REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI Zlata Houšková, Národní knihovna ČR Kontinuální (další) odborné vzdělávání knihovníků je stejně jako v jiných profesích součástí celoživotního vzdělávání, jejíž důležitost pro jedince, pro organizaci, která ho zaměstnává, i pro celou společnost bude stále větší. Subjektů věnujících se vzdělávání dospělých je celá řada, a to i v našem oboru. V knihovnách se stalo do určité míry prestižní otázkou čas od času či dokonce pravidelně pořádat vzdělávací akce. Je dokonce patrná tendence více vzdělávat než vzdělávat se ; přes veškeré snahy tím pádem vázne termínová i tématická koordinace těchto aktivit, množí se akce sporné kvality, evaluace kurzů a školení velmi často chybí. Změnit tuto situaci můžeme společně. Rozhodujícím garantem této části odborného vzdělávání (stejně jako úrovně knihovnictví) i jeho koordinace by měla v každém kraji být krajská knihovna. Je k této činnosti nejen pověřena Knihovním zákonem (odst.2, 11), ale také do značné míry odpovídajícím způsobem vybavena: 1. Disponuje počítačovou učebnou vybudovanou v programu VISK 2 a obvykle i jinými prostorami pro další vzdělávací akce (přednášky, tréninky, dílny apod.). 2. V organizační struktuře je vyčleněn útvar, resp. pracovní místo se zodpovědností za tuto oblast říkejme mu nadále krajské vzdělávací centrum, přičemž jednotlivá centra se samozřejmě liší jak velikostí pracovního úvazku, tak rozsahem činnosti. 3. Má lektorské zázemí vlastních odborníků. 4. V krajském městě jsou obvykle dostupní i další externí lektoři. 5. V rámci regionálních funkcí má možnost využít financí na vzdělávání a koordinovat toto využití v kraji. 6. Většina krajských knihoven má v této oblasti i nepominutelné zkušenosti. Krajská knihovna je tedy zodpovědná za koncipování a realizaci odborného vzdělávání knihovníků v kraji. Mělo by to pro ni především znamenat provést průzkum a analýzu vzdělávacích potřeb v kraji, a to za na základě svých možných šetření, ale především na základě vlastních analýz jednotlivých (alespoň větších) knihoven. V této fázi je nezbytná velmi těsná spolupráce krajské knihovny s řediteli jednotlivých knihoven a pracovníky zabývajícími se poradenskou činností v regionech. Analýza vzdělávacích potřeb v kraji by měla vyústit ve stanovení priorit, dalších postupů a určitých pravidel. Poté by měly být koncipovány jednotlivé vzdělávací programy a systematicky vybudován kon- 140

2 cept vzdělávání v kraji na základě dohody s ostatními knihovnami regionu. Krajská knihovna by měla být garantem toho, že se nebudou prohlubovat disproporce v odborné kvalifikaci (a tím ve službách) mezi jednotlivými kraji a pokud možno ani mezi dosud srovnatelnými knihovnami kraje. Všechna krajská vzdělávací centra zároveň spolupracují v rámci Sekce vzdělávání Výukového centra SKIP (dříve ve Výukovém centru sdružení MOLIN), a to většinou již několik let. Při společných setkáních a aktivitách je na tomto fóru diskutována problematika kontinuálního vzdělávání; pro pracovníky zabývající se touto problematikou bylo již připraveno i několik školení a seminářů, takže jednotlivá centra by měla respektovat společné trendy, standardy i některé postupy. Sekce je otevřenou pracovní skupinou a vítá všechny zájemce o práci v oblasti oborového vzdělávání. Krajská knihovna by měla připravovat vzdělávací programy (semináře, kurzy a školení) pro knihovny kraje. Samozřejmě může - a je to dokonce žádoucí - delegovat některé funkce/kompetence v oblasti vzdělávání na další knihovny: např. na knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí (pověřené knihovny), na některé specializované (např. vysokoškolské) knihovny v kraji apod. Očekává se také, že bude spolupracovat s regionálními výbory či odbornými sekcemi Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), v ideálním případě též s oborovými školami aj. Některé vzdělávací programy by také mohly být např. připravovány jako mezikrajové. Cílem všech těchto kooperačních snah by mělo být vybudování funkčního vzdělávacího systému a pokrytí všech vzdělávacích potřeb knihoven v kraji s maximální mírou efektivity a bez zbytečných duplicit. Principy delegování funkcí a dělby úkolů budou v jednotlivých krajích samozřejmě různé a budou se lišit i v případech konkrétních knihoven v kraji. Ostatní knihovny v kraji by měly být iniciátory akcí, autory společenské objednávky a také samozřejmě nabízet své kapacity a možnosti spolupráce. Mimořádné požadavky kladené v této oblasti na krajskou knihovnu vycházejí i z předpokladu, že v krajské knihovně je garantována odpovídající kvalifikace personálu, který je schopen všestranné odborné konzultace a poradenství k jakékoliv odborné problematice, o niž mají ostatní knihovny zájem. Proto se také předpokládá, že tito experti se budou sami dále účastnit vzdělávání, koordinačních a poradních aktivit krajových, mezikrajových, celostátních apod. Pokud není knihovna schopna zajistit pro některá témata kvalifikované lektory z řad vlastních zaměstnanců, musí být schopna zajistit lektory externí, ať už ze spolupracujících knihoven či z jiných institucí. Které oblasti vzdělávání by měly v krajích patřit v nejbližší době mezi priority: Informační a komunikační technologie (ICT) Každý obyvatel Evropy by měl být vybaven dovednostmi, které jsou nutné pro život a práci v informační společnosti; knihovník tím spíše. Možnost získání základní počítačové/informační gramotnosti je pro knihovníky v současné době ještě zajištěna grantovým programem VISK2 a tato školení probíhají ve 141

3 všech krajích. Hlavním úkolem krajských vzdělávacích center je uspokojit co nejvíce zájemců, ale také co nejvíce propagovat tuto možnost a důsledně i opakovaně o ní informovat všechny knihovny. Základy počítačové gramotnosti však nestačí. Žádoucí je připravit navazující kurzy pro pokročilé a pokrýt i další problematiky týkající se práce s ICT. Jen namátkou: orientace v elektronických zdrojích a síti Internet pro akvizici i služby, elektronický nákup, budování fondu elektronických dokumentů, sdílená katalogizace, souborné elektronické katalogy a informační portály, elektronické dodávání dokumentů, využívání elektronických dokumentů, možnosti elektronické komunikace, tvorba webové prezentace knihovny, jazyk HTML, JavaScript, základy webdesignu, problematika digitalizace atd. atd. Spolupráci i další vzdělávání školitelů v této oblasti nabízí řada partnerských institucí, především Státní technická knihovna (STK), Národní knihovna ČR (NK ČR), Albertina icome (AiP) aj. V souvislosti se vzděláváním v oblasti ICT je vhodné uvést několik informací o dosavadních výsledcích programu VISK 2. Poté, co byly v letech 2000 a 2001 vybudovány ve 14 krajích počítačové učebny, bylo v loňském roce realizováno 21 vzdělávacích projektů v celkové hodnotě kolem 2 miliónů korun, z toho 20 projektů na školení knihovníků v ovládání ICT. Je třeba konstatovat, že nebylo možno ani zdaleka pokrýt všechny požadavky zájemců o tato školení. Jejich počet vysoko převyšoval kapacitu a možnosti kurzů, které probíhaly a probíhají ve všech centrech s velkým ohlasem. V loňském roce byla velmi dobře hodnocena kvalita lektorů i organizační zajištění kurzů. Absolventi jsou podle anket i dalších průzkumů spokojeni především s přínosem, kterým pro ně kurzy mají: získání či rozšíření dovedností v práci s ICT, resp. získání systematických informací, znalostí a dovedností. Největší zájem projevili účastníci o moduly 2, 3, 4, 7 (základy práce s PC a správa souborů, textový editor (Word), tabulkový kalkulátor (Excel), služby informačních sítí (Internet)). Menší zájem byl o modul 5 (databáze Acces), jehož využití zejména v podmínkách menších knihoven není dosti zřejmé, a rovněž o modul 6 (prezentační techniky). V roce 2002 však zájem i o tyto moduly roste. Rozdílné byly přístupy jednotlivých krajských center k rozvržení kurzù. Nìkde byl zvolen princip realizace a následného opakování celého cyklu (vždy všech 7 modulů) pro trvalé skupiny účastníků, jinde byly nejprve několikrát zopakovány nejpotřebnější (nejžádanější) kurzy, následně proběhly v menším počtu méně žádané kurzy další. Obě varianty mají svá pozitiva. První produkuje menší skupinu absolventů celého cyklu, druhá naopak poskytuje velkému množství absolventù základní dovednosti k okamžité práci v základním rozsahu (napø. modul 1-4). Několik absolventů těchto kurzů získalo již certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence), i když zájem o tuto certifikaci obecně není příliš velký. V krátkém časovém horizontu nelze pravděpodobně očekávat masový zájem o získání certifikátu vzhledem k tomu, že nejpočetnější frekventanti ženy ve středním věku z malých obcí, ale nejen ony nepociťují zatím potřebu tohoto 142

4 osvědčení. Certifikát totiž obvykle nemá vliv na finanční a často bohužel ani na společenské ohodnocení a v konečném efektu představuje pro jedince především nezanedbatelné finanční a další osobní investice. Zdá se, že v tomto případě je daleko více oceňováno právě samo zvýšení kvalifikace v práci s ICT. Přesto lze očekávat, že význam certifikátu poroste. Certifikát ECDL-Start, event.. ECDL by se měl brzy stát kvalifikačním požadavkem v některých skupinách povolání, logicky lze tedy počítat s tím, že dříve nebo později (a raději dříve) se stane kvalifikačním standardem i pro knihovnickou profesi. Stojí jistě za zmínku, že Česká společnost pro kybernetiku a informatiku vstoupila prostřednictvím Sekce vzdělávání SKIP do jednání s krajskými vzdělávacími centry o možnostech akreditace center, učeben a lektorů jako poskytovatelů certifikátů ECDL. Přestože zatím nebylo a pravděpodobně nebude dosaženo jednotného stanoviska všech center, alespoň některá z nich se k této akreditaci jistě přihlásí. Také specializované kurzy podpořené granty, které se ovšem konaly bohužel pouze v několika knihovnách (NK ČR, STK..), vzbudily velký zájem pracovníků knihoven a informačních pracovišť různých typů (veřejné i vysokoškolské knihovny, ale také knihovny ministerstev, Parlamentu, Ústav informačních studií a další). Hodnocení těchto kurzů je většinou rovněž velmi dobré. Konstatován byl velký přínos ke zlepšení služeb v oblasti práce s elektronickými zdroji Evropské unie, veřejné správy, vědy a výzkumu, k rozsahu a kvalitě dovedností v práci s ICT. Zároveň byl deklarován velký zájem o pokračování těchto aktivit i v dalších letech. Vzdělávací centra NK ČR a STK získala za cykly těchto školení a seminářů cenu účastníků INFORA. Celkem v rámci projektů proběhla výuka základů počítačové/informační gramotnosti v 2930 vyučovacích hodinách, kurzy absolvovalo 2654 účastníků; specializované kurzy v 294 vyučovacích hodinách absolvovalo 1116 účastníků. Efektivitu grantů v programu VISK 2 prokáže ovšem jednoznačně až rozšíření a zlepšení služeb v jednotlivých knihovnách. Hlavním problémem pociťovaným ze strany vzdělávacích center je nedostatečný zájem zřizovatelů o proškolení pracovníka jejich knihovny, resp. jeho uvolnění a případnou úhradu cestovného. V této souvislosti se potvrdila správnost budování regionálních vzdělávacích center, neboť řada zřizovatelů naopak ocenila jako finanční a časovou výhodu, že tyto kurzy je možné absolvovat v krajském městě. Někteří absolventi prvních modulů deklarovali - vzhledem k osobně pociťované efektivitě kurzů ochotu uhradit si cestovní náklady sami. Obdobně se vyjadřovali i někteří účastníci specializovaných kurzů. Stojí ještě za zmínku, že ve větších knihovnách je již pomalu saturován zájem o základní kurzy (zejména moduly 1-4), projevuje se zájem o školení nástavbová a další témata (www stránky, náročnější vyhledávací služby apod.). Knihovnické řemeslo ICT je sice prioritní, avšak ne jedinou oblastí, v níž bude třeba připravovat a realizovat vzdělávací programy. V knihovnické profesi se vyvíjejí a inovují i oblasti další. Krajská knihovna by měla dbát na to, aby v kraji byly respekto- 143

5 vány, dodržovány, nebo alespoň známy národní, resp. mezinárodní standardy v oboru; v tomto smyslu by měly také probíhat vzdělávací aktivity jednak informativní, jednak vlastní školení. Tyto programy je možno připravovat v kooperaci s NK, SKIP, Sdružení knihoven (SDRUK) aj. Dobrým příkladem této kooperace jsou realizovaná školení AACR/UNIMARC, kde se při prvním kurzu sešli krajští školitelé, kteří pak dále působili jako lektoři v jednotlivých krajích. Obdobná praxe by měla probíhat v krajských vzdělávacích centrech i v dalších specializacích a tématech (např. problematika Knihovního zákona, registrace knihoven na Ministerstvu kultury ČR aj.). Pro jednotlivé knihovnické specializace v knihovnách je třeba připravovat takové vzdělávací akce, které jsou v kraji pociťovány jako naléhavé, které absentují ve stávající nabídce. Není tedy pravděpodobně třeba dublovat např. semináře koncepčního rázu pro akvizitéry, které pořádají např. SDRUK či NK ČR, ale určitě by měly proběhnout semináře o koordinované akvizici v kraji, pro malé knihovny instruktáže o praktických problémech akvizice (rabaty, typy a možnosti doplňování aj.) Stejně tak by v krajích měla proběhnout školení o problematice sdílené katalogizace, využití České národní bibliografie (nejen) pro katalogizaci, o tvorbě a předávání kvalitního minimálního záznamu do Souborného katalogu ČR, výhledově o formátu MARC 21, zpracování specializovaných informačních zdrojů atp. Vzdělávání v problematice ochrany fondů je vhodné koncipovat ve spolupráci se specializovanými knihovnami, event. i dalšími institucemi (muzea, galerie) apod. Oblasti služeb by měla být věnována největší pozornost s cílem docílit poskytování služeb skutečně na úrovni doby a možností i v nejmenších knihovnách; tedy nejen kvalitních služeb výpůjčních, ale také služeb referenčních, informačních, ve větších knihovnách rešeršních, službu veřejného internetu s kvalifikovanou asistencí a znalostí podstatných zdrojů a služeb Internetu. Nezbytné bude ve vzdělávání dbát na specifické problematiky některých specializovaných pracovišť oddělení pro děti (vhodná spolupráce např. s Klubem dětským knihoven SKIP), hudebních knihoven (žádoucí je kooperace s českou národní skupinou IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), ale též některými velkými veřejnými knihovnami, které na tomto poli vyvíjejí zajímavé aktivity) apod. Úsekem, na němž čeká vzdělávací centra mnoho práce, jsou služby obyvatelům se specifickými potřebami (handicapovaní, národnostní menšiny, specifické sociální skupiny aj.). V této problematice jsme ve srovnání s vyspělými evropskými státy poměrně pozadu, i když některé specializované i veřejné knihovny by již mohly i v této problematice krajským centrům významně pomoci. Předpokládá se, že v nabídce krajských vzdělávacích center se budou objevovat i některá tradiční témata - dějiny a teorie literatury, komunikace apod. Naopak téma, které je ve světě jednou z priorit - celoživotní vzdělávání a role knihoven - si cestu do českých veřejných knihoven teprve hledá. Úloha knihoven jako center celoživotního vzdělávání obyvatel, příprava knihovníků na práci se studijními programy (perspektivně například i příprava takovýchto pro- 144

6 gramů), asistence při distančním vzdělávání apod. je něco, o čem se spíše opatrně a zřídka diskutuje, než by se již akceptovalo. Přesto se domnívám, že i v této otázce dojde postupně k názorovému posunu a že se toto téma stane předmětem řady seminářů a dílen. Stejně tak se začíná se vzdělávacími aktivitami v problematice knihoven jako komunitních center obcí atp. Při neúplném výčtu témat profesního vzdělávání považuji za nezbytné připomenout zde také školení k využívání informačních zdrojů z národních licencí. Do nákupu licencí byla investována nemalá částka a nepochybně dojde k okamžiku, kdy se bude zkoumat efektivita této investice. Řada školení k problematice již v krajích proběhla; po dohodě a ve spolupráci s koordinátory jednotlivých projektů je možné uspořádat školení i pro další knihovny. Tato školení včetně různých informačních materiálů jsou pro knihovny zdarma. Národní licence v současné době jsou na tyto zdroje: 1. Projekt eifl Direct databáze EBSCO; URL adresa: koordinuje a vzdělávání poskytuje NK ČRhttp:// 2. Projekt Služba KnowEurope databáze KnowEurope; URL adresa: koordinuje a vzdělávání poskytuje NK ČR; 3. Databáze ProQuest5000/PCI; URL adresa: koordinuje Ústřední knihovna UK; školení a podporu poskytuje Albertina icomehttp:// Management, ekonomika, právní vzdělávání Tato problematika se v nabídce vzdělávacích akcí pro knihovníky čas od času objevuje, a to na rozdílné úrovni od akcí špičkových po nezávazné aktivity úrovně mírně řečeno nevalné. Protože se jedná o trvale potřebná témata, bude třeba se jim věnovat i nadále. Krajská vzdělávací centra budou mít ideální možnosti připravovat takováto školení, kurzy a semináře ve spolupráci s finančními úřady v kraji, útvary a spolupracovníky krajských úřadů (např. právníky apod.). Domnívám se dokonce, že jejich možnosti v této oblasti budou nesrovnatelné např. s možnostmi NK ČR nebo jiných knihoven s národní působností. Jazykové vzdělávání Jazykové znalosti českých knihovníků nejsou na dobré úrovni. Zejména ve veřejných knihovnách není plně akceptován fakt, že znalost angličtiny, event. jiného/dalšího světového jazyka by měla patřit k základním kvalifikačním předpokladům. Jen pro příklad: součástí jednotného dotazníku Evropského CV (curriculum vitae) jsou v oddílu věnovaném odborné způsobilosti či kvalifikaci jazykové kompetence a jejich úroveň na prvním místě. Obecné jazykové kurzy nebudou pravděpodobně všechny krajské knihovny pořádat (některé samozřejmě ano); že nabídka v této oblasti je v ČR poměrně vyhovující. Vhodné by ovšem bylo doplňovat nabídku jazykového vzdělávání kurzy odborné terminologie či konverzačními či semináři na odborná témata apod. 145

7 Specifickou problematikou odborného vzdělávání jsou rekvalifikační kurzy. V současné době je nabídka možností rekvalifikačního studia relativně dobrá, pokud jde o kompletní rekvalifikaci na středoškolské úrovni (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, jednorázově České Budějovice), není však rovnoměrně rozložena lokálně (nabídka chybí v severních východních Čechách) a dále chybí kratší kurzy rekvalifikačního charakteru pro konkrétní specializace, případně tzv. základní kurzy. Zájem o rekvalifikace všeho druhu je obrovský, stávající kurzy nepokryjí zdaleka požadavky ze stran knihoven i jednotlivců. Proto by rekvalifikační vzdělávání měly připravovat i další krajské knihovny. Na standardu rekvalifikací pracuje Sekce vzdělávání SKIP. Bylo by samozřejmě možné hovořit i o dalších tématických okruzích, ale to není v tomto stručném nástinu nutné. Pro krajská vzdělávací centra by měla především platit výše zmíněná zásada: respektovat potřeby kraje, zajistit vzdělávání pro pracovníky knihoven všech typů i velikostí a samozřejmě vzdělávat v souladu s vývojem oboru. Pro knihovníky v krajích by mělo být dobrou zásadou kvalitní nabídky vzdělávání využít. A všichni bychom se pak měli řídit pravidlem, že i oborové vzdělávání je záležitostí vzájemné spolupráce. Na závěr ještě připomínka URL adresy, která přináší nejpodrobnější nabídku odborných akcí pro náš obor: 146

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková

Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková Existujeme? aneb Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků Olomouc, Knihovny současnosti 2014 Zlata Houšková Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ukládá v prioritě 20 zpracování koncepce celoživotního

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách. Moravskoslezský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Moravskoslezský kraj Ostrava, 4.12.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb

Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Vzdělávání jako nezbytnost? aneb Co (všechno ještě) mají knihovníci znát Havířov, 13.5.2015 Zlata Houšková O čem budeme mluvit Knihovník univerzální génius (nebo nové profese v knihovně)? Podle čeho je

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Příloha 4: Pracovníci státní správy (n=51) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 24% muž 76% ZŠ 0% SOU 0% VŠ 35% SŠ 65%

Příloha 4: Pracovníci státní správy (n=51) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 24% muž 76% ZŠ 0% SOU 0% VŠ 35% SŠ 65% Příloha 4 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více