Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA"

Transkript

1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je. 1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 12 těchto Podmínek. Článek 2. Vydání karty 2.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem 1 ode dne nabytí jeho účinnosti, i když k uzavření Smlouvy došlo před tímto dnem; vznik Smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. 2.2 O vydání Karty může požádat Klient pro sebe nebo kteroukoliv třetí osobu starší 18 let, pokud tuto osobu zmocní k nakládání s prostředky na Účtu s použitím Karty. 2.3 Klient se zavazuje zajistit, že Držitel bude dodržovat povinnosti stanovené Smlouvou. 2.4 Podpisem Smlouvy Klient uděluje souhlas s tím, aby Banka prováděla zúčtování všech transakcí realizovaných Kartou vydanou na základě Smlouvy a všech cen a nákladů souvisejících s používáním Karty na vrub Účtu. Podpisem Smlouvy Klient a Držitel zároveň souhlasí s tím, že Banka bude informovat ostatní banky v České republice o případném porušení Smlouvy a že bude poskytovat příslušné Karetní společnosti informace týkající se Karty. 2.5 Klient a Držitel dále souhlasí s tím, že Banka bude poskytovat po dobu účinnosti této Smlouvy příslušné Karetní společnosti informace o Klientovi a Držiteli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o Kartě a Kartou provedených transakcích místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných příslušnou Karetní společností, a že příslušná Karetní společnost bude tyto údaje za uvedeným účelem zpracovávat. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a Klient i Držitel je oprávněn je kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči Bance. Další informace o právech Klienta a Držitele ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku 2.5 jsou uvedeny v článku 28 Všeobecných podmínek. 2.6 Banka nevydává Kartu ve standardní plastikové formě, ale pouze ve formě čísla Karty, které je obsaženo společně s dalšími údaji o Kartě v obálce. 2.7 Držitel převezme obálku s číslem Karty osobně v Klientově obchodním místě v termínu sděleném mu Bankou, přičemž k těmto jednáním není možné zmocnit třetí osoby, zejména na základě plné moci. Držitel při přebírání obálky zkontroluje její neporušenost a převzetí obálky Bance písemně potvrdí. Držitel je oprávněn odmítnout obálku s číslem Karty převzít, pokud je obálka při předání poškozená. V případě odmítnutí obálky dle předchozí věty je Držitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Klientovo obchodní místo, které zajistí výrobu nové Karty. 2.8 Pokud Držitel odmítne Kartu převzít, případně nepřevezme Kartu do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky Držiteli, Banka Kartu (obálku s údaji o Kartě) znehodnotí a zúčtuje veškeré náklady spojené s vydáním Karty (roční cena za užívání Karty) na vrub Účtu. 2.9 Obálka obsahuje číslo Karty, údaj o její platnosti, kontrolní kód (CVV/CVC) a mezinárodní karetní systém, ve kterém je Karta vydána. Článek 3. Karta 3.1 Převzetím Karty nabývá Držitel právo Kartu používat v souladu se Smlouvou. Po zániku oprávnění k jejímu používání je Karta Bankou okamžitě uvedena na Stoplist. 3.2 Karta je nepřenosná. Držitel neumožní nakládat Kartou třetím osobám, včetně osob blízkých ve smyslu občanského zákoníku. 3.3 Kartu lze používat do posledního dne měsíce a roku doby její platnosti. Před uplynutím doby platnosti Karty Banka vydá Držiteli novou Kartu. Držitel je oprávněn vyzvednout si novou Kartu v Klientově obchodním místě nejdříve 14 dnů před uplynutím doby platnosti původní Karty. Pokud Držitel odmítne novou Kartu převzít, případně nepřevezme Kartu do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky Držiteli, Banka znehodnotí Kartu (obálku s údaji o Kartě) a zúčtuje náklady spojené s vydáním Karty (roční cenu za užívání Karty) podle článku 4.1 těchto Podmínek na vrub Účtu. 3.4 Pokud Klient nebo Držitel nemá zájem o vydání nové Karty podle článku 3.3 těchto Podmínek, Klient je povinen oznámit tuto skutečnost písemně Klientovu obchodnímu místu nejpozději poslední Obchodní den měsíce předcházejícího poslednímu měsíci platnosti Karty. Pokud bude oznámení Klienta o tom, že nemá zájem o vydání nové Karty, doručeno Bance po uplynutí lhůty uvedené v první větě tohoto článku 3.4, Klient uhradí Bance náklady na vyrobenou Kartu a roční cenu za užívání Karty podle článku 4.1 těchto Podmínek. Banka je oprávněna účtovat tyto náklady na vrub Účtu. 3.5 Dojde-li v době účinnosti Smlouvy k nahrazení druhu Karty, který je sjednán ve Smlouvě, jiným druhem Karty, je Banka oprávněna při vydání nové Karty vydat Držiteli tento jiný druh Karty, případně i jiné Karetní společnosti. Článek 4. Cena za používání karty 4.1 Za používání Karty Klient platí Bance cenu ve výši určené v Sazebníku. Cena za užívání Karty se platí za kalendářní rok předem a je splatná vždy 9. den po vyhotovení Karty, do 13. dne 13. měsíce a 25. měsíce platnosti Karty. Klient je povinen na Účtu udržovat potřebný zůstatek k úhradě cen, a to do provedení jejich úhrady Bankou. 4.2 Klient nemá nárok na vrácení zúčtované roční ceny za používání Karty, pokud dojde k zániku platnosti Karty před uplynutím doby její platnosti. Klient rovněž není v takovém případě povinen platit Bance cenu za používání Karty za následující kalendářní rok. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě zúčtování ceny za používání Karty podle článku 3.3 nebo 3.4 těchto Podmínek. V případě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy vrátí Banka Kvalifikovanému klientovi poměrnou část roční ceny za používání Karty. 4.3 Ceny za Bankovní služby poskytované Klientovi, případně Držiteli, v souvislosti s používáním Karty (např. provedení změn ve Smlouvě, Stoplistace, poskytnutí doplňkové služby apod.) jsou stanoveny v Sazebníku a jsou splatné okamžikem poskytnutí dané Bankovní služby. 4.4 Veškeré ceny účtované Klientovi nebo Držiteli v souvislosti se Smlouvou budou účtovány na vrub Účtu. Článek 5. Používání karty 5.1 Držitel používá Kartu v souladu se Smlouvou. Karta je určena výlučně k provádění e-commerce transakcí v síti Internet. Kartu nelze používat zejména v běžné obchodní síti, k rezervaci služeb, k jejichž následnému placení je třeba předložit standardní plastikovou platební kartu, k transakcím typu mail order/telephone order nebo k výběrům hotovosti. Klient jednotlivé platební transakce autorizuje zadáním požadovaných údajů (čísla Karty, údaje o její platnosti, kontrolního kódu (CVV/CVC), jméno Držitele Karty, adresa Držitele Karty atd.) na internetové stránky obchodníka nebo předáním těchto informací obchodníkovi jiným způsobem (faxem, em apod.). Klient není oprávněn odvolat transakci poté, co ji autorizoval. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1/5

2 5.2 Banka nezkoumá oprávněnost transakcí provedených Kartou. Banka neodpovídá za správnost označení druhu transakce u prezentovaných transakcí provedených Kartou prostřednictvím jiné banky (zpracovatelské banky). Transakce budou zúčtovány na vrub Účtu v souladu s označením, aniž by Banka zkoumala správnost tohoto označení transakce. Klient odpovídá za to, že Karta nebude použita v rozporu s právními předpisy v místě použití Karty. 5.3 Držitel je oprávněn Kartou provádět transakce do výše týdenního limitu stanoveného ve Smlouvě nebo týdenního limitu stanoveného na základě žádosti Klienta za podmínek stanovených Bankou. Banka je oprávněna kdykoli změnit výši tohoto limitu. Banka o této změně informuje Držitele/Klienta způsobem sjednaným s Bankou pro jejich vzájemnou komunikaci. 5.4 Držitel je oprávněn s vědomím ostatních transakcí prováděných z Účtu Kartou čerpat prostředky pouze do výše zůstatku na Účtu případně do výše povoleného debetu, pokud se Banka s Klientem dohodli na zřízení povoleného debetu na Účtu, a to za podmínek sjednaných pro povolený debet. Od okamžiku, kdy Banka u On-line transakcí provede schválení transakce (autorizační dotaz na Kartu a zůstatek Účtu) prostřednictvím Karty do okamžiku zúčtování transakce Bankou, je Banka oprávněna blokovat na Účtu prostředky, které odpovídají výši transakce v autorizačním dotazu, a snížit tak o tuto částku použitelný zůstatek na Účtu. Správné spárování blokací prostředků na Účtu, tj. zrušení blokace, s došlou transakcí v účetním systému je závislé na zaslání správných informací k transakci zpracovatelskou bankou obchodníka. 5.5 Způsob přenášení informací o zůstatku na Účtu mezi centrálním informačním systémem platebních karet Banky a autorizačním systémem platebních karet v některých případech z technických důvodů nemusí umožnit promítnutí aktuálních změn. Tyto změny mohou být v autorizačním systému platebních karet zpracovány až v rámci následujícího Obchodního dne. Od tohoto dne bude částka dané transakce blokována a bude o ní snížen použitelný zůstatek na Účtu. U Off-line transakcí Banka blokaci prostředků na Účtu neprovede. Ke snížení zůstatku na Účtu o výši prostředků z těchto transakcí dochází až při jejich zúčtování. Povinnost Držitele uvedená v článku 5.4 není tímto dotčena. 5.6 Transakce, o kterých Banka obdrží zprávu od příslušné Karetní společnosti, jsou na vrub Účtu zúčtovávány denně. Částky vyplacené v jiné měně, než v jaké je veden Účet, jsou přepočítány podle Kurzu platného v den zúčtování transakce Bankou, a to podle Kurzu deviza prodej a u transakcí, které jsou prováděny v Kč s použitím Karty vedené k Účtu v cizí měně, Kurzem deviza nákup. V případě transakce z mezinárodního zúčtování Karetních společností, použije Banka výše uvedený Kurz na částku, která byla přepočtena podle pravidel příslušné Karetní společnosti. V případě, že je k uskutečněné transakci provedena Kreditní transakce kartou a tato je prováděna obchodníkem, jehož transakci zpracovává jiná banka, nenese Banka odpovědnost za případný rozdíl ve výši přepočtených částek vzniklý v důsledku časového odstupu mezi zpracováním Debetní transakce kartou a Kreditní transakce kartou. 5.7 Banka informuje Klienta o zúčtovaných transakcích s použitím Karty zvláštním výpisem, který mu doručuje způsobem a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě. Ceny za uskutečněné služby a transakce jsou účtovány samostatně. Banka nemůže ovlivnit dobu mezi provedením transakce a jejím odepsání z Účtu, protože tato doba je závislá na předání platebních podkladů nutných k zúčtování obchodníkem bance. Pozdní zúčtování transakce proto nemůže být jediným důvodem pro reklamaci již zúčtované transakce. Banka bude předávat zprávy o zúčtování operací provedených Kartou shodným způsobem jako zprávy o zúčtování k Účtu. 5.8 Banka je oprávněna zúčtovat na vrub Účtu všechny náklady, které jí vznikly v důsledku porušení Smlouvy Klientem nebo Držitelem. 5.9 Pokud má Klient sjednánu s Bankou službu Informování o provedené transakci Kartou formou SMS nebo ové zprávy, je uváděná částka v těchto typech oznámení výsledkem procesu ověřování odpovídajícího zůstatku na Účtu a nemá žádnou vazbu na následnou výši zaúčtování transakce. Je tedy výhradně informativního charakteru. Uvedená částka informuje Klienta o výši provedené blokace prostředků na Účtu z titulu právě provedené transakce. Samotné zúčtování transakce se řídí dle výše uvedených ustanovení Banka je oprávněna zařadit Kartu na Stoplist z důležitých, zejména bezpečnostních důvodů. Banka bude o zařazení Karty na Stoplist a jeho důvodech informovat Držitele předem nebo, není-li to možné, okamžitě po jejím zařazení na Stoplist. Banka bude Držitele informovat telefonem nebo em na čísle nebo adrese, které Držitel Bance sdělí. Po dohodě Banky s Držitelem Banka Kartu znovu aktivuje nebo Držiteli vydá novou Kartu s původní platností. Článek 6. Reklamace 6.1 Pokud Klient nesouhlasí se zúčtovanou položkou týkající se transakce provedené s použitím Karty nebo ceny za poskytnutou Bankovní službu, může uplatnit reklamaci v kterémkoliv obchodním místě Banky bez zbytečného odkladu po zjištění. Pokud Klient neuplatnil reklamaci vůči Bance do 30 Obchodních dnů od doručení zpráv o zúčtování (výpisů), aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že reklamaci neuplatnil bez zbytečného odkladu po zjištění. Lhůta pro reklamaci je odvozena z reklamačních řadů příslušné Karetní společnosti. Klient je povinen přiložit k reklamaci kopie dokladů souvisejících s reklamovanou transakcí a uvést svoji přesnou adresu včetně telefonního spojení. Klient doplní na výzvu Banky informace nebo dokumenty potřebné k posouzení reklamace, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky. Prodlení Klienta s předáním Bankou vyžádaných dokumentů může mít za následek zastavení reklamačního řízení v důsledku nedodržení reklamačních lhůt stanovených příslušnou Karetní společností. V případě reklamačních řízení podmíněných spoluprací jiného peněžního ústavu, Klient zajistí součinnost Držitele, včetně jeho podpisu protokolu o reklamaci. 6.2 Banka stornuje reklamovanou položku a připíše odpovídající prostředky zpět na Účet nebo učiní jiné vhodné opatření, pokud shledá reklamaci oprávněnou, v opačném případě reklamaci Klienta odmítne. Banka písemně informuje Klienta o výsledku reklamace bez zbytečného odkladu po skončení reklamačního řízení. 6.3 Reklamační řízení u Banky týkající se karetních transakcí včetně všech souvisejících poplatků uskutečněných v obchodní síti jiných peněžních ústavů nebo v zahraničí, včetně lhůt pro vyřízení reklamace, se řídí předpisy příslušné Karetní společnosti o reklamacích. Na reklamace týkající se ostatních transakcí s použitím Karty se použije reklamační řád Banky, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. 6.4 Banka do 30 dnů od podání reklamace informuje Klienta o stavu a průběhu vyřizování jeho reklamace. Článek 7. Doplňkové služby ke kartám a poskytování informací 7.1 Doplňkové služby jsou nedílnou součástí výhod spojených s používáním určitých druhů Karet. Držitelé Karet se stávají automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány. Nárok na poskytování doplňkové služby vzniká Držiteli uzavřením Smlouvy. Banka je oprávněna kdykoli zrušit poskytovanou doplňkovou službu, změnit její obsah či zavést novou doplňkovou službu, přičemž o takovéto změně je Banka povinna Klienta informovat nejméně 2 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti této změny. 7.2 Držitelé mohou se souhlasem Klienta a po uzavření příslušné smlouvy využívat rovněž fakultativní doplňkové služby podle aktuální nabídky Banky. Užívání fakultativních doplňkových služeb se řídí samostatnou smlouvou. 7.3 Klient, případně Držitel, souhlasí s tím, že Banka bude poskytovat jejich identifikační data, včetně případných osobních údajů, v rozsahu uvedeném ve Smlouvě, poskytovateli doplňkové služby. Banka neodpovídá za neoprávněné použití identifikačních údajů, včetně osobních údajů, předaných Bankou poskytovateli doplňkových služeb v souladu se Smlouvou. 2/5

3 Článek 8. Odpovědnost 8.1 V případě sporu s Držitelem nebo Klientem Banka prošetří všemi dostupnými prostředky reklamovanou transakci. Odpovědnost Banky za neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce se řídí příslušnými ustanoveními Oznámení o provádění platebního styku. 8.2 Banka neodpovídá za neautorizované platební transakce ani škodu, která Klientovi nebo Držiteli v jejich důsledku vznikla, v případě, že Klient nedodržel pravidla ochrany údajů o Kartě stanovená v těchto Podmínkách (zejména v článku 11 těchto Podmínek) nebo pokud ve stanovených lhůtách neoznámil Bance odcizení, zneužití nebo neautorizované použití údajů o Kartě. 8.3 Za okolnosti vylučují odpovědnost Banky za nesprávné provedení platební transakce se považují okolnosti, které jsou neobvyklé, nepředvídatelné, nezávislé na vůli Banky, a jejichž následky nemohla Banka odvrátit, zejména výpadek dodávky elektrické energie nebo nesprávné označení transakcí a autorizačních dotazů generovaných zpracovatelskými bankami, odmítnutí přijetí Karty k úhradě prodaného zboží či poskytnutých služeb prodávajícím, případně poskytovatelem těchto služeb, včetně jiné finanční instituce apod. 8.4 Banka je oprávněna kdykoliv změnit, pozastavit, poskytnout s prodlevou nebo zrušit některou nebo všechny služby poskytované ve spojení s Kartou, zejména pokud příčinou takovéhoto jednání budou okolnosti technické či technologické povahy. Článek 9. Ztráta, odcizení obálky s údaji o kartě, zneužití údajů karty 9.1 V případě ztráty nebo odcizení obálky s údaji o Kartě nebo údajů o Kartě nebo pokud hrozí neoprávněné použití těchto údajů, je Držitel nebo Klient povinen bez zbytečného odkladu po zjištění informovat o této skutečnosti Banku, a to buď telefonem nebo faxem prostřednictvím Klientské linky nebo osobně na příslušném formuláři Banky. Nastane-li některá z výše uvedených skutečností během pobytu v zahraničí, oznámí Klient nebo Držitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění Bance telefonem prostřednictvím Klientské linky nebo osobně prostřednictvím obchodního místa banky, která je členem příslušné Karetní společnosti. Za Držitele nebo Klienta může oznámení podle tohoto článku 9.1 učinit i třetí osoba. Pokud Klient nesplnil tuto informační povinnost vůči Bance do 3 Obchodních dnů po té, co se o ztrátě, odcizení nebo zneužití Platebního prostředku dozvěděl nebo mohl dozvědět, aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že neoznámil výše uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění. 9.2 Po doručení oznámení podle článku 9.1 těchto Podmínek Banka zařadí Kartu na Stoplist. Za zařazení Karty na Stoplist Banka účtuje na vrub Účtu cenu podle Sazebníku. Nedojde-li při oznámení podle článku 9.1 těchto Podmínek zároveň k odmítnutí vydání nové Karty, Banka vydá Držiteli novou Kartu s dobou platnosti původní Karty a zašle Držiteli obálku s údaji o Kartě do Klientova obchodního místa. Na předání nové obálky s údaji o Kartě Držiteli se přiměřeně použijí články 2.7 a 2.8 těchto Podmínek. Banka vydá novou Kartu za podmínek uvedených v tomto článku 9 zdarma. 9.3 Při oznámení ztráty nebo odcizení obálky s údaji o Kartě, údajů o Kartě, případně podezření ze zneužití těchto údajů je oznamující osoba povinna sdělit Bance údaje, podle kterých bude Banka schopná Kartu identifikovat, tedy číslo Karty a osobní údaje Držitele, včetně adresy bydliště. Dále je oznamující osoba povinna sdělit Bance všechny okolnosti, které jsou jí známy o ztrátě, případně odcizení nebo podezření z neoprávněného použití Karty. Stoplistace Karty nabývá účinnosti potvrzením o provedení Stoplistace Bankou po sdělení a odsouhlasení veškerých podmínek Stoplistace oznamující osobou. Čas Stoplistace Banka doloží na základě písemného požadavku podaného prostřednictvím Klientova obchodního místa. 9.4 Banka odpovídá v souladu s příslušnými ustanoveními Oznámení o provádění platebního styku za neautorizované platební transakce a za škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití Karty po oznámení ztráty, případně odcizení nebo podezření na neoprávněné použití Karty způsobem uvedeným v tomto článku 9. U transakcí, u kterých není zjistitelný čas provedení (např. z účetního dokladu nebo autorizačního záznamu), je Banka odpovědná za neoprávněné použití Karty až počínaje kalendářním dnem, který bezprostředně následuje po dni oznámení ztráty, odcizení nebo podezření z neoprávněného použití Karty způsobem uvedeným v tomto článku Klientská linka pro platební karty KB je provozována prostřednictvím veřejných telefonních linek, které nejsou chráněny proti zneužití jejich prostřednictvím přepravovaných zpráv. Banka neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi v důsledku zneužití zpráv předávaných Bance prostřednictvím Klientské linky pro platební karty KB. 9.6 Klient, případně Držitel, souhlasí s tím, že jejich telefonické hovory s Bankou na Klientské lince pro platební karty KB budou Bankou zaznamenávány, uchovávány a v případě sporu použity jako důkazní prostředek. Článek Smlouva zaniká Zánik smluvního vztahu a) výpovědí Klienta, Držitele nebo Banky, b) Rozhodným dnem, případně zánikem Klienta právnické osoby, c) znehodnocením Karty podle článku 2.8 nebo 3.3 těchto Podmínek, d) uplynutím doby platnosti Karty, pokud nedojde k obnovení její platnosti postupem podle článku 3 těchto Podmínek, e) zařazením Karty na Stoplist, pokud Klient, případně Držitel zároveň odmítne vydání nové Karty nebo nově vydanou Kartu nepřevezme podle článku 9.2 těchto Podmínek, f) splněním rozvazovací podmínky, tj. okamžikem doručení výpovědi nebo oznámení o odstoupení od smlouvy o zřízení a vedení Účtu Bance nebo Klientovi druhou smluvní stranou. Právo Banky odstoupit od Smlouvy v souladu s Všeobecnými podmínkami není dotčeno Klient nebo Držitel je oprávněn Smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Bance. Pokud Smlouvu vypovídá Klient rozdílný od Držitele, je povinen doručit kopii výpovědi zaslané Bance rovněž Držiteli Banka je oprávněna Smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Klientovi, nestanoví-li Banka ve výpovědi jinak; i v takovém případě však výpověď nemůže nabýt účinnosti dříve než dnem jejího doručení Banka uvede Kartu ke dni zániku Smlouvy a v případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy Bankou, k okamžiku odeslání výpovědi nebo oznámení o odstoupení od Smlouvy, na Stoplist. Banka uvede Kartu na Stoplist na náklady Klienta k okamžiku doručení výpovědi Klienta nebo Držitele podle článku 10.1 písm. a) a f) těchto Podmínek Banka je oprávněna po dobu 30 dnů ode dne zániku Smlouvy zúčtovat na vrub Účtu transakce provedené prostřednictvím Karty a ceny za Bankovní služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou. Klient se zavazuje, že po tuto dobu nevypoví příslušnou smlouvu o zřízení a vedení Účtu a nezruší Účet Ustanovení tohoto článku 10 týkající se výpovědi Smlouvy ze strany Banky se nevztahují na Kvalifikované klienty, u nichž se uplatní ustanovení o výpovědi obsažená ve Všeobecných podmínkách. Banka v případě výpovědi Smlouvy ve vztahu ke Kvalifikovanému Klientovi uvede Kartu na Stoplist až v den zániku Smlouvy Klient i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti se Smlouvou. Klient i Banka vylučují uplatnění ustanovení 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou. Článek 11. Ochrana údajů o Kartě 3/5

4 11.1 Držitel je povinen uchovával číslo Karty a další údaje o Kartě na bezpečném místě, odděleně od svých dokladů a nesmí je sdělovat třetím osobám. Banka neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku prozrazení nebo zpřístupnění údajů o Kartě jiné osobě Držitel je při používání Karty povinen dodržovat ustanovení Pravidel bezpečnosti. Článek 12. Vymezení pojmů 12.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam: Banka je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Bankovní služby jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. Debetní transakce kartou jsou veškeré platby u obchodníků za zboží a služby s použitím Karty v síti Internet. Držitel je osoba oprávněná používat Kartu, která uzavřela Smlouvu a jejíž jméno je uvedeno na Kartě. Držitelem může být Klient nebo třetí osoba zmocněná Klientem. Karetní společnosti jsou mezinárodní sdružení poskytující licenci Bance pro vydávání a používání platebních karet VISA nebo MasterCard. Karta je virtuální platební karta vydaná Bankou podle pravidel příslušné Karetní společnosti na základě Smlouvy. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která s Bankou uzavřela Smlouvu a pro kterou Banka vede Účet. Klientovo obchodní místo je obchodní místo Banky, které vede Klientův Účet. Klientská linka pro platební karty KB je nepřetržitá telefonní linka Customer Service KB. Telefonní čísla Klientské linky jsou uvedena na zvláštní kartičce, kterou Banka Držiteli předá současně s Kartou s tím, že o případných změnách telefonních čísel bude Banka Držitele v předstihu informovat. Telefonní čísla jsou dále k dispozici v obchodních místech Banky a též na internetových stránkách Banky. Kreditní transakce kartou jsou veškeré vrácené částky na Účet z reklamačního řízení, storna transakcí u obchodníků v síti Internet. Kurz je směnný kurz vyhlašovaný Bankou. Kvalifikovaný klient je Klient mikropodnikatel nebo Klient spotřebitel, jak jsou tyto pojmy vymezeny ve Všeobecných podmínkách. Obchodní den je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb. Off-line transakce jsou veškeré transakce Kartou prováděné prostřednictvím sítě Internet, kdy není prováděna okamžitá verifikace výše zůstatku na Účtu a nevytváří se blokace finančních prostředků na Účtu. K samotnému zaúčtování dochází až po zaslání transakce ze strany zpracovatelské banky obchodního místa, kde byly platby provedeny. On-line transakce jsou veškeré transakce Kartou prováděné prostřednictvím sítě Internet, kdy je prováděna okamžitá verifikace zůstatku na Účtu. Pravidla bezpečnosti je dokument Pravidla bezpečného používání platebních karet, ve kterém jsou uvedeny základní zásady bezpečného používání Karty a který je Banka oprávněna měnit. Pravidla bezpečnosti Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách. Pravidla bezpečnosti je také k dispozici v obchodních místech Banky. Tento dokument není Oznámením ve smyslu Všeobecných podmínek. Produktové podmínky jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb. Rozhodný den je den, kdy se Banka hodnověrným způsobem dozví o úmrtí Klienta nebo Držitele, tj. den, kdy jsou Klientově obchodnímu místu doručeny průkazné doklady o skutečnosti, že Klient nebo Držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého (např. úmrtní list, přípis soudu nebo notáře provádějícího dědické řízení, rozhodnutí soudu s doložkou právní moci o prohlášení Klienta nebo Držitele za mrtvého). Sazebník je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za jednání s Bankovními službami související. Smlouva je smlouva o vydání Karty uzavřená mezi Bankou a Klientem, případně Držitelem, jejíž součástí jsou Všeobecné podmínky a tyto Podmínky. Stoplist je seznam Karet, které nesmějí být používány k žádné transakci. Stoplistace je uvedení Karty na Stoplist. Účet je běžný účet Klienta vedený u Banky uvedený ve Smlouvě. Článek 13. Závěrečná ustanovení 13.1 Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně měnit způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky pro vydávání a používání virtuálních Komerční banky, a.s. účinné od Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne /5

5 Změny v Podmínkách pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a Visa účinné ode dne Ode dne podpisu Smlouvy či dodatku do se za nedílnou součást smlouvy ve smyslu čl Všeobecných obchodních podmínek považují účinné od Ode dne se za nedílnou součást smlouvy ve smyslu čl Všeobecných obchodních podmínek považují účinné od Nové Podmínky pro používání virtuálních jsou k dispozici na nebo na vyžádání u Vašeho bankovního poradce. Oproti předchozí verzi dochází k následujícím změnám: V rámci zjednodušení a zpřehlednění jsme zejména: zařadili nadpisy k jednotlivým článkům, odstranili duplicitní ujednání a přesunuli v rámci dokumentu některá ujednání za účelem dosažení věcné návaznosti textu. Došlo také k následujícím věcným změnám: V čl. 5 Používání karty zavádíme službu 3D Secure, čímž významně zvyšujeme bezpečnost placení platební kartou na internetu. U karet vydaných před touto novelizací je nutné si službu 3D Secure aktivovat při první internetové transakci, kdy se otevře nové dialogové okno, kde bude uvedeno číslo mobilního telefonu Držitele, které má Banka k dispozici. Potvrzením správnosti tohoto telefonního čísla dojde k aktivaci. Karty vydané po účinnosti této novelizace jsou 3D Secure aktivní. U plateb prováděných Kartou s aktivní službou 3D Secure přes internet u obchodníka také zabezpečeného službou 3D Secure, je pro provedení transakce nutné v nově otevřeném dialogovém okně zkontrolovat a následně potvrdit informace týkající se prováděné platby (název obchodníka, částka, datum a číslo karty v zašifrovaném formátu). V některých případech bude z důvodu bezpečnosti nutné pro řádné provedení transakce zadat do tohoto dialogového okna jednorázové heslo pro 3D Secure, které bude Držiteli doručeno ve formě SMS na číslo mobilního telefonu, které má Banka pro tento účel k dispozici. Služba 3D Secure je poskytována zdarma. V čl. 6.2 doplňujeme postup, jak uplatnit reklamaci za zboží nebo služby, pokud je za ně placeno platební kartou. V čl. 9.1 upřesňujeme stávající pravidla pro nahlášení ztráty, odcizení či zneužití karty. Nadále bude platit, že ztrátu, odcizení či zneužití karty je nutné oznámit v zákonné lhůtě bez zbytečného odkladu po zjištění. Podmínky však již nebudou definovat, kdy konkrétně budeme považovat tuto lhůtu za splněnou. Vždy bude záležet na okolnostech případu. Stále platí, že jakmile dojde ke ztrátě, odcizení či zneužití karty, co nejdříve tuto skutečnost oznamte nejlépe na Klientské lince platebních karet. Dále zpřesňujeme stávající pravidlo, podle kterého s ohledem na povinnost držitele kartu chránit a mít ji pod kontrolou platí, že ztrátu způsobenou použitím ukradené, odcizené či zneužité Karty nese Držitel nebo Klient v případě, kdy sice skutečně nahlásil ztrátu, odcizení či zneužití bez zbytečného odkladu po zjištění, od ztráty či odcizení (resp. od reklamované transakce) však již uběhly více než 3 kalendářní dny. To samé platí, pokud Držitel v případě zneužití oznámí zneužití po 30 Obchodních dnech od doručení zpráv o zúčtování (výpisů), ve kterých byla reklamovaná transakce ze zneužité Karty uvedena. 5/5

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Palackého 493, 769 01 Holešov, IČ 25508717, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

PODMÍNKY EXPRESNÍ LINKY PLUS

PODMÍNKY EXPRESNÍ LINKY PLUS Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o poskytování Expresní linky Plus. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více