Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění"

Transkript

1 Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček d a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o Panenské Břežany, b) MFF Universita Karlova v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2 c) ČVUT v Praze, fakulta strojní, Zikova 4, Praha 6 d) Alusuisse Děčín, s.r.o., Ústecká 37, Děčín Abstract The EC regulations now being prepared limit severely lead content in metal and alloyed materials. If the European Parliament adopts the EC regulation End of Life Vehicles Directive in full as it has been drafted then utilisation of lead would be completely impossible in metals and alloys for vehicle design. Duralumin types of free-cutting alloys - such as: AlCu4PbMg(Mn) - possessing relatively high Pb content (0,8-1,5 wt. %). For their high strength and easy machinability they belong among widespread free-cutting aluminium alloys used in design practice here and throughout the whole of Europe. The research now submitted has been motivated by a necessity of founding a detailed research in verification of potential replacements for lead-type free-cutting aluminium alloys of Al-Cu-Mg-Pb types by other alloys in Al-Cu-Mg system not containing toxic lead with comparable properties. The system Al-Cu-Mg-Me, where Me = Sn or Sn + Bi was studied. Present paper deals with the influence of Me on alloys solid solution decomposition during their thermo-mechanical treatment. The influence of structural parameters on chip forming and separation during machining was investigated. The results contribute to the enlarging of fundamental knowledge about aluminium alloys of type Al-Cu-Mg-Me. This is indispensable for the development of new, environmentally acceptable, machinable Al-alloys based on Al-Cu-Mg system, as lead-free options to free-cutting leaded alloys (EN AW-2007 and EN AW-2030) to industrial practice 1. Úvod. Ve světě se vyrábějí a všeobecně komerčně využívají tři základní typy obrobitelných slitin: AlCu6BiPb, AlMgSiPb a AlCu4PbMg(Mn). Tyto typy slitin jsou normalizovány v mezinárodních a evropských normách i ve všech národních normách vyspělých států světa. Dobrá obrobitelnost těchto slitin používaných pro třískové obrábění je podmíněna přítomností olova jako legujícího prvku. Bez olova mají slitiny malou lámavost třísky, jakost obrobeného povrchu je špatná, spotřeba energie na obrábění vysoká. Obzvláště při zpracování na obráběcích automatech je nutné používat materiály, které mají zaručenou obrobitelnost zejména z hlediska utváření třísek. U běžně používaných obrobitelných slitin se obsah olova pohybuje od 0,5 do 1,5 hm. %. Dobrá obrobitelnost je zaručena především přítomností měkkých, nízkotavitelných fází s obsahem olova. Při lokálním zvýšení teploty v místě řezu dochází k natavení těchto fází a tím ke zlepšení lámavosti třísky. Fáze zabraňují tvorbě nárůstků (build up) a významně snižují energetickou náročnost obrábění. Pro svou měkkost minimálně působí na abrasivní opotřebení nástroje [1]. Olovo je pro lidský organismus škodlivé. Nepříznivě ovlivňuje hematologický a nervový systém, má nepříznivé účinky na činnost ledvin a dalších orgánů. Ekologické tlaky

2 na eliminaci slitin obsahujících olovo stále sílí. Postupně se zpřísňují normy na úroveň obsahu těžkých kovů ve vodě, potravinách a v celém životním prostředí. Slévárny a další výrobci, které zpracovávají olovnaté slitiny hliníku budou muset postupně instalovat drahé monitorovací zařízení ke kontrole emisí tak, jak je to již zavedeno u zpracovatelů beryliových bronzů. Současně připravované legislativní předpisy Evropského společenství (ES) silně omezují obsah olova v kovech a slitinách. Například bude-li Evropským parlamentem schválena navrhovaná směrnice ES End of Life Vehicles Directive v plném navrhovaném znění, bude v kovech a slitinách pro dopravní prostředky olovo úplně vyloučeno. V případě, že budou akceptovány připomínky hliníkářského průmyslu k této směrnici, bude jeho povolený obsah v tvářených hliníkových slitinách omezen na max. 0,4 hm. % [2]. Všechny tři typy současných olovnatých automatových slitin hliníku mají obsah Pb větší než 0,4 hm. %. Otázka nutnosti vývoje bezolovnatých obrobitelných slitin hliníku byla v polovině 90. let otevřena firmou Alusuisse-Děčín. Ve spolupráci s touto firmou jsme vyvinuli dvě nové hliníkové automatové slitiny a to AlCuSnBi, která nahrazuje slitinu AlCu6BiPb, dle evropských norem označenou EN AW-2011 a AlMgSiSnBi, která je bezolovnatou alternativou slitin AlMgSiPb a AlMg1SiPb (EN AW-6012 a EN AW-6262). Obě nové slitiny jsou předmětem evropských patentů [3]. Automatové slitiny hliníku duralového typu AlCu4PbMgMn a AlCu4PbMg (EN AW a EN AW-2030), které obsahují relativnì vysoké množství olovo (0,8-1,5 hm. %), představují poslední ze tří základních skupin olovnatých obrobitelných slitin hliníku. Pro svou vysokou pevnost a snadnou obrobitelnost jsou jedny z nejrozšířenějších automatových hliníkových slitin používaných v kostruktérské praxi u nás a v celé Evropě. Jsou normalizovány v Evropských normách a národních normách mnoha zemí a až dosud se běžně používájí např. v Německu, Švýcersku, Itálii, Francii, Španělsku, Norsku a dalších zemích. Pro vysoký obsah olova bude použití těchto vysokopevných slitin rovněž silně omezeno, zejména v dopravním strojírenství a potravinářském prùmyslu. V současnosti neexistují jejich případné bezolovnaté náhrady. Práce, prezentované v našem příspěvku byly vyvolány nutností podrobnějšího základního výzkumu zaměřeného na ověření potenciální možnosti náhrady olovnatých obrobitelných hliníkových slitin typu AlCu4PbMg(Mn) jiným slitinami systému Al-Cu-Mg. Obrobitelnost nových materiálů bez obsahu olova a jejich mechanické a další vlastnosti by měly být srovnatelné s komerčně používanými olovnatým slitinám typu AlCu4PbMg(Mn). Z předcházejících našich prací [3, 11, 12] vyplynulo, že jedna z možností řešení tohoto problému je náhrada olova cínem ve spojení s dalšími netoxickými kovy. Cín může vytvořit ve struktuře hliníkové slitiny měkké, nízkotavitelné fáze, které vedou k lámavosti a stáčivosti třísky. Na rozdíl od olova se ale cín v hliníku částečně rozpouští. Tím významně ovlivňuje rozpad tuhého roztoku a zásadně mění vlastnosti vytvrditelných hliníkových slitin. Náš experiment se zaměřil na: a) Výzkum systému Al-Cu-Mg-Me, kde Me je Sn v kombinaci s Bi. Studium vlivu chemického složení na vznik, charakteristiku a morfologii fází tohoto systému. b) Studium rozpad tuhého roztoku sledovaného systému Al-Cu-Mg-Me v závislosti na chemickém složení a tepelně-mechanickým zpracováním. c) Zjištění rozhodujících strukturních činitelů, které ovlivňují geometrii a morfologii třísky a kvalitu obrobeného povrchu za modelových řezných podmínkách. Jako referenční materiál pro hodnocení struktury, vlastností a charakteristik obrobitelnosti se použila stávající technická slitina systém Al-Cu-Mg-Pb, tedy slitina EN - AW AlCu4PbMgMn (EN AW-2007).

3 2. Experiment V poloprovozních podmínkách byly stacionárním litím do grafitové kokily odlity čepy o průměru 205 mm ze slitiny typu AlCuMgSnBi s dvěma úrovněmi obsahu hořčíku, nižší s obsahem Mg kolem 0,3 hm.% (slitina ) a vyšší, s obsahem Mg cca 0,8 hm. % (slitina V) (tab. 1). V provozních podmínkách Alusuisse Děčín byly odlitky zpracovány na tyče jmenovitého průměru 30 až 36mm. Na výrobcích v konečných stavech se zjišťovaly strukturní a mechanické vlastnosti a obrobitelnost. Jako referenční materiál pro hodnocení mechanických vlastností, kinetiky rozpadu přesyceného tuhého roztoku, struktury a charakteristik obrobitelnosti se použily tyče průměru 30 mm z technické slitiny AlCu4PbMgMn (EN AW-2007) zhotovené v provozních podmínkách Alusuisse obvyklým výrobním postupem ve dvou modifikacích obsahů slitinových prvků (slitina R a slitina E) (tab. 1). Tabulka 1 Chemické složení experimentálních a referenčních slitin v hm. % Slitina Označení Si Fe Cu Mn Mg Ti Pb Bi Sn AlCuMgSnBi 0,564 0,305 4,420 0,726 0,267 0,035 0,006 0,363 1,480 AlCuMgSnBi V 0,112 0,138 4,360 0,552 0,822 0,0003 0,012 0,185 1,650 AlCu4PbMgMn (6254) R 0,646 0,570 4,060 0,666 0,679 0,021 1,125 <0,001 0,003 AlCu4PbMgMn (3254) E 0,175 0,348 3,691 0,538 0,570 0,019 1,017 0,002 0,0001 Strukturní vlastnosti konečných stavů se studovaly na podélných řezech pomocí světelné metalografie. Rozložení a složení fází se sledovalo metodou elektronové mikroanalýzy na rastrovacím elektronovém mikroskopu DSM 940. V režimu odražených elektronů se sledovalo rozložení fází, identifikace fází proběhla pomocí plošných rozložení jednotlivých prvků. Rozpad přesyceného tuhého roztoku Al-Cu-Mg vzorků slitiny R a - bez a s přítomností cínu byl zkoumán měřením izochronních žíhacích křivek rezistivity. Po zhotovení vzorků pro elektrická měření následovalo rozpouštěcí žíhání 510 o C/1 h ukončené rychlým ochlazením do vody. Následné izochronní žíhání vzorků probíhalo v režimu 30K/30min a to v lázni silikonového oleje (do 240 o C) a v peci s argonovou atmosférou při vyšších teplotách. Rezistivita vzorků byla měřena klasickou čtyřbodovou metodou při 77K v sérii se srovnávacím vzorkem sloužícím ke korekci teplotní nestability lázně kapalného dusíku. Parazitní termosíly byly potlačeny komutací měřícího proudu. Pro doplnění informace byly měřeny i izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10. Žíhání vzorků probíhalo naprosto stejně jako při měření rezistivity, fázové složení materiálu je tedy pro jednotlivé teploty žíhání identické. Mechanické vlastnosti se určovaly standardním způsobem na kruhových tyčích o průměru 8 mm, odebraných v podélné ose konečných tyčí. Zkouškami obrobitelnosti se studoval vliv řezné rychlosti a tloušťky odebírané vrstvy na tvar třísky. Při zkouškách se vycházelo z metodiky Alusuisse - Lonza. Vzorky kruhové tyče se obráběly soustružením na sucho nožem 25x25 ON P30 (ISO 2R) s úhlem nastavení k =45, úhlem čela nože g =6, s úhlem hřbetu nože =8 a hloubkou řezu a=2 mm. Posun nože se měnil v intervalu od 0,05 do 0,15 mm/ot. a řezná rychlost v se pohybovala v

4 rozmezí od 100 do 200 m/min. Podle předepsané šestistupňové klasifikační stupnice FN 1 (nejhorší) až FN 6 (nejlepší) se hodnotil charakter třísky. Vedle třísky se měřila drsnost povrchu. Zkoušky byly provedeny na pracovišti Ústavu strojírenské technologie. 3. Výsledky a diskuse ρ/ρ0[%] Rozpad přesyceného tuhého roztoku Al-Cu-Mg. Z izochronních žíhacích křivek rezistivity obou zkoumaných materiálů podrobených rozpouštěcímu žíhání je vidět (Obr.1), že proces rozpadu přesyceného tuhého roztoku mezi pokojovou teplotou a 200 o C v nich probíhá odlišným způsobem. Prvotní vzrůst rezistivity mezi teplotou 20 o C a 200 C je u slitiny s Sn téměř potlačen, zatímco u slitiny s Pb tyto počáteční efekty jsou výrazné. Hlavní žíhací stádium je situováno u obou slitin mezi 200 o C-320 o C. Podobný je průběh žíhacích křivek i nad teplotou 320 C, kde se pozoruje vzrůst rezistivity. Izochronní žíhací křivka AlCu4PbMgMn ve shodě s literárními údaji [4,5] odráží precipitační sekvenci Cu v Al, kterou lze schematicky znázornit takto: 20 o C 200 o C 320 o C 360 o C 500 o C vznik a hrubnutí GP zón tvorba Θ' tvorba Θ a částečná rekonstrukce SSS R T [ C] Obr. 1: Izochronní žíhací křivky rezistivity slitin AlCu4PbMgMn ( R ) a AlCuMgSnBi () po rozpouštěcím žíhání 510 o C/1 h rekonstrukce SSS Tomu odpovídá i průběh izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10 (obr.2) s vytvrzením až 40%. Absence raného HV Obr. 2: Izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10 slitin AlCu4PbMg ( R ) a AlCuMgSnBi () po rozpouštěcím žíhání 510 o C/1 h R T [ C] precipitačního stádia u slitiny AlCuMgSnBi je podle našich zkušeností se slitinami AlCuSnBi [6-8] dána tím, že je výrazně potlačena tvorba GP zón typických pro binární slitinu Al- Cu. Atomy Sn a jejich drobné shluky vážou totiž silně vakance [9,10], které pak nemohou usnadnit tvorbu GP zón. K precipitaci Sn dochází již během ochlazování z teploty rozpouštěcího žíhání a při nižších teplotách následného izochronního žíhání. Jak ukazuje průběh žíhacích křivek tvrdosti a rezistivity, lze očekávat, že při teplotách nad 120 C bude

5 docházet pravděpodobně k tvorbě S -fáze známé ze systému Al-Cu-Mg a to přednostně na shlucích Sn, které mohou sloužit jako nukleační centra. K prověření této hypotézy je však třeba přímého pozorování pomocí transmisní elektronové mikroskopie, které se v současnosti provádí. Změna kinetiky rozpadu slitiny AlCuMgSnBi daná přítomností Sn bude tak mít, stejně jako u Al-Cu [11, 12] zřejmě výrazný dopad při hledání optimálního tepelného zpracování (obr. 3) Tvrdost HV R V Doba přirozeného stárnutí (h) Obr. 3: Porovnání křivek přirozeného stárnutí experimentálních slitin AlCuMgSnBi (, V) a referenční slitiny AlCu4PbMgMn (R ). Mechanické vlastnosti tyčí ve stavu po umělém stárnutí (T6) a ve stavu po přirozeném stárnutí (T4) po dobu minimálně 7 dnů uvádí tabulka 2. Tabulka 2 Mechanické vlastnosti experimentálních slitin AlCuMgSnBi ve stavech T6 a T4. Porovnání s hodnotami pro technické slitiny EN AW AlCu4PbMg(Mn) dle EN ve stavu T3, T351 Slitina Označení Rozměr D (pr.) [mm] Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] AlCuMgSnBi 30 T6 a) ,5 14,4+ 0,4 AlCuMgSnBi V1S2 36 T6 a) ,5+ 0,5 AlCu4PbMgMn R 15 T ,4+ 0,6 AlCuMgSnBi 30 T4 b) ,7+ 0,5 AlCuMgSnBi V2K22 36 T4 b) ,8+ 0,2 EN AW AlCu4PbMg(Mn) dle EN T3, T351 <30 30<D< 80 T3, T351 min. 250 min. 220 min. 370 min. 340 a) po rozpouštěcím žíhání 500 o C x 1 h + umělém stárnutí 160 o C x 16 h b) po rozpouštěcím žíhání 500 o C x 1 h + přirozeném stárnutí min. 7 dní 7 6

6 METAL 2001 Z tabulky je patrné, že experimentální slitina vykazovala pevnostní hodnoty (Rp0,2 a Rm), které se vyrovnají pevnosti běžně dosahované u technické slitiny AlCu4PbMgMn a splňují zaručované hodnoty pro stavy T3 a T351 dle evropské normy EN 754. Rozložení fází. Ve struktuře experimentálních slitin byly přítomny drobné globulární částice, případně protažené tyčinky fází bohatých cínem, někdy doprovázené vizmutem, řádkovitě uspořádané ve směru tváření (obr. 4). Částice Sn(Bi) Částice Pb a) b) Obr. 4: Rozložení fází ve struktuře a) experimentální slitiny AlCuMgSnBi ve stavu T6 b) referenční komerční slitiny AlCu4PbMg (AA2007) ve stavu T3 Ve struktuře slitiny s nižším obsahem hořčíku (Mg 0,3 % - ) obsahovala většina těchto částic pouze cín, případně doprovázený vizmutem. Tyto měkké, nízkotavitelné částice snižují tření mezi řezným nástrojem a obráběným materiálem a usnadňují lámání odcházející třísky. Proto experimentální slitina s nižším obsahem hořčíku vykazovala v obou zkoušených stavech (T6 a T4) vynikající stáčivost a lámavost třísky (obr. 5a). Ve struktuře slitiny s vyšším obsahem hořčíku (0,8 % - V) se podstatně zvýšil počet částic, které vedle nízkotavitelných kovů Sn a Bi obsahovaly též hořčík. Hořčík vytvořil v těchto částicích tvrdé intermetalické fáze s vysokou teplotou tání (Mg2Sn oc a Mg3Bi2 823 oc), čímž podstatně zvýšil jejich tvrdost a teplotu tavení a tak snížil jejich pozitivní vliv na obrábění. Slitina s vyšším obsahem Mg (0,8 % - V) měla málo stáčivou třísku se sklonem tvořit dlouhé spojité spirály (obr. 5b). V komerční referenční slitině AlCu4PbMgMn jsou měkké nízkotavitelné fáze zlepšující obrobitelnost tvořeny fázemi olova. Z analýzy struktury vyplynulo, že rozložení částic olova ve struktuře analyzovaných vzorků této slitiny bylo značně nerovnoměrné, oproti rovnoměrnému rozložení měkkých fází Sn ve struktuře experimentální slitiny (obr. 4a-b). Tím lze vysvětlit relativně nízkou kvalitu třísky referenční slitiny AlCu4PbMgMn se sklonem tvorby spojité třísky (obr. 5c). a) b) c) Obr. 5: Třísky získané při zkoušce obrobitelnosti soustružením a) experimentální slitiny AlCu4MgSnBi s nižším obsahem Mg (0,3 % - ) b) experimentální slitiny AlCu4MgSnBi s vyšším obsahem Mg (0,8 % - V) c) referenční technické slitiny AlCu4PbMgMn (EN AW2007)

7 Obzvláště velmi dobrou stáčivost a lámavost třísky prokázala experimentální bezolovnatá slitina s nižším obsahem Mg při vyšších řezných rychlostech (obr. 6). Za těchto podmínek obrábění se tato experimentální slitina ukázala jako jednoznačně lepší než zavedená technická slitina AlCu4PbMgMn. 5 kód třísky (dle "LEV") v=100m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] kód třísky (dle "LEV") v=150m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] 5 kód třísky (dle "LEV") v=200m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] Obr. 6: Vliv řezné rychlosti v od 100 do 200 m/min na utváření třísky u experimentální slitiny AlCuMgSnBi s nižším obsahem Mg (0,3 %) -, s vyšším obsahem Mg (0,8 %) - V a z referenční technické slitiny AlCu4PbMgMn R 4. Závěry - Prokázalo se, že olovnaté obrobitelné slitiny hliníku duralového typu AlCu4PbMg(Mn) (EN AW-2007 a EN AW-2030) lze nahradit bezolovnatou alternativou na bázi slitin AlCuMgSnBi. - Cín v systému Al-Cu-Mg mění rozpadovou řadu přesyceného tuhého roztoku s potlačením předprecipitačních stádií. Tyto změny se promítají do způsobu tepelného zpracování těchto bezolovnatých obrobitelných slitin. - Experimentální slitiny typu AlCuMgSnBi vykazují při úplném vytvrzení podobné mechanické vlastnosti jako komerční obrobitelné slitiny duralového typu s obsahem olova. - Obrobitelnost při soustružení, hodnocená tvarem a lámavostí (dělitelnosti) třísky je úzce spojena s obsahem hořčíku. Při nižší úrovni obsahu Mg je obrobitelnost bezolovnaté slitiny podstatně lepší než stávající komerčních obrobitelných slitin duralového typu s obsahem olova. Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory grantu č.gačr 106/00/1047. Tuto podporu autoři oceňují. Experimentální materiál byl připraven na výrobních zařízeních firmy Alusuisse Děčín, s.r.o. Za tuto pomoc autoři děkují vedení společnosti a pracovníkům technického rozvoje.

8 Literatura [1] Metals Handbook, Vol.2, ASM Metals Park, OH, 9 th ed., 1979, s.187 [2] Osobní informace z Alusuisse Děčín ze dne [3] FALTUS, J.- PLAČEK, K.: Aluminiumbegierung mit guter Spanbarkeit, Evropský patent EP , Prioritat: CZ , CZ [4] HARDY, H.K.: J. Inst. Met. 78, , p. 169 [5] HAASEN, P.: Physical Metallurgy, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1978 [6] VOSTRÝ, P.- STULÍKOVÁ, I.- PELCOVÁ, J.- HÁJEK, M.- CIESLAR, M.- FALTUS, J.: Precipitační procesy ve slitině Al-Cu-Bi-Sn. in: Difúze a termodynamika materiálů. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 1998, ISBN , s [7] MELICHOVA, O.- PROCHÁZKA, I.- VOSTRÝ, P.- STULÍKOVÁ, I.- CIESLAR, M.- FALTUS, J.: Studium precipitačních procesů ve slitině Al-Cu-Bi-Sn pozitronovou anihilační spektroskopií. in: Difúze a termodynamika materiálů. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 1998, ISBN , s [8] CIESLAR, M., HÁJEK, M., PELCOVÁ, J., STULÍKOVÁ, I., VOSTRÝ, P.: The influence of Sn and Pb on decomposition process of Al-Cu-Bi based machinable wrought alloy. Aluminum Transactions 2 (2000) [9] RINGER S.P., HONO K., SAKURAI T.: Metallurg. Mater. Trans. 26A, 1995, 2207 [10] SZELES CS., SÜVEGH K., HOMONNAY Z., VÉRTES A.: phys.stat.sol (a) 103, 1987, 397 [11] FALTUS, J., - PLAČEK, K.: Neue, gut spanbare Aluminiumlegierungen ohne Bleizusatze, Aluminium, 4, 1999, s.304 [12] FALTUS, J. - SLÁMOVÁ,M. - MÁDL,J.- KOUTNÝ, V.- PLAČEK, K.: Utváření třísky u nových slitin hliníku se zvýšenou obrobitelností, in. Proc. of 7.Inter. Metallurg. Symposium METAL98, vol.4, ed.prnka T., Tanger, Ostrava 1998, ISNB , p.35

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS Jirí Faltus a Jan Mádl b Václav Koutný b Peter Sláma a a VÚK Panenské Brežany, s.r.o.,

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b)

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o, 5 7 Panenské Břežany b) Katedra fyziky kovů, MFF Univesity Karlovy, Ke Karlovu

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 Disertační práce Příloha ke kap. 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

Teorie a metodika obrábění

Teorie a metodika obrábění INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Michal Martinovský Teorie a metodika obrábění Metodická příručka Ing. Michal Martinovský Teorie a metodika obrábění Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium vysokého

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3

Průměr vrtáku [mm] 11 06, 05, 01, 16 emulze 30-40 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2. 3 emulze 26 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3. 43 emulze 33 0,3 0,3 Obráběný materiál Malá hloubka vrtán Středn hloubka vrtán Velká hloubka vrtán Extrémně velká hloubka vrtán Chlazen Řezná rychlost [m/min] Průměr vrtáku [mm] 2 4 6 9 12 16 25 40 50 63 75 80 Doporučený posuv

Více

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku TZ1 Technologičnost konstrukce Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D. Výroba hliníku elektrolytická redukce Al 2 O 3 Hliník se nejčastěji vyrábí

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10 Březen 2014 Hliník a slitiny hliníku Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika) ČSN EN 13195 42 1435 Aluminium

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

Výpočet strojního času soustružení

Výpočet strojního času soustružení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské 9. NEŽELEZNÉ KOVY Význam - specifické vlastnosti - i malá množství rozhodují o spolehlivosti, výkonu a využití celého zařízení (součásti elektrických obvodů, kontakty, pružiny, korozně a tepelně namáhané

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Luděk Ptáček Ústav materiálového inženýrství, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract Present state of magnesium production and its prospects. Prduction

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

Metoda rýhování. Informace o produktu. metoda rýhování 18/294. Frézování: Tváření: třískové obrábění. beztřískové obrábění

Metoda rýhování. Informace o produktu. metoda rýhování 18/294. Frézování: Tváření: třískové obrábění. beztřískové obrábění Metoda rýhování Informace o produktu Techniku rýhování lze rozdělit do dvou postupů: tváření a frézování. Oba postupy mají svou speciální oblast použití, možnosti využití a omezení. Zatímco předností tváření

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

ČVUT v Praze Kloknerův ústav ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více