Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: $ Tlacítko CD C Aktivuje rezim CD-pehrávace pop. CD-mnice. % Displej & Tlacítko Autorádio/CD-pehrávac: Ladní smrem k nizsím kmitoctm/ vyhledávání následující/pedchozí skladby. Navigace: Výmaz zadaného znaku. ' Tlacítko Autorádio/CD-pehrávac: Ladní smrem k nizsím kmitoctm/ vyhledávání následující/pedchozí skladby. Navigace: Skok do výbrového seznamu. ( Tlacítko pro otevení odnímatelného a výklopného ovládacího dílu a pro vyjmutí CD. ) Knoflík menu (SELECK) Volba menu a znak Autorádio: Rucní vyladní vysílac * Tlacítko OK Krátké stisknutí: Potvrzení polozek menu Delsí stisknutí: Start funkce Scan. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO Autorádio: Vyvolání menu pro volbu vlnových rozsah CD-mnic: Vyvolání výbrového menu CD + Tlacítko Aktivní navádní na cíl Krátké stisknutí: Zobrazí se aktuální stanovist a je opakován poslední hlasový výstup. se zobrazí polozky výpisu., Tlacítko ESC Opustní menu. Výmaz znak pi zadávání cíle. Perusení navádní na cíl. 5 RPT: Opakování skladby v rezimu CD-pehrávace.. Tlacítko TRAF Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí pipravenosti pro dopravní hlásení. Delsí stisknutí: Prohlédnutí TMC-hlásení. 0 Tlacítko MENU Krátké stisknutí: Vyvolání menu nastavení. Delsí stisknutí: Vyvolání menu instalace. CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 3 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 4 Vázená zákaznice, vázený zákazníku, gratulujeme vám k zakoupení pístroje TravelPilot. Mzete si být jisti, ze jste se pi zakoupení pístroje rozhodli správn. TravelPilot je autorádio s navigacním systémem ve velikosti bzného autorádia, nabízí vsak jest nco navíc! Napíklad funkci koridoru a okolí, které vám umozují poslouchat zvuková CD i bhem navigace. TravelPilot je spolehlivým cestovním navigátorem s jednoduchou obsluhou a dokáze vás v doprav pesn navádt na vás pozadovaný cíl. Tento návod vás povede krok za krokem funkcemi TravelPilot a zodpoví nejcastji kladené otázky. Dalsí informace k pouzití tohoto návodu naleznete v odstavci,,pokyny k pouzití tohoto návodu". Pokud máte dalsí otázky nebo podnty k TravelPilot, mzete kdykoliv zavolat nasi telefonní Hotline nebo mzete kontaktovat svého prodejce. Telefonní císla mezinárodní telefonní-hotline naleznete na konci tohoto návodu. Záruka Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Pro pístroje zakoupené mimo území Evropské únie platí zárucní podmínky, které byly stanoveny nasimi píslusnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Zárucní podmínky si mzete pecíst v zárucním list, který je soucástí balení vaseho výrobku. Informace o rucení I pes trvalý technický vývoj mze dojít v jednotlivých pípadech na základ neodborné obsluhy, zmn dopravních pedpis, staveb, dopravních komplikací, omyl nebo chybjících informací na datovém nosici nebo vseobecných chyb pocítace a lokalizace k nesprávnému nebo neoptimálnímu navádní na cíl navigacním zaízením. Blaupunkt nepebírá jakékoliv rucení a neposkytuje zádné náhrady za skody nebo jiné nevýhody vzniklé z tchto dvod. Zkrácený návod pro navigaci Stisknte jednou tlacítko NAV S, pokud se chcete dostat z rezimu autorádia nebo CDmnice (volitelný doplnk) do základního menu navigace. Zvolte knoflíkem menu ) bod menu ZADAT CIL. a stisknte tlacítko OK * pro zadání nového cíle. Nejprve budete pozádáni o zvolení cílové zem. Potvr te vasi volbu stisknutím tlacítka OK *. Potvr te nyní oznacený bod menu MESTO stisknutím tlacítka OK *. Zvolte v textové ádce zadání knoflíkem menu ) první písmeno pozadovaného místa nebo první císlici postovního smrovacího císla. Stisknte tlacítko OK * pro pevzetí písmene nebo císlice. Zvolte dalsí znak knoflíkem menu ). Pro usnadnní zadání jsou pro zadání nabízeny pouze znaky, které jsou mozné na základ dosavadního zadání (inteligentní zadávání v ádce zadání). Pokud TravelPilot zjistí souhlas s místem ulozeným na CD, bude název automaticky doplnn. TravelPilot krom toho ukládá posledních 20 mst zadaných do navigace. To vám umozuje mimoádn rychlé vyhledávání casto pouzívaných cílových mst. Ve vtsin pípad postacuje pro zadání pozadovaného místa jen nkolik písmen. Pokud se název pozadovaného místa zobrazí v textové ádce zadání, tisknte tlacítko OK * déle nez 2 sekundy nebo stisknte tlacítko '. Zvolené místo se zobrazí ve výpisu cílových míst. Pokud chcete zvolit jiné místo ve výpisu cílových míst, mzete otácením knoflíku menu listovat v seznamu. Kdyz se zobrazí název pozadovaného místa, stisknte tlacítko OK *.

3 Pokud se zvolené místo vyskytuje vícekrát, objeví se dalsí menu (urcení okresu) s ádkou pro zadání textu. Zadejte dalsí písmena, aby bylo mozné pesn urcit pozadované místo. Kdyz se zobrazí pozadované místo, stisknte tlacítko OK *. Pokyn: Bhem zadávání mzete kdykoliv stisknutím tlacítka ' pejít do výbrového seznamu. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 5 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 6 Zvolte z následujícího výbru ULICE, CENTRUM nebo MIMORADNY. Ulice mzete volit pouze tehdy, pokud jsou na pouzitém navigacním CD k dispozici píslusná data. Pokud zvolíte ULICE, mzete v dalsím jest zvolit kizovatky nebo císlo domu. Pi zadávání názvu postupujte podle pokyn popsaných pro MESTO. Zvolte CENTRUM, pokud chcete být navedení pímo do centra místa. Pomocí MIMORADNY se mzete nechat navádt na cíle jako nap. nádrazí, dálnicní pípojky nebo pamtihodnosti. Kdyz ukoncíte zadávání cíle, objeví se na displeji KONTROLUJE SE CIL. Potom se cíl zobrazí na displeji. Pokyn: Nyní máte moznost ulozit cíl do pamti pomocí tlacítek Pro ulození do pamti je nutné tisknout tlacítko déle nez 2 sekundy. Aktivujte nyní navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Po ukoncení výpoctu trasy se zahájí navádní na cíl, krom toho se koridor trasy ulozí do pamti. Postup zavádní je indikován vyplováním segment v symbolu pro navigacní CD. Pokud jsou vyplnny vsechny segmenty, mzete vyjmout CD. Ve stední cásti displeje jsou indikována optická doporucení pro jízdu. Pi indikaci pokynu pro odbocení uvidíte vpravo vedle symbolu odbocení indikaci, která vám symbolicky znázoruje vzdálenost k dalsímu rozhodovacímu místu (nap. kizovatka). Krom toho je zobrazen název ulice, do které se má odbocit. Pi pímé jízd je pod doporucením pro jízdu zobrazen název práv projízdné ulice. Vpravo nahoe je zobrazena aktuální vzdálenost k cíli a vlevo nahoe je zobrazena pedpokládaná doba píjezdu do cíle. Nad doporucením pro jízdu je na displeji zobrazen aktuální zdroj zvukového signálu. V rezimu autorádia je zde zobrazen název stanice pop. její kmitocet, v rezimu CDmnice se zobrazí císlo skladby a CD. Bhem navádní na cíl mzete zvukové funkce ovládat tlacítky Bezpecnostní pokyny TravelPilot je koncipován pro pouzití v osobních vozidlech. Na navigacním CD nejsou ulozeny speciální informace, nap. omezení prjezdné výsky nebo max. pípustné zatízení vozovky, které jsou potebné pro navádní na cíl u nákladních vozidel a autobus. Vlození/vyjmutí CD Vlození nebo vyjmutí CD by se mlo z bezpecnostních dvod provádt pouze pi stojícím vozidle. Ovládací díl otevírejte pouze za úcelem vlození/vyjmutí CD. Po vlození/vyjmutí CD uzavete okamzit ovládací panel, aby se opt vytvoila provozní pipravenost pístroje jest ped zahájením jízdy. Jinak dojde po 30 sekundách k vypnutí pístroje. Obsluha bhem jízdy Pokud se nevnujete dopravní situaci, mzete zpsobit nehodu se závaznými následky. Dbejte prosím na následující body, aby se zamezilo odvracení pozornosti v dsledku obsluhy TravelPilot: Seznamte se ped zahájen&iamfortní funkce RDS (AF, REG).. 50 Zahájení provozu rádia Volba vlnového rozsahu/sady pedvoleb Vyladní vysílac Ulození vysílac Vyvolání pedvoleb Vzorkování pijímatelných vysílac (SCAN) Dopravní hlásení Rezim CD-pehrávace

4 Zahájenívání cíle na displeji píslusný pokyn. Pokyn: TravelPilot není konstruován pro vlastní vypalované navigacní CD-ROM (CD-R, CD-RW). Pokud vlozíte vlastní vypálené CD-ROM, AKTIVUJE". zobrazí se trvale text "NAVIGACE SE AKTIVUJE Omezení funkcního NAVIGACE rozsahu z dvodu pouzití tchto nosic dat nespadá do zárucních výkon. Pokyny pro osetení CD-ROM Pokud je CD-ROM znecistn, necistte jej kruhovými pohyby, ale pouze mkkým hadíkem bez vláken smrem z vnitku ven. Pi extrémním znecistní vám doporucujeme omýt CD v lázni s bzným prostedkem pro mytí nádobí. Také zde necistte CD kruhovými pohyby, ale z vnitní cásti smrem ven a potom nechejte CD oschnout. Krom toho vám doporucujeme manipulovat s CD jak z horní i dolní strany s maximální opatrností, protoze se v dsledku konstrukce nachází informacní vrstva pímo pod vrstvou potistné strany (strana s nálepkou). Jest nkolik poznámek, týkajících se otázek kvality ctení dat: Jakékoliv znecistní nebo poskození CD mze zpsobovat problémy se ctením. Závaznost problém se ctením závisí na stupni znecistní a mechanického poskození. Vtsí skrábance zpsobují,,chyby ctení (datové chyby)", které zpsobují peskakování CD nebo zastavení ctení dat. Proto je nutné manipulovat se vsemi CD s mimoádnou opatrností a uchovávat je pi skladování vzdy v ochranném pouzde. Pokyny k tomuto návodu Tento návod by vás ml seznámit s obsluhou a funkcemi vaseho TravelPilot a umoznit vám bezpecnou a úspsnou obsluhu vaseho pístroje.

5 Pectte si tento návod ped prvním uvedením vaseho TravelPilot do provozu a ulozte si jej pecliv ve vozidle. Pokyn: Dbejte na to, abyste ve vozidle neponechali také pas pístroje, který je pilozen k tomuto návodu. Abychom vám umoznili rychlé vyhledání informací, jsou v tomto návodu pouzity následující symboly pro oznacení jednotlivých krok: 1... Oznacuje manipulacní postupy, které musíte provést k dosazení cíle urcité cinnosti. ü Takto jsou oznaceny reakce pístroje, které musejí vzniknout po provedení urcité manipulace. Plusový bod: Zde jsou uvedeny pokyny a tipy pro obsluhu vaseho TravelPilot. Pokyn: Poadí a existence jednotlivých bod menu je cástecn závislá na vlozeném navigacním CD-ROM a mze se proto lisit od obrázk uvedených v tomto návodu. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 11 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 12 Odnímatelný ovládací díl Zabezpecení proti krádezi Vás pístroj je pro ochranu proti krádezi vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Flip-Release panel) a 4místným kódem pístroje. Bez tohoto ovládacího dílu je pístroj pro zlodje bezcenný. Chrate vás pístroj proti krádezi a pi kazdém opustní vozidla si vezmte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém míst. Konstrukcní provedení ovládacího dílu umozuje jednoduchou manipulaci s ovládacím dílem pi jeho odnímání/vkládání. Pokyny: Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pímému slunecnímu záení nebo jiným zdrojm tepla. Chrate ovládací díl v dodaném pouzde. Zamezte pímému doteku kontakt rukou s ovládacím dílem. V pípad poteby ocistte kontakty lihem navlhceným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu 1 ü 2 ü Stisknte tlacítko ( Ovládací díl se oteve smrem vped. Vytáhnte pímým smrem z drzáku. Po uvolnní ovládacího dílu z pístroje se pístroj po cca. 30 sekundách vypne. Veskerá aktuální nastavení zstanou ulozena v pamti. Vlozené CD zstává v pístroji. Pokyn: Vlozené CD se vysune a pokud se neodebere, tak se opt automaticky zasune. Nasazení ovládacího dílu 1 2 Zasute ovládací díl pímým smrem do drzáku v pístroji. Uzavete ovládací díl. Pokyn: Pi vkládání ovládacího dílu netlacte na displej. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 13 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 14 Zapnutí/vypnutí pístroje 1 ü Pro zapnutí vaseho TravelPilot stisknte tlacítko ". Pístroj zahájí reprodukci naposledy aktivního zdroje zvukového signálu s hlasitostí, která byla nastavena v okamziku vypnutí. Hlasitost po zapnutí mzete omezit na urcitou maximální hodnotu. Pokyn: V odstavci,,hlasitost po zapnutí, hlasitost navigace, hlasitost dopravních hlásení, hlasitost telefonních hovor a GALA" v kapitole,,setup základní nastavení" zjistíte, jak se omezí hlasitost pístroje po zapnutí. 1 Pro vypnutí pidrzte tlacítko " stisknuto déle nez 2 sekundy. Zapnutí/vypnutí spínacem zapalování. Pokud je pístroj TravelPilot správn pipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlacítkem ", bude zapínán pop. vypínán spínacem zapalování. TravelPilot vsak mzete provozovat také pi vypnutém spínaci zapalování. 1 Stisknte tlacítko ". 3 Po uplynutí jedné hodiny se pístroj automaticky vypne, aby se chránil akumulátor vozidla. Tento postup vsak mzete libovoln casto opakovat. Aktivací zapalování se zrusí casový limit. Pokyn: Aby byla zarucena bezchybná funkce a zamezilo se vysoké spoteb proudu, musí se TravelPilot pipojit na trvalý plus a na spínaný plus pes spínac zapalování. Rezim Standby po vypnutí je nastaven na 30 minut. Volba provozního rezimu Pro zvolení provozního rezimu navigace, 1 ü stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace nebo se zobrazí maska navádní na cíl, pokud je jiz aktivní navádní na cíl. stisknte tlacítko BAND #. V horní ádce displeje se zobrazí aktuální název pijímané stanice pop. její kmitocet, dále je zobrazena píslusná sada pedvoleb a pod ní obsazení tlacítek pedvoleb stanic. stisknte tlacítko CD C $. V horní ádce displeje se zobrazí CD pop. CDC. V dalsí ádce se zobrazuje císlo CD v CD-mnici, aktuální císlo skladby a doba reprodukce. Pro zvolení provozního rezimu autorádia, 1 ü Pro zvolení provozního rezimu CD-pehrávace nebo CD-mnice, 1 ü Volba a potvrzení bod menu Pravý knoflík menu ) s tlacítkem OK * je centrálním ovládacím prvkem TravelPilot. Pomocí nj mzete volit body menu, volit znaky pi jejich zadávání a provádt i potvrzovat nastavení. Volba bod menu a znak: Knoflíkem menu ) otácet vlevo nebo vpravo Potvrzení bod menu a volby: Stisknte tlacítko OK * ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 15 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 16 Nastavení hlasitosti Pro zvýsení hlasitosti systému, 1 1 ü otocte regulátorem hlasitosti! ve smru hodinových rucicek.

6 otocte regulátorem hlasitosti! proti smru hodinových rucicek. Bhem nastavování je nastavená hodnota znázornna v horní ádce displeje. Plusový bod: Bhem hlasového výstupu doporucení pro jízdu z navigace mzete regulátorem hlasitosti! nastavit hlasitost doporucení pro jízdu nezávisle na základní hlasitosti ostatních zdroj zvukového signálu. Nastavená hlasitost se automaticky ulozí do pamti. Okamzité ztlumení (Mute) Hlasitost mzete naráz snízit. 1 ü Stisknte krátce tlacítko " V horní ádce displeje se zobrazí MUTE. Plusový bod: Hlasový výstup doporucení pro jízdu z navigace není potlacen. Pro ukoncení okamzitého ztlumení, 1 stisknte znovu krátce tlacítko " nebo otocte regulátorem hlasitosti!. Pro snízení hlasitosti systému, Automatické pipojení telefonních hovor Pokud je mobilní telefon správn propojen s autorádiem, budou telefonní hovory reprodukovány pes reproduktory TravelPilot. Na displeji se zobrazí TELEFON. Pipojení telefonního hovoru se realizuje i tehdy, kdyz byl pedtím TravelPilot vypnut. TravelPilot se potom zapne na dobu telefonního hovoru. Hlasitost telefonních hovor mzete nastavit. 1 Otácejte regulátorem hlasitosti! pro nastavení pozadované hlasitosti. Plusový bod: Bhem telefonního hovoru mzete hlasitost mnit regulátorem! nezávisle na základní hlasitosti zdroje zvukového signálu. Pokyn: Pokud se zmní hlasitost bhem hovoru, zstává tato hodnota zachována do doby, nez se pístroj vypne. Potom se pi novém hovoru nastaví hlasitost po zapnutí. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 17 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 18 Displej Na displeji TravelPilot jsou zobrazeny veskeré informace navigace, nap. optická doporucení pro jízdu, menu a seznamy, jakoz i informace týkající se zdroj zvukových signál jako autorádio, CD-pehrávac a CD-mnic (volitelný doplnk). Jas a citelnost displeje mohou být optimáln nastaveny podle úhlu sledování ve vasem vozidle. K tomu úcelu si pectte odstavec,,jas displeje pro den/noc a nastavení kontrastu" v kapitole,,setup základní nastavení". Pokyn: Manipulujte s displejem setrn. Dotek spicatým pedmtem zpsobí poskrábání a poskodí krycí vrstvu. Displej cistte pouze hadíkem bez vláken navlhceným pípadn lihem pro cistní. Nepouzívejte pro cistní rozpoustdla jako terpentýn nebo benzín, protoze tyto prostedky leptají a poskozují povrch displeje. Zapínání zakódovaného pístroje po odpojení naptí akumulátoru Pokud zapínáte zakódovaný pístroj po odpojení a optném pipojení naptí akumulátoru, nap. po oprav vozidla, objeví se na displeji pozadavek na zadání kódu. Kódové císlo naleznete v pasu vaseho pístroje. Pas pístroje proto neodkládejte v aut! Pi zadávání kódových císel postupujte následujícím zpsobem: Stisknte pro zadání prvního místa kódového císla tlacítko 1 - tolikrát, az se první místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání druhého místa kódového císla tlacítko 2 - tolikrát, az se druhé místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání tetího místa kódového císla tlacítko 3 - tolikrát, az se tetí místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání ctvrtého místa kódového císla tlacítko 4 - tolikrát, az se ctvrté místo kódového císla zobrazí na displeji. pidrzte stisknuto tlacítko OK * déle nez 2 sekundy. Pístroj se zapne. Kdyz je kompletn zobrazeno kódové císlo, 5 ü Alternativn mzete také zadávat kódové císlo pomocí knoflíku menu ) a tlacítka OK * ü Otácejte knoflíkem menu ), az se píslusná císlice zobrazí na displeji. Stisknte tlacítko OK * pro oznacení dalsího místa kódového císla. Opakujte kroky 1 a 2 pro zbývající císlice kódového císla. pidrzte stisknuto tlacítko OK * déle nez 2 sekundy. Pístroj se zapne. Kdyz je kompletn zobrazeno kódové císlo, ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD- MNIC NASTAVENÍ DODATEK 19 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 20 Zadání chybného kódového císla Pokud omylem zadáte chybné kódové císlo a potvrdíte je, mzete zadání opakovat. Aby se zamezilo tomu, ze si zlodj zjistí kódové císlo opakovaným zkousením, bude pístroj po tetím chybném pokusu na jednu hodinu zablokován. Pro nový pokus musí zstat pístroj zapnutý spínacem zapalování po dobu jedné hodiny. Pokud se pístroj bhem této cekací doby odpojí od napájecího naptí, bude cekací cas vynulován a bude opt cinit jednu hodinu. Dotaz na kód mzete také deaktivovat. K tomu si pectte odstavec,,zapnutí/vypnutí kódování pístroje" v kapitole,,setup základní nastavení". Navigace Navigace u TravelPilot vám umozuje rychle a bezpecn najít cíle bez nárocného studia map. Pi aktivní navigaci budete navádni hlasovým výstupem.

7 Vcas vám budou oznámeny body, ve kterých musíte nap. odbocit. Pídavn na displeji vidíte optická doporucení pro jízdu, aktuální vzdálenost k cíli a pedpokládaný cas píjezdu do cíle. Bezpecnost dopravy je nejvyssím zákonem. Pamatujte na to, ze aktuální ízení dopravy má vzdy pednost ped doporucením pro jízdu z navigace. Funkcní princip navigace Aktuální pozice vozidla je urcována pomocí signálu elektronického tachometru, gyroskopu (registruje zmnu smru jízdy vozidla) a pomocí signálu vysílaného satelity GPS (Global Positioning System). Navigacní systém porovnává data na digitalizované map a vypocítává jak aktuální pozici, tak trasu pro navádní na cíl. Vlození navigacního CD 1 ü 2 Stisknte tlacítko ( pro otevení ovládacího dílu. Ovládací panel se oteve smrem dopedu, a pípadn vlozené CD se vysune. Vyjmte pípadn vysunuté CD a opatrn vlozte do sachty pro CD navigacní CD potistnou stranou nahoru, az ucítíte odpor. Od tohoto okamziku bude CD automaticky vtazeno do pístroje. Pokyn: Pokud CD nevyjmete, bude po cca. 10 sekundách znovu automaticky vtazeno. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 21 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 22 Download navigacního softwaru Navigacní software bude automaticky zaveden z CD do pamti a zde zstává dokud se pístroj neodpojí od provozního naptí nebo zde zstává 72 hodin po posledním vypnutí pístroje (napájecí naptí pro pam v pístroji se odpojí, aby byl seten akumulátor vozidla). Download se provede také tehdy, kdyz nesouhlasí navigacní software v pístroji se softwarem na CD. Pokyn: Zavádní softwaru je indikováno na displeji a nemlo by se perusovat. Koridorová funkce Koridorová funkce slouzí pro navigování bez datového nosice. Po zahájení výpoctu trasy budou data potebná pro navádní na trase zavedena do pamti TravelPilot. Po zavedení dat mzete vyjmout navigacní CD z mechaniky a do mechaniky mzete vlozit zvukové CD. Proces zavádní dat do pamti je ukoncen, kdyz se rozsvítí vsechny segmenty v symbolu navigacního CD. Funkce okolí Funkce okolí umozuje zadávat cíle v okolí, v rámci oblasti ulozené v pamti, i bez vlozeného nosice dat. Pro tyto úcely se vzdy zavede cást navigacních dat v závislosti na pozici vozidla z CD-ROM do pamti navigace. Navigace pak má pi zadávání cíl pístup k datm ulozeným v pamti. Rozsah dat v pamti závisí na aktuální provozní situaci. Pokyn: Pokud je po zavedení koridoru jest k dispozici místo v pamti, vyuzije se pro funkce okolí. Zavedení dat je indikováno vpravo dole na displeji symbolem CD, i kdyz práv není aktivní navádní na cíl. Pokud musí pístroj zavést nová data z CD, budete v urcitých situacích pozádáni o vlození navigacního CD. Pokud bhem aktivního navádní na cíl nevlozíte navigacní CD i pes jeho pozadavek, objeví se na displeji symbol vtrné rzice. Pokyny: Pokud je aktivní navádní na cíl v koridoru ulozeném v pamti a vlozíte CD-ROM s jiným navigacním softwarem nez byl zaveden do pamti, budete dotázáni, zda se má tento software zavést do pístroje. Pokud se bude provádt download, bude peruseno navádní na cíl. Kdyz download odmítnete, objeví se po opustní koridoru na displeji vtrná rzice. Zahájení navigace 1 ü Stisknte pi zapnutém pístroji tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. POSLED. 10: Vyvolání posledních 10 cíl ZADAT CIL: Zadání cíle pomocí adresy V základním menu navigace máte pro volbu cíl k dispozici následující moznosti: Navigace má podobn jako v rezimu autorádia také k dispozici nkolik sad pedvoleb (N1, N2, N3 a N4). V kazdé sad pedvoleb mzete pomocí tlacítek ulozit sest cíl. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 23 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 24 Pro pepínání mezi sadami pedvoleb navigace, 1 stisknte tlacítko NAV S tolikrát, az se pozadovaná sada pedvoleb zobrazí v horní ádce displeje. Aby bylo mozné zahájit navádní na cíl pomocí navigace, musí být v TravelPilot vlozeno navigacní CD nebo musejí být potebná data k dispozici v pamti pístroje a musí být zadán cíl. Zadání cíle Zadání cíle lze provést z pamti cíl, zadáním místa pop. postovního smrovacího císla, centra, ulice, kizovatky, císla domu nebo výbrem ze speciálních cíl (nap. dálnicní pípojky, nádrazí, hotely, nákupní centra atd.). Pídavn lze zvolit pozadovanou zemi. Po aktivaci navigace tlacítkem NAV S se zobrazí základní menu navigace. Cíle Mozné cíle jsou: Posledních 10 cíl, centrum místa nebo mstská cást u vtsích mst, ulice, kizovatka dvou nebo více ulic, císlo domu nebo císlo bloku dom, speciální cíle, jako nap. nádrazí, letist, cerpací stanice a jiná veejná zaízení, cíle z pamti cíl. Zadání cíle pomocí textové ádky ádek pro zadávání text slouzí nap.

8 pro zadávání názv mst a ulic do navigace. ádek pro zadávání text má inteligentní funkci doplování text, tzn. pro dalsí zadávání jsou nabízeny pouze ty znaky, které mohou logicky následovat za jiz zadanými znaky. Píklad: Pokud zadáváte název ulice a v cílovém míst nezacíná zádná ulice písmenem A, nebude znak A zobrazen. Pokud zadáte jako první písmeno B, tak rovnz nebude jako druhé písmeno zobrazeno písmeno C, protoze v cílovém míst není zádná ulice zacínající kombinací písmen BC. Pokud doposud zadané znaky pipoustjí jednoznacné piazení, bude zadání automaticky doplnno. Proto vtsinou postacuje zadat nkolik písmen z názvu msta nebo ulice. Píklad: Pokud v Nmecku zadáte YO pro dv první písmena názvu místa, bude automaticky doplnno RCKGEBIET, protoze v Nmecku neexistuje zádné jiné mozné doplnní pro seznam míst na CD. Volba znak Kdyz se zobrazí ádek pro zadávání text, objeví se první mozné znaky. Postupujte nyní následujícím zpsobem: 1 Oznacte první znak. Plusový bod: Pro lepsí zobrazení je oznacený znak znázornn inverzn a se zvtsením. 2 3 ü Potvr te vasi volbu stisknutím tlacítka OK *. Zvolte dalsí znak a potvr te jeho volbu opt stisknutím tlacítka OK *. Pokud zadané znaky umozují automatické doplnní, bude název automaticky doplnn. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 25 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK ü Opakujte kroky 1-3, az se pozadovaný název zobrazí v ádce pro zadávání text. 3tlacítko '. Pokud chcete název pevzít, pidrzte déle stisknuto tlacítko OK * nebo stisknte Zadaný název se zobrazí v seznamu místních názv pop. názv ulic (pi zadávání místa pop. ulice). Výmaz zadaných znak Pro výmaz omylem zadaného znaku, 1 ü stisknte 4tlacítko & nebo tlacítko ESC,. Znacka pro zadávání znak se posune o jedno místo doleva. Automatické doplnní názvu se vymaze. Pokyny: Delsím stisknutím 4 tlacítka & budou vymazány veskeré znaky. Delsím stisknutím tlacítka ESC, se dostanete zpt do základního menu navigace. Listování v seznamech a pevzetí polozek ze seznam Protoze je pocet znak na displeji omezen, jsou seznamy rozdleny na nkolik stránek. Seznamy jsou oznaceny na pravé stran sipkami. Pokud je vidt pouze sipku smrem dol, mzete listovat pouze dol, pokud je vidt pouze sipka nahoru, mzete listovat pouze nahoru. 1 ü 2 Pro listování v seznamech otácejte knoflíkem menu ) doleva nebo doprava. Zobrazení dalsí nebo pedchozí polozky v seznamu. Stisknte tlacítko OK * po pevzetí polozek ze seznam (nap. jako cílové místo). Zadání cíle - zem Pi prvním zadávání cíle budete pozádáni o zvolení zem. V normálním pípad to bude zem, ve které práv jste. 1 ü 2 ü Oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu ZADAT CIL a potom bod menu STAT. Zobrazí se seznam pro volbu zemí. Otácejte knoflíkem menu ), az se zobrazí pozadovaná zem a stisknte tlacítko OK *. Objeví se menu zadávání cíle. Pokyn: Zvolená cílová zem zstává ulozena v pamti tak dlouho, dokud nezvolíte jinou zemi, nevlozíte nové CD nebo dokud se kompletn nevypne TravelPilot 72 hodin po posledním vypnutí. Zadání cíle - msto Pokud chcete jet do cíle v urcitém míst, musíte toto místo nejprve urcit. To se provede bu to zadáním názvu místa nebo zadáním postovního smrovacího císla. Plusový bod: Zadání postovního smrovacího císla má výhodu v tom, ze se jednoznacn urcí píslusné cílové místo. Pokyn: Postovní smrovací císlo piazené postovní pihrádce nelze pouzít pro zadávání cíle. V mensích osadách mze být postovní smrovací císlo za urcitých okolností platné pro nkolik osad. Potom musíte po zadání postovního smrovacího císla zvolit píslusné místo. Normáln vsak stací zvolit pocátecní písmeno pozadovaného místa. Toto místo se potom zobrazí na displeji vedle postovního smrovacího císla. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 27 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 28 Pokyn: Zadávání cíl pes postovní smrovací císla je mozné pouze tehdy, pokud jsou píslusná data k dispozici na navigacním CD-ROM. 1 ü Oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu ZADAT CIL a potom bod menu MESTO. Vyvolá se ádek pro zadávání textu názvu msta a zobrazí se naposledy zadávané msto. Plusový bod: Jako cíl je vám nabídnuto naposledy zadávané msto, toto msto mzete zvolit delsím stisknutím tlacítka OK * nebo stisknutím 3tlacítka '. U TravelPilot je v pamti ulozeno 20 posledních mst. Pokud zadáte jako první písmeno pocátecní písmeno jednoho z 20 mst, zobrazí se píslusné msto na displeji. Pokud nedojde k nalezení msta, zobrazí se první vhodný záznam ze seznamu mst. 2 3 ü 4 ü Zadejte název místa do ádku pro zadávání text.

9 (K tomu si pectte odstavec,,zadávání cíl pomocí ádku pro zadávání text"). Pepnte do seznamu. Název se zobrazí ve výpisu cílových míst. Pro pevzetí msta jako cíl zvolte pozadované msto a stisknte tlacítko OK *. Msto se pevezme jako cíl. Pokyn: Pokud se zvolené místo vyskytuje vícekrát, objeví se dalsí menu (urcení okresu) s ádkou pro zadání textu. Zadejte dalsí písmena, aby bylo mozné pesn urcit pozadované místo. Jako orientacní pomcka se zobrazuje vzdálenost vzdusnou carou a smr k cíli. Toto odpadá, pokud se msto volí zadáním postovního smrovacího císla. Kdyz zvolíte msto, budete dále vedeni pi zadávání cíle. Nyní mzete zvolit mezi MIMORADNY: Mzete zvolit ze seznamu speciálních cíl z rubrik jako nap. nádrazí, nákupní centra atd. ve zvoleném mst. Pro získání dalsích informací o zadávání speciálních cíl si pectte odstavec,,zadávání cíle speciální cíle". ULICE: Zadávání cílové ulice. V závislosti na datech ulozených na navigacním CD závisí to, zda bude mozné zvolit jako cíl ulici. CENTRUM: Volba centra místa nebo msta jako cíl. Pokyn: Pokud k nkterým bodm nejsou k dispozici zádná data, nebude tento bod zobrazen. Zadání cíle speciální cíl v cílovém míst Jako speciální cíl mzete v cílovém míst pímo zvolit nap. restaurace, parkovist, hotely atd. Pedpokladem k tomu je, ze jste pedtím urcili cílové místo. 1 ü 2 ü 3 4 ü 5 Oznacte a potvr te bod menu MIMORADNY. Zobrazí se seznam rubrik speciálních cíl. Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Vyvolá se ádek pro zadávání text k zadání speciálního cíle. Zadejte název speciálního cíle, jak jste zvyklí ze zadávání cíle. Pepnte do seznamu. Zobrazí se abecedn setídné speciální cíle, které jsou zde k dispozici. Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný speciální cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte si odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 29 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 30 Zadání cíle ulice, císlo domu a kizovatka ü Oznacte a potvr te bod menu ULICE. Zadejte název ulice do ádku pro zadávání text. (K tomu si pectte odstavec,,zadávání cíl pomocí ádku pro zadávání text"). Pepnte do seznamu. Název ulice se zobrazí v seznamu názvu ulic. Plusový bod: Aby se usnadnilo vyhledávání, mohou být delsí názvy ulic ulozeny nkolikrát, nap.: RAABE-WEG, WILHELM- a WILHELM-RAABE-WEG. 4 Oznacte a potvr te bod pozadovaný název ulice. Pokyn: Pokud se název ulice vyskytuje v cílovém mst vícekrát, vyvolá se k pesnému urcení ulice podmenu pro zadání postovního smrovacího císla pop. názvu ctvrti. Po zvolení ulice mzete volit mezi následujícími volbami. DOMOVNI CIslo: Zadání cíle mzete rozsíit o zadání císla domu nebo císla bloku dom. KRIZOVATKA: Pro pesné urcení cíle mzete pídavn zvolit kizovatku se zvolenou silnicí. Pokyn: Pokud provádíte nové zadání cíle bez vlozeného navigacního CD-ROM (funkce koridoru), nelze volit císlo domu a kizovatku. DALE: Zadávání cíle je ukonceno a mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Pokyn: Pokud k nkterým bodm nejsou k dispozici zádná data, nebude tento bod nabídnut. Císlo domu U pístroje TravelPilot mzete voln zadávat císlo domu do ádky zadání. Pokud zadané císlo domu nesouhlasí s databází na CD, zobrazí se seznam císel dom, která jsou k dispozici. 1 ü 2 Oznacte a potvr te pozadované císlo domu nebo bloku. Zobrazí se zvolený cíl. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte si odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. Kizovatka Pokud zvolíte bod menu KRIZOVATKA, objeví se seznam kizovatek, které jsou v cílové ulici k dispozici. Pokyn: Pokud se kizovatka vyskytuje dvakrát, bude pídavn jest zobrazena svtová strana. 1 ü 2 Oznacte a potvr te v seznamu pozadovanou kizovatku. Zobrazí se zvolený cíl. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 31 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 32 Zadání cíle - centrum Pokud po zadání msta zvolíte bod menu CENTRUM, zobrazí se ádek pro zadávání text ke zvolení centra mstské cásti.

10 1 ü Zadejte pomocí ádku pro zadávání text píslusné centrum. Centra mstských cástí jsou zobrazována podle pokroku pi zadávání dat. Pokyn: Pokud bylo místo zvoleno zadáním postovního smrovacího císla, nabídnou se k výbru pouze ta centra mstských cástí, které mají vztah k píslusnému postovnímu smrovacímu císlu. 2 3 Pepnte do seznamu a zvolte zde pozadované centrum mstské cásti a potom prove te potvrzení. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. Zadání cíle mimoádné cíle Tato funkce umozuje volbu mimoádných cíl nap. dálnicní výjezdy, parkovací domy, cerpací stanice, restaurace atd. Existují rzné moznosti pro volbu mimoádných cíl: Nadregionální cíle mimoádné cíle jako hranicní pechody atd. Okolí pozice mimoádné cíle v okolí aktuální polohy vozidla. Okolí cíle mimoádné cíle nacházející se v okolí naposledy aktivovaného cíle. Nadregionální cíle Jako mimoádné cíl mzete zvolit z celé oblasti pouzitého navigacního CD nap. dálnicní pípojky, dálnicní servisy, letist atd. K tomu musíte znát pouze název pozadovaného cíle. 1 ü 2 ü 3 ü 4 ü Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT C L. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu NARODNI MImoádný cíl. Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se abecedn setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te mimoádný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 33 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 34 Okolí aktuální pozice Mzete volit mimoádné cíle v okolí aktuální pozice vaseho vozidla. Pokyn: Tento bod menu je nabídnut pouze tehdy, kdyz je k dispozici poloha vozidla. 1 ü 2 ü 3 ü Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT CIL. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu OKOLI STANovist. Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Pokyn: Výbr rubrik je závislý na datech na navigacním CD-ROM. 4 ü Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se podle vzdálenosti od stanovist setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Okolí cíle Mimoádné cíle v okolí cíle se vzdy vztahují na naposledy aktivní cíl. 1 ü 2 ü 3 Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT CIL. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu OKOLI CILE. Pokyn: Tento bod menu je nabídnut pouze tehdy, kdyz je k dispozici cíl. ü Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Pokyn: Výbr rubrik je závislý na datech na navigacním CD-ROM. 4 ü Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se podle vzdálenosti od cíle setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 35 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 36 Zadání cíle posledních 10 cíl TravelPilot automaticky ukládá 10 posledních cíl, ke kterým byly vypocteny trasy. Tyto cíle si mzete v pípad poteby pímo vyvolat. Pokud je pam plná, bude pi výpoctu nové trasy z pamti vymazán nejstarsí cíl. Pro vyvolání jednoho z posledních 10 cíl, oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu POSLED 10. Zvolte a potvr te pozadovaný cíl a potvr te jej. Trasa bude vypoctena a zahájí se navádní na cíl.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pokyn: Pokud se v mechanice CD nenachází disk, tak budete pípadn pozádání o vlození navigacního CD-ROM. Zadávání cíle - z pamti cíl Cíle, které casto pouzíváte, si mzete ulozit do pamti cíl a odtud je mozné cíle vyvolat pro nové navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro navigaci jsou k dispozici ctyi sady pedvoleb (N1, N2, N3 a N4). V kazdé sad pedvoleb lze ulozit sest cíl. Pro vyvolání cíle z pamti cíl, 1 ü 2 3 ü 4 ü stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace a naposledy aktivní sada pedvoleb. Stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb. Stisknte jedno z tlacítek 1-6 -, na které má být pozadovaný cíl ulozen. Na displeji se zobrazí cíl, který se ulozil na zvolené tlacítko. Pokud chcete pevzít cíl pro navádní na cíl, stisknte tlacítko OK *. Zahájí se navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Pokyn: Pokud se v mechanice CD nenachází disk, tak budete pípadn pozádání o vlození navigacního CD-ROM. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 37 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 38 Pam cíl Do pamti cíl si mzete ulozit cíle pro navádní na cíl v pozdjsím okamziku. Krom toho mzete nastavit aktuální stanovist jako znacku pozice a pozdji ji vyvolat jako cíl z pamti. Nastavení znacky stanovist je mozné provádt i bhem navádní na cíl. Pro ukládání cíl je k dispozici celkem 24 pam ových pedvoleb, sest v kazdé sad pedvoleb pro navigaci. Ulození nového cíle do pamti cíl Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. 1 2 ü Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete cíl ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb N1, N2, N3 nebo N4. Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má cíl ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Kdyz se cíl ulozí do pamti, tak uslysíte potvrzovací tón. Ulození aktivního cíle do pamti cíl Do pamti cíl mzete ulozit práv aktivní cíl pi navádní na cíl. 1 ü 2 3 ü Stisknte dvakrát tlacítko Zobrazí se aktuální cíl. Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete cíl ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb (N1, N2, N3 alebo N4). Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má cíl ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Kdyz se cíl ulozí do pamti, tak uslysíte potvrzovací tón. Potom se znovu vyvolá indikace pro navádní na cíl. +. Ulození aktuálního stanovist jako cíl Máte moznost ulozit jako cíl do pamti cíl aktuální stanovist vaseho vozidla. Tato funkce má význam, kdyz bhem jízdy jedete kolem zajímavého místa, které chcete pozdji navstívit. Pokyn: Aby bylo mozné ulozit jako stanovist pozici vozidla, musí být v mechanice vlozeno navigacní CD. Pro ulození aktuálního stanovist jako cíl, 1 2 stisknte tlacítko NAV S. Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete stanovist ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb (N1, N2, N3 nebo N4). 3 ü 4 ü Stisknte tlacítko +. Zobrazí se aktuální stanovist. Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má stanovist ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Stanovist se ulozí do pamti cíl. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 39 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 40 Navádní na cíl Zahájení navádní na cíl Kdyz zadáte cíl, zobrazí se cílová adresa na displeji. Pokud chcete zahájit navádní na cíl k tomuto cíli, 1 stisknte tlacítko OK *. Výpocet trasy Po zahájení navádní na cíl bude na cca. 5 sekund zobrazen na displeji varovný pokyn. Potom systém zacne vypocítávat trasu. Plusový bod: Bhem výpoctu trasy bude trasa kompletn zavedena do pamti navigace. Tím je po zavedení dat dána moznost vyjmout navigacní CD z mechaniky a pouzívat mechaniku pro reprodukci zvukových CD. Nachází-li se vozidlo na digitalizované silnici, zahájí se po ukoncení výpoctu trasy navádní na cíl pomocí akustických a optických doporucení pro jízdu. Pokyn: V následujících pípadech se bhem navádní na cíl objeví na displeji symbol vtrné rzice: Vozidlo se nachází na nedigitalizované silnici. TravelPilot nedokáze vypocítat trasu ke zvolenému cíli. Opustili jste na navigacním CD ulozenou oblast pop. v pamti ulozený koridor. V tomto pípad je te podle symbolu vtrné rzice. Kdyz se opt ocitnete na digitalizované silnici, zahájí se opt akustické a optické pokyny pro navádní na cíl. Plusový bod: Pokud se odchýlíte od doporucené trasy, vypocte systém automaticky novou trasu z aktuální pozice vozidla ke stávajícímu cíli. Budete pípadn pozádáni o vlození navigacního CD. Pokyny pro jízdu Ve stední cásti displeje jsou indikována optická doporucení pro jízdu. Pi pímé jízd je pod doporucením pro jízdu zobrazen název práv projízdné ulice.

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566

Vaše uživatelský manuál MIO MOOV 500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4256566 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO MOOV 500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO MOOV 500 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více