Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Omluveni: Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Jan Schneider Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Uzavření licenční smlouvy s OSA - Svátek hudby 4. Zpráva o předání agendy vedení DDM Tišnov 5. Pravidla pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 6. Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Plán zimní údržby 2012/ Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova 10. Pronájem bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 11. Pronájem bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 12. Pronájem bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 13. Mimořádný pronájem bytu č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 14. Mimořádný pronájem bytu č. 11 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 19. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní G. S. 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č.13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 21. Převod členských práv a povinností k bytu č. D 6/6 na ulici Dlouhá 1807 v Tišnově 22. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 10/2012 ze dne Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat 24. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/60 v k.ú. Tišnov 25. Odkoupení částí pozemků parc.č. 639/1 a parc.č. 644/1 v k.ú. Předklášteří 26. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov 27. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s MUDr. Veronikou Pozděnovou 28. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v areálu koupaliště v Tišnově za účelem provozování občerstvení návštěvníků koupaliště 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/12 ze dne Dotazy, podněty a připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Radovan Klusák za ověřovatele navrhl: Ing. Petra Bábora, Ph.D. zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 21/2012 Rady města Tišnova Ing. Petra Bábora, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Místostarosta Klusák doplnil program jednání o bod č Prodej čalouněných křesel z prostoru kinosálu. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 21/2012 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Uzavření licenční smlouvy s OSA - Svátek hudby 4. Zpráva o předání agendy vedení DDM Tišnov 5. Pravidla pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 6. Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Plán zimní údržby 2012/ Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova 10. Pronájem bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově 11. Pronájem bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově 12. Pronájem bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 13. Mimořádný pronájem bytu č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 14. Mimořádný pronájem bytu č. 11 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 19. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní G. S. 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č.13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 21. Převod členských práv a povinností k bytu č. D 6/6 na ulici Dlouhá 1807 v Tišnově 22. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 10/2012 ze dne Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat 24. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/60 v k.ú. Tišnov 25. Odkoupení částí pozemků parc.č. 639/1 a parc.č. 644/1 v k.ú. Předklášteří 26. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov 27. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s MUDr. Veronikou Pozděnovou 28. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v areálu koupaliště v Tišnově za účelem provozování občerstvení návštěvníků koupaliště 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/12 ze dne

3 30. Prodej čalouněných křesel z prostoru kinosálu 31. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Informace podal místostarosta Klusák. Místostarosta Babák se zeptal na usnesení č. 17/19/2012 Rada města Tišnova ukládá odboru správy majetku investic vypracovat analýzu forem a umístění reklamních zařízení na majetku města Tišnova. U daného usnesení je termín a úkol je neustále nesplněn. Paní Dvořáčková odpověděla, že pověřený pracovník paní Svobodová byla nemocná, ale nyní na zadaném úkolu intenzivně pracuje. Další připomínky nebyly. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3. Uzavření licenční smlouvy s OSA - Svátek hudby Informace podal místostarosta Babák, nikdo neměl připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezi městem Tišnov a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., IČ: , se sídlem v Praze, týkající se užití hudebních děl z repertoáru OSA na Svátku hudby dne Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Zpráva o předání agendy vedení DDM Tišnov Informace podal místostarosta Klusák. Radní Dohnálková se zeptala na průběh předání agendy v DDM a na aktuální zprávy od policie. Místostarosta Klusák popsal prozatímní situaci a zároveň vysvětlil radní Dohnálkové, že teprve na základě finálního vyjádření od policie, bude znatelné zda mohlo dojít k protiprávnímu jednání a poškození organizace ze strany bývalé ředitelky. Radní Dohnálková apelovala, aby se daná situace dlouho neprodlužovala a byla vyřešena co nejdříve. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o předání agendy vedení DDM Tišnov. Hlasování č. 5: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5. Pravidla pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací Informace poskytl místostarosta Klusák, avšak k předloženému materiálu bylo několik dotazů a připomínek. Rada diskutovala předložený materiál z hlediska jednotlivých aspektů hodnocení ředitelů příspěvkových organizací. S ohledem na jejich rozsáhlost a vzhledem k nepřítomnosti starosty jakožto hlavního garanta předkládaného materiálu byl tento odložen na další radu. Materiál byl odložen na další Radu města Tišnova č. 22/2012, která se bude konat Zápis z Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Radní Dohnálková upozornila na špatnou formulaci věty v bodě č. 3 ve výše uvedeném materiálu. Rada se dále zabývala v zápise zmíněnými potížemi s financováním trhových slavností, situace bude 3

4 projednána s ředitelem MěKS. Diskuze na téma kulturní akce, rozpočet se zaměřením na rekonstrukci ZŠ Smíškova, atd. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7. Zápis z Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Rada města diskutovala zejména návrh komise na umístění odpadkových košů u cyklostezek, k ostatním bodům zápisu nebylo zásadních připomínek. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8. Plán zimní údržby 2012/2013 Místostarosta Klusák uvedl, že plán zimní údržby je oproti loňskému roku až na výjimku shodný. Změna se vztahuje k ulici Dvořáčkova, která byla zahrnuta do první třídy důležitosti. Proběhla diskuse nad údržbou komunikací v části Na Honech, které nejsou v majetku města, ale přesto na nich probíhá zimní údržba. Radní Dohnálková také navrhla upravit formální stránku materiálu a některé formulace. Rada města Tišnova schvaluje Plán zimní údržby 2012/2013 dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 9. Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova Informace podal místostarosta Klusák. Odbor správy majetku a investic obdržel žádost od Tělocvičné jednoty SOKOL Tišnov o zřízení parkoviště na místních komunikacích Drbalova, Parolkova a Na Hrádku v Tišnově za účelem provozování placeného parkoviště po dobu konání Mezinárodní expozice minerálů od do Tato finanční částka bude věnována oddílu Karate TJ SOKOL, kteří budou zajišťovat výběr parkovného. Místostarosta Bábor se zajímal o součinnost mezi SSK a TJ SOKOL. Místostarosta Babák vysvětlil v obecné rovině vztah mezi organizacemi. Proběhla diskuse. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova mezi městem Tišnov a Tělocvičnou jednotou Sokol Tišnov, se sídlem v Tišnově, IČ: za účelem provozování parkoviště po dobu konání Mezinárodní expozice minerálů v termínu dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10. Pronájem bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově Informace podal místostarosta Babák. Místostarosta Bábor se zeptal od čeho se odvíjí cena pronájmu bytu. Odpověděl místostarosta Babák. Diskuze ohledně tržní ceny nájemného a prodeje bytů. 4

5 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově M. a L. H. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11. Pronájem bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově Rada města Tišnova neměla připomínky. Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově paní J. H. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12. Pronájem bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova neměla připomínky. Radní Dohnálková měla dotaz ohledně inkasa. Rada města Tišnova schvaluje mimořádný pronájem bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově paní J. J. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 12: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 13. Mimořádný pronájem bytu č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova neměla připomínky. Rada města Tišnova schvaluje mimořádný pronájem bytu č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově panu B. T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou půl roku od do , dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 13: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 14. Mimořádný pronájem bytu č. 11 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Místostarosta Babák informoval Radu města Tišnova o odstoupení paní J. R. od nájemní smlouvy na mimořádný pronájem bytu č. 11 na ulici Na Mlékárně 795. Bez usnesení. 15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 5

6 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní J. H. na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově na dobu určitou jeden rok tj. od do , dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 14: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem V. P. na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 15: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní L. S. na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 16: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Z. S. na byt č. 19 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní G. S. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní G. S., bytem T., dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 18: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č.13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 6

7 Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemní smlouvy na byt č. 13 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově uzavřené s panem M. Z. z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 19: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 21. Převod členských práv a povinností k bytu č. D 6/6 na ulici Dlouhá 1807 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. D 6/6, 2+1, Dlouhá 1807, z paní R. Z., bytem T., na paní L. Z., bytem B., dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 20: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 22. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 10/2012 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 10/2012 ze dne Hlasování č. 21: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 23. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat Informace podal místostarosta Klusák, změny se týkají seznamu pověřených osob. Rada města Tišnova neměla připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat mezi městem Tišnovem a společností LARN Brno spol. s r.o., se sídlem v Brně, IČ: , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 22: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 24. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/60 v k.ú. Tišnov Informace podal místostarosta Klusák. Rada města Tišnova neměla připomínky. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1802/60 o výměře 158 m 2 ve vlastnictví M. H. a J. N., obě bytem T., za kupní cenu ve výši ,- Kč. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7

8 25. Odkoupení částí pozemků parc.č. 639/1 a parc.č. 644/1 v k.ú. Předklášteří Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova neměla žádné výhrady. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení části pozemku parc.č. 639/1 nově označené parc.č. 639/5 o výměře 308 m 2 a části pozemku parc.č. 644/1 nově označené parc.č. 644/3 o výměře 38 m 2, oba v k.ú. Předklášteří ve vlastnictví D. K. a L. P., obě bytem P., za kupní cenu ve výši ,- Kč. Hlasování č. 24: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 26. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova neměla žádné připomínky. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/128 o výměře 20 m 2 M. V., bytem T., pro účely zřízení předzahrádky. Hlasování č. 25: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 27. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s MUDr. Veronikou Pozděnovou Informace podal místostarosta Babák. Jedná se o změnu nájemce v nájemní smlouvě. Rada města Tišnova neměla žádné připomínky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 22/10/P o nájmu nebytových prostor ze dne v objektu polikliniky čp. 24 na nám. Míru v Tišnově mezi městem Tišnov, MUDr. Veronikou Pozděnovou, IČ: , bytem v Tišnově a společností DIA Tišnov, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 26: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 28. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v areálu koupaliště v Tišnově za účelem provozování občerstvení návštěvníků koupaliště Informace podal místostarosta Babák. Společnost GASTRO SKLEP, s.r.o. má nadále zájem o využívání části nebytových prostor, s tímto nájemcem je dobrá tříletá zkušenost, OSMI tedy navrhuje vyhlásit adresný záměr pronájmu. Radní Dohnálková měla připomínky k fungování výše uvedené společnosti a to zejména k prodeji alkoholu. Jedná se o boční stánek s alkoholem, dle jejího názoru v nepatřičné blízkosti dětského brouzdaliště. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 366 a venkovních stánků v areálu koupaliště v Tišnově společnosti GASTRO SKLEP s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 27: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8

9 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/12 ze dne Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova neměla připomínky. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/12 ze dne Hlasování č. 28: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 30. Prodej čalouněných křesel z prostoru kinosálu Místostarosta Babák uvedl, že nejdříve město nabídlo křesla k prodeji příspěvkovým organizacím. Posléze byly osloveny i obce na Tišnovsku, s vážným zájmem se přihlásil městys Nedvědice. Radní diskutovali možnosti využití a vhodnost umístění křesel např. na Polikliniku, či jako vybavení jiných veřejných prostor Tišnova. Rada města Tišnova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Tišnov a městysem Nedvědice, IČ: , dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 29: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a investic prodejem dřevěných čalouněných křesel z kinosálu objektu čp. 152, ul. Mlýnská, Tišnov a uzavíráním příslušných kupních smluv. Hlasování č. 30: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 31. Dotazy, podněty a připomínky Radní Dohnálková informovala Radu města Tišnova o akci Den stromů, který se bude konat Jedná se o vycházku za stromy do Předklášteří, neboli procházku za vzácnými exempláři s ochutnávkou pečených kaštanů. Odchod v h od kašny na náměstí v Tišnově. Dále radní Dohnálková sdělila, že město Tišnov dne navštíví zástupce pro fairtradová města, který bude představen radním v rámci společného obědu. Ve stručnosti popsala celodenní program. Veškeré bližší informace zašle em všem dotčeným osobám V neposlední řadě vzpomněla vycházku s radními, která se bude konat sraz v h před Sokolovnou. Vznesla požadavek na přítomnost zaměstnanců úřadu a to konkrétně pan Drhlík, Dvořáček a paní Jelínková (pracovníci odboru správy majetku a investic). Požádala o zajištění tabule, samolepících papírů, čaje, atd. Místostarosta Bábor hovořil o územním plánu. Neboť do této doby se měli všichni radní vyjádřit ke změnám územního plánování. V současné době se musejí zakomponovat poslední změny v dokumentaci. Rád by slyšel názor radních, jak naložit s diskutovaným zeleným pásem za lokalitou Na Honech. Byly diskutovány možné termíny pracovního setkání zastupitelů ( v h a taktéž v h). Místostarosta Klusák diskutoval na téma nákup elektrické energie, což je velice aktuální otázka. Město má na výběr ze dvou variant, buď nákup přes elektronické aukce, nebo na komunitní burze přes zprostředkovatele. Místostarosta Babák se domnívá, že pokud máme možnost e-aukcí, nechť 9

10 využíváme naplno tohoto systému. Diskuze na téma, který systém bude výhodnější pro město Tišnov. Paní Poulová (pracovnice odboru správy majetku a investic připraví materiál, který pomůže k rozhodnutí radním). Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Radovan Klusák, 1. místostarosta města Tišnova, v 11:20 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. 10

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Obec Obora Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Zápis z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 16.12.2013 v 18.00 hodin. Přítomni : Alexa Josef, Malachová Radmila,

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.08.2016, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Čas konání: od 18:25 hod. do 20:55 hod. Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 29. 6. 2017 Přítomni:, Miroslav Masopust (odchod 20:40), Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Lenka

Více

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.02.2018 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni:

Více

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28.února 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing.

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 17/2017 z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Pavel Studený, František Novák,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 40. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.2.2016 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomni byli všichni členi

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z Á P I S. schůze číslo 2/2018 Rady města Rokytnice v Orlických horách

Z Á P I S. schůze číslo 2/2018 Rady města Rokytnice v Orlických horách Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 1 tel.č.: 494 379 021 e-mail: podatelna@mu.rokytnice.cz Z Á P I S schůze číslo 2/2018 Rady města Rokytnice

Více

ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice

ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16.5. 2018 od 18:00 hodin v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice Přítomni: Ing. Miloš Růžička (příchod 18:25 hod),

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání jmenuje paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ.

v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání jmenuje paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ. Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 5.11.2018 od 18.05 hod v budově Obecního domu, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice Přítomni:Ing. Miloš

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne v kulturním domě

Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne v kulturním domě Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne 3.12.2018 v kulturním domě Přítomni: Přítomni: Mgr. Dagmar Burešová, MUDr. Petr Fila, Ing. Radka Formánková, Bc. Martin Frei, Ing. Roman

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 26. 02. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila

Více