Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění"

Transkript

1 Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček d a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o Panenské Břežany, b) MFF Universita Karlova v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2 c) ČVUT v Praze, fakulta strojní, Zikova 4, Praha 6 d) Alusuisse Děčín, s.r.o., Ústecká 37, Děčín Abstract The EC regulations now being prepared limit severely lead content in metal and alloyed materials. If the European Parliament adopts the EC regulation End of Life Vehicles Directive in full as it has been drafted then utilisation of lead would be completely impossible in metals and alloys for vehicle design. Duralumin types of free-cutting alloys - such as: AlCu4PbMg(Mn) - possessing relatively high Pb content (0,8-1,5 wt. %). For their high strength and easy machinability they belong among widespread free-cutting aluminium alloys used in design practice here and throughout the whole of Europe. The research now submitted has been motivated by a necessity of founding a detailed research in verification of potential replacements for lead-type free-cutting aluminium alloys of Al-Cu-Mg-Pb types by other alloys in Al-Cu-Mg system not containing toxic lead with comparable properties. The system Al-Cu-Mg-Me, where Me = Sn or Sn + Bi was studied. Present paper deals with the influence of Me on alloys solid solution decomposition during their thermo-mechanical treatment. The influence of structural parameters on chip forming and separation during machining was investigated. The results contribute to the enlarging of fundamental knowledge about aluminium alloys of type Al-Cu-Mg-Me. This is indispensable for the development of new, environmentally acceptable, machinable Al-alloys based on Al-Cu-Mg system, as lead-free options to free-cutting leaded alloys (EN AW-2007 and EN AW-2030) to industrial practice 1. Úvod. Ve světě se vyrábějí a všeobecně komerčně využívají tři základní typy obrobitelných slitin: AlCu6BiPb, AlMgSiPb a AlCu4PbMg(Mn). Tyto typy slitin jsou normalizovány v mezinárodních a evropských normách i ve všech národních normách vyspělých států světa. Dobrá obrobitelnost těchto slitin používaných pro třískové obrábění je podmíněna přítomností olova jako legujícího prvku. Bez olova mají slitiny malou lámavost třísky, jakost obrobeného povrchu je špatná, spotřeba energie na obrábění vysoká. Obzvláště při zpracování na obráběcích automatech je nutné používat materiály, které mají zaručenou obrobitelnost zejména z hlediska utváření třísek. U běžně používaných obrobitelných slitin se obsah olova pohybuje od 0,5 do 1,5 hm. %. Dobrá obrobitelnost je zaručena především přítomností měkkých, nízkotavitelných fází s obsahem olova. Při lokálním zvýšení teploty v místě řezu dochází k natavení těchto fází a tím ke zlepšení lámavosti třísky. Fáze zabraňují tvorbě nárůstků (build up) a významně snižují energetickou náročnost obrábění. Pro svou měkkost minimálně působí na abrasivní opotřebení nástroje [1]. Olovo je pro lidský organismus škodlivé. Nepříznivě ovlivňuje hematologický a nervový systém, má nepříznivé účinky na činnost ledvin a dalších orgánů. Ekologické tlaky

2 na eliminaci slitin obsahujících olovo stále sílí. Postupně se zpřísňují normy na úroveň obsahu těžkých kovů ve vodě, potravinách a v celém životním prostředí. Slévárny a další výrobci, které zpracovávají olovnaté slitiny hliníku budou muset postupně instalovat drahé monitorovací zařízení ke kontrole emisí tak, jak je to již zavedeno u zpracovatelů beryliových bronzů. Současně připravované legislativní předpisy Evropského společenství (ES) silně omezují obsah olova v kovech a slitinách. Například bude-li Evropským parlamentem schválena navrhovaná směrnice ES End of Life Vehicles Directive v plném navrhovaném znění, bude v kovech a slitinách pro dopravní prostředky olovo úplně vyloučeno. V případě, že budou akceptovány připomínky hliníkářského průmyslu k této směrnici, bude jeho povolený obsah v tvářených hliníkových slitinách omezen na max. 0,4 hm. % [2]. Všechny tři typy současných olovnatých automatových slitin hliníku mají obsah Pb větší než 0,4 hm. %. Otázka nutnosti vývoje bezolovnatých obrobitelných slitin hliníku byla v polovině 90. let otevřena firmou Alusuisse-Děčín. Ve spolupráci s touto firmou jsme vyvinuli dvě nové hliníkové automatové slitiny a to AlCuSnBi, která nahrazuje slitinu AlCu6BiPb, dle evropských norem označenou EN AW-2011 a AlMgSiSnBi, která je bezolovnatou alternativou slitin AlMgSiPb a AlMg1SiPb (EN AW-6012 a EN AW-6262). Obě nové slitiny jsou předmětem evropských patentů [3]. Automatové slitiny hliníku duralového typu AlCu4PbMgMn a AlCu4PbMg (EN AW a EN AW-2030), které obsahují relativnì vysoké množství olovo (0,8-1,5 hm. %), představují poslední ze tří základních skupin olovnatých obrobitelných slitin hliníku. Pro svou vysokou pevnost a snadnou obrobitelnost jsou jedny z nejrozšířenějších automatových hliníkových slitin používaných v kostruktérské praxi u nás a v celé Evropě. Jsou normalizovány v Evropských normách a národních normách mnoha zemí a až dosud se běžně používájí např. v Německu, Švýcersku, Itálii, Francii, Španělsku, Norsku a dalších zemích. Pro vysoký obsah olova bude použití těchto vysokopevných slitin rovněž silně omezeno, zejména v dopravním strojírenství a potravinářském prùmyslu. V současnosti neexistují jejich případné bezolovnaté náhrady. Práce, prezentované v našem příspěvku byly vyvolány nutností podrobnějšího základního výzkumu zaměřeného na ověření potenciální možnosti náhrady olovnatých obrobitelných hliníkových slitin typu AlCu4PbMg(Mn) jiným slitinami systému Al-Cu-Mg. Obrobitelnost nových materiálů bez obsahu olova a jejich mechanické a další vlastnosti by měly být srovnatelné s komerčně používanými olovnatým slitinám typu AlCu4PbMg(Mn). Z předcházejících našich prací [3, 11, 12] vyplynulo, že jedna z možností řešení tohoto problému je náhrada olova cínem ve spojení s dalšími netoxickými kovy. Cín může vytvořit ve struktuře hliníkové slitiny měkké, nízkotavitelné fáze, které vedou k lámavosti a stáčivosti třísky. Na rozdíl od olova se ale cín v hliníku částečně rozpouští. Tím významně ovlivňuje rozpad tuhého roztoku a zásadně mění vlastnosti vytvrditelných hliníkových slitin. Náš experiment se zaměřil na: a) Výzkum systému Al-Cu-Mg-Me, kde Me je Sn v kombinaci s Bi. Studium vlivu chemického složení na vznik, charakteristiku a morfologii fází tohoto systému. b) Studium rozpad tuhého roztoku sledovaného systému Al-Cu-Mg-Me v závislosti na chemickém složení a tepelně-mechanickým zpracováním. c) Zjištění rozhodujících strukturních činitelů, které ovlivňují geometrii a morfologii třísky a kvalitu obrobeného povrchu za modelových řezných podmínkách. Jako referenční materiál pro hodnocení struktury, vlastností a charakteristik obrobitelnosti se použila stávající technická slitina systém Al-Cu-Mg-Pb, tedy slitina EN - AW AlCu4PbMgMn (EN AW-2007).

3 2. Experiment V poloprovozních podmínkách byly stacionárním litím do grafitové kokily odlity čepy o průměru 205 mm ze slitiny typu AlCuMgSnBi s dvěma úrovněmi obsahu hořčíku, nižší s obsahem Mg kolem 0,3 hm.% (slitina ) a vyšší, s obsahem Mg cca 0,8 hm. % (slitina V) (tab. 1). V provozních podmínkách Alusuisse Děčín byly odlitky zpracovány na tyče jmenovitého průměru 30 až 36mm. Na výrobcích v konečných stavech se zjišťovaly strukturní a mechanické vlastnosti a obrobitelnost. Jako referenční materiál pro hodnocení mechanických vlastností, kinetiky rozpadu přesyceného tuhého roztoku, struktury a charakteristik obrobitelnosti se použily tyče průměru 30 mm z technické slitiny AlCu4PbMgMn (EN AW-2007) zhotovené v provozních podmínkách Alusuisse obvyklým výrobním postupem ve dvou modifikacích obsahů slitinových prvků (slitina R a slitina E) (tab. 1). Tabulka 1 Chemické složení experimentálních a referenčních slitin v hm. % Slitina Označení Si Fe Cu Mn Mg Ti Pb Bi Sn AlCuMgSnBi 0,564 0,305 4,420 0,726 0,267 0,035 0,006 0,363 1,480 AlCuMgSnBi V 0,112 0,138 4,360 0,552 0,822 0,0003 0,012 0,185 1,650 AlCu4PbMgMn (6254) R 0,646 0,570 4,060 0,666 0,679 0,021 1,125 <0,001 0,003 AlCu4PbMgMn (3254) E 0,175 0,348 3,691 0,538 0,570 0,019 1,017 0,002 0,0001 Strukturní vlastnosti konečných stavů se studovaly na podélných řezech pomocí světelné metalografie. Rozložení a složení fází se sledovalo metodou elektronové mikroanalýzy na rastrovacím elektronovém mikroskopu DSM 940. V režimu odražených elektronů se sledovalo rozložení fází, identifikace fází proběhla pomocí plošných rozložení jednotlivých prvků. Rozpad přesyceného tuhého roztoku Al-Cu-Mg vzorků slitiny R a - bez a s přítomností cínu byl zkoumán měřením izochronních žíhacích křivek rezistivity. Po zhotovení vzorků pro elektrická měření následovalo rozpouštěcí žíhání 510 o C/1 h ukončené rychlým ochlazením do vody. Následné izochronní žíhání vzorků probíhalo v režimu 30K/30min a to v lázni silikonového oleje (do 240 o C) a v peci s argonovou atmosférou při vyšších teplotách. Rezistivita vzorků byla měřena klasickou čtyřbodovou metodou při 77K v sérii se srovnávacím vzorkem sloužícím ke korekci teplotní nestability lázně kapalného dusíku. Parazitní termosíly byly potlačeny komutací měřícího proudu. Pro doplnění informace byly měřeny i izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10. Žíhání vzorků probíhalo naprosto stejně jako při měření rezistivity, fázové složení materiálu je tedy pro jednotlivé teploty žíhání identické. Mechanické vlastnosti se určovaly standardním způsobem na kruhových tyčích o průměru 8 mm, odebraných v podélné ose konečných tyčí. Zkouškami obrobitelnosti se studoval vliv řezné rychlosti a tloušťky odebírané vrstvy na tvar třísky. Při zkouškách se vycházelo z metodiky Alusuisse - Lonza. Vzorky kruhové tyče se obráběly soustružením na sucho nožem 25x25 ON P30 (ISO 2R) s úhlem nastavení k =45, úhlem čela nože g =6, s úhlem hřbetu nože =8 a hloubkou řezu a=2 mm. Posun nože se měnil v intervalu od 0,05 do 0,15 mm/ot. a řezná rychlost v se pohybovala v

4 rozmezí od 100 do 200 m/min. Podle předepsané šestistupňové klasifikační stupnice FN 1 (nejhorší) až FN 6 (nejlepší) se hodnotil charakter třísky. Vedle třísky se měřila drsnost povrchu. Zkoušky byly provedeny na pracovišti Ústavu strojírenské technologie. 3. Výsledky a diskuse ρ/ρ0[%] Rozpad přesyceného tuhého roztoku Al-Cu-Mg. Z izochronních žíhacích křivek rezistivity obou zkoumaných materiálů podrobených rozpouštěcímu žíhání je vidět (Obr.1), že proces rozpadu přesyceného tuhého roztoku mezi pokojovou teplotou a 200 o C v nich probíhá odlišným způsobem. Prvotní vzrůst rezistivity mezi teplotou 20 o C a 200 C je u slitiny s Sn téměř potlačen, zatímco u slitiny s Pb tyto počáteční efekty jsou výrazné. Hlavní žíhací stádium je situováno u obou slitin mezi 200 o C-320 o C. Podobný je průběh žíhacích křivek i nad teplotou 320 C, kde se pozoruje vzrůst rezistivity. Izochronní žíhací křivka AlCu4PbMgMn ve shodě s literárními údaji [4,5] odráží precipitační sekvenci Cu v Al, kterou lze schematicky znázornit takto: 20 o C 200 o C 320 o C 360 o C 500 o C vznik a hrubnutí GP zón tvorba Θ' tvorba Θ a částečná rekonstrukce SSS R T [ C] Obr. 1: Izochronní žíhací křivky rezistivity slitin AlCu4PbMgMn ( R ) a AlCuMgSnBi () po rozpouštěcím žíhání 510 o C/1 h rekonstrukce SSS Tomu odpovídá i průběh izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10 (obr.2) s vytvrzením až 40%. Absence raného HV Obr. 2: Izochronní žíhací křivky tvrdosti HV 10 slitin AlCu4PbMg ( R ) a AlCuMgSnBi () po rozpouštěcím žíhání 510 o C/1 h R T [ C] precipitačního stádia u slitiny AlCuMgSnBi je podle našich zkušeností se slitinami AlCuSnBi [6-8] dána tím, že je výrazně potlačena tvorba GP zón typických pro binární slitinu Al- Cu. Atomy Sn a jejich drobné shluky vážou totiž silně vakance [9,10], které pak nemohou usnadnit tvorbu GP zón. K precipitaci Sn dochází již během ochlazování z teploty rozpouštěcího žíhání a při nižších teplotách následného izochronního žíhání. Jak ukazuje průběh žíhacích křivek tvrdosti a rezistivity, lze očekávat, že při teplotách nad 120 C bude

5 docházet pravděpodobně k tvorbě S -fáze známé ze systému Al-Cu-Mg a to přednostně na shlucích Sn, které mohou sloužit jako nukleační centra. K prověření této hypotézy je však třeba přímého pozorování pomocí transmisní elektronové mikroskopie, které se v současnosti provádí. Změna kinetiky rozpadu slitiny AlCuMgSnBi daná přítomností Sn bude tak mít, stejně jako u Al-Cu [11, 12] zřejmě výrazný dopad při hledání optimálního tepelného zpracování (obr. 3) Tvrdost HV R V Doba přirozeného stárnutí (h) Obr. 3: Porovnání křivek přirozeného stárnutí experimentálních slitin AlCuMgSnBi (, V) a referenční slitiny AlCu4PbMgMn (R ). Mechanické vlastnosti tyčí ve stavu po umělém stárnutí (T6) a ve stavu po přirozeném stárnutí (T4) po dobu minimálně 7 dnů uvádí tabulka 2. Tabulka 2 Mechanické vlastnosti experimentálních slitin AlCuMgSnBi ve stavech T6 a T4. Porovnání s hodnotami pro technické slitiny EN AW AlCu4PbMg(Mn) dle EN ve stavu T3, T351 Slitina Označení Rozměr D (pr.) [mm] Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] AlCuMgSnBi 30 T6 a) ,5 14,4+ 0,4 AlCuMgSnBi V1S2 36 T6 a) ,5+ 0,5 AlCu4PbMgMn R 15 T ,4+ 0,6 AlCuMgSnBi 30 T4 b) ,7+ 0,5 AlCuMgSnBi V2K22 36 T4 b) ,8+ 0,2 EN AW AlCu4PbMg(Mn) dle EN T3, T351 <30 30<D< 80 T3, T351 min. 250 min. 220 min. 370 min. 340 a) po rozpouštěcím žíhání 500 o C x 1 h + umělém stárnutí 160 o C x 16 h b) po rozpouštěcím žíhání 500 o C x 1 h + přirozeném stárnutí min. 7 dní 7 6

6 METAL 2001 Z tabulky je patrné, že experimentální slitina vykazovala pevnostní hodnoty (Rp0,2 a Rm), které se vyrovnají pevnosti běžně dosahované u technické slitiny AlCu4PbMgMn a splňují zaručované hodnoty pro stavy T3 a T351 dle evropské normy EN 754. Rozložení fází. Ve struktuře experimentálních slitin byly přítomny drobné globulární částice, případně protažené tyčinky fází bohatých cínem, někdy doprovázené vizmutem, řádkovitě uspořádané ve směru tváření (obr. 4). Částice Sn(Bi) Částice Pb a) b) Obr. 4: Rozložení fází ve struktuře a) experimentální slitiny AlCuMgSnBi ve stavu T6 b) referenční komerční slitiny AlCu4PbMg (AA2007) ve stavu T3 Ve struktuře slitiny s nižším obsahem hořčíku (Mg 0,3 % - ) obsahovala většina těchto částic pouze cín, případně doprovázený vizmutem. Tyto měkké, nízkotavitelné částice snižují tření mezi řezným nástrojem a obráběným materiálem a usnadňují lámání odcházející třísky. Proto experimentální slitina s nižším obsahem hořčíku vykazovala v obou zkoušených stavech (T6 a T4) vynikající stáčivost a lámavost třísky (obr. 5a). Ve struktuře slitiny s vyšším obsahem hořčíku (0,8 % - V) se podstatně zvýšil počet částic, které vedle nízkotavitelných kovů Sn a Bi obsahovaly též hořčík. Hořčík vytvořil v těchto částicích tvrdé intermetalické fáze s vysokou teplotou tání (Mg2Sn oc a Mg3Bi2 823 oc), čímž podstatně zvýšil jejich tvrdost a teplotu tavení a tak snížil jejich pozitivní vliv na obrábění. Slitina s vyšším obsahem Mg (0,8 % - V) měla málo stáčivou třísku se sklonem tvořit dlouhé spojité spirály (obr. 5b). V komerční referenční slitině AlCu4PbMgMn jsou měkké nízkotavitelné fáze zlepšující obrobitelnost tvořeny fázemi olova. Z analýzy struktury vyplynulo, že rozložení částic olova ve struktuře analyzovaných vzorků této slitiny bylo značně nerovnoměrné, oproti rovnoměrnému rozložení měkkých fází Sn ve struktuře experimentální slitiny (obr. 4a-b). Tím lze vysvětlit relativně nízkou kvalitu třísky referenční slitiny AlCu4PbMgMn se sklonem tvorby spojité třísky (obr. 5c). a) b) c) Obr. 5: Třísky získané při zkoušce obrobitelnosti soustružením a) experimentální slitiny AlCu4MgSnBi s nižším obsahem Mg (0,3 % - ) b) experimentální slitiny AlCu4MgSnBi s vyšším obsahem Mg (0,8 % - V) c) referenční technické slitiny AlCu4PbMgMn (EN AW2007)

7 Obzvláště velmi dobrou stáčivost a lámavost třísky prokázala experimentální bezolovnatá slitina s nižším obsahem Mg při vyšších řezných rychlostech (obr. 6). Za těchto podmínek obrábění se tato experimentální slitina ukázala jako jednoznačně lepší než zavedená technická slitina AlCu4PbMgMn. 5 kód třísky (dle "LEV") v=100m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] kód třísky (dle "LEV") v=150m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] 5 kód třísky (dle "LEV") v=200m/min V 0,05 0,147 0,117 0,078 posuv [mm/ot] Obr. 6: Vliv řezné rychlosti v od 100 do 200 m/min na utváření třísky u experimentální slitiny AlCuMgSnBi s nižším obsahem Mg (0,3 %) -, s vyšším obsahem Mg (0,8 %) - V a z referenční technické slitiny AlCu4PbMgMn R 4. Závěry - Prokázalo se, že olovnaté obrobitelné slitiny hliníku duralového typu AlCu4PbMg(Mn) (EN AW-2007 a EN AW-2030) lze nahradit bezolovnatou alternativou na bázi slitin AlCuMgSnBi. - Cín v systému Al-Cu-Mg mění rozpadovou řadu přesyceného tuhého roztoku s potlačením předprecipitačních stádií. Tyto změny se promítají do způsobu tepelného zpracování těchto bezolovnatých obrobitelných slitin. - Experimentální slitiny typu AlCuMgSnBi vykazují při úplném vytvrzení podobné mechanické vlastnosti jako komerční obrobitelné slitiny duralového typu s obsahem olova. - Obrobitelnost při soustružení, hodnocená tvarem a lámavostí (dělitelnosti) třísky je úzce spojena s obsahem hořčíku. Při nižší úrovni obsahu Mg je obrobitelnost bezolovnaté slitiny podstatně lepší než stávající komerčních obrobitelných slitin duralového typu s obsahem olova. Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory grantu č.gačr 106/00/1047. Tuto podporu autoři oceňují. Experimentální materiál byl připraven na výrobních zařízeních firmy Alusuisse Děčín, s.r.o. Za tuto pomoc autoři děkují vedení společnosti a pracovníkům technického rozvoje.

8 Literatura [1] Metals Handbook, Vol.2, ASM Metals Park, OH, 9 th ed., 1979, s.187 [2] Osobní informace z Alusuisse Děčín ze dne [3] FALTUS, J.- PLAČEK, K.: Aluminiumbegierung mit guter Spanbarkeit, Evropský patent EP , Prioritat: CZ , CZ [4] HARDY, H.K.: J. Inst. Met. 78, , p. 169 [5] HAASEN, P.: Physical Metallurgy, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1978 [6] VOSTRÝ, P.- STULÍKOVÁ, I.- PELCOVÁ, J.- HÁJEK, M.- CIESLAR, M.- FALTUS, J.: Precipitační procesy ve slitině Al-Cu-Bi-Sn. in: Difúze a termodynamika materiálů. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 1998, ISBN , s [7] MELICHOVA, O.- PROCHÁZKA, I.- VOSTRÝ, P.- STULÍKOVÁ, I.- CIESLAR, M.- FALTUS, J.: Studium precipitačních procesů ve slitině Al-Cu-Bi-Sn pozitronovou anihilační spektroskopií. in: Difúze a termodynamika materiálů. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 1998, ISBN , s [8] CIESLAR, M., HÁJEK, M., PELCOVÁ, J., STULÍKOVÁ, I., VOSTRÝ, P.: The influence of Sn and Pb on decomposition process of Al-Cu-Bi based machinable wrought alloy. Aluminum Transactions 2 (2000) [9] RINGER S.P., HONO K., SAKURAI T.: Metallurg. Mater. Trans. 26A, 1995, 2207 [10] SZELES CS., SÜVEGH K., HOMONNAY Z., VÉRTES A.: phys.stat.sol (a) 103, 1987, 397 [11] FALTUS, J., - PLAČEK, K.: Neue, gut spanbare Aluminiumlegierungen ohne Bleizusatze, Aluminium, 4, 1999, s.304 [12] FALTUS, J. - SLÁMOVÁ,M. - MÁDL,J.- KOUTNÝ, V.- PLAČEK, K.: Utváření třísky u nových slitin hliníku se zvýšenou obrobitelností, in. Proc. of 7.Inter. Metallurg. Symposium METAL98, vol.4, ed.prnka T., Tanger, Ostrava 1998, ISNB , p.35

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK Rychlé vytvrzuje - manipulační pevnost 5 10 min. Zabraňuje mezikrystalické korozi v závitu Demontovatelný běžným nářadím Barva: modrá Možno použít

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

nový sortiment destiček a nástrojů

nový sortiment destiček a nástrojů říklady obrábění - renovace jízdního proilu 1. Renovace silně ojetého žel. kola Dva držáky ve stroji Označení držáku (2 kazety): DKTR 5555 X C2 Kazeta (pravá): Destička: 301940SN-RM; 9315 Kazeta (levá):

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 Od svého založení v roce 1938 společnost Kennametal vždy přesně chápala, jak zlepšit výrobní procesy a ziskovost svých zákazníků díky použití nejmodernějších

Více