Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: $ Tlacítko CD C Aktivuje rezim CD-pehrávace pop. CD-mnice. % Displej & Tlacítko Autorádio/CD-pehrávac: Ladní smrem k nizsím kmitoctm/ vyhledávání následující/pedchozí skladby. Navigace: Výmaz zadaného znaku. ' Tlacítko Autorádio/CD-pehrávac: Ladní smrem k nizsím kmitoctm/ vyhledávání následující/pedchozí skladby. Navigace: Skok do výbrového seznamu. ( Tlacítko pro otevení odnímatelného a výklopného ovládacího dílu a pro vyjmutí CD. ) Knoflík menu (SELECK) Volba menu a znak Autorádio: Rucní vyladní vysílac * Tlacítko OK Krátké stisknutí: Potvrzení polozek menu Delsí stisknutí: Start funkce Scan. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO Autorádio: Vyvolání menu pro volbu vlnových rozsah CD-mnic: Vyvolání výbrového menu CD + Tlacítko Aktivní navádní na cíl Krátké stisknutí: Zobrazí se aktuální stanovist a je opakován poslední hlasový výstup. se zobrazí polozky výpisu., Tlacítko ESC Opustní menu. Výmaz znak pi zadávání cíle. Perusení navádní na cíl. 5 RPT: Opakování skladby v rezimu CD-pehrávace.. Tlacítko TRAF Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí pipravenosti pro dopravní hlásení. Delsí stisknutí: Prohlédnutí TMC-hlásení. 0 Tlacítko MENU Krátké stisknutí: Vyvolání menu nastavení. Delsí stisknutí: Vyvolání menu instalace. CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 3 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 4 Vázená zákaznice, vázený zákazníku, gratulujeme vám k zakoupení pístroje TravelPilot. Mzete si být jisti, ze jste se pi zakoupení pístroje rozhodli správn. TravelPilot je autorádio s navigacním systémem ve velikosti bzného autorádia, nabízí vsak jest nco navíc! Napíklad funkci koridoru a okolí, které vám umozují poslouchat zvuková CD i bhem navigace. TravelPilot je spolehlivým cestovním navigátorem s jednoduchou obsluhou a dokáze vás v doprav pesn navádt na vás pozadovaný cíl. Tento návod vás povede krok za krokem funkcemi TravelPilot a zodpoví nejcastji kladené otázky. Dalsí informace k pouzití tohoto návodu naleznete v odstavci,,pokyny k pouzití tohoto návodu". Pokud máte dalsí otázky nebo podnty k TravelPilot, mzete kdykoliv zavolat nasi telefonní Hotline nebo mzete kontaktovat svého prodejce. Telefonní císla mezinárodní telefonní-hotline naleznete na konci tohoto návodu. Záruka Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Pro pístroje zakoupené mimo území Evropské únie platí zárucní podmínky, které byly stanoveny nasimi píslusnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Zárucní podmínky si mzete pecíst v zárucním list, který je soucástí balení vaseho výrobku. Informace o rucení I pes trvalý technický vývoj mze dojít v jednotlivých pípadech na základ neodborné obsluhy, zmn dopravních pedpis, staveb, dopravních komplikací, omyl nebo chybjících informací na datovém nosici nebo vseobecných chyb pocítace a lokalizace k nesprávnému nebo neoptimálnímu navádní na cíl navigacním zaízením. Blaupunkt nepebírá jakékoliv rucení a neposkytuje zádné náhrady za skody nebo jiné nevýhody vzniklé z tchto dvod. Zkrácený návod pro navigaci Stisknte jednou tlacítko NAV S, pokud se chcete dostat z rezimu autorádia nebo CDmnice (volitelný doplnk) do základního menu navigace. Zvolte knoflíkem menu ) bod menu ZADAT CIL. a stisknte tlacítko OK * pro zadání nového cíle. Nejprve budete pozádáni o zvolení cílové zem. Potvr te vasi volbu stisknutím tlacítka OK *. Potvr te nyní oznacený bod menu MESTO stisknutím tlacítka OK *. Zvolte v textové ádce zadání knoflíkem menu ) první písmeno pozadovaného místa nebo první císlici postovního smrovacího císla. Stisknte tlacítko OK * pro pevzetí písmene nebo císlice. Zvolte dalsí znak knoflíkem menu ). Pro usnadnní zadání jsou pro zadání nabízeny pouze znaky, které jsou mozné na základ dosavadního zadání (inteligentní zadávání v ádce zadání). Pokud TravelPilot zjistí souhlas s místem ulozeným na CD, bude název automaticky doplnn. TravelPilot krom toho ukládá posledních 20 mst zadaných do navigace. To vám umozuje mimoádn rychlé vyhledávání casto pouzívaných cílových mst. Ve vtsin pípad postacuje pro zadání pozadovaného místa jen nkolik písmen. Pokud se název pozadovaného místa zobrazí v textové ádce zadání, tisknte tlacítko OK * déle nez 2 sekundy nebo stisknte tlacítko '. Zvolené místo se zobrazí ve výpisu cílových míst. Pokud chcete zvolit jiné místo ve výpisu cílových míst, mzete otácením knoflíku menu listovat v seznamu. Kdyz se zobrazí název pozadovaného místa, stisknte tlacítko OK *.

3 Pokud se zvolené místo vyskytuje vícekrát, objeví se dalsí menu (urcení okresu) s ádkou pro zadání textu. Zadejte dalsí písmena, aby bylo mozné pesn urcit pozadované místo. Kdyz se zobrazí pozadované místo, stisknte tlacítko OK *. Pokyn: Bhem zadávání mzete kdykoliv stisknutím tlacítka ' pejít do výbrového seznamu. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 5 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 6 Zvolte z následujícího výbru ULICE, CENTRUM nebo MIMORADNY. Ulice mzete volit pouze tehdy, pokud jsou na pouzitém navigacním CD k dispozici píslusná data. Pokud zvolíte ULICE, mzete v dalsím jest zvolit kizovatky nebo císlo domu. Pi zadávání názvu postupujte podle pokyn popsaných pro MESTO. Zvolte CENTRUM, pokud chcete být navedení pímo do centra místa. Pomocí MIMORADNY se mzete nechat navádt na cíle jako nap. nádrazí, dálnicní pípojky nebo pamtihodnosti. Kdyz ukoncíte zadávání cíle, objeví se na displeji KONTROLUJE SE CIL. Potom se cíl zobrazí na displeji. Pokyn: Nyní máte moznost ulozit cíl do pamti pomocí tlacítek Pro ulození do pamti je nutné tisknout tlacítko déle nez 2 sekundy. Aktivujte nyní navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Po ukoncení výpoctu trasy se zahájí navádní na cíl, krom toho se koridor trasy ulozí do pamti. Postup zavádní je indikován vyplováním segment v symbolu pro navigacní CD. Pokud jsou vyplnny vsechny segmenty, mzete vyjmout CD. Ve stední cásti displeje jsou indikována optická doporucení pro jízdu. Pi indikaci pokynu pro odbocení uvidíte vpravo vedle symbolu odbocení indikaci, která vám symbolicky znázoruje vzdálenost k dalsímu rozhodovacímu místu (nap. kizovatka). Krom toho je zobrazen název ulice, do které se má odbocit. Pi pímé jízd je pod doporucením pro jízdu zobrazen název práv projízdné ulice. Vpravo nahoe je zobrazena aktuální vzdálenost k cíli a vlevo nahoe je zobrazena pedpokládaná doba píjezdu do cíle. Nad doporucením pro jízdu je na displeji zobrazen aktuální zdroj zvukového signálu. V rezimu autorádia je zde zobrazen název stanice pop. její kmitocet, v rezimu CDmnice se zobrazí císlo skladby a CD. Bhem navádní na cíl mzete zvukové funkce ovládat tlacítky Bezpecnostní pokyny TravelPilot je koncipován pro pouzití v osobních vozidlech. Na navigacním CD nejsou ulozeny speciální informace, nap. omezení prjezdné výsky nebo max. pípustné zatízení vozovky, které jsou potebné pro navádní na cíl u nákladních vozidel a autobus. Vlození/vyjmutí CD Vlození nebo vyjmutí CD by se mlo z bezpecnostních dvod provádt pouze pi stojícím vozidle. Ovládací díl otevírejte pouze za úcelem vlození/vyjmutí CD. Po vlození/vyjmutí CD uzavete okamzit ovládací panel, aby se opt vytvoila provozní pipravenost pístroje jest ped zahájením jízdy. Jinak dojde po 30 sekundách k vypnutí pístroje. Obsluha bhem jízdy Pokud se nevnujete dopravní situaci, mzete zpsobit nehodu se závaznými následky. Dbejte prosím na následující body, aby se zamezilo odvracení pozornosti v dsledku obsluhy TravelPilot: Seznamte se ped zahájen&iamfortní funkce RDS (AF, REG).. 50 Zahájení provozu rádia Volba vlnového rozsahu/sady pedvoleb Vyladní vysílac Ulození vysílac Vyvolání pedvoleb Vzorkování pijímatelných vysílac (SCAN) Dopravní hlásení Rezim CD-pehrávace

4 Zahájenívání cíle na displeji píslusný pokyn. Pokyn: TravelPilot není konstruován pro vlastní vypalované navigacní CD-ROM (CD-R, CD-RW). Pokud vlozíte vlastní vypálené CD-ROM, AKTIVUJE". zobrazí se trvale text "NAVIGACE SE AKTIVUJE Omezení funkcního NAVIGACE rozsahu z dvodu pouzití tchto nosic dat nespadá do zárucních výkon. Pokyny pro osetení CD-ROM Pokud je CD-ROM znecistn, necistte jej kruhovými pohyby, ale pouze mkkým hadíkem bez vláken smrem z vnitku ven. Pi extrémním znecistní vám doporucujeme omýt CD v lázni s bzným prostedkem pro mytí nádobí. Také zde necistte CD kruhovými pohyby, ale z vnitní cásti smrem ven a potom nechejte CD oschnout. Krom toho vám doporucujeme manipulovat s CD jak z horní i dolní strany s maximální opatrností, protoze se v dsledku konstrukce nachází informacní vrstva pímo pod vrstvou potistné strany (strana s nálepkou). Jest nkolik poznámek, týkajících se otázek kvality ctení dat: Jakékoliv znecistní nebo poskození CD mze zpsobovat problémy se ctením. Závaznost problém se ctením závisí na stupni znecistní a mechanického poskození. Vtsí skrábance zpsobují,,chyby ctení (datové chyby)", které zpsobují peskakování CD nebo zastavení ctení dat. Proto je nutné manipulovat se vsemi CD s mimoádnou opatrností a uchovávat je pi skladování vzdy v ochranném pouzde. Pokyny k tomuto návodu Tento návod by vás ml seznámit s obsluhou a funkcemi vaseho TravelPilot a umoznit vám bezpecnou a úspsnou obsluhu vaseho pístroje.

5 Pectte si tento návod ped prvním uvedením vaseho TravelPilot do provozu a ulozte si jej pecliv ve vozidle. Pokyn: Dbejte na to, abyste ve vozidle neponechali také pas pístroje, který je pilozen k tomuto návodu. Abychom vám umoznili rychlé vyhledání informací, jsou v tomto návodu pouzity následující symboly pro oznacení jednotlivých krok: 1... Oznacuje manipulacní postupy, které musíte provést k dosazení cíle urcité cinnosti. ü Takto jsou oznaceny reakce pístroje, které musejí vzniknout po provedení urcité manipulace. Plusový bod: Zde jsou uvedeny pokyny a tipy pro obsluhu vaseho TravelPilot. Pokyn: Poadí a existence jednotlivých bod menu je cástecn závislá na vlozeném navigacním CD-ROM a mze se proto lisit od obrázk uvedených v tomto návodu. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 11 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 12 Odnímatelný ovládací díl Zabezpecení proti krádezi Vás pístroj je pro ochranu proti krádezi vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Flip-Release panel) a 4místným kódem pístroje. Bez tohoto ovládacího dílu je pístroj pro zlodje bezcenný. Chrate vás pístroj proti krádezi a pi kazdém opustní vozidla si vezmte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém míst. Konstrukcní provedení ovládacího dílu umozuje jednoduchou manipulaci s ovládacím dílem pi jeho odnímání/vkládání. Pokyny: Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pímému slunecnímu záení nebo jiným zdrojm tepla. Chrate ovládací díl v dodaném pouzde. Zamezte pímému doteku kontakt rukou s ovládacím dílem. V pípad poteby ocistte kontakty lihem navlhceným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu 1 ü 2 ü Stisknte tlacítko ( Ovládací díl se oteve smrem vped. Vytáhnte pímým smrem z drzáku. Po uvolnní ovládacího dílu z pístroje se pístroj po cca. 30 sekundách vypne. Veskerá aktuální nastavení zstanou ulozena v pamti. Vlozené CD zstává v pístroji. Pokyn: Vlozené CD se vysune a pokud se neodebere, tak se opt automaticky zasune. Nasazení ovládacího dílu 1 2 Zasute ovládací díl pímým smrem do drzáku v pístroji. Uzavete ovládací díl. Pokyn: Pi vkládání ovládacího dílu netlacte na displej. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 13 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 14 Zapnutí/vypnutí pístroje 1 ü Pro zapnutí vaseho TravelPilot stisknte tlacítko ". Pístroj zahájí reprodukci naposledy aktivního zdroje zvukového signálu s hlasitostí, která byla nastavena v okamziku vypnutí. Hlasitost po zapnutí mzete omezit na urcitou maximální hodnotu. Pokyn: V odstavci,,hlasitost po zapnutí, hlasitost navigace, hlasitost dopravních hlásení, hlasitost telefonních hovor a GALA" v kapitole,,setup základní nastavení" zjistíte, jak se omezí hlasitost pístroje po zapnutí. 1 Pro vypnutí pidrzte tlacítko " stisknuto déle nez 2 sekundy. Zapnutí/vypnutí spínacem zapalování. Pokud je pístroj TravelPilot správn pipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlacítkem ", bude zapínán pop. vypínán spínacem zapalování. TravelPilot vsak mzete provozovat také pi vypnutém spínaci zapalování. 1 Stisknte tlacítko ". 3 Po uplynutí jedné hodiny se pístroj automaticky vypne, aby se chránil akumulátor vozidla. Tento postup vsak mzete libovoln casto opakovat. Aktivací zapalování se zrusí casový limit. Pokyn: Aby byla zarucena bezchybná funkce a zamezilo se vysoké spoteb proudu, musí se TravelPilot pipojit na trvalý plus a na spínaný plus pes spínac zapalování. Rezim Standby po vypnutí je nastaven na 30 minut. Volba provozního rezimu Pro zvolení provozního rezimu navigace, 1 ü stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace nebo se zobrazí maska navádní na cíl, pokud je jiz aktivní navádní na cíl. stisknte tlacítko BAND #. V horní ádce displeje se zobrazí aktuální název pijímané stanice pop. její kmitocet, dále je zobrazena píslusná sada pedvoleb a pod ní obsazení tlacítek pedvoleb stanic. stisknte tlacítko CD C $. V horní ádce displeje se zobrazí CD pop. CDC. V dalsí ádce se zobrazuje císlo CD v CD-mnici, aktuální císlo skladby a doba reprodukce. Pro zvolení provozního rezimu autorádia, 1 ü Pro zvolení provozního rezimu CD-pehrávace nebo CD-mnice, 1 ü Volba a potvrzení bod menu Pravý knoflík menu ) s tlacítkem OK * je centrálním ovládacím prvkem TravelPilot. Pomocí nj mzete volit body menu, volit znaky pi jejich zadávání a provádt i potvrzovat nastavení. Volba bod menu a znak: Knoflíkem menu ) otácet vlevo nebo vpravo Potvrzení bod menu a volby: Stisknte tlacítko OK * ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 15 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 16 Nastavení hlasitosti Pro zvýsení hlasitosti systému, 1 1 ü otocte regulátorem hlasitosti! ve smru hodinových rucicek.

6 otocte regulátorem hlasitosti! proti smru hodinových rucicek. Bhem nastavování je nastavená hodnota znázornna v horní ádce displeje. Plusový bod: Bhem hlasového výstupu doporucení pro jízdu z navigace mzete regulátorem hlasitosti! nastavit hlasitost doporucení pro jízdu nezávisle na základní hlasitosti ostatních zdroj zvukového signálu. Nastavená hlasitost se automaticky ulozí do pamti. Okamzité ztlumení (Mute) Hlasitost mzete naráz snízit. 1 ü Stisknte krátce tlacítko " V horní ádce displeje se zobrazí MUTE. Plusový bod: Hlasový výstup doporucení pro jízdu z navigace není potlacen. Pro ukoncení okamzitého ztlumení, 1 stisknte znovu krátce tlacítko " nebo otocte regulátorem hlasitosti!. Pro snízení hlasitosti systému, Automatické pipojení telefonních hovor Pokud je mobilní telefon správn propojen s autorádiem, budou telefonní hovory reprodukovány pes reproduktory TravelPilot. Na displeji se zobrazí TELEFON. Pipojení telefonního hovoru se realizuje i tehdy, kdyz byl pedtím TravelPilot vypnut. TravelPilot se potom zapne na dobu telefonního hovoru. Hlasitost telefonních hovor mzete nastavit. 1 Otácejte regulátorem hlasitosti! pro nastavení pozadované hlasitosti. Plusový bod: Bhem telefonního hovoru mzete hlasitost mnit regulátorem! nezávisle na základní hlasitosti zdroje zvukového signálu. Pokyn: Pokud se zmní hlasitost bhem hovoru, zstává tato hodnota zachována do doby, nez se pístroj vypne. Potom se pi novém hovoru nastaví hlasitost po zapnutí. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 17 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 18 Displej Na displeji TravelPilot jsou zobrazeny veskeré informace navigace, nap. optická doporucení pro jízdu, menu a seznamy, jakoz i informace týkající se zdroj zvukových signál jako autorádio, CD-pehrávac a CD-mnic (volitelný doplnk). Jas a citelnost displeje mohou být optimáln nastaveny podle úhlu sledování ve vasem vozidle. K tomu úcelu si pectte odstavec,,jas displeje pro den/noc a nastavení kontrastu" v kapitole,,setup základní nastavení". Pokyn: Manipulujte s displejem setrn. Dotek spicatým pedmtem zpsobí poskrábání a poskodí krycí vrstvu. Displej cistte pouze hadíkem bez vláken navlhceným pípadn lihem pro cistní. Nepouzívejte pro cistní rozpoustdla jako terpentýn nebo benzín, protoze tyto prostedky leptají a poskozují povrch displeje. Zapínání zakódovaného pístroje po odpojení naptí akumulátoru Pokud zapínáte zakódovaný pístroj po odpojení a optném pipojení naptí akumulátoru, nap. po oprav vozidla, objeví se na displeji pozadavek na zadání kódu. Kódové císlo naleznete v pasu vaseho pístroje. Pas pístroje proto neodkládejte v aut! Pi zadávání kódových císel postupujte následujícím zpsobem: Stisknte pro zadání prvního místa kódového císla tlacítko 1 - tolikrát, az se první místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání druhého místa kódového císla tlacítko 2 - tolikrát, az se druhé místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání tetího místa kódového císla tlacítko 3 - tolikrát, az se tetí místo kódového císla zobrazí na displeji. Stisknte pro zadání ctvrtého místa kódového císla tlacítko 4 - tolikrát, az se ctvrté místo kódového císla zobrazí na displeji. pidrzte stisknuto tlacítko OK * déle nez 2 sekundy. Pístroj se zapne. Kdyz je kompletn zobrazeno kódové císlo, 5 ü Alternativn mzete také zadávat kódové císlo pomocí knoflíku menu ) a tlacítka OK * ü Otácejte knoflíkem menu ), az se píslusná císlice zobrazí na displeji. Stisknte tlacítko OK * pro oznacení dalsího místa kódového císla. Opakujte kroky 1 a 2 pro zbývající císlice kódového císla. pidrzte stisknuto tlacítko OK * déle nez 2 sekundy. Pístroj se zapne. Kdyz je kompletn zobrazeno kódové císlo, ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD- MNIC NASTAVENÍ DODATEK 19 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 20 Zadání chybného kódového císla Pokud omylem zadáte chybné kódové císlo a potvrdíte je, mzete zadání opakovat. Aby se zamezilo tomu, ze si zlodj zjistí kódové císlo opakovaným zkousením, bude pístroj po tetím chybném pokusu na jednu hodinu zablokován. Pro nový pokus musí zstat pístroj zapnutý spínacem zapalování po dobu jedné hodiny. Pokud se pístroj bhem této cekací doby odpojí od napájecího naptí, bude cekací cas vynulován a bude opt cinit jednu hodinu. Dotaz na kód mzete také deaktivovat. K tomu si pectte odstavec,,zapnutí/vypnutí kódování pístroje" v kapitole,,setup základní nastavení". Navigace Navigace u TravelPilot vám umozuje rychle a bezpecn najít cíle bez nárocného studia map. Pi aktivní navigaci budete navádni hlasovým výstupem.

7 Vcas vám budou oznámeny body, ve kterých musíte nap. odbocit. Pídavn na displeji vidíte optická doporucení pro jízdu, aktuální vzdálenost k cíli a pedpokládaný cas píjezdu do cíle. Bezpecnost dopravy je nejvyssím zákonem. Pamatujte na to, ze aktuální ízení dopravy má vzdy pednost ped doporucením pro jízdu z navigace. Funkcní princip navigace Aktuální pozice vozidla je urcována pomocí signálu elektronického tachometru, gyroskopu (registruje zmnu smru jízdy vozidla) a pomocí signálu vysílaného satelity GPS (Global Positioning System). Navigacní systém porovnává data na digitalizované map a vypocítává jak aktuální pozici, tak trasu pro navádní na cíl. Vlození navigacního CD 1 ü 2 Stisknte tlacítko ( pro otevení ovládacího dílu. Ovládací panel se oteve smrem dopedu, a pípadn vlozené CD se vysune. Vyjmte pípadn vysunuté CD a opatrn vlozte do sachty pro CD navigacní CD potistnou stranou nahoru, az ucítíte odpor. Od tohoto okamziku bude CD automaticky vtazeno do pístroje. Pokyn: Pokud CD nevyjmete, bude po cca. 10 sekundách znovu automaticky vtazeno. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 21 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 22 Download navigacního softwaru Navigacní software bude automaticky zaveden z CD do pamti a zde zstává dokud se pístroj neodpojí od provozního naptí nebo zde zstává 72 hodin po posledním vypnutí pístroje (napájecí naptí pro pam v pístroji se odpojí, aby byl seten akumulátor vozidla). Download se provede také tehdy, kdyz nesouhlasí navigacní software v pístroji se softwarem na CD. Pokyn: Zavádní softwaru je indikováno na displeji a nemlo by se perusovat. Koridorová funkce Koridorová funkce slouzí pro navigování bez datového nosice. Po zahájení výpoctu trasy budou data potebná pro navádní na trase zavedena do pamti TravelPilot. Po zavedení dat mzete vyjmout navigacní CD z mechaniky a do mechaniky mzete vlozit zvukové CD. Proces zavádní dat do pamti je ukoncen, kdyz se rozsvítí vsechny segmenty v symbolu navigacního CD. Funkce okolí Funkce okolí umozuje zadávat cíle v okolí, v rámci oblasti ulozené v pamti, i bez vlozeného nosice dat. Pro tyto úcely se vzdy zavede cást navigacních dat v závislosti na pozici vozidla z CD-ROM do pamti navigace. Navigace pak má pi zadávání cíl pístup k datm ulozeným v pamti. Rozsah dat v pamti závisí na aktuální provozní situaci. Pokyn: Pokud je po zavedení koridoru jest k dispozici místo v pamti, vyuzije se pro funkce okolí. Zavedení dat je indikováno vpravo dole na displeji symbolem CD, i kdyz práv není aktivní navádní na cíl. Pokud musí pístroj zavést nová data z CD, budete v urcitých situacích pozádáni o vlození navigacního CD. Pokud bhem aktivního navádní na cíl nevlozíte navigacní CD i pes jeho pozadavek, objeví se na displeji symbol vtrné rzice. Pokyny: Pokud je aktivní navádní na cíl v koridoru ulozeném v pamti a vlozíte CD-ROM s jiným navigacním softwarem nez byl zaveden do pamti, budete dotázáni, zda se má tento software zavést do pístroje. Pokud se bude provádt download, bude peruseno navádní na cíl. Kdyz download odmítnete, objeví se po opustní koridoru na displeji vtrná rzice. Zahájení navigace 1 ü Stisknte pi zapnutém pístroji tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. POSLED. 10: Vyvolání posledních 10 cíl ZADAT CIL: Zadání cíle pomocí adresy V základním menu navigace máte pro volbu cíl k dispozici následující moznosti: Navigace má podobn jako v rezimu autorádia také k dispozici nkolik sad pedvoleb (N1, N2, N3 a N4). V kazdé sad pedvoleb mzete pomocí tlacítek ulozit sest cíl. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 23 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 24 Pro pepínání mezi sadami pedvoleb navigace, 1 stisknte tlacítko NAV S tolikrát, az se pozadovaná sada pedvoleb zobrazí v horní ádce displeje. Aby bylo mozné zahájit navádní na cíl pomocí navigace, musí být v TravelPilot vlozeno navigacní CD nebo musejí být potebná data k dispozici v pamti pístroje a musí být zadán cíl. Zadání cíle Zadání cíle lze provést z pamti cíl, zadáním místa pop. postovního smrovacího císla, centra, ulice, kizovatky, císla domu nebo výbrem ze speciálních cíl (nap. dálnicní pípojky, nádrazí, hotely, nákupní centra atd.). Pídavn lze zvolit pozadovanou zemi. Po aktivaci navigace tlacítkem NAV S se zobrazí základní menu navigace. Cíle Mozné cíle jsou: Posledních 10 cíl, centrum místa nebo mstská cást u vtsích mst, ulice, kizovatka dvou nebo více ulic, císlo domu nebo císlo bloku dom, speciální cíle, jako nap. nádrazí, letist, cerpací stanice a jiná veejná zaízení, cíle z pamti cíl. Zadání cíle pomocí textové ádky ádek pro zadávání text slouzí nap.

8 pro zadávání názv mst a ulic do navigace. ádek pro zadávání text má inteligentní funkci doplování text, tzn. pro dalsí zadávání jsou nabízeny pouze ty znaky, které mohou logicky následovat za jiz zadanými znaky. Píklad: Pokud zadáváte název ulice a v cílovém míst nezacíná zádná ulice písmenem A, nebude znak A zobrazen. Pokud zadáte jako první písmeno B, tak rovnz nebude jako druhé písmeno zobrazeno písmeno C, protoze v cílovém míst není zádná ulice zacínající kombinací písmen BC. Pokud doposud zadané znaky pipoustjí jednoznacné piazení, bude zadání automaticky doplnno. Proto vtsinou postacuje zadat nkolik písmen z názvu msta nebo ulice. Píklad: Pokud v Nmecku zadáte YO pro dv první písmena názvu místa, bude automaticky doplnno RCKGEBIET, protoze v Nmecku neexistuje zádné jiné mozné doplnní pro seznam míst na CD. Volba znak Kdyz se zobrazí ádek pro zadávání text, objeví se první mozné znaky. Postupujte nyní následujícím zpsobem: 1 Oznacte první znak. Plusový bod: Pro lepsí zobrazení je oznacený znak znázornn inverzn a se zvtsením. 2 3 ü Potvr te vasi volbu stisknutím tlacítka OK *. Zvolte dalsí znak a potvr te jeho volbu opt stisknutím tlacítka OK *. Pokud zadané znaky umozují automatické doplnní, bude název automaticky doplnn. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 25 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK ü Opakujte kroky 1-3, az se pozadovaný název zobrazí v ádce pro zadávání text. 3tlacítko '. Pokud chcete název pevzít, pidrzte déle stisknuto tlacítko OK * nebo stisknte Zadaný název se zobrazí v seznamu místních názv pop. názv ulic (pi zadávání místa pop. ulice). Výmaz zadaných znak Pro výmaz omylem zadaného znaku, 1 ü stisknte 4tlacítko & nebo tlacítko ESC,. Znacka pro zadávání znak se posune o jedno místo doleva. Automatické doplnní názvu se vymaze. Pokyny: Delsím stisknutím 4 tlacítka & budou vymazány veskeré znaky. Delsím stisknutím tlacítka ESC, se dostanete zpt do základního menu navigace. Listování v seznamech a pevzetí polozek ze seznam Protoze je pocet znak na displeji omezen, jsou seznamy rozdleny na nkolik stránek. Seznamy jsou oznaceny na pravé stran sipkami. Pokud je vidt pouze sipku smrem dol, mzete listovat pouze dol, pokud je vidt pouze sipka nahoru, mzete listovat pouze nahoru. 1 ü 2 Pro listování v seznamech otácejte knoflíkem menu ) doleva nebo doprava. Zobrazení dalsí nebo pedchozí polozky v seznamu. Stisknte tlacítko OK * po pevzetí polozek ze seznam (nap. jako cílové místo). Zadání cíle - zem Pi prvním zadávání cíle budete pozádáni o zvolení zem. V normálním pípad to bude zem, ve které práv jste. 1 ü 2 ü Oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu ZADAT CIL a potom bod menu STAT. Zobrazí se seznam pro volbu zemí. Otácejte knoflíkem menu ), az se zobrazí pozadovaná zem a stisknte tlacítko OK *. Objeví se menu zadávání cíle. Pokyn: Zvolená cílová zem zstává ulozena v pamti tak dlouho, dokud nezvolíte jinou zemi, nevlozíte nové CD nebo dokud se kompletn nevypne TravelPilot 72 hodin po posledním vypnutí. Zadání cíle - msto Pokud chcete jet do cíle v urcitém míst, musíte toto místo nejprve urcit. To se provede bu to zadáním názvu místa nebo zadáním postovního smrovacího císla. Plusový bod: Zadání postovního smrovacího císla má výhodu v tom, ze se jednoznacn urcí píslusné cílové místo. Pokyn: Postovní smrovací císlo piazené postovní pihrádce nelze pouzít pro zadávání cíle. V mensích osadách mze být postovní smrovací císlo za urcitých okolností platné pro nkolik osad. Potom musíte po zadání postovního smrovacího císla zvolit píslusné místo. Normáln vsak stací zvolit pocátecní písmeno pozadovaného místa. Toto místo se potom zobrazí na displeji vedle postovního smrovacího císla. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 27 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 28 Pokyn: Zadávání cíl pes postovní smrovací císla je mozné pouze tehdy, pokud jsou píslusná data k dispozici na navigacním CD-ROM. 1 ü Oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu ZADAT CIL a potom bod menu MESTO. Vyvolá se ádek pro zadávání textu názvu msta a zobrazí se naposledy zadávané msto. Plusový bod: Jako cíl je vám nabídnuto naposledy zadávané msto, toto msto mzete zvolit delsím stisknutím tlacítka OK * nebo stisknutím 3tlacítka '. U TravelPilot je v pamti ulozeno 20 posledních mst. Pokud zadáte jako první písmeno pocátecní písmeno jednoho z 20 mst, zobrazí se píslusné msto na displeji. Pokud nedojde k nalezení msta, zobrazí se první vhodný záznam ze seznamu mst. 2 3 ü 4 ü Zadejte název místa do ádku pro zadávání text.

9 (K tomu si pectte odstavec,,zadávání cíl pomocí ádku pro zadávání text"). Pepnte do seznamu. Název se zobrazí ve výpisu cílových míst. Pro pevzetí msta jako cíl zvolte pozadované msto a stisknte tlacítko OK *. Msto se pevezme jako cíl. Pokyn: Pokud se zvolené místo vyskytuje vícekrát, objeví se dalsí menu (urcení okresu) s ádkou pro zadání textu. Zadejte dalsí písmena, aby bylo mozné pesn urcit pozadované místo. Jako orientacní pomcka se zobrazuje vzdálenost vzdusnou carou a smr k cíli. Toto odpadá, pokud se msto volí zadáním postovního smrovacího císla. Kdyz zvolíte msto, budete dále vedeni pi zadávání cíle. Nyní mzete zvolit mezi MIMORADNY: Mzete zvolit ze seznamu speciálních cíl z rubrik jako nap. nádrazí, nákupní centra atd. ve zvoleném mst. Pro získání dalsích informací o zadávání speciálních cíl si pectte odstavec,,zadávání cíle speciální cíle". ULICE: Zadávání cílové ulice. V závislosti na datech ulozených na navigacním CD závisí to, zda bude mozné zvolit jako cíl ulici. CENTRUM: Volba centra místa nebo msta jako cíl. Pokyn: Pokud k nkterým bodm nejsou k dispozici zádná data, nebude tento bod zobrazen. Zadání cíle speciální cíl v cílovém míst Jako speciální cíl mzete v cílovém míst pímo zvolit nap. restaurace, parkovist, hotely atd. Pedpokladem k tomu je, ze jste pedtím urcili cílové místo. 1 ü 2 ü 3 4 ü 5 Oznacte a potvr te bod menu MIMORADNY. Zobrazí se seznam rubrik speciálních cíl. Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Vyvolá se ádek pro zadávání text k zadání speciálního cíle. Zadejte název speciálního cíle, jak jste zvyklí ze zadávání cíle. Pepnte do seznamu. Zobrazí se abecedn setídné speciální cíle, které jsou zde k dispozici. Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný speciální cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte si odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 29 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 30 Zadání cíle ulice, císlo domu a kizovatka ü Oznacte a potvr te bod menu ULICE. Zadejte název ulice do ádku pro zadávání text. (K tomu si pectte odstavec,,zadávání cíl pomocí ádku pro zadávání text"). Pepnte do seznamu. Název ulice se zobrazí v seznamu názvu ulic. Plusový bod: Aby se usnadnilo vyhledávání, mohou být delsí názvy ulic ulozeny nkolikrát, nap.: RAABE-WEG, WILHELM- a WILHELM-RAABE-WEG. 4 Oznacte a potvr te bod pozadovaný název ulice. Pokyn: Pokud se název ulice vyskytuje v cílovém mst vícekrát, vyvolá se k pesnému urcení ulice podmenu pro zadání postovního smrovacího císla pop. názvu ctvrti. Po zvolení ulice mzete volit mezi následujícími volbami. DOMOVNI CIslo: Zadání cíle mzete rozsíit o zadání císla domu nebo císla bloku dom. KRIZOVATKA: Pro pesné urcení cíle mzete pídavn zvolit kizovatku se zvolenou silnicí. Pokyn: Pokud provádíte nové zadání cíle bez vlozeného navigacního CD-ROM (funkce koridoru), nelze volit císlo domu a kizovatku. DALE: Zadávání cíle je ukonceno a mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Pokyn: Pokud k nkterým bodm nejsou k dispozici zádná data, nebude tento bod nabídnut. Císlo domu U pístroje TravelPilot mzete voln zadávat císlo domu do ádky zadání. Pokud zadané císlo domu nesouhlasí s databází na CD, zobrazí se seznam císel dom, která jsou k dispozici. 1 ü 2 Oznacte a potvr te pozadované císlo domu nebo bloku. Zobrazí se zvolený cíl. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte si odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. Kizovatka Pokud zvolíte bod menu KRIZOVATKA, objeví se seznam kizovatek, které jsou v cílové ulici k dispozici. Pokyn: Pokud se kizovatka vyskytuje dvakrát, bude pídavn jest zobrazena svtová strana. 1 ü 2 Oznacte a potvr te v seznamu pozadovanou kizovatku. Zobrazí se zvolený cíl. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 31 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 32 Zadání cíle - centrum Pokud po zadání msta zvolíte bod menu CENTRUM, zobrazí se ádek pro zadávání text ke zvolení centra mstské cásti.

10 1 ü Zadejte pomocí ádku pro zadávání text píslusné centrum. Centra mstských cástí jsou zobrazována podle pokroku pi zadávání dat. Pokyn: Pokud bylo místo zvoleno zadáním postovního smrovacího císla, nabídnou se k výbru pouze ta centra mstských cástí, které mají vztah k píslusnému postovnímu smrovacímu císlu. 2 3 Pepnte do seznamu a zvolte zde pozadované centrum mstské cásti a potom prove te potvrzení. Nyní mzete zahájit navádní na cíl stisknutím tlacítka OK *. Plusový bod: Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro pizpsobení trasy vasim pozadavkm, nap. bez dálnice, mzete jest stanovit volby pro trasu. Pectte si odstavec "Urcení voleb pro trasu" v této kapitole. Zadání cíle mimoádné cíle Tato funkce umozuje volbu mimoádných cíl nap. dálnicní výjezdy, parkovací domy, cerpací stanice, restaurace atd. Existují rzné moznosti pro volbu mimoádných cíl: Nadregionální cíle mimoádné cíle jako hranicní pechody atd. Okolí pozice mimoádné cíle v okolí aktuální polohy vozidla. Okolí cíle mimoádné cíle nacházející se v okolí naposledy aktivovaného cíle. Nadregionální cíle Jako mimoádné cíl mzete zvolit z celé oblasti pouzitého navigacního CD nap. dálnicní pípojky, dálnicní servisy, letist atd. K tomu musíte znát pouze název pozadovaného cíle. 1 ü 2 ü 3 ü 4 ü Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT C L. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu NARODNI MImoádný cíl. Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se abecedn setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te mimoádný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 33 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 34 Okolí aktuální pozice Mzete volit mimoádné cíle v okolí aktuální pozice vaseho vozidla. Pokyn: Tento bod menu je nabídnut pouze tehdy, kdyz je k dispozici poloha vozidla. 1 ü 2 ü 3 ü Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT CIL. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu OKOLI STANovist. Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Pokyn: Výbr rubrik je závislý na datech na navigacním CD-ROM. 4 ü Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se podle vzdálenosti od stanovist setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Okolí cíle Mimoádné cíle v okolí cíle se vzdy vztahují na naposledy aktivní cíl. 1 ü 2 ü 3 Stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace. Oznacte a potvr te bod menu ZADAT CIL. Objeví se menu zadávání cíle. Oznacte a potvr te bod menu OKOLI CILE. Pokyn: Tento bod menu je nabídnut pouze tehdy, kdyz je k dispozici cíl. ü Zobrazí se seznam rubrik mimoádných cíl. Pokyn: Výbr rubrik je závislý na datech na navigacním CD-ROM. 4 ü Zvolte a potvr te pozadovanou rubriku. Zobrazí se podle vzdálenosti od cíle setídné cíle, které jsou zde k dispozici. Pokyn: Pokud jsou cíle k dispozici, tak se vyvolá ádek pro zadávání textu. Zadejte pozadovaný název nebo pocátecní písmeno a potom vyvolejte výpis seznamu. 5 Zvolte a potvr te pozadovaný cíl. Kdyz zvolíte a potvrdíte pozadovaný mimoádný cíl, mzete zahájit navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 35 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 36 Zadání cíle posledních 10 cíl TravelPilot automaticky ukládá 10 posledních cíl, ke kterým byly vypocteny trasy. Tyto cíle si mzete v pípad poteby pímo vyvolat. Pokud je pam plná, bude pi výpoctu nové trasy z pamti vymazán nejstarsí cíl. Pro vyvolání jednoho z posledních 10 cíl, oznacte a potvr te v základním menu navigace bod menu POSLED 10. Zvolte a potvr te pozadovaný cíl a potvr te jej. Trasa bude vypoctena a zahájí se navádní na cíl.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pokyn: Pokud se v mechanice CD nenachází disk, tak budete pípadn pozádání o vlození navigacního CD-ROM. Zadávání cíle - z pamti cíl Cíle, které casto pouzíváte, si mzete ulozit do pamti cíl a odtud je mozné cíle vyvolat pro nové navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Pam cíl". Pro navigaci jsou k dispozici ctyi sady pedvoleb (N1, N2, N3 a N4). V kazdé sad pedvoleb lze ulozit sest cíl. Pro vyvolání cíle z pamti cíl, 1 ü 2 3 ü 4 ü stisknte tlacítko NAV S. Zobrazí se základní menu navigace a naposledy aktivní sada pedvoleb. Stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb. Stisknte jedno z tlacítek 1-6 -, na které má být pozadovaný cíl ulozen. Na displeji se zobrazí cíl, který se ulozil na zvolené tlacítko. Pokud chcete pevzít cíl pro navádní na cíl, stisknte tlacítko OK *. Zahájí se navádní na cíl. K tomu si pectte odstavec "Navádní na cíl". Pokyn: Pokud se v mechanice CD nenachází disk, tak budete pípadn pozádání o vlození navigacního CD-ROM. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 37 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 38 Pam cíl Do pamti cíl si mzete ulozit cíle pro navádní na cíl v pozdjsím okamziku. Krom toho mzete nastavit aktuální stanovist jako znacku pozice a pozdji ji vyvolat jako cíl z pamti. Nastavení znacky stanovist je mozné provádt i bhem navádní na cíl. Pro ukládání cíl je k dispozici celkem 24 pam ových pedvoleb, sest v kazdé sad pedvoleb pro navigaci. Ulození nového cíle do pamti cíl Po kompletním zadání cíle a ped zahájením navádní na cíl máte moznost ulozit si cíl do pamti cíl. 1 2 ü Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete cíl ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb N1, N2, N3 nebo N4. Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má cíl ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Kdyz se cíl ulozí do pamti, tak uslysíte potvrzovací tón. Ulození aktivního cíle do pamti cíl Do pamti cíl mzete ulozit práv aktivní cíl pi navádní na cíl. 1 ü 2 3 ü Stisknte dvakrát tlacítko Zobrazí se aktuální cíl. Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete cíl ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb (N1, N2, N3 alebo N4). Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má cíl ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Kdyz se cíl ulozí do pamti, tak uslysíte potvrzovací tón. Potom se znovu vyvolá indikace pro navádní na cíl. +. Ulození aktuálního stanovist jako cíl Máte moznost ulozit jako cíl do pamti cíl aktuální stanovist vaseho vozidla. Tato funkce má význam, kdyz bhem jízdy jedete kolem zajímavého místa, které chcete pozdji navstívit. Pokyn: Aby bylo mozné ulozit jako stanovist pozici vozidla, musí být v mechanice vlozeno navigacní CD. Pro ulození aktuálního stanovist jako cíl, 1 2 stisknte tlacítko NAV S. Zvolte sadu pedvoleb, do které chcete stanovist ulozit. K tomu stisknte tlacítko NAV S, az se na displeji zobrazí pozadovaná sada pedvoleb (N1, N2, N3 nebo N4). 3 ü 4 ü Stisknte tlacítko +. Zobrazí se aktuální stanovist. Pidrzte stisknuto tlacítko pedvolby 1-6 -, na které se má stanovist ulozit, po dobu delsí nez 2 sekundy. Stanovist se ulozí do pamti cíl. ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 39 ÚVOD NAVIGACE RÁDIO CD/MP3 CD-MNIC NASTAVENÍ DODATEK 40 Navádní na cíl Zahájení navádní na cíl Kdyz zadáte cíl, zobrazí se cílová adresa na displeji. Pokud chcete zahájit navádní na cíl k tomuto cíli, 1 stisknte tlacítko OK *. Výpocet trasy Po zahájení navádní na cíl bude na cca. 5 sekund zobrazen na displeji varovný pokyn. Potom systém zacne vypocítávat trasu. Plusový bod: Bhem výpoctu trasy bude trasa kompletn zavedena do pamti navigace. Tím je po zavedení dat dána moznost vyjmout navigacní CD z mechaniky a pouzívat mechaniku pro reprodukci zvukových CD. Nachází-li se vozidlo na digitalizované silnici, zahájí se po ukoncení výpoctu trasy navádní na cíl pomocí akustických a optických doporucení pro jízdu. Pokyn: V následujících pípadech se bhem navádní na cíl objeví na displeji symbol vtrné rzice: Vozidlo se nachází na nedigitalizované silnici. TravelPilot nedokáze vypocítat trasu ke zvolenému cíli. Opustili jste na navigacním CD ulozenou oblast pop. v pamti ulozený koridor. V tomto pípad je te podle symbolu vtrné rzice. Kdyz se opt ocitnete na digitalizované silnici, zahájí se opt akustické a optické pokyny pro navádní na cíl. Plusový bod: Pokud se odchýlíte od doporucené trasy, vypocte systém automaticky novou trasu z aktuální pozice vozidla ke stávajícímu cíli. Budete pípadn pozádáni o vlození navigacního CD. Pokyny pro jízdu Ve stední cásti displeje jsou indikována optická doporucení pro jízdu. Pi pímé jízd je pod doporucením pro jízdu zobrazen název práv projízdné ulice.

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305876

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze www.blaupunkt.com Popis pfiístroje 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlaãítko Krátké stisknutí: aktivuje funkci navigace a ãtyfii

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-S2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-S2 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA RADIONAVIGACNI SYSTEM DX

Vaše uživatelský manuál SKODA RADIONAVIGACNI SYSTEM DX Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA RADIONAVIGACNI SYSTEM DX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA RADIONAVIGACNI

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více