VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU DV\928896CS.doc

2 ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu Evropského parlamentu 4 Článek 2 Oblast působnosti 4 Článek 3 Administrativní a finanční příslušnost 4 Článek 4 Poradní výbor pro stáže 4 Článek 5 Obecné podmínky přijetí 5 Článek 6 Přijímací postup 5 Článek 7 Dohoda o stáži 6 Článek 8 Obecné povinnosti stážistů 6 Článek 9 Povinnosti vedoucího stáže 7 Článek 10 Přerušení stáže 7 Článek 11 Předčasné ukončení stáže 7 Článek 12 Ukončení stáže 8 Článek 13 Pracovní doba 8 Článek 14 Cestovní výdaje na začátku a na konci stáže 8 Článek 15 Výdaje na služební cesty / Cestovní výdaje v průběhu stáže Schválení služební cesty Úhrada výdajů za ubytování a pobyt Úhrada cestovních výdajů Vyslání na služební cestu a prohlášení o výdajích Článek 16 Zdravotní a úrazové pojištění 10 Článek 17 Dovolená 11 Článek 18 Mimořádné volno 11 Článek 19 Nepřítomnost z důvodu nemoci 11 Článek 20 Neodůvodněná nepřítomnost 11 Kapitola 2 Ustanovení vztahující se na stáže pro absolventy vysokoškolského studia Článek 21 Účel a druhy stáží pro absolventy vysokoškolského studia 12 Článek 22 Zvláštní podmínky pro přijetí 12 Článek 23 Délka stáže 12 Článek 24 Finanční nároky 12 2 DV\928896CS.doc

3 Kapitola 3 Ustanovení vztahující se na vzdělávací stáže Článek 25 Účel a zvláštní podmínky pro přijetí na vzdělávací stáže 13 Článek 26 Délka stáže Nepovinné stáže Povinné stáže podle čl. 25 odst Článek 27 Příspěvek 14 Kapitola 4 Ustanovení týkající se stážistů, kteří vykonávají stáž ve třetí zemi, jež nekandiduje na přistoupení Článek 28 Účel 14 Článek 29 Zvláštní postup pro přijetí 15 Článek 30 Délka stáže 15 Článek 31 Cestovní výdaje / Výdaje na služební cesty v průběhu stáže 15 ČÁST II: STUDIJNÍ POBYTY Článek 32 Obecná ustanovení 16 ČÁST III: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 33 Spory 16 Článek 34 Zpracovávání osobních údajů 17 Článek 35 Vstup v platnost 17 DV\928896CS.doc 3

4 ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu Evropského parlamentu S cílem přispět k evropskému vzdělávání, k odbornému vzdělávání občanů a k jejich obeznámení s fungováním Evropského parlamentu nabízí generální sekretariát Evropského parlamentu následující stáže: a) stáže pro absolventy vysokoškolského studia; stáže se stipendiem Roberta Schumana (všeobecná stáž a novinářská stáž); b) vzdělávací stáže; c) stáže pro konferenční tlumočníky a překladatele; d) ad hoc stáže na základě dohod uzavřených mezi Evropským parlamentem a třetími stranami. Článek 2 Oblast působnosti Tyto předpisy se uplatňují na všechny stáže poskytované generálním sekretariátem Evropského parlamentu, s výjimkou stáží uvedených v čl. 1 písm. c) a d), na které se vztahují zvláštní pravidla. Článek 3 Administrativní a finanční příslušnost 1. Orgánem oprávněným k rozhodování o přijetí uchazečů na všechny stáže podle těchto předpisů (dále jen příslušný orgán ) je generální ředitel pro personál nebo jeho zástupce. 2. Po schválení rozpočtu Evropského parlamentu stanoví příslušný orgán maximální počet stáží daného druhu, které lze přidělit během rozpočtového roku, a také procentuální podíl stáží, které mohou být prodlouženy v souladu s článkem 26 těchto předpisů. Článek 4 Poradní výbor pro stáže 1. Úkolem poradního výboru pro stáže (dále jen výbor ) je dbát na kvalitní obsah a řádný průběh stáží, jakož i na zajištění struktury pro přijímání stážistů. V této věci předkládá generálnímu tajemníkovi veškerá vhodná doporučení a je s ním konzultován jakýkoli návrh změny těchto předpisů. 2. Výbor se skládá z jednoho zástupce z každého generálního ředitelství, jehož určí generální tajemník z úředníků odpovědných za stáže na každém z těchto generálních ředitelství 1. Generální tajemník jmenuje předsedu výboru, tajemníka a jednoho pozorovatele výboru pro rovné příležitosti žen a mužů (COPEC). 1 Toto označení se v širším smyslu vztahuje na autonomní útvary, jako jsou kanceláře a samostatná ředitelství připojená k těmto kancelářím. 4 DV\928896CS.doc

5 Článek 5 Obecné podmínky přijetí 1. Stážisté musí: a) být s výhradou odstavce 2 níže státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo země kandidující na přistoupení k Evropské unii; b) k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let; c) mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie; d) potvrdit, že nevykonávali stáž nebo placené zaměstnání v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie; e) v případě stáží v oblasti péče o děti předložit výpis z trestního rejstříku, který není starší jednoho roku a který vydal orgán v místě posledního bydliště. Pokud výpis z trestního rejstříku vydává země, kde se osobám pracujícím s dětmi vydává zvláštní výpis z rejstříku, je třeba předložit tento výpis. 2. Odchylně od předchozího odstavce písmene a) mohou státní příslušníci třetích zemí, které nekandidují na přistoupení, vykonávat stáž v rámci Evropského parlamentu až do výše 10 % celkového počtu stáží stanovených v čl. 3 odst. 2, pokud jim po přezkoumání jejich spisu příslušný orgán povolí tuto stáž vykonávat. 3. V takovém případě musí vybraní kandidáti ze třetích zemí předtím, než vstoupí na území země, v níž budou působit, splnit požadavky pro získání víza. Vybraní kandidáti dbají zejména na to, aby délka jejích víza pokrývala celou délku jejich stáže a aby jim vízum umožňovalo bez obtíží cestovat v zemi, v níž budou působit, rovněž však v Belgii, Lucembursku nebo Francii, kde se nachází tři pracovní místa Parlamentu. Evropský parlament nehradí výdaje spojené se získáním víza. Článek 6 Přijímací postup 1. Uchazeči se ke stáži přihlašují výlučně prostřednictvím internetové stránky Evropského parlamentu. Elektronicky vyplní dokument označený jako přihláška, a poté co jej potvrdí, je tento dokument odeslán do databáze oddělení pro stáže. Poté uchazeči obdrží kopii své přihlášky a registrační číslo. 2. Oddělení pro stáže prověří přípustnost přihlášek na základě obecných přijímacích podmínek stanovených v článku 5 a zvláštních přijímacích podmínek pro různé druhy stáží, které jsou uvedeny v článcích 22 a 25. Pro každé období stáže předá toto oddělení příslušné údaje z každé přípustné přihlášky příslušným útvarům generálních ředitelství, přičemž přihlédne k přáním uchazečů a k orientačnímu počtu stážistů, které může generální ředitelství přijmout. 3. Příslušné útvary generálních ředitelství tyto přihlášky přezkoumají na základě kvalifikace a schopností uchazečů, specifických potřeb souvisejících se stanovenou činností generálních ředitelství a přijímací kapacity jejich útvarů. DV\928896CS.doc 5

6 4. Příslušné útvary generálních ředitelství u každé navržené přihlášky upřesní útvar, k němuž bude stážista přidělen, kontaktní údaje vedoucího stáže a předají témata, která vedoucí stáže stanovil pro dobu stáže. U stejné kvalifikace a schopností zohlední příslušné útvary co nejvyváženější zeměpisné rozdělení podle původu uchazečů a vyvážené zastoupení žen a mužů. Příslušné útvary informují oddělení pro stáže o výsledcích, které seřadí podle priority. 5. Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a v případě potřeby vychází při přijímání stážistů vstříc osobám se zdravotním postižením. 6. Příslušný orgán sestaví seznam takto navržených uchazečů s ohledem na celkový počet stáží schválených v souladu s ustanoveními čl. 3 odst Po skončení každého výběrového řízení informuje oddělení pro stáže výbor o počtu obdržených přihlášek, o počtu přijatelných přihlášek a o výsledku provedeného výběru. 8. Uchazeči osobně obdrží sdělení o výsledku své přihlášky na ovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Vybraným uchazečům je zaslán návrh stáže, ve kterém je uvedena ová adresa jejich vedoucího stáže. Uchazeči se mohou na vedoucího stáže obrátit, pokud chtějí získat program stáže, stanovená témata a popis úkolů, které jim budou svěřeny. Předběžně vybraní uchazeči jsou povinni ve lhůtách uvedených v návrhu předložit: a) přihlášku opatřenou datem a podpisem; b) dohodu o stáži řádně podepsanou uchazečem a případně zástupcem jeho vzdělávacího zařízení; c) podepsané prohlášení týkající se povinnosti dodržovat služební tajemství a diskrétnost; d) doklad o své státní příslušnosti; e) kopie diplomů, které uvedli své přihlášce vyplněné on-line; f) případně doklad uvedený v čl. 5 odst. 1 písm. e); g) případně a podle zvolené stáže doklady požadované ve zvláštních podmínkách pro přijetí (články 22 a 25). Pokud nejsou tyto dokumenty vyhotoveny v některém z úředních jazyků Evropské unie, požaduje se jejich úřední překlad. 9. Každý uchazeč, který nebyl vybrán, stáhl svou přihlášku, nebo odmítl nabídku stáže, již obdržel, bude moci předložit v dalším kole stáží novou přihlášku. 10. Výsledek výběrového řízení se nezveřejňuje. 11. Přijetím na stáž uchazeč v žádném případě nezískává postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie a nevzniká jím žádné právo na pozdější zaměstnání. Článek 7 Dohoda o stáži 1. Každý uchazeč, který byl přijat na stáž v Evropském parlamentu, musí podepsat vzorovou dohodu o stáži. Dohodu může případně podepsat zástupce jeho vzdělávacího zařízení. 2. Uplatní se pouze tato dohoda. Evropský parlament se nepřipojí k žádné dohodě o stáži, již navrhne vzdělávací zařízení, z něhož stážista pochází. 6 DV\928896CS.doc

7 Článek 8 Obecné povinnosti stážistů 1. Přijetím stáže v Evropském parlamentu se stážista zavazuje dodržovat vnitřní předpisy Parlamentu. 2. V průběhu celé stáže odpovídá za stážisty vedoucí stáže. 3. Stážisté jsou povinni řídit se pokyny svého vedoucího stáže a nadřízených útvaru, kde stáž vykonávají, a správními pokyny, které vydává příslušný orgán. Zároveň jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy pro fungování Evropského parlamentu, zejména ty, která se týkají bezpečnosti. 4. Stážisté musí přispívat k činnosti útvarů, kde vykonávají stáž. Evropský parlament si ponechává autorská práva na studie, které byly vypracovány v průběhu stáže. 5. Stážisté jsou povinni dodržovat obvyklou zdrženlivost a mlčenlivost, pokud jde o skutečnosti a informace, se kterými se setkají při svém působení v Parlamentu. Stážisté nesmějí předávat žádné dokumenty ani sdělovat informace, které nebyly předtím zveřejněny, pokud k tomu Parlament nedá předem souhlas. Tato povinnost se na ně vztahuje i po ukončení stáže. 6. Stážisté nesmějí mít žádné pracovní vazby se třetími stranami, které by byly neslučitelné s jejich stáží. 7. Stážisté jsou povinni dodržovat předpisy země, v níž působí, zejména včetně svého zapsání do evidence obyvatel v příslušné obci. Článek 9 Povinnosti vedoucího stáže 1. Vedoucí stáže vypracuje plán stáže a dohlíží na práci stážistů v průběhu celé stáže. Na žádost vybraného kandidáta je povinen mu před zahájením stáže předat program stáže, stanovená témata a popis úkolů, které stážistovi budou svěřeny. 2. Vedoucí stáže napomáhá stážistovi ve všech administrativních otázkách a zajišťuje administrativní kontakt stážisty s oddělením pro stáže. 3. Vedoucí stáže neprodleně informuje oddělení pro stáže o veškerých významných událostech během stáže, které sám zjistil nebo které mu sdělil stážista (zejména o nepřítomnosti, nemoci, úrazu). 4. Vedoucí stáže vypracuje hodnocení stáže podle příslušného formuláře určeného k tomuto účelu a potvrdí skutečnou délku konání stáže. Článek 10 Přerušení stáže 1. Příslušný orgán může stáž dočasně přerušit na dobu nejvýše jednoho měsíce, a to na základě odůvodněné žádosti stážisty zaslané příslušnému orgánu, již schválil vedoucí stáže. Vedoucí stáže může za stejných podmínek rovněž požádat o přerušení stáže z řádně doložených důvodů. 2. V době dočasného přerušení stáže se neuplatňují příslušná práva a povinnosti Evropského parlamentu a stážisty, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 8 odst. 4 a 5. DV\928896CS.doc 7

8 Článek 11 Předčasné ukončení stáže 1. Příslušný orgán může stáž ukončit před uplynutím doby, na niž byla stáž poskytnuta: buď na základě odůvodněné žádosti stážisty zaslané příslušnému orgánu a schválené vedoucím stáže, nebo na základě odůvodněné žádosti vedoucího stáže schválené jeho generálním ředitelem a zaslané příslušnému orgánu, a to zejména z naléhavých organizačních důvodů, z důvodu neplnění povinností ze strany stážisty nebo z důvodu jeho nedostatečné výkonnosti, nebo z vlastního podnětu, zejména ze závažných organizačních důvodů nebo, poté co stážistu vyslechl, z důvodu neplnění povinností ze strany stážisty. 2. V případě žádosti ze strany vedoucího stáže sdělí vedoucí stážistovi písemně důvody, na jejichž základě hodlá tento krok učinit, a umožní stážistovi, aby podle svého výběru ústně nebo písemně sdělil své připomínky. Poté zašle příslušnému orgánu žádost o ukončení stáže. Po obdržení této žádosti může příslušný orgán stážistovi nabídnout, aby ve stáži pokračoval v jiném útvaru, nejedná se však o povinnost. V tomto případě musí být vypracován dodatek k dohodě o stáži. 3. Má-li být stáž předčasně ukončena na základě odůvodněné žádosti vedoucího stáže, nebo z podnětu příslušného orgánu, zašle příslušný orgán stážistovi odůvodněné rozhodnutí. Článek 12 Ukončení stáže 1. S výhradou ustanovení článku 11 je stáž ukončena po uplynutí období, na něž byla poskytnuta. 2. Po skončení stáže předloží stážista vedoucímu stáže zprávu o stáži prostřednictvím příslušného formuláře. V tomto formuláři uvede vedoucí stáže své hodnocení stáže. Stážista a vedoucí stáže poté formulář podepíší. Vedoucí stáže jej zašle oddělení pro stáže. 3. Pokud stážista splnil všechny povinnosti, vydá oddělení pro stáže osvědčení o výkonu stáže prostřednictvím příslušného formuláře, v němž je přesně uvedena délka stáže, útvar a místo výkonu stáže a jméno vedoucího stáže. Článek 13 Pracovní doba Pracovní doba odpovídá pracovní době platné v Evropském parlamentu. Pracovní doba může být upravena v případě stáží v oblasti péče o děti (stáže v jeslích). Článek 14 Cestovní výdaje na začátku a na konci stáže 1. Stážisté mají nárok na paušální úhradu, která je příspěvkem na cestovní výdaje mezi místem jejich skutečného bydliště a místem výkonu stáže vynaložené na začátku a na konci stáže. Tento nárok vzniká, pokud je vzdálenost obou míst větší než 50 km. 8 DV\928896CS.doc

9 Posledním skutečným bydlištěm se rozumí adresa, již uchazeč uvedl při vyplňování on-line přihlášky. Tuto adresu může oddělení pro stáže změnit na základě písemné a odůvodněné žádosti uchazeče za podmínky, že tato žádost byla předložena před datem zahájení stáže. V tom případě se bude za poslední skutečné bydliště považovat tato adresa. Jedna kopie změny bude uložena do spisu uchazeče. Po zahájení stáže nebude přijata žádná změna adresy skutečného bydliště. Platba související s cestou do místa výkonu stáže bude provedena nejpozději do 6 týdnů po začátku stáže a platba související s návratem do místa skutečného bydliště nejpozději do 6 týdnů po skončení stáže za podmínky, že oddělení pro stáže obdrželo řádně vyplněný, datovaný a podepsaný průvodní formulář. 2. Paušální úhrada bude provedena na základě: 0,1326 EUR za km od 1 do 1000 km včetně; 0,0884 EUR za km za úsek od 1001 do km; žádná úhrada za úsek nad km. Výše příspěvku na cestovné za kilometr se upravuje k 1. lednu každého roku. Uvedené částky platí pro rok Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, pokud je stáž ukončena v průběhu prvního měsíce na žádost stážisty (čl. 11 odst. 1 první odrážka), aniž by to bylo doloženo naléhavým důvodem, částka za návrat se neuhradí. Pokud v průběhu prvního měsíce stáže ukončí stáž příslušný orgán na základě žádosti vedoucího stáže nebo z vlastního podnětu, může rovněž rozhodnout, že výdaje za návrat nebudou uhrazeny. Příslušný orgán může také rozhodnout, že výdaje za návrat nebudou uhrazeny, pokud ukončí stáž mezi druhým měsícem stáže a datem jejího ukončení, které je stanoveno v dohodě o stáži, na žádost vedoucího stáže nebo z podnětu příslušného orgánu z důvodu neplnění povinností ze strany stážisty. 4. Při přerušení nebo opětovném zahájení stáže se neposkytuje žádný příspěvek ze strany Evropského parlamentu na cestovní výdaje. Článek 15 Výdaje na služební cesty / Cestovní výdaje v průběhu stáže Schválení služební cesty 1. V průběhu stáže mohou být stážisté vysláni na služební cestu do některého ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk), aby se seznámili s činností Parlamentu. 2. Stážisté, kteří vykonávají stáž v informačních kancelářích Evropského parlamentu, mohou jet na služební cestu mimo tři pracovní místa Evropského parlamentu v zemi, kde působí. 3. Každý příslušný útvar stanoví podle svých potřeb počet dnů služební cesty stážistů, přičemž lze vyčlenit nejvýše dva pracovní dny (kromě doby na cestu) za úplný měsíc výkonu stáže. Úhrada výdajů za ubytování a pobyt DV\928896CS.doc 9

10 4. U služebních cest do jednoho ze tří pracovních míst Evropského parlamentu mají stážisté nárok na vyplacení paušální částky ve výši 180 EUR za prvních 24 hodin služební cesty a 90 EUR za každých dalších započatých 12 hodin služební cesty včetně doby na cestu. V případech, kdy v místě konání služební cesty není třeba přenocovat, je výše paušální částky omezena na 65 EUR za služební cestu. V případě služebních cest mimo tři pracovní místa mají stážisté nárok na vyplacení denního příspěvku a na úhradu výdajů za hotel (po předložení účtu) v souladu s platnými vnitřními předpisy týkajícími se služebních a pracovních cest. Pokud se místo konání služební cesty nachází ve vzdálenosti do 50 km od místa výkonu stáže, je výše paušální částky omezena na 65 EUR za služební cestu. Všechny výše uvedené paušální částky jsou valorizovány na základě mechanismů, které jsou stanoveny pro denní příspěvky na služební cesty a paušální úhradu výdajů za ubytování na služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do tří pracovních míst Evropského parlamentu. 5. Platbu tvoří následující složky: záloha ve výši 70 % částky stanovené na danou služební cestu (kromě výdajů na dopravu); a proplacení zbývající částky po obdržení příslušného prohlášení o výdajích s případnými přílohami. V případě zrušení či zkrácení služební cesty, nebo v případě, kdy prohlášení o cestovních výdajích nebylo předloženo ve stanovené lhůtě, může Evropský parlament požadovat plné či částečné navrácení vyplacených částek. Pokud je stážistovi povoleno jet na služební cestu během dvou posledních týdnů stáže, nemá nárok na zálohu. Úhrada cestovních výdajů 6. Pro cesty se používají dopravní prostředky, které jsou nejvhodnější podle nejlepšího poměru nákladové efektivnosti. Charterovou přepravu organizovanou Evropským parlamentem lze využít, pokud jsou k dispozici volná místa. Cesty automobilem nejsou povoleny s výjimkou cest mezi třemi pracovními místy (místo odjezdu a místo vyslání). 7. Výdaje za parkování, veřejné dopravní prostředky a taxislužbu se neproplácejí 8. Bez ohledu na cíl služební cesty je úhrada cestovních výdajů omezena na částku odpovídající: jízdence pro cestu vlakem, tarif druhé třídy; letence pro tarif ekonomické třídy; na základě nejlepšího poměru nákladové efektivnosti. 9. U služebních cest mezi třemi pracovními místy Evropského parlamentu není třeba přikládat žádné potvrzení (místo odjezdu a místo vyslání). V případě jiných služebních cest, včetně služební cesty v zemi výkonu stáže (stážisté přidělení k informačním kancelářím) nebo cesty z informační kanceláře do jednoho ze tří pracovních míst, je třeba 10 DV\928896CS.doc

11 předložit tyto doklady: v případě cesty vlakem: jízdenku; v případě cesty letadlem: originály letenky a palubních vstupenek. Pokud stážista uhradil cestovní doklad z vlastních prostředků, musí rovněž předložit doklad o zaplacení (originál zaplacené faktury). 10. Stážisté mohou využít služeb cestovní kanceláře Evropského parlamentu, v takovém případě nemusí hradit výdaje na dopravu z vlastních prostředků. V případě zrušení či zkrácení služební cesty, nebo v případě, kdy prohlášení o cestovních výdajích nebylo předloženo ve stanovené lhůtě, může Evropský parlament požadovat úplné či částečné navrácení vyplacené částky na pokrytí výdajů za dopravu. Pokud je stážistovi povoleno jet na služební cestu během dvou posledních týdnů stáže, musí uhradit výdaje za dopravu z vlastních prostředků. Vyslání na služební cestu a prohlášení o výdajích 11. Před vysláním na služební cestu vyplní vedoucí stáže návrh služební cesty. Generální ředitel nebo jeho zástupce schválí služební cestu nejpozději týden před začátkem služební cesty. 12. Po ukončení služební cesty stážisté vyplní prohlášení o výdajích, které předloží k podpisu vedoucímu stáže. Prohlášení o výdajích musí být zasláno oddělení pro služební cesty nejpozději do 10 kalendářních dnů po ukončení služební cesty. Po uplynutí stanovené lhůty 15 kalendářních dnů bude automaticky požadováno vrácení vyplacených záloh. Článek 16 Zdravotní a úrazové pojištění 1. Stážisté musí být pojištěni pro případ nemoci a úrazu po celou dobu stáže. Evropský parlament v jejich prospěch uzavře zdravotní a úrazové pojištění, které poskytuje pojistné krytí doplňující vnitrostátní systémy nebo jakékoli jiné pojištění, které by stážisté mohli využívat. 2. Na žádost stážisty může Evropský parlament rovněž pojistit jeho manželku/manžela a děti. V takovém případě hradí pojistné stážista. Článek 17 Dovolená 1. Stážisté mají nárok na dva dny dovolené za každý ukončený měsíc stáže. Žádosti o dovolenou podávají stážisté vedoucímu stáže, který je schválí a zašle na oddělení pro stáže. Nevyčerpaná dovolená se neproplácí. 2. Stážisté mají nárok na volno ve dnech státních svátků uvedených v seznamu svátků a dnů, kdy jsou kanceláře Evropského parlamentu uzavřeny, za předpokladu, že tyto dny spadají do období konání jejich stáže. DV\928896CS.doc 11

12 Článek 18 Mimořádné volno 1. Poté, co informuje svého vedoucího stáže, může stážista zaslat oddělení pro stáže žádost o mimořádné volno za stejných okolností, kdy o ni mohou požádat úředníci Evropského parlamentu. S výjimkou lékařských potvrzení, která se zasílají lékařské službě Parlamentu (Brusel nebo Lucemburk), se žádost o zvláštní dovolenou společně s příslušnou průvodní dokumentací zasílá oddělení pro stáže. 2. Pokud je stážista povinen vrátit se na své vzdělávací zařízení, aby zde navštěvoval povinný vzdělávací kurz či složil zkoušky, bude udělení nezbytného počtu dnů nepřítomnosti podmíněno předložením potvrzení, které vystaví vzdělávací zařízení. 3. Příslušný orgán přijme rozhodnutí o přiznání mimořádného volna nebo volna z důvodu povinného vzdělávacího kurzu či zkoušky na základě poskytnutých potvrzení. 4. Pokud stážistovi nebude udělena dovolená ke studijním účelům, může stážista požádat o přerušení stáže podle článku 10 těchto předpisů. Článek 19 Nepřítomnost z důvodu nemoci 1. V případě nemoci musí stážisté neprodleně v první den nepřítomnosti uvědomit svého vedoucího stáže nebo útvar, pod nějž spadají. 2. Jsou-li stážisté nepřítomni déle než tři kalendářní dny, musí zaslat lékařské službě Parlamentu (Brusel nebo Lucemburk) lékařské potvrzení. 3. V každém případě je v průběhu celé doby konání stáže nepřítomnost stážisty z důvodu nemoci bez předložení lékařského potvrzení omezena na jeden den za měsíc konání stáže a vypočítává se na základě celkové délky stáže. Článek 20 Neodůvodněná nepřítomnost V případě nepřítomnosti stážisty, která není odůvodněna rozhodnutím o přerušení stáže podle článku 10, ani nepřítomností z důvodu nemoci podle článku 19, sdělí tuto skutečnost vedoucí stáže oddělení stáže. To vyzve písemně stážistu na adrese, kterou nahlásil, aby se nejpozději do jednoho týdne po obdržení výzvy dostavil na útvar, kde vykonává stáž. Po uplynutí této lhůty příslušný orgán rozhodne, zda je důvod stáž ukončit v souladu s článkem 11, popřípadě stanoví datum tohoto ukončení. Kapitola 2 Ustanovení vztahující se na stáže pro absolventy vysokoškolského studia Článek 21 Účel a druhy stáží pro absolventy vysokoškolského studia 1. Tyto stáže jsou určeny výhradně pro absolventy vysokých nebo obdobných škol. Jejich cílem je umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit je s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu. 12 DV\928896CS.doc

13 2. Existují dvě možnosti: všeobecná stáž; novinářská stáž. Článek 22 Zvláštní podmínky pro přijetí 1. Každý uchazeč o tento druh stáže musí mít před termínem stanoveným pro podání přihlášky ukončeno nejméně tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem. 2. Žadatelé o novinářskou stáž musejí prokázat mj. odborné schopnosti buď na základě zveřejněných prací nebo členství v novinářském svazu v členském státě Evropské unie, nebo na základě novinářské kvalifikace uznávané v členském státě Evropské unie nebo ve státě kandidujícím na přistoupení k Evropské unii. Článek 23 Délka stáže 1. Délka stáží pro absolventy vysokoškolského studia je pět měsíců. Doba trvání a termíny pro odevzdání přihlášek jsou uvedeny v následující tabulce: Zahájení stáže Délka Termíny pro podání přihlášek března 5 měsíců 15. srpna 15. října října 5 měsíců 15. března 15. května 2. Tyto stáže nelze prodloužit. DV\928896CS.doc 13 Článek 24 Finanční nároky 1. V průběhu stáže pobírají absolventi vysokoškolského studia stipendium. 2. Výše stipendia se vypočítává podle základního měsíčního platu úředníka ve třídě AD5, 4. platový stupeň, upraveného opravným koeficientem pro zemi, ve které se stáž koná; pro stážisty, kteří vykonávají stáž mimo Evropskou unii, se použije opravný koeficient ve výši 100 %. Výše měsíčního stipendia je stanovena na 25 % této částky. Stipendium se vyplácí v eurech 15. den v měsíci. 3. Výše stipendia se každý rok k 1. lednu aktualizuje a je uvedena na internetových stránkách Evropského parlamentu. 4. Stážista/stážistka pobírající stipendium, který/která je ženatý/vdaná nebo má jedno nebo více nezaopatřených dětí, má navíc vedle stipendia nárok na příspěvek na domácnost, jehož výše je stanovena na 5 % z referenční částky uvedené v odstavci 2 tohoto článku. Výše příspěvku na domácnost se rovněž vypočítává s přihlédnutím k opravnému koeficientu stanovenému pro zemi, ve které se stáž koná. 5. V případě, že stážista pobírající stipendium dostává v průběhu stáže plat nebo stipendium z jiného zdroje, odečte se tento externí příjem od částky, na kterou má nárok podle odstavců 1 a 4.

14 6. Stážista může při nástupu požádat o zálohu stipendia za první měsíc. Žádost o zálohu schvaluje příslušný orgán a její výše nesmí překročit 90 % měsíčního stipendia. 7. Stážista nese výhradní odpovědnost za splnění svých daňových povinností. Na stipendium se nevztahuje daň Společenství. 8. Pokud je stáž ukončena před stanoveným datem, proplácí se výše stipendia v poměru k počtu odpracovaných dnů ve výši jedné třicetiny základního měsíčního platu za den. 9. Po předložení příslušných dokladů může být stážistovi se zdravotním postižením vyplácen doplňující příspěvek ve výši až 50 % stipendia, které pobírá. Pokud příslušný orgán rozhodne o vyplácení této doplňující částky, stanoví po případné po konzultaci s lékařskou službou dobu, po kterou je částka vyplácena. Kapitola 3 Ustanovení vztahující se na vzdělávací stáže Článek 25 Účel a zvláštní podmínky pro přijetí na vzdělávací stáže 1. Evropský parlament nabízí uchazečům, kteří před uplynutím lhůty pro podání přihlášky získali osvědčení o ukončení středoškolského studia umožňující přijetí k vysokoškolskému studiu, nebo absolventům vyšších nebo odborných škol na obdobné úrovni, možnost účastnit se stáží s praktickým zaměřením. Přednost přitom mají uchazeči, kteří mají stáž povinnou v průběhu svého studia, za podmínky, že dosáhli věku 18 let nejpozději v den zahájení stáže. 2. Je-li stáž povinnou součástí studia na univerzitě nebo škole na obdobné úrovni, povinnou součástí vyššího odborného vzdělávání, jež pořádá nezisková organizace (zejména veřejné instituce nebo veřejné subjekty), podmínkou pro vykonávání určitého povolání, může Evropský parlament přijmout uchazeče, kteří splňují obecné podmínky pro přijetí, na základě odůvodnění poskytnutého těmito organizacemi nebo subjekty, které umožňují přístup k vykonávání určitého povolání. Článek 26 Délka stáže 1. Délka vzdělávacích stáží je jeden až čtyři měsíce. Data zahájení a termíny pro odevzdání přihlášek jsou uvedeny v následujících tabulkách. Nicméně příslušný orgán se může odchýlit od data zahájení a délky stáže, pokud se jedná o povinnou součást studia stážisty podle čl. 25 odst. 2 těchto předpisů. Nepovinné stáže Zahájení stáže Délka Termíny pro podání přihlášek ledna nejvýše 4 měsíce 1. srpna 1. října května nejvýše 4 měsíce 1. prosince 1. února 14 DV\928896CS.doc

15 3. 1. září nejvýše 4 měsíce 1. dubna 1. června Povinné stáže podle čl. 25 odst. 2 Zahájení stáže Délka Termín pro odevzdání přihlášek 1. od 1. ledna do 30. dubna nejméně 1 měsíc 1. října 2. od 1. května do 31. srpna nejméně 1 měsíc 1. února 3. od 1. září do 31. prosince nejméně 1 měsíc 1. června 2. Ve výjimečných případech mohou být stáže na základě rozhodnutí příslušného orgánu prodlouženy o nejvýše dva měsíce. Odůvodněnou žádost o prodloužení schválenou generálním ředitelem předloží vedoucí stáže příslušnému orgánu nejméně dva týdny před skončením stáže. Stáž se prodlužuje bez přerušení a stážista vykonává svou činnost na stejném místě a ve stejném útvaru pod vedením stejného vedoucího stáže. Článek 27 Příspěvek 1. Stážisté mají nárok na měsíční příspěvek, jehož výše je pevně stanovena v dohodě o stáži. 2. Výše příspěvku je upravena podle opravného koeficientu pro zemi, ve které se stáž koná; pro stážisty, kteří vykonávají stáž mimo Evropskou unii, se použije opravný koeficient ve výši 100 %. Příspěvek se vyplácí v eurech 15. den v měsíci. 3. Výše tohoto příspěvku se každý rok k 1. lednu aktualizuje a je uvedena na internetových stránkách Evropského parlamentu. 4. Příspěvek na domácnost ani na doplňující příspěvek pro osoby se zdravotním postižením se nevyplácí. 5. V případě, že stážista v průběhu stáže pobírá plat nebo stipendium z jiného zdroje, odečte se tento externí příjem od částky, na kterou má nárok podle odstavce Stážista může při nástupu požádat o zálohu příspěvku za první měsíc. Žádost o zálohu schvaluje příslušný orgán a její výše nesmí překročit 90 % měsíčního příspěvku. 7. Stážista nese výhradní odpovědnost za splnění svých daňových povinností. Na příspěvek se nevztahuje daň Společenství. 8. Není-li stážista přítomen celý měsíc, nebo je stáž ukončena před stanoveným datem, proplácí se výše příspěvku v poměru k počtu odpracovaných dnů ve výši jedné třicetiny měsíčního příspěvku za den. Kapitola 4 Ustanovení týkající se stážistů, kteří vykonávají stáž ve třetí zemi, jež nekandiduje na přistoupení Článek 28 Účel 1. Evropský parlament nabízí všem státním příslušníkům třetích zemí, které nekandidují na přistoupení a ve DV\928896CS.doc 15

16 kterých se nachází styčný úřad, možnost vykonávat stáž na tomto úřadě v mezích ustanovení čl. 5 odst Uchazeč může vykonávat buď stáž pro absolventy vysokoškolského studia nebo vzdělávací stáž v souladu s ustanoveními týkajícími se těchto stáží. 3. Stáž pro absolventy vysokoškolského studia a vzdělávací stáž může po zařazení na stáž ve styčném úřadě zahrnovat také zařazení v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu. V takovém případě je stážista o svém zařazení informován nejpozději jeden měsíc před ukončením své stáže na styčném úřadě. 4. Pokud stáž zahrnuje zařazení v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu, styčný úřad musí stážistovi najít místo výkonu stáže v některém z útvarů generálního sekretariátu Parlamentu (dále přijímací útvar ). Za tímto účelem kontaktuje oddělení pro lidské zdroje příslušného generálního ředitelství s cílem určit přijímací útvar s ohledem na kvalifikaci a schopnosti stážisty, specifické potřeby související se stanovenou činností tohoto útvaru a přijímací kapacitu tohoto útvaru. 5. Vedoucí stáže pracuje ve styčném úřadu. Pokud je část stáže vykonávána v jednou ze tří pracovních míst, pomáhá mu zástupce vedoucího stáže v přijímacím útvaru. Článek 29 Zvláštní postup pro přijetí Odchylně od článku 7 probíhá přijímací postup takto: a) Uchazeči se ke stáži přihlašují zasláním své přihlášky styčnému úřadu. K přihlášce musí být přiložen doporučující dopis organizace nebo zařízení, kde studují, podle čl. 25 odst. 2. b) Styčný úřad prověří přípustnost přihlášek na základě obecných přijímacích podmínek stanovených v článku 5 a zvláštních přijímacích podmínek pro různé druhy stáží, které jsou uvedeny v článcích 22 a 25. Styčný úřad rovněž zkoumá přihlášky na základě kvalifikace a schopností uchazečů, specifických potřeb souvisejících se stanovenou činností a přijímací kapacitou. Styčný úřad vybere přihlášky, případně po konzultaci s přijímacím útvarem. c) Příslušný orgán spolu se styčným úřadem sestaví seznam uchazečů nejpozději měsíc před zahájením stáže. Styčný úřad uvědomí jednotlivé uchazeče o výsledku jejich přihlášky. Článek 30 Délka stáže 1. Odchylně od článku 23 trvají stáže pro absolventy vysokoškolského studia tři nebo pět měsíců podle toho, zda zahrnují či nikoli zařazení v jednom ze tří pracovních míst. Doba zařazení je uvedena v následující tabulce. Působení ve styčném úřadu Délka Zařazení v jednom ze tří pracovních míst Délka ledna 15. dubna 3 měsíce a 16. dubna 15. června 2 měsíce dubna 15. července 3 měsíce a 1. října 30. listopadu 2 měsíce září 15. prosince 3 měsíce a 16. ledna 15. března 2 měsíce 2. Pokud vzdělávací stáž zahrnuje zařazení v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu, doba zařazení je stanovena takto: Působení v jednom ze tří pracovních míst Délka 16 DV\928896CS.doc

17 1 16. dubna 15. června 2 měsíce 2 1. října 30. listopadu 2 měsíce ledna 15. března 2 měsíce Článek 31 Cestovní výdaje / Výdaje na služební cesty v průběhu stáže 1. Odchylně od článku 14 nemají stážisté, kteří vykonávají stáž ve třetí zemi, jež nekandiduje na přistoupení, nárok na paušální úhradu cestovních výdajů při cestě mezi místem jejich bydliště a místem výkonu stáže na začátku a na konci stáže. 2. Pokud stáž zahrnuje zařazení v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu, považuje se doba zařazení za služební cestu. V tomto případě má stážista odchylně od článku 15 nárok pouze na úhradu výdajů za dopravu. Náklady jsou uhrazeny po předložení příslušných dokladů do výše stanoveného stropu (tarif ekonomické třídy). Výše částky se každý rok k 1. lednu aktualizuje a je uvedena na internetových stránkách Evropského parlamentu. Stážista nemá nárok na úhradu výdajů za ubytování a pobyt. Výdaje za dopravu jsou uhrazeny po předložení prohlášení o výdajích, ke kterému je přiložena letenka, originál palubní vstupenky a doklad o zaplacení (originál zaplacené faktury). Doklady týkající se cesty tam jsou postoupeny oddělení pro stáže. Doklady týkající se cesty zpět jsou postoupeny styčnému úřadu. Kromě tohoto případu se uplatňují ustanovení článku 15. Výše uvedené služební cesty nevylučují služební vesty mezi třemi pracovními místy. DV\928896CS.doc 17 ČÁST II: STUDIJNÍ POBYTY Článek 32 Obecná ustanovení 1. Studijní pobyty mají umožnit občanům starším 18 let prohloubit jejich znalosti o stanovených tématech týkajících se evropské integrace jedním z následujících způsobů: konzultace dokumentů v knihovně nebo v archivech Evropského parlamentu (v obou případech pouze v Lucemburku); setkání s poslanci Evropského parlamentu nebo úředníky specializovanými v dané oblasti, kteří jsou ochotni se se zájemcem setkat. 2. Studijné pobyty mohou trvat nejvýše jeden měsíc. 3. Osoby, které mají zájem o studijní pobyt, musí zaslat svou žádost příslušnému orgánu nejpozději dva měsíce před požadovaným datem začátku studijního pobytu. Oddělení pro stáže ověří možnosti přijetí ze strany útvarů, orgánů nebo poslanců Evropského parlamentu a informuje zájemce o odpovědi na jejich žádost. Žádost o studijní pobyt, jehož cílem je konzultace dokumentů v knihovně nebo archivech Evropského parlamentu, může být nicméně schválena v kratší lhůtě v rámci možností přijetí dotčených útvarů. 4. Žádost musí obsahovat tyto dokumenty: motivační dopis s upřesněním studovaného tématu, místa působení a požadovaného období; životopis;

18 kopii pasu. 5. Osoby, které byly na stáži v Evropském parlamentu, mohou předložit žádost o studijní pobyt až po uplynutí šestiměsíční lhůty. 6. Evropský parlament nehradí žádné případné výdaje návštěvníků. ČÁST III: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 33 Spory 1. Stážista, který má v úmyslu odvolat se proti rozhodnutí učiněnému na základě těchto předpisů, podá odůvodněnou žádost příslušnému orgánu. Pokud se spor týká tohoto orgánu, přísluší řešení sporu generálnímu tajemníkovi. Příslušný orgán, případně generální tajemník, poskytne stážistovi odůvodněnou odpověď do tří měsíců od podání žádosti. 2. Rozhodnutí učiněné na základě těchto vnitřních předpisů lze zpochybnit rovněž u Soudního dvora Evropské unie v souladu s článkem 263 SFEU 2. Případná žádost oprávněně podaná podle odstavce 1 nemá odkladný účinek, pokud jde o lhůtu stanovenou výše uvedeným článkem 263 SFEU. Článek 34 Zpracovávání osobních údajů Zpracovávání osobních údajů všech stážistů i uchazečů o stáž na základě těchto předpisů podléhá nařízení (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Článek 35 Vstup v platnost 1. Tyto vnitřní předpisy vstupují v platnost dnem 1. února Stáže, které ke dni 1. února 2013 již probíhají, včetně stáží, které byly nebo budou prodlouženy před tímto datem nebo po tomto datu, se i nadále řídí vnitřními předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu ze dne 1. února V ostatních případech se zmíněné předpisy ruší dnem vstupu těchto předpisů v platnost. V Lucemburku dne 1. února 2013 Klaus WELLE generální tajemník 2 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie 18 DV\928896CS.doc

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Stáže v Evropském parlamentu 1. Evropský

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Administration Comptabilité Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS Úprava nařízení týkajících se náhrad cestovních výloh v souvislosti s úkoly, které

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více