INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU"

Transkript

1 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS ) poskytuje zájemci o platební služby / uživateli platebních služeb (dále jen Klient ) v tomto dokumentu informace uvedené v 81 až 85 ZOPS (dále jen Předsmluvní informace ). Klient následným podpisem příslušné smlouvy o platebních službách (o účtu, platební kartě, službách elektronického bankovnictví atd.) stvrzuje, že mu byly Předsmluvní informace ve formě tohoto dokumentu poskytnuty určitě a srozumitelně s dostatečným předstihem před jejím podpisem. Informace o ČSOB jako poskytovateli platebních služeb, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, s identifikačním číslem IČ: ČSOB je v tuzemském platebním styku přidělen kód poskytovatele platebních služeb (dále jen poskytovatel ) 0300, pro provádění mezinárodního platebního styku je ČSOB přidělena swiftová adresa, resp. BIC kód CEKOCZPP. ČSOB je evidována v seznamu subjektů, které podléhají orgánu dohledu, tj. České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen ČNB ), které je Klient oprávněn podat stížnost. Klient se v případě sporu s ČSOB může obrátit rovněž na finančního arbitra. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotčeno. Informace o rámcové smlouvě, způsobu komunikace mezi Klientem a ČSOB Platební služby ve smyslu ZOPS poskytuje ČSOB na základě samostatných smluv o účtech, o platebních prostředcích, o provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku, příp. dalších smluv, jejichž obsahem je poskytování platebních služeb. ČSOB uzavírá s Klientem smlouvy na dobu neurčitou, a to pouze v rozsahu, ve kterém se na tom s Klientem výslovně dohodne. Na uzavření smluvního vztahu s ČSOB není právní nárok. Součástí smluv mohou být rovněž příslušné obchodní podmínky. Tyto dokumenty, jednotlivě i společně, tvoří smlouvu o platebních službách ve smyslu ZOPS (dále též rámcová smlouva ). Právní vztahy mezi ČSOB a Klientem právnickou, fyzickou nebo fyzickou osobou - podnikatelem při poskytování platebních služeb v rámci rámcové smlouvy se řídí právem České republiky. ČSOB komunikuje s Klienty v průběhu trvání rámcové smlouvy v českém jazyce a rámcová smlouva, sazebník poplatků ČSOB a Oznámení o úrokových sazbách jsou vyhotovovány v českém jazyce, není-li mezi ČSOB a Klientem dohodnuto jinak. Při předkládání dokumentů Klientem v jiném než českém jazyce může ČSOB požadovat jejich úřední překlad. Klient může komunikovat s ČSOB osobně návštěvou kterékoli pobočky ČSOB v její provozní době, případně telefonicky na telefonním čísle některé z poboček anebo na telefonním čísle Klient může kontaktovat ČSOB rovněž prostřednictvím Klientského centra na Infolince pro hovory v rámci České republiky, popřípadě může využít telefonní číslo pro volání ze zahraničí. Obě telefonní linky jsou v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. K využití telefonické komunikace s ČSOB musí mít Klient k dispozici telefonní zařízení umožňující volání na uvedené linky. Klient se může obrátit na ČSOB také v písemné formě na adresu kterékoli z poboček ČSOB, případně na adresu sídla ČSOB, Radlická 333/150, Praha, a to při využití služeb některého z poskytovatelů poštovních či doručovacích služeb. Klientovi je umožněno rovněž kontaktovat ČSOB elektronicky zasláním u na ovou adresu některé z poboček ČSOB nebo na přičemž je nezbytné, aby Klient měl k dispozici počítač či jiné zařízení (např. mobilní telefon) s přístupem k internetu a programu pro vytváření a odesílání elektronických zpráv, tzn. ů. Pro případy podání podnětů, námětů na zlepšení je možné využít ovou adresu Pro podání reklamace nebo stížnosti je možné využít ovou adresu ČSOB zasílá písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou fyzickým osobám na adresu trvalého pobytu Klienta, případně na zasílací adresu, pokud ji Klient sdělil, popř. na jinou dohodnutou adresu. Dohodnutou adresou nemůže být adresa ČSOB a P. O. BOX. U fyzických osob podnikatelů zasílá písemnosti též případně na adresu jejich sídla uvedenou v příslušné smlouvě. Na adresu trvalého pobytu je ČSOB oprávněna zasílat písemnosti vždy, pokud to vzhledem k okolnostem považuje za nutné. Právnických osobám zasílá písemnosti na adresu sídla, uvedenou v příslušné smlouvě s Klientem, příp. na jinou zasílací adresu, kterou Klient sdělil. Písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v ČSOB oprávněni vyzvedávat, mimo samotného Klienta, disponenti či jiné osoby, které Klient uvede ve zmocnění, podepsaném před pracovníkem ČSOB, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta. Před uzavřením rámcové smlouvy ČSOB poskytuje Klientovi informace vyžadované ZOPS, a to způsobem dohodnutým s Klientem. V průběhu trvání smluvního vztahu ČSOB zpřístupňuje Klientovi informace vyžadované ZOPS zejména na svých internetových stránkách a také ve všech pobočkách ČSOB, jestliže mají být Klientovi tyto informace poskytnuty. ČSOB poskytne Klientovi na jeho žádost, před provedením platební transakce, informace o maximální lhůtě pro její provedení a o úplatě, kterou je povinen zaplatit ČSOB za její provedení. Během trvání rámcové smlouvy poskytne ČSOB Klientovi na jeho žádost obsah rámcové smlouvy a další informace o smlouvě o účtu. Žádost může Klient podat prostřednictvím Klientského centra, osobně v pobočce ČSOB nebo písemně, a to s uvedením požadovaného způsobu poskytnutí obsahu rámcové smlouvy. ČSOB strana 1 z 6

2 zpřístupňuje Klientovi informace o provedených platebních transakcích prostřednictvím výpisu z účtu, který je vyhotovován v souladu s periodicitou a způsobem sjednaným s Klientem. Standardní frekvencí pro vyhotovování výpisu z účtu je s Klientem dohodnuta měsíční periodicita. ČSOB je oprávněna častější zpřístupňování výpisů z účtu, anebo jejich zpřístupňování jiným než dohodnutým způsobem, zpoplatnit. ČSOB poskytuje Klientovi návrh na změnu rámcové smlouvy, příslušných obchodních podmínek a sazebníku poplatků ČSOB na trvalém nosiči dat nejpozději dva měsíce před navrhovanou účinností, a to zejména písemnou formou zpravidla ve výpisu z účtu a/nebo v některé ze služeb elektronického bankovnictví, pokud ji má Klient zřízenu. Změny zpřístupňuje též na svých internetových stránkách Pokud Klient návrh na změnu rámcové smlouvy neodmítne, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže Klient návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět s okamžitou účinností a bezúplatně smlouvy, které jsou návrhem na změnu dotčeny, popř. všechny smlouvy, které tvoří rámcovou smlouvu. Klient je oprávněn písemně vypovědět smlouvy, které tvoří rámcovou smlouvu, a to bezúplatně a bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je maximálně jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB. Zanikne-li smlouva o účtu, ČSOB vypořádá závazky týkající se účtu a účet zruší. Při zrušení účtu naloží ČSOB se zůstatkem peněžních prostředků zrušeného účtu podle písemné dispozice Klienta, jinak zruší účet a zůstatek účtu eviduje bez úročení do doby promlčení práva na jeho výplatu. Výpovědní lhůta rámcové smlouvy při výpovědi ze strany ČSOB trvá dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu. Informace o poskytovaných platebních službách, o povinnostech a odpovědnosti Klienta a ČSOB ČSOB poskytuje Klientům zejména platební služby: 1. Vložení či výběr hotovosti na nebo z platebního účtu vedeného ČSOB, a to v rámci hotovostního platebního styku. Klient může provádět vklady a výběry hotovosti v Kč nebo v cizí měně u pokladny v otevírací době, ve vybraných pobočkách ČSOB (seznam je uvedený na v sekci Pobočky), případně prostřednictvím vybraných typů platebních karet. Klient může rovněž provádět vklady a výběry Kč v pobočkách České pošty, s. p. U přepážky pobočky ČSOB může Klient rovněž provést vklad s následným převodem hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele v České republice. Klient může dále, v kteroukoli denní i noční hodinu, provádět vklady hotovosti v Kč prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB či provádět výběry hotovosti v Kč i v cizí měně prostřednictvím bankomatu provozovaného v tuzemsku i v zahraničí, a to za použití platební karty vydané ČSOB. ČSOB též přijímá, na základě smlouvy dohodnuté s Klientem, hotovost v měnách dohodnutých s Klientem prostřednictvím zajištěných obalů a nočních trezorů, případně provádí svoz této hotovosti od Klienta. Výběr hotovosti z účtu Klienta může být proveden rovněž prostřednictvím soukromého šeku. V případě hotovostních platebních transakcí (s výjimkou platebních transakcí prováděných prostřednictvím platební karty) je podmínkou řádného provedení platebního příkazu spočívajícího ve výběru hotovosti z účtu u ČSOB uvedení čísla účtu plátce, částky výběru hotovosti a autorizace platební transakce Klientem. V případě vkladu hotovosti na účet ČSOB je podmínkou řádného provedení uvedení čísla účtu příjemce vkladu, ve prospěch kterého má být připsána vkládaná částka, včetně uvedení kódu poskytovatele, částky vkladu hotovosti, povoleného konstantního symbolu a autorizace platební transakce Klientem. 2. Provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce nebo příjemce, a to v rámci bezhotovostního platebního styku, i při poskytnutí povoleného přečerpání účtu. Platební příkazy může Klient podávat ČSOB buď v písemné formě zpravidla na tiskopisech odsouhlasených ČSOB u přepážky, anebo prostřednictvím sběrných boxů (v maximální částce Kč), popř. prostřednictvím vybraných služeb elektronického bankovnictví, pokud podání daného typu platebního příkazu v souladu s příslušnými smluvními ujednáními umožňují, a to na základě jednorázových, hromadných a trvalých příkazů k převodu, prioritních plateb, dále jednorázových, hromadných a trvalých příkazů k inkasu, prostřednictvím inkas na základě plátcem zadaného svolení k inkasu, plateb SIPO nebo jiným způsobem, na kterém se Klient s ČSOB dohodne. Podmínkou řádného provedení platebního příkazu v tuzemském platebním styku je poskytnutí čísla účtu plátce a kód poskytovatele plátce, čísla účtu příjemce a kód poskytovatele příjemce, částky v Kč (která má být převedena či zinkasována), povoleného konstantního symbolu a podpisu podle podpisového vzoru a/nebo jiného smluvně sjednaného nebo ČSOB stanoveného způsobu autorizace platebního příkazu. U trvalého příkazu k převodu/inkasu musí Klient navíc označit, zda se jedná o zřízení, změnu nebo zrušení; při zřízení musí označit četnost platby a požadované datum první platby; při změně a zrušení musí identifikovat původní platební příkaz. Klient může v rámci bezhotovostního zahraničního platebního styku provádět platební transakce na základě jednorázových příkazů k převodu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně, včetně SEPA plateb v měně EUR, popř. vnitrobankovních cizoměnových plateb (tj. platby mezi dvěma účty vedenými ČSOB, z nichž alespoň jeden není veden v Kč). Klient může provádět výše uvedené platební transakce i na základě trvalých příkazů zadaných písemným platebním příkazem u přepážky pobočky ČSOB. Platební příkazy, prováděné v rámci bezhotovostního zahraničního platebního styku, nelze vhazovat do sběrného boxu. strana 2 z 6

3 Podmínkou řádného provedení platebního příkazu v zahraničním platebním styku je poskytnutí čísla účtu a přesného názvu a adresy plátce, čísla účtu a přesného názvu a adresy příjemce, přesného názvu a adresy poskytovatele příjemce, formátu BIC kódu poskytovatele příjemce nebo národního směrového kódu poskytovatele příjemce, částky převodu uvedené číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ve formátu ISO kódu měny), účelu převodu, kódu úhrady poplatků (OUR, SHA nebo BEN) a podpisu podle podpisového vzoru a/nebo jiného smluvně sjednaného nebo ČSOB stanoveného způsobu autorizace. U převodů do členských států Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru je povinné uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN, BIC kódu poskytovatele příjemce a kódu úhrady poplatků SHA. U trvalých příkazů do zahraničí je dále zapotřebí označit četnost platby, den splatnosti první platební transakce a den splatnosti poslední platební transakce. Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů uvedených na platebním příkazu je odpovědný Klient. ČSOB provede platební transakci, je-li platební příkaz vyplněn v souladu s příslušnými obchodními podmínkami, na účtu Klienta je zajištěn dostatek použitelných peněžních prostředků k provedení platební transakce a jsou-li splněny další podmínky stanovené právními předpisy. Nejsou-li tyto podmínky splněny současně, je ČSOB oprávněna odmítnout provedení platebního příkazu. ČSOB provádí pouze autorizované platební transakce, tj. platební transakce, k nimž dal Klient, s ČSOB dohodnutým způsobem, souhlas. Udělením souhlasu Klienta s platební transakcí v rámci hotovostního a bezhotovostního platebního styku se rozumí podpis Klienta na písemném platebním příkazu / pokladní potvrzence v souladu s podpisovým vzorem a/nebo uvedení jiného smluvně sjednaného nebo ČSOB stanoveného způsobu autorizace, resp. zadání autorizačních prvků uvedených v podmínkách pro příslušnou službu elektronického bankovnictví pro elektronické platební příkazy. Okamžik přijetí platebního příkazu nastává po předání platebního příkazu Klientem do ČSOB, pokud Klient nepožaduje pozdější datum splatnosti. Cut-off time (tzv. COT) je mezi Klientem a ČSOB dohodnutá určitá hodina v provozní době pobočky ČSOB anebo služeb elektronického bankovnictví, po jejímž uplynutí se Klientem doručené platební příkazy do ČSOB považují za přijaté následující pracovní den. Pro jednotlivé typy platebních příkazů, zadaných prostřednictvím jednotlivých kanálů, jsou stanoveny následující COT: Cut-off time pro přijetí platebních příkazů prostřednictvím Druh platebního příkazu Tuzemský platební styk písemné formy v pobočce v provozní době u přepážky některé ze služeb elektronického bankovnictví standardní převod příkaz k inkasu jednorázový, hromadný, trvalý jednorázový standardní převod s konverzí na částku 1,5 mil. Kč a vyšší hodin pracovního dne hodin pracovního dne hodin pracovního dne hodin pracovního dne prioritní převod (na účet u jiného poskytovatele v ČR) svolení k inkasu Zahraniční platební styk do hodin pracovního dne do konce provozní doby pobočky do hodin pracovního dne bez omezení výše platby do hodin pracovního dne jen platby do 100 mil. Kč včetně hodin pracovního dne jednorázové převody hodin pracovního dne hodin pracovního dne trvalé převody promptní převody (pouze po předchozí dohodě s ČSOB) Hotovostní platební styk hodin pracovního dne od hodin do hodin pracovního dne v provozní době pobočky u přepážky od hodin do hodin pracovního dne vklad a výběr hotovosti na účet / z účtu Klienta ČSOB provedený u přepážky do konce provozní doby příslušné pobočky u přepážky strana 3 z 6

4 vklad hotovosti na účet příjemce vedený u jiného poskytovatele v ČR provedený u přepážky vklad a výběr hotovosti na účet / z účtu Klienta ČSOB provedený platební kartou na České poště, s. p. vklad hotovosti na účet Klienta ČSOB provedený prostřednictvím vkladového bankomatu do konce provozní doby příslušné pobočky u přepážky do konce provozní doby příslušné pobočky České pošty, s. p., u přepážky hodin pracovního dne Pokud jsou splněny výše uvedené COT, ČSOB připíše peněžní prostředky ve prospěch účtu Klienta vedeného v ČSOB tentýž pracovní den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu. Pokud jsou splněny výše uvedené COT, ČSOB připíše peněžní prostředky ve prospěch účtu: u jiného poskytovatele v České republice následující pracovní den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu (s výjimkou prioritních převodů v Kč, kdy jsou peněžní prostředky připsány tentýž pracovní den), jiného poskytovatele v zahraničí následující pracovní den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu, jedná-li se o platební transakci v EUR (vč. SEPA plateb), jiného poskytovatele v zahraničí 2 pracovní dny po okamžiku přijetí platebního příkazu, jedná-li se o platební transakci v jiné měně než EUR, ČSOB Slovensko tentýž pracovní den, kdy nastal okamžik přijetí platebního příkazu, jedná-li se o platební transakce v Kč, EUR a USD. ČSOB připíše peněžní prostředky ve prospěch účtů příjemců tentýž den, kdy obdržela peněžní prostředky na svůj účet. V zahraničním platebním styku musí peněžní prostředky obdržet do hodin pracovního dne. Platební příkazy předané ČSOB v rámci bezhotovostního platebního styku může Klient bezplatně odvolat nejpozději jeden pracovní den před splatností platebního příkazu buď v provozní době kterékoliv pobočky ČSOB formou písemné žádosti s identifikací původně podaného platebního příkazu, a/nebo prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví, které má Klient zřízeny, jestliže odvolání platebního příkazu umožňují. 3. Vydávání a správa platebních prostředků, tj. zejména platebních karet (vkladových, debetních či kreditních) a služeb elektronického bankovnictví, a zařízení k přijímání platebních prostředků. ČSOB umožní obchodníkům na základě smlouvy s ČSOB přijímat platební karty od jejich držitelů a držitelům platebních karet provádět platby za zboží a služby prostřednictvím platební karty (debetní či kreditní). Prostřednictvím vkladové karty je Klient oprávněn provádět pouze vklady hotovosti v síti bankomatů ČSOB a/nebo vklad hotovosti v Kč v pobočkách České pošty, s. p. Držitel karty je povinen ukládat platební kartu odděleně od jiné bankovní dokumentace na bezpečném místě, pravidelně, po každém jejím použití a minimálně však 1x denně kontrolovat její držení a přijmout individuální bezpečnostní opatření, aby zabránil jejímu zneužití, ztrátě nebo odcizení, a dále zabránit prozrazení údajů o platební kartě. Držitel karty je povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost zásilky s PIN a okamžitě přijmout veškerá nezbytná opatření na jeho ochranu, především zamezit jeho prozrazení při jeho zadávání. Klientovi je zakázáno poznamenávat si PIN ve snadno rozpoznatelné podobě na platební kartu nebo jiný předmět, uchovávat jej nebo nosit společně s platební kartou nebo ho sdělovat jiným osobám, včetně rodinných příslušníků. Klient je povinen při ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném použití platební karty oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu na nepřetržité telefonní lince , přístupné z České republiky i ze zahraničí. Oznámit ztrátu nebo odcizení platební karty je oprávněna i třetí osoba. ČSOB může i bez předchozího upozornění (zejména při porušení smluvních podmínek, exekuci, debetu na účtu, podezření z podvodného jednání držitele karty či třetí osoby apod.) dočasně či trvale platební kartu zablokovat, tzn. omezit její platnost. Platební karta je automaticky dočasně zablokována, je-li při internetové transakci opakovaně zadáno nesprávné heslo nebo je u platebních transakcí, u kterých je ověřován PIN, opakovaně zadán nesprávně PIN. Služby elektronického bankovnictví umožňují Klientovi zadávat platební příkazy k provedení platebních transakcí, žádat o poskytnutí dalších služeb ČSOB, případně komunikovat s ČSOB, platit prostřednictvím služby Komfortní vyúčtování anebo být informován o stavu a pohybech na účtech či platebních kartách. Klient je povinen přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků ke službám elektronického bankovnictví, zejména je nesmí sdělit žádné jiné osobě, jakkoliv si je zaznamenávat, uchovávat či nosit společně s prostředkem pro komunikaci ke službám elektronického bankovnictví (např. čipovou kartou). Klient je povinen při ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaném použití personalizovaných bezpečnostních prvků ke službám elektronického bankovnictví ohlásit tuto skutečnost neprodleně ČSOB osobně v pobočce ČSOB anebo telefonicky Klientskému poradci nebo na telefonním čísle při volání v rámci České republiky, resp. na nepřetržité telefonní lince při volání ze zahraničí, strana 4 z 6

5 příp. telefonicky na telefonní číslo anebo na faxové číslo anebo na ové adrese K zablokování přístupu Klienta do služby/služeb elektronického bankovnictví dojde po několika neúspěšných pokusech o autentizaci/autorizaci. ČSOB je oprávněna zablokovat služby elektronického bankovnictví, zjistí-li, že jednání Klienta je v rozporu s výše uvedenými požadavky, smlouvou či obchodními podmínkami. Klient se s ČSOB může dohodnout na omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období. 4. Provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce, a to v rámci karetních transakcí, tj. platebních transakcí provedených prostřednictvím platební karty, i při poskytnutí povoleného přečerpání účtu (kontokorentu) anebo kreditní karty. Prostřednictvím platebních karet (vyjma vkladových karet) lze provádět platební transakce při platbách u obchodníků na tzv. POS (Point-of-Sale) terminálech, při vkladech a výběrech hotovosti v Kč u přepážek České pošty, s. p., při platbách za služby České pošty, s. p., anebo při zabezpečených internetových platbách. Dále jimi lze provádět výběry hotovosti v Kč při nákupu u obchodníka v České republice za podmínky platby za zboží a/nebo služby na POS terminálu obchodníka prostřednictvím platební karty ČSOB (tzv. služba CashBack), anebo po předložení platební karty ČSOB u přepážky poskytovatele či směnárníka v České republice či v zahraniční (tzv. služba Cash Advance). Podmínkou řádného provedení platebního příkazu zadaného prostřednictvím platební karty je poskytnutí čísla platební karty. Udělením souhlasu Klienta s platební transakcí zadané prostřednictvím platební karty se rozumí zadání PIN při vkladu či výběru hotovosti z bankomatu, zadání PIN nebo vlastnoruční podpis držitele platební karty, případně kombinace obou metod dle typu a druhu platební karty při bezhotovostních platbách u obchodníků, nebo zadání čísla virtuální či klasické platební karty nebo ochranného trojčíslí karty Card Security Code (CSC), Card Verification Value (CVV), Card Verification Code (CVC), které je analogií PINu při bezhotovostní platbě na internetu a u tzv. MO/TO operací. O odvolání platební transakce, která byla autorizována držitelem karty, lze požádat pouze neprodleně po jejím provedení u příslušného obchodníka. Nelze odvolat již zaúčtovanou transakci. Další povinné informace Údaj o úplatě za jednotlivé platební služby je uveden v sazebníku poplatků ČSOB. Sazebník poplatků ČSOB je Klientům zpřístupněn na internetových stránkách ČSOB ( a v každé pobočce ČSOB v její provozní době. Peněžní prostředky na účtu Klienta jsou úročeny v souladu s úrokovými sazbami, které jsou ČSOB nastaveny pro jednotlivé měny, období a produkty. Aktuální úrokové sazby jsou uvedeny v Oznámení Československé obchodní banky, a.s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč nebo v Oznámení Československé obchodní banky, a.s. o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů a jsou Klientovi k dispozici v provozních prostorách poboček ČSOB a na Úrokové sazby jsou odvozeny od referenční úrokové sazby, tj. od úrokové sazby vyhlašované ČNB. ČSOB je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení určovat a změnit původní ujednání o výši úrokové sazby, kterou se úročí peněžní prostředky na účtu Klienta. Změna úrokové sazby nabývá účinnosti okamžikem jeho vyhlášení a je Klientovi oznámena bez zbytečného odkladu. Jakákoliv změna úrokových sazeb, která je pro Klienta příznivější, je uplatněna bez oznámení. Informace o směnných kurzech (dále také kurzovní lístek ) jsou zveřejněny v provozních prostorách poboček ČSOB a na Konverzní operace jedné měny do jiné měny provádí ČSOB kurzem podle kurzovního lístku ČSOB platného v den/okamžik provedení platebního příkazu/transakce. Pokud protihodnota v Kč převyšuje limit stanovený ČSOB (tj. 1,5 mil. Kč nebo protihodnota v cizí měně), použije ČSOB kurz odvozený od aktuálního kurzu na mezibankovním devizovém trhu. V případě podstatných výkyvů kurzů na mezibankovním devizovém trhu je ČSOB oprávněna změnit kurzovní lístek ČSOB i v průběhu pracovního dne. Klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním. V případě neautorizovaných transakcí provedených prostřednictvím platební karty nese Klient ztrátu do výše 150 eur v souhrnu částek za všechny platební transakce, které byly provedeny od okamžiku její ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití do doby oznámení této skutečnosti ČSOB. Pro přepočet ztráty z neautorizované platební transakce ČSOB použije směnný kurz vyhlašovaný ČNB k příslušnému datu. ČSOB vrátí Klientovi částku neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví a zjistí oprávněnost požadavku Klienta. Klient je povinen oznámit ČSOB neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemně na adresu ČSOB (Radlická 333/150, , Praha 5) anebo osobně v pobočce ČSOB, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z Klientova účtu. ČSOB odpovídá plátci za nesprávně provedenou platební transakci, ledaže plátci, případně bance příjemce, doloží, že částka nesprávně provedené platební transakce byla řádně a včas připsána na účet banky příjemce. V takovém případě odpovídá příjemci za nesprávně provedenou platební transakci banka příjemce. Pokud plátce ČSOB oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, ČSOB neprodleně uvede účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. Jestliže ČSOB odpovídá příjemci za nesprávně provedenou platební transakci, ČSOB neprodleně uvede strana 5 z 6

6 účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. Není-li to možné, dá částku nesprávně provedené platební transakce k dispozici plátci/příjemci jiným způsobem. Klient je oprávněn požadovat vrácení částky autorizované platební transakce provedené na základě příkazu k inkasu do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z jeho účtu, pokud v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a zároveň částka platební transakce převyšuje Klientem stanovený limit, tj. součet/sumu Klientem očekávaných částek v Kč pro zvolené období. Klient je povinen současně se žádostí o vrácení inkasované částky autorizované platební transakce poskytnout ČSOB informace a doklady nasvědčující skutečnosti, že byly splněny podmínky pro vrácení inkasované částky platební transakce. V případě oprávněné žádosti vrátí ČSOB Klientovi inkasovanou částku platební transakce do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti, v opačném případě ČSOB odmítne žádost a sdělí plátci důvody odmítnutí. ČSOB či jiný poskytovatel na území České republiky je oprávněn provést, bez předchozího souhlasu Klienta, opravné zúčtování, pokud některý z poskytovatelů nezúčtoval částku platební transakce v Kč v souladu s platebním příkazem Klienta, a způsobil tím nesprávné provedení platební transakce. V takovém případě je poskytovatel, který vede účet neoprávněného příjemce, povinen na podnět poskytovatele, který nesprávné zúčtování způsobil, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji poskytovateli, který nesprávné provedení platební transakce způsobil, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se ZOPS. Poskytovatel je oprávněn uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. Podnět lze dát do tří měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce. O provedeném opravném zúčtování je Klient informován ve výpise z účtu. strana 6 z 6

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku veém Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Co byste měli vědět o platebním styku

Co byste měli vědět o platebním styku Co byste měli vědět o platebním styku Raiffeisenbank a.s. tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen Zákon ) poskytuje svému klientovi

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Seznamte se s nimi, prosím, v dostatečném předstihu před

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup a.s. (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku veém Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České republice podnikající prostřednictvím

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU 1. Československá obchodní banka, a. s, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE E VROP SK O -RUSK Á BANK A, A. S. OBECNÁ ČÁST ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky Evropsko-ruské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY Stránka 1 z 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto obchodní podmínky pro vedení účtů a platební služby (dále jen Podmínky )

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB B SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 PLATEBNÍ KARTY

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 15. SRPNA 2011 OBSAH I. Všeobecné informace 01 II. Vydání a obnova platební karty 01 III. PIN 01 IV. Převzetí platební karty 01 V. Používání platební karty

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU GE Money Bank, a.s. účinné od 1. ŘÍJNa 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank I. Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více