Novela stavebního zákona s účinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela stavebního zákona s účinností od"

Transkript

1 Novela stavebního zákona s účinností od

2 Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Stanoví rozsah a obsah dokumentace dokumentace pro ÚR o umístění stavby dokumentace o změně ve využití území dokumentace o změně vlivu užívání stavby společné pro ÚR a SP pro provádění stavby projektové dokumentace ve všech případech jde podle 158 odst. 2 SZ o vybranou činnost ve výstavbě vztahuje se na stavby v působnosti obecných stavebních úřadů a vodoprávní úřadů

3 Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (pokračování) Dále stanoví rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby náležitosti dokumentace bouracích prací nejsou vybranou činností ve výstavbě náležitosti a vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

4 Novela vyhl. č. 501/2006 Sb. 21 odst. 4 Na pozemcích rodinných domů lze vedle stavby pro bydlení umístit stavbu a zařízení související či podmiňující bydlení a dále jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m. lze povolit výjimku

5 Novela vyhl. č. 501/2006 Sb. 21 odst. 4 Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. lze povolit výjimku

6 Vyhl. č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebním řádu novelizována vyhl. č. 63/2013 Sb. obsahuje náležitosti podání a rozhodnutí na vymezených úsecích formuláře pro jednotlivá podání

7 Odpovědné osoby - 1 Stavbyvedoucí viz 134 odst. 2, 153 a 157, 179 odst. 1 stavební dozor viz 2, 153, 128 odst , 179 odst. 2 technický dozor investora viz 152 odst. 4 autorský dozor projektanta viz 152 odst. 4 a 22 odst. 4 povinnosti stavebníka viz 152, 178 odst. 2 písm. k) 180 odst. 2 písm. k)

8 Smlouva o dílo povinnosti při převzetí díla smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo obsažené v obchodním zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.) 536 odst. 2 obch.z. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části NOZ Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

9 Postup podle ObZ a podle NOZ smlouva uzavřena do řídí se obchodním zákoníkem zrušen NOZ 3028 odst. 3 NOZ právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem účinnosti NOZ, dosavadními právními předpisy smlouva uzavíraná od řídí se NOZ

10 Předání díla-povinnost odběratele 256 Obch. z. objednatel povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlédnutí co nejdříve od předání neoznámí-li vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce díla, soud mu právo z vad díla nepřizná jde o vady zjevné

11 Zjištění vady skryté vady skryté - nezjistitelné při předání díla ani přes vynaloženou odbornou péči objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny, nejpozději do 5 let od předání stavby odpovědnost za skryté vady projektu výslovně neřešena význam, pokud se projeví ve vadě díla jako vada stavby způsobená vadou projektu

12 Předání díla podle NOZ NOZ dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno 2604 objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad 2605 odst. 1 převezme-li dílo bez výhrad, nepřiznámu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel,že právo neuplatnil včas 2605 odst. 2 (jde o zjevné vady)

13 Odpovědné osoby - 7 NOZ objednatel musí zhotoviteli oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud práva z vadného plnění nepřizná 2112 a 2615 stavba jako předmět díla skryté vady lze namítat do 5 let po převzetí stavby; totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace 2629 od. 1 oznámení bez zbytečného odkladu poté co mohla být vada při dostatečné péči zjištěna společně a nerozdílně se zhotovitelem zavázány další osoby 2630

14 Druhy územních rozhodnutí umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") změně využití území změně vlivu užívání stavby na území dělení nebo scelování pozemků ochranném pásmu

15 Náhrada územního rozhodnutí 78 lze nahradit územním souhlasem veřejnoprávní smlouvou ÚR, ÚS se nevydává a VP neuzavírá, nahradí-li je regulační plán lze vést společné územní a stavební řízení lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.

16 Územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují ÚR o umístění stavby - udržovací práce a stavební úpravy - stavby a zařízení v 79 odst. 2, jsou-li splněny podmínky odstavců 3 a 4 ÚR o změně využití území - 80 odst. 3 SZ ÚR o dělení nebo scelování pozemků - 82 odst. 3 ÚR o ochranném pásmu - 83 odst. 3

17 Veřejnoprávní smlouva 78a - 1 lze nahradit ÚR o umístění stavby o změně využití území o změně vlivu užívání stavby na území nelze uzavřít, bylo-li pro záměr vydáno stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí

18 Veřejnoprávní smlouva 78a - 2 žadatel o ÚR návrh smlouvy a doloží náležitosti výroku rozhodnutí včetně podmínek závazných stanovisek odůvodnění souladu s 90 dokumentace pro ÚR právo k pozemku stavební úřad posoudí do 30 dnů souhlas třetích osob s uzavřenou smlouvou platnost podle dohody 2 roky nejdéle 5 let nezaniká z důvodů uvedených v zákoně

19 Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají bylo-li na základě žádosti podané v době účinnosti vydáno pravomocné stavební povolení v době její účinnosti nabyl právních účinků souhlas s provedením ohlášené stavby v době její účinnosti započato s využitím území certifikát předložen v době její účinnosti pokud vzniklo právo realizovat stavbu návrh na veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení podán v době její účinnosti, VPS nahrazující stavební povolení uzavřena a nabyla účinnosti za stejných podmínek nezaniká platnost územního rozhodnutí či územního souhlasu

20 Žádost o vydání územního rozhodnutí 86 obecné náležitosti podle spr. řádu ( 37) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě závazná stanoviska, popř. rozhodnutí DO dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou uvedení osob, které mají věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může-li být toto jejich právo přímo dotčeno velký počet účastníků - sousedé se identifikují označením nemovitostí podle katastru nemovitostí

21 K žádosti o vydání ÚR se přiloží 86 doklady (NOZ beze změn) prokazující vlastnické právo nebo smlouvu s vlastníkem nebo doklad o právu provést stavbu tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nemá-li žadatel uvedené doklady předloží souhlas vlastníka pozemku doklady o právu k pozemku se nedokládají lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit

22 Zahájení územního řízení 87 nejméně 15 dnů předem účastníkům řízení se oznamuje jednotlivě zahájení řízení s velkým počtem účastníků se jednotlivě doručuje žadateli a obci ( 85 odst. 1) vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn a dále tomu, kdo má k těmto nemovitostem má jiné věcné právo

23 Veřejné ústní jednání záměr podléhá zjišťovacímu řízení nebo vydána EIA, anebo není pro území vydán ÚP vždy veřejné ústní jednání ve veřejném ústním jednání veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšenou 30 dnů předem všichni právo nahlížet do spisu žadatel zveřejní informaci o záměru jinak opakované veřejné ústní jednání pokud by mohla být zkrácena práva účastníků vyvratitelná právní domněnka zveřejnění

24 Závazná stanoviska, námitky a připomínky 89 závazná stanoviska, námitky, připomínky nejpozději při ústním jednání nebo ve stanovené lhůtě nepřihlíží se k závazným stanoviskům a námitkám o kterých bylo rozhodnuto v ÚP nebo RP nepřihlíží se k námitce účastníka, jestliže neuvede jak z jakého titulu je účastníkem jak bude přímo dotčeno jeho právo k nemovitosti sdružení - jak bude dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se zabývá - jinak se nepřihlíží

25 Společné územní a stavební řízení 94a společná dokumentace předpisy na územní i stavební řízení vyloučení společného řízení povaha věci, závazné stanovisko rozhodnutí o vyloučení povolení stavby stavební řízení se přeruší do nabytí právní moci ÚR velký počet účastníků řízení jednotlivě 85 odst. 1a v 85 odst. 2 písm. a) a v 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě sousedům veřejnou vyhláškou veřejné ústní jednání zjišťovací řízení, stanovisko EIA. pro území není ÚP

26 Zjednodušené územní řízení 95 umístění stavby, změna ve využití území, změna vlivu užívání stavby na území zastavěné území, zastavitelná plocha nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP doloženo závaznými stanovisky souhlasy účastníků řízení, mají věcná práva (NOZ) stavebnímu pozemku pozemku se společnou hranicí nelze spojit se stavebním řízením námitky účastníků, výhrady DO návrh výroku rozhodnutí na úřední desce 15 dnů

27 Územní souhlas 96 v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění žádné nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu souhlas osob, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům se společnou hranicí a stavbám na nich nemusí být umísťuje-li se stavba uvedená v 103 2m a více od společných hranic Územní souhlas nelze vydat podléhá-li záměr zjišťovacímu řízení nebo byl posuzován v EIA platný 2 roky, platnost nelze prodloužit

28 Stavby na ohlášení 104 stavby a zařízení uvedené v 104 náležitosti v 105 právo k pozemku územní rozhodnutí, územní souhlas, VPS souhlasná závazná stanoviska stanoviska vlastníků infrastruktury k napojení projektová dokumentace pro stavby 104odst. 1 písm. a) až e) souhlas vlastníků pozemků se společnou hranicí a těch, kteří k těmto pozemkům mají právo věcného břemene

29 Právní účinky souhlasu 106 souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku prvoinstanční rozhodnutí do 15 měsíců platí 2 roky ode dne jeho vydání dobu platnosti nelze prodloužit nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

30 Žádost o stavební povolení identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku a o záměru, způsob a době provádění, kdo bude stavbu provádět vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, má-li být použit jeho pozemek u dočasné stavby dobu trvání návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

31 Žádost o stavební povolení (pokračování) právo k pozemku (vlastnictví, smlouva, věcné břemeno nedokládá se u veřejně prospěšných podzemních staveb, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen. projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek případně plán kontroly spolehlivosti konstrukcí závazná stanoviska popř. rozhodnutí DO stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k napojení stavby údaje o souladu s ÚPD, údaje o souladu s ÚR, VPS, údaje o souladu s OTP, údaje o splnění požadavků DO

32 Velký počet účastníků řízení v žádosti účastníci řízení podle 109 odst. e) a f) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru (sousedé) doručuje se s využitím 144 odst. 5 spr. řádu

33 Námitky účastníků řízení proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. uvést skutečnosti, které zakládají jeho účastenství důvody podání námitek; jinak se k námitkám nepřihlíží

34 Oznámení záměru s certifikátem smlouva stavebníka a AI o posouzení PD stavba nesmí být vyloučena z posuzování AI právním předpisem územním rozhodnutím v případech významných vlivů na životní prostředí vlivů na pozemky a stavby se společnou hranicí AI oznámí SÚ uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu souhlasy osob, které by byly účastníky SŘ

35 Oznámení záměru s certifikátem (pokračování) Stavebník oznámí stavební záměr a doloží certifikát AI ne starší 3 měsíců projektovou dokumentaci zpracovanou AO plán kontrolních prohlídek doklad o právu k pozemku k provedení záměru nedokládá se pokud lze práva ověřit v katastru vlastnické právo věcné břemeno společenství vlastníků smlouvu o výstavbě závazná stanoviska (rozhodnutí) DO a další doklady vyžadované zvláštní předpisy souhlasy třetích osob (jako v 109) vlastníků dopravní a technické infrastruktury

36 Oznámení záměru s certifikátem (pokračování) SÚ bez zbytečného odkladu vyvěsí oznámení stavebního záměru nejméně na 30 dnů umožní osobám (109) nahlížet do podkladů do 30 dnů od vyvěšení mohou osoby podat námitky pouze z důvodů, že záměr neodpovídá podkladům na základě kterých daly souhlas jejich záměr nebyl opatřen jinak se k námitkám nepřihlíží

37 Oznámení záměru s certifikátem (pokračování) stavební úřad nebo dotčený orgán výhrady má-li za to, že stavba není způsobilá k posouzení AI oznámení nesplňuje zákonné podmínky a neobsahuje náležitosti podle odstavce 2 AI porušil zákaz činnosti podle 148 nejsou splněny požadavky 111 odst. 1 a 2 ve věci probíhá neskončené stavební řízení

38 Oznámení záměru s certifikátem (pokračování) námitky a výhrady mají odkladný účinek jejich obsah sdělí SÚ stavebníkovi do 15 dnů předá odvolacímu orgánu ten přezkoumá záměr z hlediska souladu s právními předpisy podle odstavce 4 rozhodne, že oznámení nemá právní účinky protože je v rozporu s předpisy zamítne námitky a výhrady proti rozhodnutí se nelze odvolat

39 Změna stavby před dokončením 118 změna v provádění stavby před zahájením nebo v průběhu výstavby soulad s územním rozhodnutím nebo změna ÚR rozhodnutím stavební úřad nebo certifikátem AI schválení změny rozhodnutím formou zápisu do stavebního deníku pokud nedotýká se práv třetích osob souhlasí DO soulad s územním rozhodnutím

40 Užívání stavby Stavby realizované základě stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu stavby uvedené v 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8 uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) uvedené v 15a vodního zákona k užívání vyžadují oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas

41 Zákaz užívání stavby 119 odst. 2 stavba není provedena v souladu s územním rozhodnutím povolením stavby závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů, s OTP skutečné provedení stavby nebo její užívání bude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

42 Oznámení záměru užívat 120 nejméně 30 dnů před zamýšleným užíváním, v oznámení stavebník m.j. uvede předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

43 Užívání stavby (pokračování) účastníkem řízení o zákazu užívání je pouze stavebník. pokud změnu stavby prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby. po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat. na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii oznámení

44 Kolaudační souhlas vyžaduje stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, změna stavby, která je kulturní památkou stanoveno ve stavebním povolení k žádosti stavebník opatří závazná stanoviska DO k užívání stavby stavební úřad do 15 dnů stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle 119 odst. 2

45 Kolaudační souhlas (pokračování) jestliže stavební úřad neshledá důvody k zákazu užívání vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas stavební úřad užívání stavby zakáže zjistí-li závady bránící jejímu bezpečnému užívání rozpor s podmínkami 119 odst. 2,; účastníkem řízení o zákazu užívání stavby je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby odvolání proti zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, ten ověří že závady jsou odstraněny a pokud ano kolaudační souhlas vydá do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka. odborný posudek AI

46 Doklady k oznámení a k žádosti o kolaudační souhlas ( 121) údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti povolovacím dokumentům nebo ověřené projektové dokumentaci jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. je-li stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné, evidenční nebo orientační, stavební úřad po předložení podkladů vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla definiční bod, adresní místo viz zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech

47 Předčasné užívání 123 SZ odlišit od povolení užívání části stavby schopné samostatného užívání povolení k předčasnému užívání je časově omezené lze ho vydat pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat životní prostředí k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska, a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa dohoda se stavebním podnikatelem po dokončení stavby žádost o kolaudační souhlas, případně oznámení o užívání

48 Zkušební provoz 124 SZ jen ověřuje se funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve stavebním povolení na základě požadavku dotčeného orgánu žádosti stavebníka jen na základě souhlasného závazného stanoviska v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

49 Dokumentace skutečného provedení stavby 125 SZ uchovávat ověřenou po celou dobu trvání stavby, předává se dalšímu vlastníkovi nedochovala se, nebyla pořízena, není v náležitém stavu povinnost pořídit dokumentaci skutečného stavu nejsou-li zachovány doklady, z nichž lze zjistit účel pro který byla stavba povolena platí, že byla určena k účelu pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena pokud vybavení vyhovuje více účelům má se za to, že je určena k účelu, ke kterému je užívána bez závad dokumentace skutečného provedení nebo pasport není vybraná činnost

50 Změna užívání stavby 126 a 127 užívat stavbu jen k povolenému účelu kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas k účelu vymezenému v povolení stavby (SP, ohlášení odst. 1) zákon rozlišuje změnu užívání stavby se stavebními změnami bez stavebních úprav územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ( 81)

51 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 81 stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. vyžadují je takové změny v užívání pro které bylo vydáno stanovisko EIA nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

52 Nařízení odstranění stavby 129 Pouze z důvodů v zákoně uvedených stavbu bez potřebného povolení lze dodatečně povolit (odst. 2 a 3) nevyžadovala povolení, ale je v rozporu s předpisy závady odstraněny dodatečné povolení se nevydává (odst. 4) příslušné povolení bylo v přezkumu zrušeno vede se opakované řízení (odst. 5) uplynula doba trvání pak k žádosti změna užívání, prodloužení lhůty nebo stavba trvalá

53 Dodatečné povolení stavby nejdříve zahájení řízení z moci úřední poučí o možnosti požádat o dodatečné povolení byla-li žádost podána před zahájením řízení má se za to, že byla podána v den zahájení řízení žádost podána přeruší se řízení žadatel předloží podklady jako ke stavebnímu řízení u stavby vyžadující pouze územní rozhodnutí podklady jako k územnímu řízení účastníci řízení podle okolností podle 109 nebo 85

54 Povinnosti stavebníka - dodatečné povolení není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s OPV nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

55 Projektová dokumentace k nařízení odstranění stavby 129 odst. 9 pokud odstranění části stavby bude vyžadovat provedení prací k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, aby je opatřil ve stanovené lhůtě jinak je opatří SÚ sám na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit.

56 DĚKUJI ZA POZORNOST

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ JUDr. Vladimíra Sedláčková Medlov 15. a 16. 10. 2013 Stavební řád Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 103 až

Více

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr.

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Problematika územního rozhodování

Problematika územního rozhodování Problematika územního rozhodování vodoprávní úřady Medlov 15. a 16. 10. 2013 Mgr. Jana Machačková ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících

Více

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu

REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Kolaudace. Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU

Kolaudace. Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU Kolaudace Mgr. Michal Matouš Katedra správní vědy a správního práva, PrF MU Kolaudace Postup stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. Významná novela stavebního zákona v roce 2006, kterým došlo

Více

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu Email: marcela.pavlova@mmr.cz tel: 224 862 267, 731 628 446 Užívání

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum ING. KAREL HOREJŠ STAVBA NA CIZÍM POZEMKU Stavební fórum 16. listopadu 2016 ING. KAREL HOREJŠ i. Územní rozhodnutí ii. Společné územní a stavební řízení iii. Zjednodušené územní řízení iv. Územní souhlas v. Společný územní

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací.

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací. Napsal uživatel Mgr. Filip Matějka 3. Pojmenování, název ŽS Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací. 4. Základní informace k ŽS Dokončenou stavbu pozemních komunikací nebo

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona STAVEBNÍ ÚŘAD VITA po novele stavebního zákona ŠKOLENÍ Školení změn v programu po novele 17.1. Ostrava 22.1. Brno 29.1. Karlovy Vary 31.1. Praha 7.2. Přerov 8.2. České Budějovice 12.2. Praha Přihlášeno

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Základní právní úprava při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - jedna z forem územního rozhodování základní princip namísto ÚR další formy (za splnění zákonem

Více

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela

Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Váš partner v profesním rozvoji Vodní zákon - velká novela stavebního zákona a poplatková novela Postup povolovacího procesu vodního díla ve společném územním a stavebním řízení Stavebník se rozhodne,

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu KHS jako dotčený orgán 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Orgán

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 ISBN 978-80-87147-37-5 Obsah Význam novely stavebního zákona pro investory veřejné dopravní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Slaný stavební úřad Ulice: Velvarská 136 PSČ, obec: 274 53 Slaný Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje Ulice: nám. E. Beneše 420 Pracoviště Sažinova 843 PSČ, obec: 399 01 Milevsko Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje o stavbě (název, místo, účel stavby)... Stavba je dokončena: ano ne

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje o stavbě (název, místo, účel stavby)... Stavba je dokončena: ano ne Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení podle ustvení 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec:

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec: Úřad: Městský úřad Moravský Beroun Ulice: náměstí 9. května 4 PSČ, obec: 793 05 Moravský Beroun Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Podmínky pro realizaci stavby ném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Územní rozhodování. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Územní rozhodování Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

526/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

526/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 526/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc:

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Komentář [N1]: Název příslušného úřadu (stavba spadá pod příslušný stavební úřad dle svého umístění) Komentář

Více

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A Příloha Č. 6 k vyhlášce č. 50312006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ č, č. podle ustanovení 94a zákona 183/2006

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

526_2006_sb.txt. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor stavebního úřadu a územního plánování Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18 PSČ, obec: 582 91 Světlá

Více

parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP

parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP návrh novely zákona č. 183/2006 Sb. předkládaný Vládou ČR parlamentní tisk č. 573/0 určený pro projednání ve výborech PSP navrhované změny, opravy a doplnění P L A T N É Z N Ě N Í z á k o n a č. 183/2006

Více

Právní konference SMO ČR

Právní konference SMO ČR Právní konference SMO ČR Brno 26. dubna 2018 Novela stavebního zákona Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon JUDr. Vladimíra Sedláčková

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové, 24. dubna 2013 vyhláška č. 499/2006 Sb. Dne 28.3. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové 26. listopadu 2012 Změny ve výkonu veřejné správy Obecné stavební úřady Žádná změna v počtu stavebních úřadů MMR rozšiřuje působnost na vydání

Více

Stavební zákon - stručné shrnutí

Stavební zákon - stručné shrnutí Stavební zákon - stručné shrnutí Základní požadavky na výstavbu v právních předpisech: zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (poslední novelizace č. 257/2013 Sb.) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva

Více

Územní studie Regulační plán

Územní studie Regulační plán Zákon č. 225/2017 Sb.: novela stavebního zákona Územní studie Regulační plán Porada pořizovatelů 11/2017 Územní studie 30 (4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v

Více

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Kouty 2. 3. 11. 2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Východiska právní úpravy Příslušnost

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona. Změny ve vodním zákoně Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a vodní zákona Změny ve vodním zákoně Změna souvisejících právních předpisů 1.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 2.zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 3.zákon

Více

Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb

Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb Novela stavebního zákona: umisťování a povolování staveb MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Celostátní konference 12. a 13. 10. v Plzni JUDr. Vladimíra Sedláčková odbor stavebního řádu MMR Průběh projednávání

Více

Místo pro číslo jednací:

Místo pro číslo jednací: Městský úřad Klášterec nad Ohří Odbor stavebního úřadu a územního plánování nám. Dr. E. Beneše č. p. 85 431 51 Klášterec nad Ohří Místo pro číslo jednací: Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Změna: 63/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Připravovaná novela SZ Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 SPOLEČNÉ/ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nová právní úprava

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Pozměňovací návrh. poslance. Otto Chaloupky

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Pozměňovací návrh. poslance. Otto Chaloupky Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 573 Pozměňovací návrh poslance Otto Chaloupky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Hlavní změny na úseku územního plánování XIII. Setkání starostů a místostarostů JčK Zliv 25.1.2018 Ing. Viktor Tomšík Vydána pod č, 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018 Změny se dotknou i souvisejících vyhlášek

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 573/2 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 51 ze dne 22. května 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 105 odst. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 16 odst. 3 zákona

Více

Souhlas vlastníka podle 184a stavebního zákona

Souhlas vlastníka podle 184a stavebního zákona Souhlas vlastníka podle 184a stavebního zákona 184a (1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit,

Více

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM: Životní situace Název: Žádost o POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Základní informace: Změnit stavbu před jejím dokončením lze na základě ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM:

Více

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení

ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE Průběh řízení Územní a stavební řízení Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D říjen 2016 Územní řízení x stavební řízení Územní řízení Účastníci územního řízení - žadatel - obec - vlastníci pozemků - vlastníci sousedních pozemků

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013. Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012

Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013. Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012 Velká novela SZ zákon č. 350/ 2012 Sb. Účinnost od 1.1.2013 Zpracovala ing. arch. Zdena Umlášková listopad 2012 Po novele SZ i úprava vyhlášek, včetně jejich redukce: Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných

Více

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Brno

Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Brno Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Brno 7.12.2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona se vztahují na řízení a postupy podle stavebního

Více

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu JUDr. Vladimíra Sedláčková Odbor stavebního řádu MMR Změny u forem povolení Společné územní a stavební řízení obecná úprava podle stavebního zákona zvláštní

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA

PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/30.0039 KA01 1.1. VÝUKA SPECIALIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA VYUČUJÍCÍ: Ing. DANIEL MARTON,

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Zn. nové. Zákon je složitější Územně plánovací informace. Územní souhlas místo územního rozhodnutí

Zn. nové. Zákon je složitější Územně plánovací informace. Územní souhlas místo územního rozhodnutí Stavební zákon Zákon je složitější Územně plánovací informace úřad informuje stavebníka na požádání, zda stavba vyžaduje územní souhlas nebo územní rozhodnutí, zda stačí ohlášení nebo je třeba stavebního

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší právnická firma v České

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Vyhláška ze dne 13. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT

Více

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování.

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování. Všem obcím Zlínského kraje Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování. Prvního ledna 2007 nabývá účinnosti

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Úvod ke kurzu + Úvod ke kurzu + Informace ke studiu + Odkazy na zákony Část první + Úvodní ustanovení Část druhá + Základní pojmy + Dotčené orgány a stavební úřad v řízeních podle

Více

g) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, h) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném

g) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, h) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném Strana 522 Sbírka zákonů č. 63 / 2013 Částka 29 63 VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. f) až k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a

Více

Správní právo dálkové studium. XIII. Stavební právo, vyvlastnění

Správní právo dálkové studium. XIII. Stavební právo, vyvlastnění Správní právo dálkové studium XIII. Stavební právo, vyvlastnění - pramenem právní úpravy je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - celá řada prováděcích předpisů,

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ

STAVEBNÍ ZÁKON. Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ STAVEBNÍ ZÁKON Umisťování staveb po novele SZ a zákona EIA Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.

Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a až

Více

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Porada pořizovatelů 11/2017 Změny ÚP a nabytí jejich účinnosti Změny ÚP po novele SZ Pořízení změny klasicky dle dosavadního postupu (ZO rozhodne o pořízení

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : Dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vyřizuje: Bc. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Jedná se o stavební úpravy nebo udržovací práce na stavbách dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Jedná se o stavební úpravy nebo udržovací práce na stavbách dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Napsal uživatel Mgr. Filip Matějka 3. Pojmenování, název ŽS Ohlášení stavebního záměru na pozemní komunikaci. 4. Základní informace k ŽS Jedná se o stavební úpravy nebo udržovací práce na stavbách dálnic,

Více

Ing. Petr Slezák. Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ing. Petr Slezák. Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ing. Petr Slezák Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence tel.: 267 122 442 e-mail: petr.slezak@mzp.cz Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. Praha JUDr. Vladimíra Sedláčková

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu. Praha JUDr. Vladimíra Sedláčková Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu Praha 7. 12. 2017 JUDr. Vladimíra Sedláčková Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony účinnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 573/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 573/3 Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 108 ze dne 23. května 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon

Více