školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 5 3 Charakteristika školy 22 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Mediální výchova Volitelný předmět Volitelný předmět 228

4 PLACE HERE Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Datum Název RVP Délka studia v letech: 9 vzdělávací program Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy IČ REDIZO datum, podpis, razítko 2

5 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Název ŠVP Platnost Název RVP Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradice školy. Filozofií vzdělávacího programu je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Školní vzdělávací program v jednotlivých vyučovacích předmětech v konkrétních ročnících specifikuje očekávané kompetence a učivo vzdělávacích oborů do dílčích dovedností žáků s vymezením učiva. Tento ŠVP reaguje na změnu RVP, zejména zavedení povinného druhého cizího jazyka. Proto v přechodném období 2013/14 a 2014/15 může docházet k drobným změnám v učebním plánu. 1. Obecné cíle ŠVP Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Správně vyhodnotit nalezenou informaci Umět komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citové vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Plnohodnotně žít ve společnosti s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 2. Zaměření školy 1. Celkový rozvoj zdravé osobnosti žáka 2. Ekologická výchova 3. Uvědomění si nezbytnosti respektovat přírodní zákonitosti, jejichž jsme součástí 4. Aktivity směřující k šetrnému chování k přírodním systémům, preferování hierarchie životních hodnot založené na úctě k životu, na lásce k přírodě 5. Utváření takových postojů žáků k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi 3. Kompetence budoucnosti Nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale toho, kdo přečetl a naučil se věci užitečné Je třeba začít u toho, co budou žáci potřebovat pro život nabídnout minimální standart, škola pomůže každému dítěti stát se tím, k čemu má předpoklady Žáci se pohybují ve společenství vztahů prodchnutých vzájemnou spoluprací a zároveň přiměřeně vysokých nároků: život je práce, pro zahálku není místo Podporuje úzké spojení: život (škola, rodina, zájmy) budoucnost, touhu po celoživotním vzdělávání, ochotu učit se, zvládání cizích jazyků, schopnost využívat výpočetní techniku, dovednost zacházet s informacemi, čtení a chápání pracovních pokynů, manuální zručnost, ochotu pomoci mimo rámec pracovních povinností, logické myšlení, zájem o práci, adaptabilitu a flexibilitu, schopnost se rozhodnout, pracovat v týmu, řešit problémy, ochotu nést odpovědnost, zvládnutí stresových situací, tedy klademe důraz na vědomosti, dovednosti a postoje dobře uplatnitelné v praxi 4. Etika Vysoká inteligence či množství vědomostí neznamená mnoho, když se nespojí s morálkou Žák dostává dostatečnou nabídku podnětů pro zdravý sociální, emocionální a morální vývoj (v přirozené 3

6 Charakteristika ŠVP vrstevnické skupině), podporuje širokou škálu sociálních dovedností potřebných pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi (poznání je předpokladem tolerance), spolupráce je prostředkem sociálního učení, potlačujeme případný sociálně nežádoucí vliv společnosti Respektujeme individuální tempo zrání Jakékoli pokroky jsou přínosem Základní témata: Komunikace Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě samému Pozitivní přístup k druhým Tvořivost, iniciativa, ekonomické hodnoty Práce s city a pocity Empatie Asertivita Realita + fikce hodnotový systém Pomoc, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost Zdůrazňuje význam rodiny, věnujeme se výchově k rodinnému životu, úctě ke stáří Rozvíjíme morálně volní vlastnosti dětí, podporujeme kladné charakterové vlastnosti, vedeme k objektivnímu hodnocení Vyzdvihujeme hrdou historii našeho státu 5. Autonomie učitele Je třeba dát autonomii učiteli, aby mohl užívat metody, o kterých je přesvědčen, že u jeho žáků uspějí, aby mohl rozhodovat, jak a čím konkrétně naplnit rámcově daný obsah Jen svobodný učitel může ve spolupráci s ostatními vychovat samostatně myslící občany Posilujeme respekt žáků k dohodnutým pravidlům, vzájemné kooperativní vztahy Učitelé se trvale vzdělávají, informují, uvědomují si potřeby vzdělávacího procesu 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - vzdělávání žáků se zdravotními postiženími, se zdravotním a sociálním znevýhodněním - vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze zákona č. 561/2004 a z vyhl. Č. 73/2005 Sb. Speciální vzdělávací potřeby se týkají žáků: - se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, ) - se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé onemocnění, poruchy učení a chování, ) - se sociálním znevýhodněním (nízké sociálně kulturní postavení, sociálně patologické jevy, azylanti, ) - mimořádně nadaných Vzdělávání žáků s těmito potřebami uskutečňujeme na škole dormou individuální integrace do běžných tříd a formou skupinové péče, podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které vycházejí z ŠVP, jsou zpracovány na základě posudku poradenského zařízení (PPP) se souhlasem zákonných zástupců. Pro práci s těmito žáky je nutná spolupráce školy, žáků, rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci třídního učitele s ostatními vyučujícími a s výchovným poradcem. Zásady komunikace učitele s rodičem: - pravidelná setkání - ujasnění si pojmů - vytvoření klidné atmosféry - dostatek času - začít kladným hodnocením - hovořit konkrétně - citlivě poradit, nabídnout pomoc O zařazení zdravotně postiženého dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání sboru, zabezpečení kompenzačními a edukačními pomůckami, ) Zásady pro práci: - speciální péči zahájit včas - poskytnout nezbytné informace učitelům a spolužákům 4

7 Charakteristika ŠVP - dohodnout pravidla spolupráce všech - stanovit pravidla hodnocení, možnosti úlev - respektovat zvláštnosti žáků - vytvořit optimální prostředí včetně využívání speciálních pomůcek, metod a forem práce - dodržovat zásadu všestrannosti - dodržovat zásadu soustavnosti - klást reálné cíle - postupně zvyšovat nároky - hodnotit nejen výkon, ale i snahu - pracovat často a krátkodobě - odstranit rušivé vlivy - zajistit pravidelnou relaxaci Vzhledem k tomu, že sem patří mimo jiné i žáci z prostředí jazykově odlišného, hlavním problémem bývá nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Předpokladem pro úspěšnou práci s těmito dětmi je osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, zvyklostmi, tradicemi při zachování vlastní identity. Zásady pro práci: - respektovat zvláštnosti žáků - skupinová nebo individuální péče - specifické učebnice a pomůcky - odpovídající metody práce a hodnocení, hodnotit i snahu - nároky postupně zvyšovat, klást reálné cíle - pravidelná spolupráce s rodinou - příznivé klima pro celkové působení těchto dětí na škole Péčí o talenty se snažíme předcházet jejich odchodu na nižší gymnázia. Umožňujeme žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, učíme je využívat své specifické schopnosti. 7. Zařazení průřezových témat Všechna průřezová témata se prolínají různými předměty celou školní docházku. Realizují se převážně formou integrace obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Při jejich zařazování jsme dbali na to, aby každé z nich se výrazně uplatnilo minimálně dvakrát během devíti let školní docházky. Na zvážení vyučujících je, jak a která průřezová témata zařadí do učebních osnov svých vyučovacích předmětů navíc oproti školnímu vzdělávacímu programu. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 6. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 4. ročník ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ 9. ročník PSANÍ Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 9. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME 5. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK JAKO JEDINEC Fyzika 6. ročník LÁTKY A TĚLESA 5

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Přírodopis PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY BIOLOGIE ŽIVOČICHU OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE HUB 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 8. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU 9. ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 8. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Pracovní činnosti 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 2. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA Cizí jazyk 4. ročník ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ 9. ročník PSANÍ Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Přírodověda ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK JAKO JEDINEC Hudební výchova 1. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 6

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 8. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE 2. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMU Pokryto předmětem Český jazyk a literatura PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 9. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Prvouka 1. ročník LIDÉ A ČAS 2. ročník LIDÉ A ČAS Vlastivěda 4. ročník LIDÉ A ČAS Přírodověda LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK JAKO JEDINEC Fyzika 6. ročník LÁTKY A TĚLESA 7. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN Hudební výchova POHYB TĚLES - SÍLY 1. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova VOKÁLNÍ ČINNOSTI 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 7

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 8. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Pracovní činnosti ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMU KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 2. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMU Pokryto předmětem Český jazyk a literatura PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Psychohygiena Integrace do výuky Prvouka 1. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 2. ročník LIDÉ A ČAS 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Přírodověda ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK JAKO JEDINEC Fyzika Hudební výchova ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE ZVUKOVÉ DĚJE 1. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 8. ročník PSANÍ Matematika 9. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Prvouka NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 2. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Dějepis 6. ročník POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Fyzika Zeměpis LÁTKY A TĚLESA 7. ročník REGIONY SVĚTA Hudební výchova 1. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 3. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 6. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 1. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 2. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PŘÍPRAVA POKRMU PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMU PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 4. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMU PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura PŘÍPRAVA POKRMU DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 2. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 9

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ Prvouka 1. ročník LIDÉ KOLEM NÁS 3. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS 5. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zeměpis REGIONY SVĚTA 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova 1. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA 7. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ Prvouka LITERÁRNÍ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ročník LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda MÍSTO, KDE ŽIJEME LIDÉ KOLEM NÁS 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Přírodověda 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dějepis 6. ročník POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 9. ročník MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Fyzika Hudební výchova ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO ENERGIE 1. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rodinná výchova HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 6. ročník VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 10

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMU Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 6. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 4. ročník ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ 9. ročník PSANÍ Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 5. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 9. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Přírodověda 5. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Fyzika 8. ročník ZVUKOVÉ DĚJE Zeměpis 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Hudební výchova 1. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI POSLECHOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rodinná výchova 6. ročník VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 6. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 1. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 2. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 3. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 4. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PĚSTITELSKÉ PRÁCE 5. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 11

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat PĚSTITELSKÉ PRÁCE 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník PŘÍPRAVA POKRMU Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Matematika 4. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 5. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 9. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Prvouka 3. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Přírodopis 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Zeměpis GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Hudební výchova 1. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 2. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 4. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Pracovní činnosti 1. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 2. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA POKRMU PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 3. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 4. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 5. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura PŘÍPRAVA POKRMU Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA Matematika 1. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 4. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 5. ročník NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 9. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Vlastivěda NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK JAKO JEDINEC Fyzika 6. ročník LÁTKY A TĚLESA 7. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 12

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník ENERGIE Přírodopis POHYB TĚLES - SÍLY 6. ročník BIOLOGIE HUB Zeměpis GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 8. ročník SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 1. ročník KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 2. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 3. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 4. ročník PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 5. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE 9. ročník DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA Prvouka 3. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 9. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Fyzika ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 7. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN Hudební výchova POHYB TĚLES - SÍLY 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI VOKÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 4. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Výtvarná výchova 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Tělesná výchova 1. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 2. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 3. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 4. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 5. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 8. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 13

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Pracovní činnosti 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 2. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 3. ročník PŘÍPRAVA POKRMU PĚSTITELSKÉ PRÁCE 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. ročník SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Český jazyk a literatura VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Prvouka 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ MÍSTO, KDE ŽIJEME 3. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Občanská výchova 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Hudební výchova POSLECHOVÉ ČINNOSTI Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Prvouka 2. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME 5. ročník LIDÉ A ČAS Dějepis 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 9. ročník MODERNÍ DOBA ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 8. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK JAKO JEDINEC 9. ročník ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Zeměpis 8. ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 4. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 5. ročník INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Pracovní činnosti 8. ročník SVĚT PRÁCE Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Dějepis 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 9. ročník ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS MÍSTO, KDE ŽIJEME 5. ročník LIDÉ A ČAS Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 9. ročník ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Občanská výchova Zeměpis MODERNÍ DOBA ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Pokryto předmětem 14

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Český jazyk a literatura VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 7. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA Cizí jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA PSANÍ 8. ročník PSANÍ Další cizí jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM 8. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ 9. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Prvouka 1. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Vlastivěda 5. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Dějepis 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 9. ročník MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Cizí jazyk 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ Vlastivěda 5. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Dějepis 7. ročník OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova Zeměpis MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 6. ročník REGIONY SVĚTA PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Jsme Evropané Integrace do výuky Prvouka 3. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vlastivěda 5. ročník LIDÉ A ČAS Dějepis MÍSTO, KDE ŽIJEME 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova Fyzika Zeměpis MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT ENERGIE Pokryto předmětem Český jazyk a literatura ČESKÁ REPUBLIKA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a literatura 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 3. ročník ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 15

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 8. ročník PSANÍ 9. ročník PSANÍ Prvouka 3. ročník LIDÉ A ČAS Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Dějepis 7. ročník OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zeměpis 6. ročník REGIONY SVĚTA 7. ročník REGIONY SVĚTA 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Pracovní činnosti 1. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 2. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 4. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 5. ročník PŘÍPRAVA POKRMU 9. ročník PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 1. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk 3. ročník ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 7. ročník PSANÍ Prvouka 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME 2. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Hudební výchova 1. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 2. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 4. ročník HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Zeměpis 7. ročník REGIONY SVĚTA 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 6. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Pracovní činnosti Multikulturalita Integrace do výuky Cizí jazyk 5. ročník PSANÍ 6. ročník PSANÍ 7. ročník PSANÍ 8. ročník PSANÍ 9. ročník PSANÍ Další cizí jazyk PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM 8. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM 9. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Vlastivěda 4. ročník LIDÉ KOLEM NÁS 5. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 16

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 8. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 9. ročník MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Zeměpis 6. ročník REGIONY SVĚTA 7. ročník REGIONY SVĚTA 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova 1. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 2. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 3. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI HUDEBNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI 4. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 5. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 6. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 6. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Pokryto předmětem Další cizí jazyk Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Český jazyk a literatura 8. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA 9. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Další cizí jazyk 8. ročník MLUVENÍ Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 7. ročník OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova 8. ročník ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 9. ročník MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Zeměpis 7. ročník REGIONY SVĚTA 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Přírodověda ROZMANITOST PŘÍRODY 5. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis 9. ročník ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Fyzika VESMÍR Přírodopis 6. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE HUB 7. ročník BIOLOGIE ROSTLIN OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 9. ročník ZÁKLADY EKOLOGIE NEŽIVÁ PŘÍRODA Zeměpis 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pracovní činnosti 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 1. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 2. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Přírodověda ROZMANITOST PŘÍRODY 5. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis 6. ročník POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 9. ročník MODERNÍ DOBA ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Fyzika 8. ročník ENERGIE ZVUKOVÉ DĚJE 9. ročník VESMÍR Přírodopis 6. ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA 17

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA BIOLOGIE ŽIVOČICHU BIOLOGIE HUB 8. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU 9. ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA Zeměpis ZÁKLADY EKOLOGIE 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rodinná výchova 6. ročník VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Pracovní činnosti 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME 5. ročník LIDÉ KOLEM NÁS Přírodověda 4. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY 5. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Fyzika MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN POHYB TĚLES - SÍLY 8. ročník ZVUKOVÉ DĚJE ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE ENERGIE 9. ročník ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE Přírodopis VESMÍR 6. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU 8. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU 9. ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA Zeměpis ZÁKLADY EKOLOGIE 6. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Rodinná výchova 6. ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 7. ročník RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova 5. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 9. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Pracovní činnosti 1. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 3. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 4. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 5. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 7. ročník PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 9. ročník DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Prvouka 1. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY 2. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY 3. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Vlastivěda 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Přírodověda ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ROZMANITOST PŘÍRODY 5. ročník ROZMANITOST PŘÍRODY Dějepis 6. ročník NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 9. ročník MODERNÍ DOBA Občanská výchova 7. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 9. ročník ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Fyzika 7. ročník MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 8. ročník ENERGIE ZVUKOVÉ DĚJE 9. ročník ENERGIE Přírodopis VESMÍR 8. ročník BIOLOGIE ŽIVOČICHU 9. ročník ZÁKLADY EKOLOGIE Zeměpis NEŽIVÁ PŘÍRODA 6. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ 18

21 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat PROSTŘEDÍ 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 5. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Tělesná výchova 3. ročník ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Pracovní činnosti 1. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 3. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 4. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 5. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE 6. ročník PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Matematika 2. ročník GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Dějepis 9. ročník ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Fyzika Zeměpis VESMÍR 6. ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 7. ročník REGIONY SVĚTA 8. ročník TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 9. ročník ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova 6. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Rodinná výchova Tělesná výchova RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 5. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Mediální výchova 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a literatura 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Dějepis 9. ročník ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Hudební výchova 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Tělesná výchova 5. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Mediální výchova 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Mediální výchova 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a literatura 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Dějepis 8. ročník MODERNIZACE SPOLEČNOSTI Hudební výchova 7. ročník POSLECHOVÉ ČINNOSTI Výtvarná výchova 1. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 2. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 7. ročník OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Tělesná výchova 4. ročník ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Mediální výchova 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník LITERÁRNÍ VÝCHOVA 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Dějepis MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 19

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s.

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LEDASCO šité na míru Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. 1 ÚPRAVA ŠVP ZV PODLE RVP PLATNÁ OD 01.09.2016 V souvislosti s Opatřením

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2016/2017 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP Kompletní ŠVP vzdělávání - 1.9.2017 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 7 2.2 Začlenění

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY

III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání ČJ, PČ, TV, VV, PČ ČJ, Prv, TV, VV, PČ ČJ, VV, PČ ČJ, M, TV, VV, PČ ČJ, M, Přa,, TV, PČ M, F, VV, TV, ČaSP, DCj,M, F, DCJ,Z,

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň 5. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Int./Čj Int./Hv Int./Čj, Z Int./Pv, Dcj Aj Int./Ch Int./Ch Int./Hv Int./Pv Int./Nj Int./Aj Int./Ov Int./Př

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2012 Číslo jednací: 1119/12 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola vzájemného porozumění a spolupráce školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: zsmú/ 238 /2015 Platnost od 23.6.2015 Spisový

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více