2 poslední vta školského zákona Rozhodne-li editel školy, že se pijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazee nebo zákonného zástupce nezletilého uchazee bez zbyteného odkladu. mže editel školy uskutenit nejpozdji k termínu 31. ledna, tedy k termínu stanoveném v odst. 4? Pokud jde o urení v kritériích pro první kolo pijímacího ízení, že se pijímací zkouška koná, je rozhodující termín stanovený v 60 odst. 4 školského zákona. Pokud ale na základ

10 stanovených kritérií bude vymezena skupina uchaze, kteí nekonají pijímací zkoušku, je teba jim tuto skutenost potvrdit podle 60 odst. 2 školského zákona bez zbyteného odkladu v kterémkoliv kole pijímacího ízení. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí v pípad odvolání proti rozhodnutí editele školy v pijímacím ízení odesílá KÚ a ten dostane i návratku, jak se dozví editel, od kterého data poítá 5 dn k odevzdání zápisového lístku? Podle 60, odst. 6: Svj úmysl vzdlávat se v dané stední škole potvrdí uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee odevzdáním zápisového lístku editeli školy, který rozhodl o jeho pijetí ke vzdlávání. se v dikci ustanovení nepoítá s pípady, kdy rozhodnutí o pijetí vydá odvolací orgán, nikoliv editel školy (kam odevzdá zápisový lístek uchaze, který obdržel rozhodnutí o pijetí na základ odvolání, tedy ne rozhodnutí editele školy). Je teba, pokud vydá krajský úad kladné rozhodnutí o odvolání podle 90 správního ádu, aby editeli stední školy sdlil, kdy došlo k doruení rozhodnutí. Jde o souvislost s vyznaením nabytí právní moci doteného rozhodnutí, které by ml editel školy mít k dispozici. V pípad že je odvolání oprávnné, je optimální napadené rozhodnutí nebo jeho ást zrušit a vrátit editeli školy s vyjádením (právním názorem) k novému rozhodnutí. Jak se zajistí uložení rozhodnutí na pošt jen po dobu 5 dní? Uložení nevyzvednutého rozhodnutí u poskytovatele poštovních služeb je stanoveno na 5 dní v 60 odst. 18 školského zákona. O této skutenosti by mlo informovat pouení na obálkách zásilek doruovaných do vlastních rukou. Je na odesilateli, aby zvolil potebnou obálku, nebo uvedené pouení opravil (pokud nemá odpovídající obálku k dispozici). K tomu uvádíme, že MŠMT informoval o zmn lhty pro uložení rozhodnutí o výsledku pijímacího ízení eskou poštu, s.p. Co když bude uchaze pijat na dv nebo ti školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vdt? Školský zákon ukládá uchazei novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dn od doruení rozhodnutí o pijetí pedložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro pijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhty zápisový lístek neobdrží, musí poítat s tím, že si uchaze vybral jinou školu, kde také uspl. Ve škole, kde uchaze zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak editelé SŠ vypsat další kolo pijímacího ízení, a to ihned po skonení prvního kola pijímacího ízení. Nemusí ekat až na záí. Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici? Zápisový lístek vydá žákm základní školy tato škola na základ 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazem jej vydá píslušný krajský úad. Podrobnosti k zápisovým lístkm bude upesovat pipravovaná novela vyhlášky. 671/2004 Sb. a v její píloze bude také uveden vzor zápisového lístku.

11 Jakou formu a obsah bude mít souhlasné vyjádení nezletilého uchazee? Je vyjádeno jeho podpisem na pihlášce (a obdobn na zápisovém lístku). Bude možné, aby pi zkrácených lhtách (rozhodnutí o pijetí a povinnost potvrdit studium zápisovým lístkem do 5 dn) využil uchaze svých práv a dodržel své povinnosti? Pedpokládá se, že je možné i v nov stanovených (zkrácených) termínech, aby uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee potvrdil zápisovým lístkem zájem uchazee o vzdlávání na konkrétní škole. Tomu napomáhá, že na základ 60a odst. 7 školského zákona se umožuje uchazei, nebo uchazei a zákonnému zástupci nezletilého uchazee, zrušit svj souhlas (umožní tak na toto místo vyhlášení nového pijímacího ízení) a uplatnit zápisový lístek na jiné škole kde byl pijat, a o kterou má zájem. Je pitom dležité, aby se s nov stanoveným postupem organizace pijímacího ízení uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee seznámil a to zejména bhem listopadu (u obor vzdlání s talentovou zkouškou) a bhem února (u ostatních obor vzdlání), kdy vzniká již i stedním školám povinnost poskytnout konkrétní informace o zahájených pijímacích ízeních. Bude možno použít i v pípad zápisového lístku vzoru (pokud bude na www stánkách MŠMT zveejnn), obdobn jako je tomu u pedtisku pihlášky? Ne. Zápisový lístek, na rozdíl od pihlášky, nemá být vydán jako vzor, který má být bez dalšího každým použit (i když se poítá s jeho zveejnním vyhláškou i na webu MŠMT). Jde o naplnní ustanovení 60a odst. 3 školského zákona tak, aby bylo zajištno, že Každý uchaze o vzdlávání ve stední škole, který se úastní pijímacího ízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.. Jedinenost formuláe zápisového lístku a jeho ochranné prvky, vetn evidenního ísla, stanoví 5a pipravované novely vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjších pedpis. Kde získá zápisový lístek cizinec, absolvent základní školy mimo eské republiky. Na krajském úadu podle místa bydlišt uchazee - cizince. Jde o postup stanovený v 60a odst. 2 vta druhá školského zákona. K tomu lze upozornit na poznámku. 2 na formulái zápisového lístku. Mže uchaze vzít zpt zápisový lístek nap. na umlecké škole i tehdy, když od rozhodnutí o pijetí a uplatnní zápisového lístku uplynuly 3 až 4 msíce? Mže vbec uchaze podat další pihlášku, když už byl pijat na jinou školu? Ano. Dokud je uchazeem (než se stane žákem poátkem školního roku), mže vzít zpt zápisový lístek (viz 60a odst. 7 školského zákona). Školský zákon pitom umožuje

12 uchazem Pihláška, podánína vyhlášené pijímací ízení v dalších kolech bez omezení, a to i tm, kteí jsou již na nkterou školu pijati. Jde o právo volby stední školy. Kdo a jak se povede evidenci zápisových lístk? Odpovídá za evidenci základní škola a bude to její vnitní záležitost, nebo budou ísla vydávána centráln, nap. krajským úadem? Jakým zpsobem má škola zápisové lístky evidovat? Má být spojeno se jménem žáka? Evidenci tiskopis zápisových lístk vydaných jednotlivým uchazem vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenním íslem pro jednotlivé uchazee, kterým je vydán v souladu s 60a školského zákona (ev.. je souástí tiskopisu). Zápisový lístek se s údaji identifikujícími uchazee vydává uchazei nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazee na základ ovení jeho totožnosti, nebo jej uchazei nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazee zasílá prostednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Když žák ztratí nebo znehodnotí zápisový lístek, kdo mu vydá duplikát? Náhradní lístek vydává orgán, který vydal pvodní zápisový lístek. Kde základní škola mže objednávat tiskopisy zápisového lístku a kdy je má vydat žákm? Objednat zápisový lístek lze již nyní v SEVTu (viz jeho webová stránka s tím, že bude vytištn v návaznosti na vydání vyhlášky. 671/2004 Sb.). Termín pro vydání zápisového lístku stanoví již nyní 60a odst. 2 školského zákona. Má základní škola vydávat zápisový lístek proti podpisu? Zápisový lístek se vydává nebo pedává jako jiný doklad do vlastních rukou (není vyloueno ani jeho zaslání prostednictvím provozovatele poštovních služeb). Bude zpracována njaká metodika k problematice zápisových lístk? Podrobnosti o zápisovém lístku upravuje 5a novely vyhlášky. 671/2004 Sb. K tomu se pedpokládá prbžné zveejování odpovdí na dotazy a poskytnutí informace o zmnách v pijímacím ízení ve školním roce 2008/2009 v návaznosti na platnou právní úpravu. V pípad duplikátu dostane tiskopis zápisového lístku nové íslo? Nový formulá zápisového lístku má nové evidenní íslo a oznaí se slovem NÁHRADNÍ, jak bude uvedeno v 5a odst. 5 vyhlášky. 671/2004 Sb.

13 Mže se vést evidence vydávání a evidence zápisových lístk, v. duplikát nap. pomocí rodného ísla žáka? Bude se evidence pedkládat nadízeným orgánm, nebo jde jen o formalitu? Evidence zápisového lístku pomocí rodného ísla není možná nestanoví tak zákon. V souladu s vyhláškou. 671/2004 Sb. bude evidence zápisových lístk provádna podle jejich evidenních ísel. Evidence je pezkoumatelná a mže být provena nap. v pípadech, kdy by bylo podezení na porušení zákona. V žádném pípad nejde o formalitu. V jakém termínu je editel povinen vrátit zápisový lístek? K prtahm pi vrácení zápisového lístku není dvod. Musí k nmu dojít bez zbyteného odkladu a zákon poítá zpravidla s jeho osobním pevzetím ve stední škole. Pokud by žádost byla uplatnna písemn, musí být podepsána zletilým uchazeem nebo nezletilým uchazeem a jeho zákonným zástupcem, a pedpokládá se, že bude piložena ke kopii zápisového lístku ve spise školy. Vlastní originál zápisového lístku se v takovém pípad zasílá do vlastních rukou. Jaký doklad zstane editeli poté, co vrátí zápisový lístek? (nap. protokol o pevzetí)? Ano, pípadn kopie zápisového lístku na kterém je potvrzeno zpt vzetí, nebo žádost o zptné poslání zápisového lístku podepsaná zletilým uchazeem nebo nezletilým uchazeem a jeho zákonným zástupcem a doklad o jeho vasném odeslání. Po druhém vrácení již nejde zápisový lístek uplatnit. Je to dvod k vydání nového zápisového lístku? Dosud podle platné právní úpravy není poet zpt vzetí zápisového lístku upraven a mže být vzat zpt do zaátku školního roku, než se uchaze stane žákem, kolikrát uchaze považuje za potebné. K tomu byla na základ pipomínkového ízení (v návaznosti na vícenásobné uplatnní zápisového lístku) ve školách do novely vyhlášky doplnna možnost uvedení dalších zápis o uplatnní na další škole na druhé stran zápisového lístku. Otázka pípadného omezení potu zpt vzetí zápisového lístku je ale v souasné dob pedmtem jednání v pipravované novele školského zákona (Nepedpokládá se opakované vydávání nového zápisového lístku, nebo by tímto docházelo k obcházení zákona, pokud by zákon ve výše zmínné novele omezil možnost zpt vzetí zápisového lístku a jeho nového uplatnní.). Je žák povinen sdlit základní škole na jakou stední školu a obor vzdlání se dostal? Pokud ano, jakým zpsobem je tato informace vymahatelná (uitelé musí tyto informace vykazovat, ale mají problém je od žák získat)? Školský zákon tuto povinnost žáku základní školy nestanoví.

14 Lze studovat dv stední školy soubžn (nap. jeden obor vzdlání v denní form studia a druhý distann)? Lze. Školský zákon žákm nezakazuje vzdlávat se ve dvou školách, pokud plní své povinnosti stanovené školským zákonem (nap. ádn docházejí do školy a ádn se vzdlávají) a na jeho základ (nap. i školou). Jiná je otázka pijetí do prvního roníku stedního vzdlání, kde pro školní rok obdrží uchaze jen jeden zápisový lístek. Omezena je i možnost vzdlávání v nkterých oborech vzdlání, kde je podmínkou dosažení pedcházejícího stupn vzdlání (nap. podmínkou pijetí je dosažení stedního vzdlání s maturitní zkouškou, nebo stedního vzdlání s výuním listem). Nevíte, jak si vybrat stední školu? Na internetových stránkách naleznete informaní systém o uplatnní absolvent škol na trhu práce. Tento systém má mnohostranné využití pro žáky, uitele a rodie. Propojuje informace o školách a oborech vzdlání s poznatky o uplatnní absolvent škol na trhu práce a o potebách zamstnavatel. Spoustu informací týkajících se Vašeho budoucího uplatnní najdete i na webu úadu práce.

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ 1 Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným

Více

Platí novela školského zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano.

Platí novela školského zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano. Nejčastější otázky k novým přijímačkám Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému způsobu přijímacího řízení Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího

Více

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému způsobu přijímacího řízení Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu

Více

K novému způsobu přijímacího řízení

K novému způsobu přijímacího řízení K novému způsobu přijímacího řízení Informace o termínech přijímacích zkoušek a o přijímacím řízení v Souboru pedagogickoorganizačních informací (SPOI) pro tento školní rok nejsou platné. Budou novelizovány

Více

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-novemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008 K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy.

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Termíny podání přihlášek na střední školy. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům.

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům. Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači. Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014 Informace pro rodiče 9.A Přihláška komu, kolik, kdy? Řediteli příslušné střední školy Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb.

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb. č. j. MSMT-10430/2015-4 PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Termíny odevzdání přihlášek:

Termíny odevzdání přihlášek: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY: PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Termíny odevzdání přihlášek: SŠ s talentovou zkouškou (umělecké) 30. 11. 2017 SŠ bez talentových zkoušek 1. 3. 2018 Uchazeč (nebo zákonný zástupce

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 1. Zveřejnění ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: a) obory vzdělání,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004,

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004, 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášek

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

11. Informace MŠMT o přijímacím řízení z 27. ledna 2009

11. Informace MŠMT o přijímacím řízení z 27. ledna 2009 11. Informace MŠMT o přijímacím řízení z 27. ledna 2009 Zdroj: MŠMT Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení Informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce I. Kde najít důležité

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení Státní zemdlský intervenní fond se sídlem Ve Smekách 33, Praha 1, PS 110 00 I: 48 133 981, DI: 001-48 133 981 (dále jen SZIF ), vyhlašuje podmínky výbrového ízení na výbr intervenních sklad na skladování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení Informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce

Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení Informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení Informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce I. Kde najít důležité informace Právní předpisy týkající se přijímacího řízení Zákon č.

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015 Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014

Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014 Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014 Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2013/2014 pro ředitele škol a uchazeče.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více