KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky"

Transkript

1 KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva REDAKČNÍ RADA Balogh Zoltan (HU), Gerzmava Otar (GE), Hubík Stanislav (CZ), Krčméry Vladimír (SK), Longo Leonardo (I), Makela Anu (FIN), Novotný Jozef (SK), Papp Katalin (HU), Rakovič Miloslav (CZ), Stránský Pravoslav (CZ), Šoltéz Ladislav (SK), West Daniel J. jr (USA) Horáček Jaroslav (CZ), Kozlová Lucie (CZ), Levická Jana (SK), Masár Oto (SK), Mojžíšová Adéla (CZ), Navrátil Leoš (CZ), Rosina Jozef (CZ), Tóthová Valérie (CZ), Velemínský Miloš (CZ), Jazyková korektura: Vitoň Jan Překlad: Rakovič Miloslav VYDAVATEL Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva K otištění jsou přijímány rukopisy týkající se zdravotně sociální problematiky, ošetřovatelství, kvality života, právních otázek ve zdravotnictví, filozofické etiky, bioetiky a filozofické antropologie. Časopis Kontakt vychází dvakrát ročně. Všechny příspěvky jsou recenzovány. ADRESA REDAKCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta KONTAKT Boreckého České Budějovice Objednávky přijímá redakce Tel: Tiskárna Vlastimil Johanus Číslo 1/2008 vyšlo v červnu 2008 ISSN

2 Ročník 10 Číslo OBSAH Editorial (Dolista J.)... 5 OŠETŘOVATELSTVÍ Prieskum úrovne preventívnych opatrení proti vzniku nozokomiálnych nákaz v zariadeniach sekundárnej zdravotnej starostlivosti (Gulášová I., Benczeová I.)... 7 Hodnotenie efektívnosti edukácie pacientov v selfmanažmente diabetes mellitus (Gurkova E., Žiaková K.) Zdravotní péče jako jeden ze subjektů kritické infrastruktury ČR (Kaňková J.) Porodní asistence v České republice (Vránová V.) Poskytovania pôrodnej asistencie klientke z čínskej komunity (Repková A., Padyšáková H.) Hospic alternatíva starostlivosti o terminálne chorých a umierajúcich (Naďová M., Likavčanová V.) ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY Pojem osoba ve filozofické antropologii (Dolista J.) Změna sociální situace rodiny v souvislosti s příchodem dítěte (Macháčková J.) Genetická informace o člověku: právní otázky (Gnatik J. K.) Názory na eutanazii u studentů Zdravotně sociální fakulty a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Urban D., Kajanová A.) Hodnotenie zdravia adolescentami (Šramová B.) Vzdělávání dětí s mentálním postižením se zaměřením na Jihočeský kraj (Líbenková E.) Zamestnanie ako jedna z ciest integrácie občanov so zdravotným postihnutím (Radi F.) Komunikační specifika v profesi laboratorního pracovníka (Bergerová R.) Lidský faktor skrytý zdroj bohatství a prosperity zdravotnické firmy (Lískovcová I.) Fungování svépomocné organizace na pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou Roska z pohledu jejích členů (Knoflíčková Z.) Význam výcviku dobrovolníků ve zdravotně sociální sféře (Břízová B., Koubová Š.) Ekonomické důsledky přírodních katastrof (Slepecký J., Ristvej J., Kelíšek A.) Koncept SEIQoL jako nástroj pro hodnocení kvality života (Zeman M.) Prosociální chování u pomáhajících profesí (Záškodná H., Kubicová A.) Sociální podpora žáka se zdravotním postižením poskytovaná při přechodu ze školního do pracovního prostředí (Nechvátalová V.) Kvalita života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva (Davidová E., Elichová M., Dvořáková J.) Význam religiozity a spirituality ve stáří (Knoflíčková Z.) Manželství z pohledu filozofické antropologie Waltera Kaspera (Piler P., Dolista J.) BIOMEDICÍNA Vliv pohybu dolních končetin na formaci kyčelního kloubu a torzní vývoj femuru (Novotná J., Frei R., Zahálka F., Dylevský I.) Centrum prevence civilizačních chorob (Šedová L., Koudelková V., Adámková V.) Kontakt 1/2008 3

3 OBSAH Prevence vzniku T-2 toxinu a způsoby minimalizace jeho toxického působení (Dohnal V., Ježková A., Kuča K., Jun D.) Technika nácviku vědomé pozornosti ve zdraví i nemoci (Zach P., Mrzílková J.) Příspěvek k historii radiobiologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku (Kuna P., Navrátil L., Dostál M.) POPULARIZACE VĚDY Najdou magnólie uplatnění v moderní medicíně? (Patočka J.) Pohanka jako funkční potravina (Hon Z., Patočka J.) VARIA Narovnání mezi vězněm a obětí trestného činu ve Švýcarsku (Vinzens M., Hála J.) Vývoj česko-anglicko-německo-rusko-slovenského on-line slovníku radiologie, toxikologie a krizového řízení (Hon, Z. a kol.) RECENZE RECENZE editor: Kořenek, J.: Lékařská etika (Dolista J.) RECENZE editor: Schmidt-Hackenberg, U.: Wahrnehmen und Motivieren (Motlová L.) RECENZE editor: Hála, J.: Bolest a naděje vězení (Vitoň J.) ZPRÁVY Tranzitní program ze školy do práce (Nechvátalová V.) K činnosti Centra bioetiky na ZSF JU (Dolista J.) Kontakt 1/2008

4 Čtyřicet let od okupace vojsk Varšavské smlouvy Československé republiky EDITORIAL Milé čtenářky a vážení čtenáři časopisu Kontakt, dostáváte do svých rukou náš odborný časopis v roce, kdy si připomeneme dne 21. srpna čtyřicet let od okupace vojsk Varšavské smlouvy tehdejší Československé republiky. Jedná se o význačné výročí, protože přes 20 let jsme žili jako český národ v nedůstojné situaci. Ke konci roku 1989 a v r se uskutečnil odchod sovětských vojsk z našeho území, a tak došlo ke zcela jiné kvalitě života občanů našeho státu během okupace zasedala vláda a vydala prohlášení, kde se kromě jiného říká: Zvláště se vláda obrací k mládeži, naději našich národů, aby zejména ona důstojným a sebevědomým klidem čelila vzniklé situaci a nedala v žádném případě sebemenší záminky k zbytečným obětem. Dále pak vláda sděluje: Drazí spoluobčané, prožíváme těžké chvíle. Šťastný život této země může zaručit jen lid, který v ní žije a pracuje. V této době bylo slyšet, že sovětská vojka budou na našem území jen dočasně. Kdyby nepřišla politická změna v samotné SSSR za prezidenta M. Gorbačova a v r u nás a v celé východní Evropě, okupační vojska by zde snad byla dodnes. Nadšení ruských vojáků z odsunu v letech 1989 a v r do Sovětského svazu jsme mohli postrádat. Toto téma úvodníku jsem si zvolil proto, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy negativně ovlivnila životy mnoha občanů, mezi kterými byli lékaři a zdravotní sestry. Někteří z nich zůstali v zahraničí, jiní emigrovali a výborně se uplatnili v západním světě a někteří, co zůstali doma, ztratili možnost kariérního i odborného růstu v podmínkách husákovského normalizačního procesu. V tomto roce se vracíme v myšlenkách k osobě Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se dne pokusil o sebeupálení na Václavském náměstí v protestu proti okupaci a na následky zranění po třech dnech zemřel. Student Jan Zajíc se chápal jako pochodeň č. 2 a upálil se Svou smrt chápal jako protest proti okupaci a proti upřílišněné adaptaci českého národa vůči normalizátorům. Byl to i Evžen Ploček, který se upálil a po pěti dnech na následky zranění zemřel. Mnoho občanů pochopilo, že je nutno se probrat z nálady letargie a vydržet ideologický nápor, jenž byl značný. Pohřby jmenovaných mladých lidí byly velmi početné a měly demonstrativní charakter. Nezájem o osobnosti roku 1968 by měla mladá generace překonat a uvědomit si, že v těchto letech se psaly dějiny, které mají přesah i do současných dní. Vážení čtenáři, vzpomínky na rok 1968 stimulují naše odhodlání být demokraty, vážit si demokratických systémů, ctít svobodu národů a států, soucítit s těmi, kteří nežijí ve svobodě a jsou pronásledováni z politických důvodů. Zdravotnická profese je také dnes odpovědná za politickou kulturu. Josef Dolista odpovědný redaktor Kontakt 1/2008 5

5

6 PRIESKUM ÚROVNE PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ PROTI VZNIKU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ V ZARIADENIACH SEKUNDÁRNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Examination of the level of preventive provisions against the origination of nosocomial infections in facilities of the secondary health care Ivica Gulášová 1, Ildikó Benczeová 2 10: 1 246, 2008 ISSN OŠETŘOVATELSTVÍ 1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava 2Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, oddelenie centrálnej sterilizácie Summary Nosocomial infections are a severe sanitary-epidemiological, medical, nursing, ethic, economic and legal problem. The contribution shows results of a survey aimed at determining the level of adhering to sanitary-epidemiological provisions in the sense of the prevention of nosocomial infections in secondary care facilities with a particular interest in the evaluation of the level of knowledge and information of nurses in the field of adhering to aseptic principles and level of adhering to sanitaryepidemiological principles at the department, evaluation of the level of utilization of the nurse theoretical knowledge in the nosocomial infection prevention in practice, identification of opinions of nurses in association with material-technical equipment of the department with sterile material and comparison of results obtained from Faculty Hospital with Policlinic in Nové Zámky and Faculty Hospital in Bratislava Ružinov. Authors used a questionnaire method the questionnaire comprised 18 items. The respondent sample included 100 nurses (from secondary care facilities): 50 nurses from Nové Zámky and 50 nurses from Bratislava. The authors conclusively evaluated working hypotheses and presented several recommendations for clinical practice. Key words: nosocomial infection asepsis antisepsis prevention infection transfer sanitaryepidemiological provisions Súhrn Nozokomiálne nákazy predstavujú vážny hygienicko-epidemiologický, medicínsky, ošetrovateľský, etický, ekonomický a právny problém. Príspevok približuje výsledky prieskumu zameraného na zistenie úrovne dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle prevencie nozokomiálnych nákaz v zariadeniach sekundárnej starostlivosti s konkrétnym zameraním na: zhodnotenie úrovne vedomostí a informovanosti sestier v oblasti dodržiavania zásad asepsy a úroveň dodržiavania hygienicko-epidemiologických zásad na oddelení, zhodnotenie úrovne využívania teoretických vedomostí sestier v prevencii nozokomiálnych nákaz v praxi, zistenie názorov sestier vo vzťahu k materiálnotechnickému zabezpečeniu oddelenia sterilným materiálom a porovnanie získaných výsledkov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch s Fakultnou nemocnicou v Bratislave- Ružinov. Autorky ako prieskumnú metódu použili dotazníkovú metódu dotazník pozostávajúci z 18 položiek. Respondentskú vzorku tvorilo 100 sestier (zo zariadení sekundárnej zdravotnej starostlivosti), z toho 50 sestier z Nových Zámkoch a 50 sestier z Bratislavy. V závere príspevku autorky vyhodnocujú pracovné hypotézy a uvádzajú viaceré odporúčania pre klinickú prax. Kľúčové slová: nozokomiálne nákazy asepsa antisepsa prevencia prenos nákazy hygienicko-epidemiologické opatrenia Kontakt 1/2008 7

7 OŠETŘOVATELSTVÍ ÚVOD Nozokomiálne, t.j. nemocničné nákazy (ďalej NN) zhoršujú prognózu základného ochorenia, predlžujú dobu hospitalizácie, spôsobujú vyššiu morbiditu a mortalitu, vyžadujú ďalšie diagnostické a terapeutické intervencie a celkovo zhoršujú kvalitu zdravotnej starostlivosti. V procese šírenia NN hrá dôležitú úlohu zdravotnícky personál ako účastník prenosu nákazy. Je to tiež ukazovateľ hygienickej úrovne daného zdravotníckeho zariadenia. Vzhľadom na špecifické podmienky zdravotníckych zariadení je pre ne charakteristický prenos infekcie nástrojmi, pomôckami, prístrojmi. Ruky zdravotníckych pracovníkov sú hlavným médiom, s ktorým prichádza pacient do styku. Preto aj každý dotyk sestry venovaný pacientom v súvislosti s akoukoľvek jej činnosťou môže spôsobiť NN. Neznalosť či ignorácia metód prevencie NN môže viesť k závažnému ohrozeniu zdravia a života pacienta, predĺženiu doby hospitalizácie a výraznému zvýšeniu nákladov na liečbu. Výskyt NN ovplyvňuje úroveň dezinfekcie a sterilizácie, dodržiavanie zásad asepsy. Tieto dôvody nás viedli k realizácii prieskumu prevencie NN v sekundárnej zdravotnej starostlivosti. Ciele prieskumu Hlavným cieľom našej práce bolo zistiť úroveň dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle prevencie nozokomiálnych nákaz v zariadeniach sekundárnej starostlivosti v FNsP Nové Zámky a v FNsP Bratislava- Ružinov. Čiastkové ciele: Posúdiť charakteristiku prieskumnej vzorky: Zhodnotiť úroveň vedomostí a informovanosti sestier v oblasti dodržiavania zásad asepsy a úroveň dodržiavania hygienickoepidemiologických zásad na oddelení. Zhodnotiť úroveň využívania teoretických vedomostí sestier v prevencii nozokomiálnych nákaz v praxi. Zistiť úroveň podmienok vytvorených na oddeleniach vzhľadom na možnosti dodržiavania zásad asepsy v práci sestry. Porovnať získané výsledky FNsP v Nových Zámkoch s FNsP v Bratislave- Ružinov. Metódy prieskumu Prieskumnú časť sme realizovali pomocou dotazníka pre sestry, cieľom ktorého bolo zistiť úroveň vedomostí sestier o prevencii nozokomiálnych nákaz v sekundárnej zdravotnej starostlivosti. Charakteristika respondentskej vzorky 50 sestier v sekundárnej zdravotnej starostlivosti vo FNsP v Nových Zámkoch 50 sestier v sekundárnej zdravotnej starostlivosti vo FNsP v Bratislave-Ružinov. Súbor respondentov-sestier sme získali náhodným výberom, podmienkou bolo, aby respondent vykonával prácu sestry pri lôžku pacienta. Dolná hranica veku respondentov bola 20 rokov a horná hranica veku bol dôchodkový vek. Výsledky prieskumu 1. Uveďte Váš vek: a) 20 24, b) 25 34, c) 35 45, d) 46 55, e) 56 a viac. Tab. č. 1 Vek respondentov Položka 1 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Kontakt 1/2008

8 Z celkovej charakteristiky súboru 100 respondentov vyplýva, že prieskumu sa zúčastnilo najviac respondentov vo vekovej kategórii od rokov. Vo FNsP Nové Zámky 48 % (24) a vo FNsP Bratislava-Ružinov 40 % (20) respondentov. 2. Uveďte úroveň dosiahnutého vzdelania: a) SZŠ, b) SZŠ + PŠŠ, c) VOV, d) prebiehajúce VŠ, e) ukončené VŠ. OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 2 Úroveň dosiahnutého vzdelania Položka 2 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Výsledky uvedenej položky nám ukázali, že z respondentiek vo FNsP Nové Zámky väčší počet 40 % (20) absolvovali SZŠ, 26 % (13) absolvovali aj pomaturitné špecializačné štúdium PŠŠ, 18 % (9) vyššie odborné vzdelanie VOV a u 12 % (6) prebieha štúdium na VŠ. Z celkového počtu respondentiek len 4 % (2) absolvovali VŠ vzdelanie 1. stupňa. V porovnaní respondentov vo FNsP Bratislava-Ružinov vačšina sestier zúčastnených v prieskume mala vyššiu úroveň dosiahnutého vzdelania. Respondentky s vyšším vzdelaním VOV, u 16 % (8) respondentiek prebieha VŠ vzdelanie a 6 % (3) majú ukončené VŠ vzdelanie. Z výsledkov vyplýva, že respondentky zúčastňujúce sa prieskumu vo FNsP Bratislava-Ružinov mali vyššie vzdelanie ako respondentky vo FNsP Nové Zámky. 3. Ako dlho pracujete na Vašom oddelení? a) do 2 rokov, b) do 3 5 rokov, c) 6 9 rokov, d) rokov, e) 17 a viac. Tab. č. 3 Dĺžka zamestnania na oddelení Položka 3 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Z uvedených výsledkov sme zistili, že prevažná väčšina sestier vo FNsP Nové Zámky 44 % (22) aj vo FNsP Bratislava-Ružinov 32 % (16) pracuje pri lôžku pacienta rokov. Malá časť sestier opäť zhodne vo FNsP Nové Zámky 4 % (2) aj vo FNsP Bratislava-Ružinov 8 % (4) uvádzajú, že pri lôžku pacienta pracujú 3 5 rokov. 4. Podľa Vás asepsa je: a) súbor opatrení, ktoré ničia choroboplodné zárodky, b) súbor opatrení a pracovných postupov, ktorými sa zabraňuje prenos baktérií i mikroorganizmov na miesta, kde ešte neboli, c) dezinfekcia, d) sterilizácia. Kontakt 1/2008 9

9 OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 4 Pojem asepsa Položka 4 A B C D n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Výsledky uvedenej položky nás zaskočili. Správnu odpoveď na položku čo je asepsa uviedlo v FNsP Nové Zámky z celkového počtu respondentiek iba 26 % (13) a v FNsP Bratislava-Ružinov 44 % (22) respondentiek. Prekvapili nás aj odpovede, ktoré boli nesprávne. Hlavne zakrúžkovanie a označenie odpovede c) a d), ktorými respondentky preukázali nedostatok vedomostí o dezinfekcii a sterilizácii. 5. Nozokomiálna nákaza je: a) infekcia, s ktorou pacient prišiel do zdravotníckeho zariadenia, b) infekcia, ktorú pacient získal počas pobytu v zdravotníckom zariadení, c) infekcia získaná po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia, d) neviem posúdiť. Tab. č. 5 Pojem nozokomiálna nákaza Položka 14 A B C D n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Správnu odpoveď charakterizujúcu pojem nozokomiálna nákaza jednoznačne označili respondentky v FNsP Bratislava-Ružinov na 100 % (50). V FNsP Nové Zámky správnu odpoveď vedelo 52 % (26) respondentiek. 28 % (14) respondentiek označilo odpoveď c), ktoré si mysleli, že nozokomiálna nákaza je infekcia získaná po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. 20 % (10) respondentiek si myslelo, že je to infekcia, s ktorou pacient prišiel do zdravotníckeho zariadenia. Z uvedených výsledkov odpovedí sme zistili, že respondentky vo FNsP Nové Zámky nepoznajú dostatočne pojem nozokomiálna nákaza. 6. Ruky si umývate: a) po preväze rany, b) po skončení všetkých odborných výkonoch, c) po každom kontakte s pacientom, d) po skončení pracovnej smeny. Tab. č. 6 Umývanie rúk Položka 16 A B C D n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Kontakt 1/2008

10 Naše zistenie, že viac ako polovica respondentiek 58 % (29) v FNsP Nové Zámky a 62 % (31) v FNsP Bratislava-Ružinov si umývala (resp. umýva) ruky po každom kontakte s pacientom. 26 % (13) respondentiek v FNsP Nové Zámky aj v FNsP Bratislava-Ružinov si umývalo (resp. umýva) ruky až po skončení všetkých odborných výkonov. 7. Na umývanie rúk najčastejšie používate: a) tekuté mydlo, b) tuhé mydlo, c) dezinfekčné mydlo vždy, d) dezinfekčné mydlo podľa potreby, e) ruky si umývam pod prúdom tečúcej vody, bez mydla. OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 7 Používané výrobky na umývanie rúk Položka 17 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Odpovede respondentiek medzi vybranými zdravotníckymi zariadeniami boli rozdielne. Väčšina respondentiek v FNsP Nové Zámky 40 % (20) na umývanie rúk najčastejšie používa tekuté mydlo a v FNsP Bratislava-Ružinov 40 % (20) na umývanie rúk používajú vždy dezinfekčné mydlo. Tieto rozdiely vyplývajú z organizačných dôvodov každého zdravotníckeho zariadenia individuálne. 8. Po umytí si ruky: a) utierate do textilného uteráka, b) utierate do jednorázového papierového uteráka, c) používame sušičku, d) utriem si ruky, do čoho sa dajú utrieť. Tab. č. 8 Utieranie rúk Položka 18 A B C D n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Analýzou odpovedí sme zistili, že viac ako polovica respondentiek medzi vybranými zdravotníckymi zariadeniami si po umytí ruky utiera do jednorazového papierového uteráka. V oboch zdravotníckych zariadeniach respondentky 20 % (10) označili odpoveď a), čo nám prezradilo, že si po umytí utierajú ruky do textilného uteráka. Zarazilo nás označenie odpovede d) v FNsP Nové Zámky 16 % (8) a v FNsP Bratislava-Ružinov 20 % (10), ktoré nám prezradilo, že sú respondentky, ktoré si po umytí ruky utierajú do čoho sa dajú utrieť. 9. Počas pracovnej smeny máte na ruke? a) šperky prstene, b) prstene, náramky, c) šperky si skladám pred pracovnou smenou (nemám ich počas práce), d) šperky si skladám iba pred závažným výkonom vyžadujúcim 100% sterilné prostredie. Kontakt 1/

11 OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 9 Predmety počas pracovnej smeny na ruke Položka 19 A B C D n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Z uvedených odpovedí vyplýva, že 48 % (24) respondentiek v FNsP Nové Zámky a 36 % (18) respondentiek v FNsP Bratislava-Ružinov počas pracovnej smeny nemá na rukách šperky. Je zarážajúce, že 36 % (16) respondentiek v obidvoch zdravotníckych zariadeniach nekladie dôraz na hygienu rúk tým, že nosia prstene a šperky počas pracovnej zmeny, a tým porušujú zásady prevencie nozokomiálnych nákaz a ohrozujú zdravie pacientov. Mikroorganizmy sa môžu zdržiavať okolo prsteňov. Odloženie uľahčuje dôkladné čistenie rúk. Respondentky, ktoré označili odpovede a) a b), sa mohli vyjadriť v otázke 20, aký postup dodržiavajú pri umývaní rúk. Z vyjadrení respondentiek sme zistili, že nedostatočne ovládajú správny postup pri umývaní rúk. 10. V prípade, že ste na položku 19 odpovedali odpoveďami a), b), napíšte, aký postup održiavate pri umývaní rúk: Respondentky mali na túto položku odpovedať formou voľnej odpovede. Na položku 19 odpovedalo možnosťou a) a b) v FNsP Nové Zámky 19 (38 %) a v FNsP Bratislava-Ružinov 21 (42 %) respondentiek. K položke 20 sa vyjadrilo v FNsP Nové Zámky 10 z 19 (52,6 %) a v FNsP Bratislava-Ružinov 11 z 21 (52,4 %) respondentiek. FNsP Nové Zámky: správna odpoveď: 1, nesprávna odpoveď: 9. FNsP Bratislava-Ružinov: správna odpoveď: 2, nesprávna odpoveď: 9. Tab. č. 10 Odpoveď respondentiek na položku 20 Položka 10 Správna odpoveď Nesprávna odpoveď n FNsP Nové Odpoveď 1 9 Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď 2 9 Ružinov % 18,2 81,8 11 N Z odpovedí vyplýva, že v FNsP Nové Zámky z 10 respondentiek správny postup pri umývaní rúk ovláda len 1 (10 %) a v FNsP Bratislava-Ružinov z 11 respondentiek správne odpovedali 2 (18,2 %). V položke 20 uvádzajú, že pred umývaním rúk si prstene odkladajú a správny postup pri umývaní ovládajú. 11. Použitý ochranný pracovný odev uskladňujete: a) v špecifických priestoroch, na špecifických miestach počas viacerých dní, b) nemáme na to špeciálne miesta, c) na špeciálnych miestach, denne sa posiela do práčovne, d) ochranný pracovný odev si sama periem, e) používam jednorazový ochranný pracovný odev. 12 Kontakt 1/2008

12 Tab. č. 11 Uskladňovanie použitých ochranných pracovných odevov Položka 22 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N OŠETŘOVATELSTVÍ Výsledky odpovedí na túto položku boli v FNsP Nové Zámky rôzne. Z odpovedí sme usúdili, že viac ako polovica respondentov použitý ochranný odev uskladňuje v špeciálnych priestoroch a z toho 26 % (13) respondentiek označilo odpoveď a), že použitý pracovný odev uskladňujú počas viacerých dní a 26 % (13) respondentiek označilo položku c), že použitý pracovný odev sa posiela denne do práčovne. Z celkového počtu respondentov 38 % (19) ochranný pracovný odev si sama perie. Vo FNsP Bratislava-Ružinov polovica respondentiek 50 % (25) označilo položku d), že ochranný odev si perie sama. 12. Použité jednorazové pomôcky uskladňujete: a) v špecifických nádobách, denne je zabezpečený ich odvoz, b) v špecifických nádobách a podľa potreby je zabezpečený ich odvoz, c) v špecifických nádobách, odvoz zabezpečuje pomocný personál do kontajnerov na to určených. Tab. č. 12 Uskladnenie použitých jednorazových pomôcok Položka 24 A B C n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Zistenie nám ukazuje, že v FNsP Bratislava- Ružinov 40 % (20) respondentiek najčastejšie uviedlo odpoveď a), ktorou nám prezradili, že použité jednorazové pomôcky dávajú do špecifických nádob, ale ich neuskladňujú, lebo denne je zabezpečený ich odvoz, a 44 % (22) respondentiek, že ich odvoz zabezpečuje pomocný personál do kontajnerov na to určených. V FNsP Nové Zámky 46 % (23) respondentiek označilo odpoveď b), to znamená, že použitý jednorazový materiál uskladňujú v špecifických nádobách a podľa potreby je zabezpečený odvoz. 30 % (15) respondentiek označilo, že odvoz použitej jednorazovej pomôcky zabezpečuje pomocný personál do kontajnerov na to určených. 13. V prípade, že ste prechladnutá: a) používate jednorázovú masku, b) nechodíte do práce, c) nepoužívate masku. Kontakt 1/

13 OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 13 Používanie jednorázovej masky Položka 24 A B C n Odpoveď FNsP Nové Zámky 50 % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Z uvedených odpovedí sme zistili, že viac ako polovica respondentiek z oboch zdravotníckych zariadení v prípade prechladnutia neprerušia prácu, neliečia sa, ale chodia do práce a pri práci používajú sterilnú masku. Prekvapili nás odpovede respondentiek v FNsP Nové Zámky 28 % (14) a v FNsP Bratislava-Ružinov 32 % (16), ktoré označili odpoveď c), čo znamená, že v prípade prechladnutia chodia do práce a počas práce nepoužívajú ochrannú masku. 14. Návštevy na Vašom oddelení musia: a) rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia (používanie návlekov), b) rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia (zákaz návštev v prípade karantény), c) nie sú upozornené na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, d) návštevy nie sú povolené na oddelení ošetrovacej jednotky len v hale, respektíve v priestoroch na to určených. Tab. č. 14 Návštevy na oddelení Položka 25 A B C D n FNsP Nové Zámky % Odpoveď FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Výsledky odpovedí nám ukázali, že návštevy na jednotlivých oddeleniach musia rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia ohľadne používania návlekov v FNsP Nové Zámky 46 % (23) a v FNsP Bratislava-Ružinov 32 % (16). V prípade karantény rešpektujú zákaz návštev v FNsP Nové Zámky 38 % (19) a v FNsP Bratislava-Ružinov 40 % (20). 15. Zdravotný preukaz potvrdzujúci Váš zdravotný stav: a) vlastníte, b) vlastníte a pravidelne sa kontroluje 1x za rok, c) nevlastníte, d) neviete o tejto požiadavke, nutnosti, e) nechcete sa vyjadriť k tejto otázke. Tab. č. 15 Vlastníctvo zdravotného preukazu Položka 26 A B C D E n FNsP Nové Odpoveď Zámky % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Kontakt 1/2008

14 Výsledky uvedenej položky nám potvrdili, že v FNsP Nové Zámky respondentky vlastnia zdravotný preukaz, ale o nevyhnutnosti pravidelnej kontroly zdravotného stavu sestry vie menej ako polovica respondentiek 48 % (24). V FNsP Bratislava-Ružinov zdravotný preukaz vlastní menej ako polovica respondentiek a o pravidelnej kontrole vedelo len 16 % (8) respondentiek. 16. V prípade, že hygienická kontrola zistila nedostatky na Vašom oddelení: a) ste o nich ihneď oboznámená (kolektív), b) ste o nich ihneď oboznámená a ako kolektív ste poučení, ako ich odstrániť, c) neviete výsledok hygienickej kontroly, d) vyvodzujú sa sankcie, e) ste o nich ihneď oboznámená a poučená, ako ich odstrániť, a následne vedenie kontroluje Váš postup v danej veci. OŠETŘOVATELSTVÍ Tab. č. 16 Nedostatky na oddelení zistené hygienickou kontrolou Položka 27 A B C D E n FNsP Nové Zámky Odpoveď % FNsP Bratislava- Odpoveď Ružinov % N Odpovede na uvedenú položku nám potvrdili, že v prípade, ak hygienická kontrola zistí nedostatky na oddelení, respondentky sú o tom v oboch zdravotníckych zariadeniach ihneď oboznámené. Pozitívnym zistením je, že 40 % (20) respondentiek v FNsP Nové Zámky a 44 % (22) respondentiek v FNsP Bratislava-Ružinov sú s výsledkami ihneď oboznámené a poučené, ako ich aj odstrániť. 36 % (18) respondentiek v FNsP Nové Zámky a 28 % (14) v FNsP Bratislava-Ružinov je s výsledkami ihneď oboznámených aj poučených a vedenie následne kontroluje ich postup realizovaných opatrení so zameraním na prevenciu nozokomiálnych nákaz v danej veci. 17. Napíšte príznaky nozokomiálnych nákaz: Na položku 28 odpovedalo 30 (60 %) sestier v FNsP Nové Zámky a 45 (90 %) sestier v FNsP Bratislava-Ružinov. Uvádzame doslovné znenie odpovedí sestier: FNsP Nové Zámky: zvýšená telesná teplota, slabosť, začervenanie, únava, zápal, hnačky; FNsP Bratislava-Ružinov: zvýšená telesná teplota, hnačky, sekundárne hojenie rán, slabosť, únava, hnačky, infekcia močových ciest. Tab. č. 17 Odpoveď respondentiek na položku 28 Položka 17 Správna odpoveď n Odpoveď 30 FNsP Nové Zámky 30 % N FNsP Bratislava- Odpoveď 45 Ružinov % 90 Kontakt 1/

15 OŠETŘOVATELSTVÍ 18. Chcete nám v tejto súvislosti k uvedenej problematike ešte niečo povedať? Možnosť odpovedať na položku 29 využilo z 50 respondentiek v FNsP Nové Zámky 10 (20 %) a v FNsP Bratislava-Ružinov 12 (24 %). Uvádzame doslovné vyjadrenia sestier: FNsP Nové Zámky: nedostatok personálu: 7, málo posteľného prádla: 5, nedostatok času na vlastnú ochranu a umývanie rúk. FNsP Bratislava-Ružinov: aktuálny nedostatok jednorázového mat.: 5, nedostatok personálu: 7, nedostatočná možnosť ochrany sestier pred infekciami: 2, nedostatočná možnosť izolácie pacienta s multirezistentnými bakteriálnymi kmeňmi: 2. Vyhodnotenie respondentskej vzorky Pred vyhodnotením pracovných hypotéz priblížime charakteristiku respondentskej vzorky. K uvedenému nám prislúchajú výsledky z odpovedí respondentiek na položky 1, 2, 3: Položka 1: prieskumu sa zúčastnilo 100 % respondentiek. Najvýraznejšie bola zastúpená veková kategória od 25 do34 rokov v oboch zdravotníckych zariadeniach. Položka 2: viac ako polovica respondentiek (33) v FNsP Nové Zámky mala úroveň dosiahnutého vzdelania SZŠ + PŠŠ a polovica respondentiek (25) v FNsP Bratislava-Ružinov mala úroveň dosiahnutého vzdelania VOV, prebiehajúce VŠ štúdium a ukončené VŠ štúdium 1. stupňa. Položka 3: väčšina respondentiek zúčastnených na prieskume v oboch zdravotníckych zariadeniach pracovala pri lôžku pacienta v rozpätí od 10 do 16 rokov. V FNsP Nové Zámky 44 % (22) a v FNsP Bratislava-Ružinov 32 % (16). Dôležitým faktorom zvyšovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti je zmena správania sa. Zhrnutie Prieskumu sa zúčastnilo 100 % respondentiek. V FNsP Nové Zámky respondentky zúčastnené na prieskume mali nižšiu úroveň najvyššie dosiahnutého vzdelania, ako mali respondentky v FNsP Bratislava-Ružinov. Ošetrovateľská profesia sestry je niečo, v čom sa sestra nemôže uspokojiť s tým, čo vie, ale je potrebné, aby sa vzdelávala stále viac. Problematika prevencie nozokomiálnych nákaz musí byť zdôrazňovaná ako významná súčasť celoživotného vzdelávania u všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Sústavne vzdelávanie, obnovenie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti musí byť v súlade s rozvojom odboru po celý čas výkonu povolania sestry. Položka 4: pojem asepsa pozná v FNsP Nové Zámky 26 % respondentiek a v FNsP Bratislava-Ružinov 44 % respondentiek; položka 5: správnu odpoveď charakterizujúcu pojem nozokomiálna nákaza jednoznačne označili respondentky v FNsP Bratislava-Ružinov 100 % a odpoveď v FNsPNové Zámky vedelo 52 % respondentiek; položka 6: po každom kontakte s pacientom si umýva ruky v FNsP Nové Zámky 58 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 62 % respondentiek; položka 7: po každom kontakte s pacientom si umýva ruky v FNsP Nové Zámky 58 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 62 % respondentiek, na umývanie rúk v FNsP Nové Zámky 40 % najčastejšie používa tekuté mydlo a v FNsP Bratislava-Ružinov 40 % najčastejšie používa dezinfekčné mydlo; položka 8: výsledky nám ukázali, že viac ako polovica respondentiek v oboch zdravotníckych zariadeniach si po umytí ruky utiera do jednorázového papierového uteráka v FNsP Nové Zámky 64 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 60 %; položka 9: z celkového počtu respondentiek si šperky odkladá pred pracovnou zmenou (nemá ich počas práce) v FNsP Nové Zámky 48 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 36 % respondentiek; položka 10: pri manipulácii so sterilnými chirurgickými nástrojmi používa sterilný ochranný pracovný odev podľa okolností v FNsP Nové Zámky 26 % a v FNsP Bratislava Ružinov 24 % respondentiek; položka 12: z uvedených odpovedí sme zistili, že použitý jednorázový materiál v oboch zdravotníckych zariadeniach sa uskladňuje v špecifických nádobách a odvoz zabezpečuje pomocný personál do kontajnera na to určeného v FNsP Nové Zámky 54 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 84 %; položka 24: personálne vybavenie zdravotníckych zariadení nedovoľuje, aby sestry pri každom prechladnutí zostali v domácom ošetrení. V prípade prechladnutia respondentky chodia do práce, ale používajú počas práce sterilnú masku v FNsP Nové Zámky 56 % a v FNsP Bratislava-Ružinov 58 %; položka 14: v prípade karantény oddelenia rešpektujú hygienicko-epidemiologické opatrenia a upozorňujú návštevy na používanie návlekov, uplatňujú zákaz návštev na oddelení v FNsP 16 Kontakt 1/2008

16 Nové Zámky 84 % a v FNsP Bratislava- Ružinov 72 %; položka 15: zdravotný preukaz vlastní a o nevyhnutnosti pravidelnej kontroly zdravotného stavu sestry vie v FNsP Nové Zámky 48 % respondentiek a v FNsP Bratislava-Ružinov 16 % respondentiek; položka 16: o výsledkoch hygienickej kontroly je oboznámených 100 % respondentiek v FNsP Nové Zámky a 98 % v FNsP Bratislava-Ružinov. Respondentky sú poučené o tom, ako nedostatky odstrániť 40 % v FNsP Nové Zámky a v 44 % v FNsP Bratislava-Ružinov; položka 17: z celkového počtu respondentiek odpovedalo a správne uviedlo príznaky nozokomiálnych nákaz v FNsP Nové Zámky a v FNsP Bratislava-Ružinov 90 % respondentiek; položka 18: respondentky uviedli svoje pripomienky k personálnemu, materiálnemu a technickému zabezpečeniu oddelenia. Najčastejšie uviedli v FNsP Nové Zámky nedostatok personálu a nedostatok posteľného prádla a v FNsP Bratislava- Ružinov niedostatok personálu a niedostatok jednorázového materiálu. Odporúčania pre prax: sústavné vzdelávanie sestier a lekárov v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz; poznať príslušné právne predpisy, legislatívne normy, zákony, vyhlášky, ktoré upravujú povinnosti zdravotníckeho personálu (nariadenie vlády SR č. 331/2006 Z. z.); sledovať parametre infekčných komplikácií na jednotlivých pracoviskách a navzájom ich porovnávať; výskyt nemocničných infekcií musí byť účinne kontrolovaný dodržiavaním štandardných postupov v hygienickom režime o ošetrovateľskej starostlivosti; zdravotnícki pracovníci musia rešpektovať platné legislatívne normy a nariadenia vrátane zákona o verejnom zdravotníctve a nariadenia vlády SR č. 331/2006 Z. z.; hygienický režim oddelenia musí byť prísny a pravidelný, zachovanie aseptických postupov pri akejkoľvek činnosti s pacientom; dôležitý je výcvik personálu v použití aseptických postupov, ochranných pomôcok, jeho doškoľovanie; dodržiavanie štandardných ošetrovateľských i liečebných postupov a ich praktický nácvik; len dobrá organizácia práce, dostatočné priestorové vybavenie, primeraný počet personálu, kvalitné prístrojové vybavenie, bezchybné zabezpečenie všetkých pomocných služieb môžu pre túto činnosť vytvoriť podmienky v zmysle preventívnych opatrení NN; zlepšenie a modernizácia metód prevencie NN v zdravotníckom zariadení vyžaduje istú investíciu. Výsledkom je mnohonásobne vyšší zisk v podobe ušetrených financií a predovšetkým ochrana zdravia a života pacienta, o ktorého nám ide v prvom rade; prevencia NN môže byť efektívna len vtedy, keď sú na to vytvorené podmienky; zvýšené množstvo práce pre ošetrujúci personál vedie k oslabeniu pozornosti venovanej základným preventívnym opatreniam, vrátane hygieny rúk. Možnou príčinou nepomeru zdravotná sestra/pacient však môže byť nielen zvýšené množstvo práce personálu v dôsledku nedostatku pracovníkov, ale aj prekročenie maximálnej kapacity oddelenia nadmerným množstvom prijatých pacientov. Odporúčanie pre organizácie: vytvoriť systém doškoľovania pre všetkých zdravotníckych pracovníkov; zabezpečiť semináre pre sestry zamerané na dodržiavanie zásad prevencie NN; pri zavádzaní úsporných opatrení sa často začína šetriť hlavne na hygienickej prevencii, takéto opatrenia sa v nemocniciach môžu odraziť na zvýšenom výskyte nozokomiálnych nákaz; nutné sú neustále kontroly dodržiavania zásad v zdravotníckych zariadeniach, kontrolné stery z miestností, nástrojov i rúk personálu, biologické a fyzikálne testy sterilizačných zariadení; zdravotnícki pracovníci nie sú dostatočne motivovaní, chýbajú modelové príklady, majú pocit, že umývanie rúk nie je prioritou na oddelení či v nemocnici; ak očakávame úspech pri presadzovaní správnych postupov pri hygiene rúk, musíme používať moderné postupy nielen pri jej vykonávaní, ale aj pri edukácii v danej problematike. Patrí k nim nielen bežné prednášanie, ale najmä názorná ukážka a precvičovanie; vývoj metód asepsy a antisepsy doma i vo OŠETŘOVATELSTVÍ Kontakt 1/

17 OŠETŘOVATELSTVÍ svete rýchlo napreduje. Trend jednoznačne smeruje k používaniu jednorázových masiek plášťov, rúšok, na ústa a na operačné pole. Jednorázový šicí materiál, incízne fólie a operačné nástroje sa postupne udomácňujú napriek zdanlivo vyššej cene. Je potrebné ovplyvňovať personálne podmienky v procese predgraduálnej prípravy sestier zameranej na prevenciu exogénnych nozokomiálnych nákaz, pretože ak nezabezpečíme kvalitné vzdelanie a výchovu v tejto problematike, tak materiálno-technické a organizačné podmienky nemôžu byť úspešné. Nemohli by viesť k minimalizácii nozokomiálnych nákaz, ak by sa uplatňovali samostatne. Navrhnúť odporúčania o aseptických postupoch a overovať ich plnenie. Usporiadať školenia pre zamestnancov nemocnice. Sestra musí poznať pramene a spôsoby prenosu mikroorganizmov. Technika rôznych diagnostických a terapeutických úkonov, rôznych liečebných procedúr, postupov a taktiež stav personálu všetkých stupňov sa musí skúmať, kontrolovať a vylepšovať v žiadanom smere. ZÁVER Na vznik a existenciu nozokomiálnych nákaz nemožno jednoducho pozerať iba ako na problém, ktorý súvisí len s diagnostikou a terapiou, zásadami sterilizačnej techniky a dezinfekcie. Do úvahy treba brať celé prostredie ako celok, počítajúc do toho nielen pacienta, personál, ale aj zariadenie a používaný materiál. V nemalej miere prichádza do úvahy aj sociálne prostredie, z ktorého pacient prichádza a prináša so sebou kolonizované mikroorganizmy. Predmetom nášho prieskumu bolo zistiť úroveň dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle prevencie nozokomiálnych nákaz v sekundárnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach FNsP Nové Zámky a FNsP Bratislava-Ružinov. Zistiť ako sestry postupujú pri manipulácii so sterilným materiálom, ako manipulujú s použitým prádlom a aká je spokojnosť sestier so zásobovaním pracovísk sterilným materiálom. Neznalosť či ignorácia metód prevencie NN môže viesť k závažnému ohrozeniu zdravia a života pacienta, predĺženiu doby hospitalizácie a výraznému zvýšeniu nákladov na liečbu. Prísne dodržiavanie preventívnych opatrení je povinnosťou všetkých zložiek zdravotníckeho personálu. Pacienti prichádzajú do zdravotníckeho zariadenia s dôverou v zdravotníkov a ich schopnosti. Je našou povinnosťou konať tak, aby sme neohrozili ich životy a zdravie. Prevencia má jednoznačne nezastupiteľné miesto v zdravotníckych systémoch a tvorí určitú izolačnú vrstvu na ramenách celej spoločnosti. Keďže sa neustále vyvíja podobne ako samotná ľudská rasa, je ešte potrebné mnoho námahy na jej ďalšie zdokonaľovanie. Je dôležité, aby sa nemocničné nákazy sledovali, lebo ohrozujú zdravie a životy pacientov, predlžujú dĺžku hospitalizácie a zvyšujú náklady na liečbu. Eliminovať ich celkom nemožno, ale je možné im predchádzať, napríklad umývaním rúk po každom vyšetrení pacienta a ich utieraním do jednorazového materiálu. Pred vyšetrením pacienta s oslabenou imunitou by si mal zdravotník ruky nielen umyť, ale i dezinfikovať. Ivica Gulášová 18 Kontakt 1/2008

18 HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI EDUKÁCIE PACIENTOV V SELFMANAŽMENTE DIABETES MELLITUS Evaluation of the efficacy of education of patients in self-management of diabetes mellitus Elena Gurkova, Katarína Žiaková 10: 1 246, 2008 ISSN OŠETŘOVATELSTVÍ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva Summary The change in performing activities concerning the self-management of diabetes mellitus depending on the method and course of educational interventions represents an important parameter of the therapeutic value of education which is, however, not evaluated in practice. The purpose of the present work was to specify differences in activities with respect to diabetes self-management among patients on intensified insulin regimens depending on completing a structured educational programme in the National Endocrinological and Diabetological Institute in L ubochňa. A further purpose of the work was to establish the effect of the implementation of the activities mentioned on their general satisfaction with the treatment. The satisfaction of the patients was evaluated with the help of the questionnaire Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. The activities in the diabetes self-management were considered based on a structured dialogue. The sample of respondents included 104 patients with detected first type DM or second type DM hospitalized in the National Endocrinological and Diabetological Institute in L ubochňa in a period of November 2006 to March Significant differences in activities important in the diabetes self-management depending on completing the structured educational programme were observed only in the field of using saccharide units (p < 0.05). Statistically non-significant differences were found in performing the regular self-monitoring of glycaemia, adjustments of insulin doses in specific situations as well as in keeping hypoglycaemia records. The lowest satisfaction with the treatment was found in the field of the treatment flexibility. The general satisfaction with the treatment was significantly higher in patients, who implemented a regular glycaemia self-monitoring. The use of saccharide units and adjustments of insulin doses in specific situations had no effect on the general satisfaction with the treatment. Key words: diabetes mellitus education in self-management activities in self-management satisfaction with the treatment. Súhrn Zmena vo vykonávaní činností vo vzťahu ku selfmanažmentu diabetes mellitus v závislosti od metodiky a priebehu edukačných intervencií predstavuje významný, ale v praxi nehodnotený, ukazovateľ terapeutickej hodnoty edukácie. Cieľom práce bolo zistiť rozdiely v činnostiach vo vzťahu ku selfmanažmentu diabetu medzi pacientmi na intenzifikovanom inzulínovom režime v závislosti od absolvovania štrukturovaného edukačného programu v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Ďalším cieľom práce bolo zistiť, ako realizácia uvedených činností ovplyvňuje ich celkovú spokojnosť s liečbou. Spokojnosť pacientov bola hodnotená dotazníkom Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. Činnosti v selfmanažmente diabetu boli posudzované prostredníctvom štrukturovaného rozhovoru. Vzorku respondentov tvorilo 104 pacientov s diagnostikovaným DM 1. typu alebo DM 2. typu hospitalizovaných v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni v období od novembra 2006 do marca Signifikantné rozdiely v činnostiach významných v selfmanažmente diabetu v závislosti od absolvovania štrukturovaného edukačného programu boli zistené len v oblasti využívania sacharidových jednotiek Kontakt 1/

19 OŠETŘOVATELSTVÍ (p < 0,05). Štatisticky nevýznamné rozdiely boli zistené vo vykonávaní pravidelného selfmonitoringu glykémie, úpravách dávok inzulínu v špecifických situáciách ako aj vedení záznamu hypoglykémií. Najnižšia spokojnosť s liečbou bola zistená v oblasti flexibility liečby. Celková spokojnosť s liečbou bola signifikantne vyššia u pacientov, ktorí vykonávali pravidelný selfmonitoring glykémie. Využívanie sacharidových jednotiek, prispôsobovanie dávok inzulínu v špecifických situáciách nemali vplyv na celkovú spokojnosť s liečbou. Kľúčové slová: diabetes mellitus edukácia v selfmanažmente činnosti v selfmanažmente spokojnosť s liečbou ÚVOD Diabetes mellitus (ďalej DM) predstavuje ochorenie, ktoré sa charakterizuje ako nevyliečiteľné, progredujúce, (často) invalidizujúce, vyžadujúce celoživotné dodržiavanie režimových zásad a opatrení, obmedzujúcich v bežných, každodenných aktivitách. V súvislosti s liečbou DM zaznamenávame zvyšovanie počtu pacientov na intenzifikovanom inzulínovom režime (ďalej IIT). V liečbe diabetu 1. typu ako aj 2. typu predstavuje intenzívna inzulínoterapia možnosť účinnej, bezpečnej liečby a dosiahnutie dobrej glykemickej kompenzácie, t. j. základného predpokladu prevencie komplikácií diabetes mellitus. Benefit intenzívnej liečby je evidence based podložený výsledkami veľkých prospektívnych štúdií, napr. Diabetes Control and Complications Trial (ďalej DCCT), United Kingdom Prospective Diabetes Study (ďalej UKPDS). V Slovenskej republike bolo v roku 1980 na inzulínovej terapii 11 % pacientov s DM, na kombinovanej liečbe (inzulínová terapia a perorálne antidiabetiká) 0,5 % pacientov. V roku 1990 sa počet pacientov na inzulínovej terapii zvýšil na 13 % a v roku 2001 na 18 %. V roku 2001 bolo na kombinovanej liečbe (inzulínová terapia a perorálne antidiabetiká) 4 % pacientov. Z celkového počtu pacientov liečených inzulínom v roku 2001 bolo na intenzifikovanej inzulínovej terapii (35,4 %). V roku 2005 bolo z celkového počtu pacientov liečených inzulínom (40,1 %) na intenzifikovanej inzulínovej terapii. IIT umožňuje pacientom väčšiu flexibilitu a zabezpečuje dosiahnutie optimálnej glykemickej kompenzácie. Na druhej strane však vytvára nároky vyplývajúce zo selfmanažmentu ochorenia. Dosiahnutie intenzívnych kritérií u čo najväčšieho počtu podielu pacientov s DM v súčasnej dobe umožňuje aj využívanie inovatívnych prípravkov inzulínu (inzulínové analógy), dokonalejších technických pomôcok k aplikácii inzulínu (inzulínové perá a pumpy), selfmonitoringu glykémií (glukometre a kontinuálne monitorovanie glykémie) ako aj prepracovaný evidence based podložený systém racionálneho stravovania a komplexnejší, intenzívny spôsob edukácie. Compliance pacienta považuje Martinka (2003, s. 4) za jeden zo základných predpokladov dosiahnutia intenzívnych kritérií liečby DM. Compliance a adherencia pacienta v terapii môže byť ovplyvňovaná faktormi vyplývajúcimi z náročnosti selfmanažmentu DM (vykonávanie pravidelného selfmonitoringu glykémie a interpretácia jeho výsledkov, úpravy množstva prijatých sacharidov), resp. z rizík terapie (napríklad strach z hypoglykémie a pod.). Podľa Hrachovinovej (2004) so stúpajúcou náročnosťou a dĺžkou terapie DM compliance pacienta klesá. Intenzívna kontrola predstavuje vyššie riziko opakovaných a závažných hypoglykémií, implikuje v sebe vysokú technickú i ekonomickú náročnosť. Časté monitorovanie glykémie môžu niektorí pacienti vnímať ako významné zasahovanie do života, ktoré sa premieta do ich odmietavého postoja. Nie bezvýznamným problémom je aj riziko frustrácie a neurotizácie pacienta, ktoré sa môže objaviť, ak sa kontrola ochorenia nevyvíja podľa jeho predstáv, napriek jeho časovej a osobnej zaangažovanosti. Na druhej strane zvládanie nárokov terapeutického režimu môže pôsobiť na pacienta motivačne v oblasti kontroly a zodpovednosti za liečbu. Riešenie problémov súvisiacich s dosiahnutím efektívnej compliance pacienta v terapii predstavuje významnú úlohu edukácie. Udržiavanie dlhodobej zmeny životných návykov, správania, kontroly a zodpovednosti za liečbu na pacientovi sú základnými oblasťami edukácie v selfmanažmente DM (Diabetes Selfmanagement Education, ďalej DSME). Americká asociácia edukátorov v oblasti DM 20 Kontakt 1/2008

20 (American Association of Diabetes Educators, ďalej AADE) štandardizovala oblasť hodnotenia výsledkov DSME. Vo svojom oficiálnom vyhlásení (AADE Position Statement Standards for Outcomes Measurement of DSME, 2002, s. 3) kritizuje jednostranné využívanie medicínskych kritérií (predovšetkým hodnôt HbA 1C) v hodnotení efektívnosti DSME a považuje ich za dôsledok nedostatočného vymedzenia kritérií hodnotenia efektívnosti DSME. Základným cieľom DSME je podľa AADE (AADE Position Statement Standards for Outcomes Measurement of DSME, 2002, s. 4) pripraviť pacientov s DM na realizáciu uvedomelých rozhodnutí a efektívnu implementáciu činností sebaopatery, ktoré by im umožnili maximalizovať pocit fyzickej a psychosociálnej pohody (well being). AADE akcentuje zmenu správania (behaviour change) ako jedinečný výsledok procesu DSME a zároveň vymedzuje sedem oblastí, v ktorých sa má zmena správania hodnotiť. Ide o nasledovné oblasti: fyzická aktivita, stravovanie, dodržiavanie farmakoterapie, selfmonitoring glykémie (ďalej SMG), riešenie problémových situácií v súvislosti s glykémiou (hypoglykémia, príliš vysoká hyperglykémia, interkurentné ochorenia sick days), redukcia rizík rozvoja chronických komplikácií a život s DM. Klinická efektívnosť edukačných intervencií sa jednoznačne nepotvrdila u pacientov s DM 2. typu (Loveman et al., 2003, s. 39). Úspešnosť edukačných intervencií determinujú podľa Norrisa et al. (2001, s. 587) nasledovné interakčné charakteristiky miera dlhodobej spolupráce, skupinová dynamika, pravidelnosť opakovania, využitie podporných skupín a kopingových stratégií. U pacientov s DM 1. typu (ďalej DM 1) sa jednoznačne potvrdila klinická efektívnosť štrukturovaných edukačných programov ako súčasti intenzifikovanej inzulínovej terapie (DAFNE Study Group, 2002; Bott, 1998; Müllhauser, 1987; Starostina, 1997). Klinická efektívnosť edukácie bola v uvedených štúdiách posudzovaná tromi základnými ukazovateľmi: kvalitou života, úrovňou glykemickej kontroly a spokojnosti s liečbou. Diabetes Treatment and Teaching Programme (ďalej DTTP), známy ako Geneva Düsseldorf Programme a jeho anglická modifikácia Dose Adjustment for Normal Eating (ďalej DAFNE) predstavujú najznámejšie európske multicentrické programy pre pacientov na intenzifikovanej inzulínovej terapii. Bott et al. (1998, s. 760) potvrdili, že väčšie požiadavky zo strany intenzifikovaného inzulínového režimu (nároky interpretácie a realizácie selfmonitoringu glykémie, strach z hypoglykémií) môžu byť efektívne vyvážené v zmysle zlepšenia kvality života pri dosiahnutí flexibilnejšieho životného štýlu a spôsobu stravovania. Tieto výsledky ukazujú, že flexibilita liečebných stratégií môže pomôcť redukovať nielen diétne obmedzenia, ale pozitívne ovplyvniť aj flexibilitu voľného času, limitácie v oblasti sociálnych vzťahov a znížiť obavy z budúcnosti, ktoré predovšetkým vychádzajú z anticipácie chronických komplikácií. V našich podmienkach sa často stretávame s preferenciou hodnotenia úrovne vedomostí a zručností pacienta v oblasti glykemickej kontroly ako zásadného ukazovateľa hodnotenia úspešnosti edukácie. Zmena vo vykonávaní činností vo vzťahu k selfmanažmentu DM v závislosti od metodiky a priebehu edukačných intervencií predstavuje významný, ale v praxi nehodnotený ukazovateľ terapeutickej hodnoty edukácie. Vychádzajúc zo záverov AADE sme sa v našej práci zamerali na identifikáciu rozdielov v činnostiach vo vzťahu ku selfmanažmentu DM medzi pacientmi na IIT v závislosti od absolvovania štrukturovaného edukačného programu v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave (ďalej NEDÚ) v Ľubochni. Taktiež sme zisťovali, ako realizácia uvedených činností ovplyvňuje ich celkovú spokojnosť s liečbou. Zároveň sme zisťovali rozdiely v celkovej spokojnosti s liečbou v závislosti od absolvovania štrukturovaného edukačného programu. METODIKA Na posúdenie činností v selfmanažmente DM sme použili metódu štrukturovaného rozhovoru. Štrukturovaný rozhovor obsahoval uzatvorené a otvorené otázky, ktoré sa zameriavali na zistenie tých oblastí správania pacientov, ktoré sú súčasťou edukácie v NEDÚ. Typy otázok v rozhovore sme rozdelili do dvoch oblastí: demografické a problémové otázky. Rozhovor obsahoval 6 otázok demografického typu, z toho boli 3 otázky otvorené a 3 uzavreté. Otázky sa týkali zistenia vzdelania, veku ukončenia posledného dosiahnutého vzdelania, zamest- OŠETŘOVATELSTVÍ Kontakt 1/

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PROBLEMATIKY SENIORŮ Education of providers of social services in the field of problems of seniors Radka Prokešová 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče Olga Tomoszková Věra Toršová Věra Martínková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Mezinárodní konference INFORUM, 24. - 26. 5. 2005, Praha Ekonomické,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH KURZŮ PRO VŠEOBECNÉ SESTRY Contents and evaluation of lifelong education in short-term courses for general nurses Radka

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

FINANČNÉ A KREDITNÉ INFORMÁCIE Finančné produkty slúžia svojimi informáciami predovšetkým ku znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 SUPPLEMENTUM KVALITATIVNÍ

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

11. 14. 2. 2014 Štyri dni plné zaujímavých stretnutí... 16. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník V / 2010 Opera Collegii Karel Englis Obsah stránka Miloš Čambál, Lucia Baňasová: Aplikácia kompetenčných modelov v podmienkach priemyselných

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2014 Ročník 4, číslo 2 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM

ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Autor práce: Bc. Eva Surovková Studie vznikla díky podpoře z projektu

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

KATALOG. Učební texty, které vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Prodejna

KATALOG. Učební texty, které vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Prodejna KATALOG Učební texty, které vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Prodejna Menza Jihočeské univerzity Studentská 15 370 05 České Budějovice Tel. +420 389 032 710

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané 17. 18. 10. 2013 Editoři: prof.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky KONTAKT 1/09 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva REDAKČNÍ RADA Balogh Zoltan (HU), Gerzmava

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010

18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010 18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010 23. 25. září 2010 Editor: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Editorka: Mgr. Zuzana Prouzová Tento pracovní materiál neprošel autorskou

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Ostrava v urgentní péči 2015. Sborník přednášek

Ostrava v urgentní péči 2015. Sborník přednášek Ostrava v urgentní péči 2015 Sborník přednášek Ostrava v urgentní péči 2015 2 KONFERENCE OSTRAVA V URGENTNÍ PÉČI 2015 Sborník přednášek Ostrava 10. 4. 2015 Editor: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. Příspěvky

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII KONTAKT 1/2006 vol. VIII REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva Balogh Zoltan (HU), Brocking Bortfed (D), Watkins Diane (UK), Fedke Christop

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více