VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F Nymburk, Letců R.A.F Termín vlastního hodnocení:

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s RVP Školní vzdělávací program byl vytvořen a je realizován v souladu s RVP. Další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita programu dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata Existence tzv. dysbloků pro integrované ţáky se SPU na 1. stupni, individuální přístup a moţnost slovního hodnocení ţáků. Podpora nadaných dětí nabídkou výuky dalšího jazyka, projektová výuka, environmentální kurz. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Vliv personálních podmínek na vzdělávání Na 1. stupni je 100% aprobovanost s výjimkou cizích jazyků. Druhý stupeň má 100% aprobovanost v předmětech matematika, český jazyk, fyzika a dějepis. U předmětů cizí jazyk, tělesná výchova jsou v tomto směru velké rezervy, u předmětů hudební výchova, výtvarná výchova, v přírodovědné oblasti jsou také rezervy způsobené pouze částečnou aprobovaností. Vyučující chemie, přírodopisu má VŠ vzdělání nepedagogického směru, studuje pedagogiku. Výrazným problémem se také jeví stárnutí pedagogického sboru, zejména v oblastech výuky matematiky, fyziky. Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky Materiální, technické podmínky pro výuku jsou dobré. Pro výuku je dostatek prostoru, rezervy jsou ve vybavení odborných pracoven. Ţáci i učitelé pracují s vhodnými materiály pro výuku v dostatečném počtu. Určité rezervy jsou v oblasti hygienické, stav budovy způsobuje v tomto směru poměrně značné problémy. Prioritou v této oblasti je vybudování odborné pracovny cizího jazyka v pavilonu 2. stupně, která bude splňovat potřeby interaktivní výuky. Kvalita pracovního prostředí školy Pracovní prostředí školy se ve sledovaném období zlepšilo, vytvoření pracovny pro dysbloky, pracovny pro setkávání pedagogů při tvorbě ŠVP.Všechny třídy včetně ŠD jsou vybaveny výškově stavitelnými ţidlemi, částečná obnova lavic, vymalování školy, vytvoření infocentra pro ţáky a učitele, v kaţdém kabinetě je PC s připojením na internet. Efektivita vyuţívání finančních zdrojů Z hlediska provozního škola čerpá rozpočet efektivně. V období let byla vytvořena finanční rezerva na fondu rezerv, která je z tohoto fondu odčerpávána na dofinancování aktivit školy v letech 2005 a Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o nákladné aktivity, nákup šatních skříněk pro ţáky (od té doby nebyla ţádná ztráta odloţených věcí ţáka), opatření topení termoventily, lze říci, ţe návratnost uvedených investic je vysoká. Vzhledem k poţadavkům vyučujících na moderní výukové prostředky bude také potřeba vytvořit systém kontroly, zda tyto prostředky jsou dostatečně vyuţívány ve vzdělávacím procesu (např. interaktivní tabule). 2

3 Rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ) Škola čerpá grantové prostředky v souvislosti se zapojením do sítě škol v rámci sdruţení Step by step. Účinnost této sítě škol se ukázala hlavně při tvorbě ŠVP. Pokusili jsme se i o grant v rámci projektu Comenius a naše ţádost byla úspěšná. Od školního roku 2007/2008 bude naše škola moci vyuţívat grantové prostředky na vzájemnou výměnu pedagogů, ale i ţáků v rámci několika zemí EU. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP Cílové kompetence jsou u jednotlivých oblastí výuky zakomponovány do ŠVP, důraz je zaměřen na rovnoměrný rozvoj všech klíčových kompetencí. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání Stanovené cíle vzdělávání se na základě testování a porovnání daří plnit vcelku dobře v matematice a humanitních předmětech. Značné rezervy jsou ve výuce cizích jazyků. Testování si necháváme provádět od organizace Scio. Výsledky testů korespondují i s výsledky ţáků v rámci oborových soutěţí a olympiád. PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŢÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita výchovného poradenství Výchovný poradce pro volbu povolání spolupracuje s ţáky a rodiči s ohledem na profesní orientaci ţáka na celém druhém stupni. Má vytvořen systém hodin pro ţáky a rodiče. Spolupracujeme s Úřadem práce v Nymburce, většina ţáků je na střední školu úspěšně umístěna v prvním kole přijímacího řízení. Přístup k informacím a jejich přenos Všichni ţáci a rodiče mají přístup k informacím na www stránkách školy, nástěnka u vchodu, informační tabule pro učitele + webmail. Začátkem školního roku ţáci a rodiče obdrţí informační materiály k organizaci stávajícího školního roku. Pravidelné pondělní konzultační hodiny pro ţáky a rodiče, 4 x ročně rodičovská schůzka, resp. konzultační odpoledne. Kvalita a vyuţívání ţákovské a rodičovské iniciativy Sdruţení rodičů se schází 1x za 3 měsíce, podporuje finančně aktivity ţáků, odměny v soutěţích, doprava na soutěţe, příspěvek na školu v přírodě pro 4. ročník, lyţařský kurz. Ţákovská samospráva se schází s ředitelem školy, resp. vedením školy na vlastní ţádost resp. ţádost vedení školy. Schází se 1x čtvrtletně nebo dle aktuální potřeby. 3

4 Vzájemné vztahy mezi školou, ţáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání Na základě dotazníků rodičům a ţákům roč. lze říci, ţe mezi školou a rodiči panuje spíše důvěra. Rodiče oceňují zejména vzdělávací význam školy, určité rezervy spatřují v citovém působení školy na ţáky. Můţe to být způsobeno i sociálním zázemím dětí (charakter sídlištní školy). Na jedné straně vidí rezervy v oblasti výchov, na straně druhé se s nedůvěrou dívají na zařazování aktivit jako je projekt Já, občan, Malé obhajoby či přípravu předmětů jako Estetika, Etika a chtěli by navyšování časové dotace pro výuku informatiky. Chceme vytvořit systém zástupců třídy z řad rodičů, kteří by se scházeli častěji s ředitelem školy. Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Školská rada se schází dle podmínek určených legislativou, schvaluje zásadní dokumenty školy. Zřizovatel vytváří v rámci svých moţností maximum pro další rozvoj školy, ale samozřejmě i nadále je co zlepšovat v oblasti organizace spolupráce. Klima, kultura, étos školy Klima školy je ovlivněno strukturou ţáků. Analýza rodičovských a ţákovských dotazníků ukazuje na převaţující důvěru ve školu. U zaměstnanců školy převaţuje spíše pozitivní hodnocení klimatu ve škole s oceněním na pozitivní změny v kultivaci a proměny prostředí školy. U některých zkušenějších učitelů jsou vidět jisté náznaky nedůvěry v oblasti probíhajících změn ve školství. Na kultuře školy se projevuje také výrazná převaha ţen v učitelském sboru. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Kvalita systémového řízení Systém řízení školy je dán následovně: ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí učitelka 1. stupně, ved. vychovatelka ŠD, ved. učitelky MŠ. Jsou dány kompetence řízení a rozděleny pravomoce jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Plánování řídících činností Řízení školy vychází z organizačního schématu školy, pravidelné týdenní porady vedení školy, rozdělení hospitačních plánů vedení školy. Efektivita organizace školy Činnost školy vychází z pravidelných porad vedení školy, resp. provozních porad na jednotlivých stupních školy. Vychází z dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého plánu činnosti školy. Škola má rozpracovanou koncepci a strategický plán rozvoje. Vzhledem k úbytku ţáků a nutnosti zefektivnit provoz vedení školy od školního roku 2007/2008 bude pouze jeden zástupce ředitele. Na prvním stupni bude statut vedoucí učitelky, která bude zároveň třídní učitelkou bez nároku na krácení úvazku. 4

5 Metodická podpora kvality výuky Vyuţití moţnosti vzájemných hospitací, podpora ukázkových hodin a dostatečná podpora DVPP za účelem seznámení se s novými netradičními metodami práce. Rozpracování systému provozních porad a činnosti předmětových komisí 2. stupně. Kontrolní systém Kontrolní systém vychází z hospitačního plánu školy, principu pravidel pro provádění hospitací, zprávy předmětových komisí, zhodnocení hospitací pohovorem, zobecnění závěrů na provozních poradách. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Zlepšování kvality výsledků vzdělávání Nedostatečná kvalita výuky cizích jazyků nás vede k uvaţování o strukturální změně v rozvrhu hodin a rozdělení ţáků do skupin při výuce. Bude realizována specializovaná pracovna jazyků, větší důraz na potřebu aprobovanosti vyučujících cizích jazyků, včetně angličtiny na 1. stupni. Je třeba najít zdroje jak motivovat schopné mladé pedagogy k setrvání jejich působení ve školství. Prezentace školy Pravidelná aktualizace www stránek školy, informační materiál pro rodiče na začátku školního roku, kalendář k výročí školy, školní akademie, regionální tisk, výstavky, působení v rámci organizace Step by step (organizace republ. jednání), projekt Já, občan,(organizace regionálního a republikového kola). Spolupráce s partnery Fotomarket Tichý- Nymburk, sponzorství, Stadion Nymburk- lední hokej, moţnost volného vyuţívání ledu zdarma v dopoledních hodinách, Polaban Nymburk- kopaná, pomoc při organizaci turnajů, Model Obaly, Lica- sponzorství v souvislosti s organizací projektu v rámci Dne země. Organizace akcí školy vystoupení, přehlídek, výstav Kaţdoroční Adventní výstava spojená se Dnem otevřených dveří, Velikonoční výstavaprezentace v Městské knihovně, Galerie Papyrus Říha, vystoupení dětí ke Dni matek, účast ţáků na akci Den evropské hudby, Školní akademie v Hálkově divadle- jedenkrát za dva roky, tématické výstavy prací ţáků ve vestibulu školy. 5

6 ZÁVĚR Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Vzhledem ke svým podmínkám škola dosahuje dobrých výsledků v oblasti sportovních soutěţí, florbal, kopaná. Na základě testů Scio můţeme být i částečně spokojeni s výsledky v matematice, také v oblasti informatiky jsou výsledky práce školy dobré. Škola má lepší výsledky v práci s ţáky na 1. stupni, úroveň výuky 2. st. je ovlivněna odchodem talentovaných ţáků na víceleté gymnázium. V oblasti humanitních předmětů je výuka často vedena projektovým způsobem, úspěšná účast ţáků v projektu Já, občan. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Největším problémem je kvalita výuky cizích jazyků a její výsledky zejména na druhém stupni, rezervy lze nalézt i v kvalitě výuky tělesné výchovy bez ohledu na výsledky sportovních soutěţí. Zlepšení by mohlo být i v oblasti přírodovědných oborů. Návrh opatření Nutno zvýšit kvalitu výuky nárůstem aprobovanosti ve výše uvedených předmětech, resp. podporou DVPP učitelů daných předmětů. Poţadavek na doplnění kvalifikace u neaprobovaných učitelů s ohledem na platnou legislativu. Datum vyhotovení zprávy: Razítko Ředitel školy: Mgr. Jiří Cabrnoch Podpis Zpráva projednána v pedagogické radě dne:

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více