Stanovy politické strany TOP 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy politické strany TOP 09"

Transkript

1 1 Základní ustanovení Stanovy politické strany TOP TOP 09 (dále jen strana ) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění. 2. Strana nese název TOP 09 a používá zkratku TOP Strana působí v České republice. 4. Sídlem strany je Praha. 2 Programové zásady a cíle 1. Strana vychází z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Je stranou konzervativní a demokratickou. Odmítá jakékoliv formy ideologií, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod. 2. Strana prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace. 3. Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu. 4. Strana usiluje o to, aby ČR byla respektovaným členem EU. V zájmu občanů ČR podporuje proces, který umožní Evropské unii mít jednotný a silný hlas v globálním světě. Pečuje o zachování euroatlantických zahraničně politických vazeb. 3 Členství, práva a povinnosti 1. Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. 2. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do strany a čestného prohlášení, že uchazeč o členství nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb. 4 Vznik a evidence členství 1. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení přihlášky regionálnímu výboru. O přijetí za člena rozhodne regionální výbor nadpoloviční většinou svých členů, přičemž přihlédne k vyjádření místního výboru místní organizace. 2. Členství vzniká po schválení přihlášky do strany regionálním výborem, a to dnem zaplacení členského příspěvku. 3. Údaje o uchazečích o členství a členech jsou vedeny v databázi strany, za jejíž vedení v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů odpovídá výkonný výbor. 4. Člen může požádat o přestup do jiné místní (městské) organizace. O tomto přestupu rozhodne místní (městský) výbor organizace, do níž člen přestupuje, a informuje o tom regionální výbor své regionální organizace. Neschválení přestupu musí být odůvodněno. V případě neschválení přestupu může žadatel podat protest k smírčímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné. TOP 09, Revoluční 24, Praha 1 T E W IČ DIČ CZ Č.Ú /0800

2 5 Zánik členství 1. Členství ve straně zaniká: a. úmrtím, b. písemným prohlášením o vystoupení ze strany doručeným regionálnímu výboru regionální organizace, jejíž je členem, c. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí, d. přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu příslušného výboru, e. vyloučením, f. nezaplacením členského příspěvku ani po písemné výzvě. 2. Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena v případě neslučitelnosti stranické příslušnosti a jím vykonávané funkce nebo zaměstnání. Člen je povinen předložit tuto žádost tomu orgánu strany, který jej přijal za člena strany, a to bez odkladu poté, co se dozví o důvodech pro pozastavení funkce. 3. O zániku členství ve straně podle odst. 1, písmeno c) až f) a o pozastavení členství ve straně podle odst. 2 musí být dotyčný člen příslušným stranickým orgánem písemně vyrozuměn. 6 Práva člena Člen strany má právo: a. účastnit se jednání místního sněmu, b. volit a být volen do funkcí ve straně, c. být informován o přijatých usneseních, politických a organizačních otázkách strany, d. předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky, e. upozorňovat na nedostatky ve stranické práci a navrhovat stranickým orgánům jejich řešení, f. účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování. 7 Povinnosti člena Člen strany je povinen: a. prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany, b. řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, c. plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů, d. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost, e. platit stanovené členské příspěvky podle příspěvkového řádu. 8 Stranické odměny Stranickými odměnami jsou čestné členství, čestná funkce a čestný dar. Stranické odměny udělují příslušné stranické orgány. Čestné členství může být uděleno jen výkonným výborem. 9 Stranické tresty 1. Stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce, zbavení stranické funkce a vyloučení ze strany. Strana 2/12

3 2. O stranickém trestu rozhoduje krajský nebo výkonný výbor po projednání s výborem místní organizace. 3. Rozhodnutí s odůvodněním stranického trestu musí být vydáno písemně a členu doručeno. Člen má právo se proti rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k smírčímu výboru. 4. Vyloučit člena ze strany lze jen pro: a. zvlášť hrubé porušení stanov, b. soustavné zanedbávání základních členských povinností, c. hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem strany, d. spáchání úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen, e. zneužití stranické nebo veřejné funkce, f. opakované jednání, které poškozuje stranu. 10 Organizační struktura strany 1. Organizační strukturu strany tvoří: a. celostátní organizace, b. krajské organizace, c. regionální organizace, d. místní nebo městské organizace (dále jen místní organizace). 2. Celostátní organizace sdružuje všechny krajské organizace. 3. Krajské organizace působí v hranicích kraje a sdružují všechny místní organizace a regionální organizace strany na území kraje. 4. Regionální organizace působí zpravidla v hranicích okresu. V krajích s menší hustotou členské základny může působit jedna regionální organizace pro více okresních území. Tvoří je všechny místní organizace a členové strany na vymezeném území. O ustanovení a vymezení hranic působnosti regionální organizace rozhoduje výkonný výbor, přičemž přihlédne k vyjádření krajského výboru. O zrušení regionální organizace rozhoduje výkonný výbor s předchozím souhlasem smírčího výboru, přičemž přihlédne k vyjádření krajského výboru. 5. Místní organizace je základní organizační jednotka strany. Může být založena v obcích, kde je nejméně 5 členů strany. Místní organizace může působit i na území více obcí za podmínky zachování minimálního počtu 5 členů strany a příslušnosti v rámci jedné regionální organizace. Regionální organizace plní současně funkce místní organizace v těch obcích, ve kterých nepůsobí žádná místní organizace. 6. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavujícího místního sněmu na základě předchozího souhlasu příslušného krajského výboru, přičemž přihlédne k vyjádření regionálního výboru. Na území jedné obce, městského obvodu nebo městské části smí působit pouze jedna místní organizace strany. 7. V Praze je ustavena celoměstská organizace strany, která má postavení krajské organizace. Ustanovení o krajských, regionálních a místních organizacích se použijí přiměřeně s tím, že pražský městský obvod představuje regionální organizaci a pražská městská část organizaci místní. 11 Orgány strany 1. Orgány celostátní organizace strany jsou celostátní sněm, výkonný výbor, předsednictvo strany, smírčí výbor a celostátní revizní komise. 2. Orgány krajské organizace strany jsou krajský sněm, krajský výbor, krajské předsednictvo a krajská revizní komise. Strana 3/12

4 3. Orgány regionální organizace strany jsou regionální sněm, regionální výbor a regionální revizní komise. 4. Orgány místní organizace strany jsou místní sněm a místní výbor 12 Zastupování orgánů 1. Statutárním orgánem strany je předsednictvo. Za předsednictvo jednají navenek samostatně předseda nebo 1. místopředseda anebo alespoň společně dva členové předsednictva, z nichž je alespoň jeden místopředsedou strany. Podepisování za stranu se provádí tak, že k názvu strany připojí oprávněná osoba nebo oprávněné osoby svůj podpis. 2. V krajské organizaci je orgánem se všeobecnou působností krajský výbor. Za krajský výbor jedná předseda nebo každý z místopředsedů samostatně. Podepisování za krajský výbor se provádí tak, že k názvu strany a krajské organizace připojí oprávněná osoba svůj podpis. 3. V regionální organizaci je orgánem se všeobecnou působností regionální výbor. Jménem regionální organizace jedná předseda nebo každý z místopředsedů samostatně. Podepisování za regionální organizaci se provádí tak, že k názvu strany a regionální organizace připojí oprávněná osoba svůj podpis. 4. V místní organizaci je orgánem se všeobecnou působností místní výbor. Za místní výbor jedná předseda nebo každý z místopředsedů samostatně. Podepisování za místní výbor se provádí tak, že k názvu strany a místní organizace připojí oprávněná osoba svůj podpis. 13 Jednání orgánů 1. Orgány strany rozhodují usnesením. 2. Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není stanovami stanoveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud stanovami není stanoveno jinak. 3. Jednání sněmů podrobně upravuje schválený jednací a volební řád těchto orgánů. O způsobu volby příslušného orgánu rozhoduje příslušný sněm. 14 Celostátní sněm 1. Celostátní sněm je vrcholným orgánem strany. Je svoláván na základě usnesení výkonného výboru předsedou strany. 2. Celostátní sněm se schází jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního celostátního sněmu. Dobu, místo konání celostátního sněmu a jeho program určuje výkonný výbor. 3. Celostátní sněm musí být svolán na základě usnesení výkonného výboru nebo na návrh regionálních organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny, a to nejpozději do 90 dnů od podání návrhu. Za podání návrhu se považuje doručení usnesení regionálních organizací výkonnému výboru na adresu sídla strany. Usnesení o svolání mimořádného celostátního sněmu musí obsahovat ty body programu, pro které se má celostátní sněm konat. 4. Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou: a. členové výkonného výboru, b. zástupci krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských sněmech strany podle klíče stanoveného výkonným výborem. Klíč musí být stanoven tak, aby právo zúčastnit se celostátního sněmu měl z každé regionální organizace alespoň jeden delegát. Strana 4/12

5 5. Celostátní sněm projednává zejména: a. zprávu předsedy strany, b. zprávu o činnosti klubu poslanců, klubu senátorů a klubu poslanců v Evropském parlamentu, c. finanční zprávu a další zprávy, d. návrhy podané na celostátním sněmu, které se týkají politiky a organizace strany. 6. Zprávu celostátní revizní komise a zprávu smírčího výboru bere celostátní sněm na vědomí. 7. Celostátní sněm určuje základní směr politiky TOP 09 v příštím období. 8. Celostátní sněm volí a odvolává: a. předsedu, 1. místopředsedu a až čtyři místopředsedy strany, b. až pět členů předsednictva strany, c. čtrnáct členů výkonného výboru, d. předsedu, členy a náhradníky (v pořadí, v jakém nahrazují členy) celostátní revizní komise, e. předsedu, členy a náhradníky (v pořadí, v jakém nahrazují členy) smírčího výboru. 9. Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá celostátnímu sněmu odstupující výkonný výbor, krajské výbory a delegáti celostátního sněmu. 10. Náhradníky výkonného výboru se stávají ostatní kandidáti, pokud dosáhnou nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. V případě uvolnění místa člena výkonného výboru nastupují na jeho místo podle pořadí získaných hlasů, pokud dosáhnou nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 11. Celostátní sněm schvaluje program strany a stanovy strany, případně jejich změny. 15 Předsednictvo strany 1. Předsednictvo strany se schází podle potřeby zpravidla jednou týdně. Skládá se z předsedy, 1. místopředsedy, až čtyř místopředsedů, z předsedů klubu poslanců, klubu senátorů, klubu poslanců v Evropském parlamentu a až pěti členů předsednictva strany. 2. Předsednictvo strany zejména: a. projednává aktuální politické otázky, b. koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů a členů vlády, c. ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, případně dalším funkcionářům strany, d. předkládá výkonnému výboru návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany, e. dává souhlas k návrhům 1. místopředsedy na zařazení a na změnu zařazení u zaměstnanců strany, f. schvaluje organizaci aparátu strany a mzdový předpis, g. rozhoduje o ustanovení poradních orgánů s celostátní působností. 16 Výkonný výbor 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem strany. Schází se podle potřeby minimálně jedenkrát za dva měsíce a jeho členy s hlasem rozhodovacím jsou členové předsednictva strany, čtrnáct členů volených na celostátním sněmu, členové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, poslanci Evropského parlamentu a hejtmani krajů, kteří jsou členy strany. 2. Výkonný výbor zejména: a. schvaluje návrh ročního rozpočtu, výroční finanční zprávu strany, b. projednává zásadní politické otázky, Strana 5/12

6 c. ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, případně dalším funkcionářům strany, d. předkládá jménem strany personální návrhy na celostátní úrovni, e. rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny, f. rozhoduje o nominaci kandidátů do jednotlivých obvodů při volbách do Senátu, g. realizuje volební a povolební koalice, h. realizuje usnesení celostátního sněmu, řídí činnost strany v období mezi celostátními sněmy, i. schvaluje jednací a organizační řád strany, příspěvkový řád, nominační řád, smírčí řád a statuty smírčího výboru a celostátní revizní komise a jiné řády a směrnice, j. bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a smírčího výboru, k. určuje zmocněnce strany ve smyslu zákona o volbách do parlamentu, l. schvaluje odchylky od organizačního členění strany ve statutárních městech, m. jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období, n. rozhoduje o době, místu konání a programu celostátního sněmu, o. předkládá zprávu o plnění usnesení celostátního sněmu, p. bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a zprávu smírčího výboru, q. stanovuje minimální počet členské základny pro všechny regionální organizace a v této souvislosti dává souhlas se sloučením nebo rozdělením nebo zrušení regionálních organizací, přičemž přihlédne k vyjádření krajského výboru, r. stanovuje klíč počtu delegátů na celostátním sněmu. 3. Výkonného výboru se mají právo účastnit s hlasem poradním předsedové krajských výborů, smírčího výboru a předseda celostátní revizní komise. 4. Výkonný výbor může v případě potřeby zřídit nebo zrušit funkci generálního sekretáře. Výkonný výbor na návrh předsedy nebo 1. místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře. Generální sekretář je zaměstnanec strany. Nesmí vykonávat žádnou další volenou nebo jmenovanou funkci ve straně, ve státní správě a samosprávě. Jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci a smluvní spolupracovníci strany. Na základě rozhodnutí výkonného výboru přebírá kompetence 1. místopředsedy při řízení činnosti aparátu strany, zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu, výkonného výboru a předsednictva strany, uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci a podává návrh směrnic strany, jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovně právních či obdobných vztazích. Generální sekretář se může účastnit zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním. 17 Krajské orgány strany 1. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm. 2. Krajský sněm je svoláván krajským výborem jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sněmu nebo požádá-li o to 1/3 místních organizací příslušné krajské organizace. 3. Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru a delegáti zvoleni podle klíče, který určí krajský výbor. 4. Krajský sněm projednává zejména: a. zprávu předsedy krajského výboru, b. zprávu o činnosti klubu zastupitelů krajů, c. finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na sněmu. Strana 6/12

7 5. Krajský sněm dále: a. hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění, b. stanoví celkový počet členů krajského výboru, c. volí a odvolává předsedu a tři místopředsedy krajské organizace, dále volí a odvolává až pět členů krajského předsednictva a další členy krajského výboru, minimálně jednoho za regionální organizaci, a předsedu, dva členy a stejný počet náhradníků krajské revizní komise a volí delegáty a jejich náhradníky (v pořadí, v jakém zastupují delegáty v případě jejich nepřítomnosti) na celostátní sněm. 6. Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajského výboru. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Skládá se z předsedy, tří místopředsedů, až pěti členů volených krajským sněmem a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje. 7. Krajské předsednictvo zejména: a. v době mezi zasedáními krajského výboru zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským výborem a vyššími stranickými orgány v krajské organizaci, b. připravuje a svolává krajský výbor a podává zprávu o své činnosti, c. operativně řeší politické otázky. 8. Krajský výbor je nejvyšší orgán strany v kraji mezi krajskými sněmy. Schází se podle potřeby zpravidla čtyřikrát ročně a je tvořen krajským předsednictvem, členy volenými krajským sněmem a členy klubu krajských zastupitelů, kteří jsou členy strany. 9. Krajský výbor zejména: a. řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech organizačních složek strany v kraji, b. svolává krajský sněm, stanoví klíč pro počet delegátů na krajský sněm, c. sestavuje kandidátní listiny do krajů, d. navrhuje 1. místopředsedovi uzavření a rozvázání pracovního poměru zaměstnanců, kteří působí v kancelářích daného kraje, u regionálních kanceláří vychází z návrhu příslušného regionálního výboru, e. jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu jejich nástupce do konce funkčního období, f. na zasedání přizvává předsedu krajské revizní komise, případně další funkcionáře, kteří mají hlas poradní, g. zajišťuje tok informací mezi ústředím strany a daným krajem, h. navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí, i. řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v daném kraji, j. po konzultaci s předsednictvem strany předkládá jménem strany personální návrhy na krajské úrovni, k. dává souhlas k ustavení nové místní organizace, přičemž přihlédne k vyjádření regionálního výboru. 18 Regionální orgány strany 1. Regionální sněm je nejvyšším orgánem regionální organizace. 2. Regionální sněm svolává regionální výbor jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního regionálního sněmu, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů regionální organizace. Regionálního sněmu se účastní s právem hlasovacím členové Strana 7/12

8 regionálního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích na základě klíče, který stanoví regionální výbor. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem. 3. Regionální sněm je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. 4. Regionální sněm projednává zejména: a. zprávu předsedy o činnosti regionálního výboru, b. výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech regionální organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění. 5. Regionální sněm dále: a. stanoví počet členů regionálního výboru, b. volí a odvolává předsedu, až dva místopředsedy a další členy regionálního výboru až do celkového počtu 15; předsedu, dva členy a stejný počet náhradníků regionální revizní komise, c. volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky (v pořadí v jakém nahrazují nepřítomné delegáty) na krajský sněm. 6. Regionální výbor je nejvyšší orgán strany v regionu mezi dvěma regionálními sněmy. Schází se podle potřeby nejméně jedenkrát za dva měsíce. 7. Regionální výbor zejména: a. řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních organizací strany v regionu, b. svolává regionální sněm a organizačně jej zajišťuje, stanoví klíč pro počet delegátů regionálního sněmu, c. navrhuje nebo podle předložených návrhů z místních organizací provádí výběr kandidátů na funkce ve vyšších stranických orgánech, d. ke svému jednání přizvává předsedu regionální revizní komise, případně další funkcionáře, kteří se zúčastňují s hlasem poradním, e. může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené regionálním sněmem, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat regionální sněm, f. přijímá členy strany. 19 Místní orgány 1. Místní sněm je nejvyšším orgánem místní organizace. Schází se zpravidla dvakrát ročně, vždy před uplynutím funkčního období volených orgánů místní organizace anebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní organizace. 2. Místní sněm zejména: a. projednává zprávu předsedy o činnosti místního výboru, b. hodnotí výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění, c. volí a odvolává předsedu a místopředsedu a až 5 členů místního výboru, d. volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky (v pořadí, v jakém nahrazují nepřítomného delegáta) na regionální sněm, e. hodnotí činnost místního výboru, projednává návrhy na poslance zastupitelských sborů, vede členy k aktivní účasti na politice v obci. 3. V místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření místního výboru, volí a odvolává pouze předsedu a místopředsedu. 4. Místní výbor je výkonným orgánem místní organizace. Schází se podle potřeby zpravidla šestkrát do roka. Je nejméně tříčlenný a skládá se z předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru. Strana 8/12

9 5. Místní výbor zejména: a. připravuje a svolává sněm místní organizace a ostatní akce místní organizace, b. sestavuje kandidátní listiny do místního zastupitelstva, c. projednává usnesení vyšších stranických orgánů a činí opatření k jejich splnění v místní organizaci, d. předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech, e. uzavírá volební a povolební koalice. 6. Místní sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině místní sněm usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/4 členů místní organizace. Není-li přítomna ani 1/4 členů místní organizace, opakuje se místní sněm v termínu, který určí místní výbor. 20 Funkční období Funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů je dvouleté a končí novou volbou. 2. K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně funkce předat svým nástupcům. 1. Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plněna. 2. Vyšší stranické orgány mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších. 3. Každý stranický orgán informuje svůj výše postavený územní orgán o svých schůzích, zasedáních a dalších akcích. Výše postavený územní orgán je oprávněn vyslat zástupce na schůze a zasedání orgánů nižších. Tento zástupce má poradní hlas. 22 Předseda strany 1. Předseda strany stojí v čele celé strany. Svolává předsednictvo strany, výkonný výbor a předsedá jim. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání všech orgánů strany. 2. Předseda strany je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná a neodporují stanovám. 3. Na postavení předsedů krajských a regionálních organizací se ustanovení předešlých odstavců použije přiměřeně. 4. Předsedové stranických organizací a orgánů mohou dle svého uvážení na jednání organizace nebo orgánu, kterému předsedají, přizvat další členy strany s hlasem poradním. 23 Místopředsedové 1. První místopředseda strany zastupuje předsedu strany. Výkonný výbor určuje náplň působnosti jednotlivých místopředsedů. 2. První místopředseda: a. řídí činnost aparátu strany, b. zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu, výkonného výboru a předsednictva strany, c. je oprávněn se zúčastnit všech zasedání všech orgánů strany, Strana 9/12

10 d. uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, v případě obsazení pozic krajských, popř. regionálních manažerů, může navrhovat vlastní kandidáty. e. jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovně právních či obdobných vztazích, pokud není stanovami stanoveno jinak, f. navrhuje směrnice pro hospodaření a účtování strany, mzdový předpis, organizační řád strany. 24 Sestavování kandidátek 1. Kandidátky do místních zastupitelstev sestavují místní výbory strany po projednání na místním sněmu. Pokud v místě není místní organizace strany, může kandidátku do místních zastupitelstev sestavit regionální výbor strany. Kandidátku do městských zastupitelstev územně členěných měst sestavují městské výbory z návrhů místních organizací. 2. Kandidáty do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu navrhují členové a orgány strany. 3. Sestavování kandidátek včetně pořadí je v kompetenci orgánů příslušné úrovně strany. 25 Zásady hospodaření 1. Strana jako celek je samostatnou právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. 2. Příjmem strany jsou: a. příspěvky ze státního rozpočtu, b. členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu, c. dary, d. příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku, e. úroky z vkladů, f. příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku, g. příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a rekreačních akcí, z tombol, h. půjčky a úvěry. 26 Parlamentní kluby 1. Parlamentní kluby koordinují činnost a práci poslanců a senátorů. 2. Parlamentní klub reprezentuje a jeho mluvčím na veřejnosti je předseda klubu nebo klubem pověřený poslanec či senátor. 3. Právo účastnit se zasedání parlamentních klubů mají členové výkonného výboru. 27 Revizní komise 1. Strana zřizuje celostátní revizní komisi, krajské a regionální revizní komise, které kontrolují finanční, hospodářskou a správní činnost strany. 2. Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmějí vykonávat na stejné organizační úrovni žádnou další funkci ve straně ani nesmějí být zaměstnanci strany. 3. Celostátní revizní komise se řídí ve své činnosti statutem, který schvaluje výkonný výbor. Strana 10/12

11 4. Předseda celostátní revizní komise se účastní zasedání výkonného výboru s hlasem poradním, podává zprávu o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládá rovněž celostátnímu sněmu. 5. Předsedové krajských a regionálních revizních komisí se účastní zasedání příslušných výborů s hlasem poradním, podávají zprávu o své činnosti a předkládají ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládají rovněž příslušnému sněmu. 28 Smírčí výbor 1. Strana zřizuje smírčí výbor. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu smírčího výboru a další dva členy a stejný počet náhradníků. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání. 2. Smírčí výbor zejména: a. rozhoduje ve sporech mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany, b. je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné, c. podává závazný výklad stanov, d. rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany. 3. Předseda a členové smírčího výboru nesmějí být zaměstnanci strany nebo členy výkonného výboru. 4. Smírčí výbor se řídí ve své činnosti rozhodčím řádem a statutem, které schvaluje výkonný výbor. 5. Předseda smírčího výboru podává zprávu o činnosti výkonnému výboru strany a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti rovněž předkládá celostátnímu sněmu. 29 Aparát strany Aparát strany se ve své činnosti a vztahu k voleným orgánům strany řídí Organizačním řádem strany. 30 Kooptace Uvolní-li člen v některém z volených orgánů strany funkci před skončením funkčního období, kterou není možno obsadit náhradníkem, a nestanoví-li stanovy jinak, lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu strany. Takto lze kooptovat nejvýš jednu pětinu zvolených členů. 31 Nutné změny stanov Výkonný výbor může změnit nebo doplnit stanovy strany jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit ani na základě výkladu podaného smírčím výborem. Změna nebo doplněk musí být schváleny dvoutřetinovou většinou všech členů výkonného výboru strany a smírčím výborem a musí být neprodleně předloženy k registraci Ministerstvu vnitra. Tato změna nebo doplněk podléhají dodatečnému schválení nadcházejícím celostátním sněmem. 32 Zrušení strany 1. Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení. Strana může být zrušena i jinak, stanovíli tak zákon. Strana 11/12

12 2. Nepřejde-li majetek zrušené strany na právního nástupce nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je podpora mimořádně talentovaných studentů. 33 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Do Ustavujícího celostátního sněmu koná všechny potřebné právní úkony přípravný výbor TOP 09. Za tento přípravný výbor TOP 09 jsou v celém rozsahu oprávněni jednat a podepisovat: Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, Stanislav Motyčka, a to každý samostatně. 2. Členský příspěvek uhrazený v roce 2009 je považován i za členský příspěvek pro rok Strana 12/12

Stanovy politické strany Patrioti České republiky

Stanovy politické strany Patrioti České republiky Článek 1: Základní ustanovení Stanovy politické strany Patrioti České republiky Název politické strany je Patrioti České republiky, její zkratka je Patrioti ČR (dále jen Strana ). Sídlem Strany je Řešovská

Více

STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09

STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09 STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09 ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ TOP 09 (dále jen strana ) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy politického hnutí OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ BYDLENÍ Článek I. Název, zkratka a sídlo 1. Název politického hnutí je Občané za spokojené bydlení

Stanovy politického hnutí OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ BYDLENÍ Článek I. Název, zkratka a sídlo 1. Název politického hnutí je Občané za spokojené bydlení Stanovy politického hnutí OBČANÉ ZA SPOKOJENÉ BYDLENÍ Článek I. Název, zkratka a sídlo 1. Název politického hnutí je Občané za spokojené bydlení (dále jen Hnutí ) a může používat zkratku OSB. 2. Sídlem

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy politické strany Republika

Stanovy politické strany Republika Stanovy politické strany Republika I. Základní ustanovení 1. Název politické strany je Republika, její zkratka je Republika (dále jen Strana ). 2. Sídlem Strany je Praha 1, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Stanovy Strana Práv Občanů

Stanovy Strana Práv Občanů Stanovy Strana Práv Občanů 1 Úvodní ustanovení 1. Název strany je Strana Práv Občanů, její zkratka je SPO, (dále jen SPO). 2. SPO je právnickou osobou, působící na území České republiky. 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku Stanovy spolku Článek 1 Název a sídlo Název spolku : Spolek Bílina 2006 (dále jen spolek ) Sídlo spolku : Studentská 590/32, 418 01 Bílina Článek 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ MYSLI! Úvodní ustanovení. Programové cíle hnutí

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ MYSLI! Úvodní ustanovení. Programové cíle hnutí STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ MYSLI! Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politického hnutí je MYSLI! (dále jen hnutí). 2. Sídlem hnutí je: Kostelní 3, 326 00 Plzeň. 3. Hnutí vyvíjí svou činnost na území České

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I.

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I. STANOVY občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Název: Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK, dále jen sdružení. Sídlo:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více