V. Človek a svet práce (ISCED 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Človek a svet práce (ISCED 1)"

Transkript

1 ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu V. Človek a svet práce (ISCED 1) Oblasť Človek a svet práce sa sústreďuje na utváranie pozitívneho vzťahu k práci. Zameriava sa na rozvíjanie praktických pracovných návykov a zručností, tvorivé vyuţitie technických materiálov, starostlivosť o ţivotné prostredie a pod. Dôleţitá je tvorivá spolupráca ţiakov. Vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce tvorí vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie Učebný plán pre Školský vzdelávací program v ročníku Počet hodín Počet hodín Počet hodín Počet hodín Vzdelávacia oblasť Predmety 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Človek a svet práce Pracovné vyučovanie V / 1

2 PRACOVNÉ VYUČOVANIE Názov predmetu Časový rozsah výučby/ ročník Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Pracovné vyučovanie ISCED 1 denná slovenský Školský vzdelávací program Enviráčik Základná škola, Lehota ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník hod./týţdeň 33 hod./rok CHARAKTERISTIKA Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. CIELE Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných poţiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môţeme uvaţovať z hľadiska troch navzájom prepojených komponentov: 1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje), 2. výchova o technike (vedomosti), 3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti). Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov: V rovine hodnôt a postojov smeruje k: poňatiu úlohy techniky v spoločnosti, V / 2

3 uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš ţivot v rôznych ţivotných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.), bipolárnemu vnímanie techniky (technika môţe pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie ţivot), rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s vyuţitím techniky, rozvíjaniu osobnostných vlastností, uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov, vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka, zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku), rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov, rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.). V rovine vedomostí smeruje k: porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni, poznaniu základných ţivotných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác, poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou. V rovine pracovných činností a zručností smeruje k: získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky, spôsobilosti kriticky pouţívať informačné a komunikačné technické prostriedky, získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov, spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním aţ po prezentáciu produktu, osvojenia si bezpečného vyuţívanie techniky v domácnosti, pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín, získavaniu všeobecne vyuţívateľných pracovných skúseností, vyuţívaniu vhodných pracovných prostriedkov v beţnom ţivote, naučeniu sa pracovať v tíme, poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze. V / 3

4 VZDELÁVACIE STRATÉGIE kompetencie predmetové ţiak bude schopný osvojovať si základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí organizovať a plánovať prácu pouţívať vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v beţnom ţivote rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu kompetencie k celoţivotnému učeniu sa uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch tvorivo spracovať informácie a prakticky ich vyuţiť pouţívať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy kompetencie sociálne komunikačné určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a výtvarne vyjadriť svoj názor prezentovať sám seba a výsledky svojej práce kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií kompetencie riešiť problémy vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov adekvátne svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti byť otvorený získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov vytrvalo a sústavne plniť zadané úlohy uplatňovať tvorivosť vlastných nápadov pri pracovnej činnosti vynakladať úsilie na dosiahnutie kvalitného výsledku kompetencie občianske formovať celistvú osobnosť efektívne spolupracovať a niesť osobnú zodpovednosť orientovať sa v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce osvojovať potrebné poznatky a zručnosti, ktoré sú významné pre moţné uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu kompetencie sociálne a personálne rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie formovať a aktívne pouţívať zručností prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov V / 4

5 rešpektovať environmentálne hodnoty a chápať recykláciu materiálov a produktov k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách chápať prácu a pracovnú činnosť ako príleţitosť k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia kompetencie pracovné pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce kompetencie kultúrne autenticky a objektívne poznávať okolitý svet k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu vytvárať si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá V / 5

6 OBSAH VYUČOVANIA Pracovné vyučovanie v 4. ročníku Tematický celok Tvorivé vyuţitie technických materiálov Časová dotácia Téma 6 h Poznávanie vlastnosti materiálov Obsahový štandard Pojem Vlastnosti materiálov, pracovné zručnosti, problémová úloha, zásady bezpečnej práce, pracovné prostredie,... Výkonový štandard Pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania a experimentovania nadobudnúť poznatky o technických materiáloch s ktorými sa beţne ţiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Získať odborno-špecifické poznatky o materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov. Poznávať vlastnosti materiálov porovnávaním, triedením, experimentovaním. Získať pracovné zručnosti s nimi. Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie. PDA, MAT OSR, OŢZ Dodrţiavať zásady bezpečnej práce s materiálom a pracovnými nástrojmi. Vytvárať pracovné prostredie s akcentom na estetiku prostredia. Váţiť si hodnoty vytvorené človekom a prírodou. Vedieť hodnotiť výsledok svojej práce. V / 6

7 Tematický celok Časová dotácia Téma Papier a kartón Textil Drevo Obsahový štandard Pojem Papier, kartón, vlastnosti papiera, balenie pomocou papiera, priestorové a kruhové vystrihovačky, origami, balenie kníh a darčekov, koláţ z kartónu,... Textil, vlastnosti textílii, vyšívanie s rôznymi námetmi, výrobok podľa strihu, uzlík, steh... Drevo, vlastnosti drevín, kombinovanie drevín, maľovávanie, poškodzovanie drevín,... Výkonový štandard Pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania a experimentovania nadobudnúť poznatky o technických materiáloch s ktorými sa beţne ţiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Získať odborno-špecifické poznatky o materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov. Poznávať vlastnosti materiálov porovnávaním, triedením, experimentovaním. Získať pracovné zručnosti s nimi. Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie. Dodrţiavať zásady bezpečnej práce s materiálom a pracovnými nástrojmi. Vytvárať pracovné prostredie s akcentom na estetiku prostredia. Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy MAT, VYV, PDA OSR MAT, PDA, VYV OSR MAT, PDA, VYV Váţiť si hodnoty vytvorené človekom a prírodou. OSR Vedieť hodnotiť výsledok svojej práce. Schopnosť chápať význam technickej záujmovej činnosti a do tejto sa zapájať. V / 7

8 Tematický celok Základy konštruovania Časová dotácia Téma Obsahový štandard Pojem 6 h Konštrukcie okolo nás Konštrukcia, celok, detail, obydlie, most,... Výkonový štandard Poznať základné symboly pri technickom náčrte (čo znamená plná a prerušovaná čiara,...). Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Vedieť urobiť technický náčrt. Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských obydlí. Poznať význam mostov a vedieť konštruovať mosty podľa určitých poţiadaviek (členitosť terénu, veľkosť rieky, zaťaţenie mosta a pod.). Vedieť vybrať vhodný materiál na konštrukciu určeného modelu. PDA, IFV, MAT DOV, OSR, MEV Vedieť navrhovať optimálne modely z hľadiska konštrukčného, technologického, ekonomického a estetického. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie Elektrický obvod, zdroj elektrickej energie, očko, skrutka,... Poznať pojmy: elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj, spotrebič. Rozlišovať vodivé a nevodivé materiály. IFV, VLA, SJL Poznať spôsob ochrany pred zásahom silného elektrického prúdu. OSR, MEV Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické obvody podľa návodu. Technické komunikačné prostriedky Komunikačné prostriedky, technické prostriedky, komunikácia,... Oboznámiť sa s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami (telefón, fax, PC). Skúmať, ako technické prostriedky umoţňujú komunikáciu medzi ľuďmi. IFV, VLA, SJL V / 8

9 Tematický celok Časová dotácia Téma Obsahový štandard Pojem Výkonový štandard Skúmať, kde sa tieto komunikačné prostriedky vyuţívajú, učiť sa vyuţívať komunikačné prostriedky simulovaním rôznych situácií. Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy OSR, MEV Technika v doprave Doprava, dopravné prostriedky, cestovanie, technické vybavenie bicykla,... Poznať zásady bezpečnej mobility. Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli. Vedieť zistiť technický stav vlastného bicykla. Vedieť urobiť jednoduchú údrţbu bicykla. IFV, PDA, SJL OSR, MEV Starostlivosť o ţivotné prostredie 11 h Črepníkové rastliny a ţivotné prostredie Črepníkové rastliny, ošetrovanie črepníkových rastlín, základné ţivotné podmienky týchto rastlín, rozmnoţovanie rastlín, jednoduchá mnoţiamička, úprava odrezkov, hydroponické pestovanie rastlín,... Zaloţiť kútik ţivej prírody a vyuţívať ho na pestovateľské činnosti, výstavky a pokusy. Poznať a pomenovať viac druhov črepníkových rastlín (10 druhov). Poznať ich nároky na základné ţivotné podmienky a pestované druhy správne ošetrovať. Vedieť zaloţiť jednoduchú mnoţiarničku, poznať jej význam a vyuţitie. Vedieť regulovať podmienky pre zakorenenie odrezkov. PDA ENV, OSR, OŢZ Poznať spôsoby vegetatívneho rozmnoţovania rastlín pestovaných v KŢP. Vedieť odoberať a upravovať stonkové odrezky a listové odrezky. Vedieť zasadiť do črepníkov (črepníkovať) rozmnoţené rastliny. V / 9

10 Tematický celok Časová dotácia Téma Obsahový štandard Pojem Výkonový štandard Osvojiť si základy hydroponického pestovania rastlín. Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy Poznávanie úţitkových rastlín Poznávanie úţitkových rastlín, výstavky rastlín, vzorkovnica semien, zelenina, pestovanie zeleniny,... Poznať 10 druhov úţitkových rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plody. Spracovať vzorkovnicu semien a poznať ich na základe vonkajších vlastností. Poznať pestovanie zeleniny z priamej sejby (mrkva, reďkovka, hrach). PDA ENV, OSR Poznať význam predpestovania rastlín. Pokusy a pozorovania Pokusy a pozorovania, podmienky klíčenia semien, rýchlenie rastu rastlín, význam pestovateľských podmienok, vplyv ošetrenia rezaných kvetov,... Vedieť zaloţiť jednoduché pokusy na overenie základných ţivotných podmienok rastlín. V pravidelných intervaloch sledovať pokusné a kontrolné rastliny, zaznamenávať objektívne výsledky pozorovania. Výsledky pozorovaní a pokusov vyhodnotiť. PDA ENV, OSR Pestovanie vonkajších okrasných rastlín Vonkajšie okrasné rastliny, letničky, ich ošetrovanie, pomenovanie a vyuţívanie náradia a pomôcok,... Poznať 5 druhov nových vonkajších okrasných rastlín. Vedieť ich zatriediť do pestovateľských skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky). Dopestovať okrasné rastliny. PDA ENV, OSR Vedieť pomenovať a vyuţívať náradie a pomôcky, osvojovať si postupy bezpečnej práce. V / 10

11 Tematický celok Časová dotácia Téma Rez a úprava kvetín do váz Obsahový štandard Pojem Okrasné rastliny, výstavky, zásady rezu, úprava rastlinného materiálu, základné pravidlá aranţovania,... Výkonový štandard Poznať vybrané druhy rastlín vhodných na aranţovanie. Poznať zásady rezu, prenášania a úpravy rastlinného materiálu. Osvojiť si základné pravidlá aranţovania a pouţitia pomocného materiálu. Aranţovať kvety a okrasné rastliny pri významných príleţitostiach (vianočné, veľkonočné, rodinné a spoločenské udalosti). Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy PDA, VYV ENV, OSR Stravovanie a príprava jedál 6 h Technika v kuchyni význam Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre detí Výber, nákup a skladovanie potravín Príprava narodeninovej torty Príprava stola, jednoduché stolovanie, jednoduchý pokrm, udrţovanie poriadku a čistoty, pomoc pri úrazoch v kuchyni, správanie sa počas stolovania, dodrţiavanie pravidiel stolovania a spoločenského správania, poskytnutie pomoci pri úraze,... Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie. Vedieť samostatne pripraviť jednoduchý pokrm. Vedieť udrţovať poriadok a čistotu pracovných plôch, dodrţiavať základy hygieny a bezpečnosti práce. Vedieť poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni. Vedieť sa vhodne správať počas stolovania. Dodrţiavať pravidlá stolovania a spoločenského správania. Vedieť poskytnúť (zabezpečiť) pomoc pri úraze. SJL, PDA OSR, OŢZ V / 11

12 Tematický celok Ľudové tradície a remeslá Časová dotácia Téma Obsahový štandard Pojem 4 h Skúmanie vlastnej kultúry Vlastná kultúra, kultúrne zvyky, ľudové tradície, Výkonový štandard Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy SJL, VLA Poznanie vlastných kultúrnych zvykov a tradícií. OSR, Poznanie a úcta ku kultúram iných národov/národnostných skupín. REV, MUV Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami Tradície, remeslá, kultúrne zvyky a tradície, úcta ku kultúram iných národov, kreativita, tvorivá práca v rozličných sociálnych formách,... Poznať význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry (Vianoc a Veľkej noci a ďalších zvykov). Vedieť zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu. SJL, VLA OSR, REV, MUV Spoznávanie ľudových remesiel Ľudové remeslá, Poznať minimálne jedno remeslo v regióne s bohatou históriou. SJL, VLA Rozvíjať kreativitu pri zhotovovaní produktov. OSR, Tvorivá práca v rozličných sociálnych (samostatná práca, práca vo dvojiciach, tímová práca) formách. REV, MUV Poznámky: Prierezové témy: OSR osobnostný a sociálny rozvoj MEV mediálna výchova DOV dopravná výchova výchova bezpečnosti v cestnej premávke TPPZ tvorba projektu a prezentačné zručnosti ENV environmentálna výchova MUV multikultúrna výchova OŢZ ochrana ţivota a zdravia REV regionálna výchova Medzipredmetové vzťahy: SJL slovenský jazyk a literatúra PDA prírodoveda VYV výtvarná výchova MAT - matematika IFV informatická výchova VLA vlastiveda V / 12

13 STRATÉGIA VYUČOVANIA Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia. Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť pouţijeme motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému). Expozičné metódy vyuţijeme pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Z týchto metód pouţijeme rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne opakovanie, domáce úlohy). Ţiaci budú počas hodín pracovného vyučovania pracovať najmä individuálne a v skupinách. Samozrejme, je moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil. Dôleţitou súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote. Na hodine pracovného vyučovania budú u ţiakov hodnotené predovšetkým praktické úlohy. Kaţdý ţiak bude ústne odpovedať minimálne dva- krát za polrok. UČEBNÉ ZDROJE: Učebnica: Koţuchová, M. a kol.: Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ. Expol Pedagogika Bratislava, ISBN Paračka, P. a kol.: Autoškola pre deti. Doplnkové učebné texty a CD dopravnej výchovy pre deti 1. stupňa ZŠ. AZ media Bratislava, ISBN Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných značkách. MC Bublinka Bratislava. ISBN V / 13

14 IKT zdroje: - edukačné CD-ROM podľa ponuky - edukačný free-softvér - interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor Pomôcky: Inventár školskej dielne HODNOTENIE ŢIAKOV: Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne. Hodnotiace kritériá: Stupeň 1 (výborný) Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne. Stupeň 2 (chválitebný) Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. V / 14

15 Stupeň 4 (dostatočný) Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou učiteľa. Pri hodnotení samostatných písomných prác a projektov budeme vychádzať v 4. ročníku z hodnotiacej škály: dosiahnutý počet bodov v % známka 100% - 90% 1 89% - 75% 2 74% - 50% 3 49% - 25% 4 24% - 0% 5 V / 15

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Vedieť hodnotiť výsledok svojej práce. Interpersonálne spôsobilosti (efektívnosť činnosti, plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a hodnotenie). Zodpovednosť

Více

Pracovné vyučovanie. Charakteristika predmetu. Ciele učebného predmetu. Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie. Charakteristika predmetu. Ciele učebného predmetu. Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Charakteristika predmetu Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

ŠkVP. Pracovné vyučovanie 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Pracovné vyučovanie 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Predmet Pracovné vyučovanie /Oblasť - Človek a svet práce / Ročník Štvrtý

Více

Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie Ročník: 4., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE: 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE: 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE: Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych

Více

UČEBNÉ OSNOVY. 4.ročník. Zdravá otvorená škola. slovenský

UČEBNÉ OSNOVY. 4.ročník. Zdravá otvorená škola. slovenský UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Pracovné vyučovanie 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 4.ročník ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR Zdravá otvorená

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRACOVNÉ VYUČOVANIE (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava

Více

- Základy konštruovania (stavebnice, odpadový materiál), - Praktická príprava pre rodinný ţivot (pohostenie, stolovanie, stravovanie),

- Základy konštruovania (stavebnice, odpadový materiál), - Praktická príprava pre rodinný ţivot (pohostenie, stolovanie, stravovanie), Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Štvrtý 1 hod./týţdeň; 33 hod./ rok 1. Charakteristika predmetu: Predmet pracovné vyučovanie má v primárnom

Více

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 SKRATKA PREDMETU 33 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE KNIŽNICA EKO-UČEBŇA DIELŇA BIOZÁHRADA

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 SKRATKA PREDMETU 33 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE KNIŽNICA EKO-UČEBŇA DIELŇA BIOZÁHRADA PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET PRACOVNÉ VYUČOVANIE SKRATKA PREDMETU PRV ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 1 HODINA

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne 7.3.2 Pracovné vyučovanie Názov predmetu Pracovné vyučovanie Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový

Více

Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Svet práce 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním,

Více

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne

Více

Pracovné vyučovanie. 1. Časová dotácia. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1

Pracovné vyučovanie. 1. Časová dotácia. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Bc. Gabriela Sartorisová 1. Časová dotácia Pracovné

Více

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 SKRATKA PREDMETU 33 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE KNIŽNICA EKO-UČEBŇA DIELŇA BIOZÁHRADA

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 SKRATKA PREDMETU 33 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE KNIŽNICA EKO-UČEBŇA DIELŇA BIOZÁHRADA PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET PRACOVNÉ VYUČOVANIE SKRATKA PREDMETU PRV ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 1 HODINA

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Svet práce ôsmy 0,5 hodiny/ týždeň, 16,5 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Predmet využíva

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE Názov predmetu: Svet práce Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie sredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1 Názov predmetu: Pracovné vyučovanie Skratka predmetu: PVC Ročník: štvrtý Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Základná škola Školská 840, Lehnice Stupeň vzdelania ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY. Základná škola Školská 840, Lehnice Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Človek a svet práce PRACOVNÉ VYUČOVANIE + 0 hod týždenne, ročne spolu 33 hod. Ročník Štvrtý Škola (názov, adresa) Základná

Více

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 3. ročník 1 hodina týždenne 33 vyučovacích hodín ročne

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 3. ročník 1 hodina týždenne 33 vyučovacích hodín ročne PRACOVNÉ VYUČOVANIE 3. ročník 1 hodina týždenne 33 vyučovacích hodín ročne 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií,

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM SVET PRÁCE (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu: Technická výchova Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 9. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: Predmet vrámci ŠkVP Vyučovací jazyk: slovenský

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA Názov predmetu: Technika Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Svet práce 5. ročník

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Učebné osnovy z predmetu Svet práce Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK SVET PRÁCE Vypracoval: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu

Predmet: Technika. Charakteristika predmetu Predmet: Technika Charakteristika predmetu Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM TECHNIKA (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Technika. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Technika Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Technika 5. ročník

Více

Vzdelávacia oblasť - ISCED 1. Človek a svet práce

Vzdelávacia oblasť - ISCED 1. Človek a svet práce Vzdelávacia oblasť - ISCED 1 Človek a svet práce Vzdelávacia oblasť Rámcový učebný plán vzdelávacej oblasti Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 0 0 1 1 2 Učebné osnovy

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P TECHNIKA 5. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Názov predmetu TECHNIKA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0/1 h. Š k o l

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PRACOVNÉHO VYUČOVANIA. 33 hodín ročne 1 hodina

UČEBNÉ OSNOVY Z PRACOVNÉHO VYUČOVANIA. 33 hodín ročne 1 hodina UČEBNÉ OSNOVY Z PRACOVNÉHO VYUČOVANIA Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časová dotácia ŠVP Vyučovací jazyk PRACOVNÉ VYUČOVANIE ISCED 1 primárne vzdelávanie štvrtý 33 hodín ročne 1 hodina slovenský

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Učebné osnovy. 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka Učebné osnovy Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť

Více

Pracovné vyučovanie Učebné štandardy pre tretí a štvrtý ročník 3. ROČNÍK

Pracovné vyučovanie Učebné štandardy pre tretí a štvrtý ročník 3. ROČNÍK Školský vzdelávací program Živá škola Pracovné vyučovanie Učebné štandardy pre tretí a štvrtý ročník 3. ROČNÍK Tematické celky s počtom hodín Tematický celok Počet hodín Počet hodín Počet hodín ŠVP ŠkVP

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

ŠkVP. Chémia 7. ročník

ŠkVP. Chémia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Siedmy

Více

ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Výtvarná výchova /oblasť Umenie a kultúra/ Štvrtý

Více

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/ prvý

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec. Predmet: Technika Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Povinné hodiny Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. Stupeň ISCED 2 Človek a svet práce 1 33 hodín

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

9.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Technika deviaty ZŠ Dunajská Lužná 5 rokov denná

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

ŠkVP. Výchova umením 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Šiesty

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Občianska náuka /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov. Smernica o kritériach hodnotenia vedomostnej úrovne ţiakov v predmetoch ISCED 1 a ISCED 2

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov. Smernica o kritériach hodnotenia vedomostnej úrovne ţiakov v predmetoch ISCED 1 a ISCED 2 Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Smernica o kritériach hodnotenia vedomostnej úrovne ţiakov v predmetoch ISCED 1 a ISCED 2 2014 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Internú smernicu o hodnotení a klasifikácii predmetov

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Technika. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet Technika

Více

1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka Názov predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Rodinná výchova deviaty ZŠ Dunajská

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a svet práce TECHNIKA siedmy 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Technika Časový rozsah: 8. ročník hod./týžd. Spolu 33 hodín. Charakteristika predmetu Predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských

Více

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu

TECHNIKA. 7. ročník. Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne. Charakteristika predmetu TECHNIKA 7. ročník Časová dotácia: 1 hodiny týždenne / 33 hodín ročne Charakteristika predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto vedie

Více

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Charakteristika vyučovacieho predmetu Záujem o štúdium cudzieho jazyka v posledných rokoch stále rastie.

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Svet práce piaty ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Predmet : Svet práce 1. Charakteristika predmetu : Predmet využíva poznatky, ktoré získali v prírodovedných predmetoch

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia:

Více

Svet práce. Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Svet práce Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby

Více

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk šiesty 4hod týž/132hod ročne 1. Charakteristika predmetu zhoduje sa so ŠVP 2. Ciele predmetu Cieľové zameranie

Více

III. Človek a príroda

III. Človek a príroda išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu III. Človek a príroda Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto

Více