A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj"

Transkript

1 N Á V R H N A U Z N E S E N I E K bodu: Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle -u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov) a iné. M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O I. b e r i e n a v e d o m i e Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle -u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov) a iné II. s ch v a ľ u j e v zmysle -u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov ) A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj pozemkov Volebný obvod č Pozemky parc.čís. KN-C 2290/13 zastavané plochy a nádvoria - diel 1 o výmere 5 m2, diel 2 o výmere 25 m2, diel 4 o výmere 21 m2,diel 6 o výmere 35 m2, KN-C 2290/17 zastavané plochy a nádvoria diel 3 o výmere 30 m2, diel 5 o výmere 84 m2, diel 7 o výmere 10 m2, diel 8 o výmere 176 m2, KN-C 2290/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, spolu o výmere 393 m2, kat. územie Banská Bystrica (Lazovná ul. - Medený Hámor), pre Jána Moniša - MONY motor, trvale bytom Severná 14, Banská Bystrica v kúpnej cene 714,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 393 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 2. Pozemky parc.čís. KN-C 463/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, KN-C 463/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, spolu o výmere 46 m2, kat. územie Banská Bystrica (Partizánska cesta), pre Vladimíra Krupu, trvale bytom Inovecká 14, Banská Bystrica v kúpnej cene 1450,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 46 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 3. Pozemky parc.čís. KN-C 216 zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m2, KN-C 217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,spolu o výmere 483 m2, kat. územie Senica ( Senická cesta ) pre Annu Nissl rod. Stankovičovú, bytom Senická cesta 72, Banská Bystrica v kúpnej cene pozemku 200,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 483 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk.

2 Volebný obvod č. 2 4 Pozemok parc.čís. KN-C 3221/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, kat. územie Radvaň (ul. Podháj), pre Jozefa Snopka v ½-ici a Michala Snopka v ½-ici, obaja trvale bytom Námestie Ľ. Štúra 26, Banská Bystrica v kúpnej cene pozemku 680,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 23 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. Volebný obvod č Pozemok parc.čís. KN-C 1286 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, kat. územie Radvaň (ul. Mládežnícka) pre Petra Mojžiša, trvale bytom Mládežnícka 17, Banská Bystrica v kúpnej cene pozemku 740,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu ,-Sk. Volebný obvod č Pozemok parc.čís. KN-C 1756/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Jelšová), pre Miroslava Kmeťa, trvale bytom Nový Svet 30, Banská Bystrica v kúpnej cene 700,- Sk za 1 m2 pozemku, čo za celkovú výmeru 100 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 7. Pozemok parc.čís. KN-C 1756/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, kat. územie Kostiviarska (ul.jelšová), pre Ing. Radovana Lapuníka v ½-ici a Ing. Miriam Vargovú rod. Vargovú, v ½-ici, obaja trvale bytom Nemčianska cesta 25, Nemce v kúpnej cene 700,-Sk za 1 m2 pozemku, čo za celkovú výmeru 64 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 8. Pozemok parc.čís. KN-C 2421/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2, kat. územie Sásová ( ul. Inovecká), pre Dušana Lichého, trvale bytom THK 22, Banská Bystrica v kúpnej cene 471,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 221 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. B/ ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ Volebný obvod č Zámena nehnuteľností - častí pozemkov: - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/42, diel č. 28 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/22, diel č. 29 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/23, diel č. 30 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/24, diel č. 31 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/25, diel č. 32 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/26, diel č. 33 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/27, diel č. 34 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/28, diel č. 35 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/29, diel č. 36 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/30, diel č. 37 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/33, diel č. 39 o výmere 1 m2, kat. územie Kremnička, spolu o výmere 34 m2, z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO

3 271 do vlastníctva Cefeus, spol. s r.o., Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica, IČO za - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 14 o výmere 18 m2, - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 15 o výmere 26 m2, - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 16 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/83 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 64 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/85 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 65 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/87 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 66 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/89 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 67 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/91 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 68 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/93 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 69 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/95 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 70 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/42 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 71 o výmere 2 m2, kat. územie Kremnička, spolu o výmere 59 m2, z vlastníctva Cefeus, spol. s r.o., Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica, IČO do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania. C/ ZRUŠENIE ČASTI UZNESENIA Volebný obvod č zo dňa č. 154/2004 MsZ, ktorým bol pod bodom II/A/13 schválený odpredaj - pozemku parc.č. KN-C 1297/9 ost.plochy o výmere 800 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Nám. Ľ.Štúra) pre Ypsilon KSV s.r.o., Štádlerovo nábrežie 1, Banská Bystrica, IČO v kúpnej cene 2 000,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 800 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 11. zo dňa č. 154/2004 MsZ, ktorým bol pod bodom II/B/19 schválený prenájom - pozemku parc.č. KN-C 3373/41 ost.plochy o výmere 3365 m2, kat. územie Radvaň, pre Ypsilon KSV s.r.o., Štádlerovo nábrežie 1, Banská Bystrica, IČO na dobu neurčitú a cena za nájom pozemku je 235,50 Sk za 1 m2, čo za výmeru 3365 m2 predstavuje ,50 Sk ročne.

4 D ô v o d o v á s p r á v a k návrhu na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle -u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov) a iné V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších predpisov) a predložených žiadostí fyzických a právnických osôb Mestskému úradu, Ekonomickému oddeleniu - referátu evidencie a správy mestského majetku v Banskej Bystrici, predkladáme návrh na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica a iné. A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj pozemkov Volebný obvod č Pozemky parc.čís. KN-C 2290/13 zastavané plochy a nádvoria - diel 1 o výmere 5 m2, diel 2 o výmere 25 m2, diel 4 o výmere 21 m2,diel 6 o výmere 35 m2, KN-C 2290/17 zastavané plochy a nádvoria diel 3 o výmere 30 m2, diel 5 o výmere 84 m2, diel 7 o výmere 10 m2, diel 8 o výmere 176 m2, KN-C 2290/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, spolu o výmere 393 m2, kat. územie Banská Bystrica (Lazovná ul. - Medený Hámor), zamerané v geom.pláne č /06, over. dňa pre Jána Moniša - MONY motor, trvale bytom Severná 14, Banská Bystrica. Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností za účelom majetkovoprávneho usporiadania, nakoľko tieto sú z časti zastavané stavbami garáží a z časti tvoria okolie stavieb v bývalom areáli Rudných baní. Stavby sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č výlučným vlastníctvom žiadateľa. Stanovisko MsÚ, odd.úr a KV k odpredaju je z územného hľadiska dopručujúce. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR je uvedené v zápise zo dňa pod bodom 1c). Cena pozemkov podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 714,- Sk za 1 m2. Cena pozemkov zistená v znaleckom posudku č. 29/2006 znalca Ing. Pavla Oravca zo dňa je 367,44 Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 393 m2 predstavuje kúpnu cenu zaokrúhlene ,-Sk Navrhovaná cena je 714,- Sk za 1 m2, čo za celkovú výmeru 393 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 2. Pozemky parc.čís. KN-C 463/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, KN-C 463/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, spolu o výmere 46 m2, kat. územie Banská Bystrica (Partizánska cesta), pre Vladimíra Krupu, trvale bytom Inovecká 14, Banská Bystrica. 1

5 Žiadateľ opakovane požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností za účelom výstavby pomocných prevádzkových a skladových priestorov existujúcej prevádzky autoservisu, ktorá sa nachádza v bezprostredne susediacej garážovej rade. Žiadateľovi bol uznesením MsZ č. 312/2005 dňa pod bodom II/A/3 schválený odpredaj horeuvedených nehnuteľností, avšak z dôvodu neuzavretia kúpnej zmluvy z nedostatku finančných prostriedkov toto uznesenie bolo dňa uzn.č. 462/2005 pod bodom II/D/10 zrušené. Stanovisko MsÚ, odd. ÚR a KV k odpredaju je z územného hľadiska doporučujúce. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR je uvedené v zápise zo dňa pod bodom 1f). Cena pozemkov podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 1 450,- Sk za 1 m2. Navrhovaná cena je 1450,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 46 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 3. Pozemky parc.čís. KN-C 216 zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m2, KN-C 217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,spolu o výmere 483 m2, kat. územie Senica ( Senická cesta ) pre Annu Nissl rod. Stankovičovú, bytom Senická cesta 72, Banská Bystrica. Žiadateľka požiadala Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností pozemkov za účelom ich majetkovoprávneho usporiadania, nakoľko pozemok p.č. KN-C 216 je čiastočne zastavaný rodinným domom, hospodárskym objektom a čiastočne tvorí okolie domu a pozemok p.č. KN-C 217 je zastavaný stavbou garáže s prístavbou. Uvedené stavby sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 399 výlučným vlastníctvom žiadateľky. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR je uvedené v zápise zo dňa pod bodom 1f). Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 160,- Sk za 1 m2. Žiadateľka požiadala o zníženie ceny pozemku a to z dôvodu dlhodobého užívania rodičmi. Navrhovaná cena pozemku je 200,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 483 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. Volebný obvod č Pozemok parc.čís. KN-C 3221/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, kat. územie Radvaň (ul. Podháj), zameraný v geom.pláne č /2006, over. dňa pre Jozefa Snopka v ½-ici a Michala Snopka v ½-ici, obaja trvale bytom Námestie Ľ. Štúra 26, Banská Bystrica. Žiadatelia požiadali Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti pozemku za účelom výstavby dvojpodlažnej garáže, ktorá sa bude realizovať ako prístavba k existujúcim radovým dvojpodlažným garážam. 2

6 Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj pozemku do výmery 100 m2. Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 680,- Sk za 1 m2. Navrhovaná cena pozemku je 680,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 23 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. Volebný obvod č Pozemok parc.čís. KN-C 1286 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, kat. územie Radvaň (ul. Mládežnícka) pre Petra Mojžiša, trvale bytom Mládežnícka 17, Banská Bystrica. Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko tento je zastavaný stavbou garáže súp.č Stavba je podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č výlučným vlastníctvom žiadateľa. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj pozemku do výmery 100 m2. Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 740,- Sk za 1 m2. Navrhovaná cena pozemku je 740,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. Volebný obvod č Pozemok parc.čís. KN-C 1756/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, kat. územie Kostiviarska (ul. Jelšová), zameraný geom.plánom č /2006, over. dňa pre Miroslava Kmeťa, trvale bytom Nový Svet 30, Banská Bystrica. Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti pozemku za účelom jej zlúčenia s pozemkami parc.čís. KN-C 1338/1 a KN-C 1341/1, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 128 jeho výlučným vlastníctvom, čím sa vytvorí jedna stavebná parcela. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR je uvedené v zápise zo dňa pod bodom 1c). Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 378,-Sk za 1 m2. Navrhovaná cena je 700,- Sk za 1 m2 pozemku, čo za celkovú výmeru 100 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 7. Pozemok parc.čís. KN-C 1756/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, kat. územie Kostiviarska (ul.jelšová), zameraný v geom.pláne č /2006, over. dňa 3

7 pre Ing. Radovana Lapuníka v ½-ici a Ing. Miriam Vargovú rod. Vargovú v ½-ici, obaja trvale bytom Nemčianska cesta 25, Nemce. Žiadatelia požiadali Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti pozemku, ktorý v prírode predstavuje chodník. Tento nie je možné v zimných mesiacoch udržiavať z dôvodu úzkeho prejazdného profilu. Pozemok sa nachádza medzi pozemkami parc.čís. KN-C 1340/1, KN-C 1342/1 a KN-C 1343/1, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 44 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj pozemku do výmery 100 m2. Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 560,- Sk za 1 m2. Navrhovaná cena je 700,- Sk za 1 m2 pozemku, čo za celkovú výmeru 64 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 8. Pozemok parc.čís. KN-C 2421/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2, kat. územie Sásová ( ul. Inovecká), zameraný v geom.pláne č /2006, over. dňa pre Dušana Lichého, trvale bytom THK 22, Banská Bystrica. Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti, nakoľko táto je bezprostredne susediacou parcelou vedľa pozemku p.č. KN-C 833/1, ktorý je výlučným vlastníctvom žiadateľa, v katastri nehnuteľností vedený na LV č. 7. Pozemok žiada odkúpiť za účelom jeho pričlenenia k svojmu pozemku p.č. KN-C 833/1, čím by sa následným oplotením zamedzilo vytváraniu nelegálnej skládky odpadov v tejto lokalite. Stanovisko MsÚ, odd. ÚR a KV k zámene pozemkov z územného hľadiska je doporučujúce. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP a ÚR je uvedené v zápise zo dňa pod bodom 1b). Cena pozemku podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica je 471,- Sk za 1 m2. Žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemku za symbolickú cenu, prípadne za 1,- Sk vzhľadom k tomu, že je dôchodca a nemá k dispozícii väčšiu finančnú sumu a oplotenie pozemku ako aj jeho skultivovanie bude pre neho finančne náročné. Navrhovaná cena je 471,- Sk za 1 m2, čo pri výmere 221 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 4

8 B/ ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ Volebný obvod č Zámena nehnuteľností - častí pozemkov: - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/42, diel č. 28 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/22, diel č. 29 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/23, diel č. 30 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/24, diel č. 31 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/25, diel č. 32 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/26, diel č. 33 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/27, diel č. 34 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/28, diel č. 35 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/29, diel č. 36 o výmere 3 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/30, diel č. 37 o výmere 4 m2, - z parc. č. C KN 51/60 do parc. č. C KN 51/33, diel č. 39 o výmere 1 m2, kat. územie Kremnička, vytvorené geometrickým plánom č /06, vyhotoviteľa GEOMETRES-Ing. Giertl, overeného Správou katastra v Banskej Bystrici dňa spolu o výmere 34 m2, z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO do vlastníctva Cefeus, spol. s r.o., Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica, IČO za - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 14 o výmere 18 m2, - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 15 o výmere 26 m2, - z parc. č. C KN 51/33 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 16 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/83 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 64 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/85 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 65 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/87 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 66 o výmere 1 m2, - z parc. č. C KN 51/89 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 67 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/91 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 68 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/93 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 69 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/95 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 70 o výmere 2 m2, - z parc. č. C KN 51/42 do parc. č. C KN 51/60, diel č. 71 o výmere 2 m2, kat. územie Kremnička, vytvorené geometrickým plánom č /06, vyhotoviteľa GEOMETRES-Ing. Giertl, overeného Správou katastra v Banskej Bystrici dňa spolu o výmere 59 m2, z vlastníctva Cefeus, spol. s r.o., Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica, IČO do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO Zámena sa predkladá z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov po realizácii stavby. Po vyhotovení porealizačného geometrického plánu na komunikáciu bolo zistené jej mierne posunutie oproti projektu. na základe uvedeného dochádza k zámene tak, aby pozemok pod komunikáciou bol vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica a pozemky mimo nej vo vlastníctve spoločnosti CEFEUS spol. s r.o.. 5

9 Pozemky sa nachádzajú mimo územia Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica. Znalecký posudok nebol vypracovaný, pretože dochádza k zámene bez finančného vyrovnania a výmera zamieňaných pozemkov je do 300 m2. Cena na určenie hodnoty nadobudnutých pozemkov je 800,- Sk/m2, čo je účtovná hodnota v akej sa vedú pozemky v účtovnej evidencii mesta. Cena pozemkov prechádzajúcich z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do vlastníctva Cefeus, spol. s r.o. je 800,- Sk/m2, čo pri výmere 34 m2 predstavuje sumu ,- Sk. Cena pozemkov prechádzajúcich z vlastníctva Cefeus, spol. s r.o. vlastníctva Mesta Banská Bystrica je 800,- Sk/m2, čo pri výmere 59 m2 predstavuje sumu ,- Sk. Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania. C/ ZRUŠENIE ČASTI UZNESENIA Volebný obvod č Uznesením zo dňa č. 154/ MsZ bol pod bodom II/A/13 schválený odpredaj - pozemku parc.č. KN-C 1297/9 ost.plochy o výmere 800 m2, kat. územie Radvaň ( ul. Nám. Ľ.Štúra) pre Ypsilon KSV s.r.o., Štádlerovo nábrežie 1, Banská Bystrica, IČO v kúpnej cene 2 000,-Sk za 1 m2, čo pri výmere 800 m2 predstavuje kúpnu cenu ,- Sk. 11. Uznesením zo dňa č. 154/ MsZ bol pod bodom II/B/19 schválený prenájom - pozemku parc.č. KN-C 3373/41 ost.plochy o výmere 3365 m2, kat. územie Radvaň, pre Ypsilon KSV s.r.o., Štádlerovo nábrežie 1, Banská Bystrica, IČO na dobu neurčitú a cena za nájom pozemku je 235,50 Sk za 1 m2, čo za výmeru 3365 m2 predstavuje ,50 Sk ročne. Zrušenie častí uznesenia sa predkladá z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy nedošlo. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí dňa 12. februára 2007 doporučila schváliť body dôvodovej správy tak, ako sú predložené. 6

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 179/2015 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 138/2015 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 606/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 18 Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 06.12.2011 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 N Á V R H na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD Materiál na rokovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa: 08. 12. 2016 bod programu MsZ č.: 8.20. K bodu programu: Návrh na zámenu nehnuteľností

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 622/2016 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 1470/2014

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 1470/2014 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 1470/2014 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 958/2013

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 958/2013 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 958/2013 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre 15.06.2011 Číslo materiálu: 162/2011 K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa Predkladá:

Více

K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 810/13 a časť pozemku parc. č. 810/19 kat. úz.

K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 810/13 a časť pozemku parc. č. 810/19 kat. úz. M e s t s k ý ú r a d v N i t r e V Nitre dňa 09.05.2012 Číslo materiálu: 529/2012 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto PEZINOK Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 235/2015. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra. Číslo materiálu:

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 235/2015. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra. Číslo materiálu: MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Číslo materiálu: 235/2015 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

U z n e s e n i e č. 16

U z n e s e n i e č. 16 U z n e s e n i e č. 16 zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.9.2016 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí

Více

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa: 28.

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa: 28. MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa: 28. apríla 2014 Názov materiálu: Prevod nehnuteľného majetku mesta A. pozemku zastavaného

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa 08.06.2016 v Trenčíne N á v r h na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a 03.03.2011 íslo materiálu: 13 Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnute ností Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015 UZNESENIE zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2015 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 49/2015 K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 782/2013

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 782/2013 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 782/2013 Názov materiálu: Spracovateľ: Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016 Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca 2016 Materiál číslo: /2016 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Počet prítomných poslancov: 8 Hlasovanie poslancov OZ: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0

Počet prítomných poslancov: 8 Hlasovanie poslancov OZ: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2016 schválilo nasledovné uznesenia: K bodu číslo 2: - Správa o plnení uznesení U z n e s e n i e č í s l o 129/2016 1. správu

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok. Materiál č. Bod rokovania. Dátum rokovania MsZ

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok. Materiál č. Bod rokovania. Dátum rokovania MsZ Materiál č. 09.01 Bod rokovania Dátum rokovania MsZ 02.11. 2016 Predložené poslancom MsZ 26.10. 2016 Zámer zriadenia vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v rámci stavby,, Ružomberok BTS RK_HYPERNOVA

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 03.decembra 2013 Materiál číslo: 304/2013 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte

Více

DÔVODOVÁ SPRÁVA. Návrh na uznesenie. MsR

DÔVODOVÁ SPRÁVA. Návrh na uznesenie. MsR DÔVODOVÁ SPRÁVA V časti mesta Kopanice vzniká z dôvodu výstavby rodinných domov potreba pomenovať novú ulicu, ktorá vznikne napojením sa na jestvujúcu komunikáciu s názvom Na karasiny. Na Mestský úrad

Více

Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta

Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta zo dňa 13. mája 2010 číslo 66/2010 K bodu: Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš zmeny a doplnky M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o I. k o n š t a t u j e, ž e komisia finančná

Více

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča V Slovenskej Ľupči 3. máj 2011 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča ktoré sa uskutoční: dňa 10. mája 2011

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2013 Uznesenie č. 42/2013 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach.

Více

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného 26. 03. 2014. 1. k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie zostavovateľov uznesení Uznesenie č. 15/2014 Za overovateľov

Více

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Uznesenie č. 69/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA U z n e s e n i a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, konaného dňa 10.04.2015 Uznesenie č. 40/2015 K bodu programu č. 3. Oznámenie Jozefa Jusku, Liptovská Osada

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie č. 179/MsZ 2008 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 05. 2015 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 1548/2014

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 1548/2014 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 1548/2014 Názov materiálu: Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami

Více

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 31.10.2016 Názov materiálu: NÁVRH NA USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKOM LOKALITA A.TRAJAN A UL. SVÄTOPLUKOVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 1430/ Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry.

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 1430/ Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 1430/2014-1 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom miesto konania: zasadačka MsÚ v Ţiari nad Hronom čas konania: 21. apríl 2005, 13.00 hod. č. 55/ 2005 Správu o plnení uznesení Mestskej rady

Více

Z á p i s. zo zasadnutia majetkovoprávnej a podnikateľskej komisie zo dňa

Z á p i s. zo zasadnutia majetkovoprávnej a podnikateľskej komisie zo dňa Z á p i s zo zasadnutia majetkovoprávnej a podnikateľskej komisie zo dňa 15. 05. 2008 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Komisia prerokovala nasledovné návrhy a prijala k nim odporúčania: 1. Ing. Karol

Více

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dňa 20.02.2015 Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti - bývalého Gymnázia Haanova

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016

ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016 ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016 uzatvorená podľa ust. 611 a súvisiacich ust. Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami I.: Mestom Dolný Kubín, so sídlom Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2,

Více

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa 25.2.2015 Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva dňa 24. 08. 2010 Materiál číslo: 574/2010 Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave,

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka

v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka Z Á M E N N Á Z M L U V A v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi účastníkmi : 1. Eva Nováková rodená Franklinová, nar. 23.08.1963, rodné číslo 635823/6258, trvale bytom 034 01 Ružomberok,

Více

z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách

z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách 1 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o vo Vysokých Tatrách Uznesenia č. 1-45/2016 prijaté na 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, uskutočneného 23. februára 2016 Uznesenie č.

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10. decembra 2013 Materiál číslo: 443/2013 Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov

Více

Prítomní : Ing. Perignáth, Ing. Ruml, Ing. Škára, Ing. Polák, Ing. Žíhal, Ing.Gáborčík Mgr. Jankura, Ing. Bodnár

Prítomní : Ing. Perignáth, Ing. Ruml, Ing. Škára, Ing. Polák, Ing. Žíhal, Ing.Gáborčík Mgr. Jankura, Ing. Bodnár Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva dňa 30.08.2016 -------------------------------------------------------------------------------------- Prítomní : Ing.

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa ustanovenia 5 ods. 1 zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov : Predávajúci : I. Zmluvné strany OBEC TEHLA so sídlom

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Predávajúci: Mesto Medzilaborce v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 2. Dôvodovú správu 3. Žiadosti 4. Fotodokumentáciu

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 2. Dôvodovú správu 3. Žiadosti 4. Fotodokumentáciu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 20. septembra 2016 Materiál číslo : 231/2016 Návrh na prenájom časti pozemkov pre: a) HUMANA

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa 08.02.2017 v Trenčíne N á v r h na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa 9a ods. 9. písm. c) zákona č.

Více

Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava

Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25. septembra 2012 Materiál číslo: 238/2012 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej

Více

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 04. 2012 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

U Z N E S E N I A. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici dňa 21. apríla 2016

U Z N E S E N I A. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici dňa 21. apríla 2016 U Z N E S E N I A zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici dňa 21. apríla 2016 na svojom zasadnutí prerokovalo 1. Správu o výsledku realizovanej kontroly 2. Hospodárske výsledky Bytového

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

Kúpna zmluva. Regionálna pobočka Trenčín Číslo účtu : /5600 Variabilný symbol IČO : DiČ : len "predávajúci")

Kúpna zmluva. Regionálna pobočka Trenčín Číslo účtu : /5600 Variabilný symbol IČO : DiČ : len predávajúci) Kúpna zmluva ~ uzatvorená medzi predávajúcim: Mesto Trenčín zastúpené primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s., Regionálna pobočka

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 05. 2016 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova

Více

UZNESENIA MESTSKEJ RADY

UZNESENIA MESTSKEJ RADY Zoznam uznesení 1. Informácia o úverovej angažovanosti mesta Prievidza 2. Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza 3. Informácia o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové

Více

ZBIERKA UZNESENÍ Z 8. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA

ZBIERKA UZNESENÍ Z 8. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA ZBIERKA UZNESENÍ Z 8. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 7.12.2015 Uznesenie č. 153/07122015 b e r i e na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Více

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ČI. I Zmluvné strany KUPUJUCI: Názov: IČO: So sídlom: Zastúpená: bankové spojenie: (ďalej len Obec Čaklov ) Obec Čaklov

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 563 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 17 k Nájomnej zmluve

Více

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa Uznesenie č. 13/2014 z 19.2.2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke nasledovne: 1) Otvorenie voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13.10.2016 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1488/11,

Více